Tài liệu Câu hỏi ôn thi ngành thanh tra thi công chức 2015

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39799 tài liệu

Mô tả:

< c, n P# 5- Cr° -ID 04: Era, 0-• ci. g = au Do 5.- .5 •sg 0- q : Q w ro cu›. to —t a g- c P t9'' a .{:i ! = 55 .. -t 5- E l =.' g-n0-, < " 0 a. 5.• n < .c 5, 5 ..• 4'0 =. 0 .a. ., 5 2 = <0 <0 Z 0 cr g. g 00 P g` a ; 11n1 0.0 C ,.. "1:1' 0 0- 9: a 2 g = a 7 2„..zi Thanh tranhantroc baogemnhang loththanhtra Thanh tranhanu& baogmthanhtranhan Thanh tranhanuerc baogemthanhtra hanh naosau day? clanvathanhtrachuyennganh. chinhvathanhtranhan dan. a z- .= n= 5- Ngueri dugcgiaothuc hiennhiemvathanh T= = z Irachuyennganh lacongethic duceph& = Gongthuc hiennhiemvtithanhtraciaca , quan dugcgiaothat hienchilenangthanh trachuyennganh. .0 =5' I ThanhtracacBO,cac Set q Thanh tranhanuerccaacdetinh,thanh ph'6 truethuoc Trungacing. Ngt.reri dugcgiaothuc hiennhiemviithanh tra chuyennganh làvienchive dugephancong thgc h ennhiemviithanhtracacaquan dirgegiaothuc hienchatnangthanhtra chuyennganh. E Caquannaosau daythuehienchilenangthanh trachuyennganh? Ngutri ducegiaothtrc hiennhiemvothanhtra chuyennganh làgi? Dinh hiringchtrcmgtrinhthanh tra làvan banxac dinh phtrcmg hiring hootding thanh tratrong5namcianganh thanh tra doThuthing Chinhphiphe duyettheo de nghicilaTeng ThanhtraChinh phi. o nn e5 0.0-.. ..r: 0- KE hoochthanhtra lavan banxac dinh nhiemvuchayeuve. thanhtracaacoquan thtrc hienchircnangthanh tratrong 5dm do Thutruangcaquan[hoc hienethicnang ,thanhtraxaydungde thuc hien Dinh twang chuongtrinhthanhtravayeucuquail 19 ciia ThutruOngcaquanquan 19nhanu& cangcap. Thanh trachuyennganh la Ithatding thanh tracOaeaquanthanh Ira di yen di vii caquan, th chire,canhantritethuOc trongviecthuchienchinh sach,phap ludt, nhiemva,quyen han dirgegiao. 00 Ke hooch thanh tralàvan banxac dinh nhiem vichayeuve thanhtracñacaquanthtrc hi'en chatnangthanh tratrong 10nam do Tha nenccquanthgc hienchewnangthanhtra xdyclting de thgc hien Dinh hi:Ongchucmg trinh thanh travayeucAuquan19&a Thu twangcaquanquan 19nhantracclingcap. Thanh trachuyennganh la hoot d'Ongthanh tracUacaquannhanuereco[hamguyen theonganh, linh we dei veri caquan, to canhantrongviecchap hanhphap ludtchuyennganh,quy dinhvechuyenmon — kgthudt,quy thequan 19thudnganh, linh „ Dinh htrangchucrngtrinh thanh tra làvan ban Dinh huangchucmgtrinhthanh tra lavan xdc dinhphuang hueinghoot dOngthanh tra banxdc dinh phucmg huang boatOngthanh trong 10namcUanganhthanhtra do Thu tratrong01namcUanganhthanhtrado Thu aging Chinh phOphe duyettheo dé nghicüa thongChinhphiphe duyettheo dnghicia TeingThanh tra Chinh pha. Tong Thanhtra Chinhpha. 0,9, " O. ff 5 0 c06 •n q& 8 c •-ez 0.n; 05. (EL 0 .0q Ke honchthanhtralàgi? Thanh trachuyennganh la hootdingthanh tra cüacaquannhanuercc6thamquyen dM veri eaquan, 6 elide,cdnhantruethuO ctrongviee [hot hienchinh sach, phap ludt, nhiem quyen han dugcgiao. gg• 5., 15- Dinh htremgchtrongtrinh thanh tra IAgi? Thời gian ký: 17/05/2015 18:46 PM Thanh trachuyenng&li IAgi? Plurang_An C Thanh tra hanh chinh la hoot dOngthanh tracUaeaquannhanuenc6thanquyen Mivol caquan,te chire, ednhantrong viecchap hanhphap katchuyennganh, chuyenmon,nhiemvg dirgegiao. = (5,4 5 *5 :a; a' = t 0 g. 5 5" o'55-aam-P-5 , g. g, 5 68; < •cr .0 I ..„ to 9 0 o... ;.. V : CI. CM N) Thanh tra hanhchinh la hootOng kiemtra caathanh travien diveri eaquan,t6chae, eanhantrue thuctrongviec dux hien chinhsach,phap lua,nhiemvlsi,quyen han dirgegiao. La Thanhtra hanhchinhlà hot &lingthanh tra caacaquannhanu&crOthamquyen dei veri ccquan,t6chic,ednhantruethuOctrongviec thuc hienchinh sach, phap l , nhiemvv, quyen han dugcgiao. a Signature Not Verified CliU Hof Thanh tra hanhchinh lagi? I M lg. r Thanh tra Chinh pha lacaquan Oacaquannao ThuMeng Chinh pha. Quac Heti. day? Thanh tratinh lacaquan thuOccoquannaosau Thanh tratinhiaccrquanchuyenmonthuO c Thanh tratinh làcoquanchuyenmonthuOc I day? Hen clangnhan dancaptinhfly bannhan dancantinh. Thanh tratinh chiusirchidanvadieu hanh ai?. Thanhtratinhchiusixchidoova dieu harth Thanhtratinhchiustychia°va dieu hard) i fly bannhan dart Ongcap. Oa TongthanhtraChinhphi!. cta r n = PHIYONG AN A Phireng in B Coquanthanhtranhantrerctrongphamvi Caquanthanh tranhanudetrongphamvi Caquanthanh tranhamaktrongphamvi nhiemvu, quyen hancaaminh thgc hienva nhiemvg,quyen hanelmminh giapccrquan nhiemvu, quyen honodaminh giiipccr &tipcoquannhanark ceithamquyenthgc nhanuacco[hamquyenthgc hienquan ly quannhantrercthgc hienquan 19nhanuerc hienquan lynhanuercve Ongtacthanhtra, nharankveclingtacthanhtra,giai quyet ve Ongtacgiai quyetkhieunoi,t6 caova giai quyetkhieunai,t6 caovaphimg,cheng Ichieunai, t6 canvaphong, clingth an tiennanhgiai quyet Ichieunal,16 caothuOc thamnhang;lien harththanhtra, giai quyet nhiing;tienharth giai quyet khieunal,tocao tharnquyencUathaInningcaquanquart khieungi,t6caova phong, thongthannhang thuOcthamquyencaathatwangcoquan lynhamere Ongcap. • theoquy dinhelm phap luat. (man 19nhanuorc dingcap. *L7 1 Cr Cc ‘,0 CAU HI5I Caquanthanh tranhantracc6chircnanggi? Chinh ..... <-4 A tt .... N .--, i-- .... 0 I duai Thanh tratinh IAcaquanchuyenmon thuric Thanh tra Chinh Thanh tratinh chjusixchi d ova dieu hanh cUa Chittich fly bannhan dancling can Trongquan 19nhanu&vthanh trathuOcpham Kiemtratinh chinh xac, hcrpphapcila ket luan TVminh thanh travyviecpherctap, lien Xay dtmg kA hoach thanh tratrinh Chit vi quart 19nhantraccUa fly bannhan dancap thanh travaquyetdinh lysauthanh tracaa quancletntrach nhiemcaanhieuser, flyban tich fly bannhan dancaptinh phe duyetva tinh, Thanh tratinh conhiemvg,quyen hot.' nao Giam doeso,Chittich Oy bannhanclancap nhan dancaphuyen tO chircthgc hien Ice hoochdo. sau day? huven khi canthiet. Trongquan 19nhantracve thanhtrathuOcpham Chiciaocongtacthanhtra, htrerngclannghiep Chi daoOngtacthanh tra, twang an Chid ocOngtacthanhtra, hieing an viquan 19nhanu&cita fly bannhan dancAp vithanhtrachuyennganh d6iyr%Thanhtra nghiepv ithanhtra hanhchinhden veri nghiepvathanhtrachuyennganhd6i voi tinh, ThanhtratinhcOnhiemvii,quyen bannao huyen. Thanh trasO, Thanh tra huyen. Thanh traset sau day? 1Trong hoat dOngthanhtra, Thanhtratinh c6 Thanh 'I traviecthgc hienchinh sach,phap lust Thanhtraviecthgc hienchinh sach,phap Thanh traviecthgc hienchinh sach,phap nhiemvu,quyen hannaosau day? vanhiemva,quy'en hartcitaBO,cOa flyban luatvanhiem quyen han Oaso, dm fly lustvanhiemvu,quyen hanelmcac BO; nhan dancaptinh. bannhan dancaphuyen; thanhtra dei vOi thanhtra delveridoanh nghiepnhanuerc doanhnghiepnhanutc do Chittich fly ban do BOti-tilingquyetdinh thanh lap than dancaptinhquyetdinhthanh lap Chanh Thanh tratinhcOquyen hannaosau day? Quyet dinhthanhtra lai\RIviecdadirge Giam Quyet dinhthanhtra lai viviec da dirge Quyet dinh thanh tra lai v iviec da dtrot deeser ket VannIumgphathien0dau hieuvi Giam deeso ket luannhtmgphat hienc6 Thanhtra BO ket luannhtmgphat hiencO phamphap kat. dau hieuvi phamphdp luSt khiduce Chit &Au hieuviphamphap luSt. tich 0y bannhanclancaptinhgiao; quyet dinh thanh tra lai vgviec da &rotChittich fly bannhan dancaphuyen ket Klannhung phat hienceclan hieuviohmphap luat. A Cl) A A Ccrquannaosau daythuc hienca 2chircnang Thanh tratinh, thanh phi')livethuOc Trung Thanh tra Ch inh pha. thanh tra hanh chinh vathanh trachuyennganh? uang. Thanh tra huyen lacoquanthueccoquannaosau Thanhtra huyen lacoquanchuyenmonthuec day? Huyen Chanh Thanhtratinh doai b6 nhi'em? Chanh Thank tratinh do Tang Thanh tra ChinhphO bitnhiem,miennhiem,each chiic sau khi &mgnhatv6i Chittich oy bannhan dan Ongcan. Chanh Thanhtra huyen doalha nhiem? Chanh