Tài liệu Cạnh tranh - lý luận cạnh trạnh

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lêi Më ®Çu C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i trong thÞ tr-êng ph¶i lu«n vËn ®éng, biÕn ®æi ®Ó t¹o cho m×nh mét vÞ trÝ vµ chiÕm lÜnh nh÷ng phÇn thÞ tr-êng nhÊt ®Þnh. Sù c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái hä ph¶i x©y dùng cho ®-îc mét chiÕn l-îc c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ ®Ó ®øng v÷ng, vµ c¹nh tranh kh«ng chØ víi c«ng ty trong n-íc mµ c¶ víi c¸c h·ng t- b¶n n-íc ngoµi cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh mÏ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-ßng cña mét quèc gia nãi riªng vµ trªn toµn thÒ giíi nãi chung, vÊn ®Ò c¹nh tranh kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi nh-ng nã lu«n lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù, c¹nh tranh khiÕn th-¬ng tr-êng ngµy cµng trë nªn nãng báng. ViÖt Nam ®· vµ ®ang tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ v× nh÷ng lîi Ých mang l¹i tõ ho¹t ®éng kinh tÕ nµy, nh-ng møc ®é tham gia cßn h¹n chÕ. Ngµnh may mÆc cña ViÖt Nam tuy ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän trong chiÕn l-îc h-íng vÒ xuÊt khÈu, nh-ng l¹i ch-a thùc sù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. L-îng hµng xuÊt khÈu trùc tiÕp cßn thÊp, chñ yÕu lµ thùc hiÖn theo ®¬n ®Æt hµng gia c«ng cña n-íc ngoµi. Do vËy, tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm may mÆc ch-a ®-îc quan t©m ®Çy ®ñ. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc c«ng ty dÖt may Hµ Néi (trùc thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam) tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, tr¶i qua nhiÒu gian nan vÊt v¶ nh-ng ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc, c«ng ty dÖt may Hµ Néi ®· dÇn hoµn thiÖn m×nh vµ ®ang cè g¾ng gãp phÇn kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may xuÊt khÈu. S¶n phÈm cña c«ng ty may Hµ Néi gåm nhiÒu chñng lo¹i gåm c¸c s¶n phÈm vÒ sîi, v¶i, mò, kh¨n, nh-ng chÊt luîng mÉu m·, gi¸ c¶...cña s¶n phÈm cïng c¸ch tæ chøc ®iÒu hµnh, qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn nhiÒu bÊt cËp. §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu, më réng thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, tõ ®ã n©ng kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn, c«ng ty dÖt may Hµ Néi ph¶i thùc sù quan t©m tíi viÖc lËp vµ thùc hiÖn hiÖu qu¶ chiÕn l-îc kinh doanh, trong ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó träng tíi chiÕn l-îc c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty trªn thÞ NguyÔn ThÞ H¹nh 1 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tr-êng quèc tÕ. Trong chuyªn ®Ò, víi mong muèn vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tr-êng vµo thùc tÕ chuyªn ®Ò sÏ lµm râ c¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Nghiªn cøu thùc tr¹ng c¹nh tranh ë c«ng ty dÖt may Hµ Néi ®Ó thÊy ®-îc møc ®é ¶nh h-ëng cña c¹nh tranh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Qua ®ã ®-a ra mét sè ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë c«ng ty trong qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn . Néi dung vµ kÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch-¬ng - Ch-¬ng I : Lý luËn c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp - Ch-¬ng II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty - Ch-¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, thêi gian, h¬n n÷a ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò míi vµ phøc t¹p lu«n biÕn ®éng nªn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh ®-îc nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh.V× vËy em mong muèn nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th.s T¹ Lîi ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2003. NguyÔn ThÞ H¹nh 2 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch-¬ngI Lý luËn chung vÒ c¹nh tranh vµ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. I. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. 1.Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh vµ søc c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi. Trong mäi ph-¬ng diÖn cña cuéc sèng ý thøc v-¬n lªn lu«n lµ yÕu tè chñ ®¹o h-íng suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña con ng-êi. Häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét lÜnh vùc quan träng trong ®êi sèng x· héi, trong ®ã ý thøc v-¬n lªn kh«ng ®¬n thuÇn lµ mong muèn ®¹t ®-îc mét môc tiªu nµo ®ã mµ cßn lµ tham väng trë thµnh ng-êi ®øng ®Çu. Suy nghÜ vµ hµnh ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh bÞ chi phèi rÊt nhiÒu bëi tÝnh kinh tÕ kh¾c nghiÖt. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, yÕu tè ®-îc coi lµ kh¾c nghiÖt nhÊt lµ c¹nh tranh. M«i tr-êng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ngµy nay ®Çy biÕn ®éng vµ c¹nh tranh hiÖn nay lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ tham gia vµo thÞ tr-êng nh»m giµnh giËt nhiÒu c¸c lîi Ých kinh tÕ h¬n vÒ m×nh. 1.1Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh. ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh ®-îc nhiÒu t¸c gi¶ tr×nh bµy d-íi nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau. D-íi thêi kú Chñ nghÜa t- b¶n (CNTB) ph¸t triÓn v-ît bËc M¸c ®· quan niÖm: “ C¹nh tranh chñ nghÜa t- b¶n lµ sù ganh ®ua, ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t- b¶n nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn siªu ng¹ch” . Nghiªn cøu s©u vÒ s¶n xuÊt hµng ho¸ t- b¶n chñ nghÜa (TBCN) vµ c¹nh tranh TBCN, M¸c ®· ph¸t hiÖn ra quy luËt c¹nh tranh c¬ b¶n lµ: quy luËt ®iÒu chØnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n gi÷a c¸c ngµnh. NÕu ngµnh nµo, lÜnh vùc nµo cã tû suÊt lîi nhuËn cao sÏ cã nhiÒu ng-êi ®Ó ý vµ tham gia. Ng-îc NguyÔn ThÞ H¹nh 3 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp l¹i, nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc mµ cã tû suÊt lîi nhuËn thÊp sÏ cã sù thu hÑp vÒ quy m« hoÆc lµ sù rót lui cña c¸c nhµ ®Çu t-. Tuy nhiªn sù tham gia hay rót lui cña c¸c nhµ ®Çu t- kh«ng dÔ dµng mét sím, mét chiÒu thùc hiÖn ®-îc mµ lµ c¶ mét chiÕn l-îc l©u dµi ®ßi hái ph¶i cã sù tÝnh to¸n kü l-ìng. CNTB ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh ®iÓm chuyÓn sang chñ nghÜa ®Õ quèc råi suy vong vµ cho ®Õn ngµy nay nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· dÇn ®i vµo qòy ®¹o cña sù æn ®Þnh vµ xu h-íng chÝnh lµ héi nhËp, hoµ ®ång gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ, c¬ chÕ ho¹t ®éng lµ c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc th× kh¸i niÖm c¹nh tranh mÊt h¼n tÝnh giai cÊp, tÝnh chÝnh trÞ nh-ng vÒ b¶n chÊt th× vÉn kh«ng thay ®æi. C¹nh tranh vÉn lµ sù ®Êu tranh gay g¾t, sù ganh ®ua gi÷a c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®-îc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu cña tæ chøc, doanh nghiÖp ®ã. Theo lý thuyÕt tæ chøc doanh nghiÖp c«ng nghiÖp th× mét doanh nghiÖp ®-îc coi lµ cã søc c¹nh tranh vµ ®¸nh gi¸ nã cã thÓ ®øng v÷ng cïng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c, víi c¸c s¶n phÈm thay thÕ, hoÆc