Tài liệu Cạnh tranhfhhj

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lêi Më ®Çu C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i trong thÞ trêng ph¶i lu«n vËn ®éng, biÕn ®æi ®Ó t¹o cho m×nh mét vÞ trÝ vµ chiÕm lÜnh nh÷ng phÇn thÞ trêng nhÊt ®Þnh. Sù c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái hä ph¶i x©y dùng cho ®îc mét chiÕn lîc c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ ®Ó ®øng v÷ng, vµ c¹nh tranh kh«ng chØ víi c«ng ty trong níc mµ c¶ víi c¸c h·ng t b¶n níc ngoµi cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh mÏ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trßng cña mét quèc gia nãi riªng vµ trªn toµn thÒ giíi nãi chung, vÊn ®Ò c¹nh tranh kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi nhng nã lu«n lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù, c¹nh tranh khiÕn th¬ng trêng ngµy cµng trë nªn nãng báng. ViÖt Nam ®· vµ ®ang tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ v× nh÷ng lîi Ých mang l¹i tõ ho¹t ®éng kinh tÕ nµy, nhng møc ®é tham gia cßn h¹n chÕ. Ngµnh may mÆc cña ViÖt Nam tuy ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän trong chiÕn lîc híng vÒ xuÊt khÈu, nhng l¹i cha thùc sù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. Lîng hµng xuÊt khÈu trùc tiÕp cßn thÊp, chñ yÕu lµ thùc hiÖn theo ®¬n ®Æt hµng gia c«ng cña níc ngoµi. Do vËy, tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm may mÆc cha ®îc quan t©m ®Çy ®ñ. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc c«ng ty dÖt may Hµ Néi (trùc thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam) tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, tr¶i qua nhiÒu gian nan vÊt v¶ nhng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, c«ng ty dÖt may Hµ Néi ®· dÇn hoµn thiÖn m×nh vµ ®ang cè g¾ng gãp phÇn kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may xuÊt khÈu. S¶n phÈm cña c«ng ty may Hµ Néi gåm nhiÒu chñng lo¹i gåm c¸c s¶n phÈm vÒ sîi, v¶i, mò, kh¨n, nhng chÊt luîng mÉu m·, gi¸ c¶...cña s¶n phÈm cïng c¸ch tæ chøc ®iÒu hµnh, qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn nhiÒu bÊt cËp. §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu, më réng thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, tõ ®ã n©ng kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn, c«ng ty dÖt may Hµ Néi ph¶i thùc sù quan t©m tíi viÖc lËp vµ thùc hiÖn hiÖu qu¶ chiÕn lîc kinh doanh, trong ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó träng tíi chiÕn lîc c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty trªn thÞ trêng quèc tÕ. Trong chuyªn ®Ò, víi mong muèn vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong trêng vµo thùc tÕ chuyªn ®Ò sÏ lµm râ c¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Nghiªn cøu thùc tr¹ng c¹nh tranh ë c«ng ty dÖt may Hµ Néi ®Ó thÊy ®îc møc ®é ¶nh hëng cña c¹nh tranh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Qua ®ã ®a ra mét sè ph¬ng híng, biÖn ph¸p nh»m n©ng cao NguyÔn ThÞ H¹nh 1 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë c«ng ty trong qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn . Néi dung vµ kÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng - Ch¬ng I : Lý luËn c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp - Ch¬ng II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, thêi gian, h¬n n÷a ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò míi vµ phøc t¹p lu«n biÕn ®éng nªn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh.V× vËy em mong muèn nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th.s T¹ Lîi ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2003. NguyÔn ThÞ H¹nh 2 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ngI Lý luËn chung vÒ c¹nh tranh vµ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. I. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. 1 1.Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh vµ søc c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi. Trong mäi ph¬ng diÖn cña cuéc sèng ý thøc v¬n lªn lu«n lµ yÕu tè chñ ®¹o híng suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña con ngêi. Häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét lÜnh vùc quan träng trong ®êi sèng x· héi, trong ®ã ý thøc v¬n lªn kh«ng ®¬n thuÇn lµ mong muèn ®¹t ®îc mét môc tiªu nµo ®ã mµ cßn lµ tham väng trë thµnh ngêi ®øng ®Çu. Suy nghÜ vµ hµnh ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh bÞ chi phèi rÊt nhiÒu bëi tÝnh kinh tÕ kh¾c nghiÖt. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, yÕu tè ®îc coi lµ kh¾c nghiÖt nhÊt lµ c¹nh tranh. M«i trêng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ngµy nay ®Çy biÕn ®éng vµ c¹nh tranh hiÖn nay lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ tham gia vµo thÞ trêng nh»m giµnh giËt nhiÒu c¸c lîi Ých kinh tÕ h¬n vÒ m×nh. 1.1Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh. ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh ®îc nhiÒu t¸c gi¶ tr×nh bµy díi nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau. Díi thêi kú Chñ nghÜa t b¶n (CNTB) ph¸t triÓn vît bËc M¸c ®· quan niÖm: “ C¹nh tranh chñ nghÜa t b¶n lµ sù ganh ®ua, ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t b¶n nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ ®Ó thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch”. Nghiªn cøu s©u vÒ s¶n xuÊt hµng ho¸ t b¶n chñ nghÜa (TBCN) vµ c¹nh tranh TBCN, M¸c ®· ph¸t hiÖn ra quy luËt c¹nh tranh c¬ b¶n lµ: quy luËt ®iÒu chØnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n gi÷a c¸c ngµnh. NÕu ngµnh nµo, lÜnh vùc nµo cã tû suÊt lîi nhuËn cao sÏ cã nhiÒu ngêi ®Ó ý vµ tham gia. Ngîc l¹i, nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc mµ cã tû suÊt lîi nhuËn thÊp sÏ cã sù thu hÑp vÒ quy m« hoÆc lµ sù rót lui cña c¸c nhµ ®Çu t. Tuy nhiªn sù tham gia hay rót lui cña c¸c nhµ ®Çu t kh«ng dÔ dµng mét sím, mét chiÒu thùc hiÖn ®îc mµ lµ c¶ mét chiÕn lîc l©u dµi ®ßi hái ph¶i cã sù tÝnh to¸n kü lìng. CNTB ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh ®iÓm chuyÓn sang chñ nghÜa ®Õ quèc råi suy vong vµ cho ®Õn ngµy nay nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· dÇn ®i vµo qòy ®¹o cña sù æn ®Þnh vµ xu híng chÝnh lµ héi nhËp, hoµ ®ång gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ, c¬ chÕ ho¹t ®éng lµ c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc th× kh¸i niÖm NguyÔn