Thanh tra huyen doChittich Oy ban nhanclancap huyen 66 nhiem,miennhiem, eachchircsau khi thongnhatyeti Chanh Thanhtratinh. Trong boat dangthanh tra, Thanh tra huyencO Thanhtraviecthgc hienchinh sach,phap Mat nhiemvu,quyen hartnaosau day? vanhiemvu,quyen hancita ny bannhanclan cap huyen. KiennghivOi ccrquannhanudec6tham quyensin d6i, betsung, ban hanh quy dinh chophUhopveri yeucauquart19; kien nghi dinhchi hoac hUy bequy dinh trai phap luatphat hienqua dingLacthanh tra Thanhtra ha, Thanh trasof Thanh tra huyen lacoquanchuyenm6n 1 Thanhtra huyen lacoquanchuyenm6n thuOc Hai dingnhan dancap huyen. thuoc Oy bannhan dancap huyen. Chanh Thanh tratinh doma[Ong Chinh ChanhThanh tratinh doChittich libt ban phibó nhiem,miennhiem,each chircsau nhanclan Ongcapba nhiem,miennhiem, khi thangnhatyeti TongThanhtraChinh each chticsau !chi thangnhatveri Tang phi]. ThanhtraChinh phit. Chanh Thanhtra huyen do Chanh Thanhtra Chanh Thanh tra huyen do Chanh Thanh tinh ba nhiem,miennhiem,each cbircsau tratinh ba nhi'em,miennhiem,each chfrc 'chi baocaoTang Thanh tra Chinh phit. sau khi [hangnhatyen Chittich ey ban nhan dancan huven. Thanh traviecthat hienchinh sach,phap Thanh traviecchap hanh phap luatchuyen Matvanhiemvu, quyen hart Oacoquan nganh,quy dinh ve chuyenmon— kgthuat, chuyenmonthuOc 09bannhan dancap quythemien 19thuacnganh, link we cita huy'en,caa111y bannhanclancapxa. Oy bannhan dancap huyen. Weneh& dugc ha nhiemvaongachthanh tra Vienchile&ryegiaothac hiennhiemvu C6ngchirc,SiquanQuan dOinhandan,si thanh tra. dà thuc hiennhiemvuthanhtra. quan Congannhanclan &rocbo nhiem vanngachthanh tra de Machiennhiemvv thanht. '0 to o c...) o co, F') NhCmg d61tucmgnaosauday la Thanh travien ? Sim dal, b6 sung,ban hanh cacquy dinh cho phit h9pvOiyoucauquan 19; dinh chi hoac hit), be quy dinhtraiphap Matphat hienqua Ongtacthanh tra. Co N.) A N0 L.> NJ NJ A N.) ,0 A Yeucancaquannhanudec6tha nquyen sin dai, bit sung, ban hanh quy dinh chopha hopvOti yeuca'uquart 19; dinh chi hoac hit), bOquy dinh trai phap Matphat hienqua cOngtacthanh tra. Chanh Thanh tratinh cOquyen hannaosau day? NJ 0 00 Phinnig in B Plurcmg anC CAUHeil PHUONG AN A phap Thanh travi ethuc hienchinh sach,phap Trong boatOngthanh tra, Thanhtratinhcó Chi dovi eIMF hienchinhsach,phap luat Giamsatviecthuchienchinh sach, nhiemv9,quyen hannaosau day? vanhiemvii,quyen han elmser,caa Oy ban Matvanhiemva,quyen hartcaaser,elm Oy Matvanhiemvi,!, quyen hartcitasO,caa. giarnsat di veri Oy bannhanclancaphuyen;thanh tra dal nhan dancAphuyen; dieu hanh dM veri doanh bannhanancaphuyen; nghiepnhanude do Chittich Oy bannhan dan doanh nghiepnhamr6c do Chti tich Oy ban voi J' doanhnghiepnha nuerc do Chatich nhan dancaptinhquyetdinhthanh lap. captinhquyet dinh thanh lap. t y bannhan dancaptinhquyetdint' thanh Ian 1Chanh Thanh tratinh c6quyen hartnaosau day? KiennghiChittich Oy bannhan dartcaptinh Gamsat Chutich fly bannhan dancaptinh KiemtraChittich Oy bannhan dincap giaiguy& van d'e ve Ongticthanh tra;truOng giai quyetvande vcOngtacthanh tra. tinh giaiguy& van de ve cOng Methanh tra. hop kiennghi 46 khong &Kwchapnhanthi baocao Tang Thanhtra Ch1nh phit. ...< a Q. = GO M CP Giam decsacOtharnquyen ban hanhquyet dinh Chiban hanhquyet dinh thanhtrachuyen thanhtra hanh chinh vathanhtrachuyennganh nganh. khem g? P 0 30ngay. co, (....) 1,..) thanh phe hocthuOc ThanhtraChinh Caquan dirgegiaothoe hienchilenangthanh Thanh tra thetinh, trachuyennganh. Trungtrcmg. Ke hooch thanh tra. De ctrcmgthanh tra. Quyet dinh thanh tra. v, = ao Coquannibtrien khaithanhtra bang hinh Mire thanhtrathutngxuyen? float &Ongthanh trachi dirge[hue hien khi c6van bannao &Jai day? Trongtheri hart baonhieungay, ktirngaynhan dugc lc& luanthanh tra,Thutwangcaquanquan lynhanu&clingcAphoaxThittnrangccquan duvcgiaothat h enchircnangthanh trachuyen nganh c6[rich nhiemt6 chircchi donviecthoc hien ket luanthanh tra? 0. L.. 0 CO bannhieu hinh that hoarclangthanh tra? Chamnhatvanngay 15[hang 10 hangnam, Chantnhatvanngay 15[hang 12 hang Tong Thanh tra Chinh phi! trinh Thatwang nam, TOng Thanh tra Chinh phIttrinh Thu ChinhphItphe duyet Dinh huOngchucmg tuerng Chinh phitphe duy'et Dinh hueing trinhthanh tra. chuarigtrinhthanh tra. Thutuarng Chinh phItcetrachnhiemxem Thutuang Chinh phUcotrachnhiemxem xdt, phe duyet Dinh branchucmgtrinh xet,phe duyet Dinh huangchuangtrinh thanhtrachamnhatvanngay30thang 12 thanh tracharn thatvanngay 30 thang 11 hangnun. hangnam. Chittich Uy bannhan dancaptinh c6trach Chi)tich 15Y bannhanclancaptinh c6trach ChOtich (Jybannhanclancapfirthc6 nhiemxemxet,phe duyet ka hooch thanh tra nhiemxemxdt,phe duyet ke hoachthanh tra rich nhiemxemxet,phe duyet ke hoach chainnhatvaongay 25thang 10 hangMtn. thanh trachamnhatvanngay 25than 12 chainnhatvanngay 25[hang11 hangnam. 1 hang!lam. Chittichtily bannhan dancap huyencotrach Chittich (Jy ban than dancap huyencO1 ChIttich fly bannhan dancap huyencO phe duyet IcE hoach trachnhiemxemxet,phe duyet ke hoach nhiemxemxdt,phe duyet Ice hoach thanhtra [itch nhiemxemxdt, thanhtracham thatvaongay15[hang10 thanh trachamnhatvanngay 15[hang 11 chainnhatvaongay 15thang 12 hangnun. hangWarm. hangnam, CO 3 hinhthirc: Thanhtrathen Ice hoach; CO 2 hinh thirc: Thanh trathen ke hoachva Chicep 1 hinh [Mk la Thanh tratheo ke hoach. Thanh trathuemgxuyenvaThanhtra dotxuat. Thanh tradotxuat. C C/) IN) h.) Oe IN) .0 Thai han de Chntich (1y bannhanclancap huyen phe duyetk hoachthanhtra ducequy dinhnhu the nan? t...) IN) Thai han de Chittich nybannhanclancaptinh phe duyet ke hoachthanhtradugcquy dinh nhu the nao? co.) A Pinning inB Pluroi C COitnhat 02nam lamcling thethanhtra CO itnhat 01 nam lamc6ngthethanh tra (thong ke then giantapso),trirtrutmg hop (khOng ke thbi gian tapstr),tilttnreng hgp lacan be, congchOc, vienchic, siquan lacan bo,citingchac,vienchi c,siquan Quan delnhan dart,Si quan Cangannhan Quart del nhanclan,siquan Clingannhan danding the acaquan, thchew, donvi khac clanGong the acaquan,tochac, danvi tir 05namIra lenchuyensangcaquanthanh Ichactir02namtra lenchuyensangcc tranhantrac. quanthanhtranhanutc. Theri han de Tong Thanh traChinhphtitrinh Thit Chamnhatvanngay 15[hang 11 hangnam, ttrangChinh phi the duyet DinhhuOngchucmg Tong Thanh tra Chinh phi)trinh ThitMang trinh thanhtradirgequy dinhnhtrthe nao? ChinhphItphe duyet Dinh huemgchiscmg trinhthanhtra. Thai hart de TM)Mang Chinhphitpheduyet Dinh Thuureng Chinh philc0trach nhiemxemxet, hinangchucmgtrinh thanh tra dugcquy dinh nhu phe duyet Dinh huongchucrngtrinhthanhtra the nao? chamnhatvanngay 30thang 10 hangnam. I...) .-. h.) .--.1 CAUHOI PHIYONG ANA Tieuchuanv'e thamnienc,ong Mcde xemxdt, be) CO itnhat 05nam lamc6ng S thanh tra nhiemthanh travienducequy dinhtrong Luat (khang ke theri giantapso),tittailing hgp là Thanhtranhuthe nib? cm nbe,cengchic,viencherc,siquartQuan deinhanclan,siquanCongannhanelancting the &caquan,tochat, danvi khactit 10nun ter lenchuyensangcaquanthanh tranha nude. Quyet dinh thanhtraphai ductding be chant nhat la 15ngay, kE terngay Icy quyet 'dinh thanhtra. Baogem: Cancaphap IY de thanh tra; Pham vi, d6i tugng,nei dung,nhiemvuthanh tra; Thai hartthanh tra; Twang doanthanh tra, Thanh travienvacacthanh vien theeeta Doanthanh tra Thai hartthgc hienmetcuOcthanhtra do Thanh CuOcthanh trado Thanhtra Chinh phia tien Ira Chinh phO flanhanh ducequy dinhnhuthe hanh khongqua 45ngay,tnremg hopphactap thicothe kendel,nhtmg Ichongqua 60ngay. nao? Del veri cuecthanh tra dac hilt phacMp, lien quan dennhieu linhvat,nhieu djaphuongthi thed hanthanhtrac6the keo dai,nhung thong qua 90 ngay. MI a.* = = q g n it Chiban hanh quyet dinh thanhtrachuyen nganh. 