Tài liệu CẬP NHẬT 2011 VỀ SUY TIM

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Cập nhật 2011 về suy tim CẬP NHẬT 2011 VỀ SUY TIM PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Bệnh viện Tim Tâm Đức Viện Tim Tp.HCM 1 Cập nhật 2011 về suy tim Các vấn đề hiện nay của suy tim • Sinh lý bệnh: mô hình tiến triển của suy tim • Chẩn đoán: vị trí của chất chỉ điểm sinh học • Điều trị suy tim tâm thu: kéo dài đời sống bằng giảm tần số tim • Điều trị suy tim với phân suất tống máu bảo tồn • Hướng nghiên cứu tương lai 2 Cập nhật 2011 về suy tim Sinh bệnh học suy tim SNS: sympathetic nervous system RAS: renin angiotensin system TL: Mann DL.In Braunwald’s Heart Disease, 9th ed, 2012, Elsevier, p.488 3 Cập nhật 2011 về suy tim Hoạt hóa hệ giao cảm/suy tim AR: adrenoreceptor RAS: renin angiotensin system TL: Mann DL.In Braunwald’s Heart Disease, 9th ed, 2012, Elsevier,p.488 4 Cập nhật 2011 về suy tim Hoạt hóa hệ renin-angiotensinaldosterone/suy tim TL: Nohria A et al. In Colluci WS (ed): Atlas of Heart Failure, 4th ed Philadelphia Current Medicine 2005 5 Cập nhật 2011 về suy tim Chẩn đoán suy tim: có vai trò của chất chỉ điểm sinh học? 6 Cập nhật 2011 về suy tim Qui trình chẩn đoán suy tim có đo peptide bài niệu/ bệnh nhân có triệu chứng cơ năng gợi ý suy tim Khám lâm sàng, ECG, phim ngực siêu âm tim NT- pro BNP; BNP Ít khả năng suy tim • Chẩn đoán chưa chắc chắn Khả năng cao suy tim mạn TL: Dickstein K. et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and  chronic heart failure 2008. Eur. Heart J 2008; 29: 2388‐2442 7 Cập nhật 2011 về suy tim Natriuretic peptides/chaån ñoaùn suy tim ƒ BNP, NT-proBNP ƒ Noàng ñoä bình thöôøng/khoâng ñieàu trò suy tim : ít khaû naêng suy tim ƒ Yeáu toá tieân löôïng/suy tim ƒ Giuùp chaån ñoaùn : ST taâm thu, ST taâm tröông TL : Cleland J et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of heart failure : executive summary (update 2005). Eur. Heart J. 2005 ; 26 : 1115-1140 8 Cập nhật 2011 về suy tim NT-proBNP, BNP: hữu ích trong chẩn đoán cấp cứu khi lâm sàng suy tim không chắc chắn (IIa, A) TL: Jessup M et al. 2009 Focused update: ACC/ AHA Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults. Circulation 2009; 119: 1977-2016 9 Cập nhật 2011 về suy tim Tiêu chuẩn chẩn đoán suy tim với phân xuất tống máu bảo tồn Cần 3 điều kiện: 1. Triệu chứng thực thể và / hoặc cơ năng của suy tim 2. PXTM ≥ 45-50% 3. Chứng cớ RLCN TTr/TT (thư giãn bất thường hoặc đổ đầy hạn chế) • TL: Dickstein K. et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and  chronic heart failure 2008. Eur. Heart J 2008; 29: 2388‐2442 10 Cập nhật 2011 về suy tim Khả năng chẩn đoán của khảo sát hình ảnh không xâm nhập TL: Friedrich MG. J Am Cardiol Img 1: 652, 2008 11 Cập nhật 2011 về suy tim Mục tiêu điều trị suy tim • Giảm tử vong • Cải thiện triệu chứng, chất lượng cuộc sống, tăng khả năng gắng sức, giảm số lần nhập viện • Phòng ngừa tăng tổn thương cơ tim; giảm tái cấu trúc cơ tim 12 Cập nhật 2011 về suy tim Điều trị không thuốc • Hướng dẫn bệnh nhân có thể tự chăm sóc, hiểu biết về tật bệnh, triệu chứng bệnh bắt đầu nặng hơn. • Hiểu biết về điều trị, tác dụng không mong muốn của thuốc. • Thay đổi lối sống: giảm cân, ngưng thuốc lá, không uống rượu, bớt mặn (bớt Natri), tập thể dục, hạn chế nước (suy tim nặng) 13 Cập nhật 2011 về suy tim Các giai đoạn trong sự tiến triển của suy tim Coù nguy cô suy tim