ThÞ H¹nh 3 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp c¹nh tranh mÊt h¼n tÝnh giai cÊp, tÝnh chÝnh trÞ nhng vÒ b¶n chÊt th× vÉn kh«ng thay ®æi. C¹nh tranh vÉn lµ sù ®Êu tranh gay g¾t, sù ganh ®ua gi÷a c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu cña tæ chøc, doanh nghiÖp ®ã. Theo lý thuyÕt tæ chøc doanh nghiÖp c«ng nghiÖp th× mét doanh nghiÖp ®îc coi lµ cã søc c¹nh tranh vµ ®¸nh gi¸ nã cã thÓ ®øng v÷ng cïng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c, víi c¸c s¶n phÈm thay thÕ, hoÆc b»ng c¸ch ®a ra c¸c s¶n phÈm t¬ng tù víi møc gi¸ thÊp h¬n cho s¶n phÈm cïng lo¹i, hoÆc b»ng c¸ch cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã cïng ®Æc tÝnh nhng víi dÞch vô ngang b»ng hay cao h¬n. Mét ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ c¹nh tranh nh sau: “C¹nh tranh cã thÓ ®Þnh nghÜa nh lµ mét kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp nh»m ®¸p øng vµ chèng l¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô mét c¸ch l©u dµi vµ cã lîi nhuËn”. Thùc chÊt c¹nh tranh lµ sù tranh giµnh lîi Ých kinh tÕ gi÷a c¸c bªn tham gia vµo thÞ trêng víi tham väng “mua rÎ-b¸n ®¾t”. C¹nh tranh lµ mét ph¬ng thøc vËn ®éng cña thÞ trêng vµ quy luËt c¹nh tranh lµ mét trong nh÷ng quy luËt quan träng nhÊt chi phèi sù ho¹t ®éng cña thÞ trêng. Së dÜ nh vËy v× ®èi tîng tham gia vµo thÞ trêng lµ bªn mua vµ bªn b¸n; §èi víi bªn mua môc ®Ých lµ tèi ®a ho¸ lîi Ých cña nh÷ng hµng ho¸ mµ hä mua ®îc cßn víi bªn b¸n th× ngîc l¹i ph¶i lµm sao ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ cña thÞ trêng. Nh vËy trong c¬ chÕ thÞ trêng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ môc tiªu quan träng vµ ®iÓn h×nh nhÊt. Nh vËy dï cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh nhng tùu chung l¹i ®Òu thèng nhÊt ë c¸c ®iÓm: - Môc tiªu c¹nh tranh: T×m kiÕm lîi nhuËn vµ n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng ®ång thêi lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ x· héi. - Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn: T¹o vµ vËn dông nh÷ng lîi thÕ so s¸nh trong viÖc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô khi so s¸nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. - Thêi gian: Trong bÊt kú tuyÕn thÞ trêng hay s¶n phÈm nµo, vò khÝ c¹nh tranh thÝch hîp hay ®æi theo thêi gian. ChÝnh v× thÕ c¹nh tranh ®îc hiÓu lµ sù liªn tôc trong c¶ qu¸ tr×nh. Ngµy nay hÇu nh tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu thõa nhËn c¹nh tranh, coi c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. ë ViÖt Nam, cïng víi viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh ®· tõng bíc ®îc tiÕp nhËn nh mét nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung, trong tæ chøc vµ ®iÒu hµnh kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. C¹nh NguyÔn ThÞ H¹nh 4 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tranh kh«ng nh÷ng lµ m«i trêng vµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn mµ cßn lµ mét yÕu tè quan träng lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ x· héi, t¹o ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn. Do ®ã quan ®iÓm ®Çy ®ñ vÒ c¹nh tranh nh sau: C¹nh tranh lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh víi nhau dùa trªn nh÷ng chÕ ®é së h÷u kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt nh»m ®¹t ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ tiªu thô cã lîi nhÊt, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C¹nh tranh trong kinh tÕ lµ cuéc ch¹y ®ua “Marathon kinh tÕ” nhng kh«ng cã ®Ých cuèi cïng, ai c¶m nhËn thÊy th× ngêi ®ã sÏ trë thµnh nhÞp cÇu cho c¸c ®èi thñ kh¸c v¬n lªn phÝa tríc. 1.2 Kh¸i niÖm søc c¹nh tranh. Mét s¶n phÈm muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng vµ muèn thÞ trêng cña nã ngµy cµng më réng th× nã ®iÓm m¹nh vµ cã kh¶ n¨ng ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ trêng ®ã. Søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ®îc hiÓu lµ tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm, yÕu tè, tiÒm n¨ng mµ s¶n phÈm ®ã cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn vÞ trÝ cña m×nh trªn th¬ng trêng c¹nh tranh mét c¸c l©u dµi vµ cã ý nghÜa. §Ó ®¸nh gi¸ ®îc mét s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh m¹nh hay kh«ng th× cÇn dùa vµo c¸c nh©n tè sau: - Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lîi thÕ vÒ chi phÝ (kh¶ n¨ng gi¶m chi phÝ ®Õn møc tèi ®a). - ChÊt lîng s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - C¸c dÞch vô ®i kÌm s¶n phÈm. 2. Vai trß cña c¹nh tranh. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, c¹nh tranh lu«n diÔn ra liªn tôc vµ ®îc hiÓu nh cuéc ch¹y ®ua kh«ng ngõng gi÷a c¸c ®èi thñ. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay ®ang tõng bíc kh¼ng ®Þnh nh÷ng u thÕ cña m×nh, m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng hoµn chØnh h¬n ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc. Doanh nghiÖp nµo hiÓu biÕt ®èi thñ, biÕt tho¶ m·n tèt h¬n c¸c nhu cÇu vµ thÞ hiÕu kh¸ch hµng so víi ®èi thñ c¹nh tranh, biÕt giµnh thÕ chñ ®éng víi ngêi cung cÊp c¸c nguån hµng vµ tËn dông ®îc lîi thÕ c¹nh tranh doanh nghiÖp ®ã sÏ tån t¹i, ngîc l¹i doanh nghiÖp kh«ng cã tiÒm lùc c¹nh tranh hoÆc kh«ng “nu«i dìng” tiÒm lùc c¹nh tranh tÊt yÕu sÏ thÊt b¹i. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ®ãn tríc c¹nh tranh vµ s½n sµng sö dông c¸c c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu cña m×nh. §iÒu nµy nhËn thÊy râ nhÊt ë vai trß cña c¹nh tranh . NguyÔn ThÞ H¹nh 5 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - C¹nh tranh cho phÐp sö dông c¸c nguån tµi nguyªn mét c¸ch tèi u. - KhuyÕn khÝch ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt - Tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. - Thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - H¬n n÷a c¹nh tranh cßn lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô gi¶m xuèng nhng chÊt lîng l¹i ®îc n©ng cao, kÝch thÝch søc mua, lµm t¨ng tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ. 3. Ph©n lo¹i c¹nh tranh. 3.1 C¨n cø vµo møc ®é, tÝnh chÊt cña c¹nh tranh trªn thÞ trêng.  ThÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o. C¹nh tranh hoµn h¶o x¶y ra khi cã mét sè lín doanh nghiÖp nhá s¶n xuÊt vµ b¸n ra mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô gièng hÖt nhau vµ víi sè lîng cña tõng doanh nghiÖp qóa nhá so víi tæng sè hµng ho¸ cã trªn thÞ trêng. ThÞ trêng nµy cã mét sè ®Æc ®iÓm : - Cã rÊt nhiÒu ngêi s¶n xuÊt vµ b¸n hµng ho¸ gièng hÖt nhau, song kh«ng ai cã u thÕ trong viÖc cung øng vµ mua s¶n phÈm ®Ó cã thÓ lµm thay ®æi gi¸ c¶ - Ngêi b¸n cã thÓ b¸n toµn bé hµng ho¸ cña m×nh víi gi¸ thÞ trêng. Nh vËy hä ph¶i chÊp nhËn gi¸ thÞ trêng cã s½n vµ dï hä cã t¨ng gi¶m lîng hµng ho¸ b¸n ra th× còng kh«ng cã t¸c ®éng g× ®Õn gi¸ c¶ thÞ trêng. - Kh«ng cã trë lùc g× quan träng ¶nh hëng ®Õn viÖc gia nhËp vµo mét thÞ trêng hµng ho¸, nãi c¸ch kh¸c lµ kh«ng cã sù cÊm ®o¸n do luËt lÖ quy ®Þnh hoÆc do tÝnh chÊt cña s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt cao, møc ®Çu t qu¸ lín. - Theo thÞ trêng nµy mçi doanh nghiÖp chØ lµ mét phÇn tö trong tæng thÓ v× vËy c¸c quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp kh«ng ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng. MÆt kh¸c viÖc ®Þnh gi¸ cña doanh nghiÖp kh«ng c¸ch nµo kh¸c h¬n lµ ph¶i tù thÝch øng víi gi¸ c¶ hiªn c¶ hiÖn cã trªn thÞ trêng. Muèn cã l·i doanh nghiÖp ph¶i gi¶m thÊp chi phÝ s¶n xuÊt.  C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o. ThÞ trêng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ t×nh tr¹ng c¹nh tranh b×nh thêng v× nã phæ biÕn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. §©y lµ thÞ trêng mµ phÇn lín c¸c s¶n phÈm lµ kh«ng ®ång nhÊt. Cïng s¶n phÈm cã thÓ chia lµm nhiÒu thø lo¹i, nhiÒu chÊt lîng...S¶n phÈm t¬ng tù cã thÓ ®îc b¸n víi nhiÒu nh·n hiÖu kh¸c nhau, mçi NguyÔn ThÞ H¹nh 6 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nh·n hiÖu ®Òu mang h×nh ¶nh hay uy tÝn kh¸c nhau. MÆc dï, sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¸ng kÓ (sù kh¸c biÖt mang ý nghÜa quan niÖm, t©m lý lµ chÝnh): c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n hµng ho¸ còng lµ kh¸c nhau. Ngêi b¸n cã thÓ cã uy tÝn ®éc ®¸o riªng biÖt ®èi víi ngêi mua do nhiÒu lý do kh¸c nhau: kh¸ch hµng quen, g©y ®îc lßng tin...hay c¸c c¸ch thøc qu¶ng c¸o còng cã thÓ ¶nh hëng tíi ngêi mua, lµm ngêi mua thÝch mua cña mét nhµ cung øng nµy h¬n cña mét nhµ cung øng kh¸c. §êng cÇu cña thÞ trêng lµ ®êng kh«ng co d·n. ViÖc mua vµ b¸n s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn trong bÇu kh«ng khÝ cã tÝnh chÊt giao th¬ng rÊt lín, ®iÒu nµy kh¸c h¼n víi thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o. Ngêi b¸n cã thÓ thu hót kh¸ch hµng bëi nhiÒu c¸ch: qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, ph¬ng thøc b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô, tÝn dông, hoÆc cã nhiÒu ®iÒu kho¶n u ®·i...Do ®ã, trong gi¸ cã sù ph©n biÖt, xuÊt hiÖn hiÖn tîng nhiÒu gi¸. Cã thÓ nãi gi¸ c¶ nªn xuÊng thÊt thêng tuú khu vùc, tuú nguån cung øng, tïy ngêi mua.  C¹nh tranh ®éc quyÒn.  ThÞ trêng ®éc quyÒn. Lµ thÞ trêng mµ ë ®ã chØ cã duy nhÊt mét ngêi mua (§éc quyÒn mua) hoÆc mét ngêi b¸n (§éc quyÒn b¸n). ChÝnh s¸ch cña thÞ trêng nµy lµ ®Þnh gi¸ cao vµ s¶n lîng hµng ho¸ Ýt. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc nhµ ®éc quyÒn ®Þnh gi¸ bao nhiªu còng ®îc. Tuú theo ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña s¶n phÈm vµ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ cña Nhµ níc mµ nhµ ®éc quyÒn ®Þnh gi¸ cao hay thÊp ®Ó thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a. C¸c nhµ ®éc quyÒn còng dïng h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ nh qu¶ng c¸o ®Ó thu hót thªm kh¸ch hµng. Nãi chung ®éc quyÒn trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi thÕ lín nhÊt ®èi v¬i nhµ ®éc quyÒn, song vÒ mÆt x· héi th× nã k×m h·m sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt, lµm thiÖt h¹i lîi Ých ngêi tiªu dïng.  C¹nh tranh ®éc quyÒn. Trong thÞ trêng c¹nh tranh ®éc quyÒn, c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh víi nhau b»ng viÖc b¸n s¶n phÈm ph©n biÖt, c¸c s¶n phÈm cã thÓ thay thÕ cho nhau ë møc ®é cao nhng kh«ng ph¶i lµ thay thÕ hoµn h¶o. NghÜa lµ ®é co d·n cña cÇu lµ cao chø kh«ng ph¶i lµ v« cïng.V× nh÷ng lý do kh¸c nhau (chÊt lîng, h×nh d¸ng, danh tiÕng...) ngêi tiªu dïng coi mÆt hµng cña mçi doanh nghiÖp kh¸c víi cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Do ®ã mét sè kh¸ch hµng s½n sµng tr¶ gi¸ cao h¬n cho s¶n phÈm m×nh thÝch, trong ng¾n h¹n khã ra nhËp thÞ trêng nhng dµi h¹n th× cã thÓ . Nhµ s¶n xuÊt ®Þnh gi¸ nhng kh«ng thÓ t¨ng gi¸ mét c¸ch bÊt hîp lý, vÒ dµi NguyÔn ThÞ H¹nh 7 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp h¹n th× kh«ng thÓ trë thµnh thÞ trêng ®éc quyÒn ®îc. C¹nh tranh ®éc quyÒn sö dông c¸c h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ nh qu¶ng c¸o, ph©n biÖt s¶n phÈm .  §éc quyÒn tËp ®oµn. Trong thÞ trêng ®éc quyÒn tËp ®oµn, s¶n phÈm cã thÓ gièng nhau hoÆc kh¸c nhau vµ chØ cã mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt toµn bé hay hÇu hÕt toµn bé tæng s¶n lîng.TÝnh phô thuéc gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ lín, hµnh vi cña doanh nghiÖp nµy ¶nh hëng tíi doanh nghiÖp kh¸c. NÕu mét doanh nghiÖp gi¶m gi¸ sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¸ gi¸ do c¸c doanh nghiÖp dÔ kÕt cÊu víi nhau. Nhng v× c¹nh tranh b»ng gi¸ kh«ng cã lîi do vËy ngêi ta chuyÓn sang c¹nh tranh b»ng chÊt lîng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Trong thÞ trêng ®éc quyÒn tËp ®oµn, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu thu hót ®îc lîi nhuËn ®¸ng kÓ trong dµi h¹n th× cã c¸c hµng rµo ra nhËp lµm cho c¸c doanh nghiÖp míi kh«ng thÓ hoÆc khã mµ ra nhËp thÞ trêng. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn, c¸c nhµ s¶n xuÊt còng sö dông nhiÒu h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ nh qu¶ng c¸o hoÆc ph©n biÖt s¶n phÈm gièng nh trong c¹nh tranh ®éc quyÒn. 3.2 C¨n cø vµo c¸c chñ thÓ kinh tÕ tham gia vµo thÞ trêng.  C¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua. Lµ cuéc c¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua diÔn ra theo quy luËt mua rÎ b¸n ®¾t trªn thÞ trêng. Ngêi b¸n muèn b¸n s¶n phÈm cña m×nh víi gi¸ cao nhÊt, ngîc l¹i ngêi mua muèn mua víi gi¸ thÊp nhÊt. Gi¸ cuèi cïng lµ gi¸ thèng nhÊt gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n sau mét qu¸ tr×nh mÆc c¶ víi nhau mµ theo ®ã ho¹t ®éng mua b¸n ®îc thùc hiÖn.  