Tài liệu Cấu hình và quản lý tài nguyên máy in

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 151 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

• Cấu hình và quản lý tài nguyên máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 1 Cấu hình và quản lý tài nguyên máy in • Cấu hình ban đầu của máy in được hoàn thành thông qua cài đặt trong Add Printer Wizard • Cấu hình bổ sung có thể hoàn thành thông qua trang Properties của máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 2 Cấu hình 1 máy in đã có 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 3 Thực tập 8-3: Cấu hình máy in • Chú ý đặc biệt 2 tab sau đây: • Sharing tab • Cho phép kích hoạt hoặc cấm chia sẻ máy in và Active Directory publishing • Security tab • Cho phép điều khiển các quyền trên máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 4 Thực tập 8-4 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 5 Thực tập 8-5:Cấu hình quyền • • • • Mục tiêu: Cấu hình các quyền bảo mật máy in Start  Printers and Faxes Mở trang Properties  Security tab Thêm và gỡ bỏ các quyền của các group khác nhau • Kiểm tra lại các quyền đó theo từng group 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 6 Thực tập 8-5 (tt) Có thể xem các quyền tác động thông qua Advanced Security Settings 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 7 Các Printer Pool và độ ưu tiên • Một printer pool là một máy in kết nối với một số thiết bị in ấn • Nhiều thiết bị in ấn vật lý hoạt động như 1 máy in logic • Các môi trường in ấn nhiều • Giảm thời gian in ấn • Được cấu hình trên thẻ Ports của trang Properties 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 8 Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 9 Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) • Độ ưu tiên của 1 máy in được thiết lập từ thẻ Advanced trong trang Properties • Độ ưu tiên từ 1 (thấp nhất) đến 99 (cao nhất) • Để bảo đảm 1 user đặc biệt nào đó luôn có độ ưu tiên cao nhất, cho phép user đó truy cập vào máy in có độ ưu tiên cao nhất 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 10 Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 11 Thực tập 8-6: Cấu hình Printer Pooling • Mục tiêu: Cấu hình 2 máy in để dùng đặc điểm printer pooling • Start  Printers and Faxes  Add Printer • Dùng Add Printer Wizard để cài đặt và cấu hình máy in thứ 2 dùng LPT2 • Từ trang Properties của máy in đã vài, kích hoạt printer pooling trên thẻ Ports và thêm máy in đã có vào pool 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 12 Thiết lập và cập nhật các Client Computer • Sau khi máy in đã cài đặt và cấu hình • Thiết lập các client computer để in như print server • Các client chạy Windows 200, Server 2003 hoặc XP tự động tải driver máy in dựa trên kết nối • Windows 95, 98, ME và NT 4.0 có thể tự động hoặc không • Các Windows khác phải cài thủ công 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 13 Thực tập 8-7: Cài đặt các Print Drivers bổ sung • Mục tiêu: cài đặt print drivers bổ sung cho hệ điều hành Windows 98 • Start  Printers and Faxes • Printer Properties  Sharing tab  Additional Drivers • Theo các chỉ dẫn 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 14 Quản lý hàng đợi máy in • Công việc in ấn được sắp hàng để chờ máy in phục vụ • Để xem hàng đợi, click đôi chuột vào biểu tượng máy in • Các user với quyền Print có thể tạm dừng, phục hồi, khởi động lại hoặc hủy tác vụ in trên tài liệu của họ • Các user với quyền Manage Documents có thể tạm dừng, phục hồi, khởi động lại hoặc hủy tác vụ in trên tài liệu của user khác 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 15 Giao thức Internet Printing • Giao thức Internet Printing Protocol (IPP) xác nhận cho phép các máy in được quản lý thông qua Web browser • URL có dạng http://printservername/printers • IPP hỗ trợ trong Windows Server 2003 nhưng y/c có Internet Information Services (IIS) • IIS không cài đặt theo mặc định 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 16 Giao thức Internet Printing (tt) • Các Clients chạy Windows 2000, XP & Server 2003 có thể kết nối vào máy in đã có dùng giao diện Web hoặc Add Printer Wizard • URL của Add Printer Wizard là: http://printservername/printers/printername/printer 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 17 Giao thức Internet Printing (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 18 Giao thức Internet Printing (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 19 Giao thức Internet Printing (tt) • Những thuận lợi của việc dùng IPP • Đơn giản hóa tác vụ quản trị từ bất kỳ hệ thống nào trên mạng • Không y/c máy in được cài đặt trên hệ thống client cục bộ • Có thể in từ vị trí khác trên Internet, cho phép các user truy cập vào các máy in từ xa 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment 20
- Xem thêm -