Giai ñoaïn A Nguy cô cao suy tim khoâng beänh tim thöïc theå hoaëc trieäu chöùng cô naêng suy tim Giai ñoaïn B Coù beänh tim thöïc theå nhöng khoâng trieäu chöùng suy tim Td: . THA . beänh xô vöõa ñoäng maïch . ÑTÑ . beùo phì . hoäi chöùng chuyeån hoùa hoaëc . beänh nhaân söû duïng thuoác ñoäc vôùi tim; tieàn söû coù beänh cô tim Td: . Tieàn söû NMCT . Taùi caáu truùc thaát traùi . Beänh van tim khoâng trieäu chöùng cô naêng Beänh tim thöïc theå Suy tim Giai ñoaïn C Coù beänh tim thöïc theå tröôùc kia hoaëc hieän taïi coù trieäu chöùng cô naêng suy tim Tieán trieån ñeán trieäu chöùng cô naêng suy tim Td: b/n coù beänh tim thöïc theå keøm khoù thôû, meät giaûm gaéng söùc Trieäu chöùng cô naêng khaùng trò luùc nghæ TL : Hunt SA et al. ACC/AHA 2005 Guideline update for chronic heart heart failure. Circulation 2005; 112 Sept Giai ñoaïn D Suy tim khaùng trò, caàn can thieäp ñaëc bieät Td: b/n coù trieäu chöùng cô naêng raát naëng luùc nghæ maëc duø ñieàu trò noäi toái ña (nhaäp vieän nhieàu laàn, xuaát vieän caàn bieän phaùp ñieàu trò ñaëc bieät) 14 Cập nhật 2011 về suy tim Các biện pháp điều trị/giai đoạn của suy tim TL: Jessup M, Brozena S. N Engl J Med 348: 2007, 2003 15 Cập nhật 2011 về suy tim Ức chế men chuyển/ suy tim tâm thu (Loại I, MCC:A) • Tất cả bệnh nhân có PXTM ≤ 40% • Chống chỉ định: – Tiền sử phù mạch – Hẹp ĐM thận 2 bên – K + > 5 mmol/L – Creatinine máu > 220 mmol/L (~2,5mg/L) – Hẹp van ĐMC nặng • Liều từ thấp đến cao- Thử lại creatinine 2 tuần sau • Ngưng UCMC nếu creatinine tăng ≥ 50% trị số ban đầu (hoặc K+> 5.5 mmol/L) 16 Cập nhật 2011 về suy tim Ramipril in HF after Acute MI (AIRE), slide 45 AIRE – Mục đích Acute Infarction Ramipril Efficacy Nhằm xác định xem ramipril có làm giảm mọi tử vong ở BN bị NMCT đã được xác định kèm bằng chứng lâm sàng của suy tim hay không? AIRE Study Investigators Lancet 1993;342:821-828 Cập nhật 2011 về suy tim Ramipril in HF after Acute MI (AIRE), slide 52 Tỷ lệ tử vong tích luỹ (%) AIRE – kết cục chính 35 Giả dược 30 *Relative hazard = 0.73 25 (95% CI 0.60-0.89) p = 0.002 20 Ramipril 15 10 5 00 6 18 24 30 123 98 45 44 Theo dõi (tháng) Số BN gặp nguy cơ Ramipril Placebo 12 1004 982 889 845 592 575 290 287 “Ramipril…làm giảm tử vong do mọi nguyên nhân đáng kể và có ý nghĩa thống kê cao…lợi ích này xuất hiện rõ rệt và sớm trong vòng 30 ngày” AIRE Study Investigators Lancet 1993;342:821-828 Cập nhật 2011 về suy tim Ramipril in HF after Acute MI (AIREX), slide 62 AIREX – kết quả Tỷ lệ sống còn tích luỹ (%) 100 90 Ramipril 80 70 *mức giảm nguy cơ tương đối 60 = 36% (95% CI 15-52%) p = 0.002 0 Giả dược 0 1 3 4 5 202 168 90 71 Theo dõi (năm) Số BN gặp nguy cơ Ramipril Placebo 2 302 301 263 242 253 220 239 206 “tỷ lệ sống còn tuyệt đối trong khoảng thời gian theo dõi trung bình 59 tháng là 11,4% cao hơn ở nhóm ramipril” Hall AS et al. Lancet 1997;349:1493-1497 Cập nhật 2011 về suy tim Ramipril in HF after Acute MI (AIREX), slide 63 AIREX – kết luận • Lợi ích sống còn của ramipril (trong nghiên cứu AIREX) là: - Phạm vi rộng lớn - Mạnh về thống kê - kéo dài suốt 5 năm - Ý nghĩa về lâm sàng • Điều trị với ramipril 5 mg , 2 lần/ngày nên được tiếp tục không giới hạn trừ khi có vấn đề về dung nạp “điều trị bằng ramipril 5 mg, 2 lần/ngày sau NMCT cấp, một khi đã khởi đầu, thì nên được tiếp tục duy trì đến vô hạn trừ khi dung nạp kém” Hall AS et al. Lancet 1997;349:1493-1497
- Xem thêm -