C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ngêi mua víi nhau. Lµ cuéc c¹nh tranh x¶y ra khi cung nhá h¬n cÇu. Khi lîng cung mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô nµo ®ã qu¸ thÊp so víi nhu cÇu tiªu dïng th× cuéc c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ngêi mua sÏ trë nªn quyÕt liÖt. Lóc ®ã gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô sÏ t¨ng vät nhng do hµng ho¸ khan hiÕm nªn ngêi mua vÉn s½n sµng tr¶ gi¸ cao cho hµng ho¸ m×nh cÇn. KÕt qña lµ ngêi b¸n thu ®îc lîi nhuËn cao cßn ngêi mua th× bÞ thiÖt. §©y lµ cuéc c¹nh tranh mµ theo ®ã nh÷ng ngêi mua sÏ bÞ thiÖt cßn nh÷ng ngêi b¸n ®îc lîi .  C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ngêi b¸n víi nhau. §©y lµ cuéc c¹nh tranh gay go vµ quyÕt liÖt nhÊt, chiÕm ®a sè trªn thÞ trêng.Thùc tÕ cho thÊy khi s¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn cµng cã nhiÒu ngêi b¸n dÉn ®Õn c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt trªn nhiÒu ph¬ng diÖn vµ nhiÒu h×nh NguyÔn ThÞ H¹nh 8 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp thøc ®a d¹ng kh¸c nhau. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt mét mÆt t¸c ®éng ®Õn c¸c nhµ s¶n xuÊt, mét mÆt lµm thay ®æi nhu cÇu cña ngêi mua, do ®ã nã dÇn lµm biÕn ®æi vÞ trÝ cña c¸c yÕu tè c¹nh tranh. Mét c¸ch chung nhÊt c¹nh tranh lµ sù ganh ®ua ë c¸c gi¸c ®é : ch©t lîng, gi¸ c¶, nghÖ thuËt tæ chøc tiªu thô vµ thêi gian. Gi¸ lµ yÕu tè thø nhÊt cña c¹nh tranh, ®©y lµ h×nh thøc c¹nh tranh ®îc sö dông nhiÒu nhÊt. Khi nhu cÇu con ngêi ph¸t triÓn cao h¬n th× yÕu tè chÊt lîng s¶n phÈm chiÕm vÞ trÝ chÝnh yÕu. §Õn nay vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû 20 th× víi c¸c doanh nghiÖp lín hä cã víi nhau sù c©n b»ng vÒ gi¸ c¶ th× yÕu tè thêi gian vµ tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm lµ quan träng nhÊt. 3.3 C¨n cø vµo ph¹m vi ngµnh kinh tÕ.  C¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh. Lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c nhau nh»m thu ®îc lîi nhuËn vµ cã tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n so víi vèn ®Çu t bá ra ®Çu t vµo ngµnh kh¸c. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh dÉn ®Õn doanh nghiÖp ®ang kinh doanh trong ngµnh cã tû suÊt lîi nhuËn thÊp chuyÓn sang kinh doanh ë ngµnh cã tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n.  C¹nh tranh trong néi bé ngµnh. Lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo ®ã. Trong cuéc c¹nh tranh nµy c¸c doanh nghiÖp th«n tÝnh lÉn nhau, doanh nghiÖp chiÕn th¾ng sÏ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh trªn thÞ trêng, doanh nghiÖp thua sÏ sÏ thu hÑp ph¹m vi kinh daonh thËm chÝ ph¸ s¶n. II. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµnh ho¸ vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. 1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi søc c¹nh tranh cña hµnh ho¸. 1.1 C¸c nh©n tè bªn ngoµi. Michael.E.Porter (1982) ®· ®a ra kh¸i niÖm c¹nh tranh më réng, theo ®ã c¹nh tranh trong mét ngµnh phô thuéc vµo n¨m thÕ lùc. S¬ ®å 1: C¸c thÕ lùc ®iÒu khiÓn cuéc c¹nh tranh trong ngµnh C¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng Ngêi cung øng NguyÔn ThÞ H¹nh Doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ hiÖn t¹i 9 Ngêi mua QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¶n phÈm dÞch vô thay thÕ N¨m thÕ lùc c¹nh tranh nµy kÕt hîp víi nhau x¸c ®Þnh cêng ®é c¹nh tranh vµ møc lîi nhuËn cña ngµnh. ThÕ lùc nµo m¹nh nhÊt sÏ thèng trÞ vµ trë thµnh träng yÕu theo quan ®iÓm x©y dùng chiÕn lîc. Mçi lùc lîng trong sè 5 lùc lîng trªn cµng m¹nh th× cµng h¹n chÕ kh¶ n¨ng cho c¸c doanh nghiÖp t¨ng gi¸ c¶ vµ kiÕm lîi nhuËn; Ngîc l¹i, khi mét lùc lîng nµo ®ã mµ yÕu th× c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp cã ®îc lîi nhuËn sÏ cµng kh¶ thi. §Ó lµm râ ®iÒu nµy chung ta h·y cïng t×m hiÓu c¸c lùc lîng ®ã.  C¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i. Sù hiÓu biÕt vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã mét ý nghÜa quan träng v× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ møc ®é tranh ®ua. NÕu c¸c ®èi thñ nµy yÕu doanh nghiÖp cã c¬ héi ®Ó t¨ng gi¸ b¸n vµ kiÕm ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Ngîc l¹i,khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i m¹nh th× sù c¹nh tranh vÒ gi¸ lµ kh«ng ®¸ng kÓ, mäi cuéc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ ®Òu dÉn tíi tæn th¬ng. Bµn vÒ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong mét ngµnh s¶n xuÊt ta thêng nãi tíi nh÷ng néi dung chñ yÕu nh: c¬ cÊu c¹nh tranh ngµnh, thùc tr¹ng cÇu cña ngµnh vµ c¸c hµng rµo lèi ra. C¬ cÊu c¹nh tranh cña ngµnh dùa vµo sè liÖu vµ kh¶ n¨ng ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong ngµnh s¶n xuÊt. C¬ cÊu c¹nh tranh thay ®æi tõ ngµnh s¶n xuÊt ph©n t¸n tíi ngµnh s¶n xuÊt tËp trung. B¶n chÊt vµ møc ®é c¹nh tranh ®èi víi c¸c ngµnh tËp trung lµ rÊt khã ph©n tÝch vµ dù ®o¸n. T×nh tr¹ng cÇu cña mét ngµnh lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¸c vÒ tÝnh m·nh liÖt trong c¹nh tranh néi bé ngµnh. Th«ng thêng, cÇu t¨ng t¹o cho doanh nghiÖp mét c¬ héi lín ®Ó më réng ho¹t ®éng. Ngîc l¹i, cÇu gi¶m dÉn ®Õn c¹nh tranh khèc liÖt ®Ó c¸c doanh nghiÖp gi÷ ®îc phÇn thÞ trêng ®· chiÕm lÜnh. Hµng rµo lèi ra lµ mèi ®e do¹ c¹nh tranh nghiªm träng khi cÇu cña ngµnh gi¶m m¹nh. §ã lµ kinh tÕ, chiÕn lîc vµ lµ quan hÖ t×nh c¶m gi÷ doanh nghiÖp trô l¹i. NÕu hµng rµo lèi ra cao, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ bÞ kho¸ chÆt trong mét ngµnh s¶n xuÊt kh«ng a thÝch. Hµng rµo lèi ra thêng bao gåm: §Çu t nhµ xëng vµ thiÕt bÞ, chi phÝ trùc tiÕp cho viÖc rêi bá ngµnh lµ cao, quan hÖ chiÕn lîc gi÷a c¸c ®¬n vÞ chiÕn lîc kinh doanh, hay ®ã lµ chi phÝ x· héi khi thay ®æi nh khã kh¨n vÒ sù sa th¶i nh©n c«ng, chi phÝ ®µo t¹o l¹i ... NguyÔn ThÞ H¹nh 10 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Do vËy nhiÖm vô cña mçi doanh nghiÖp lµ t×m kiÕm th«ng tin, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kh¶ n¨ng cña nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®èi thñ chÝnh ®Ó x©y dùng cho m×nh chiÕn lîc c¹nh tranh thÝch hîp víi m«i trêng chung.  