Tài liệu Cao ốc n'orch building (phần thuyết minh)

  • Số trang: 174 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CAO ỐC N'ORCH BUILDING (PHẦN THUYẾT MINH) CBHD: LÊ TUẤN TÚ SVTH: TRƯƠNG VĂN HOÁ MSSV: 1080580 LỚP: XDDD&CN K34-1 Cần Thơ, tháng 4/2012 Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần mục lục MỤC LỤC PHẦN I: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 10% ...............................................................1 I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ .......................................................................................2 II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KHÍ HẬU CỦA KHU VỰC .................................2 1. Vị trí và đặc điểm của khu vực xây dựng công trình: .......................................2 2. Đặc điểm về các điều kiện tự nhiên khí hậu:....................................................2 2.1. Khí hậu: ...................................................................................................2 2.2. Địa chất thuỷ văn: ....................................................................................3 III. HÌNH THỨC VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ ..............................................................3 IV. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ...............................................................4 1. Thiết kế mặt bằng tổng thể: .............................................................................4 2. Giải pháp thiết kế mặt bằng: ...........................................................................4 3. Giải pháp thiết kế mặt đứng: ...........................................................................8 4. Giải pháp về giao thông: ...............................................................................12 V. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU ..................................................................13 1. Những tiêu chuẩn được sử dụng trong thiết kế kết cấu: .................................13 2. Phương án móng: ..........................................................................................14 3. Kết cấu phần thân: ........................................................................................14 VI. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC............................................................14 1. Giải pháp về thông gió chiếu sáng: ...............................................................14 2. Giải pháp cấp điện: .......................................................................................15 3. Giải pháp cấp thoát nước:.............................................................................15 4. Các giải pháp bảo vệ môi trường: .................................................................15 5. Giải pháp chống sét: .....................................................................................15 6. Giải pháp phòng chống cháy nổ:...................................................................16 7. Giải pháp về hoàn thiện: ...............................................................................16 PHẦN II: THIẾT KẾ KẾT CẤU 60% .............................................................17 CHƯƠNG 1..........................................................................................................18 TIÊU CHUẨN VÀ TẢI TRỌNG THIẾT KẾ ....................................................38 I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ .................................................................................18 1. Trọng lượng đơn vị của một số vật liệu xây dựng: .........................................18 2. Hệ số vượt tải do trọng lượng kết cấu và hoạt tải: .........................................18 II. TẢI TRONG THIẾT KẾ...................................................................................19 1. Tĩnh tải:.........................................................................................................19 2. Hoạt tải:........................................................................................................19 3. Tải trọng gió: ................................................................................................19 4. Cường độ tính toán của vật liệu: ...................................................................20 CHƯƠNG 2..........................................................................................................21 THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN ................................................................................21 I. SƠ ĐỒ TÍNH .....................................................................................................21 1. Nếu  = l1 / l2  2: ........................................................................................21 2. Nếu  = l1 / l2 < 2:........................................................................................21 II. TẢI TRỌNG .....................................................................................................22 1. Các số liệu tính toán của vật liệu: .................................................................22 2. Chọn sơ bộ chiều dày bản sàn: ......................................................................22 3. Các lớp cấu tạo sàn:......................................................................................22 3.1. Cấu tạo các lớp sàn văn phòng, sảnh: ....................................................22 GVHD: Lê Tuấn Tú SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần mục lục 3.2. Cấu tạo các lớp sàn khu vệ sinh: ............................................................22 3.3 Cấu tạo các lớp sàn hành lang, ban công và sê nô: .................................23 3.4 Cấu tạo các lớp sàn mái:.........................................................................23 4. Tải trọng tác dụng lên sàn:............................................................................23 III. THIẾT KẾ SÀN LẦU 1 ..................................................................................25 1. Qui tải tường vào sàn:...................................................................................25 2. Tính toán sàn 2 phương đại diện sàn S3(6.0x7.8):.........................................26 3. Tính toán sàn 1 phương đại diện sàn S13(2.1x6.0): .......................................29 VI. THIẾT KẾ SÀN MÁI......................................................................................32 VI. THIẾT KẾ SÀN TẦNG HẦM ........................................................................35 CHƯƠNG 3..........................................................................................................38 TÍNH TOÁN CẦU THANG................................................................................38 I. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CẦU THANG:..........................................................38 1. Mô tả kiến trúc cầu thang 2 vế: .....................................................................38 2. Mô tả kết cấu cầu thang 2 vế:........................................................................39 3. Chọn sơ bộ tiết diện: .....................................................................................39 II. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN:....................................................................................40 1. Tải trọng tác dụng lên vế thang: ....................................................................40 1.1. Tải trọng tác dụng lên vế thang VT1, VT2: .............................................40 1.2. Tải trọng tác dụng lên chiếu nghỉ:..........................................................41 2. Tải trọng tác dụng lên dầm:...........................................................................42 2.1. Dầm chiếu nghĩ DCN: ............................................................................42 2.2. Dầm chiếu đi(đến)DCD: dầm chiếu đến là dầm sàn nên không cần tính toán...............................................................................................................42 III. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP THANG 1( 2 VẾ):.......................................42 1. Tính thép cho vế thang 1: ..............................................................................42 2. Tính thép cho vế thang 2: ..............................................................................44 3. Tính toán và bố trí thép dầm chiếu nghĩ: .......................................................47 VI. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP THANG 2( 4 VẾ): ......................................49 1.Mô tả kiến trúc cầu thang 4 vế: ......................................................................49 2.Tính thép các vế thang: ..................................................................................52 2.1 Tính vế thang 3 và 4:...............................................................................52 2.2. Tính vế thang 1 và 2: ..............................................................................54 3. Tính toán và bố trí thép dầm chiếu nghĩ: .......................................................57 CHƯƠNG IV .......................................................................................................61 THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG .........................................................................61 I. CẤU TẠO VÀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU KHUNG .............................................61 1. Cấu tạo và phân tích kết cấu: ........................................................................61 1.1 Cấu tạo và phân tích trên mặt bằng:........................................................61 1.2 Cấu tạo và phân tích trên mặt đứng: .......................................................61 2. Sơ bộ tiết diện dầm cột: .................................................................................61 2.1. Sơ bộ tiết diện dầm:................................................................................61 2.2. Sơ bộ tiết diện cột:..................................................................................61 II. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG ................................................................................65 1. Tải trọng sàn:................................................................................................65 2. Tải trọng tường: ............................................................................................70 3. Tải trọng gió: ................................................................................................70 4. Tải trọng khác:..............................................................................................72 GVHD: Lê Tuấn Tú SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần mục lục 4.1 Tải trọng bồn nước:.................................................................................72 4.2 Trọng lượng bản thân:............................................................................73 4.3 Tải trọng cầu thang:................................................................................73 4.4 Áp lực đất tác dụng lên khung: ................................................................73 4.5 Tải trọng vách cứng tác dụng lên dầm sàn tầng hầm:..............................74 III. CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG......................74 1. Các trường hợp tải trọng:..............................................................................74 2. Các trường hợp tổ hợp: .................................................................................75 IV. THIẾT KẾ KHUNG TRỤC ĐIỂN HÌNH – KHUNG TRỤC 6........................88 1. Tính toán dầm điển hình:...............................................................................92 1.1 Tính thép cho moment gối: ......................................................................92 1.2. Tại giữa nhịp Mmax = 1258755 daN.cm: .................................................93 1.3. Tính thép chịu cắt Qmax = -13017.26 daN: .............................................93 2. Thiết kế cột điển hình: ...................................................................................97 2.1. Tính và bố trí cốt thép theo phương 3 –3:...............................................97 2.2. Tính và bố trí cốt thép theo phương 2 – 2: ..............................................98 V. THIẾT KẾ KHUNG TRỤC ĐIỂN HÌNH – KHUNG TRỤC B ......................101 PHẦN III: THIẾT KẾ MÓNG 30% ...........................................................114 CHƯƠNG V.......................................................................................................115 TÍNH TOÁN MÓNG KHUNG TRỤC 6 ..........................................................115 I. PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ........................................................115 1.Số liệu địa chất công trình:...........................................................................115 2.