Tài liệu Câu hỏi ôn thi ngành nông nghiệp - chi cục thủy sản - thú y - quản lý chất lượng nông lâm thủy hải sản thi công chức 2015

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 543 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39801 tài liệu

Mô tả:

NGAN HANG CAU MADE THI MON TRAC NGHIVVI TREN MAY TINH Cac chi eye: Chi eye Thiiy san, Chi eye Tha Y, Chi eye Quart IY Chat luvng Ming lam sun va Thay san Ma chuyen nganh: CV.10.04 flu hen STT Theo Dieu 12, Nghi djnh so 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 Co set nen 1 san day khi hoat deng sari xuat, kinh doanh phai thgc hien viec cap giay chirng nhan co sec dit dieu kin an toan thy° pham? 2 Theo thOng tu lien tich se I3/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngdy 09/4/2014 Intang darn viec phan cong, phoi hop trong gnarl 19 nha nu& ye an Man dolt pham thi: "Met ca sir kinh doanh cac sari pham: thOy san tuai song, cha ca, bet ml, bet ngii cec do be nao chili trach nhiem quan ly?" 3 Theo thong tu lien tich se 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 09/4/2014 Giay xac nhan kin that ye an than thgc pham duct cap cho nhang nguiri tra loi ding bao nhieu can hoi a. in5i phan can 1-15i kien thac Phuang an A Co sa san xuat thoc pham Phuang an B Ca co. so. 'sat) xuat time pham N/A co sir kinh doanh thgc pham nho le Phnom° b an C Co so kinh doanh thoc pham nh6 le Be ceng thuang BO Nong nghiep ya Pilaf then Nang then Be Y ta 70% se) eau 'hal tra. len 50% se cau hoi tra. len 80% se can hei tre. len chung vã can hai kien tilde chuyen nganh? 4 Theo theng tu lien tich so 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 09/4/2014 huang an vie phan cting, phei hop trong quail 19 nha nuerc ye an toan thgc pham thi: "Met ca so. so che, bao goi cac san pham: hat tieu kho, hat tieu xay mY sgi kh5, mien, banh da nem do BO nao chiu trach nhiem quan ly?" Be Y te BO Cong thuang Be Nang nghiep vaPhat trien Nang then 5 Theo thong tu lien tich se 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay 09/4/2014 huong clan viec phan cong, phi hop trong qua» 19 nha intac ve an than thoc pham thi: "Met ca se. san xuat the san pharn: pheng tom, banh da nem, mY sgi kilo do Be nao chiu trach nhiem quan ly?" Be Nang nghiep vã NIL trien Nem& then BE5 COn2 thuong Be Y te 6 Theo Thong tu 06/2010/TT-BNNPTNT ngdy 02/02/2010 Dei Wong thrly san liar) san day kla kw then& van chuyen trong nutc phai duet kiem dich 1 Ian tai noi xuat Oat? Theo thong tu. 51/2009/TT-BNNPTNT ngay 21/8/2009 ciia BO' Nang nghiep&PTNT Co quan CO than) quyen tien Ilan]) kiem tra (de chirn2 !Than ca se. du dieu kien kinh doanh thuec 016 y they san) troll ,/ 0)63 Ilan bao nhieu nuay lam viec, ke tit ngdy nhan he so hop le? ThOy sail giong Ca thily sari giemg ya thity san thuan2 pham They sail thuang pham 07 ngay lam viec 15 ngay lam viec 10 rmay lam yiec 7 Phtroing an C Munn°c an B Phtrang an A Can hal STT 06 than5 03 thaw, 02 than.c c c 8 Theo thong tu 51/2009/TT-BNNPTNT ngdy 21/8/2009 dm BO Nang nghiep&PTNT Co sa phai gni ha so xin gia han ve. ca quan ca than quyen truck khi Giay chning n115n dO dieu kin kinh doanh tint& thii y thny san het han may thang? 05 nam 03 nam 02 nam 9 Theo thong tu 51/2009/TT-BNNPTNT ngay 21/8/2009 dm BO Nang nghiep&PTNT Clay chuing nh5n du dial.' kin kinh doanh think thil y thny san c6 gia tri may nam? 05 nam 02 nam 03 nam 10 Theo thong tu 51/2009/TT-BNNPTNT ngay 21/8/2009 ctla BO Nang nghiep&PTNT Gia han Clay chuing nh5n du dieu kin kinh doanh tint& thili y flu)), san co gia tri may nam? Dan Tang k9 kiem tra lai Dan clang k9 kiem tra lai 11 Theo thong tu 51/2009/TT-BNNPTNT ngdy 21/8/2009 cila BO Nang Dan dang k9 kiem tra lai nghiep&PTNT Ha so clang k9 kiem tra lai de chirng nh5n do dieu kien dieu kin kinh doanh tint& dieu kin kinh doanh thuoc dieu kin kinh doanh thuac tht) y; giay chirng nh4n dang thU y; bao cao khac phuc thil y; ter trinh ve' dieu kien kinh doanh thuac thil y thtly san bao gam nhiling thanh phan nao? kinh doanh; bao cao khac nhiing diem khong dat. k9 kinh doanh (ban sao); phoc nhirng diem khang bao cao khac phuc nhiling dat. diem kitting dat. 03 nam 02 nam 05 nam 12 Thong tu se 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 cilia BO Nang 13 14 nghiep&PTNT Giay chimg nhan du dieu kin an toan thurc pham trong sari xuAt, kinh doanh dully sari c6 hieu brc trong thei ban may nam ke tir ngay cap? Theo thong ttr sa 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 ctla BO Nang nghiep&PTNT Quy dinh viec kiem tra ca sai san xuat, kinh doanh vo 'Ea ming nghiep va kiem tra, chning nhlan ca so, san xuat, kinh doanh ruing lam thOy sail du dieu kien an toan flinty pham thi ca quan kiem tra co trach nhiem thong bao ke hoach kiem tra tai ca ser dugc kiem tra Ian day tank thai diem kiem tra it nhat bao nhieu ngay lam viec? Theo thOng tu so 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 cila Be Nang lighiep&PTNT Khi cO thong tin phan anti dm nguai tieu clung ye vi pharn lien quan den chat lacing, an toan flint pham dal vai sail pham cma ca so thi ca quan tham quyen se áp dung hinh thirc kiem tra nao san day? 2 03 ncray 05 ngay 07 ngay Kiem tra, xep loai Kiem tra dinh k9 K Vein tra dot xuat Can hoi STT 15 Theo themg tu. s6 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 °Oa Be) Nang nghiep&PTNT Quy clinh viec kiem tra co set san xuat, kinh doanh vat fir Ming nghiep va kiem tra, cliiing nhan co ,s6. san ,xuat, kinh doanh neing lam they san di" dieu kin an tan thgc pham thl tan suAt kiem tra dinh kY ve dieu kin an toan thgc phfim cloi vol co sir san xualt, kinh doanh thuc pham thely san xep loai B IA bao lau? Phtrang An A 2 lan/nam Phnom& An B 01 lan/lan Phtrung An C 1 1An/2 nam 16 Theo Nghl dinh s6 178/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 cilia Chinh phii quy dinh xir phat vi pham hanh chinh ve an loan time pham thi hanh vi trgc tip dua tap chat vao thuy san se bi hinh thirc