C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn lµ c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i cha c¹nh tranh trong cïng mét ngµnh s¶n xuÊt, nhng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nÕu hä lùa chän vµ quyÕt ®Þnh gia nhËp ngµnh. §©y lµ ®e däa cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i. C¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i cè g¾ng ng¨n c¶n c¸c ®èi thñ tiÒm Èn muèn ra nhËp ngµnh v× cµng nhiÒu doanh nghiÖp cã trong mét ngµnh s¶n xuÊt th× c¹nh tranh cµng khèc liÖt h¬n. Víi sù mong muèn chiÕm lÜnh mét thÞ phÇn nµo ®ã c¸c ®èi thñ míi cã thÓ lµm gi¸ b¸n bÞ kÐo xuèng hoÆc chi phÝ cña c¸c c«ng ty ®i tríc cã thÓ bÞ t¨ng lªn vµ kÕt qu¶ lµm gi¶m møc lîi nhuËn. Sù x©m nhËp vµo mét ngµnh, víi dù ®Þnh x©y dùng mét vÞ trÝ trªn thÞ trêng kiÓu ®ã cã lÏ cÇn ®îc coi nh mét sù nhËp cuéc cña ®èi thñ míi. ViÖc t¹o ra hµng rµo hîp ph¸p ng¨n c¶n sù x©m nhËp tõ bªn ngoµi hoÆc sù ph¶n øng kh«n khÐo cña c¸c doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh sÏ lµm gi¶m bít mèi hiÓm ho¹ hoÆc do doanh nghiÖp míi x©m nhËp g©y ra. Nh÷ng rµo c¶n chñ yÕu ®îc x¸c ®Þnh lµ: Nh÷ng u thÕ tuyÖt ®èi vÒ chi phÝ: Cã thÓ ®ã lµ u thÕ vÒ c¸c s¸ng chÕ, viÖc lµm chñ mét c«ng nghÖ riªng ®Æc thï hoÆc cã mét nguån nh©n lùc chuyªn tinh, lµm chñ ®îc nguån nguyªn vËt liÖu còng nh kinh nghiÖm cho phÐp cã ®îc c¸c chi phÝ thÊp h¬n. HoÆc ®ã cã thÓ lµ lîi thÕ vÒ chi phÝ cè ®Þnh v× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i thêng cã nh÷ng lîi thÕ chi phÝ mµ c¸c ®èi thñ míi kh«ng thÓ nµo cã ®îc, lîi thÕ nµy kh«ng phô thuéc vµo quy m« doanh nghiÖp nh: B¶n quyÒn vÒ c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm, lîi thÕ vÒ nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, hay kinh nghiÖm vµ kÜ n¨ng trong s¶n xuÊt. Ngoµi ra cã thÓ kÓ ®Õn nh÷ng lo¹i chi phÝ kh¸c nh chi phÝ ®Æt cäc, tiÒn cîc. §©y lµ mét kho¶n tiÒn lóc ®Çu buéc kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp lóc ®Çu ph¶i tr¶ nÕu hä kh«ng mua s¶n phÈm cña ngµnh ®ã n÷a vµ chuyÓn sang mua s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp kh¸c hay lµ chi phÝ ph¹t do thay ®æi h·ng hîp ®ång tiªu thô hoÆc cung cÊp vËt t. HÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng ®Òu ph¶i thùc hiÖn viÖc båi thêng trõ phi c¸c nhµ cung cÊp míi nh÷ng c¶i tiÕn cã lîi vÒ chi phÝ vµ thùc hiÖn. Sù kh¸c biÖt ho¸ cña s¶n phÈm khiÕn cho kh¸ch hµng trung thµnh víi nh·n hiÖu s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp cã vÞ thÕ uy tÝn v÷ng vµng hoÆc ®· ®øng NguyÔn ThÞ H¹nh 11 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp v÷ng.Thêng c¸c doanh nghiÖp nµy cã u thÕ c¹nh tranh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, vÒ dÞch vô hËu m·i hoÆc vÒ kh¶ n¨ng chuyªn biÖt ho¸ s¶n phÈm... Sù trung thµnh víi nh·n hiÖu lµ nguån rµo c¶n khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp míi tham gia khã lßng giµnh giËt thÞ phÇn trªn th¬ng trêng. C¸c doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng h¼n ph¶i tèn kÐm rÊt nhiÒu ®Ó bÎ g·y lßng u ¸i ®· ®îc cñng cè cña kh¸ch hµng víi c¸c nh·n hiÖu ®· cã uy tÝn tríc ®ã. Kinh tÕ quy m« hay cßn gäi lµ kinh tÕ bËc thang: C¸c chi phÝ vÒ s¶n xuÊt, ph©n phèi, b¸n, qu¶ng c¸o, dÞch vô nghiªn có sÏ gi¶m bít víi sù gia t¨ng cña sè lîng b¸n. Hay nãi c¸ch kh¸c sè lîng s¶n xuÊt vµ b¸n t¨ng lªn th× chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cµng gi¶m ®i. Kªnh ph©n phèi chñ yÕu ®· ®îc thiÕt lËp cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i còng lµ mét vËt c¶n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp muèn nh¶y vµo chia sÎ thÞ trêng. §Ó tham gia vµo m¹ng líi ph©n phèi ®· ®îc thiÕt lËp c¸c doanh nghiÖp míi th«ng thêng ph¶i chia sÎ c¸c chi phÝ qu¶ng c¸o hoÆc hç trî b¸n hµng. Mäi chi phÝ nµy sÏ lµm gi¶m lîi nhuËn cña c¸c ®èi thñ míi; Trong khi ®ã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i cã thÓ gi÷ chÆt c¸c c¸c kªnh ph©n phèi dùa trªn c¬ së c¸c mèi quan hÖ l©u dµi, chÊt lîng phôc vô cao ... Nh vËy buéc doanh nghiÖp míi ph¶i t¹o ra mét m¹ng líi ph©n phèi míi vµ ®ã lµ mét c¶n trë ®¸ng kÓ. Ph¶n øng l¹i cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i trong lÜnh vùc kinh doanh. NÕu viÖc ph¶n øng l¹i tÝch cùc vµ kh«n khÐo mét lèi vµo trong lÜnh vùc ®ã lµ cã thÓ ®îc. Nhng nÕu ph¶n øng l¹i b»ng mét cuéc chiÕn tranh gi¸ c¶ th× c¸i gi¸ ph¶i tr¶ lµ qu¸ ®¾t ®Ó nhËp ngµnh bëi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i ph¶n øng quyÕt liÖt, liªn kÕt l¹i víi nhau ®Ó ®èi phã.  Kh¸ch hµng (Ngêi mua). Kh¸ch hµng hay ngêi mua hµng lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi trong m«i trêng c¹nh tranh. Kh¸ch hµng t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp thÓ hiÖn mèi t¬ng quan vÒ thÕ lùc nÕu nghiªng vÒ phÝa nµo th× phÝa ®ã cã lîi. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm chñ mèi t¬ng quan nµy, thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng ®Ó gi÷ kh¸ch hµng (th«ng qua sè lîng, chÊt lîng, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn giao nhËn vµ dÞch vô sau b¸n hµng). Kh¸ch hµng cã u thÕ lµ cã thÓ lµm cho lîi nhuËn cña ngµnh hµng gi¶m b»ng c¸ch Ðp gi¸ xuèng hoÆc ®ßi hái chÊt lîng cao h¬n vµ ph¶i lµm nhiÒu c«ng viÖc dÞch vô h¬n. Kh¸ch hµng cã thÓ ®îc xem nh mét sù ®e däa c¹nh tranh khi hä buéc doanh nghiÖp ph¶i gi¶m gi¸ hoÆc cã nhu cÇu chÊt lîng cao vµ dÞch vô tèt h¬n. Ngîc l¹i khi ngêi mua (kh¸ch hµng) yÕu sÏ mang ®Õn cho doanh nghiÖp c¬ héi ®Ó t¨ng NguyÔn ThÞ H¹nh 12 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp gi¸ kiÕm ®îc lîi nhuËn nhiÒu h¬n. Ngêi mua gåm: Ngêi tiªu dïng cuèi cïng, c¸c nhµ ph©n phèi (b¸n bu«n, b¸n lÎ) vµ c¸c nhµ mua c«ng nghiÖp. ¸p lùc cña hä thêng ®îc thÓ hiÖn trong nh÷ng trêng hîp sau: - NhiÒu nhµ cung øng cã quy m« võa vµ nhá trong ngµnh cung cÊp. Trong khi ®ã ngêi mua lµ sè Ýt vµ cã quy m« lín, nã cho phÐp ngêi mua chi phèi c¸c c«ng ty cung cÊp. - Kh¸ch hµng mua mét khèi lîng lín s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp vµ sö dông ®ã lµm lîi thÕ ®Ó mÆc c¶ cho sù gi¶m gi¸ kh«ng hîp lý. - Kh¸ch hµng cã thÓ vËn dông chiÕn lîc liªn kÕt däc, tøc lµ hä cã xu híng khÐp kÝn s¶n xuÊt, tù s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c bé phËn chi tiÕt, b¸n s¶n phÈm cho m×nh. - Kh¸ch hµng cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng nh nhu cÇu, gi¸ c¶ cña c¸c nhµ cung cÊp th× ¸p lùc mÆc c¶ cña hä cµng lín. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ph¶i gi¶m tèi ®a søc Ðp trªn vµ t¹o m«i trêng víi c¸c kh¸ch hµng qua c¸c chÝnh s¸ch gi¸, chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô, biÕn hä trë thµnh ngêi céng t¸c tèt.  