Đánh giá điều kiện đất nền:..........................................................................115 II. NỘI LỰC TÍNH TOÁN MÓNG .....................................................................119 III. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN:.............................................120 1. Xác định sức chịu tải tiêu chuẩn của đất nền. ..............................................120 2. Tính toán sức chịu tải của cọc: ....................................................................122 VI. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG .............................................................126 1. Phương án móng nông: ...............................................................................126 1.1 Xét phương án móng đơn trên nền tự nhiên:..........................................126 1.2. Phương án móng băng trên nền tự nhiên:.............................................127 2. Phương án móng sâu:..................................................................................128 2.1 Cọc ép:..................................................................................................128 2.2 Cọc khoan nhồi: ....................................................................................128 V. THIẾT KẾ MÓNG CỘT KHUNG B TRỤC 3 (M1) ......................................129 1. Số liệu tính toán: .........................................................................................129 1.1 Chọn vật liệu thiết kế móng: ..................................................................129 1.2 Nội lực tính toán: ..................................................................................129 2. Xác đinh sức chịu tải của cọc (Theo phụ lục B, TCXD 205 – 1998):............130 2.1 Theo vật liệu làm cọc: ...........................................................................130 2.2 Theo cường độ đất nền:.........................................................................130 3. Xác định kích thước đài cọc và số lượng cọc:..............................................132 4. Kiểm tra hiệu ứng nhóm:.............................................................................133 VI. TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA MÓNG CỌC ĐÀI THẤP (M1): ....................133 1. Kiểm tra độ sâu chôn đài:............................................................................133 2. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: ............................................................134 2.1 Kiểm tra với cặp lực 1: Nmax – Mtư – Qtư............................................134 X 2.2 Kiểm tra với cặp lực 2 ( cặp lực 2 lớn hơn cặp lực 3: Ntư – M m ax – Qtư135 GVHD: Lê Tuấn Tú SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần mục lục 3. Kiểm tra cường độ của nền đất tại khối móng quy ước:...............................136 3.1 Sức chịu tải tính toán của đất nền dưới đáy khối móng quy ước: ...........136 3.2 Tải trọng bản thân khối móng quy ước: .................................................137 3.3 Kiểm tra cường độ đất nền dưới đáy khối móng qui ước với cặp lực tiêu chuẩn: Nmax – Mtư – Qtư :........................................................................137 3.4 Kiểm tra cường độ đất nền dưới đáy khối móng qui ước với cặp lực tiêu chuẩn: Ntư – Mmax – Qtư :( lấy cặp lực 2 để kiểm tra)..............................139 4. Kiểm tra lún cho móng cọc (độ lún dưới mũi cọc): ......................................139 5. Tính toán kết cấu đài cọc:............................................................................141 5.1 Kiểm tra chiều cao làm việc của đài:.....................................................141 5.2 Kiểm tra chiều cao làm việc của đài theo điều kiện chọc thủng: ............142 5.3 Kiểm tra chiều cao làm việc của đài theo điều kiện chịu cắt:.................142 5.4 Tính thép cho đài móng:........................................................................142 VII. THIẾT KẾ MÓNG CỘT KHUNG 6 TRỤC B VÀ C (M2) ..........................144 1. Số liệu tính toán: .........................................................................................144 Nội lực tiêu chuẩn = nội lực tính toán / 1.15......................................................144 2. Xác định tâm của hệ thống lực: ...................................................................145 3. Xác định kích thước đài cọc và số lượng cọc:..............................................145 4. Kiểm tra hiệu ứng nhóm:.............................................................................146 5. Tải trọng tác dụng tại vị trí tâm hệ thống lực: .............................................147 VIII. TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA MÓNG CỌC ĐÀI THẤP (M2)...................147 1. Kiểm tra độ sâu chôn đài:............................................................................147 2. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: ............................................................147 2.1 Kiểm tra với cặp lực Nmax – Mtư – Qtư :..............................................148 2.2 Kiểm tra với cặp lực Ntư – MXmax – Qtư : ...........................................149 2.3 Kiểm tra với cặp lực Ntư – MYmax – Qtư :............................................149 3. Kiểm tra cường độ của nền đất tại đáy khối móng quy ước: ........................150 3.1 Sức chịu tải tính toán của đất nền dưới đáy khối móng quy ước: ...........151 3.2 Tải trọng bản thân khối móng quy ước: .................................................151 3.3 Kiểm tra cường độ đất nền dưới đáy khối móng qui ước với cặp lực tiêu chuẩn: Nmax – Mtư – Qtư..........................................................................152 3.4 Kiểm tra cường độ đất nền dưới đáy khối móng qui ước với cặp lực tiêu chuẩn: Ntư – MXmax – Qtư........................................................................152 3.5 Kiểm tra cường độ đất nền dưới đáy khối móng qui ước với cặp lực tiêu chuẩn Ntư – MYmax – Qtư : ................................................................ 