1 Phinrng in C o) = (to C PHISOING AN A P• Quyet dinhthanh traphai dirge ding be chamnhat IA 10 ngay,kE ticngay kyquyet dinh thanh tra. Bao CanCC( phap ly de thanh tra; Thai hanthanhtra Quyet dinh thanh traphai dirge thng be chain that IA 05ngay, ice titngay kyguy& dinhthanh tra. Baogem: Phamvi, MiMang,nOi dung, nhiemvvthanh tra; Twang doanthanh tra, Thanh travienvathethanh vien theeeta Doanthanhtra. CuOcthanh tra do Thanh traChinh phictian hanh thongqua 60ngay,twang hopphac tapthicOthe kdo dai,nhtmg thongqua90 ngay. Delvoicu'Octhanhtrad c hiltphim tap, lienquan dennhieu linhNitre,nhieu dia phucmgthithai hanthanh tracothe ken dai, nhtmg thongqua 150ngay. Cuethanh tra do Thanh tra Chinhpht lien hanh khOngqua 30 ngay,trutmg hop phirctapthiGOthe kdo dai,nhtmg khOng qua 45ngay. Deiveri cueethanh trad c bietphirctap, lienquan dennhieu linh we,nhieu diaplurcmgthitheri henthanh tracOthe ken dai,nhtmg Ichongqua 60gay. g = 6. Theri hen[him hienmetcuocthanh tra do Thanh CuOcthanhtra do Thanh tratinhtien hanh Cuecthanh tra do Thanh tratinh tien hanh Cuecthanh tra do Thanh tratinhtien hanh throng hcrpphactapthi Ichongqua 60ngay,twang hopphactap thongqua 45ngay,twang hemphactapthic6 khOngqua 30ngay, tratinh tien hanh ducequy dinh nhtrthe nao? cothe keo dal,nhtmg Ichangqua 45ngay. thiallthe ken dal, nhtmg thongqud 90 the ken dai,nhtmg thongqua 70 ngay. nob. Thai han[bac henmetcu'O cthanhtra do Thanh CuOcthanhtra do math tra huyen den hanh Cuetethanh tra do Thanh tra huyentien hanh Cuethanh tra do Thanh tra huyentien khangqua 60ngay;0mienned, hienglen, hai thongqua30ngay; ermiennni,biengiai, hanh khOngqua 45ngay;itmiennal,bien Ira huy'e n lien hanh dirgequy dinhnhtrthenon? hdi dao,yangsau,yangxa di lei kith dao,yangsau,yangxa di lai Ich6 khanthitheri hai dap,vOngsau,yangxa di lai kh6 khan hanthanh trac6the ken dai,nhtmg khongqua thitheri hanthanh tracothe ken dal,nhtmg thanthitheri hartthanh trac6the keodai, , .111t.: soiv,tio.• 90noav Thai bancitacuecthanhtra ducetinh nhuthe Theri hartetacuOcthanh tra dirgetinhticngay Thai banetacuecthanh tra dunetinhtic Thai hartetacuctcthanh tra dirgetinh ter Gong be quyetclimh thanhtra denngay ban ngay k9quyet dinhthanhtradenngayket ngaycon be guy& dinh thanhtra den nao? [hueviecthanhtratai nai ducethanhtra. ngay katthimvilethanh tratai nai dirge hanh ket luanthanhtra thanh tra. Thanhyien doanthanh tra. Ngtrai raquyet dinh thanh tra. Trongquatrinh thanh tra harth chinh,ai cA5 quyen Tnrerng doanthanh tra. quyet dinh niemphongtai lieueta del tuang thanh tra !chi eOcancachorangc6vipharnphap luat? Thanhvien doanthanhtra. Trongqudtrinh thanh tra hanh chinh,aic6quyen Ngtrai raquyet dinhthanhtra. chi dao, kiemtra,giamsatDoanthanh trathuc hien dungnOi dungquyet dinh thanh tra? a cro ch 0 R' CA v, 1 w co Cr, w •-.1 co 00 w ,C, A 0 A .... A b.) A lo diu Chanh thanh traserc6 thamquyen ban hanh guy& dinh thanh tra hanhchinh vathanh trachuyen naanh khona? Tnremg doanthanh trac6trachnhiem ding be quyetdinh thanhtraveri dei tam-1gthanh tracham nhat baonhieunaay? Quyet dinh thanh tra baogemcac Wei dunggi? g ie to. V r q Ngtthi raguy& dinh thanh tra. Trongquatrinh thanh tra hanh chinh,ai o5quyen Tnrerng deanthanh tra. quyet dinh thu hoi lien,tai san hi chiem doat,sir clungtraiphep hoac bithatthoat do hanh vi vi phamphap Matelm doituongthanhtragayra? Thanhvien deanthanh tra. Nguaiinquyet dinhthanhtra. Trurerng deanthanhtrac6thamquyen ban hanh Bàncao la quathanhtra. van bannaosau day? Ket luanthanhtra. Trongquatrinhthanh hanh chinh,ai cepquyen Tnremg doanthanh Oa. chuyen he sovvviecviphamphap luatsangco quan dieutra khi phat hienco d u hieucôatOi nham? Trongquatrinh thanh tra hanh chinh,aic6quyen Caquan dieutra. giaiguy& tó cao lienquan dentrach nhiemcUa thanh vien Doanthanhtra? Trongvimg baonhieungay, ke titngay ket Mac 30 ngay. cuOcthanhtra, Truang doanthanh traphai giti van banbaocao ketqua thanh trachongoeri ra auv'et dinhthanh tra? Trongvong baonhieungay, k tüngaynhan throe 15ngay. bapcao ketquathanhtra, ngueri raguy& dinh • thanhtraphai ravan ban ket luan thanhtra? Thanhvien deanthanh tra. Quyet dinh thu Miti n bithatthoatdo hanhviviphamphap luatctia dOiarcing thanh tragayra. Ngutriraquyet dinh thanh tra. Ngueriraquyet dinhthanhtra. Twangdeanthanh tra. 15ngay. 45ngay. 45ngay. natalvien deanthanh tra. = n TruOngdeanthanhtra. 41 0 = Ir0 P., t: "i A Trongquatrinh thanh tra hanh chinh,ai c6quyen dinh chi,thay d6i thanh vien Doanthanh tra khi khong dap img dirgeyeucAu,nhiemvvthanh tra hoacco hanhvi vi phamphap luat hoac langueri thanthichved Mitucmgthanh tra hoacviisdo khach quan khacma thongthe thvc hiennhiem A CA A pi B Ngueri raquyet dinh thanh Ira. A Finn:11wan Tatungdeanthanhtra. A 00 PHI:ONG AN A Hoi Trongquatrinh thanhtrahanhchinh,aic6quyen Thanh vien deanthanhtra. youcutoch ictin dungmai dOi Wongthanh tra ce)tai khoanphongteatai khoan d6 de phvcvv viecthanh tra khi cecancitchorang dal tucmg thanh tra khengthkrc hienquyetdinhthu h6itien, MI sancUa Thotnrongcoquanthanh tranhano& hoardm ThOtwangcoquanquart ly!Ma!mac? 1 .-. 0 A V) •9 i ea, = O:1 m• P-3 CA LA ,1 La boat Tangxemxet, danhgia,mit 19theo trinh tv, thUtvc dophap luatquy dinh etia eaquantuphapc6 thamquy'en aM vâiviec thvc lienchinh sach,phapluat,nhiemvv, quyen han thaeaquan,t6ethic,cánhan. Thanh tranhan dart la hinh thirc kiemtra, phan anh dtanhan dan baochi,truyenthong delvoi viecthvc hienchinh sach,phap luat, viecgiai quyet khieunai,t6 cao,viecthvc hienphap luatve clanchit0 casetcOaca quan,t6 chtic,canhanc6 Hach nhiem axa, phut:111g,thitran,CC/ quannhamac, danvi strnghiepOng lap, doanhnghiepnhamrac. Phiroii gjC La boatclangxemxet, thrillgia,xir 19theo trinhtv,[hatodophap Matquy dinhcaa caquanclancis doi vOi viec dive lien chinh sach,phap luat,nhiemvv,quyen ban elmcaquan,t6 cliOc,cá than. Thanhtranhanclan la hinh thtircgiamsat elmnhandanthongqua Banthanh tra nhan dan dei veri viecthvclienchinh sach,phap tlhat,viecgiai quy'et Ichieunal, t6 cao,viecthvc lienphap luatve danchit caserelmcaquan,t6 chac,cá thanco trach nhiem6xa,phtrang,thitan,caquan nhamite, danvisirnghiep Onglap, doanh nghiepnhantrOc. Ban thanh tra than an axa,phuang,thiIran do Banthanhtranhan dan 0xa,phi/Ong,thitran Banthanhtranhanclan6xa,phuang,thi Banthanh tranhanclan 6xa,phtrang,thi •ra? do theclangviensinh haat ti khu dancu Mu. tit docact6twangt6 danoho Mu. titdoHeinghi than an hoaxHi nghi ai Mu dai bleu thanclantai Mon, tang, ap, ban,t6 1 1 danoho Mu. Khong. ThanhvienBanthanhtranhanclanc6phai la COth'e nettducrc 50%ngtredclancUaxa ngurai ducmgnhiemtrong Oy bannhan dartcapxa dOng9. Bong? Nhiem kyelm Banthanh tranhan dan axa, 2nam. phut:mg,thivan labaonhieunam? Banthanhtra than dan axa,phtrang,thitrail do Banthanhtranhanclan6xa,phuemg,thitan Banthanh tranhan Can6 xä, phuemg, thi do Oy ban MatIron TO qtakViet Nam ding tran do CM tich HDND dingcapfractiep caquannao[tireti pchi do hoat deng? chi dao hoat d'Ong. cantrueti pchi dao boat don . Banthanh tra than dan acaquannhanuere, don Banthanh tranhanclan 6eaquannhanuerc, Banthanh tranhan dan acaquannhanuac, visrnghiepcOng lap, doanhnghiepnhanuerc do danvistrnghi'ep Ong lap, doanh nghiepnha donvisvnghiep Ong lap, doanhnghiepnha ai Mura? nuac do thecan becharchat Oa donvi Mu. nuerc do 1-lei nghic8ngnhan,vienchic hoac Hainghi dal bleuOngnhan,vienchac Mu. 000 g. o it az C Q g 'P 5- ='' 10 0. g 0 . ti g GP° Q 0C 0' S" x ?" n et K., a r> §, g• 2 -0 g tro n Q 0 CO 'PO .0 C. —, E 00., = •-• 5' 0, cu.= 4 n 4. .?z• .44 = 0" = a., < c r• 7.0 ER —• 8- 09 g> co z .2< Z 2 cn ca• c .0, n q4." 