phat ilk sau day? Tuac quyen sir dung giay chirng nhan co sta. dii diem kin an toan thgc phdm Phat tien va tufit quyen sir dung giay chirng nhan co sir du dieu kien an toan thut pham Phat tien 17 Theo thong tu se 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 cila BO NOng nghiep&PTNT Quy dinh viec kiem tra ca so, san xuat, kinh doanh vat tu nong nghiep va kiem tra, chimg Ethan ca so. san xuat, kinh doanh nong lam thily san dill dieu kien an toan thgc phfim thi khi khOng nhat tri vii ket qua dm doan kiem tra, co so san xuat kinh doanh time pham thily san co quyen gi? KhOng khac phtic sai 161 Khieu nal vet ca quan kiem tra KhOng Op phi; le phi kiem tra 18 Theo themg fix s6 45/2014/TT-BNNPTNT ngdy 03/12/2014 cilia B6 N6ng CO thong bao truck, nham kiem tra day dill CAC nen nghilep&PTNT Quy dinh viec kiem tra co ser san xuat, kinh doanh vat fir dung ve dieu kin darn bao ming nghiep va kiem tra, chnng nhan Ca so' san xuat, kinh doanh nOng chat lacing, an man thuc lam thilly san dU dieu kin an toan thgc pham thi kiem tra, xep loai dieu pham cOa co sir kien bao dam an loan thgc pham dat vat cac co se san xuat, kinh doanh they san la hinh thirc kiem tra nhu the nao? 19 Theo Dieu 32 Nghl dinh 178/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 Tham quyen Phat tien va tuck quyen sir xir Oat vi pham hanh chinh ve an toan thgc pham cim Chili tich lily ban dung giay chimg nhan CO set dta dieu kien an toan thuc nhan dan cap xä nhu the nao? phdin 20 Theo thOng Ur s6 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 cua 136 Nang nghiep&PTNT Quy dinh viec kiem tra co sir san xuat, kinh doanh vat tin neng inthiep va kiem tra, chink nhan co sir san xuat kinh doanh non& neu hinhthirc lam thUy sari du diet] kien an, toan attic ph am CO bao hi kiem tra dieu kin dam bao chat Montt. an toan ditty phalli co sir san xuat, kinh doanh vat tu. nen& nghiep va sari pham non& lam thily sari? 2 Kheing c6,thOng bao truck, CO thong bao truck, kiem kiem tra clay du cac chi lieu tra viec duy tri diem kin bao darn an toan thgc ve dieu kin bao darn an pharn den vii Coda throe teen thuc phalli cua co so ,: • A cap giay chimg nhan an loan time pham Phat tien va tich thu tang vat, phuong filen vi pham hanh chinh Phat den, -rich thu tang vat, phuan& nen vi phalli hanh chinh va tuck quyen sir dung gidy chung nhan ca sir da dieu kien an toan nitre pham 4 3 .1 II 1111 Can heii STT 21 Theo Nglii dinh so 178/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 cua Chinh phU quy dinh xis phat vi pham hanh -chinh ve an toan thut pham thi hanh vi thu gem, bat) quail, kinh doanh thiiy san c6 tap chat do duct dua vao se bi hinh that xir phat nao sail day? • i ii. Phucrng an A Ph?" den, dinh chi haat Ong tic 01 den 03 titans,. • Phu-011g an s Plural'. an C Phat tien, dinh chi hog Phat tin va twit quyen sir Ong tic 01 den 03 thang val clung giay chung nhan ea tithe quyen sir dung giay so dii dieu kien an toan chang nhan CO ser du dieu that pham kin an toan Iliac pham 22 Theo thong tu só 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 dm BO Ming nghiep&PTNT Quy dinh viec kiem tra ca se( sari xuat, kinh doanh vat tu nting nghiep lid kiem tra, chang nhan ea ,ser san xuat, kinh doanh nOng lam thuy san dii dieu kien an toan that pham quy dinh trong tiler' han bao nhieu ngay lam viec Ise tic ngay nhan ,dn he sa, ca quan tham quyen cap giay chung nhan an toanThac pham to chat di kiem tra that t6 dieu kin dam bao an toan that pham tai co so san xuat, kinh doanh thuc pham? 07 ngay 10 ngay 15 ngay 23 Theo thong tu sO 41/2010/TTBNNPTNT ngay 5/7/2010 Quy dinh viec kiem tra, chang nhan du dieu kien ye sinh thn y CO se sari xuat, kinh doanh thily san thi Giay chang nhan di) dieu kin ve sinh thil y thUy san c6 gia tri may nam ke tit ngay cap? Theo thong tu s6 41/2010/TT-BNNPTNT ngay 5/7/2010 Quy dinh viec kiem tra, chfrng nhan dii dieu kien ve sinh din y co sa sari xuat, kinh doanh thny sal) thi gia han thai gian hieu lac Giay chi:mg, nhan do dieu kin ve sinh thii y thily sail c6 gia tri mAy nam ke tic ngay cap? 02 nam 05 nam 03 nam 03 nam 02 nam 05 nam 25 Theo thong tu sit) 41/2010/TT-BNNPTNT ngay 5/7/2010 Quy dinh viec kiem tra, chung nhan du dieu kin ve sinh thu y ca sis san xuat, kinh doanh thuy san thi ca quan kiem tra phai thong bao kA hoach kiem tra clieu kin ve sinh thfly cho cla) ca so it nhat bao nhieu ngay lam viec truot khi tien hanh kiem tra tai ca sO. (till twang hop kiem tra dot xuat)? 03 ngay 02 ngdy 05 ngay 26 Theo Quyet dinh 1897/QD-UBND ngay p7/11/2008 Chi cc Thfiy san Ha Nei, co clultc nang tham muu ginp ai thac hien elide nang quail 19 nha nude ve Mil) vac thilly san tren din ban than!) pito HO NOi? UBND thanh pha HO Nei. SO Ming nghiep va Hat trien Ilona then HO Nei. 27 Theo Quyet dinh 1897/QD-UBND ngay 07/11/2008 Chi ctic Thily san HO Nei &Up Giam doe SO. Nang lighiep & PTNT thanh pH). HO Nei soan Iliac cac loai van ban trong Mill vitt thily san nao sac day? Nglii dinh Quyet dinh Giam dac So Ming nghiep va Phat trien Jiang than HO Ni, UBND thanh pile HO N6i. Thong tic 24 Du hei STT 28 Theo Nghi dinh s6 178/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 cfia Chinh phn quy dinh tal phat vi pham hanh chinh ve an toan thpc pharn thi thanh tra vien, nguti &rot giao thpc hien nhiem vu thanh tra chuyen nganh ve an toan thpc pham trong linh vpc thity san clang thi hanh Gong vp co quyen nao sau day? 29 30 Phuvng An A Phat tin den 50.000.000 clang Danh gia tac deng m6i Theo Luat Thny san s6 17/2003/QH11 to chirc, ea nhan khi xay dung mai, thay di hoac pith be cac ding trinh c6 lien quan dEn mei truang twang theo quy dinh an phap luat ve bac) ve mei sang, di ar, sinh san‘cna. cac loai thin), sal phai thpc hien viec gi theo quy trtrang dinh ctia phap luat ve bao ve mai truong? Theo Luat Thtly san se 17/2003/QH11 thi nha nuac thpc hien viec thu Qua 12 thang lien ma khong het toan be hoc met plias' mat nuac bien da