Tài liệu Casio giải nhanh vật lí

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 292 |
  • Lượt tải: 0
nguyentrongtuananh

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [1 ] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ TRƢỜNG THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN https://www.facebook.com/tailieupro/ GV. LÊ VĂN DŨNG https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Lvd TePh - 2016 https://www.facebook.com/tailieupr Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [2 ] Email: levandungnkbd@gmail.com PHẦN I: SỬ DỤNG SỐ PHỨC https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr     https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Một dao động điều hòa x  A cos t có thể biểu diễn dưới dạng số phức, đối với máy tính CASIO fx – 570VN PLUS hiểu là: A . Chọn chế độ Ý nghĩa- Kết quả Nút lệnh Cài đặt ban đầu (Reset all): Bấm: q93== Reset all Thực hiện phép tính về số phức Bấm: w2 Màn hình xuất hiện CMPLX Dạng toạ độ cực: A Bấm: q23= Hiển thị số phức kiểu A Tính dạng toạ độ đề các: a  bi Bấm: q24= Hiển thị số phức kiểu a  bi Chọn đơn vị đo góc là độ (D) Bấm: qw3 Màn hình hiển thị chữ D Chọn đơn vị đo góc là Rad (R) Bấm: qw4 Màn hình hiển thị chữ R Để nhập ký hiệu góc  Bấm: qz Màn hình hiển thị ký hiệu    Ví dụ 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  6 2cos  t   cm . Ta 3  nhập vào để máy tính hiểu theo các bước sau: Bấm q93==để đưa máy về trạng thái cài đặt ban đầu. Bấm qw4để nhập pha ban đầu bằng đơn vị radian. Bấm w2để chuyển máy sang chế độ số phức. Bấm 6s2$qzqKa3 có kết quả như sau: Như vậy là ta đã nhập xong phương trình dao động điều hòa để cho máy tính CASIO fx – 570VN PLUS làm việc.   Ví dụ 2: Một điện áp xoay chiều u  220 2 cos  t   V . Ta nhập cho máy tính như sau: 4  Bấm: 220s2$qzqKa4=ta có kết quả màn hình như sau: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [3 ] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/        https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/         https://www.facebook.com/tailieupro/       https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr   https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr thì bấm: q23=. Muốn xem lại dạng A ỨNG DỤNG 1: GIẢI BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Ví dụ 1. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có   phương trình x1  5cos  t   cm ; x2  5cos 3  phương trình là t cm . Dao động tổng hợp của vật có   A. x  5 3cos  t   cm . 4    B. x  5 3cos  t   cm . 6    C. x  5cos  t   cm . 4    D. x  5cos  t   cm . 3  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: x  x1  x2  5 3  50. 5qzqKa3$+5qz0=q23= Kết quả: Như vậy ta chọn đáp án B. Ví dụ 2. Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O dọc theo trục x’Ox có li độ 4 4     x cos  2 t   (cm)  cos  2 t   (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là 6 2 3 3   A. 4cm; 3 rad . B. 2cm; 6 rad . C. 4 3cm; 3 rad . D. 8cm; 3 rad . Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: x  4 4    . 3 6 3 2 4as3$$qzqKa6$+4as3$$qzq Ka2=q23= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [4 ] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro          https://www.facebook.com/tailieupro         https://www.facebook.com/tailieupro         https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr    https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Chọn đáp án A. Ví dụ 3. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ lần lượt là A và A 3 và 2 pha ban đầu tương ứng là 1  ; 2  . Pha ban đầu của dao động tổng hợp là: 3 6 2 A. . B. . C.  . D. . 2 3 2 3 Hƣớng dẫn bấm máy giải: Muốn dùng máy ta cho A = 1, ta có: x  1 2  3 . 3 6 1qz2qKa3$+s3$qzqKa6=q23 =Kết quả: Chọn đáp án B. Ví dụ 4. Một vật đồng thời thực hiện ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biểu     thức có dạng x1  2 3cos  2 t   cm ; x2  4cos  2 t   cm ; x3 6 3   Phương trình của dao động tổng hợp là 2    A. x  6 2cos  2 t   cm . B. x  6cos  2 t  4 3     C. x  6 2 sin  2 t   cm . 