2 E. 0 c (--) w z g 0,.. y p S y y 0 y• = .5w LA o.Yzytynycy Q. .-. rah a -n 5.- E3 g- 5: = 13 w 2 g gh ) co Nhiem IcycfmBanthanhtranhan dana caquan 2nthn. 5nam. nhanuere, donvistrnghiep ding lip, doanh nghiepnhanuerc la baonhieunam? Caquannaosau day dtracgiaothvc hiencluirc ChiccBaoyem6itwangthuecser Tãi Chieve Thue, ChicvcQuan 19thitwang nangthanh trachuyennganh: ChicvcThu , Chi nguyen M6i twang, Chi co vanthy ltrufrit thuec SO Cling Thucmg. eveQuart lythitruangthuec So C6ng Thucmg, thueeSONeivv. Chi eve Baovm6i twangthuecs6Tainguyen MOitnremg,Chicve Vanthu kmtrathuec SO Nei vu to LA 01 Vs .--.11 w 00 tal ,0 01 0 C P- Thanh tranhan dan lagi? LA LA LA PHLICING AN A La hoat dengxemxet,danhgia,xi" 19theo trinh ttr,thitt ic dophap lustquy dinh clzaccr quannhanu&c6thArnquyen doi yetiviec thvc hienchinhsach, phap luat, nhiemvv, quyen hanelmcaquan, tochirc, canhan. Thanh tranhanudic baogiamthanh tra hanh i •ii • 1• ••1 Thanhtranhan dart tahinh [Mc kiemtracua thanclan dei veri viecthgc lienchinh sach, phap bat, viecgiai quyatlchieunai, 16 cao, viecthvc hienphap Matve clanchti acasO phuang, thitract, ccrquannha elm thexa, nuerc, donvisirnghiepOng lap, doanh nghiepnhanude. LA A CAU HOT Thanh tranhanu& IAgi? ON = C, l 70 C t g CoY.• = 't -0 = c g 00 z a g 2 C, ^0 I 0-3 CA ON cA B Kheingqua 45ngay;twang hopphimtapc6 Khongqua30 ngay;twang helpphuttap the keo dai han,nhang kh8ngqua 70ngay. rethe keo dai han,nhtmg'thongqua 45 ngay. Khongqua45ngay;twang hypphircMpc6 Kittingqua 15ngay;twang h opphirctap the keo dai han,nhtmg thongqua 70ngay. COthe kdo dai han,nhtrng )(hangqua 30 acay. Viec keo daithin hanthanhtra hanhchinh Viec keo dai then hartthanhtra hanh chinh do[hittwangcaquancAptentryctiep tha dongtrai raquyet dinhthanh traquyet ngtrai raquyet dinh thanh traquyetdinh. dinh. Viec keodaithbi hanthanhtrachuyennganh do Vier keo dai thei hanthanh tra dongtraira KhangduqcIce() dai then gianthanh tra Viec keo daithaihartthanhtra hanhchinh I dotwang doanthanhtraquyet dinh. ai guy&dinh? quyetdinhthanhtrachuyennganh quyetdinh. chuyennganh. Khi thenkhai thanhtrachuyennganh, Trtrang doanthanh tra COtrach nhiemcOngbe quyet dinh thanhtraveri d61turmgthanhtratrongthbi han baonhieungay? Khitrien khaithanhtrachuyennganh,trongthen gian bao lau Twang doanthanh traphai c6van ban baocao ketquathanh tra? 0\ --I CN t.st cr \ Then hanthtrc hienmetcuecthanhtrachuyen Khongqua 15ngay;tnrang hypphi-r etapc6 nganh do Thanh tra betien hanh trong baonhieu the Icen dai han,nhtmg kh6ngqua. 30ngay. ngay? Thai hartthyc hienmetcuOcthanhtrachuyen Kheingqua 30 ngay; truang hyppinictapco nganh do Thanhtrasati n hanhtrong baonhieu the Ice° dai han,nhtmg thongqua 45ngay. ngay? Viec kdo daithen hartthanhtra hanhchinh doai Viet keo daitheri hanthanhtra hanhchinh do guy& dinh? tnrang doanthanh traquyet Plurang an 1 Phuang antra IM B cr‘ A Cr, CAU HI51 Nguai durmgiaothyc hiennhiemvythanh tra Phtrcmg antra len A chuyennganhphaiphaicodieu kiennaosau day? LAc6ngchacthuychienthe cimcaquan dtryc giaothyc hienchatnangthanh trachuyennganh. Lavienchfrcthuec bienche cAacaquan &lac giaothyc hienchicnangthanhtrachuyennganh. Lacan be hyp deng dai hart dmCaquan ducm giaothyc hienchewnangthanhtrachuyennganh. A) B) C) Chamnhat la 05ngay ke ticngay kyquyet dinhthanhtra, Twang doanthanh tra COteach nhiemcOng be quyet dinhthanhtravoi 461 Wanethanhtn. Twang doanthanhtra thongphaixay dyng baocao ketquathanh tramachi Ay dtmg ket luanthanhtra. 'Chainnhat la 10ngay ke terngay kyquyet dinh thanh tra, Twang doanthanh tracO trachnhiemOngbe quyet dinhthanhtravOl dei Wangthanhtra. Cliamnhat la 15ngay, ke tirngay ketthnc cuycthanhtra, Tnrerng doanthanhtraphai c6van ban baocao ketquathanhtra,ti-it twang hypnei dung ket luanthanh traphai chic ket luanve chuyenmoncaaccrquan,t6 chirccOthamquyen. Chamnhat la 15ngay Ice terngay Icyquyet dinhthanhtra,Twang doanthanhtraCO [rich nhiemOngbe guy& chnh thanh tra vs• 6ituan ithanh tra. Chamnhat la05ngay, Iceterngay ketthitc rulerthanh tra, Truemg doanthanh traphai covan ban baocan ketqua thanh tra. ro 0. 0 Ca 3phucmg an A, B, C. A) B) C) n i ^0 r IChiti n hanhthanhtrachuyennganh dec Phtrcmg an A, B thanhtravienc6quyennaosau day? , Lap hienbanvE viecvi pham dal Wong thanh tra. B) C)quy•dinh cUa A) theo Xirphatvipham hanhchinh phapMat. Dinhchi cemgtaccCta dEituongthanh tranu • n 0. Phucmg antraliti A. C) 9. 9'. to q P- 8 40 8' '17 S C 0, Z Trong thephtrcmg ansau, al langutri c6[ham Phuong antra 161 C. quyenphancong Thanhtraviencua Thanh tra SO Tai nguyen Maitnrongtienhanhthanh tra chuyennganh dac lapve Iinhvoctainguyenmei tnrang? Giam doesit Tainguyen Mai twang. Chanh Thanhtrasit Tainguyenmaitnrang. TruOngphong TA chilesit Tainguyen Mai •••• CO khi dirgeUBND captinh giao. Chanh Thanh tranhanuaccaptinhc6tham quyenphancOngthanh travienthuEcthamquyOn quan lcOaminhti8n hanhthanhtrachuyen neanh doe Ian? Chithoc Men dirge UBNDcaptinh giao. Thanh tranhantraccAptinhc6thoc hieneh& 'Chong. nangthanhtrachuyennganh Ichang? Ngirai ducrcgiaothtrc h ennhiemvuthanhtra CO itnhat 03nam lamc6nglacchuyenm6n CO itnhat 02nam lam thongticchuyenman chuyennganh phaic6thaigiantongtdcchuyen trong linhvise &rocgiaothuc hennhiemvo trong linhvoc &rotgiaothoc hiennhiemvy mantrong anhweducegiaolabaonhieunam? thanhtrachuyennganh(khang kA then gian thanh trachuyenngenh(thong Ice theri gian tansir) tansir) Doi vaim8id6iarcingthanh tra,thai hartthanh La 03ngay lamviec, Ice tirngaytien hanh La 10ngay lamviec, kA tirngay E'enhanh trachuyennganhdoe laptabaonhieungay? thanh tra. Tnrang hopcanthiet,c6the gia i n thanh tra. Tnreng hopcan[hitt, ththe gia thai gianthanh tranhtmgthai giangia i n i nthtri gianthanh tranhungthai giangia 1 kheng &rotvuotqua 03 ngay lamviec. i n khong &rocvugtqua 05ngaylamviec. 0.t? 7) C•O e' 1 c,‘ 1/40 -a 0 *--) • -• --A IV L...) ....] a -.1 A Phuong an B CAU HOI PHLYONG AN Sau khi nhan dimebaocao katquathanh tra, Cancif baocao ketquathanh tra,nOi dung Cancir baocao ketquathanh tra,nal dung Cancir boocao katqua thanh tra,nei dung nguai raquyet dinh thanh traphai ravan ban ket giaitrinh caadEitucmgthanh tra(neuc6), giaitrinhcfm deltucmgthanh tra(nenc6), giaitrinh caa dEi arcingthanh tra(neuc6), Manthanhtratrong baonhieungay? chamnhat 10ngay kA tirngaynhan ductcbap chamnhat 15ngay kA terngaynhan dirge chainnhat 5ngay kA Utngaynhan dirge cao katquathanhtra, ngtrai raquy'et dinh baocan ketquathanh tra, ngutriraquyat bancao ketquathanh tra,ngtrtri raquyet thanh traphai ravan ban ket 1unthanh tra;trir dinhthanhtraphai ravan ban ket luanthanh dinhthanhtraphai ravan ban ket luan trutmg hopneidung ket luanthanhtraphai tra; trirtwang hopnei dung ket luanthanh thanhtra;trirtwang hopMil dung ket !Ilan chit ket Klanve chuyenm6neOacaquan,t6 traphai chit ket Klanve chuyenman dmco thanh traphai chit ket luanve chuyenman chilec6[hamquy'en. quan,t6 citec6thamquyen. dmcoquan,t6 chircc6[hamquyEn. CO itnhat 01nam lamc6ngticchuyen montrong linhvise&rocgiaothoc lien nhiemvuthanhtrachuyennganh(khting kA thaigiantansir) La 05ngay lamvie; ke tirngaytien hanh thanh tra. Truang hopcanthiet,cethe gia hartthai gianthanh tranhtmgthai giangia han khandirgevistaqua 05ngay lamviec. Phucmg an C. A) B) C) n I W. = i0 I. 110. 5 = g Giam Mcso Cong Throngquyat dinh thanhtra lai. 5 P'5 g tj C/) -4 1 -4 ON -4 '-4 -4 00 ,..0 .--..1 00 0 00 .-, 00 1,-) Co lia .-. 