giao, cho thue de nua treng sit ding de nu6i Peng thay san, trir truOng hop co 19 do thus, san trong truang hap tido sau day? chinh dang duce co quan nha nu& co than quyen chap thuan Phweng An B Phat tin den 5.000.000 dong, P h trotati An C Phat tin ci6n 500.000 dOng Danh gia tac Ong kinh te xä hi Di cu cac loai thily san clang sinh sang tai cac ding trinh dO Qua 36 thang lien ma Qua 24 thang lien ma killing khong sir diting de nuoi sir dpng de nuoi treng thity san, trir truang hop co 19 do tr6ng thily san, trir trutng hop c6 19 do chinh clang chinh clang dupe co quan nha nude c6 than quyen duet CO quan nha nuot CO chap thuan than quyen chap tilt* 20 nam 15 nam 10 nam Theo Luat Thny san so 17/2003/QH11 thi thiti han giao, cho thue mat nu& hien de nal treng thity san kheing qua bao nhieu nam? Cpc Thn y Chi cpc Thu y Theo thong tu 51/2009/TT-BNNPTNT ngay 21/8/2009 an Be Nang Be Ming nghiep & PTNT 32 nghiep&PTNT Troth nhiem kiem tra dieu kien dal voi cira hang, dai 19 kinh doanh thu6c thu y la cna ca quan nao? Bang niem ya ten filmic thn Bang niem yet dang k9 Bang niem yet don gia 33 Theo thong tu 51/2009/TT-BNNPTNT ngay 21/8/2009 ciia Be Nong kinh doanh y thuac din y nghiep&PTNT Cac cUa hang, dai 19 ban buen, ban le thuoc thit y thily sari phai co dieu kin lie° sau day? Luu gitt he so, cac thong Thu ha, xit 19 thpc pham Bao gem ca 02 phuang an 34 Theo Luat An Man thpc pham se 55/2010/QH12 To chum ca nhan sari tin can this theo quy dinh kheing bao dam an toan can lai• xuat thtrc pham co cac nghia vu nao sau day? Be Y te Be Nang nghiep \fa Ilia Be ding thuang 35 Theo thong tu lien tich se 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngay trien Nang then 09/4/2014 Met co so kinh doanh cnc san phalli: gio, cha, bun, phô do be nao chin trach nhiem quart 19? Daub hanh lang cho cac Danh gia tac deng mei 36 Theo Luat Thuy san so 17/2003/QH11 tei chive, ca nhan khai tilde thu9 Thpc hien vice danh gia tac truang theo quy dinh cua san bang dat dang, day hoc bang phisonn pH') ngan, chan khac Of cac Ong mei twang theo quy loai thu9 sari di chuyen theo phap lila ve bao ve mei dinh dm phap lila ye bat) ye quy dinh cna U9 ban nhan sang, ho, dam, pita phai lam ai? dan dia plurang. twang va De Ong den mei truang kinh fe xa hei 31 37 Be Y te Theo thong tu lien tich se 13/2014/TTL1-BYT-BNNPTNT-BCT inlay 09/4/2014 Co quan ilk) c6 trach nhiem quail 19 nha nuot ve an loan Uwe phain dei v61 co sa kinh doanh thpc pham tai sieu thi? 5 Be cong Hwang Be Nang nghiep va Phat trial Neing then i Plarang an B Cau hoi Theo Dieu 33 Nghi dinh s6 178/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 ciia Chinh phi' Truemg doan thanh Ira chuyen nuanh ciia ca quan dime giao thuc hien chat nang thanh Ira chuyen nganh ve an toan thuc pham trong tinh \rue ming nghiep thi co quyen nao sau day? Phtrang in A Phat tien den 50.000.000 (long 39 Theo thong ft: 51/2009/TT-BNNPTNT ngay 21/8/2009 ciia 136 Nang nghiep&PTNT Casd nao san day la ca ser -san xuat ban dau [the) le? Ca ser mien tremg thily san khang co giay chUng nhan (tang ky kinh doanh 40 Cer s& y te cap cap xä, Theo theng Its s6 45/2014/TT-BNNPTNT ngay 03/12/2014 dm B6 Meng Ca say te-cap huyen tra len phuang ft& Fen xac nhan dii xac nhan dii sire khoe nghiep&PTNT Chu ea .sd va ngueri true tiep san xuat, kinh doanh thuc sire khoe pham phai dap img yeu au nhu the nao ve sire kh6e? STT 38 41 TaiD Khoan 2 ieu 15 Myc 2 Chuang II Nghl dinh se 103/2013/ND-CP thi phat bao &lieu tien doi veri hanh vi tang tril, van chuyen ding cy kich din tren tau ca hoc phuang tien nei Bac? • 42 43 44 45 46 Phat lien den 70.000.000 eking Ca Ca ser nue' tiling thOy san khOng c6 giay cluing nhan dang k9 kinh doanh va ca sd khai Mae thOy san Phat'lien tic 1.000.000 &Mg Phat tien tic 3.000.000 &Mg 1 den 5.000.000 dem0 o den 3.000.000 (long Pinning an C Phat lien den 100.000.000 dem0 i, Ca ser khai tithe thiiy san Chi ca sd y to cap tinh/thanh ph6 Pita( lien tic 5.000.000 Clang den 8.000.000 dang Tai Khoan 4 Dieu 15 Mpe 2 Chuang II Nglii dinh s6 103/2013/ND-CP Phat tien tic 3.000.000 &Ong Phat tien tic 5.000.000 &Ong Phat lien tic 10.000.000 dieng den 15.000.000 deng den 10.000:000 thing den 5.000.000 dOng thi phat bao nhieu tien d6i vai hanh vi sir dyng din ludi de khai tithe thOy san? -raj Diem a Khoan 1 Dieu 16 Myc 2 Chuang II Nghi dinh so Phat lien tic 3.000.000 &mg Phat tien tic 2.000.000 .dong Phat lien lir 3.000.000 den 3.000.000 deng deng den 4.000.000 &nig den 5.000.000 demi 103/2013/ND-CP thi phat bao nhieu tien (lei vai hanh vi tang Inc trai o pile]) vat lieu no trill tau ca hoc phuang tien nin khac xay ra tai \ring nude neii &rig? Phat tien tic 10.000.000 Phat tien tic 5.000.000 done, , Phat lien tic 15.000.000 • Tai Diem b Khoan 1 Dieu 16 Mtic 2 Chuan 11 Nghi ilinh s6 den 10.000.000 ding done den 15.000.000 thing don den 20.000.000 don()t 103/2013/ND-CP thi phat bao nhieu tien do' vai hanh vi tang trim trai phep vat lieu no tren tau ca hoc phtrang tien noi khac :Kay ra trait bien? Phat lien tic 1.000.000 Tai Diem a Khoan 2 Dieu 16 Mpc 2 Chuang II Nghl dinh so Phat lien tic 5.000.000 done Phat Wen tic 3.000.000 (long den 5.000.000 don e, &lie. den 3.000.000 deng den 7.000.000 dente 103/2013/ND-CP thi phat bao nhieu tien (16i vai hanh vi sir dyniz vat lieu o ne de khai Iliac thOy san Lai \rang nude nei delta? Phat lien tir 10.000.000 Phat lien tir 15.000.000 Phat lien tir 20.000.000 Tai Diem b Khoan 2 Dieu 16 Myc 2 Chuang II Nizhi dinh se I 03/2013/ND-CP thi phat bao nhieu tien del veri hanh vi sir dyng vat lieu .dOng den 25.000.000 (long deny. den 15.000.000 &Ong dom.; den 20.000.000 d'Ona ne de khai Iliac thay sari tren bien? 6 STT 47 Cau hal , „ Tai Diem a Khoan 1 Dieu 17 Mkic 2 Chuang 11 Nghl clinh se 103/2013/ND-CP thi phat bao nhieu tien dei vai hanh vi tang trir trai phdp Wen tau ca hoe phuang tien noi khac chat d0c, thkrc vat co d0c to khai thou duly san ?thy ra tai viing