Tài liệu Cạnh tranh và hội nhập của vn

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc sèng cã mét chu tr×nh sèng: Nã sinh ra do ý chÝ cña c¸c nhµ s¸ng lËp, ph¸t triÓn vµ tiÕn tíi tèc ®é trëng thµnh, råi khi ho¹t ®éng nã cã thÓ bÞ sa sót dÉn ®Õn tiªu vong hoÆc bÞ mét doanh nghiÖp kh¸c th«n tÝnh. Cuéc sèng cña doanh nghiÖp phô thuéc lín vµo chÊt lîng cña ngêi t¹o ra nã, duy tr× vµ ph¸t triÓn. §Ó cã ®îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp ph¶i cã ®îc mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý míi cho phÐp sö dông tèt c¸c nguån lùc gióp cho viÖc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hoµ phèi hîp c¸c ho¹t ®éng. Nh vËy, c¬ cÊu tæ chøc lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. X· héi cµng v¨n minh nÒn kinh tÕ vµ qu¶n lý cµng ph¸t triÓn, cµng t¹o ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu cÇn thiÕt tèi u ho¸ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý Doanh nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c kh©u. Bµi tiÓu luËn nµy em ph©n tÝch ®Ò tµi " C¬ cÊu tæ chøc "chøc n¨ng" - u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông". Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ ph¬ng tiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Néi dung cña bµi tiÓu luËn ®îc chia ra c¸c ch¬ng sau: Ch¬ng I: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý Ch¬ng II: C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng Ch¬ng III: M« h×nh bé m¸y tæ chøc qu¶n lý trung t©m ph¸t triÓn dù ¸n vµ t vÊn ®Çu t x©y dùng Hµ Néi. Trong tiÓu luËn nµy em kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, kiÕn thøc cña em cßn h¹n chÕ . KÝnh mong thÇy c« gãp ý, bæ sung ®Ó nh÷ng bµi viÕt cña em ®îc tèt h¬n trong c¸c lÇn sau. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung ch¬ng I c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý 1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc C¬ cÊu tæ chøc lµ tæng hîp c¸c bé phËn cã mèi liªn hÖ vµ phô thuéc lÉn nhau, ®îc chuyªn m«n ho¸, cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh, ®îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp, nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng cña tæ chøc vµ tiÕn tíi nh÷ng môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. C¬ cÊu tæ chøc lµ mét hÖ thèng c¸c mèi liªn hÖ ho¹t ®éng chÝnh thøc bao gåm nhiÒu c«ng viÖc riªng lÎ, còng nh nh÷ng c«ng viÖc tËp thÓ. Sù ph©n chia c«ng viÖc thµnh nh÷ng phÇn viÖc cô thÓ nh»m x¸c ®Þnh ai sÏ lµm c«ng viÖc g× vµ sù kÕt hîp nhiÒu c«ng viÖc cô thÓ nh»m chØ râ cho mäi ngêi thÊy hä còng ph¶i cïng nhau lµm viÖc nh thÕ nµo. C¬ cÊu cña tæ chøc gióp cho nh©n viªn cïng lµm viÖc víi nhau mét c¸ch cã hiÖu qu¶ bëi: - Ph©n bæ nguån nh©n lùc vµ c¸c nguån lùc kh¸c cho tõng c«ng viÖc cô thÓ - X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ c¸ch thøc thÓ hiÖn vai trß cña mçi thµnh viªn theo quy chÕ cña b¶n m« t¶ c«ng viÖc, s¬ ®å tæ chøc vµ hÖ thång ph©n cÊp quyÒn h¹n trong tæ chøc. - Lµm cho nh©n viªn hiÓu nh÷ng kú väng cña tæ chøc ®èi víi hä th«ng qua c¸c quy t¾c, quy tr×nh lµm viÖc vµ nh÷ng tiªu chuÈn vÒ thµnh tÝch mçi c«ng viÖc. - X¸c ®Þnh quy chÕ thu thËp, xö lý th«ng tin ®Ó ra quyÕt ®Þnh vµ quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña tæ chøc. 2. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý 2.1 TÝnh tèi u: Sè lîng c¸c cÊp, c¸c kh©u ®îc x¸c ®Þnh võa ®ñ phï hîp víi chøc n¨ng qu¶n lý vµ c¸c c«ng ®o¹n trong chu tr×nh kinh doanh. Theo nguyªn t¾c: b¶o ®¶m qu¸n xuyÕn hÕt khèi lîng c«ng viÖc vµ cã thÓ qu¶n lý kiÓm tra ®îc, nhê ®ã c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý sÏ mang tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n lu«n ®i s¸t vµ phôc vô môc ®Ých ®Ò ra cña hÖ thèng. 2.2 TÝnh linh ho¹t: c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i cã tÝnh uyÓn chuyÓn nhÊt ®Þnh, cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh thÝch øng linh ho¹t víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong hÖ thèng còng nh ngoµi m«i trêng, trõ trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng ph¶i tæ chøc l¹i hoµn toµn. 2.3 TÝnh æn ®Þnh t¬ng ®èi: sù v÷ng bÒn cña c¬ cÊu tæ chøc b¶o ®¶m cho hiÖu lùc qu¶n lý-®iÒu hµnh trong t×nh huèng b×nh thêng. Nã ®îc thÓ hiÖn trªn viÖc lùa chän m« h×nh tæ chøc phï hîp víi chøc n¨ng chÝnh cña doanh nghiÖp (kh¶ n¨ng thùc hiÖn l©u dµi), thËn träng khi quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4 TÝnh tin cËy: Sù ®iÒu hµnh, phèi hîp vµ kiÓm tra mäi ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp ®ßi hái th«ng tin ph¶i ®îc cung cÊp chÝnh x¸c, kÞp thêi. Mçi bé phËn ®Òu hiÓu râ vµ lµm ®óng chøc n¨ng cña m×nh, sö dông ®óng quyÒn h¹n vµ cã kh¶ n¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm. 2.5 TÝnh kinh tÕ: ThÓ hiÖn ë sù tinh gän cña bé m¸y (theo nguyªn t¾c “võa ®ñ”) vµ hiÖu suÊt lµm viÖc cña nã. §ång thêi tÝnh hiÖu qu¶ cña bé m¸y, thÓ hiÖn qua sù t¬ng quan gi÷a chi phÝ bá ra víi kÕt qu¶ thu vÒ. 3. Nh÷ng nguyªn t¾c tæ chøc Nguyªn t¾c 1: Tõ môc tiªu ho¹t ®éng mµ ®Þnh ra chøc n¨ng cña tæ chøc; Tõ chøc n¨ng mµ thiÕt lËp bé m¸y phï hîp; Tõ bé m¸y mµ bè chÝ con ngêi ®¸p øng yªu cÇu. Nguyªn t¾c 2 Néi dung chøc n¨ng cña mçi tæ chøc cÇn ®îc ph©n chia thµnh c¸c phÇn viÖc râ rµng vµ ph©n c«ng h¬pj lý, rµnh m¹ch cho mçi bé phËn, mçi c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. Nguyªn t¾c 3 NhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n ph¶i t¬ng xøng. Nguyªn t¾c 4 CÇn x¸c lËp vµ xö lý ®óng c¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng, chÕ ®é c«ng t¸c vµ lÒ lèi lµm viÖc. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nguyªn t¾c 5 B¶o ®¶m sù cung cÊp th«ng tin qua l¹i ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, trung thùc vµ cã ®é tin cËy cao. Nguyªn t¾c 6 Cã sù kiÓm tra kÞp thêi ®Ó kiÓm chøng viÖc thùc hiÖn mäi nghÜa vô; Qua ®ã xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, thóc ®Èy tiÕn bé vµ ®óc kÕt kinh nghiÖm. Nguyªn t¾c 7 T¹o sù hîp t¸c g¾n bã gi÷a c¸c thµnh viªn trong tæ chøc, gi÷a ngêi ®iÒu hµnh víi tËp thÓ lao ®éng, híng vµo môc tiªu chung. Nguyªn t¾c 8 TuyÓn trän chÆt chÏ vµ bè trÝ sö dông ®óng c¸n bé, nh©n viªn; T¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ngêi ph¸t huy cao kh¶ n¨ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt. 4 Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc Tr×nh ®é x· héi ho¸ s¶n xuÊt cµng cao lµ nguyªn nh©n lµm t¨ng thªm vai trß cña quan hÖ tæ chøc. Cã thÓ quy thµnh hai nhãm nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp: 4.1 Nhãm c¸c nh©n tè thuéc ®èi tîng qu¶n lý  T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. (Qu¸ tr×nh thö th¸ch, ®µo t¹o con ngêi vµ kinh nghiÖm tÝch luü cña hÖ thèng...)  TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña môc tiªu cña hÖ thèng (§em l¹i lîi Ých cho ai vµ g©y khã kh¨n trë ng¹i cho ai...) 4.2 Nhãm nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý  Quan hÖ lîi Ých tån t¹i gi÷a c¸c c¸ nh©n trong doanh nghiÖp.  Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ.  Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, tr×nh ®é kiÕn thøc tay nghÒ cña c¸n bé qu¶n lý, hiÖu suÊt lao ®éng,uy tÝn cña hä...  Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè lîng ngêi bÞ l·nh ®¹o, kh¶ n¨ng kiÓm tra cña ngêi l·nh ®¹o ®èi víi ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi cÊp díi.  ChÝnh s¸ch sö dông, ®·i ngé cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý … ch¬ng II c¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng 1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu chøc n¨ng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1 N»m ë hµng ngang thuéc mçi cÊp qu¶n lý (lµm chøc n¨ng th¨m mu cho thñ trëng mçi cÊp Sù ph¸t triÓn quy m« doanh nghiÖp ®ßi hái cã sù më réng c¬ cÊu theo chiÒu ngang, trong ®ã mçi cÊp qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng cña kh©u qu¶n lý vãi nhiÒu viÖc phøc t¹p ®ßi hái kiÕn thøc chuyªn s©u mµ ngêi qu¶n lý dùa vµo ®ã míi n¾m ch¾c ®äc t×nh h×nh vµ quyÕt ®Þnh ®îc ®óng ®¾n. Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc marketing Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng KÕ ho¹ch Phßng VËt t Phã tæng gi¸m ®èc tµi chÝnh Phã tæng gi¸m ®èc nh©n sù Phßng C«ng nghÖ Phßng N¨ng lîng S¬ ®å 1: S¬ ®å c¬ cÊu chøc n¨ng cho mét h·ng s¶n xuÊt Tæ chøc theo chøc n¨ng lµ h×nh thøc ph©n chia bé phËn trong ®ã c¸c c¸ nh©n chuyªn tr¸ch vÒ nh÷ng lÜnh vùc chøc n¨ng kh¸c nhau nh marketing, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, s¶n xuÊt, tµi chÝnh, qu¶n lý nguån nh©n lùc …, ® îc hîp nhãm trong cïng mét ®¬n vÞ c¬ cÊu. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. Mçi bé phËn cã chøc n¨ng vÒ tõng lÜnh vùc qu¶n lý. Kh¸i niÖm vÒ tuyÕn chøc n¨ng cña F. Taylo, lµ kÕt qu¶ cña viÖc cã sù tham gia cña c¸c chuyªn gia - nh÷ng ngêi ®îc giao mét phÇn quyÒn lùc. Nã ®Æc trng cho viÖc ph©n chia quyÒn h¹n theo chøc n¨ng b¾t nguån tõ nguyªn t¾c " Mét ngêi 1 vÞ trÝ, mçi vÞ trÝ cho mét ngêi" Mçi Phã gi¸m ®èc chØ huy c¸c phßng theo dâi nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña m×nh: C¸c c¬ quan chøc n¨ng chØ lµ c«ng cô qu¶n lý cña ngêi ®øng ®Çu mçi cÊp lµm nhiÖm vô chuÈn bÞ c¸c quy ®Þnh vµ theo dâi t×nh h×nh cña tõng lÜnh vùc nh: KÕ ho¹ch, tµi chÝnh, vËt t… kh«ng cã quyÒn chØ ®¹o cÊp díi mµ chØ híng dÉn, do ®ã kh«ng m©u thuÉn víi chÕ ®é thñ trëng. C¸c c¸n bé chøc n¨ng gåm nh÷ng chuyªn gia vµ nh©n viªn chuyªn s©u vÒ kinh tÕ, kü thuËt, nghiÖp vô vµ n¾m v÷ng c¸c thÓ chÕ hiÖn hµnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ hä còng cã kinh nghiÖm xö lý c¸c t×nh huèng cô thÓ ®Ó gióp gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. 2. ¦u ®iÓm 2.1. Sö dông ®îc c¸c chuyªn gia ®Ó ®¸p øng ®îc sù phøc t¹ cña vÊn ®Ò qu¶n lý : Qu¶n lý lµ mét ho¹t ®éng thiÕt yÕu b¶o ®¶m phèi hîp nh÷ng nç lùc c¸ nh©n nh»m ®¹t ®îc môc ®Ých cña nhãm nh c¸c nhãm: + Marketing: §ã chÝnh ho¹t ®éng th¬ng m¹i, tiÕp thÞm phôc vô t×m hiÓu kh¸ch hµng. + S¶n xuÊt: Liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cña doanh nghiÖp + Tµi chÝnh: T¹o nguån vµ qu¶n lý vèn... + Nh©n sù: Qu¶n lý con ngêi... Mçi cÊp, mçi khèi ®Òu cã ®îc môc tiªu cña riªng m×nh, tuú theo môc tiªu ®Æt ra mµ mçi khèi mçi nhãm cã c¸ch sö dông c¸c chuyªn gia lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn ®Ó ®¹t®îc kÕt qu¶. HÖ thèng chøc n¨ng lµ viÖc chØ ®¹o c«ng viÖc ®îc chuyªn m«n ho¸, ®îc giao cho nh÷ng ngêi ®· nghiªn cøu mét c¸ch cÈn thËn vÒ tõng mÆt cña c«ng viÖc do ®ã mµ chØ ®¹o sÏ ®óng ®¾n, chÝnh x¸c h¬n, khoa häc h¬n, ®¬n gi¶n h¬n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. TËp trung n¨ng lùc trong c¸c ho¹t ®éng chuyªn s©u Víi m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn ngêi l·nh ®¹o cÇn ph¶i biÕt cã kiÕn thøc ®Çy ®ñ vÒ mét lo¹t c¸c chuyªn m«n kh¸c nhau th× c¬ cÊu chøc n¨ng ngêi l·nh ®¹o chØ nghiªn cøu chuyªn vÒ mét viÖc vµ chØ l·nh ®¹o c«ng viÖc theo chuyªn m«n cña m×nh. KiÓu c¬ cÊu chøc n¨ng nµy thu hót vµ ph¸t triÓn tèt n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c chuyªn gia ®ång thêi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n nhanh chãng vµ thµnh th¹o h¬n. Bªn c¹nh 2 u ®iÓm næi bËt ®ã cßn cã c¸c u ®iÓm  HiÖu qu¶ t¸c nghiÖp cao nÕu nhiªm vô cã tÝnh lÆp ®i lÆp l¹i hµng ngµy.  Ph¸t huy ®Çy ®ñ h¬n nh÷ng u thÕ cña chuyªn m«n ho¸ ngµnh nghÒ.  Gi÷ ®îc søc m¹nh vµ uy tÝn cña c¸c chøc n¨ng chñ yÕu.  §¬n gi¶n hãa viÖc ®µo t¹o.  Chó träng h¬n ®Õn tiªu chuÈn nghÒ nghiÖp vµ t c¸ch nh©n viªn.  