5 Yeucauto chtictin dungncri dinttremgthanh trac6tAl !Moanphongteatai khoan d6M phvc vuviecthanh Ira. ZEjo 01 efied 00 A PHYONG AN A CAU HoI Khi phat hienc6vi phamnghiemtongve trinh Chanh Thanhtraser C8ng Thucmgquyet dinh Chanh Thanhtracaptinh. thatvctrongquatrinh tien hanh thanh tracim thanh tra lai khi duerc Gram doeser Cong doanthanh tra do Chi cvcQuanl thitatting Thuanggiao. thuOc Sa COng Thucmg ket hien,alcothemquyen ouvet dinh thanh tra lai? 90ngay. Doiviii thanhtra hanh chinh,thtri hieuthanhtra 2tam. lai làbaonhieunam ke titngay ky ket hienthanh tra? 90 ngay. Dei viii thanh trachuyennganh,thee hieuthanh tra Ii la baonhieunam kS ngay Icy ket hien thanh tra? r COthamgia deanthanhtra. IChi trien khaithanh tra1i Gongty X, Ong Khong ducethamgia doanthanh tra. Nguyen VanAthey Ke mantwang Cengty X la em daucQaminh. VeyOng Nguyen Van A 0 duacthamgia doanthanhtrati C8ngty X khOng? Chanh Thanh tracaptinh. Alc6tharnquyenxemxet, be nhiemcongchirc Chntich UBNDcaptinh. vaongach thanh travien? Chutich UBNDceptinh. Al c6themquyenxemxet, be nhiem degchlre ChanhThanhtracaptinh. vaongachthanh travienchinh? Tang Thanh tra Chinh phi". Al c6thamquyenxemxet, be nhiem dogchac Chittich UBNDcaptinh. vaongachthanhtraviencaoCep? Betnremg BO Nei vv. Alc6thamquyenxemxet, b6 nhiemsyrquan Betwang BO Gingan. C6ngannhanclanvaongachthanh traviencao ap? • COngtacvienthanhtra languai &rottwang COngtacvienthanhtra langtreri duceca COngtácvienthanhtra lagl? deanthanhtramai thamgiaInvanvechuyen quanthanhtranhanarktnmgtapthamgia mon, filth vtrcma doenthanh tra dang Men Doanthanh tra. COngtacvienthanh tra la ngtrai khongthtiec bienche ctiacaccaquan khai thanhtra. thanh IranhànuOc. Phuang an B, C. COngtacvienthanh tra khithamgia Doanthanh Phuang an B. trac6nhiemv ,quyen hannaosau day?, Yeucau del manthanhtracungcapthong tin,tai lieu. Quyet dinh niemphongtai lieuc6adalttrcmg thanhtra khiciicancitchorangc6vi phamphap 2nam. Vanducethamgianhtmg khong dirge lam twangdeanthanh tra Teng Thanhtra Chinhphi). TangThanh tra Chinh phe. BOtnrOng BO NOivv. Tang ThanhtraChinhphi). COng Mcvienthanh tra languti dimeca quanthanhtranhanuacmeri thamgiaPr venphap Met. Phuang an A. n 0, Mau se nhat ky doanthanhtra doalquy dinh? DoRing Thanh tra Chinh phi"quy dinh. Chittich fJy bannhan dancaphuyenquyet dinh be nhiem PhO Chanh Thanh tra huyen theotieuchuanchuyenmon,nghiep\to do Thanh tranhantrerccaptinh ban hanh va theo de nghi &la TnrerngphOngNei vu 'I Nh tkyDoanthanh tra la s6 ghi chepnhang hog dOng dmDoanthanh tra,tharthvien Doanthanhtra,nhangMI dungce lienquan den heatOng dm Doanthanh tra dienra trongngay,tir khi cOquyet dinh thanh tra den khi bangiao h6 sathanh trachocaquan c6tharnquyen. I Dotruemg Manthanh traquy dinh. Alc6thamquyenphe duy'et Dinh huangchucmg ChQtich nuae. trinhthanh tra hangnam? n 5)- n COnhtmgphai baocao Tnremg deanthanh tra. Chu tich CJy bannhan dancaptinh quyet dinhbe nhiemPhO Chanh Thanh tratinh theotieuchuanchuyenmon,nghiepvg do Thanh tra Chinh phd ban hanhva de nghi cAaGiAm dee Ser NOivg. Chanh Thanhtracaptinhquyet dinh be nhiem. Nhat ky Doanthanh tra làse ghichepcac chi daocAn Truemg doanthanh traveri thanhvien Doanthanhtrater khi c6guy& dinhthanhtra den khi ketthticthanh trati donvithanhtra. Donguai raquyet dinh thanh traquy dinh. Timgthanhvien doanthanh traghivaky Truemg deanthanh tra. xacnhancacnal dung lienquan den hog dongctiaminh. Teng ThanhtraChinh ThaMang Chinh Alc6trach nhiemghinhatk9doanthanh trava 'Thu kt doanthanhtra. :kyxacnhanMil dungdaghi? = i Tio N- imo r COnhtmgphai bancoo Timing doanthanh 1 tra tQ Nhat ky Doanthanhtra laso ghichepcánhan cOacacthanh vien Doanthanhtrav'e nhang Mi dungc6 lienquan den hog dOngthanh tra ceta banthanminhdi nratrongngay,tit khi 06guy& dinh thanh tra den khi ketth0cthanh tratheoyeucauctia Throngdoanthanhtra. n t> 0, z B ; 0, = = 0, GP P• n 00 u, 00 O• 00 ....1 00 00 b •0 0 b .--, Nhg ky Doanthanh tra lagi? ZE i0 ii. 06ed b 1...) Alc6thamquyen be nhiemPMChanh Thanh tra CMtich fJy bannhan dancaphuyenquyet dinh be nhiem PhOChanh Thanhtra huyen huyen? theolieuchug' chuyenmon,nghiepvi do fJy bannhan dancAptinh ban hanhvatheo nghicAn Chanh Thanhtra huyen. b A Phumig an COng thevienthanhtra khi thamgia deanthanh Conhungphai baocao Tnremg deanthanhtra. tracOquyenyoucant6chactin dungnai desi ttrongthanhtrac6tAi khoanphongteatai khoan do de ohnevuviecthanh tra khon2? Al co[hamquyen be nhiemPMChanh Thanh tra ChUtich fJybannhan dancAptinh guy& dinh Teng Thanhtra Chinhph0quyat dinhbe be nhiem PhO Chanh Thanh tratinh theotieu1 nhiem. tinh? ehuinchuyenmon, nghiepvo do Thanhtra Chinh ph0 ban hanhva dA nghicAn Chanh Thanhtratinh. •0 t%) co PHUONG AN A CAUHOt COng thevienthanhtra khi thamgia deanthanh COnhtrngphai baocao Twang doanthanhIra. rn tracbquyenquyetdinh niemphongtai lieuce doi Wongthanh tra1(10c6cancitchorangcevi oham_nhan luat Ichonp? COngtacvienthanh tra khi thamgia doanthanh trac6quyentnmgcangiam dinhve van de lien quan denn8i dungthanhtra Ichong? Ceng thevienthanh tra khi thamgia doanthanh trac6quyen kiennghingtrai c6[hamquyenthrn dinh chiGong thevaxir ly dSiveri can be, ding °Mt,vienchticc6 9cantraviecthanh tra khong? _ 2- na Phut:mg an A. Phucmg an B. A) B) C) A) B) A) B) C) Po Teng Thanh tra Chinh 1< C, Chutich UBNDcaptinh. t G 0 (J0 n 1c, /40c, oo Al c6thamquyenquyet dinhthanhtra lai vpviec Chanh Thanhtracaptinh. da dupeChutich (Jy bannhan dencap huyen ket luannhtmgphat hienc6 dau hieuviphamphap luat? Phuong An C. Chanh Thanh trasetc6quyen harknaosau day? Mrphatvipharn hanhchinh theethamquyen. Dinhchiviecthi hanh quyetclinhsaltraive equan ly thanh tracUacoquan, donvithuOcquy n nyetiep dia.set Quyet(laththanh tra lai vvviec da dirge ThO twangcaquan dupegiaothat hieneh&nang thanh trachuyennganh thuOcso ket luannhung phat hienc6 d u hieuviphamphdp luat. ?CieZlabed --I riln4ranat_nh6thAnminrAnnt4i, thank tra Thanh tra BO TM chinh c6nhiemvu,quyen han PhIrcnig anA. naosau day? Hiremgclannghiepvuthanhtrachuyenngarth del vai Thanh tra SO Taichinhcactinh. HuOng dannghiepviithanh tra hanh chinh dei vesi Thanhtra Sâ Tai chinh cactinh. 1 n i 70 g. = .0 g. t zg 5 00 B Teng Thanh tra Chinh phO. 50 Phffang an ThOtutmg Chinh p A g B 00 CA 1 /4 4D PHU'ONG AN CAuHen Al c6trach nhiemchittrixis 19vi echengcheo ChutichntrOc. A yephamvi,delWong,Wei dung,theri gianthanh traRieracac Thanhtra be? Teng Thanh tra Chinh phac6quyen hannaosau Phucmg an A. day? Quyet dinh thanh tra lai vavi'ec dadirge Chit tich UBNDcaptinh ket luannhungphat hienc6 d u hienvi phamphap Mat. Dinh chiviecthi hanh van ban docat BO ban hanhtrai volquy(lath dmcoquannhanuaccap tren. Hay b6 cacvan banquyphamphap luattrai Phuong an B. i n to. = 0: od r it = 41) S-• Z > Phtrang In C Phucmg an C. L.> o z agw,..... 7- = .--, 0 A Alc6thOrnquyenguy& dinh thanh tra laivlJ viec Thanh tra Chinhphe. da dugc Chanh Thanh tra BO ket luannhtmgphat h en thclan hieuvi phamphdp !nal? Teng Thanhtra Chinh ThetuOngChinh phe. ,--, 0 t-n Ai athan'quyenguy& dinh thanh tra laivyviec Chanh Thanh tra SO. da dirge Chanh Thanh traSo ket luAnnhtmgphat hienc6 dau hieuviphamphdp luat? Giam dee SO. Chanh Thanh tratinh. ... 0 0‘ cp, -:.- Twang doanthanhtra. -tz = 00 ‘:< Nguerichiutrach nhiemthanh tra. ra kh luanthanh tra LA .--, 0 ir Al cOtrach nhiemthoc hienviec ang lchai ket luanthanh tra? Ke litngay ky ket luanthanhtra,trongthbi hart baonhieungayphai Gong khai ket luanthanhtra? ... 0 t...) Phucmg an Ava, B. Theo KO hoachthanh tra hoActhenyeu au TheoyeucAu alacaquanbanchi,truyen Theoyeucaucila banchivanhan dam thong. tha The twangcoquanquin lynhantretc. CancItraquyet dinh thanh tra? .-. 