Ngêi cung øng. §ã lµ nh÷ng nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn vèn,lao ®éng ®«i khi g©y ®e do¹ khi hä cã kh¶ n¨ng t¨ng gi¸ b¸n ®Çu vµo hoÆc gi¶m chÊt lîng c¸c s¶n phÈm dÞch vô mµ hä cung cÊp. Qua ®ã lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Hä thêng g©y søc Ðp trong nh÷ng t×nh huèng nh: - Hä ®éc quyÒn cung cÊp vËt t. - Khi c¸c vËt t ®îc cung cÊp kh«ng cã kh¶ n¨ng thay thÕ - Kh«ng cã ®iÒu kho¶n rµng buéc hoÆc b¶o ®¶m trong c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· kÝ kÕt. - Khi vËt t ®ã quan träng, quyÕt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - Khi hä cã kh¶ n¨ng khÐp kÝn s¶n xuÊt. V× vËy doanh nghiÖp cÇn thiÕt lËp quan hÖ l©u dµi víi c¸c nhµ cung cÊp vµ ®a ra c¸c biÖn ph¸p rµng buéc víi nhµ vËt t ®Ó gi¶m bít c¸c rµng buéc hä cã thÓ g©y nªn víi m×nh.  S¶n phÈm thay thÕ. Sù ra ®êi cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ lµ mét tÊt yÕu nh»m ®¸p øng sù biÕn ®éng cña nhu cÇu thÞ trêng theo híng ngµy cµng ®a d¹ng h¬n, phong phó vµ cao NguyÔn ThÞ H¹nh 13 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cÊp h¬n, vµ chÝnh nã l¹i lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm bÞ thay thÕ. Mét doanh nghiÖp cã thÓ ho¹t ®éng thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn khi trong ngµnh kinh doanh ®ã cã c¸c c¸c c¶n trë x©m nhËp cao, møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã lµ thÊp, kh«ng cã s¶n phÈm thay thÕ, thÕ lùc kh¸ch hµng yÕu vµ thÕ lùc nhµ cung cÊp còng yÕu. Ngîc l¹i, mét doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh trong mét ngµnh hµng cã c¸c c¶n trë x©m nhËp thÊp, c¹nh tranh m¹nh mÏ, cã mét sè s¶n phÈm thay thÕ, thÕ lùc vµ cña kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp m¹nh th× kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ chËt vËt vµ lîi nhuËn thÊp. C¸c nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i ph©n tÝch vµ hiÓu râ ®îc c¸c thÕ lùc trong m«i trêng c¹nh tranh, tõ ®ã tËn dông c¬ héi vµ t×m vÞ trÝ cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp trong m«i trêng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 1.2 C¸c nh©n tè bªn trong.  Nguån nh©n lùc: Nguån nh©n lùc ®îc coi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn víi mäi tæ chøc trong t¬ng lai. Nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp ®îc chia lµm 3 cÊp: + Qu¶n trÞ viªn cÊp cao: Gåm ban gi¸m ®èc vµ c¸c trëng phã phßng ban. §©y lµ ®éi ngò cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu hä cã tr×nh ®é qu¶n lý cao, cã nhiÒu kinh nghiÖm kinh doanh trªn th¬ng trêng, cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ quan hÖ ®èi ngo¹i tèt th× doanh nghiÖp ®ã sÏ cã søc c¹nh tranh cao vµ ngîc l¹i. + Qu¶n trÞ viªn cÊp trung gian: §©y lµ ®éi ngò trùc tiÕp qu¶n lý ph©n xëng s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i cã cã kinh nghiÖm c«ng t¸c, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh vµ diÒu hµnh c«ng t¸c. + §éi ngò qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së: Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp phÇn nµo còng chÞu sù chi phèi cña ®éi ngò nµy th«ng qua c¸c yÕu tè nh: n¨ng suÊt lao ®éng, tr×nh ®é tay nghÒ, ý thøc tr¸ch nhiÖm, kû luËt lao ®éng vµ sù s¸ng t¹o cña hä... bëi v× c¸c yÕu tè nµy chi phèi viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh t¹o thªm tÝnh u viÖt, ®éc ®¸o míi l¹ cña s¶n phÈm.  Nguån lùc vÒ tµi chÝnh. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã ¶nh hëng rÊt lín tíi søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®îc hiÓu lµ quy m« tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh hµng n¨m nh tû lÖ thu håi vèn, kh¶ n¨ng thanh to¸n...NÕu mét doanh nghiÖp cã t×nh tr¹ng tµi chÝnh tèt, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn lµ lín sÏ cho phÐp doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn ®Ó më réng NguyÔn ThÞ H¹nh 14 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng hîp t¸c ®Çu t vÒ liªn doanh liªn kÕt.T×nh h×nh sö dông vèn còng sÏ quyÕt ®Þnh chi phÝ vÒ vèn cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh.  Nguån lùc vÒ vËt chÊt kü thuËt: Th«ng thêng nguån lùc vËt chÊt kü thuËt thÓ hiÖn ë: - Tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng cã ®îc c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn. - Quy m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt: Quy m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt lín gióp doanh nghiÖp t¹o ra khèi lîng s¶n phÈm lín h¬n, nhê ®ã h¹ ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm, h¬n n÷a nã t¹o ra nhiÒu c¬ héi tiÕp xóc víi kh¸ch hµng h¬n,gióp doanh nghiÖp hiÓu râ kh¸ch hµng tõ ®ã cã thÓ chiÕm lÜnh hoÆc gi÷ v÷ng thÞ trêng trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, tr¸nh sù x©m nhËp cña ®èi thñ c¹nh tranh. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp ph¶i cã quy m« s¶n xuÊt vµ møc sö dông c«ng suÊt Ýt nhÊt ph¶i gÇn b»ng c«ng suÊt thiÕt kÕ. NÕu sö dông c«ng suÊt thÊp sÏ g©y l·ng phÝ vµ lóc ®ã chi phÝ cè ®Þnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm cao lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp gi¶m.  Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n trÞ, hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, bÇu kh«ng khÝ vµ ®Æc biÖt lµ nÒ nÕp ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp biÕt tËp hîp søc m¹nh ®¬n lÎ cña c¸c thµnh viªn vµ biÕn thµnh søc m¹nh tæng hîp th«ng qua tæ chøc doanh nghiÖp ®ã sÏ tËn dông ®îc nh÷ng lîi thÕ tiÒm Èn cña tæ chøc m×nh. §©y lµ mét ®ßi hái ®èi víic c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao. Kh«ng thÓ nãi doanh nghiÖp cã ®îc mét cÊu tróc tèt nÕu kh«ng cã mét sù nhÊt qu¸n trong c¸ch nh×n nhËn vÒ c¬ cÊu doanh nghiÖp. Mét c¬ cÊu tèt ®ång nghÜa víi viÖc cã ®îc mét c¬ cÊu phßng ban hîp lý, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®îc x¸c ®Þnh râ rµng. Bªn c¹nh ®ã ë mçi phßng ban viÖc thùc hiÖn tèt nÒ nÕp tæ chøc còng ¶nh hëng rÊt lín tíi ph¬ng thøc th«ng qua quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n trÞ, quan ®iÓm cña hä ®èi víi c¸c chiÕn lîc vµ ®iÒu kiÖn m«i trêng cña doanh nghiÖp. Mét nÒ nÕp tèt cã thÓ dÉn d¾t mäi ngêi tÝch cùc h¬n trong c«ng viÖc vµ l«i cuèn hä vµo qu¸ tr×nh ®¹t tíi nh÷ng môc tiªu chung cña doanh nghiÖp.  