T¹o ®iÒu kiÖn cho kiÓm tra chÆt chÏ cña cÊp cao nhÊt. 3. Nhîc ®iÓm 3.1. NhiÒu chØ huy ( nguån gèc cña sù m©u thuÉn) C¬ cÊu chøc n¨ng lµm cho bé m¸y qu¶n lý c«ng kÒnh, c¸ch bøc, gi¸m ®èc dÔ quan liªu.Mçi nh©n viªn cã qu¸ nhiÒu thñ trëng: trëng phßng vËt t, c«ng nghÖ, kÕ ho¹ch. §iÒu ®ã g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn mét chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vµ viÖc thiÕt lËp mét chÕ ®é kû luËt ®óng ®¾n. NhiÒu thñ trëng kh«ng nh÷ng kh«ng ®a ra nh÷ng mÖnh lÖnh gièng nhau mµ cã khi cßn ®a ra nh÷ng lÖnh tr¸i ngîc nhau, nh©n viªn kh«ng biÕt ph¶i thùc hiÖn theo ai. 3.2. ThiÕu sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng. Nh ta ®· biÕt, ®Ó doanh nghiÖp ®îc v÷ng m¹nh, mçi phßng ban chøc n¨ng ®Òu cã nh÷ng chiÕn lîc, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng gióp doanh nghiÖp ph¸t triÓn. §iÒu ®ã dÔ dÉn ®Õn viÖc m¹nh ai ngêi Êy lµm c¶n trë sù phèi hîp trong mçi cÊp, kh©u qu¶n lý. 3.3. Ph©n t¸n tr¸ch nhiÖm §èi víi nh÷ng chuyªn gia hay mçi ngêi l·nh ®¹o thiÕu phÈm chÊt, ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc th× hä dÔ dµng " nhêng" viÖc cña m×nh cho ngêi kh¸c, cÊp díi ®æ tr¸ch nhiÖm, vÊn ®Ò thùc hiÖn môc tiªu chung cho cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt. 3.4. Lµm yÕu tÝnh n¨ng ®éng cña c¸ nh©n ( Th¨ng chøc thay ®æi vÞ trÝ c«ng t¸c). ch¬ng III M« h×nh bé m¸y tæ chøc qu¶n lý trung t©m ph¸t triÓn dù ¸n vµ ®Çu t 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Ph©n tÝch bé m¸y tæ chøc Dùa vµo s¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña trung t©m ta thÊy:  Gi¸m ®èc trung t©m lµ ngêi ®øng ®Çu, chÞu tr¸ch nhiÖm trung vÒ c¸c ho¹t ®éng ®èi néi, ®èi ngo¹i cña trung t©m. Quan hÖ cña gi¸m ®èc víi c¸c phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng lµ quan hÖ ®iÒu khiÓn phôc tïng.  Hai phã gi¸m ®èc qu¶n lý dù ¸nvµ qu¶n lý tæ chøc nh©n sù ë cïng mét cÊp vµ ngang hµng nhau ®Òu cã chøc n¨ng tham mu vÒ hai lÜnh vùc nµy cho gi¸m ®èc, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hai lÜnh vùc chuyªn s©u ®ã. Quan hÖ cña hai phã gi¸m ®èc lµ quan hÖ phèi hîp céng t¸c,víi c¸c phßng ban lµ quan hÖ ®iÒu khiÓn phôc tïng .  C¸c phßng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tõng lÜnh vùc, chøc n¨ng ho¹t ®éng, ph¸t triÓn cña trung t©m. C¸c trëng phßng chÞu sù chØ ®¹o trùc tõ gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc ®ång thêi lµ ngêi ®iÒu khiÓn l·nh ®¹o c¸c nh©n viªn trong phßng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc Trung t©m PG§ qu¶n lý dù ¸n Phßng kÕ ho¹ch Phßng dù ¸n PG§ qu¶n lý tæ chøc nh©n sù Phßng thiÕt kÕ kü thuËt Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc-L§TL Phßng hanh chÝnh Nh©n viªn 2.¦u ®iÓm:  Bé m¸y tæ chøc chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban.  Sè lîng c¸c phßng ban t¬ng ®èi hîp lý, ®Çy ®ñ, phï hîp víi c«ng viÖc.  Tõng bé phËn tËp trung ®îc nh©n lùc ®Ó ho¹t ®éng chuyªn s©u, chó träng ®Õn tiªu chuÈn nghÒ nghiÖp. 3 Nhîc ®iÓm:  ThiÕu sù phèi hîp hµnh ®éng gia c¸c phßng ban chøc n¨ng.  Chuyªn m«n ho¸ qu¸ møc vµ t¹o ra c¸ch nh×n qu¸ h¹n hÑp ë c¸c c¸n bé qu¶n lý.  H¹n chÕ viÖc ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý chung.