nu& n0i dOng? Phuung an A P1 kat tin tU 1.000.000 (long den 2.000.000 done” Phtrang an B Pilaf tin tit 500.000 deng den 1.000.000 donees Phucrne is an C Phat lien tir 1.000.000 cleng den 3.000.000 theng a Tai Diem b Khohn 1 Dieu 17 Mkic 2 Chuang 11 Nghi dinh se Phat lien tir 3.000.000 clang Phat tin tir 4.000.000 deng ,den 6.000.000 donee den 5.000.000 dimet 103/2013/ND-CP thi phat bao nhieu tin dei voi hanh vi tang trir trai phdp Alen tau cá hoac phuang tin nei khac chat dim, time vat co delc to de khai thac thily san xay ra tren then.? , Phat filen tir 1.000.000 deng Phat tin tir 2.000.000 thing 49 Tai Diem a Khoan 2 Dieu 17 We. 2 Chuang II Nghi dinh s8 den 4.000.000 done den 3.000.000 thine0 0 103/2013/ND-CP thi phat bao nhieu tien (lei veii hanh vi sir dung chat diec, thkre vat c6 a tie de khai Mac thny san tai viing nude niei deng? 48 50 51 52 Phat filen till; 2.000.000 &mg den 4.000.000 clang Phat tin tir 1.000.000 theng den 2.000.000 ding Phat filen tir 5.000.000 Tai Diem b Khoan 2 Dieu 17 Mkic 2 Chuang 11 Nghi dinh se Phat tien tir 8.000.000 deng Phat tien tir 3.000.000 clang deng den 8.000.000 &mg den 5.000.000 done den 10.000.000 deng b 103/2013/ND-CP thi phat bao nhieu tien dei vol hanh vi sir dung chat d0c, thuc vat co clOc PS de khai thac thily san Alen then? 6 7 8 Theo LOT An toan flute pham se 55/2010/QH12, cei bao nhieu nguyen the quan 19 an toan thkrc phfim? Thuc pham vi pham quy Thkrc pham co nguen gee, Thkrc pham vi pham quy Nhitng hanh vi bi cam san xuat, kinh doanh trong Luat An ton thuc dinh dm phap luat ye nhan xuat xir nhung qua thei han dinh elm phap luat ve nhan pham se 55/2010/QH12? hang hea; thkre pham sir dung hang him va hinh thirc ktheing ra nguon g6c, xuat xir hoe qua thai hp sir dung 53 Theo Luat An toan thkic phfim se 55/2010/QH I 2 Te chirc, ca nhfin san xuat thkrc pham eke cac quyen gi? Quyet dinh vã cong be chat Quyet clinh kiem scat nlei b0 Quyet dinh vaceng be cac tieu chudn san pham do lueng cac tieu chufin san minh san xuat, cung cap; pham quy6t dinh,dp dung cac then phap kiem scat nei b0 cle bao dam an toan thkre pham 54 Theo LOA An ton time pham se 55/2010/QH12 TO chile, cd nhan sail xuat time pham co cac nghia vv? Yeu cfiu to chirc,ca nhfin Thenu tin day die, chinh xac Dirge bei thuong thiet hal theo quy dinh dm phap kinh doanh that phalli hop ve san pham Alen nhan, bao luat. the trong viec thu thei vã xir bi, trong thi lieu kern the° thkrc pham thee qu), dinh 19 thkrc phAm khemu bao cilia phap luat ve nhan hang dam an toan him. 7 Phuang An C Phtrong An B Phtrang An A Can hal STT Kinh doanh cac loai therc 55 Theo Luat An toan thtrc pham s6 55/2010/QH12 To cure, cá nhan kinh Khong duct Iva ehlan ca sia Quyet dinh cac bin phap kiem nghiem de kiem tra an . kiem soat neli be) de duy tri pham khong c6 nguem gac, doanh thtre pham cock quyen? xufit xir r6 ram, chat Luang ve sinh an toan b toan thvc pham there pham Khieu nal, to cao, khai Leta chon ca sea kiern 56 Theo Laiat An toan there pham sO 55/2010/QH12 To clinic, ca nhan kinh Tuan thia cac dieu kien bao darn an toan deii vial thtrc nghiem de kiem tra an toan . kin theo quy dinh ciia doanh therc pham ,c6 cae nghla via? phap luat pham trong qua trinh kinh thare pham; Iva chip co sei kiem nghiem da duct chi doanh va chin trach nhiem dinh de chAng nhan hap ve an toan there pham do quy doi vi therc pham nhap minh kinh doanh khan Thoc pham CO mau sac ter nhien, ce xuat xii ro rang 57 Theo Luat An toan there ph5m s6 55/2010/QH12 dieu kin bao darn an CO cherng nhan v'e sinh thia y Du larang thu6c, hod chat trong giei han cho pile!) cem ca quan Ilan y c6 th5m toan d6i yeti tharc pham tarot s6ng? quyen dot veil thvc pham Mai song c6 nguon gOc tir • Ong vat theo quy dinh cim phap luat ye thil y. 58 Theo Ltiat An toan thvc pham sei 55/2010/QH12 Ca ser san xuat, kinh doanh therc pham phai bao darn cac dieu kien gi? CO nguon nuac Prong throng quy chuaraky thuat phoc vii san xuat, kinh doanh thve pham CO dia diem, dien Hell thich hap, CO khoang each an toan di voi nguein gay d'Oc hai, nguan gay 6 tihi'61n va cac y6u t6 gay hai khac He thong may mac, thiet bi xer 19 nguyen lieu, che bin, deing g6i, bac) quan va v5n.chuyen cac loai thvc pham khac nhau 59 Theo Luat An man therc pham s6 55/2010/QH12 Viec truy xuat nguen Khi phat hien thvc pham gem thvc pham den voi thtre pham Hieing bao dam an toan do 16 chirc, ca dang kinh doanh tren thi nhan san xuat, kinh doanh therc pham thtrc hien trong cac fru-Ong hop nao? trueing kheng bao dam an titan Khi s6 hrang thiac pham lon va CO so you cau dm Co quan cac cap Khi ea-quan nha nuot CO tharn quyen you cam khi phat hien tharc pham do minh san xuat, kinh doanh khong .bao darn an than. 60 Theo Luat An toan thtrc pham so 55/2010/QH12, trach nhiem cila BO Meng nghiep va Phat trien Ming then la gi? Quan 19 an toan thvc pham trong say qua trinh san xuat, che bin, bao quan,van chuyen, kinh doanh den va i sii•a, dau time vat Klein di.nh,.kiem nghiem, ban hanh quy chuan ky thuatquem gia ye chi tieu va mire gieri han an toan d6i voi san phain thvc pham; dema Cu, vat lieu bao g6i, china dtmg thtrc phalli Quan 19 an toan therc pham di vai san xuat ban dau nong, lam, thiay san, muni 8 Cau hoi STT 61 Theo Ludt An toan thgc pham s8 55/2010/Q1-112 NOi dung thanh tra ve an toan Iliac pham? Phuung an A Hoat drang quang cao, ghi nhan drai voi thgc pham thuec pham vi quan 19; hog dOng chang nhan hop quy, kiem nghiem an toan thrrc pham Phuung an C Phuung an B Kiem dinh quy trinh so Cap giay chgng nhan hop che, che bien that pham; chuan, hop quy, kiem nghiem an loan thgc pham thanh tra hoat &Ong quang cao, ghi nhan dilii veri thgc pham thu6c pham vi quan 19 62 Theo LI* An toan thgc pham sO 55/2010/QH12, co may nhom di Prong phai dirge phan tich nguy co di veil an toan thge pham? 6 4 5 63 Theo LuAt An toan thgc pham sra 55/2010/QH12, co may hinh thgc xer 19 thgc pham kheing bao dam an ban? Theo LuAt An toan thgc pham s8 55/2010/QH12 Hoat Ong kiem tra an toan thgc pham phai bao dam nguyen tac gi? 6 7 4 Xii 19 vi pham trong qua trinh kiem tra an tont) thgc pham theo quy dinh cUa dia phuang Khong dirge sach nhieu, gay phien ha cho to chric, ca nhan san xuat, kinh doanh thpic phArn Chia tri thgc hien kiem tra co trach nhiem phi hop vol co quan hau quan 64 65 Theo Luat An toan time pham sea 55/2010/QH12 Trong qua trinh kiem tra an toan thgc pham, doan kiem tra co nhang nhiem vg, quyen han gi? Kip thai bao cao ket qua kiem tra cho ca quan quan 19 an toan thgc pham 66 Theo Nghi dinh so 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 cilia Chinh phia Co quan ndo co trach nhiem to Chtile quan 19 ding tac tiep &Ian he so dang ky ban cong bra hop quy va c6ng be) pha hgp quy dinh an toan thgc phAm? B6 Ming nghiep va Phdt trien Nong then 67 Theo Nghi dinh s6. 