Ho¹t ®éng Marketing. Ngµy nay Marketing lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu cho sù tån t¹i vµ NguyÔn ThÞ H¹nh 15 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. ë ®©y nhiÖm vô chÝnh lµ ph©n tÝch c¸c nhu cÇu thÞ hiÕu, nhu cÇu thÞ trêng vµ ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc h÷u hiÖu vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, giao tiÕp vµ ph©n phèi phï hîp víi thÞ trêng mµ doanh nghiÖp ®ang v¬n tíi tõ ®ã x©y dùng m¹ng líi ph©n phèi víi sè lîng, ph¹m vi vµ møc ®é kiÓm so¸t phï hîp ®a s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng nhanh nhÊt. Cã thÓ nãi ®Ó t¹o ra søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ho¹t ®éng Marketing lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸.  S¶n phÈm. §©y còng lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp khi th©m nhËp vµo mét thÞ trêng cã thÓ víi mét s¶n phÈm hoÆc nhiÒu s¶n phÈm. NÕu s¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng th× sÏ lµm t¨ng søc c¹nh tranh c¸c mÆt hµng cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lu«n hoµn thiÖn s¶n phÈm b»ng c¸ch ®a ra sù thay ®æi lín nh÷ng s¶n phÈm s½n cã, më réng chñng lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, rËp mÉu, b¾t chíc nh÷ng s¶n phÈm ®· cã trªn thÞ trêng cña doanh nghiÖp kh¸c, c¶i tiÕn mÉu m·, ®ång thêi doanh nghiÖp còng cÇn nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm míi nh»m ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kh«ng chØ lµ ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng, thu nhiÒu lîi nhuËn mµ cßn lµ biÖn ph¸p ph©n t¸n rñi ro trong kinh doanh khi c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng khèc liÖt. Do vËy, s¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n phÈm tèi u lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, ®ång thêi còng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp.  Gi¸ thµnh vµ gi¸ c¶. Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm lµ gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo h×nh thµnh nªn s¶n phÈm nh: nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, c«ng nghÖ s¶n xuÊt...Tõ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm sÏ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b¸n trªn thÞ trêng. Do vËy, muèn cã gi¸ b¸n s¶n phÈm thÊp th× doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸c h¹ gi¸ thµnh tøc lµ ph¶i tËn dông hîp lý c¸c nguån lùc s½n cã nh tµi nguyªn phong phó nguån nh©n lùc dåi dµo, ®ång thêi ®æi míi thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý...cã nh vËy míi h¹ ®îc gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. Gi¸ cña mét s¶n phÈm trªn thÞ trêng ®îc h×nh thµnh th«ng qua quan hÖ cung cÇu tøc lµ th«ng qua sù tho¶ thuËn gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n ®Ó ®i tíi møc NguyÔn ThÞ H¹nh 16 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp gi¸ mµ c¶ hai bªn ®Òu thÊy cã lîi vµ chÊp nhËn ®îc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh cña c¸c doanh ngghiÖp th× kh¸ch hµng cã quyÒn lùa chän cho m×nh s¶n phÈm tèt nhÊt vµ cïng mét lo¹i s¶n phÈm th× ch¾c ch¾n hä sÏ lùa chän s¶n phÈm cã gi¸ b¸n thÊp h¬n. V× vËy gi¸ c¶ lµ c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu trªn thÞ trêng. Doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh gi¸ b¸n thÊp, b»ng hoÆc cao h¬n gi¸ thÞ trêng. §Ó chiÕm u thÕ trong c¹nh tranh, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã sô lùa chän c¸c chÝnh s¸ch gi¸ thÝch hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm tõng giai ®o¹n trong chu kú sèng cña s¶n phÈm hay tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng vïng thÞ trêng.  ChÊt lîng s¶n phÈm. Ngµy nay, do ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao nªn ngêi tiªu dïng yªu cÇu rÊt cao vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. Hä s½n sµng tr¶ gi¸ cao h¬n cho nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i cã chÊt lîng tèt h¬n h¼n. V× vËy, chÊt lîng s¶n phÈm lµ chØ tiªu quan träng nhÊt biÓu hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. ChÊt lîng s¶n phÈm lµ hÖ thèng néi t¹i cña s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c th«ng sè kü thuËt cã thÓ ®îc ®o lêng hoÆc so s¸nh ®îc nh»m tho¶ m·n yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng. ChÊt lîng s¶n phÈm ®îc h×nh thµnh tõ kh©u thiÕt kÕ ®Õn kh©u s¶n xuÊt vµ ngay c¶ sau khi tiªu thô hµng ho¸ vµ chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè: m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liªu, tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng, tr×nh ®é qu¶n lý, hÖ thèng dÞch vô kh¸ch hµng... ChÊt lîng s¶n phÈm thÓ hiÖn tÝnh quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ë chç: - ChÊt lîng s¶n phÈm t¨ng sÏ lµm t¨ng gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm. - N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng khèi lîng s¶n phÈm b¸n ra vµ kÐo dµi chu kú sèng cuØa s¶n phÈm, tõ ®ã lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. - S¶n phÈm cã chÊt lîng cao sÏ lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp tõ ®ã thÞ phÇn cña doanh nghiÖp sÏ ®îc më réng. V× thÕ, vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi mét doanh nghiÖp bëi v× chÊt lîng s¶n phÈm thÊp còng ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m uy tÝn, mÊt kh¸ch hµng vµ nhanh chãng ph¸ s¶n. §iÒu nµy cµng quan träng h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá v× hä ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¸c c«ng ty ®a quèc gia cã vèn lín, cã tiÒm lùc vÒ c«ng nghÖ, kinh nghiÖm vµ uy tÝn tõ rÊt l©u.  DÞch vô. NguyÔn ThÞ H¹nh 17 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp DÞch vô còng lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm nµy so víi s¶n phÈm kh¸c. DÞch vô lµ mét c«ng cô c¹nh tranh hÕt søc phæ biÕn trªn thÞ trêng quèc tÕ, ®ã cã thÓ lµ dÞch vô tríc khi b¸n, dÞch vô b¸n hµng tËn n¬i cho kh¸ch hµng, dÞch vô sau b¸n hµng... C¹nh tranh b»ng dÞch vô ngµy cµng ®îc sö dông phæ biÕn h¬n vµ ®a d¹ng h¬n, nhÊt lµ khi lÜnh vùc dÞch vô ®ang t¨ng dÇn tû träng trong c¬ cÊu nÒn kinh tÕ. C¹nh tranh b»ng dÞch vô cã hiÖu qu¶ rÊt cao v× khi ®ã kh¸ch hµng thÊy m×nh ®îc t«n träng h¬n vµ do ®ã hä sÏ c¶m t×nh víi s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp.  Uy tÝn cña doanh nghiÖp. Uy tÝn cña doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh dùa trªn chÊt lîng, gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm c¸c dÞch vô sau b¸n hµng, thêi gian giao hµng, quy m« cña doanh nghiÖp...Mét doanh nghiÖp cã uy tÝn víi kh¸ch hµng th× ®ång nghÜa víi viÖc cã ®îc lîi thÕ trong c¹nh tranh. Kh¸ch hµng khi ®ã tin r»ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã chÊt lîng cao, dÞch vô sau b¸n hµng tèt...Do ®ã s¶n phÈm cña doanh nghiÖp khi ®a ra thÞ trêng cã thÓ nhanh chãng thu hót ®îc ngêi tiªu dïng. §iÒu nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp gi¶m mét phÇn chi phÝ cho viÖc thu hót kh¸ch hµng, kh¸ch hµng sÏ trung thµnh víi doanh nghiÖp h¬n. III. C¸c c«ng cô vµ ph¬ng thøc ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. 