b»ng c¸ch ®-a ra c¸c s¶n phÈm t-¬ng tù víi møc gi¸ thÊp h¬n cho s¶n phÈm cïng lo¹i, hoÆc b»ng c¸ch cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã cïng ®Æc tÝnh nh-ng víi dÞch vô ngang b»ng hay cao h¬n. Mét ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ c¹nh tranh nh- sau: “ C¹nh tranh cã thÓ ®Þnh nghÜa nh- lµ mét kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp nh»m ®¸p øng vµ chèng l¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô mét c¸ch l©u dµi vµ cã lîi nhuËn” . Thùc chÊt c¹nh tranh lµ sù tranh giµnh lîi Ých kinh tÕ gi÷a c¸c bªn tham gia vµo thÞ tr-êng víi tham väng “ mua rÎ-b¸n ®¾t” . C¹nh tranh lµ mét ph-¬ng thøc vËn ®éng cña thÞ tr-êng vµ quy luËt c¹nh tranh lµ mét trong nh÷ng quy luËt quan träng nhÊt chi phèi sù ho¹t ®éng cña thÞ tr-êng. Së dÜ nh- vËy v× ®èi t-îng tham gia vµo thÞ tr-êng lµ bªn mua vµ bªn b¸n; §èi víi bªn mua môc ®Ých lµ tèi ®a ho¸ lîi Ých cña nh÷ng hµng ho¸ mµ hä mua ®-îc cßn víi bªn b¸n th× ng-îc l¹i ph¶i lµm sao ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ cña thÞ tr-êng. Nh- vËy trong c¬ chÕ thÞ tr-êng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ môc tiªu quan träng vµ ®iÓn h×nh nhÊt. NguyÔn ThÞ H¹nh 4 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nh- vËy dï cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh nh-ng tùu chung l¹i ®Òu thèng nhÊt ë c¸c ®iÓm: - Môc tiªu c¹nh tranh: T×m kiÕm lîi nhuËn vµ n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng ®ång thêi lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ x· héi. - Ph-¬ng ph¸p thùc hiÖn: T¹o vµ vËn dông nh÷ng lîi thÕ so s¸nh trong viÖc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô khi so s¸nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. - Thêi gian: Trong bÊt kú tuyÕn thÞ tr-êng hay s¶n phÈm nµo, vò khÝ c¹nh tranh thÝch hîp hay ®æi theo thêi gian. ChÝnh v× thÕ c¹nh tranh ®-îc hiÓu lµ sù liªn tôc trong c¶ qu¸ tr×nh. Ngµy nay hÇu nh- tÊt c¶ c¸c n-íc trªn thÕ giíi ®Òu thõa nhËn c¹nh tranh, coi c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. ë ViÖt Nam, cïng víi viÖc chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¹nh tranh ®· tõng b-íc ®-îc tiÕp nhËn nh- mét nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung, trong tæ chøc vµ ®iÒu hµnh kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. C¹nh tranh kh«ng nh÷ng lµ m«i tr-êng vµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn mµ cßn lµ mét yÕu tè quan träng lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ x· héi, t¹o ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn. Do ®ã quan ®iÓm ®Çy ®ñ vÒ c¹nh tranh nh- sau: C¹nh tranh lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh víi nhau dùa trªn nh÷ng chÕ ®é së h÷u kh¸c nhau vÒ t- liÖu s¶n xuÊt nh»m ®¹t ®-îc nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ tiªu thô cã lîi nhÊt, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C¹nh tranh trong kinh tÕ lµ cuéc ch¹y ®ua “ Marathon kinh tÕ” nh-ng kh«ng cã ®Ých cuèi cïng, ai c¶m nhËn thÊy th× ng-êi ®ã sÏ trë thµnh nhÞp cÇu cho c¸c ®èi thñ kh¸c v-¬n lªn phÝa tr-íc. 1.2 Kh¸i niÖm søc c¹nh tranh. Mét s¶n phÈm muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng vµ muèn thÞ tr-êng cña nã ngµy cµng më réng th× nã ®iÓm m¹nh vµ cã kh¶ n¨ng ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr-êng ®ã. Søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ®-îc hiÓu lµ tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm, yÕu tè, tiÒm n¨ng mµ s¶n phÈm ®ã cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn vÞ trÝ cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng c¹nh tranh mét c¸c l©u dµi vµ cã ý nghÜa. NguyÔn ThÞ H¹nh 5 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §Ó ®¸nh gi¸ ®-îc mét s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh m¹nh hay kh«ng th× cÇn dùa vµo c¸c nh©n tè sau: - Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lîi thÕ vÒ chi phÝ (kh¶ n¨ng gi¶m chi phÝ ®Õn møc tèi ®a). - ChÊt l-îng s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - C¸c dÞch vô ®i kÌm s¶n phÈm. 2. Vai trß cña c¹nh tranh. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, c¹nh tranh lu«n diÔn ra liªn tôc vµ ®-îc hiÓu nh- cuéc ch¹y ®ua kh«ng ngõng gi÷a c¸c ®èi thñ. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay ®ang tõng b-íc kh¼ng ®Þnh nh÷ng -u thÕ cña m×nh, m«i tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng hoµn chØnh h¬n ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc. Doanh nghiÖp nµo hiÓu biÕt ®èi thñ, biÕt tho¶ m·n tèt h¬n c¸c nhu cÇu vµ thÞ hiÕu kh¸ch hµng so víi ®èi thñ c¹nh tranh, biÕt giµnh thÕ chñ ®éng víi ng-êi cung cÊp c¸c nguån hµng vµ tËn dông ®-îc lîi thÕ c¹nh tranh doanh nghiÖp ®ã sÏ tån t¹i, ng-îc l¹i doanh nghiÖp kh«ng cã tiÒm lùc c¹nh tranh hoÆc kh«ng “ nu«i d-ìng” tiÒm lùc c¹nh tranh tÊt yÕu sÏ thÊt b¹i. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ®ãn tr-íc c¹nh tranh vµ s½n sµng sö dông c¸c c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu cña m×nh. §iÒu nµy nhËn thÊy râ nhÊt ë vai trß cña c¹nh tranh . - C¹nh tranh cho phÐp sö dông c¸c nguån tµi nguyªn mét c¸ch tèi -u. - KhuyÕn khÝch ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt - Tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. - Thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - H¬n n÷a c¹nh tranh cßn lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô gi¶m xuèng nh-ng chÊt l-îng l¹i ®-îc n©ng cao, kÝch thÝch søc mua, lµm t¨ng tèc ®é t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ. 3. Ph©n lo¹i c¹nh tranh. NguyÔn ThÞ H¹nh 6 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3.1 C¨n cø vµo møc ®é, tÝnh chÊt cña c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng.  ThÞ tr-êng c¹nh tranh hoµn h¶o. C¹nh tranh hoµn h¶o x¶y ra khi cã mét sè lín doanh nghiÖp nhá s¶n xuÊt vµ b¸n ra mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô gièng hÖt nhau vµ víi sè l-îng cña tõng doanh nghiÖp qóa nhá so víi tæng sè hµng ho¸ cã trªn thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng nµy cã mét sè ®Æc ®iÓm : - Cã rÊt nhiÒu ng-êi s¶n xuÊt vµ b¸n hµng ho¸ gièng hÖt nhau, song kh«ng ai cã -u thÕ trong viÖc cung øng vµ mua s¶n phÈm ®Ó cã thÓ lµm thay ®æi gi¸ c¶ - Ng-êi b¸n cã thÓ b¸n toµn bé hµng ho¸ cña m×nh víi gi¸ thÞ tr-êng. Nh- vËy hä ph¶i chÊp nhËn gi¸ thÞ tr-êng cã s½n vµ dï hä cã t¨ng gi¶m l-îng hµng ho¸ b¸n ra th× còng kh«ng cã t¸c ®éng g× ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr-êng. - Kh«ng cã trë lùc g× quan träng ¶nh h-ëng ®Õn viÖc gia nhËp vµo mét thÞ tr-êng hµng ho¸, nãi c¸ch kh¸c lµ kh«ng cã sù cÊm ®o¸n do luËt lÖ quy ®Þnh hoÆc do tÝnh chÊt cña s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt cao, møc ®Çu tqu¸ lín. - Theo thÞ tr-êng nµy mçi doanh nghiÖp chØ lµ mét phÇn tö trong tæng thÓ v× vËy c¸c quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn thÞ tr-êng. MÆt kh¸c viÖc ®Þnh gi¸ cña doanh nghiÖp kh«ng c¸ch nµo kh¸c h¬n lµ ph¶i tù thÝch øng víi gi¸ c¶ hiªn c¶ hiÖn cã trªn thÞ tr-êng. Muèn cã l·i doanh nghiÖp ph¶i gi¶m thÊp chi phÝ s¶n xuÊt.  