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 cna Chinh plina Viec Kinh doanh thgc pham bao cap giay chilling nhan co sa dill dieu kin an man thgc phalli dirge thgc gel scan khong yeu cau dieu hien del veri Mug co sa san xuat, kinh doanh, tang nha may sari xuat dc kien ban quan dc bit theo quy dinh lAp tai met dia diem, trir truang hop nao sau? 68 Theo Nghl dinh se:, 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 cilia Chinh phia CO may nguyen the phan cong trach nhiem quan 19 nha nude ye an toan thgc pham? Theo Nghi dinh sea 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 can Chinh plua Co quan nao co trach nhiem quan 19 an man thgc pham deii veri chg (tau m6i, dau gia liana san? 69 9 Lay mall de kiem nghiein Kiem nghiem khi can fillet khi can thiet, Bao cao chinh xac vá kip thai ket qua kiem tra cho co quan quan 19 an toan thgc pham B6 Y t6' BO Cong thuang Bao gem ca 02 phuong an con lai. San xuat ban dAu nh6 le, kinh doanh time pham ithei le; ban hang rong 7 9 8 B6 Y te Bra COng thuong BO Nang nzhiep & PTNT eau hen Phtroing an A Marano an B Phwang an C 70 Theo Nghi dinh s6 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 cna Chinh phn Co quan nao co trach nhiem quy dinh cp the ve .quan 19 thut pham chile ming, php gia thpc pham va thrre pham tang cuang vi chat dinh clueing? BO Cong thuong B6 Y te B6 Nang nghiep vã Pilot trien Nang than 71 Theo Ngh1 dinh s6 59/2005/ND-CP ngay 05/5/2005 dm. Chinh pH, Khai that drily -sail; san xuat, San xuat, kinh doanh giOng San xAt, kinh doanh ngtr thuy san; nu6i trOng thuy cri va trang thief bi khai nhimg nganh nghe sari xuat, kinh doanh thny san irk) kh6ng can giay kinh doanh ngu cp vá trang thief bi khai thee thuY san; san; san xuat, kinh doanh thac thuY san; (long mai, phep, nhung pilaf dam bac) cac dieu kin cfra phap luat quy dinh? demg mai, cai hoon tau ca that an nu6i thuY sail; die cai Iron tau ca; sari xuat, bin thuji san, kinh doanh kinh doanh giemg thuji san; nguyen lieu thuy sari dung nuai trang thuy san; san ,cho elle bin thpic pham xuat, kinh doanh that an nuoi thu; sail; die bin thuY san; kinh doanh nguyen lieu thuji -sari dung cho che bin thrrc pham 72 Theo Nghi dinh s6 59/2005/ND-CP ngay 05/5/2005 cfm Chinh phil TO cluith, cá nhan nail tieing tiny sari phai c6 dii cac dieu kin gi? Bao Om ca 02 phuang an can lai. 73 Tai Khoan 4 Dieu 6 Mpc 1 Chuang 2 Nghi dinh sa 178/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 cna Chinh phi] Hanh vi sd dung php gia thric pham, chat 116 tro die bien thrrc pham ngoai danh mpc duct phep sir dung bi phut 30.000.000d den 50.000.000d 15.000.000d den 20.000.000d 30.000.000d den 40.000.000d 50.000.000d den 60.000.000d 30.000.000d den 40.000.000d 40.000.000d den 50.000.000d STT CO giay chang nhan dang k9 Co sec phai dam bao cac kinh doanh ve nuoi treing dieu kin, lieu chuan kj% thuY sari do ca quan quail ly thuat ve nail tr6ng thily nha nuat co tham quyen san, tieu chuan ve -sinh din cap; Dia diem xay drrng ca y, ve sinh an than thrrc so nu6i trona thu; san pilaf pham va bac ve mai theo quy hoach cila dia truang theo quy dinh cim phuang phap Mat; Sir dpng cac loaf Mac an, thuoc they, che pham sinh hoc, vi sinh vat, h6a chat theo quy dinh caa phap luat bao nhieu tien? 74 Tai Khoan 5 Dieu 6 Muc 1 Chuang 2 Nghi dinh s6 178/2013/ND-CP ngdy 14/11/2013 ciia Chinh phil Hanh vi sa citing php gia thut phasn, chat 116 try die bien time pham khang ro ngu6n g6c, xuat xit bi phut boo nhieu den? 10 . --— Phtrung An A 70.000.000d den 100.000.000d Can hei STT 75 Tai Khoan 6 Dieu 6 Moe 1 Chuang 2 Nghi dinh s6 178/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 dm Chin') phE Hanh vi sir dung pliti gia thoc phAm, chat 116 Ira che bin thoc phAm co chaa chat dOc hai bi phat bao nhieu tin? 76 Ca sey da &roc cap giAy Theo thong tu s6 51/2014/TT-BNNPTNT ngay 27/1 2/2014 ctia Be Wing nghiep & PTNT Quy dinh dieu kien bao dam an toan thoc phAm va chirng nhan kinh te trang trai phuang tilde quan 19 dal voi cac ca kr san xuAt ban dau nhe le thi ca so nao la ca sia sail xuAt ban dau nho le? 5 nam/lAn Theo thong tic so 51/2014/TT-BNNPTNT ngay 27/12/2014 cna BO Nang nghiep & PTNT alai ban k9 cam ket san xuAt thoc phAm an toan doi vai ca so' san xuat ban Au nho le Kiem tra dot xuAt 78 Theo thong tu s6 41/2010/TT-BNNPTNT ngay 05/7/2010 dm BO Ming nghiep & PTNT Co so' da throe kiem tra, cap chirng nhan ca ser dia dieu kien ye sinh HIE y thuy san nhung thay NU dia diem san xuAt, kinh doanh thi se duct hp dung hinh Mac kiein tra dieu kin ye sinh thEy y thEy san rid& 79 Theo Nghi dinh s6 38/2012/ND-CP ngay 25/4/2012 dm Chinh phE Ca sa CO quyet dinh cUa ca quan san xuAt, kinh doanh, thoc phAm bi thu hai giay chUng &Ian ca so du dieu nha lot& c6 thain quyen chuyen dal nganh nghe kinh kien an toan thoc phAm trong truang hop nao? doanh tai ca so. cii 77 i Phtrong an B 80.000.000d den 90.000.000d Phtrang an C 80.000.000d den 100.000.000d Tau ca lap may c6 tang ding suat may chin') th 90CV tria Ian Ca s& san xuAt ban dau cung cap san phAm ra thj truang