§æ tr¸ch nhiÖm vÒ vÊn ®Ò thùc hiÖn môc tiªu chung cña tæ chøc cho cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt. KÕt luËn Thùc chÊt tæ chøc bé m¸y c¬ cÊu cña doanh nghiÖp chÝnh lµ viÖc qu¶n lý nh©n sù cña doanh nghiÖp ®ã, ®ßi hái chøc n¨ng cña bé m¸y lµ bè trÝ sö dông con ngêi hîp lý ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu, kÕ ho¹ch cña doanh ngiÖp. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trªn thùc tÕ, doanh nghiÖp kh«ng chØ sö dông mét m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn hay chøc n¨ng mµ tuú theo tuõng lÜnh vùc nhá trong hÖ thèng ®Ó ¸p dông sao cho doanh nghiÖp ®¹t kÕt qu¶ qu¶n lý ë møc cao nhÊt. M« h×nh tæ chøc cña trung t©m ph¸t triÓn dù ¸n vµ ®Çu t lµ m« h×nh kÕt hîp,®· ph¸t huy ®îc u ®iÓm næi bËt cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý song bªn c¹nh vÉn tån t¹i nh÷ng nhîc ®iÓm cÇn kh¾c phôc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh: Tæ chøc qu¶n lý – Trêng ®¹i häc Qu¶n lý- Kinh doanh Hµ Néi 2. GS .TS. §ç Hoµng Toµn – Gi¸o tr×nh: lý thuyÕt qu¶n lý kinh tÕ- Khoa khoa häc qu¶n lý- Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc- 1999 3. 4. NguyÔn H¶i S¶n – Qu¶n trÞ häc – Nhµ xuÊt b¶n thèng kª - 1998 D.Chalvin – C¸c phong c¸ch qu¶n lý, NXB khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu..............................................................................................1 Néi dung..................................................................................................2 Ch¬ng I: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý.............................................................2 1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc....................................................................2 2. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý....................................2 3. Nh÷ng nguyªn t¾c tæ chøc...................................................................3 4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tæ chøc..................................................4 Ch¬ng II: C¬ cÊu tæ chøc "chøc n¨ng" ...................................................5 1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu chøc n¨ng.................................................................5 2. ¦u ®iÓm...............................................................................................6 3. Nhîc ®iÓm...........................................................................................7 Ch¬ng III: M« h×nh bé m¸y tæ chøc qu¶n lý Trung t©m ph¸t triÓn dù ¸n vµ ®Çu t...................................................................................................................8 1. Ph©n tÝch bé m¸y tæ chøc....................................................................8 2. ¦u ®iÓm...............................................................................................9 3. Nhîc ®iÓm...........................................................................................9 KÕt luËn.................................................................................................10 12
- Xem thêm -