153 4. Kiểm tra lún cho móng cọc (độ lún dưới mũi cọc): ......................................154 5. Tính toán kết cấu đài cọc:............................................................................156 5.1 Kiểm tra chiều cao làm việc của đài:.....................................................156 5.2 Kiểm tra chiều cao làm việc của đài theo điều kiện chọc thủng:............158 5.3 Kiểm tra chiều cao làm việc của đài theo điều kiện chịu cắt:.................159 5.4 Tính thép cho đài móng:........................................................................159 IX. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÀ KIỀNG.............................................................162 1. Cấu tạo và phân tích hệ thống đà kiềng:......................................................162 2. Tính toán hệ thống đà kiềng: .......................................................................162 2.1. Chọn vật liệu thiết kế đà kiềng: ............................................................162 2.1. Tính toán đà kiềng khung B:.................................................................163 2.1. Tính toán đà kiềng khung 6: .................................................................164 PHẦN PHỤ LỤC KHUNG TRỤC 6 CỘT C7 .........................................................114 GVHD: Lê Tuấn Tú SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Tuấn Tú CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần mục lục SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING PHẦN I: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Phần kiến trúc 10%  NHIỆM VỤ THIẾT KẾ  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KHÍ HẬU CỦA KHU VỰC.  HÌNH THỨC VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ.  GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC.  GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU.  CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC. GVHD: Lê Tuấn Tú Trang 1 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần kiến trúc I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Cùng với cả nước chuyển mình đi lên công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm đầu tàu về Kinh tếChính trị-Văn hoá của cả nước. Để xứng tầm với vai trò, vị trí của mình trong cả nước và trên toàn thế giới. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đã đột phá, sáng tạo và tiếp thu kinh nghiệm của nước ngoài trong việc xây dựng và phát triển đất nước để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Song song đó lĩnh vực xây dựng cũng có những bước đột phá riêng của mình; hình thành nên các khu chung cư, cao ốc văn phòng vừa kết hợp trung tâm mua bán. Đã đáp ứng nhu cầu việc làm của người dân trong Thành phố được thoải mái hơn, tiện nghi hơn. Trong số đó có “Cao ốc N'orch building” được xây dựng tại: Số 170-172E - Đường Bùi Thị Xuân - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là công trình được thiết kế mang phong cách lối sống hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới. Sau khi công trình hoàn thành sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu nơi làm việc của người dân thành phố. Mặt khác, nó càng góp phần cho bộ mặt Thành phố thêm văn minh hơn, tươi đẹp hơn. II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KHÍ HẬU CỦA KHU VỰC 1. Vị trí và đặc điểm của khu vực xây dựng công trình: Công trình xây dựng nằm cặp Đường Bùi Thị Xuân - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Mính. Hướng chủ đạo của công trình là hướng Đông Nam. Ảnh hưởng địa hình: Mặt trước (mặt tiền) của công trình tiếp giáp Đường Bùi Thị Xuân, các mặt còn lại của công trình tiếp giáp với các công trình đã xây dựng. Nhờ xung quanh chưa có các công trình cao tầng nên công trình có thể tận dụng việc lấy sáng và thông gió tự nhiên. Với đặc điểm như vậy thì việc xây dựng công trình ở đây sẽ phát huy hiệu quả khi đi vào hoạt động đồng thời công trình còn tạo nên điểm nhấn trong toàn bộ tổng thể kiến trúc của cả khu vực. 2. Đặc điểm về các điều kiện tự nhiên khí hậu: 2.1. Khí hậu: Khí hậu vùng Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu nóng ẩm, độ ẩm không khí cao. Được chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa nưa, mùa nắng.  Mùa nắng Bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau - Nhiệt độ cao nhất: 400C GVHD: Lê Tuấn Tú Trang 2 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần kiến trúc - Nhiệt độ trung bình: 320C - Nhiệt độ thấp nhất:180C - Lượng mưa cao nhất: 300mm - Lượng mưa trung bình: 145mm - Lượng mưa thấp nhất: 0.1mm - Độ ẩm tương đối cao nhất : 95.7% - Độ ẩm tương đối trung bình: 85.5% - Độ ẩm tương đối thấp: 75.3%  Mùa mưa Bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 - Nhiệt độ cao nhất: 320C - Nhiệt độ trung bình: 280C - Nhiệt độ thấp nhất:230C - Lượng mưa cao nhất: 680mm - Lượng mưa trung bình: 274.4mm - Lượng mưa thấp nhất: 31mm - Độ ẩm tương đối cao nhất: 84% - Độ ẩm tương đối trung bình: 77.67% - Độ ẩm tương đối thấp: 74% - Lượng bốc hơi cao nhất: 40mm/ngày - Lượng bốc hơi trung bình: 28mm/ngày - Lượng bốc hơi thấp nhất: 6.5mm/ngày 2.2. Địa chất thuỷ văn: Qua kết quả khảo sát địa chất của khu vực, ta được kết quả như sau: + Lớp 1: Đất lắp dày trung bình 1.2m + Lớp 2: Sét pha có chiều dày trung bình 4.5m + Lớp 3: Sét pha có chiều dày trung bình 4.8m + Lớp 4: Cát pha có chiều dày trung bình 7.0m + Lớp 5: Cát bụi có chiều dày trung bình 6.4m + Lớp 6: Cát hạt trung có chiều dày trung bình 8.6m + Lớp 7: Cát thô lẫn cuội sỏi chiều dày chua kết thúc trong phạm vi hố khoan. Mực nước ngầm gặp ở độ sâu trung bình 2.0 m kể từ mặt đất thiên nhiên. III. HÌNH THỨC VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ - Công trình xây dựng là một công trình nhà cấp 2 bao gồm 11 tầng. - Diện tích xây dựng: 45x14.5 = 653 m2. - Chiều cao toàn nhà: tổng chiều cao toàn bộ ngôi nhà là 37.4m. GVHD: Lê Tuấn Tú Trang 3 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp Phần kiến trúc CAO ỐC N'ORCH BUILDING - Công trình xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam. Diện tích phòng, diện tích sử dụng làm việc phù hợp với yêu cầu chức năng của công trình IV. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 1. Thiết kế mặt bằng tổng thể: Cơ sở thiết kế kiến trúc: Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 323:2004 Tiêu chuẩn về Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế - Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam. Mặt bằng nhà cao tầng phải phù hợp với yêu cầu sử dụng, đảm bảo yêu cầu về thông gió và chiếu sáng tự nhiên, đồng thời phải có sơ đồ chịu lực hợp lý để tập trung hệ thống kỹ thuật như: Nút giao thông đứng (thang máy, thang bộ), bố trí khu vệ sinh, bếp, đường ống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, đường ống cấp nước chữa cháy. 2. Giải pháp thiết kế mặt bằng: Cao ốc N'orch building là một công trình cao 11 tầng nằm trên tuyến đường giao thông thuận lợi. Đây là một liên khu kết hợp hài hoà giữa văn phòng làm việc với nghỉ mát và sinh hoạt. Vì vậy giải pháp thiết kế mặt bằng sao cho hiệu quả sử dụng công trình tối đa, đảm bảo: tiện dụng, chiếu sáng, thoáng mát, an toàn nhất. Việc bố trí các phòng ở các tầng như sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 37000 7017 5000 3100 6000 5000 5000 5000 400 5000 6000 3800 900 C 3517 RANH ÑAÁT LOÁI XE LEÂN TAÀN G TREÄT R7 00 250 650 3900 250 300 3 23 2 RAM XE 1 4750 5450 5000 1300 2400 1300 700 3350 950 5000 6000 CÖÛ A CUOÁN MÖÔNG THU NÖÔÙC 78 0 0 7 55 0 1 2 5 00 39 0 0 2000 250 2900 200 2900 200 1000 2000 1800 400 6 00 4750 3400 4300 Ñ3 BAÛ O VEÄ 400 3500 2800 5000 5000 4800 4700 Ñ3 825 14550 200 2400 400 1400 100 600 675200675 1950 1200 1400 100 50 0 825 1900 2 3 00 200 1000 7 9 200 3400 700 1900 2100 CHEØN ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN CHEØN ÑAÁT TÖÏ NHIEÂ N C MAËT BAÈNG HAÀM TYÛ LEÄ :1/100 GVHD: Lê Tuấn Tú A B 2000 800 Ñ2 21 0 0 3 1 2800 3500 4150 4150 3723 40 0 92 5 20 0 5 400 C 7150 1600 VT. HAÀM CAÁP NÖÔÙC SINH HOAÏT XEM BAÛ N VEÕ KEÁT CAÁU XEM BAÛ N VEÕ KEÁT CAÁU B VÒ TRÍ MAÙY PHAÙT ÑIEÄN -3400 1350 VT. HAÀ M CAÁ P NÖÔÙC PCCC 65 0 0 200 925 200 25 0 250 3350 3850 12100 B VT. HAÀM PHAÂN 25 0 250 B' 550 A 3300 400 VT. GIEÁNG TUÏ 4800 i = 19 % A' 3000 4 00 40 0 3350 4100 4100 A 40 0 00 5000 RAM XE 2 i = 15 % R9 2 00 575 A 500 GEN THOAÙT MÖA 2 0 00 CHEØ N ÑAÁT TÖÏ NHIEÂ N 0 2200 0 32 CHEØN ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN CHEØ N ÑAÁT TÖÏ NHIE ÂN 2200 366 ÑAÁT TÖÏ NHIE ÂN Trang 4 SVTH: Trương Văn Hóa B c Luận văn tốt nghiệp Phần kiến trúc CAO ỐC N'ORCH BUILDING 1 2 3 4 5 6 7 8 37000 5000 3100 400 6000 4750 500 5000 5500 500 2550 5000 200 1750 500 5000 4500 250 750 750 5000 2000 1500 1500 6000 2000 1500 2500 3500 C TÖÔØNG XAÂY Ñ EÁN CAO ÑOÄ +0000 TÖÔØNG RAØO XAÂY ÑEÁN CAO ÑOÄ +4.000 VÒ TRÍ TRAÏM BIEÁN THEÁ 500 1500 2500 3300 7150 3650 Ñ7 Ñ3 Ñ4 Ñ4 200 13 15 Ñ3 VÖÔØN CAÛNH Ñ4 Ñ4 Ñ4 Sw 200 1200 1200 4300 4500 S2 SW P. KT. Ñ2' Ñ5 B 400 1350 B 975 Ñ6 Ñ6 825 400 2700 1400 1500 650 675 4100 5250 1200 675 900 200 1400 200 400500 500 825 4500 550 5250 100 3300 900 1200 200 1000 2500 19 17 200 ÑK 100 700 900 2000 1300 2400 1250 9 12500 4000 6250 A 3 2000 4550 21 7 7 1 1600 200 525 V2 1 Ns TÖÔØNG XAÂY BAO QUANH KHU ÑAÁT 200 3 -0.050 7800 2000 775 1500 1765 2050 11 C 1500 5 10 1350 250 250 5 3700 4150 i = 2% 2000 N1 2400 Ñ1 9 2700 200 B 750 SAÛNH 2550 2750 5 7 3 400 B 7750 +0.000 1 B' 300 525 400 300x9=2700 -1700 Ns 2700 2800 250 400 SAÂN TRÖÔÙC 3850 -1800 12683 -2000 3350 4600 VÆA HEØ 1450 BOÀN HOA A 6000 250 400 200 A' 250 4800 V1 i = 19 % 4750 3000 2000 S1 3620 4100 3350 RAM XE 1 5000 A 1000 3000 CÖÛA CUOÁN S1 S1 1555 500 650 i = 15 % A 2250 2200 LOÁI XE XUOÁNG HAÀM 4700 7017 3517 c KÍNH CÖÔØNG LÖÏC 12 LY 7223 200 1350 1000 1350 850 250 2900 200 2900 200 1000 1700 2100 1600 100 1600 1700 250 250 1800 1000100 900100 900 200 2400 200 3400 700 1900 2100 C MAËT BAÈNG TREÄT 4500 TYÛ LEÄ :1/100 1 2 3 4 5 6 7 8 37000 C 7017 5000 2600 400500 6000 4250 500 5000 5500 500 5000 4500 500 5000 4500 250 550 5000 4450 6000 2500 2500 125 1875 2000 2000 2000 S3 1 200 2000 8 00 RANH ÑAÁT S1 A 10 00 2 000 S1 2 545 1200 200 1200 5000 8275 V1 200 8275 15050 7800 7150 900 100 5250 4500 4100 5250 1500 Ñ3 S2 SW 13 15 Ñ4 Ñ4 Ñ4 650 6 50 Ñ3 Ñ5 1 700 Ñ4 Sw 125 00 A B B 5 50 Ñ4 1200 Ñ6 P. KT. Ñ7 6 00 200 Ñ2' 200 550 Ñ6 825 650 1400 1200 20 0 13 50 675 950 675 28 00 1400 400 500 825 17 c 20 0 C 1 4 700 1200 3300 900 2500 19 24 00 1 250 9 11 3 19 200 1200 1900 6250 20 00 Ñ2' 20 00 13 70 4550 21 7 39 00 1 3 7 5 17 21 V2 5 1370 4150 250 15 2 700 33 50 38 50 B 4750 2 50 250 B' 1100 400 9 13 125 11 +4000 3 900 2 50 2 50 A' THOÂNG TAÀNG 14 20 8 05 7 75 4100 500 6 50 GAIN THOAÙT MÖA A KÍNH CÖÔØNG LÖÏC 12 LY 7223 200 1350 1000 1350 850 250 2900 200 2900 200 1000 1700 2100 1600 100 1600 1700 250 4500 250 1800 1000 100 900 100 900 200 2400 200 3400 700 1900 C MAËT BAÈNG LÖÕNG TYÛ LEÄ :1/100 1 2 3 4 5 6 7 8 37000 5000 1700 400 6000 4350 400 5000 5600 5000 500 5000 9500 250 550 5000 4450 2500 6000 2500 125 1875 2000 2000 S1 4000 460 S4 S1 1200 200 1200 5000 5000 500 7 9 Ñ6 19 17 1350 Ñ3 Ñ4 Ñ4 4100 5250 1500 Ñ3 S2 SW Ñ7 Ñ4 Ñ4 Ñ4 Sw Ñ5 200 13 15 400 250 Ñ6 P. KT. 2800 V5 1250 3350 3500 L2 4500 MAÛNG OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC 7 5 17 3 19 1 21 200 Ñ2' 200 650 5250 9 15 LAM NHOÂM 1700 900 100 11 13 2600 550 900 100 1100 1750 700 650 1200 2500 825 1200 1400 550 200 675 675 200 1400 21 4150 200 3300 825 1200 200 Ñ2' 2000 1 400500 500 900 200 3 1350 200 400 400 5 11 C 5800 2550 LAM NHOÂM B 5000 12500 5000 200 1200 6000 A B 125 600 250 3250 3300 550 B 4750 2700 4550 +14200 200 3900 7150 200 400 +10800 N2 A B' +7400 7720 A' 775 KV. VAÊN PHOØNG V4 A 1800 7800 S4 3900 4100 1000 2000 4700 4000 4500 2000 740 6750 1000 650 800 10755 1200 S3 GEN THOAÙT MÖA 2000 LAM NHOÂM 2000 1450 2000 800 C 250 A B c SAÉT 60 x 120 CHÒU LÖÏC GAÉN VAØO SAØN 700 1000 405 1145 1000 1350 850 250 2900 200 2900 200 1000 1700 2100 1600 100 1600 1700 250 4500 250 1800 1000100 900 100 900 200 2400 200 3400 700 1900 TÖÔØNG XAÂY LEÂN TÔÙI SAØN LAÀU 2 GVHD: Lê Tuấn Tú C MAËT BAÈNG LAÀU 1, 2, 3 TYÛ LEÄ :1/100 Trang 5 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp 1 Phần kiến trúc CAO ỐC N'ORCH BUILDING 2 3 4 5 6 7 8 37000 5000 1700 400 6000 4350 400 5000 5850 250 5000 4500 4500 500 4500 5000 250 550 5000 4450 6000 2500 2500 125 1875 2000 2000 4500 S3 S1 4000 4500 2000 1800 S4 1000 4000 S1 460 