1. C¸c c«ng cô c¹nh tranh phæ biÕn.  ChÊt lîng hµng ho¸. §©y lµ mét c«ng cô c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ngêi tiªu dïng thêng quan t©m ®Õn chÊt lîng khi lùa chän mét s¶n phÈm nµo ®ã, hä s½n sµng tr¶ gi¸ cao h¬n ®Ó cã ®îc mét s¶n phÈm chÊt lîng tèt h¬n. Th«ng thêng c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm thÓ hiÖn chñ yÕu qua nh÷ng mÆt sau: C¹nh tranh vÒ tr×nh ®é s¶n phÈm: ChÊt lîng s¶n phÈm, tÝnh h÷u dông cña s¶n phÈm, bao b×. Tuú theo nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau mµ ta lùa chän nh÷ng nhãm chØ tiªu kh¸c nhau cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tr×nh ®ä cña s¶n phÈm. C¹nh tranh vÒ chÊt lîng: Tuú theo tõng s¶n phÈm kh¸c nhau víi c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c nhau ®Ó ta lùa chän chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng s¶n phÈm kh¸c nhau, cµng t¹o ra nhiÒu lîi thÕ cho chØ tiªu nµy th× s¶n phÈm cµng cã nhiÒu c¬ héi giµnh th¾ng lîi trªn thÞ trêng. C¹nh tranh vÒ bao b×: Cïng víi viÖc thiÕt kÕ bao b× cho phï hîp, doanh nghiÖp cßn ph¶i lùa chän c¬ cÊu s¶n phÈm cho phï hîp. C¬ cÊu thêng thay ®æi theo sù thay ®æi cña thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c¬ cÊu cã xu híng phï hîp víi NguyÔn ThÞ H¹nh 18 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. C¹nh tranh vÒ nh·n m¸c, uy tÝn s¶n phÈm: §©y lµ c«ng cô mµ doanh nghiÖp sö dông ®Ó ®¸nh vµo trùc gi¸c cña ngêi tiªu dïng. C¹nh tranh do khai th¸c hîp lý chu k× sèng cña s¶n phÈm: Sö dông biÖn ph¸p nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt ®Ó ®a ra mét s¶n phÈm míi hoÆc dõng viÖc cung cÊp mét s¶n phÈm ®· lçi thêi.  Gi¸ c¶ hµng ho¸. Gi¸ lµ mét c«ng cô quan träng trong c¹nh tranh thêng ®îc sö dông trong giai ®o¹n ®Çu cña doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp bíc vµo mét thÞ trêng míi. C¹nh tranh vÒ gi¸ thêng ®îc thÓ hiÖn qua c¸c biÖn ph¸p sau: - Kinh doanh víi chi phÝ thÊp - B¸n víi møc gi¸ h¹ vµ møc gi¸ thÊp. Møc gi¸ cã vai trß cùc kú quan träng trong c¹nh tranh. NÕu nh chªnh lÖch gi¸ gi÷a doanh nghiÖp vµ ®èi thñ c¹nh tranh th× lín h¬n chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ®· ®em l¹i lîi Ých cho ngêi tiªu dïng lín h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. V× lÏ ®ã s¶n phÈm cña doanh nghiÖp sÏ ngµy cµng chiÕm ®îc lßng tin cña ngêi tiªu dïng, ®iÒu ®ã sÏ ®a doanh nghiÖp lªn vÞ trÝ c¹nh tranh ngµy cµng cao. §Ó ®¹t ®îc møc gi¸ thÊp doanh nghiÖp cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng h¹ gi¸ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh, kh¶ n¨ng ®ã phô thuéc vµo: - ChÝ phÝ vÒ kinh tÕ thÊp. - Kh¶ n¨ng b¸n hµng tèt, do cã khèi lîng b¸n lín. - Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh tèt Nh ®· tr×nh bµy ë trªn, h¹ gi¸ thµnh lµ ph¬ng ph¸p cuèi cïng mµ doanh nghiÖp sÏ thùc hiÖn trong c¹nh tranh bëi h¹ gi¸ thµnh ¶nh hëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän thêi ®iÓm ®Ó tiÕn hµnh sö dông gi¸ c¶ lµm vò khÝ c¹nh tranh. Nh thÕ doanh nghiÖp ph¶i biÕt kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a gi¸ c¶ vµ c¸c bé phËn vÒ chiÕt khÊu víi nh÷ng ph¬ng ph¸p b¸n mµ doanh nghiªp ®ang sö dông, víi nh÷ng ph¬ng ph¸p thanh to¸n, víi xu thÕ, trµo lu cña ngêi tiªu dïng. §ång thêi, do ®Æc ®iÓm ë tõng vïng thÞ trêng kh¸c nhau lµ kh¸c nhau nªn doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý ë tõng vïng thÞ trêng. Mét ®iÓm n÷a doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m lµ ph¶i kÕt hîp gi÷a gi¸ c¶ NguyÔn ThÞ H¹nh 19 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña s¶n phÈm víi chu kú s¶n phÈm ®ã, viÖc kÕt hîp nµy cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c ®îc tèi ®a kh¶ n¨ng tiªu thô cña s¶n phÈm, còng nh kh«ng bÞ m¾c vµo nh÷ng lçi lÇm trong viÖc khai th¸c chu k× sèng, ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm ®ang ®øng tríc sù suy tho¸i.  C¹nh tranh vÒ ph©n phèi vµ b¸n hµng. C¹nh tranh vÒ ph©n phèi vµ b¸n hµng ®îc thÓ hiÖn qua c¸c néi dung chñ yÕu sau: - Kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ c¸c kªnh vµ chän ®îc c¸c kªnh chñ lùc. Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp thêng cã c¬ cÊu s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng, víi mçi s¶n phÈm cã mét kªnh ph©n phèi kh¸c nhau.ViÖc ph©n ®Þnh ®©u lµ kªnh ph©n phèi chñ lùc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong viÖc tèi thiÓu hãa chi phÝ dµnh cho tiªu thô s¶n phÈm. - T×m ®îc nh÷ng ngêi ®iÒu khiÓn ®ñ m¹nh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông c¸c ®¹i lý ®éc quyÒn th× ph¶i xem xÐt ®Õn søc m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµm ®¹i lý cho doanh nghiÖp. §iÒu nµy cã ý nghÜa cùc kú quan träng, cã vèn lín vµ ®ñ søc chi phèi ®îc lùc lîng b¸n hµng trong kªnh trªn thÞ trêng - Cã hÖ thèng b¸n hµng phong phó. §Æc biÖt lµ hÖ thèng c¸c kho, c¸c trung t©m b¸n hµng. C¸c trung t©m nµy ph¶i cã ®îc c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i. - Cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kÕt dÝnh c¸c kªnh l¹i víi nhau. §Æc biÖt lµ nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn ngêi b¸n. - Cã kh¶ n¨ng hîp t¸c gi÷a ngêi b¸n trªn thÞ trêng nhÊt lµ trªn c¸c thÞ trêng lín. - Cã c¸c dÞch vô b¸n hµng vµ sau b¸n hµng hîp lý.KÕt hîp hîp lý gi÷a ph¬ng thøc b¸n hµng vµ ph¬ng thøc thanh to¸n. C¸c dÞch vô b¸n vµ sau khi b¸n chñ yÕu lµ: - T¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong khi thanh to¸n. - Cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc mua b¸n víi kh¸ch hµng. - Cã hÖ thèng thanh to¸n nhanh, hîp lý võa t¹o ®iÒu kiÖn thanh to¸n nhanh võa ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - Cã ph¬ng tiÖn b¸n v¨n minh, c¸c ph¬ng tiÖn t¹o u thÕ cho kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cã c«ng nghÖ b¸n hµng ®¬n gi¶n hîp lý. N¾m ®îc ph¶n håi cña kh¸ch hµng nhanh nhÊt vµ hîp lý nhÊt. - B¶o ®¶m lîi Ých cña ngêi b¸n vµ ngêi mua, ngêi tiªu dïng tèt nhÊt vµ c«ng b»ng nhÊt. Thêng xuyªn cung cÊp nh÷ng dÞch vô sau khi b¸n cho ngêi sö dông, NguyÔn ThÞ H¹nh 20 QTKDQT41A
- Xem thêm -