6  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: x  x1  x2  x3  2 3  6  4   8cos 2 t  cm .   cm .  2   D. x  6cos  2 t   cm . 3   3  8  . 2s3$qzzqKa6$+4qzzqKa3$+8 qzzqK=q23= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [5 ] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr       https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Chọn đáp án D. Ví dụ 5. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết 5 phương trình của dao động tổng hợp là x  3cos(10 t  )(cm) , phương trình của thành phần 6 dao động thứ nhất là x1  5cos(10 t  )(cm) . Phương trình của thành phần dao động thứ hai 6 là A. x  8cos(10 t  )(cm). 6 5 C. x  8cos(10 t  )(cm). 6 Hƣớng dẫn bấm máy giải: 5 Ta có: x2  x  x1  3   5 . 6 6 B. x  2cos(10 t  )(cm). 6 5 D. x  2cos(10 t  )(cm). 6 3qzz5qKa6$p5qzqKa6=q23= Kết quả: Chọn đáp án C. Ví dụ 6. (THPT Công Nghiệp Việt Trì - 2015) Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình là x1 , x2 , x3 . Biết 2       x12  6cos  t   cm; x23  6cos  t   cm; x13  6 2 cos  t   cm. Khi li độ của dao 6 3  4    động x1 đạt giá trị cực đại thì li độ của dao động x3 là A. 3cm. B. 3 6 cm. Hƣớng dẫn bấm máy giải: C. 3 2 cm. D. 0cm. Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [6 ] Email: levandungnkbd@gmail.com    https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro    https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupr         https://www.facebook.com/tailieupr         https://www.facebook.com/tailieupr         https://www.facebook.com/tailieupr  2       6    6   6 2      x12  x1  x2 x x x 6  3   4  x1  12 23 13    3 6  2 2 12  x23  x2  x3   x  x  x  7     1 3  13  x3  x13  x1   6 2    3 6   3 2 4  12  12   Ta thấy x1 vuông pha với x2. Chọn đáp án D. Ví dụ 7. (THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2 - 2015)Cho 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1); x2 = A2cos(ωt + φ2) và x3 = A3cos(ωt + φ3). Biết A1 = 1,5A3; φ3 – φ1 = π. Gọi x12 = x1 + x2 là dao động tổng hợp của dao động thứ nhất và dao động thứ hai; x23 = x2 + x3 là dao động tổng hợp của dao động thứ hai và dao động thứ ba. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ hai dao động tổng hợp trên là như hình vẽ. Giá trị của A2 là: A. A2 ≈ 3,17 cm B. A2 ≈ 6,15 cm Hƣớng dẫn bấm máy giải: C. A2 ≈ 4,87 cm D. A2 ≈ 8,25 cm   x1  1,5 x3  x1  1,5 x3     x1  x2  8       x1  x3   8    4   4 30 6   Ta có: 6  2     x2  x3  4 2 8 3 4 37   x2  0,96  A2  4,87cm. 5 5 Vậy chọn đáp án C.  x3   BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu 1. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số   cm ; x2  3 cos  2 t   cm . Phương trình dao động tổng hợp là 2  2     A. x  2cos  2 t  B. x  4cos  2 t   cm .  cm . 3  3   x1  cos 2 t    C. x  2cos  2 t   cm . 3  4   D. x  4cos  2 t   cm . 3   Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [7 ] Email: levandungnkbd@gmail.com Câu 2. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/       https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro    https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro    https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr      https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr dao động này có phương trình lần lượt là x1  3cos10t (cm) và x2  4sin(10t  ) (cm). Gia tốc 2 của vật có độ lớn cực đại bằng A. 7 m/s2. B. 1 m/s2. C. 0,7 m/s2. D. 5 m/s2. Câu 3. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình x1 , x2 , x3 .Biết x12  6cos( t  / 6); x23  6cos( t  2 / 3); x13  6 2 cos( t  / 4) Khi li độ của x1 đạt giá trị cực đại thị li độ của x3 bằng bao nhiêu A.3 cm B.0 cm C. 3 6 cm D.3 2 cm Câu 4. Hai vật dao động điều hòa có cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Phương trình dao động lần lượt là x1  3cos 2 t  cm và 2   x2  3cos  2 t   cm . Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là bao 3   nhiêu? A. 3cm. B. 4cm. C. 5cm. D. 6cm. Câu 5. Ba vật 1,2,3 vật dao động điều hòa trên 3 đường thẳng song song cách đều theo thứ tự 1,2,3, ba vật cùng chung gốc tọa độ (vị trí cân bằng). Vật 1 dao động với phương   trình x1  3cos  2 t   cm và x2  1,5cos 2 t cm . Tìm phương trình vật 3 để ba vật 1,2,3 2  luôn nằm trên đường thẳng? A. x  3 2 cos(2 t  )(cm). 4 B. x  3cos(2 t  )(cm). 4 3 C. x  2 cos(2 t  )(cm). D. x  3 2 cos(2 t  )(cm). 4 4 Câu 6. Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có 2 2 phương trình li độ lần lượt là x1 = 3cos( t - ) và x2 =3 3 cos t (x1 và x2 tính bằng cm, 3 2 3 t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ của dao động tổng hợp là A. ± 5,79 cm. B. ± 5,19cm. C. ± 6 cm. D. ± 3 cm. Câu 7. Xét hai chất điểm m1 và m2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng   O. Phương trình li độ của chúng lần lượt là x1  cos5 t (cm) và x2  cos  5 t   (cm) , với t 3  3 cm lần thứ 3 là 2 A. 0,3s. B. 0,28s. C. 0,4s. D. 0,2s. Câu 8. Hai vật dao động điều hòa trên một trục Ox cùng tần số và cùng vị trí cân bằng O, tính bằng giây. Thời điểm khoảng cách giữa hai chất điểm bằng 2   cm; x2  3cos  2 t   cm . Khoảng 3   thời gian nhỏ nhất kể từ lúc hai vật cách nhau cực đại đến lúc hai vật cách nhau bằng 1,5cm là bao nhiêu ? phương trình dao động lần lượt là x1  3cos 2 t  Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [8 ] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/         https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupr     https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr 1 1 1 1 B. . C. . D. s. . 2 3 5 6 Câu 9. Hai chất điểm dao động theo cùng phương, cùng tần số với phương trình dao động lần lượt là x1  3cos t cm và x2  4sin t cm. Lúc hai vật ở xa nhau nhất, li độ của vật 1 là A. A. 1,8cm. B. 2,12cm. ỨNG DỤNG 2: D. 3cm. C. 0. GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU Cách biểu diễn phức để giải bằng máy tính CASIO fx – 570VN PLUS Biểu thức Dạng phức trong máy tính Z  R 2  Z L  ZC 2 Z  R  Z L  ZC i ; Z L  Z Li ; ZC  ZC i , với i là số ảo. i  I 0cos t u  U 0cos I i t i  I 0 ; u  U 0 u U AB Z Z  R 2  Z L  ZC i 2  U AB I Đoạn mạch xoay chiều AMB Z Z AB  i ; u . U 0 u  . Z R  ( Z L  Z C )i u U 0  i I 0 u  R  ( Z L  Z C )i . i u  uMB  u  u AB  AM  1  MB  Z AM . u AM i  u AM  Z AM Dạng: CỘNG ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU Ví dụ 1. Đoạn mạch AB có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. M là   điểm trên đoạn AB với điện áp u AM  10cos 100 t (V ) và uMB  10 3cos 100 t   (V ). 2  Tìm biểu thức điện áp hai đầu AB?   A. u AB  20cos 100 t   (V ). 3  B. u AB  20cos 100 t (V ).   C. u AB  20cos 100 t   (V ). 3    D. u AB  20 2cos 100 t   (V ). 3  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [9 ] Email: levandungnkbd@gmail.com  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr     https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Ta có: u AB  u AM  uMB  100  10 3  2 . 10+10s3$qzzqKa2=q23=Kết quả: Chọn đáp án A. Ví dụ 2. Khi đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm 3 phần tử: R, L, C thì điện áp trên từng phần tử là 2       uR  120cos 100 t   (V ), uL  180cos 100 t   (V ), uC  300cos 100 t   (V ) . Hãy 6 3 3     tìm biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch? Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: u  uR  uL  uC  120  6  180 3  300  2 . 3 120qzzqKa6$+180qzqKa3$+3 00qzz2qKa3=q23=Kết quả: Bấm nút $để thấy : 5   Vậy biểu thức điện áp ở hai đầu mạch là u  169,7cos 100 t  V . 12   Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [10] Email: levandungnkbd@gmail.com Ví dụ 3. Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một cuộn cảm thuần https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupro    https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr   mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u  100 2cos  t   (V ). Khi đó điện áp 4  hai đầu điện trở thuần có biểu thức uR  100cos t (V ). Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là   A. uL  100cos  t   (V ). 2    B. uL  100 2cos  t   (V ). 4    C. uL  100cos  t   (V ). 4    D. uL  100 2cos  t   (V ). 2  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: u  uR  uL  uL  u  uR  100 2 4  1000. 100s2$qzqKa4$p100qz0=q23 = Kết quả: Chọn đáp án A. Ví dụ 4. Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một tụ điện mắc nối   tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u  100 2cos  t   (V ). Khi đó điện áp hai đầu 4  điện trở thuần có biểu thức uR  100cos t (V ). Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là   A. uC  100cos  t   (V ). 2    B. uC  100 2cos  t   (V ). 4    C. uC  100cos  t   (V ). 4    D. uC  100 2cos  t   (V ). 2  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: u  uR  uC  uC  u  uR  100 2 4  1000. 100s2$qzzqKa4$p100=q23= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [11] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/       https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro    https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr    https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Chọn đáp án A. Dạng:TÌM BIỂU THỨC u HOẶC i TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Ví dụ 1. Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết: 1 1 R  40, C  mF , L  H . Đặt vào hai đầu mạch biểu thức điện áp 6 5 u  120cos 100 t V . Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là? Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: R  40; Z L  20; ZC  60 . iAB  U 0 u AB 1200   . R  ( Z L  ZC )i 40  20  60 i Z a120qz0R40+(20p60)b=q23= Kết quả:   Biểu thức cường độ dòng điện là: i  1,5 2cos 100 t   A . 4  Ví dụ 2. Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R  40 , một cuộn thuần cảm có hệ số tự 104 1 cảm L  ( H ) và một tụ điện có điện dung C  ( F ) mắc nối tiếp. Biết rằng điện áp ở hai 0,6 đầu mạch có biểu thức u  100 2 cos100 t (V ) . Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch. Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: R  40; Z L  100; ZC  60 . i U 0 u 100 20   . Z R  ( Z L  ZC )i 40  100  60 i a100s2$qz0R40+(100p60)b=q 23= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [12] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/    https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupro      https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr   Vậy i  2,5cos 100 t   A . 4  Ví dụ 3. Cho mạch điện RLC nối tiếp và mạch có tính dung kháng. Đặt vào hai đầu mạch một   điện áp xoay chiều có biểu thức u  200 2cos 100 t   V . Khi R  50 thì công suất 4  của mạch đạt cực đại. Viết biểu thức cường độ dòng điện lúc đó? Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: R  Z L  ZC  50  Z L  ZC  50 (mạch có tính dung kháng). 200 2 U 0 u 4. i   50  50i Z R  ( Z L  Z C )i a200s2$qzqKa4R50p50b=q23 =Kết quả:   Vậy: i  4cos 100 t   A. 2  Ví dụ 4. Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R  50 , một cuộn thuần cảm có hệ số tự 2.104 1 ( F ) mắc nối tiếp. Biết rằng dòng điện cảm L  ( H ) và một tụ điện có điện dung C  qua mạch có biểu thức i  2cos100 t ( A) . Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu mạch điện. Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: R  50, Z L  100, ZC  50. u  iZ  I 00  R  (Z L  ZC )i  20  50  100  50 i . 2qz0O(50+(100p50)b)=q23= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [13] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/          https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupro    https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupr       https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr   Vậy: u  100 2cos 100 t   V . 