0 tJ "-. C/1 81 CAU Hol Thanh trasocOnhiemvu,quyen hannaosau day? Phuong an Bva C. Thanh traviec[hoc Menchinhsach,.phap luat vanhiemvii ,quyen han alacoquan,16chirc,cA nhanthuOcquyenquan lyrt irctiep alaso% Thanh traviecchap hanh phap luatchuyen nganh,quy dinh ye chuyenmon— kgthuat,quy thequan lynganh, linhweohcoquan,ti chat, canhanthuecphamvi quan ly dmse. Thanh traviecchap harthcacquy dinh phap luatye thanh traala Giam doeser. Tririmg hopnaosautidy kh6ngphai IAcancfr de Phuong an C. thanh tra lai? Don ki nnghlcaa d.Sittrcmgthanh tra. Covi phamnghiemtr9ngve trinhtv,the[pc trongilea hanhthanhtra. COsal lamtrongviec ap dungphap luat khi ket Phucmg an A. Phtrang an B. Thanh tra Chinh phi). Chinh phe. Ngtredraquyet dinh thanh tra. TruOng doanthanh tratheoyeucâu dm ngtrairaquyet dinhthanh tra. ,--. 0 00 A) A) B) C) ZJOCt. abed ,-0 ....) Inanth anhtra 'CaquannaothongnhAtquan lynhanuacv ang VanphOng Chinhphi). tacthanhtratrongphanvi canudely? B)Al cothan C)quyengiaiquy'et khi et unai cQa del ; Twang doanthanh tra. Wongthanhtra dSl viMhanh vi alathanhvien doanthanh tratrongquatrinhthanhtra !chi acan circhorang hanh vi dO làtrai phap luAt,xam phamquyenva loi ich hopphapcea dei tucmg n I 10 lefr• M .... ,.... Al c6thamquyengiaiquyette cao hanhvi vi Throng doanthanh tra. phamphap luatclianguairaquyetdinh thanhtra? Th6twangcoquancepteentalctiepcaa Ngtrai raguy& dinh thanh Ira nguai raquyet dinh thanh tra. Thai hancnacuecthanhtra &roctinh nhuthe :Thai hancilacuecthanh tra dugctinhtirngay Thai han alacuecthanh tra dugctinhtit Thai hart thacuecthanhtra dugctinh ta kyquyetdinhthanh tra denngay it thficvi'ec ngaycOng be quyet dinh thanh tra denngay ngay k9quyet dinh thanh tra denngay ky nao? it thilcviecthanh trat4i nai dugcthanh tra. Vet luanthanhtra. thank.' tratalnai ductcthanhtra. .-, .... .-. -- rt 0 I VD Thatruangcaquanquan 19nuttrepcila Nguai raquyetdinhthanhtra. ngtrbi deccltrach nhiemgiai quyet. i.—. Phirong An B Thittruangcaquanthanh tra, Thathrong Ngtrai raquy'et dinh thanh tra. caquanquan 19nhanu&(la 0 it luan PHUVING ANA CAU HOI Ai c6[hamquyengiaiquyat khieunal dm den Throng doanthanh tra. tugngthanh tra delveri kat luan thanh tra khi cO cancitchorang it luan de IAtrai phap lust,xam phamquyenva I n ich hopphapcUa Ml ttrong thanhtra? Alc6tharnquyengiai quyat thcao delvUihanh vi Throng doanthanhtra. vi phamphap luatctiathanhvien doanthanh tra? Ngay 01/4/2015,PhO GamMcstr Taichinh ky Nguai dugcgiaothut hiennhiemvvthanh tra. Chanh Thanh trasâ Taichinh quyet dinh giaoChanh Thanh trasa Tai chinh then khaithanh tratai donvi X. Dophatsinh met se nei dungphactapnenphai keo dai thai hart thanh tra. 9yai 0thamquyenquyet(firth keo Phil Giam decsa Tai chinh da kyquyet dinh thanh tra. .... .-. Thanh vien doanthanhtra. Ngatri raquyet dinhthanhtravathrong1 doanthanh tra. .... .... dAi thhibanthanh tra9 Al cOquyenyeu eau thchirctin dungnoi dei ' Ngutri cO thOrnquyenthanh tra. Wongthanhtrac6tai khakiphongteatai khoan de de phuc vvviecthanhtra khi cOcancircho rangd6itugngthanh trac6 hanhvitantanLai san? Al coquyenyeucant6ch ictin dungncri den Thanhvien doanthanh Ira. tuongthanhtracotai khoanphongteatai khoan de Mphpcvpviecthanh tra Idil 0cancItcho rang del tugngthanh tra khongthoc hienquyet dinh thu hen tien,tai sanala Thatwangcaquan thanhtranhantrac hoac dm Th6twangccquan Truang doanthanhtra. Ngutri raquyetdinh thanhtra. Twang doanthanh tra. ThAnhviendoanthanh tra. nhAniretr9 ai c6[hamquyen Ngtrai raquyetdinh thanhtra. Trongquatrinh thanhtra, chuyen he savuviecvipliantphap luatsangcc quan dieutra khiph& hienc6 dau hieu alati pham? Ze la 41. abed .--, .--, ralAn l Coquannaocdthanquyenthanh tratrach nhiem thvc hi'enphdp luatye thanh tra dal Yetisâ vá UBNDcan huyen? Coquannaoc6thamquyenthanh tratrach nhiem thgc hienphap batye to cao dani yai UBNDcap tinh? Coquannaoc6[hamquyenthanhtratrachnhiem thvc h enphap luatv& t6 cao Miyefi doanh nghiepnha nu& do Thnttrang Chinhphnguy& dinh thanh lap? Thanhtracap huyenthanhtratrothnhiemthvc hienphdp luatye Ichieunal da l Yeti caccaquan, donvi nao? n = IQ A V r = I i L—L LA ITZ., CD A •C CD A L., Phucmg an B. Z ay gay01/7/2010. r 12: i LP; A t r i Phucmg an C. L.-. i—L 0 --.., IA 0 Z CIO A 'LL< 0 --1 1 i—L 00 !—L 0 NJ 0 A IA b.) IA IQ la NJ A B) PHU'ONG AN A Thanh tracaptinh UBND captinh. Thanh tra Chinh phn. Thanh tracaptinh ThanhtraChinhphn. ThuWang Chinh 1 BOquan lynganh, firth vtrc den veri cac doanh Thanhtra Chinh phn. nghiepnay. Doi yeti HDNDcapxa. Doivat Oy ban MTTQxa. ThOtuangChinhphiL DOi yeiphong, banchuyenmonthuec UBNDcap huyen, UBNDcapxa, donvi strnghiepcong1W, dunvi khac do Chu tich UBNDcap huyenquy'at dinhthanh I Theihartmec ha sotheodOi viect6 chircthvc hien Trong[heti han 15ngay, ka terngay ky kat luan Trongthai han 15ngay, Ice titngayc6ng ba Trong thin hart 30ngay, kA tirngayding ngtrai throegiao k'atKlanthanh tra,quyat dinhxir 19vthanh tra thanhtra,ngueti &rocgiaonhiemvv theo dOi ket loanthanhtra,nguiri dueicgiaonhiemyv be) ket [Ilanthanh tra, met ha so theo dOi. nhiem vu theo d i n c6 trach theo dOi c .6 trach nhiem nhiemmet h6 so theo dal ducequydinh nhuth'a nao? c6trachnhiemmer ho sotheo dbl. Sau khima he, satheo dOi,trongthen han bao Trong[heti han 45ngay, ka tirngayc6ng be' Trongthin han 30ngay, ke tirngayding ba Trongthin han 15ngay, ke tirngayc6ng b6 kat loanthanhtra. kat luanthanh tra. nhidungay ke Urngay ding bt lc& luanthanh tra, kat Juanthanh tra. ngued ducegiaonhiemvçitheodOi c6trach nhiem bdocao[hatwangcoquanthanhtranha nuarc katquatheo dOi viecthvc hi'en ket 14n C) zE4o9i. 966d A) cAuHen DOI Wongthanh trac6quyennfrosau day? Phtrcmg an A. Giai trinh ye van de c6 lienquan dannei dung thanhtra. Tirch6icungcapthongtin,tai lieuchothanh vien doanthanhtra. Yducauthay d6itruang doanthanh trama khAnorhono hi do Lula Thanh tracd hieu lyethi hanhtirngaynao? Laviecmingclan baochocoquan baochi, truyenthong bi tve hanh viviphamphap luat dmcan bO,ctingchitc,vienchumtrong viecthyc hiennhiemvu,cOngvv. Theoquy dinh cQa LulaTA cao,MN dungnao Laviecdingclan baochocoquanquan 19nhe dual day ducexem laviect6cao hanh vi vipham inracc6thamquyen bietve haatvi vi pham phap batve quan19nhanu&trongcac Firth ykrc? phdp luatcua batcacc'quan,tochat,cánhan nao doivOiviecchap hanhquy dinh phap luat ve quan 19nhanu&trongcac linhvtrc. Laviecc6ng dan IA°chocaquan baochi, [myththong bietye hanhviviphamphap bat dm batcacuquan, g chac,canhannao dAiveriviecchap hanhquydinhphap lustve quan19nhararactrongcac linhwe. n i 70 0.1. = TM da la 05ngay kA S ngay bat du kiem tra. Neunei dung kiemtraphactap,pham vi kierntrarengthitheri hen kiemtra gida la 10ngay, kA terngay bit Mu kiemtra. Neu kiemtranhieu ket luanthanh trato' da la 10ngaytinh litngay bat Mu kiemtra. Nennei dung kiemtraplaittap, phamvi kiemtrarOngthithen hen kiemtra la 20 ngay, kA tirngaybAt Mu kiemtra. Ban Thanh tranhanclan dms& C-) KhOngthkrc hienthanh trachuyennganh. g Q ..o C 0. E' = oo n LaviecGongclan bac)chocoquan dingan biet ve hanh vi viphamphap luat dmcan b0, ding chtic,viencitetrongviecthyc h ennhiemvi,!, dingvy. Wei dungilk) Theoquy dinh dm Lust TA coo, dual day dugcxem laviec tA cap hànhvi vi pham phap luat dmcan be,cOngcu re,vieneh&trong vi'ecthyc hennhiemvu,dingvy? wo r 0:1 i 7Q 1.