1200 200 1200 KV. VAÊN PHOØNG 775 4 100 3950 640 6750 2000 800 S4 250 6000 5000 5800 11 9 13 7 15 5 17 3 19 1 2800 1350 13 15 1000 200 1350 1000 Ñ3 Ñ4 Ñ4 Sw 1500 400 Ñ3 S2 Ñ4 Ñ4 Ñ4 Sw Ñ5 B 200 1200 Ñ6 4100 5250 Ñ2' 650 Ñ6 P. KT. 4500 LAM NHOÂM B c 200 400 250 Ñ7 5250 1700 19 17 900 100 A 550 9 11 1000 7 V5 900 100 1100 650 700 1 200 1200 5 50 825 3300 1400 1 200 200 200 675 675 2000 1400 900 200 Ñ2'250 825 100 400 100 4550 1250 3350 L2 3500 4150 5000 400500 500 1 21 C 5000 200 7 00 200 3 1350 200 400 5 400 1350 B 5000 3300 3300 4750 21 550 B 400 B' 200 39 00 +24400 N2 A 600125 1 50 350 A' 7150 +21000 7800 +17600 V4 A 1000 6 50 A 12500 250 47 00 11000 2700 1450 1450 2000 LAM NHOÂM 250 250 1200 800 C 500 SAÉT 60 x 120 CHÒU L ÖÏC GAÉN VAØO SAØN 700 1350 850 250 2900 200 2900 200 1000 1700 2100 1600 100 1600 1700 250 4500 250 1800 1000 100 900 100 900 200 2400 200 3400 700 1900 L AM NHOÂM, CAÙCH KHOAÛN G 300 C MAËT BAÈNG LAÀU 4, 5, 6. TYÛ LEÄ :1/100 1 2 3 4 5 6 7 8 37000 5000 250 6000 4500 250 5000 6000 4500 250 4500 5000 500 5000 4500 250 550 5000 4450 2500 6000 2500 125 1875 2000 2000 C 250 4500 1000 2 000 S4 4000 S1 4000 460 1200 200 1200 6000 5000 5000 5000 11 5800 9 13 7 15 5 17 3 19 1 3325 330 0 17 1350 Ñ3 Ñ4 Ñ4 Ñ3 Ñ4 S2 Sw Ñ4 Ñ4 Sw Ñ5 20 0 120 0 Ñ2' B B LAM NHOÂM c 200 13 15 1900 6 50 Ñ6 P. KT. Ñ7 4100 5250 2 700 19 250 0 9 4500 1700 Ñ6 5250 A 550 900 100 650 900 100 1100 1200 700 550 1200 33 00 825 120 0 2 00 1400 2000 200 675 4 00500 500 9 00 20 0 675 21 7 600 250 1400 28 00 V5 L2 825 Ñ2' 2000 1 1 350 3 1 250 315 0 20 0 400 5 11 C 5000 3900 250 21 5 50 4150 B 4750 200 400 B 400 6 00 125 N2 400 3500 B' 125 32 5 A' A 7150 +34600 7800 775 KV. VAÊN PHOØN G 12500 490 S6 A 1000 650 S4 VAÙCH KÍNH S1 470 0 410 0 397 5 SAÉT LIEÂN KEÁT VAØO SAØN S3 LAM NHOÂM 1000 A 1200 500 LAM NHOÂM 200 0 1450 400 600 8 00 MAÛNG OÁP ALUCOLIC MAØU 250 SAÉT 60 x 120 CHÒU LÖÏC GAÉN VAØO SAØN 700 1000 200 1350 1000 1350 850 250 2900 200 2900 200 1000 1700 2100 1600 100 1600 1700 250 4500 250 1800 1000 100 900 100 900 200 2400 200 3400 700 1900 LAM NHOÂM, CAÙCH KHOAÛN G 300 C MAËT BAÈNG LAÀU 7 TYÛ LEÄ :1/100 1 2 3 4 5 6 7 8 37000 5000 6000 5000 5000 250 5000 5000 5000 4925 6000 200 1875 2000 2000 C 500 4500 1200 4500 S1 7250 700 900 100 1100 900 100 Ñ6 Ñ6 3200 1850 4900 4100 3100 1500 13 15 650 +38800 Ñ5 +38000 PHOØNG MAÙY 1 21 200 Ñ2' 200 12500 3 19 1000 200 1350 1000 1350 850 250 6000 200 1000 1700 2100 5000 250 4500 250 LAM NHOÂM, CAÙCH KHOAÛNG 300 200 2400 200 3400 700 1900 LAM NHOÂM, CAÙCH KHOAÛNG 300 C MAËT BAÈNG SAÂN THÖÔÏNG 4800 TYÛ LEÄ :1/100 GVHD: Lê Tuấn Tú Trang 6 B c SAÉT 60 x 120 CHÒU LÖÏC GAÉN VAØO SAØN 700 A B 550 P. KT. Ñ7 1200 200 2500 17 1350 600 250 1600 +38800 19 700 7 9 200 V5 1250 3150 4150 3500 L2 1950 7 5 17 650 1200 9 13 15 1700 Ñ2 1200 +38000 PHOØNG MAÙY 550 Ñ2' 3300 3 1350 150 400 5 11 C 11 5925 Ñ5 21 B 4875 4700 5000 3375 3300 5000 3900 5000 600 6000 200 1200 250 2700 4750 200 550 B 700 8695 NST 200 400 B' 125 325 A' 7800 775 1200 200 1200 +38000 125 4100 3975 S1 SAÂN THÖÔÏNG A A 2000 A 1000 550 250 2000 1450 800 MAÛNG OÁP ALUCOLIC MAØU 250 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp 1 Phần kiến trúc CAO ỐC N'ORCH BUILDING 2 3 4 5 6 7 8 37000 5000 6000 5000 5000 5000 5000 6000 C 125 1200 800 MAÛ NG OÁ P ALUCOLIC MAØU 2000 7800 3000 1775 200 750 4100 1200 200 1200 LOÃ THU NÖÔÙ C SAØ N A' 4800 200 4650 5050 200 4775 200 5725 3000 3300 100 +41000 SAØ N MAÙI BUOÀ NG THANG MAÙY 1700 4150 B 4800 9 7 15 5 17 3 19 1 21 VT. ÑAËT DAØN NOÙNG MAÙ Y LAÏNH 6400 11 13 VT. ÑAË T DAØ N NOÙ NG MAÙY LAÏNH A B 800 LOÃ THU NÖÔÙ C SAØ N 4500 B 550 B' 200 M 200 12500 200 1200 125 5900 19600 4700 200 6300 LOÃ THU NÖÔÙC SAØN SAØN MAÙI BUOÀ NG THANG MAÙY LOÃ THU NÖÔÙC SAØN 2700 4800 MAÙI BTCT. 3900 VT. BOÀ N NÖÔÙC MAÙI 200 1500 A A 650 A B +42300 c 200 C C MAËT BAÈNG MAÙI TYÛ LEÄ :1/100 Vị trí Cao trình (m) Diện tích (m2) Chức năng và đặc điểm - Phòng bảo vệ Tầng -3.400 hầm 527 - Nhà giữ xe - Phòng máy phát điện - Tiền sảnh Tầng ± 0.000 Trệt 527 - Phòng kỹ thuật - Phòng vệ sinh - Phòng bếp. - Phòng kỹ thuật Tầng +4.000 Lững 520 - Phòng vệ sinh - Phòng bếp - Văn phòng - Khu vực văn phòng Lầu 1 + 7.400 đến 6 +24.400 527 - Phòng kỹ thuật - Phòng bếp - Khu vực vệ sinh GVHD: Lê Tuấn Tú Trang 7 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần kiến trúc - Khu vực văn phòng Lầu 7 +27.800 527 - Phòng kỹ thuật - Phòng bếp - Khu vực vệ sinh - Khu vực sân thượng Sân Thượng +31.200 527 - Phòng kỹ thuật - Phòng bếp - Phòng máy - Mái bằng BTCT Mái +34.200 527 - Phòng buồng thang máy - Lam xiên 3. Giải pháp thiết kế mặt đứng: Công trình cao 11 tầng gồm: - Phần đế (Tầng trệt) nâng cao 1.7m ốp đá Granit tạo cho công trình có tính chất vững chắc ngay từ phần bên dưới. - Phần thân bố trí các mảng kính vừa đủ để thông thoáng và giảm dần đi tính chất nặng nề của bê tông và tường gạch. - Phần trên của mặt đứng bố trí các mảng kính lớn để tăng thêm sự mền mại, nhẹ nhàng và hiện đại để phù hợp với kiến trúc cảnh quan. - Phần đỉnh trên cùng là những hình khối khác cốt để làm điểm nhấn cho công trình khi nhìn từ xa. GVHD: Lê Tuấn Tú Trang 8 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp Phần kiến trúc CAO ỐC N'ORCH BUILDING 3000 3000 3000 4700 TÖÔØN G P.KÓ THUAÄ T SÔN NÖÔÙ C MAØ U TRAÉN G BUOÀ NG THANG MAÙY SÔN NÖÔÙC MAØ U TRAÉ NG 1000 305 7105 4700 300 300 OÁP ALUCOLIC MAØ U 800 +34200 1500 590 MAÙI 700 LAM XIEÂN 3510 300 1200 2400 S6 1200 1200 1200 1200 KHUNG KÍNH LAÄ T S7 1200 2400 S7 MAÛ N G OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC V4 LAM NHOÂ M 76x76 CK 300 1200 1200 1200 1200 1200 KHUNG KÍNH LAÄ T S7 1360 S7 MAÛ N G OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC V4 33600 1200 1200 1200 1200 1360 2400 S6 KHUNG KÍNH LAÄ T S7 35900 LAM NHOÂ M 76x76 CK 300 1200 3400 1200 S7 MAÛ N G OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC V4 400 600 800 1390 1200 2400 LAM NHOÂ M 76x76 CK 300 1200 1200 1200 1200 1200 KHUNG KÍNH LAÄ T S7 1360 3400 BANCONY SÔN NÖÔÙC TRAÉN G S7 MAÛ N G OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC V4 400 600 KHUNG NHOÂM 1390 1200 S6 LAN CAN INOX D=50 LAM NHOÂ M 76x76 CK 300 1200 1200 1200 1200 1200 KHUNG KÍNH LAÄ T S7 1360 3400 800 2400 TÖÔØ N G 200 SÔN MAØU KEM S7 MAÛ N G OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC V4 