4  Ví dụ 5. Cho đoạn mạch không phân nhánh R(L,r)C, trong đó: 1,5 R  40, r  10, L  H , C  15,9 F . Biết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là   i  4cos 100 t   A . Tìm biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch? 3  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: R  40, r  10, Z L  150, ZC  200. u  iZ  I 00  R  r  (Z L  ZC )i  4  3  40  10  150  200 i . 4qzzqKa3$O((40+10)+(150p 200)b)=q23= Kết quả: 7   Vậy: u  200 2cos 100 t  V . 12   Ví dụ 6. Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu   thức u  400cos 100 t   (V ) . Biết R  100, C  15,9 F , L  0,318H . Viết biểu thức 12   điện áp trên tụ C ? Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: uC  i.Z C  400  U 0 u 12 .Z C  . ZCi  . 200i R  ( Z L  ZC )i 100  100  200 i Z a400qzzqKa12R100+(100p20 0)b$(z200b)=q23= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [14] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr   Vậy: uC  400 2cos 100 t   V . 3  Dạng: TÌM HỘP ĐEN, GIÁ TRỊ CỦA NÓ TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Liên hệ u và i: Z  u U 0 u   R  ( Z L  Z C )i . i I 0 i Nếu Z  R thì hộp đen chỉ chứa R. Nếu Z  R  Z Li thì hộp đen chứa R và L. Nếu Z  R  Z Ci thì hộp đen chứa R và L.   Ví dụ 1. Đặt một điện áp xoay chiều u  120 2 cos 100 t   V 6  vào hai đầu cuộn dây   không thuần cảm thấy dòng điện trong mạch có biểu thức i  2cos 100 t   A . Điện trở 12   thuần của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Hƣớng dẫn bấm máy giải: 120 2 u 6 Ta có: Z   i 2  12 a120s2$qzqKa6R2qzzqKa12= Kết quả: Vậy: r  60. Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [15] Email: levandungnkbd@gmail.com Ví dụ 2. Một hộp kín đen chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr  https://www.facebook.com/tailieupr  https://www.facebook.com/tailieupr   đầu mạch một điện áp xoay chiều u  100 2cos 100 t   (V ) thì cường độ dòng điện qua 4  hộp đen là i  2cos(100 t )( A). Đoạn mạch chứa những phần tử nào? Giá trị các phần tử đó? Hƣớng dẫn bấm máy giải: u Ta có: Z   i 100 2 20 4 a100s2$qzqKa4R2qz0= Kết quả: 50 1  H . 100 2 Ví dụ 3. Một hộp kín đen chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai Vậy đoạn mạch gồm điện trở R  50 và cuộn cảm thuần L    đầu mạch một điện áp xoay chiều u  220 2 cos 100 t  ( V) thì cường độ dòng điện qua 4  hộp đen là i  2cos(100 t )( A). Đoạn mạch chứa những phần tử nào? Giá trị các phần tử đó? Hƣớng dẫn bấm máy giải: u Ta có: Z   i 220 2  20 4 a220s2$qzzqKa4R2qz0= Kết quả: Vậy đoạn mạch chứa điện trở R  110 và tụ C với dung kháng ZC  110. Ví dụ 4. Cho đoạn mạch xoay chiều AB theo thứ tự: Tụ điện C  cảm L  2 104 ( F ) , cuộn dây thuần ( H ) và hộp đen X mắc nối tiếp. Gọi M, N lần lượt là điểm nằm giữa CL và LX. Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [16] Email: levandungnkbd@gmail.com   https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/       https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupro    https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Khi đặt điện áp vào hai đầu mạch u AB  200cos 100 t (V ) thì cường độ dòng điện trong mạch là i  4cos 100 t ( A) . Biết hộp đen X chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Các phần tử trong hộp đen X là? Giá trị của các phần tử đó? C L X A M B N Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: Z L  200; ZC  100. ZX  u X u AB  u AN u AB  40 . Z L  ZC i 2000  40 200  100 i    . i i 40 40 a200p4O(200p100)bR4qz0= Kết quả: Vậy hộp X gồm điện trở R  50 và tụ điện ZC  100 . Ví dụ 5. (Trích đề thi ĐH và CĐ – 2011) Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 = 40  mắc nối tiếp với tụ điện có diện 103 F , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt 4 vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai 7 đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là : u AM  50 2 cos(100 t  )(V ) và 12 uMB  150cos100 t (V ) . Hệ số công suất của đoạn mạch AB là dụng C  A. 0,86. B. 0,84. Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: R1  40; ZC  40. HD: Z AB C. 0,95. D. 0,71.     u  u   u u 150 MB  AB  AM  1  MB  Z AM  1   40  40i . u AM 7  i  u AM   50 2   12   Z AM (1+150a50s2$qzz7qKa12$$) O(40p40b)= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [17] Email: levandungnkbd@gmail.com https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro    https://www.facebook.com/tailieupr     https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr Để tìm hệ số công suất ta bấm tiếp: kq21M))= Kết quả: Vậy hệ số công suất của mạch AB là 0,84. Chọn đáp án B. Ví dụ 6. (Minh họa 2015 – Bộ GDĐT) Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là A. 173 V. B. 122 V. C.86 V. D. 102 V. Hƣớng dẫn bấm máy giải: Nhìn vào đồ thị ta lập được phương trình của uAN và uMB : u AN  200cos t V     uMB  100cos  t  3  V    Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [18] Email: levandungnkbd@gmail.com Vì 3Z L  2ZC nên uC  1,5uL . Ta https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/         https://www.facebook.com/tailieupro/       https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/       https://www.facebook.com/tailieupro       https://www.facebook.com/tailieupro       https://www.facebook.com/tailieupro           https://www.facebook.com/tailieupro      https://www.facebook.com/tailieupro  https://www.facebook.com/tailieupro        https://www.facebook.com/tailieupr         https://www.facebook.com/tailieupr   https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr u AN  uC  u X u AN  uC  u X 1,5uMB  u AN   uX   2,5 có: uMB  uL  u X 1,5uMB  1,5uL  1,5u X Casio fx 570VN PLUS   u X  20 37cos  U MN  U X  t  0, 44 V 20 37  86V . 2 Chọn đáp án C.  BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Câu 1. Cho đoạn mạch AB gồm RLC mắc nối tiếp với: R  100, L  0,138H , C  15,9 F . Điểm M nằm giữa R và L, biểu thức điện áp hai đầu MB có dạng   uMB  220cos 100 t   V . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 3    A. i  2cos 100 t   V . 6    B. i  2cos 100 t   V . 6    C. i  2cos 100 t   V . 2    D. i  2cos 100 t   V . 2  20 Câu 2. Cho mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở thuần r  , độ tự cảm 3 L 103 1 F mắc nối tiếp. Biết biểu thức điện áp hai đầu H và tụ điện có điện dung C  4 5 cuộn dây là ud  100 2cos 100 t V . Điện áp hai đầu mạch là 2  A. u  100 2cos 100 t  3  V C. u  100cos 100 t   V .  . 2  B. u  100cos 100 t  3  D. u  100cos 100 t   V .  V . Câu 3. Biểu thức điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có dạng:   u  220 2cos 100 t   V . Biết R  100, L  0,318H , C  15,9 F. Viết biểu thức hiệu 12   điện thế giữa hai đầu tụ điện ? A. uC  220 2cos 100 t V .   B. uC  440cos 100 t   V . 2      C. uC  440cos 100 t   V . D. uC  440cos 100 t   V . 3 3   Câu 4. Mạch điện nối tiếp RLC trong đó cuộn dây thuần cảm và mạch có tính dung kháng.   Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u  200 2 cos 100 t  V. Khi 4  R  50 công suất mạch đạt giá trị cực đại. Biểu thức dòng điện qua mạch lúc đó là Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [19] Email: levandungnkbd@gmail.com         https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/        https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupro      https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupr https://www.facebook.com/tailieupr   https://www.facebook.com/tailieupr   https://www.facebook.com/tailieupr   A. i  4cos 100 t   A . 2    B. i  4cos 100 t   A . 4    C. i  4 2 cos 100 t   A . D. i  4 2 cos 100 t A . 