khong co giay chang nhan Tang k9 kinh doanh, giay cluing nhan dang k9 doanh nghiep hoc gity chi:mg nhAn dAu tu, 3 nam/lan 4 nam/lan Kiem tra chirn bo- nhan dieu kien q sinh thE y thiay san Kiem tra dlnh k9 Bao grEm ca. 02 phuang an can 15i. T6 chile, cá nhan san xuAt, kinh doanh kheing hoat dOng nganh nghE kinh doanh thoc phAm da dang k9 80 Theo Lu5t An toan Moe phAm s6 55/2010/QH12 Dai tuang phai throe phan tich nguy ca (ICU vai an toan thoc phAm Tat ca the loai thoc phAm Thoc phAm co ket qua lay man de giam sat cho thay tY le vi pilau) cac quy chuan k9 thuat ve an toan tot phain a mot trung binh Thoc phAm co ty le nge dOc cao 81 Theo Nghi dinh 59/2005/NE) - CP ngay 04/05/2005 thi nganh nghe kinh doanh nao sau day phai can giay phep? Kinh doanh thirc an tinijf san Nuoi tr6ng thu9 sail Khai thac thuy sail Theo thong to so 26/2013/TT-BNNPTNT ngay 22/5/2013 ctia BO Nang nghiep & PTNT Ca sia sail xuat, kinh doanh giang thity sail b6 me phai o? Nhan vien Icy thuat c6 chUng ks chi da dao tao ye at-i thu n nuei trong thuycsan 82 11 Nhan vien kyr thuat c6 it nhAt mOt 'Ulan vien ky thti5t co trinh de dai hoc tra trinh dO tir trung cap nuoi trona thu9 sail tra Len le .. STT 83 84 85 . — Phtrang An A Can hill Trong thong tu se 26/2013/TT-BNNPTNT ngay 22/5/2013 dm Be Nang nghiep & PTNT quy dinh may dieu kin dei yeti ca set sinh san giang thuy san 6 5 7 Theo thong tu so 26/2013/TT-BNNPTNT ngay 22/5/2013 dm Be NOng nghiep & PTNT thi chat hong con giong thuY san dam bao may yeu eau? 4 3 5 Ca hai dap an deu sai COngb6 tieu chuan chat lacing gieing thuy san, -dam bao chat luang,giong thu9 sari d5 yang bo va khOng can that hien ghi nhAn giong thu9 san khi lull theing COng be tieu chuan chat lueng giang thuY san \fa darn bao chat luong giong thu9 san da ding b6 va thvc hien ghi nhan giOng thuY san khi km thong 18 19 20 Theo thOng tu se 26/2013/TT-BNNPTNT ngay 22/5/2013 dm Be Nang nghiep & PTNT Co so sinh san giong thuY san can phai thirc hien? 88 89 90 Phuanob An C Tien chuan k9 thuat ye • Tieu chufin k9 thuat Ye nuOi lieu chuan ky thuat ve nuoi nail trong thug san, tieu • tiling thuy-san, tieu chuan trong thuy sari, tieu chuan chuan ye sinh tint y, ye Theo Nghi dinh s6 59/2005/ND-CP ngay 05/5/2005 dia. Chinh phii Casa ye sinh thiii y ya bao ye mei ye sinh tha y va ye sinh an an toan thvc pham ya sinh nuei trong thuy sari can darn bao cac dieu kin nao? than thtrc pham theo quy truang theo quy dinh cila bao ye mei truang theo dinh dm phap luat phapluat quy dinh cna phap luat 86 87 Phtrang an B CO bao nhieu hanh vi bi cam trong hoat Ong thuy san &rot guy dinh trong Laat thuY san so 17/2003/QH Tai Diem a Khoan 1 Dieu 10 Mtic 2 Chuang 2 Nghi dinh se 178/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 dm Chinh phil Mire >in phat dal voi vi pham dual 10 nguai khi ca sa san xuat, kinh doanh thvc pham co thvc hien kham sire khoe dinh k9 cho den Wong thuec dien phai kham sac khoe dinh ky nhung khong thirc hien day du cac xet nghiem theo quy dinh hoc sit dvng gidy &A qua han la bao nhieu tien ? Tr 1.000.000 - 1.500.000 • TU 300.000 - 500.000 thing TA 500.000-1.000.000 dong don° i, Tai Diem a Khoan I Dieu 11 1VItic 2 Chuang 2 Theo Nghi dinh s6 178/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 cua Chinh pini Wm sir phat di vai vi pham duai 10 ngurri kin ca so san xuat, kinh doanh nitre pham klienn that hien cap nhat kien thirc an toan thire pham theo quy dinh cho dOi arcing thuec din phai cap nhat kien tilaC IA bao nhieu tien ? Canh cao hoac xn phat tir 1.000.000 - 1.500.000 clang Canh cao hoc xit phat tir 300.000 - 500.000 clang Canh cao hoe icir phat tit 500.000-1.000.000 (lona , 10 chitarnii, y a 62 dieu 12 chuang va 62 dieu II chuang vá 62 dieu Luat thuy san sO 17/2003/Q1-111 c6 may chuang va bao nhieu dieu? 12 STT 91 92 93 94 95 96 97 98 Phuong An A Cau hoi Theo thong ttr so 06/2010/TT-BNNPTNT ngay 02/02/2010 cUaBa Nang Thai gian van chuyen trong nghiap & PTNT Thai han gia tri Sli dung ctia Giay chi:mg 'than kiam dich 07 ngay thny san, san pham thny san van chuyan trong ntrac duac tinh theo? Phturno iz. an B Phtrung an C Thai gian van chuyen tir L. . nth xuat phat den dia diam trung chuyen Thai gian van chuyen tir nai xuat pilot den nai cuai curiab Theo thang tu sa 06/2010/TT-BN.NPTNT ngay 02/02/2010 dm BO Nang nghiep & PTNT Theo thong tu set 06/2010/TT-BNNPTNT ngay 02/02/2010 dia. BO Nang nghiep & PTNT Thai gian cach ly da kiam dich thu9 san, san pham thu9 san thy theo tUng banh, tirng loai truly san tai da la bao nhieu ngay Khang qua 10 ngay Khang qua 3 ngay Khang qua 5 ngay Theo thong tu sa 06/2010/TT-BNNPTNT ngay 02/02/2010 cila BO Nang nghiap & PTNT Ca quan co than quyen khi thith hien kiam dich va cAp giay chUng nhan kiem dich thily san, san pham tthay san khi van chuyen trong pham vi tinh? Chat kiam dich Tram thu y cap huyan Ban tilt) y la Theo thong tu sa 06/2010/TT-BNNPTNT ngay 02/02/2010 cita BO Nang nghiap & PTNT Co quan co thAm quyan thuc hien kiam dich va cap giay clthng nhan kiern dich thay san, san pham thily san khi van chuyen ra ngoai tinh? Tram thu y cap huyen Chi cpc thh y cap tinh Ban dill y xã Theo th6ng tu so 06/2010/TT-BNNPTNT ngay 02/02/2010 cilla BO Nang nghiep & PTNT DOi voi thity san gienig chi' hang phai khai bao kiam . dich truck khi xuat hang bao nhieu ngay vai Tram thli y khi van chuyen trong pharn vi tinh hoac Chi cpc Thli y khi van chuyan ra khai tinh? It nhAt 02 ngay it ithAt 04 ngdy it nhat 03 ngdy Theo thong tu sti 06/2010/TT-BNNPTNT ngay 02/02/2010 dm BO Nang nghiep & PTNT Doi vai thuy san thtrong pham, san pharn dray san chti hang phai khai bao kiem dich truck khi xuat hang bao nhieu ngdy vai Tram thn y khi van chuyen trong pham vi tinh hoac Chi cpc Thil y khi van chuyan ra kh6i tinh? it nhat 03 ngay it nhat 04 ngdy it nhAt 02 ngay Theo thong tu s6 06/2010/TT-BNNPTNT riga)/ 02/02/2010 dm BO Nona nghiap & PTNT Co quan cO tharn quyen kiem dich dal vari thity