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 4645 2360 7900 4000 500 1200 9245 V1 3350 500 475 2400 475 500 750 2900 3400 COÄ T OÁ P ÑAÙ GRANIT 1200 250 4000 1310 4000 1300 2400 S6 3400 1730 1900 1800 600 BANCONY SÔN NÖÔÙC TRAÉN G 1300 600 KHUNG NHOÂM COÄ T OÁ P ÑAÙ GRANIT ÑEN 4000 1360 KHUNG NHOÂM 1800 600 1000 LAM NHOÂ M 76x76 CK 300 1200 3400 2400 1390 600 1000 1800 MAÛ N G OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC 400 600 800 1000 3400 LÖÛNG +4000 S7 V4 TÖÔØ N G 200 SÔN MAØU KEM S6 600 1000 3400 +7400 KHUNG KÍNH LAÄ T S7 1360 KHUNG NHOÂM CÖÛ A SOÅ LUØ A NHOÂM KÍNH LAÀU 1 1200 400 600 1200 1800 600 1000 BANCONY SÔN NÖÔÙC TRAÉN G S6 1800 35900 3400 3400 LAÀU 2 +10800 1200 KHUNG NHOÂM LAN CAN INOX D=50 +14200 1200 3400 S6 CÖÛ A SOÅ LUØ A NHOÂM KÍNH LAÀU 3 1200 400 600 1200 TÖÔØ N G 200 SÔN MAØU KEM 600 1000 +17600 LAM NHOÂ M 76x76 CK 300 1200 KHUNG NHOÂM 2400 1800 3400 3400 +21000 V4 3400 1390 KHUNG NHOÂ M 1000 400 60038 1000 900 600 1800 800 600 1000 +24400 LAM NHOÂ M 76x76 CK 300 MAÛ N G OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC 200 BANCONY SÔN NÖÔÙC TRAÉN G LAN CAN INOX D=50 LAÀU 4 250 S6 LAN CAN INOX D=50 CÖÛ A SOÅ LUØ A NHOÂM KÍNH LAÀU 5 3750 N'ORCH 2500 3400 +27800 3400 LAÀU 6 400 300 +31200 LAM NHOÂM 76x76 CK 300 LAÀU 7 3500 2400 S.THÖÔÏNG 2700 3000 800 300 OÁP ALUCOLIC MAØ U 1500 COÄ T SÔN NÖÔÙ C TRAÉ NG 250 500 2200 3350 500 3350 500 7800 3650 1700 100 1000 1700 1100 1700 1700 -1700 600 695 +0.000 600 TREÄT 1200 Ñ1 250 4700 12500 A B C MAËT ÑÖÙNG TRUÏC A-C TYÛ LEÄ :1/100 GVHD: Lê Tuấn Tú Trang 9 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp 650 2000 S1 1200 Ñ2 1200 900 +31200 600 S.THÖÔÏNG 1050 300 1000 LAN CAN INOX D=50 4500 2100 1700 1500 550 DAØ N LAM NHOÂM 2400 3000 1700 LAN CAN INOX D=50 +34200 9000 300 1000 500 800 4700 MAÙI Phần kiến trúc CAO ỐC N'ORCH BUILDING 550 1700 650 S1 1200 725 2000 1050 1200 800 3400 DAØ N LAM NHOÂM 1900 2100 3400 TÖÔØNG SÔN NÖÔÙ C MAØ U TRAÉ NG Ñ2 JOINT AÂM 30x30 900 550 1700 650 1200 550 1700 650 1200 S1 725 2000 725 2000 1050 1200 800 1050 1200 800 3400 600 Ñ2 DAØ N LAM NHOÂM 1900 2100 3400 LAÀU 7 300 1000 LAN CAN INOX D=50 +27800 900 +24400 600 LAÀU 6 300 1000 LAN CAN INOX D=50 S1 3400 DAØ N LAM NHOÂM 1900 2100 3400 TÖÔØNG SÔN NÖÔÙ C MAØ U TRAÉ NG Ñ2 JOINT AÂM 30x30 900 1700 650 1200 550 1700 650 1200 S1 725 2000 725 2000 1050 1200 800 1050 1200 800 DAØ N LAM NHOÂM 3400 600 Ñ2 550 1900 2100 3400 LAÀU 5 300 1000 LAN CAN INOX D=50 +21000 S1 DAØ N LAM NHOÂM 3400 1900 2100 3400 TÖÔØNG SÔN NÖÔÙ C MAØ U TRAÉ NG Ñ2 37400 900 600 +17600 35900 LAÀU 4 300 1000 LAN CAN INOX D=50 JOINT AÂM 30x30 900 1700 650 S1 1200 725 2000 1050 1200 800 DAØ N LAM NHOÂM 3400 600 Ñ2 550 1900 2100 3400 LAÀU 3 300 1000 LAN CAN INOX D=50 +14200 900 +10800 600 LAÀU 2 300 1000 LAN CAN INOX D=50 1700 650 1200 725 2000 1050 1200 DAØ N LAM NHOÂM 800 3400 550 S1 1900 2100 3400 TÖÔØNG SÔN NÖÔÙ C MAØ U TRAÉ NG Ñ2 JOINT AÂM 30x30 900 1700 650 1200 725 2000S1 1050 1200 800 DAØ N LAM NHOÂM 3400 600 Ñ2 550 1900 2100 +7400 3400 LAÀU 1 300 1000 LAN CAN INOX D=50 900 600 300 4975 800 S1 Ñ2 795 4700 3700 4100 1700 1700 5100 4000 -1700 3725 1700 +0.000 1700 TREÄT 3400 4700 4000 +4000 3400 LÖÛNG 600 1000 LAN CAN INOX D=50 2795 12500 C B A' A MAËT ÑÖÙNG TRUÏC C-A TYÛ LEÄ :1/100 GVHD: Lê Tuấn Tú Trang 10 SVTH: Trương Văn Hóa 1 7 00 200 LAÀU 1 +7400 LÖÛNG +4000 TREÄT +0.000 -1700 5 10 0 3000 GVHD: Lê Tuấn Tú 6500 1 3440 5000 2 30 2000 30 3440 30 6000 1700 1000 3 2270 5000 30 2000 Trang 11 30 4 3 0 30 9 40 3 0 5 70 30 18 00 2000 1 800 JOINT AÂM 30x30 30 3 0 9 40 3 0 570 1 80 0 1 80 0 30 30 9 40 30 5 70 1 60 0 76 2940 5000 5 30 2000 30 2940 5000 6 1 800 3 0 3 0 9 40 3 0 5 70 J OINT AÂM 30x30 1 80 0 76 76 18 00 18 00 18 00 34 00 30 3 0 940 30 570 18 00 3 00 300 3 00 1 600 1 80 0 16 00 3 00 3 00 3 00 76 1 800 30 3 0 940 30 570 1 80 0 1 00 0 3 0 3 0 9 40 3 0 5 70 600 1 0 00 1 0 00 3 0 30 9 40 3 0 5 70 6 00 3 0 30 9 40 3 0 5 70 6 00 1 800 3 400 1 800 1 800 1 800 10 00 30 3 0 9 40 3 0 570 16 00 30 3 0 9 40 3 0 570 6 00 1 80 0 1 80 0 3 40 0 76 1 80 0 600 1 00 0 2 00 1 40 0 3 00 0 3 0 30 570 4500 30 2000 30 1 40 0 15 00 5100 14 70 15 00 15 00 14 70 30 0 3 0 30 570 2 00 0 2 00 0 1 40 0 6 00 LAM NHOÂM 76x76 CK 300 30 3 0 940 30 5 70 1 600 30 3 0 940 30 5 70 300 3 00 3 00 76 1 80 0 J OINT AÂM 30x 30 3 0 940 30 6 00 865 30 6300 7 40 0 2150 30 3 0 9 40 3 0 5 70 1 800 1 80 0 3 40 0 TÖÔØNG OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC 1 800 30 30 9 40 30 5 70 10 00 TÖÔØNG OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC 3 0 30 9 40 3 0 570 TÖÔØNG OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC 1 80 0 6 00 TÖÔØNG OÁP ALUCOLIC XAÙM BAÏC 18 00 30 3 0 9 40 3 0 570 1 800 6590 3 0 940 30 6 00 +10800 1 0 00 LAÀU 2 1 800 6 00 +14200 1 80 0 LAÀU 3 1 00 0 +17600 3 0 30 9 40 3 0 5 70 600 +21000 1 800 LAÀU 4 1 0 00 LAÀU 5 18 00 6 00 LAÀU 6 +24400 18 00 3 59 00 +27800 3 400 LAÀU 7 1 00 0 34 00 +31200 3 0 940 30 6 00 6 00 3 4 00 S.THÖÔÏNG 3 400 3 400 +34200 17 00 4 0 00 MAÙI 17 00 Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần kiến trúc 5020 6150 3440 5000 7 30 2000 2450 6150 TÖÔØNG SÔN NÖÔÙC MAØU VAØNG KEM J OINT AÂM 30x30 TÖÔØNG SÔN NÖÔÙC MAØU VAØNG KEM J OINT AÂM 30x30 TÖÔØNG SÔN NÖÔÙC MAØU VAØNG KEM J OINT AÂM 30x30 30 2170 TÖÔØNG SÔN NÖÔÙC MAØU VAØNG KEM J OINT AÂM 30x30 3500 37000 6000 8 TYÛ LEÄ :1/100 MAËT ÑÖÙNG TRUÏC 1-8 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần kiến trúc 500 TÖÔØNG OÁ P ALUCOLIC TÖÔØNG OÁP ALUCOLIC 4600 250 5725 300 4550 300 30 0 1200 1000 10 38 3400 14 00 S3 2362 V6 1800 S3 S1 34 00 1400 600 VAÙC H KÍNH KHUNG NHOÂM 300 3 00 +21000 BANCONY S ÔN NÖÔÙC TRAÉNG S1 30 97 0 30 9 40 30 LAÀU 5 JOINT AÂM 30x30 34 00 LAÀU 6 +24400 3400 TÖÔØ NG SÔN NÖÔÙC MAØU VAØNG KEM LAM NHOÂM 76x 76 CK 300 LAN CAN SAÉT SÔN TRAÉN G 4 00 600 +27800 S3 S1 TÖÔØN G OÁP ALUCOLIC 2 400 30 97 0 30 740 JOINT AÂ M 30x30 1500 1500 TÖÔØN G OÁP ALUC OLIC MAØU 5400 S1 1 500 7 00 500 LAM NH OÂM 76x76 C K 300 1500 1600 30 970 30 940 3 0 1 400 4600 30 3000 LAÀU 7 +31200 34 00 TÖÔØN G SÔN NÖÔÙC MAØU VAØNG KEM S.THÖÔÏNG TÖÔØN G OÁP ALUCOLIC 200 30 0 8 00 1470 30 30 +34200 5 70 1 500 MAÙI 9800 1000 60 0 18 00 3400 14 00 2350 2000 1 000 2000 600 1400 3 400 JOINT AÂM 30x30 2350 S3 S1 1800 +14200 TÖÔØ NG SÔN NÖÔÙC MAØ U VAØNG KEM S3 S1 3 400 