4  HD: Khi R  50 công suất của mạch cực đại nên Z L  ZC  R  50 . Mặt khác mạch có tính dung kháng nên trong số phức ta có: Z L  ZC i  50i . Suy ra: i  u R  Z L  ZC i  200 2 4  4 . 50  50i 2 Câu 5. (Trích đề thi ĐH và CĐ – 2009) Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu 1 đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm ( H ) thì dòng 4 điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u  150 2cos 120 t (V ) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là   A. i  5cos 120   ( A). 4    B. i  5 2 cos 120   ( A). 4      C. i  5cos 120   ( A). D. i  5cos 120   ( A). 2 4   Câu 6. Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một tụ điện mắc nối   tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u  100 2cos  t  V , khi đó điện áp hai đầu điện 4  trở thuần có biểu thức uR  100cos t (V).Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện sẽ là   A. uC  100cos  t  V 2    B. uC  100 2 cos  t  V 4    C. uC  100cos  t  V 4    D. uC  100 2 cos  t  V 2  1 104 Câu 7. Cho đoạn mạch xoay chiều có R  40; L  H ; C  F , mắc nối tiếp điện áp 0,6 hai đầu mạch u  100 2cos100 t (V). Cường độ dòng điện qua mạch là:   A. i  2,5cos 100 t   A 4    B. i  2,5cos 100 t   A 4      C. i  2cos 100 t   A D. i  2cos 100 t   A 4 4   Câu 8. Một đoạn mạch điện gồm điện trở R  50 mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L  0,5 H .Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều   u  100 2 cos 100 t  V .Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: 4  Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu hơn 0939.001.662 [20] Email: levandungnkbd@gmail.com     https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/     https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/ https://www.facebook.com/tailieupro/  https://www.facebook.com/tailieupro/   https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro     https://www.facebook.com/tailieupro https://www.facebook.com/tailieupro   https://www.facebook.com/tailieupr   https://www.facebook.com/tailieupr        https://www.facebook.com/tailieupr   https://www.facebook.com/tailieupr   A. i  2cos 100 t   A 2    B. i  2 2 cos 100 t   A 4  C. i  2 2 cos 100 t A D. i  2cos 100 t A Câu 9. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc 1 nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L  H thì cường độ dòng điện 1 chiều là 1A.Nếu 4 đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u  150 2cos120 t (V ) thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:   A. i  5 2cos 120 t   A 4    B. i  5cos 120 t   A 4      C. i  5 2cos 120 t   A D. i  5cos 120 t   A 4 4   Câu 10. Một hộp kín chỉ chứa hai trong ba phần tử RLC mắc nối tiếp.Nếu đặt vào hai đầu   mạch một điện áp xoay chiều u  100 2 cos 100 t  V thì cường độ dòng điện qua hộp 4  đen là I  2cos100 t ( A) .Đoạn mạch chứa những phần tử nào?Giá trị của các đại lượng đó? A. R  50; Z L  50  B. R  50; ZC  50 C. ZC  50; Z L  50 D. R  60; Z L  60 Câu 11. Một hộp kín chỉ chứa hai trong ba phần tử RLC mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu   mạch một điện áp xoay chiều u  200 2 cos 100 t  V thì cường độ dòng điện qua hộp 4  đen là i  2cos100 t ( A) .Xác định hộp đen: A. R  100; Z L  100 B. R  100; ZC  100 C. ZC  90; Z L  90 D. R  120; Z L  120 Câu 12. Một hộp kín đen chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai   đầu mạch một điện áp xoay chiều u  200 6 cos 100 t   V 6  thì cường độ dòng điện qua   hộp là i  2 2cos 100 t   A . Đoạn mạch chứa 6  2.104 1,5 F. H. A. R  150; C  B. R  50 3; L  104 H. F. C. R  150; L  D. R  50 3; C  2 1,5. Câu 13. Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). Khi đặt 3 vào hai đầu A, B điện áp u AB  U 0cos t U MB  50 2 V , đồng thời u AN sớm pha 3 thì LC 2  1, U AN  25 2 V và so với uMB . Giá trị của U0 là Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng Cảm ơn quí giáo viên đã cho ra đời những tài liệu tuyệt vời <3
- Xem thêm -