sari, san pham thUy san xuat khau khong dung lam thuc pham? Cpc Quan 19 chat thong tieing lam san va thily san Chi clic thii y Cpc thu y Theo thong tu so 06/2010/TT-BNNPTNT ngdy 02/02/2010 cUa BO Nang nghiep & PTNT Co quail ce tham quyen kiam dich dai vai thfiy sail, san pham thtly san xuat khau dung lam tithe pham? Cpc Quail 19 chat thong mina lam san va thUy san Cpc ilth y Chi etc din y 13 - - ---. — Cap hal STT 99 Theo thong ta s6 06/2010/TT-BNNPTNT ngay 02/02/2010 aria BO Nang nghiep & PTNT Co quan kiem dich dOng vat tai dia pluming nai tiep nhan 16 hang chi thue hien ki8m dich thely san gieng tai nai d8n trong twang hop nao? Phurang An B Phtrang an C Phtrang An A Ca quan kiem dich Ong vat LO hang khong Co giay chi:mg nhan kiem dich hoc phat hien co sty danh trao giay cherng nhan kiam dich hoac lay them thily san khi chua dirge phep tha ca khOng hop le quan kiem dich deng vat. Bao gem ca 02 phuo-ng An ,c6n lai. Co quan kiem dich &ling vat phat hien hose nghi ng6 thu9 san mac benh 6 100 Theo thong to s6 06/2010/TT-BNNPTNT ngay 02/02/2010 cna Be Nang nghiep & PTNT Co may nguyen tac kiem dich thOy san, san pham thily san? 101 .7 La met benh truyen nhiem thu6c Danh mite the benh . phai ceng be dich lam ma c Phap lenh TIM y nam 2004 quy dinh khai niam dich benh dOng vat IA gi? benh, chet nhieu hoSe lam . lay Ian trong met hoc nhieu vung. 102 Phap lanh Thu y nam 2004 quy dinh khai niam Wing dem la gi? 103 Theo Phap lenh Thu y nam 2004, ca quan nao sau clay quy dinh cu the ve to chac, nhiem vu, quyen Ilan cern ca quan quan 19 nha ntrec v8 thn y va rnang Irreri UM y xa, plarang, thi trAn? 104 Theo Phap lenh Thei y nam 2004, Co quan nao sau day ban hanh Danh muc cac benh phai ding be dich? 105 Phap lenh TIM y nam 2004 quy d nh co quan nao sau day thanh lap Ban chi dao, chemg dich benh gia soc, gia cam cap linkthanh Oa? 106 4 5 LA met benh truyan nhiam thuee Danh mite cac benh p1 lai áp dpng the bin phap La met banh lam mac, chat nhieu deng vat trong met phong benh bat buec, lam mac benh, chet nhieu hoc hoac nhieu viing. lam lay Ian trong met hoc nhieu yang. La \Tung ngoai vi bao quanh yang co dich da duot co quan thei y co tham quyen • xac dinh trong pham vi nhat dinh tu9 theo tang benh. La \Tung ngoai vi bao quanh viing bi dich uy hiep &a &roc ca quan th0 y c6 tham quyen xac dinh trong pham vi nhAt dinh tu9 theo tang benh. La thrig ngoai vi bao quanh the he chan 'mei c6 dich da dirge ca quail thn y co tham quyen xac dinh trong pham vi nhat dinh tu9 theo tang benh. . Be Nang nghiap vã Phat Ulan Ming then Chinh phi' Be Nei vi Cpc Thu y Be Nong nghiap va Midi trian ming then Chinh phi] SaNring nghiap va Phat Irian ming then tinh, thanh 06 UBND tinh, thanh oho Chi the ThU y tinh, thanh phe Chi cpc Thu y tinh, thanh phe SO. Nang nahiep va not trien nemg them tinh. thanh 06 • Phap lanh TIM y nam 2004 quy dinh Co quail nao sau day co trach nhiam DBND cac cap to chac chi dao viac phong, cheng dich betili cho 012 vat? 14 Cau hOi STT 107 Theo Phap lenh Thii y nam 2004, co quart nao sau day quy dinh dieu kien, tlth the cong nhan vimg, ca ser an toan dich benh? 108 Phirovg an A Vien Thn y Pluming an B Cue ThU y Phtrung an C BO Nong nghiep va Phat trien nong then Phang benh la chinh, chila benh kip thai, chOng dich phai khan truang de phong Phat huy quyen tu an, tu: Quan ly chat che viec sari tit dich benh có hieu qua; xuat, kinh doanh thuec, elle chiu trach nhiem, bac) dam ngan ngisa triet de sly xam , Theo Phap lenh Thn y, met trong so cac nguyen fac hoat deng the' y la gi? pham sinh hoc, vi sinh vat, si.5 binh dang va loi ich hap nhap, phat trien ena cae phap dm th ethic, ea nhan boa chit. loai dOng Vat gay hal cho nguai, Ong vat, mei truang, he sinh thai. 109 Tai Dieu 6, Phap lenh Thu y nam 2004, Co quan nao sau day chiu troth nhiem truot Chinh phi tithe hien quan ljr nha nuot ve thei y (lei vol clang vat tren can trong pham vi ca. flute? 110 Trong Phap lenh Thu y nam 2004, nei dung ph6ng benh, chin benh, chong dich benh cho (tang vat duct the hien tai Dieu nao, Chuerng nao &la Phap lenh Thu y 2004? 111 Theo quyet dinh so 63/2005/QD-BNN, ngay 13/10/2005 elm BO NN & PTNT: Vic tiem pi-Jong khan cap khi co dich La mem long thong gia sue xay ra dupe quy dinh nhu the nao? Cue Thii y BO Nang nghiep va Phat trien ming then UBND cap tinh, thanh pho Dieu 11-Chuang II-Phap lenh Thu y 2004 Dieu 9-Chuang II-Phap lenh Tha y 2004 Dieu 8-Chuang 11-Phap lenh Thu y 2004 Tiem z, gia slic man cam vai benh tai cac then, ap, xa, huyen xung quanh nai xay ra dich, tiem tn. ngoal vao trong. Tiem gia b sue man cam voi benh tai cac then, dp, xa, , huyo co dich ta trong o dich ra nuoai Tient than b. cho aia ir, sac Om vagia sac man cam vai benh. TY le phai dat 100% trong dien tiem TY le phai dat 70% trong dien tiem Benh Cum gia cam; Benh • La nthin long meng; Benh Dich fa; Benh Tai xanh lern: " Benh Nhiet Than; Benh Dai; Benh Newcatsle; Benh Dich ta vit, Benh Gurnbozo. Benh Clim gia cam; Benh La mm long mong; Benh dich ta; Benh Tai xanh len, Benh nhiet than; Benh dai; Benh Newcatsle; Benh Dich fa vit; Benh Gumbozo. Doi vai cat benh tai khoan 1, Dieu 3 dm quyet dinh so 63/2005/QDT5' le phai dat 80% trong ' BNN, ngay 13/10/2005 quy dinh: Ts' le dem phong phai dat bao nhieu % dien tiem gia sine, gia cam trong din tiem? 113 Benh Ci/M gia cam; Benh Le! mom long thong; Benh Dich talon; Benh Nhiet Theo quyet dinh so 64/2005/QD-BNN, ngay 13/10/2005 elm BO NN & . PTNT quy dinh nhirng benh nao phai ap dung cac bien phap pheing benh Than; Benh Tu huyet triing trau, be, Ian; Benh Dai; bat buck? Benh Newcatsle; Benh Dich ta vit. 112 114 Theo quyet dinh se 64/2005/QD-BNN, ngay 13/10/2005 dm BO NN & PTNT quy dinh nhang benh nao sau day till* danh mue bang B ceia Luat Thu y the giai? Benh Lex main long thong; Benh aim gia cam: Benh Dai, Benh Tu huyet thing Benh Dai; Benh Tu huyet trOng trau b6; Beni] BO dien. frau be: Benli BO diem 15 Benh