• 0 .ci r 24 n >> I la y tv II w CA N.) CN w N) ...1 NJ OC Ne 0 W 0 7.) '--' w TAi da la 15ngay ke tirngay bat Mu kiem Ira. NeunOi dung kiemtraphactap,phamvi kiemtra (Ongthitutu han kiemtratoi da là 30ngay, kA titngay bat du kiemtra. Neu kiemtranhieu ket luanthanhtrated da la 30 ngaytinhterngaybat Mu kiemtra. Neurgi dung kiemtraphuttop,phamvi kiemtra fangthithai han kiemtra la 45ngay,kA tir ngay bat Mu kiemtra Chi cyctruang[ryethuOcsit. Ai cetharnquyen ban hanh guy& dinh thanh tra Giam doesit, Chanh Thanh trasit. hanh chinh tai sit? Chanh thanhtra huyen. Tai UBNDcap huyen,ai c,6[hamquyen ban hanh cheztich UBNDcep huyen. guy& dinh thanh trachuyenn_ganh? Theoquy dinh cna Luat TA cao, den tuemgnao TA ethic. duOi daycOquyentA cao? TA chac, donvithgc h enquyento cdo. Theoquy dinhala Lula TA coo, dAitucmgnao C8ng danthkrch en quyento cao. duai day ducrcxem làngueritA cao? Theoquy dinhala Luat TA coo, dAi tugrignao Ccrquan,to chac,cánhanc6thamquyenti p Caquan,tO cite,cánhanc6thamquyen giaiquyet th cao. dual day &Jacxem languti giai quyett6 cdo?nhan dun 6 cao. Theoquy dinhcnaLuatTA cao,giaiquyet th cao Laviectiepnhan,xacminh, kat luanvnOi Laviectiepnhan,xacminh, ket Menve nOi dungteicaovaviecxir 19tocan diangutri giai dungtocaocnangtraigiáiquyettOcao. lagi? ouvetto cdo. Theo Luat TA cao,nOi dungnao dual day la TA TA cao làviec ding dantheo[hatyc do Luat TAcao làviecmingclantheothutyc do Lula cao? TA caoquy dinh baochocaquan,to chic,cá TA caoquy dimh baochocaquan baochi, nhanc6[hamquyen bietve hanhvivi pham truyenthOngbietve hanhviviphamphap phap !fiat dm bat drcoquan,to chac,canhan 1141 dm bat drcaquan,tochac,canhannao naogaythiet hai Mac deOagaythiet hai lgi gaythiet hai hoac de d9agaythi'et hai Igi ich ichctia Nhanuerc,quyen, 19i ich hemphapcUa ala Nhamac,quyen, I9i ich hopphap ala cong dan,caquan,tA elite. ding dart,caquan,tOcite. E 4091. 06ed 7.) PHIYONG ANA Th61 han kiemtraviecthkrc hien ket luauthanh Tei da la 10ngay ke Utngay bat Mu kiemtra. NeunOi dung kiemtraphactap,phamvi kiem tra labaonhieungay? trapangthithai han kiemtratei da la 20ngay, ke ngay bat dau hemtra. Neu hem tra nhieu kat luanthanh tra thi dala20 ngaytinh Sngay bat Mu kiemtra. NeuWei dung kiem traphactap,phamvi kiemtrarangthithai lion kiemtra la 40 ngay, kA tangay bat Mu kiemtra. Cuquanthkrc hienquyen g cao. Coquan,tO chac,cánhan datiepnhanvà xa 19 dunto coo. Laviectiepnhan,xacminh_vaviecxa19 tO cao ngtrai giai quyettocao. TA cao laviec ding dantheo[MInacdo Luat TA canquydinh baochocaquan 1,congan , bietve hanh viviohmphap lust 'caa batca quan,tO chac,eanhannao gaythiet hi hoac ded9agaythiet hai Igi ich cUa Nhamite,quyen, led ich hopphdp cUacongclan,caquan,tO elite. LAviec dingclan baochoco, quan, tO chac, nhanc6thamquyen bietve hanh viviphamphap luat dmcan be, ding chac,vienchiletrongviecthkrc hiennhiem II, LAvi'eccling danbaochoCOquanctingan bietve hanh vi vi phamphap luat hinhsy oh batcircoquan,tA cite,cánhannao dAi v8ri viecchap hanh quy dinh phap luat v'e quan 19nhantractrongcac linhwc. l..} t...) t...) 00 0 z 0 A .... A NJ A L./ n I 70 ON = "Cl PHU'ONG AN A1 Phtrong an B Theoquydinhcaaphap 141ve tó ging hinh Theoquy dinh dmphap luatve danstr. mt. Theoquy dinh cAaphap Ina"v hanh chinh. 1 Yeucaucaquan,t6 chat,canhanc6c6 lien Yeucaucaquan,t6 chat,canhanc6them Yeucaunguaih it6 cao baocaogiai trinh quan baocaogiai trinh vecacnal dung lien quyenthong baove viecthy 19giai guy& th cacnei dung lienquan MnviectO cat). quan denviectOcao. OD;th8ng bao ketquagiai quyette cap. Theoquy dinh caa Luat T6 cao,ngutri ta caoc0 Geri don hoctrycti ptO caovOi caquan,t6 quyennaosau day? chire,cánhanc6thamquyentheoquy dinh caanhao luat. Theoquy dinh caa Luat Te cao, khi naongutri to Khiqua 1/2thtri hanquy dinh mat6 cao caocoguy& tie,caoti p? kh8ng duercgiaiquyet. liJyquyencho la@su16 caovai caquan, th tityquy'enchonguai khictó caovai co chire,cánhancOthamquyen. quan,t6 chirc,cánhancOthamquyen. Khi c6cancitchorangviecgiai quyett6 cao Khi qua 2/3thtri hanquydinh matO cao caacaquan,te cherc,cánhanc6 thamquyen Ichongdimegiai quyet. kh6ng dangphap luathocquathai,hanquy dinh mat6 caokhong ducegiai quyet. Theoquy dinh caa that Te cao,nguai bit6 cao Duercsaochyp,saochopcactailieu,chi:mgeft Nhanth8ng bao kat luanniai dungtra cao. coquyennaosau day? lamcancir ket luanvnal dungte cao. Theoquy dinh cita Luat T6 cao,ngutri hitO cao Giaitrinhtrenphucmgtienthongtin dai chang cOnghiavunaosau day? hanhvi hi teicao. Theoquy dinhcaa Luat T6 cao,nguai bit6 cao Chap hanh nghiemchinh ket luanxacmirth c,6nghiavvnaosau day? nei dungtocaocaacaquan,t8chitc,canhan c6thamquyen. Theoquy dinhctiaLuatT6 cao,ve nguyen thc,ai Ngueri thing &aucoquan,tó chilecaptrentnic langutri cothamquyengiaiquyetngaytOcoo tiepctiacoquan,t6 chircc6thamquyenquan hanhviviphamphapluattrongviecthyc h en 19can be, dingchitc,vienchirc d6giai quyet. nhiemvy,congvycaacanbe, dingchat,vi'en .chirc? Theoquy dinhcaaLuatTe cao,ve nguyen thc,ai Nguai &mg daucaquan,tó chatcaptrentryc langutri c6[hamquyengiaiquyett6 cao hanh vi ti pcaacaquart,t6 chi= d6giaiquyet. vi phamphap luattrongviecthyc hiennhiemvii, dingvi' caanguai clung daucaquan,te chtic? throexemcacGai lieu,clungcir lamcan cir ket luanvnei dungt6 cao. Giai trinh bangmiengve hanh vi bito do. Giai trinh bangvan banve hanh vihi vS cao. Chap hanhnghiemchinhquyet dinh xa 19 Chap hanhnghiemchinhbaocaoxacminh cUacaquan, th chat,canhancOthemquyen. neidungtocaocCiacaquan,16 chile,ea nhanc6thamauven. Ngutridung ducoquan,t6 chirccOtham TnrangGongan khuvycnal canbe,ding quyenquart 19canbe,c6ngchirc,vienchat chat,vienchirc dosinhsonggiai quyet. dogiai quyet. Thutnrengcoquanthanh tracangcap dm ThOtnrangcaquan kiemtraclingcap dm ngtrai thing daucoquan, to chiledogiai ngutridi ng Muccquan,tOchat degiai quyet. quyet. Theoquy dinh.caa IA* T6 cao,ve nguyentac,ai Ngutri &mg d ucaquan,t6 cherccaptentruc ThutnrOngcoquan kiemtraclingcapcaa Thutruemgcaquanthanhtraclingcapcaa languaic6thamquyengiai quyetto cao hanh vi tiepcitaccquan,tetchirc dogiai quyet. nguai &mg daucaquan, tochile dogiai ngtreri di ngda'uccquan,tochat dogiai vi phamphap luattrongviecthyc hiennhiemvy, quyet. quyet. congvtictiacap06caacaangubi climg dauca au . te chirc? ZEJOLI. abed A A CAW Hal Theoquy dinh caa Luat Te cao,viect6 gidevaxir 19tin baove tei pham ducethyc hientheoquy dinh caaphap luatnaosau day? Theoguy dinh caa Luat Tocao,ngutri tocao 0 quyennaosau da'y? n to. = I GO -el = g P4 cr 0 E ,r, = % x Nguai dung dauccquan hanh chinh cO TIMtruangcoquanthanh tramingcapala Theoquy dinh caa Luat Te cao,vnguyentact ca Coquan lien hanht6tung. thamquyenquasi19can be,cOngchat,vien ngtrai clang daucoquan,tochic dogiai quannaoc6[hamquyengiai quyat 'ES cao hanh vi chacdogiai quyet. vi phamphap luattrongviecthvc hiennhiemvv, quyet. dingcaacan be,congchac,vienchatc6 d'au lieutiM nham9 Can b0 diachinh xa. aletich Oybannhan dancapxaca than quyen Pho Chitich fiy bannhan dancapxa. PhO Bithis Bang ayxa. giai quyet16 cao hanh vi vi phamphap luattrong viecthvc hiennhiemvv,congvvcaa del tucmg naosauday? Chi)tich, PMCha tich fly bannhan dancap Ph6ChCtich fly bannhan dancap huyen. Chittich fly bannhan dancaphuyencó[ham Can be diachinh xã. xa. quyengiai quyett6 cao hanh viviphamphap luat trongviecthvc hennhiemvv,congvycaa del Prongnaosau day? Chittich flybannhan dancap huyenc6than TwangphOng Tuphapcaa fly bannhanclan Ph6 ChtiWIfly bannhan dancaphuyen quy'engiai quyett6cao hanhvi vi phamphap luat caphuyen. ph vWadicOngtactuphap. trongviecthvc h ennhiemvv,°Ong91citaMi ttronenaosau day? • Chuyenviencila ChidmthuOcset. Lanh d ocapphOng dia. Chi cvcthuOc Giam McsâcOthanquyengiaiquyet16 cao hanh Chanh Thanh traser. vi vi phamphdp luattrongviecthvc hiennhiem vu, dingvueaa del Mangnaosau day? Chanh thanh tratinh,thanhphe trvcthwae Trung Chanh VanphOngcaa Thanh tratinh,thanh Phi Chanh Thanh tratinh,thanh phe [rye ChanhThanh tra huyen. I thuOc Trungtrong. sangc6thanquyengiái quyett6 cao hanhvi vi phe trvcthutic Trungtrong. phamphap luattrongviecthvc hiennhiemvv, connvu dm Mittrang_naosau day? Chit 'L ich fly bannhan d'ancaphuyen. ChCtich Uy bannhandancaptinhcO[hamquyen Chanh Thanh trasa. Ph6 Chutich trybannhanclancaptinh. giai quyett6cao hanhviviphamphap luattrong