Tài liệu Cau hoi ly thiet thong tin

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
euroviet

Đã đăng 38 tài liệu

Mô tả:

những câu hỏi môn học lý thuyết thông tin
CHỦ ĐIỂM ÔN TẬP LÝ THUYẾT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mô hình hóa nguồn tin, cho ví dụ từng quá trình mô hình hóa. Tính chất của lượng tin Tính chất của Entropy Các phương pháp rời rạc hóa một nguồn tin liên tục Các quan điểm phân loại hệ thống truyền tin. Tốc độ và thông lượng kênh Chứng minh công thức liên hệ giữa Entropy và lượng tin. BÀI TẬP 1. Dạng 1: Bài tập 3,4,5,6 trong tờ bài tập 2. Dạng 2: Bài tập 8,9,10,11 tron tờ bài tập.
- Xem thêm -