Nhiet than; Benh Dai: Benh Tu huyet trUng teen be; Benh Ba diem STT 115 Cau Ithi Tai Dieu 12 - Phap lenh thfi y 2004 guy dinh dieu kin ve sinh thd y dOi viii con giOng nhur the nao? Phtrung an A Con gi6ng c6 day du giay chgng nhan dem phong. Plunrng an B Con giengphai dam bao tieu chuan chat lagng giOng vat nue' theo guy dinh dm phap Mat ve giong gt nuoi, Con giOng phai c6 nguen gee to rang. khong mang man) benh truyen nhiem, da duct kilem dich va ap Mpg cac bile') phap phOng benh bat buOc. 116 117 118 119 Ptro'ne t, an C h Theo Dieu 13 - Phap lenh Mu y 2004 guy dinh dieu ki'en chain sac sire khge cho dOng vat tren can nhir the nen? - DUVC cung cap Mot an, nu& thing dam bale; - Con giOng dam bao va &rot tiem phong day dill cac - Con giOng co nguon gee va dem phong day di) cac benh theo guy dinh. benh theo guy dinh. - Dirge cung cap day du mite, there An phi) hgp vat tirng loa.i; - C6 chuong trai, citing cfi chain nuoi bao dam tieu chuan ve sinh thfi y va phi] hgp vori tirng loai vat nuoi; - DUVC ph6ng benh, chfra benh kip theri. Theo Dieu 16- Phap llenh Thii y 2004 guy dinh: Nhan vien thii y va. co. quan Mu y Khi nhan duce bac) cao dm chili vat nail c6 gia sue, gia cam Om chet khong rc-) nguyen nhan thi phai lam gi? Nhanh chong tien hal* inii khan). Tieu hilly ngay. Nhanh chong den el-Ian doan, xac dinh benh. BO gulling BO NN St PTNT can dr vac) mire do, guy ine, tinh chat nguy him dm dich benh c6 trong danh • mfic cac benli phai ceng be dich xay ra tai ingt (01) tinh nor len de ding 136 dich. BO trutha BO NN & '1 PTNT can cur vao mire dlo, quy me, tinh chat nguy hiem cfia dich benh c6 trong danh mfic cac benh phai clang be dlch xay ra tat hai (02) tinh tro len de cOng be dich. BO truing BO NN & .PTNT can dr vao mire di), quy mo, Theo Dieu 17- Phap lenh Thu y 2004, than) quyen va dieu kin ding be tinh chat nguy him dm dich benh co trong danh dich benh Ong vat cilia BO trinlyng BO NN & PTNT duct guy dinh nhu mpc cac benh phai ceng be the nao? dich xay ra tai ha (03) tinh tro len de ceng be dich. TIM Wing Chinh phi) ceng TIM tiring Chinh phn ding be' dich khi co dich benh truyen nhiern nguy hiem be dich khi co dich benh cilia Ong vat c6 kha nang truyen nhiem nguy him cfia Theo Dieu 17- Phap lenh The y 2004, tham guyen va diet.' kien ding be lay sane nguai theo de nein dich benh Ong vat cilia Thfi turOng chinh plifi (Mgt quy dinh nho the lino? (ging vat co kha nang lay sang ngueri theo de nehl cfia cfia BO trueng BO NN & PTNT, BO twang BO thfiy Cfic truing Cfic TIM y san. — TIM Mane Chinh phi! ding 136 dich khi co dich benh truyen nlitein nguy hiem dm Ong vat -c6 Ufa nang lay sang ligirdi theo de nghi cfia Chfi tich UBND tinh, thanh plia. STT 120 Phtrung an B Phirceng an C Ban chi dao phong, cluing dichbenh Ong vat co quyen huy &Ong nguti, phuang tin theo quy dinh cua phap luat de to chirc thtrc hien the 'Dien phap dap dich. Ban chi dao phong, chong dich benh &Ong vat co quyen huy dOng nguti, kinh phi theo quy dinh cth phap mat de to chat dint hien cac bin phap dap dich. Tai clieu 9 - Nghl dinh 33/2005/ND-CP ngay 15/3/2005 &la Chinh pini quy dinh thoi gian nuoi each ly di voi dOng vat truck khi dim vao nuoi tai ca so. chan nuoi la bao lau? TU. 15 den 21 ngay di vai dOng vat tren can; Td 15 den 30 ngay doi vat dOng vat dual Butt, luang cu nhap khau. Tif 15 den 30 ngay di voi dOng vat trail can; Tir 3 den 30 ngay di veri Ong vat duti mite, luang cu nhap khau. Lir 5 den 30 nthy di vai king vat tren can; Tit 3 den 30 ngay di vai dOng vat duoi,nudc, twang cu nhap khau. Tai diau 10- Nghl dinh 33/ND-CP nth)/ 15/3/2005 dia. Chinh phil quy dinh Co quan nen co trach nhiem chi dao viec phong benh bat buOc cho (Icing vat trong pham vi dia phuang? So' Nang nghiep va Phat • then nong thon. Ca quan quart 19 chuyen nganh ve thu y cac cap. Dy ban nhan dan thecap. Phai ducyc giet inO tai dia diem phat hien dOng vat mac benh. Phai duce thirc hien tai co so: giet mO do ca quan „ quan 19 nha nutc chuyen • Phai &roc giet me tai ca so nganh ve thuy cap tinh chi gan nhat dinh va tai do phai thirc hien day dii the bin phap ve sinh th6 y theo quy dinh. Ca quan quail 19 chuyen nganh ve thu y ch ce tham quyen. I:.1y ban nhan dan cac cap. Ban chi dao phong, chong dich benh dich benh doi vai co so. an toan dich benh la trai chan nuoi Bao cao dich b'enh trim tip Bao cao dich benh trot tip Bao car) dich benh hoc dm& tinh quail 19 duce quy dinh nhu the nao tai Quyet dinh so cho Chi coc Thu y tinh flap cho Tram Thil y huyen cho Thn y xa 66/2008/QD-BNN ngay 26/5/2008 cilia B6 truemg BO Nang nghiep va PTNT Ban hanh Quy dinh vimg, Cosa an toan dich benh deng vat? 145 Viec khai bar) dich benh di veyi co. so. an loan dich benh la !long truing, trai chan nu6i giang thuec trung Living quail 19 duet quy dinh nhu the nao tai Quyet dinh s6 66/2008/QD-BNN ngay 26/5/2008 cna Be truOng Be Nang nghiep va PTNT Ban hanh Quy dinh vimg, co se an toan dich benh dOng vat? 146 Viec tiem phong cleii veri benh dang k9 an toan dirge quy dinh nhu the nao tai Quyet dinh s6 66/2008/QD-BNN ngay 26/5/2008 dm BO truemg BO Nang nghiep va PTNT Ban halal Quy dinh vimg, CO sey an toan dich benh deng vat? 147 Theo Quyat dinh se 66/2008/QD-BNN ngay 26/5/2008 cila BO twang B6 None nghiep va PTNT Ban hanh Quy dinh vimg, co se an toan dich benh deng vat thi Giay chi:mg:Man viing an toan dich benh, co se an toan dich benh deli voi Wanly Ley mom long 'wing CO gio tri bao nhieu nam ke tir nen), cap? Baca cao dich benh five tiep . Bao cao dich benh hoc Bao cao dich benh trot tiler) . • cho co quan TIM y vimg tiep cho co quan Thn y Cho Chi eye Thil y tinh yang va Coe Thu y hoac Coe Tha y Ty Fe tiem phong phai dat T9 le tiem pheng phai dat TY le tiem pilot-1g phai dat tren 70% so voi tang dan tren 80% so ve..i tong clan va tren 90% so vei tang clan va va 80% so vai dien phai 100% so voi din phai tiem 90% so vai din phai tiem tiem 02 nam 03 nam _. 20 01 nam
- Xem thêm -