viecthvc hiennhiemvv, dingvacUa dei tucmg naosau day? Gam doeser. !BOtruangc6thamquyengiaiquyett6cao hanh Chanh Thanh traser. Cattruemg. vi vi phamphap luattrongviecthvc h ennhiem vu, 0ngvucaa del tucmgnaosau day? 1 Chit 'L ich ay bannhan dancdptinh. V itruerng Vv T6 chat Thanhtra Chinh Tang Thanh tra Chinh phic6thamquyengiai ChanhThanh tratinh. quyett6 cao hanhviviphamphap luattrongviec pha. thvc h ennhiemvv, dingvucaa d'Oi Mangnao sau day? n a I LA —Cr a 0 a N a CO a ,0 th 0 thl ab tn N col W tn a PhirongjnC CAU 1 PHLIONG AN A nguyen ai Ngueri di ngdaucaquan, t6 chattrvctiap ThC tnrOngcaquanthanh tra alangueri Nguai dang daucaa bat IcYcaquan,t6 Theoquy dinh. Luat T6 cao, tangueri 0 than quyengiaiquyett6cao hanh vi plan lycan b0,dingchat,vienchic bit6 cdo &mg daucaquan,tochattivcti p(man19 chaccep lienquan dencanb0, dingchac, phoi hcrpveri caccaquan,tochitc6 lienquan can be, dingchic,vienchic degiai quyet. vienchic bito caogiai quyet. viphamphap luattrongviecthvc hiennhiem congvvcaacan be, dingchirc,vienchac thu6c giaiquyet. Mainquyenquan 19 alanhieucaquan,te chat? Trongthai han 30ngay, k'e tirngaynhan &ye xac dontO cao; twang hypphai kiemtra, c6 the dai hcm minh tai nhieu dia diemthi nhtmg khOngqua 45ngay. Theoguy dinh cUa Luat TOcao,neuto cao khOng Trongthai han 10ngay lamviec, ke terngay thuOcthamquyengiai guy& thingtraitiepnhan nhan duce dontO cao. phai chuyen dontocaochocoquan,tochac,ea nhanc6thamquyengiaiquyettrongthen han baoI nhieunaav? Theoquy dinh cüaLuat Te cat),viecgiai quyettO Vi cgiaiquyettO can dugcthyt hientheo 4 buerc. Gem: Tiennhan,xis 19thongtintO cao; cao dugctime hientheotrinh tynaosau day? XacminhnOi dungtO cao; Ket luanMN dung tO cao; Cong khai k'et Manruji dung th cao, quyet dinhxis ly hanhvivipham bitO cao. Trong[hal han 10ngay, ke ticngaynhan dirge dun th cao; twang hemphai kiemtra, xacminh tai nhieu diadiemthic6th'e dai hcmnhtmg thongqua 15 ngay. i n iti.% 0 A Ngueri bita cao. C I ; 0 0 PP CP OQ 10. :< . . 0 Mienquy dinh ve then hi'euth cao. r Ngtrai giai guy& tO cao. 07 Nguecite do. 0 !.... Phtmng anB Chu tich ay bannhanclancaptinh. 100 n te, : C. CA ..] ..-. Lit I.0 VI 01 LA -.4 VI 00 LA 10 0 0 PHINING A N A Chanh Thanhtratinh. Trongthen han 45ngay, ke ticngaynhan dirge don th cao;truing hgpphai kiemtra, xacminh tai nhieu dia diemthicothe dai honnhung khengqua 60ngay. Trongthai han 05ngay lamviec, ke tingay Trong thai hart 15ngay lamviee, ke ti nhan &rye dontO cao. ngaynhan dirge dontocao. 01 Vi cgiaiquyettO cao dirgethirc hientheo 3 ' Viecgiai quy'etto cao(Awethyc hientheo birece. Gem: Tier)nhan,xis19thongtintO 5 birac. Gem: Tiepnhan,xis19thengtintO cao; Xacminh nei dungtO cao; Ket luannei cao; XacminhnOi dungtO cao; Ket luan dungte cao. nOidungtte ,cao; th cao ngueri giai quye cao; Ging thai ket lunnei dungtE cao,quyet dinh xis19hanh vivi • nham hi tA ran Theoquy dinh caa Luat Te cao,ngtrtric6tham T6 caoyEvuviec da dirgengtraic16giaiguy& T6 caove vyviec da dugcngueri d6giai T6 caov6 vvviee da dugcngtrai degiai quyen khongthy 19giaiquyettO caotrongtruerng mangtrai tO caocungcap b6 sungthemthong quyetmangueri tScan khengcungcapthong quyetmangtrai bit6edo thongcungcap tinhtietmai. tin,tinhti'etmai. be sungthemth6ngtin,tinhfiatmai. hgpnaosau day? Theoquy dinh cUa Luat Te cao,trongquatrinh nuxet[hay ti pnhan,xis 19thOngtinte can, hi phamthica hanh vi to cao Co Mu hieu tOi . quan, W)chatnhan dirgetO caoxis IYnhuthe nao? Chuyen he so,tai lieuvãnhitngthongtinve vyviectO cao d6cho Coquan dieutra hoc Vi n kiemsatc6thamquyen dE xis lytheoquy dinh elmpita') Mat. Chuy'en he so,tai lieuvanhangthongtinve vyviectO cao dochoCoquan Thanh tra dingcap d'e xis lytheoquy dinh caaphap luat. Chuyen he so,tai lieuvánhirngthongtin ve vyviecto cao d6choThatruengca quan hanhchinh dingcap de xis lytheo quy dinh cUaphap luat. 01 01 .-. Thu tuang Chinh phU c6tharnquyengiai quy'etto cao hanhviviphamphap luattrongvie'cthire hi'ennhiemvy, dingvycUa d8i ttremgnaosau day? Trongquatrinhgiai quyettO cáo, ai c6quyen dirgegift himat h9,ten, diachi, battich vacat thongtincánhan khaccUaminh? Theoquy dinh caa Luat Te cao,thai hieutO cao là baonhieuTway? Theoquy dinh cUa Luat Te cao,thai han161 da de thy ly dont6 caothuOc Mnquyengiaiquy'et la bannhieungay? Theoguy dinh caa Luat Te cao,thai hail de giai 45ngay, k'e Sngaythy 19; delvoivyviec quyettO cao la baonhieungay? phuttap thongqua la 60ngay;tnrang hgp canthiet, cOth'e gia hangiaiquyetmet Ian nhung thongqua15ngay, d81 voi vyviec phirctap kh8ngqua 30ngay. 60ngay, ke Sngaythy19; &On veri vyviec phiretap thongqua la 90ngay;truing hem canthiet,cOthegia hangiaiquyetmetIan nhung khOngqua 30ngay, dei vol vyviec phirctap khengqua 60ngay. 30ngay, ke tingaythy19;delvolviiviec phircMp thongqui la 45ngay;tinting hgp canthiet,c6the gia hangiai quyetmOt Ian nhung kh6ngqua15ngay, Mivolvyviec phirctap thongqua 30ngay. ZEJ°61 eBeci 11:. n i TO it I tO TO ON = "q = q Nguerigiai quyet uS cao. Ngithi to cao. ,--. 01 01 Ai GOtrachnhiemcong khai ket luan MN dungtO Ngueri dirgegiaonhiem\orxacminh 6 cao. cao,quyet dinh xirty hanh vi vi pham hitó cao? 60ngay. '1‹ ,-.. 0 0 OP -P PHISONG ANA Phamvi ápclang M baoyengutri t6 cao dirgequy Viec baov'enguai ta cao dirgethuc hientai Viec banyengithi to' caochi &ryethuc hien Viec baoviingtrei uS caochi dirgethuc hientainai ding Mcelmngueri 6 cao. nai cutrU,Ongtac, lamviec, h etap,nai c#45 ti nai cutnelm ngtrai t6 can. dinh nhurthe nao? tài sanelm nguoi can Mtge baove hoacnhang nai Ichac docoquanciithamquy'enquyet dinh. ,--, 01 --1 ..-. 01 lii CAU HO! I Trong[heti hnn baonhieungay, IcE tirngay kykat 130 ngay. luannOi dungtocoo,guy& dinhx1119 hanh vi vi phnm hit6 cao,ngubigidiquyet ,t6 caoc6trach nhiemthuc hienviec thng khai ket luannOi dung tecap,quyet dinh xIs 19hamvivi pham bi6 cao? Ong Tran Van Dimxaynhanalpheptren dat nOngnghiep, bi UBNDxa A ban hanhquyet dinh arongcheváxi,phatvipham hanh chinh. Khong &Ong9yeti quyet dinh moanche vaxis phatvi pham hanh chinh elm UBND xaA,Ong Giri don6 cao del viii guy& dinh cueing che váxIsphatvi pham hanh chinhcUa UBNDxa AtelTnrerng Clinganxa Ade nghi ductgiai quy'et. a. .0 = g z it c -• 4.< n .,2- 5 q. g 1.- 4 0 n = g' aro r - 0 0 n> 2- r ,D, 0 = g a a. ota. n- ... a60, p 5S 0 @7 qg ro c p n o n 0) G. = •-• UBNDxa M. TnrengGanganxa M. Ong Ac6 dan th cao Ong B Ianchiem datcOng UBNDxa M d'e xaynhatrai phep. Coquannaoc6tharnquy'engiaiquyet6 caonOi tren? Chanh Thanh traso C8ngthuangban hanhquyet Gi•ri don Ichieunai den Giam Mesa Ging Giri don6 cao den Chanh Thanh tratinh. dinhthanh lap doanthanhtra dthanhtra hanh ithircmg. chinhtai Chi cueQuan 19thitrubng(donvitrip thueccUaser Ging Thucmg). Trongquatrinh thanhtra, Chiral Thanhtraso. daban hanh quyet I dinh • thu hei 100Wiencitingtienvi pharn dm Chi cueQuail 19thitruerng. IChting dengtinh yeti quyet dinhthu hin6i ten, = : ie •‘9 az a. ON 00 ... 0 0 .-. --1 0 GUi don Ichieun4i guy& dinh ctremgche vá xerphatvi pharn hanh chinh tha UBNDxa Atel Chi*tich UBND xa A de nghi dirge giaiquyet. Chi"tich UBND huyen A ban hanhguy& dinh Geri don uS cantelChanhThanhtratinh de de Girl don6 cantel Chutich UBNDcaptinh de de nghigiai guy& giaiquyet khieunal Ian Mu doivOl dcm khieunal nghigiáiquyet lai. cim Ong Trail Van Dim lienquan denviecthu hoi dateCagia dinh Ong lchi Mithirtmggiaiphang mat bang d'e xaychmgchg Mumei tha huyenA. Ithongnhattri vOi quyet dinh giaiquyet lan Mu naydmChi' tich UBND huyen A, O' ng Dimphai lamgi? ZE 10 OZ ofieci i.--. D' GUI don 0')cao delvoiguy& dinh ctrang the váxIsphatvipham hanh chInh elm UBNDxa Atel Chutich UBNDxa A de nghichivegiai quyet.
- Xem thêm -