LAÀU 3 J OINT AÂM 30x30 2000 300 300 +17600 3740 0 LAÀU 4 2350 BANCONY S ÔN NÖÔÙC TRAÉNG 30 9 70 30 940 30 TÖÔØN G SÔN NÖÔÙC MAØU VAØ NG KEM 3400 30 970 30 940 3 0 LAN CAN SAÉT SÔN TRAÉN G 1000 6 00 18 00 3400 76 14 00 76 2350 2000 1 000 2000 1400 600 +7400 JOINT AÂM 30x30 2350 1800 LAÀU 1 TÖÔØ NG SÔN NÖÔÙC MAØ U VAØNG KEM S3 S1 S3 S1 3 400 +10800 JOINT AÂM 30x30 3 400 LAÀU 2 BANCONY S ÔN NÖÔÙC TRAÉNG 30 9 70 30 940 30 TÖÔØN G SÔN NÖÔÙ C MAØU VAØN G KEM 3400 30 970 30 94 0 3 0 LAN CAN SAÉT SÔN TRAÉN G 100 0 3100 2000 5000 5150 5000 5000 9725 10825 700 6100 5100 8 500 40 00 4000 +0.000 -1700 17 00 TREÄT 6 00 S3 S1 3400 J OINT AÂM 30x30 6 00 MAÙI ÑOÙ N LÔÏ P KÍNH C ÖÔØN G LÖÏC , OÁP ALUCOLIC 14 00 30 940 30 +4000 BANCONY S ÔN NÖÔÙC TRAÉNG 600 TÖÔØN G SÔN NÖÔÙC MAØU VAØ NG KEM LÖÛNG 3400 30 970 30 94 0 30 LAN CAN SAÉT SÔN TRAÉN G 3500 960 1140 300 2300 6000 5000 5000 6000 5000 3000 6500 37000 8 7 6 5 4 3 2 1 MAËT ÑÖÙNG TRUÏC 8-1 TYÛ LEÄ :1/100 4. Giải pháp về giao thông: Bao gồm giải pháp giao thông theo phương đứng và giao thông theo phương ngang trong công trình. - Theo phương đứng: công trình được bố trí 2 thang máy ở giữa công trình và hai thang bộ ở hai đầu công trình để đảm bảo nhu cầu đi lại và thoát hiểm cho công trình khi có sự cố. - Theo phương ngang: gồm hệ thống các sảnh tầng và hành lang dùng để đi lại liên lạc với nhau. CBHD: Lê Tuấn Tú Trang 12 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần kiến trúc 6125 4875 200 Ñ3 200 4775 Ñ3 200 4875 200 Ñ3 Ñ6 200 4775 Ñ3 1400 675 1100 1800 2000 Ñ6 200 4875 200 Ñ3 Ñ6 200 4775 Ñ3 1400 675 1100 1800 2000 Ñ6 200 4875 200 Ñ3 Ñ6 200 4775 Ñ3 675 1400 675 1100 1800 2000 Ñ6 200 4875 200 Ñ3 Ñ6 200 4775 Ñ3 675 1400 675 1100 1800 2000 Ñ6 200 4875 200 Ñ3 Ñ6 200 4775 Ñ3 675 1400 675 1100 1800 2000 Ñ6 200 4875 200 Ñ6 Ñ3 200 4775 Ñ3 1400 675 1100 1800 2000 2000 Ñ6 200 4875 200 Ñ6 Ñ3 1500 1400 4650 200 4775 2600 675 Ñ3 N3 200 1500 1400 675 675 1400 675 1255 2100 Ñ3 2050 Ñ3 700 1700 700 600 1700 1000 700 200 120 0 1500 200 Ñ5 200 120 0 1500 200 Ñ5 200 120 0 1500 200 Ñ5 1500 200 Ñ5 XE TA LEÂN ÀNG ÄT TRE 6500 1500 LO Á I 1500 MAËT CAÉT B-B 200 120 0 2200 820 1700 HAÀM 200 120 0 N3 1700 3400 -1700 200 120 0 1300 N3 200 Ñ5 N3 1400 675 2600 1400 200 N3 2000 4000 825 1500 800 4650 N3 1500 N3 2600 675 2600 3400 1400 200 N3 800 N3 825 1500 800 4650 2600 675 200 Ñ5 N3 800 1400 200 N3 2600 3400 825 1500 800 4650 N3 1500 N3 2600 675 2600 3400 1400 200 N3 800 N3 825 1500 800 4650 2600 675 200 Ñ5 N3 800 675 2600 1400 200 N3 37400 3400 825 1500 1200 800 4650 N3 2200 675 2600 675 1500 N3 800 1400 200 N3 2600 3400 825 1200 800 4650 N3 2200 2000 Ñ6 1200 1800 2200 1100 200 Ñ5 1200 675 2200 1400 1500 1200 675 2600 675 1500 N3 800 1400 200 N3 2600 3400 825 1200 800 4650 N3 200 120 0 1700 200 Ñ6 2200 2000 Ñ6 2200 1800 200 Ñ5 1200 1100 2200 675 1500 1800 1400 2200 675 2600 675 1500 N3 800 1400 2600 3400 825 200 2200 2600 2600 4775 1200 800 800 800 1200 3000 3400 200 Ñ3 N3 1000 +0.000 4650 700 TREÄT Ñ3 1700 +4000 200 1000 LÖÛNG 4875 700 +7400 200 Ñ6 N3 1700 LAÀU 1 2000 Ñ6 1000 +10800 1800 700 LAÀU 2 1100 1700 +14200 675 1000 LAÀU 3 1400 700 +17600 675 1700 LAÀU 4 675 1000 +21000 1400 700 LAÀU 5 825 1700 +24400 Ñ5 1000 LAÀU 6 NST 700 +27800 Ñ6 N3 1700 LAÀU 7 Ñ6 1000 +31200 M 3400 S.THÖÔÏNG 1500 +34200 1800 MAÙI 2450 M 1500 M 5000 6000 5000 5000 5000 5000 6000 37000 TYÛ LEÄ :1/100 1 2 3 RANH LOÄ GIÔÙI 4 5 6 7 8 MAËT CAÉT B-B TYÛ LEÄ :1/100 V. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU 1. Những tiêu chuẩn được sử dụng trong thiết kế kết cấu: - Tiêu chuẩn TCVN 4612-1988: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bê tông cốt thép. Ký hiệu qui ước và thể hiện bản vẽ. - Tiêu chuẩn TCVN 4613-1988: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu thép. Ký hiệu qui ước và thể hiện bản vẽ. - Tiêu chuẩn TCVN 5572-1991: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Bản vẽ thi công. - Tiêu chuẩn TCVN 5574-1991: Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. - Tiêu chuẩn TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế. - Tiêu chuẩn TCVN 5898-1995: Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép.( ISO 4066 : 1995E) - Tiêu chuẩn TCXD 40-1987: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán. - Tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. CBHD: Lê Tuấn Tú Trang 13 SVTH: Trương Văn Hóa Luận văn tốt nghiệp CAO ỐC N'ORCH BUILDING Phần kiến trúc * Dựa vào kết quả khảo sát tình hình địa chất và thủy văn khu vực xây dựng công trình, hình dáng kiến trúc công trình, quy mô công trình, khả năng thi công để đưa ra giải pháp kết cấu như sau: + Móng: Móng cọc bê tông cốt thép. + Khung bê tông cốt thép chịu lực. + Mái: Sàn bê tông cốt thép có lợp tôn tạo độ dốc thoát nước và cách nhiệt. + Kết cấu bao che: Xây tường gạch. - Từ những phân tích trên, dự kiến công trình sử dụng vật liệu như sau: + Bê tông cấp độ bền có Rb = 115 (daN/cm 2), Rbt = 9,0 (daN/cm2). + Cốt thộp AII cú Rs = 2800 (daN/cm 2), Rsw = 2250 (daN/cm2). 2. Phương án móng: Theo phương án này, tải trọng tại chân cột được truyền theo cả hai phương, kích thước móng theo tải trọng từ công trình truyền xuống (xem phần tính toán kết cấu móng). Tường móng làm bằng gạch đặc mác 75, vữa XM mác 50. 3. Kết cấu phần thân: Công trình cao tầng, nên giải pháp khung BTCT kết hợp với hệ thống vách cứng của thang máy chịu lực là phù hợp nhất, nó tạo được sự ổn định kết cấu cho công trình, đáp ứng được yêu cầu thiết kế kiến trúc, có tính kinh tế và phù hợp với điều kiện thi công hiện nay. Để đảm bảo yêu cầu chịu lực, biến dạng và hình thức kiến trúc, kích thước các cấu kiện chính được lựa chọn phụ thuộc tải trọng của công trình. VI. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC 1. Giải pháp về thông gió chiếu sáng: - Để tạo được sự thông thoáng và đầy đủ ánh sáng cho các phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành bên trong công trình và nâng cao hiệu quả sử dụng công trình, thì các giải pháp thông gió chiếu sáng là một yêu cầu rất quan trọng. - Để tận dụng việc thông gió, chiếu sáng ở mặt trước công trình bố trí hầu hết là các cửa sổ bằng kính. - Bên cạnh đó áp dụng hệ thống thông gió và chiếu sáng nhân tạo bằng cách lắp đặt thêm các hệ thống đèn nêông, quạt trần, tường, máy điều hoà nhiệt độ. CBHD: Lê Tuấn Tú Trang 14 SVTH: Trương Văn Hóa
- Xem thêm -