C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o. ThÞ tr-êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ t×nh tr¹ng c¹nh tranh b×nh th-êng v× nã phæ biÕn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. §©y lµ thÞ tr-êng mµ phÇn lín c¸c s¶n phÈm lµ kh«ng ®ång nhÊt. Cïng s¶n phÈm cã thÓ chia lµm nhiÒu thø lo¹i, nhiÒu chÊt l-îng...S¶n phÈm t-¬ng tù cã thÓ ®-îc b¸n víi nhiÒu nh·n hiÖu kh¸c nhau, mçi nh·n hiÖu ®Òu mang h×nh ¶nh hay uy tÝn kh¸c nhau. MÆc dï, sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¸ng kÓ (sù kh¸c biÖt mang ý nghÜa quan niÖm, t©m lý lµ chÝnh): c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n hµng ho¸ còng lµ kh¸c nhau. Ng-êi b¸n cã thÓ cã uy tÝn ®éc ®¸o riªng biÖt ®èi víi ng-êi mua do nhiÒu lý do kh¸c nhau: NguyÔn ThÞ H¹nh 7 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp kh¸ch hµng quen, g©y ®-îc lßng tin...hay c¸c c¸ch thøc qu¶ng c¸o còng cã thÓ ¶nh h-ëng tíi ng-êi mua, lµm ng-êi mua thÝch mua cña mét nhµ cung øng nµy h¬n cña mét nhµ cung øng kh¸c. §-êng cÇu cña thÞ tr-êng lµ ®-êng kh«ng co d·n. ViÖc mua vµ b¸n s¶n phÈm ®-îc thùc hiÖn trong bÇu kh«ng khÝ cã tÝnh chÊt giao th-¬ng rÊt lín, ®iÒu nµy kh¸c h¼n víi thÞ tr-êng c¹nh tranh hoµn h¶o. Ng-êi b¸n cã thÓ thu hót kh¸ch hµng bëi nhiÒu c¸ch: qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, ph-¬ng thøc b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô, tÝn dông, hoÆc cã nhiÒu ®iÒu kho¶n -u ®·i...Do ®ã, trong gi¸ cã sù ph©n biÖt, xuÊt hiÖn hiÖn t-îng nhiÒu gi¸. Cã thÓ nãi gi¸ c¶ nªn xuÊng thÊt th-êng tuú khu vùc, tuú nguån cung øng, tïy ng-êi mua.  C¹nh tranh ®éc quyÒn.  ThÞ tr-êng ®éc quyÒn. Lµ thÞ tr-êng mµ ë ®ã chØ cã duy nhÊt mét ng-êi mua (§éc quyÒn mua) hoÆc mét ng-êi b¸n (§éc quyÒn b¸n). ChÝnh s¸ch cña thÞ tr-êng nµy lµ ®Þnh gi¸ cao vµ s¶n l-îng hµng ho¸ Ýt. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc nhµ ®éc quyÒn ®Þnh gi¸ bao nhiªu còng ®-îc. Tuú theo ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña s¶n phÈm vµ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ cña Nhµ n-íc mµ nhµ ®éc quyÒn ®Þnh gi¸ cao hay thÊp ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn tèi ®a. C¸c nhµ ®éc quyÒn còng dïng h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ nh- qu¶ng c¸o ®Ó thu hót thªm kh¸ch hµng. Nãi chung ®éc quyÒn trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi thÕ lín nhÊt ®èi v¬i nhµ ®éc quyÒn, song vÒ mÆt x· héi th× nã k×m h·m sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt, lµm thiÖt h¹i lîi Ých ng-êi tiªu dïng.  C¹nh tranh ®éc quyÒn. Trong thÞ tr-êng c¹nh tranh ®éc quyÒn, c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh víi nhau b»ng viÖc b¸n s¶n phÈm ph©n biÖt, c¸c s¶n phÈm cã thÓ thay thÕ cho nhau ë møc ®é cao nh-ng kh«ng ph¶i lµ thay thÕ hoµn h¶o. NghÜa lµ ®é co d·n cña cÇu lµ cao chø kh«ng ph¶i lµ v« cïng.V× nh÷ng lý do kh¸c nhau (chÊt l-îng, h×nh d¸ng, danh tiÕng...) ng-êi tiªu dïng coi mÆt hµng cña mçi doanh nghiÖp kh¸c víi cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Do ®ã mét sè kh¸ch hµng s½n sµng tr¶ gi¸ cao h¬n NguyÔn ThÞ H¹nh 8 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cho s¶n phÈm m×nh thÝch, trong ng¾n h¹n khã ra nhËp thÞ tr-êng nh-ng dµi h¹n th× cã thÓ . Nhµ s¶n xuÊt ®Þnh gi¸ nh-ng kh«ng thÓ t¨ng gi¸ mét c¸ch bÊt hîp lý, vÒ dµi h¹n th× kh«ng thÓ trë thµnh thÞ tr-êng ®éc quyÒn ®-îc. C¹nh tranh ®éc quyÒn sö dông c¸c h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ nh- qu¶ng c¸o, ph©n biÖt s¶n phÈm .  §éc quyÒn tËp ®oµn. Trong thÞ tr-êng ®éc quyÒn tËp ®oµn, s¶n phÈm cã thÓ gièng nhau hoÆc kh¸c nhau vµ chØ cã mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt toµn bé hay hÇu hÕt toµn bé tæng s¶n l-îng.TÝnh phô thuéc gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ lín, hµnh vi cña doanh nghiÖp nµy ¶nh h-ëng tíi doanh nghiÖp kh¸c. NÕu mét doanh nghiÖp gi¶m gi¸ sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¸ gi¸ do c¸c doanh nghiÖp dÔ kÕt cÊu víi nhau. Nh-ng v× c¹nh tranh b»ng gi¸ kh«ng cã lîi do vËy ng-êi ta chuyÓn sang c¹nh tranh b»ng chÊt l-îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Trong thÞ tr-êng ®éc quyÒn tËp ®oµn, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu thu hót ®-îc lîi nhuËn ®¸ng kÓ trong dµi h¹n th× cã c¸c hµng rµo ra nhËp lµm cho c¸c doanh nghiÖp míi kh«ng thÓ hoÆc khã mµ ra nhËp thÞ tr-êng. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn, c¸c nhµ s¶n xuÊt còng sö dông nhiÒu h×nh thøc c¹nh tranh phi gi¸ nh- qu¶ng c¸o hoÆc ph©n biÖt s¶n phÈm gièng nh- trong c¹nh tranh ®éc quyÒn. 3.2 C¨n cø vµo c¸c chñ thÓ kinh tÕ tham gia vµo thÞ tr-êng.  C¹nh tranh gi÷a ng-êi b¸n vµ ng-êi mua. Lµ cuéc c¹nh tranh gi÷a ng-êi b¸n vµ ng-êi mua diÔn ra theo quy luËt mua rÎ b¸n ®¾t trªn thÞ tr-êng. Ng-êi b¸n muèn b¸n s¶n phÈm cña m×nh víi gi¸ cao nhÊt, ng-îc l¹i ng-êi mua muèn mua víi gi¸ thÊp nhÊt. Gi¸ cuèi cïng lµ gi¸ thèng nhÊt gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n sau mét qu¸ tr×nh mÆc c¶ víi nhau mµ theo ®ã ho¹t ®éng mua b¸n ®-îc thùc hiÖn.  C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng-êi mua víi nhau. Lµ cuéc c¹nh tranh x¶y ra khi cung nhá h¬n cÇu. Khi l-îng cung mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô nµo ®ã qu¸ thÊp so víi nhu cÇu tiªu dïng th× cuéc c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng-êi mua sÏ trë nªn quyÕt liÖt. Lóc ®ã gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô sÏ NguyÔn ThÞ H¹nh 9 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp t¨ng vät nh-ng do hµng ho¸ khan hiÕm nªn ng-êi mua vÉn s½n sµng tr¶ gi¸ cao cho hµng ho¸ m×nh cÇn. KÕt qña lµ ng-êi b¸n thu ®-îc lîi nhuËn cao cßn ng-êi mua th× bÞ thiÖt. §©y lµ cuéc c¹nh tranh mµ theo ®ã nh÷ng ng-êi mua sÏ bÞ thiÖt cßn nh÷ng ng-êi b¸n ®-îc lîi .  C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng-êi b¸n víi nhau. §©y lµ cuéc c¹nh tranh gay go vµ quyÕt liÖt nhÊt, chiÕm ®a sè trªn thÞ tr-êng.Thùc tÕ cho thÊy khi s¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn cµng cã nhiÒu ng-êi b¸n dÉn ®Õn c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn vµ nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng kh¸c nhau. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt mét mÆt t¸c ®éng ®Õn c¸c nhµ s¶n xuÊt, mét mÆt lµm thay ®æi nhu cÇu cña ng-êi mua, do ®ã nã dÇn lµm biÕn ®æi vÞ trÝ cña c¸c yÕu tè c¹nh tranh. Mét c¸ch chung nhÊt c¹nh tranh lµ sù ganh ®ua ë c¸c gi¸c ®é : ch©t l-îng, gi¸ c¶, nghÖ thuËt tæ chøc tiªu thô vµ thêi gian. Gi¸ lµ yÕu tè thø nhÊt cña c¹nh tranh, ®©y lµ h×nh thøc c¹nh tranh ®-îc sö dông nhiÒu nhÊt. Khi nhu cÇu con ng-êi ph¸t triÓn cao h¬n th× yÕu tè chÊt l-îng s¶n phÈm chiÕm vÞ trÝ chÝnh yÕu. §Õn nay vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû 20 th× víi c¸c doanh nghiÖp lín hä cã víi nhau sù c©n b»ng vÒ gi¸ c¶ th× yÕu tè thêi gian vµ tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm lµ quan träng nhÊt. 3.3 C¨n cø vµo ph¹m vi ngµnh kinh tÕ.  C¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh. Lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c nhau nh»m thu ®-îc lîi nhuËn vµ cã tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n so víi vèn ®Çu t- bá ra ®Çu t- vµo ngµnh kh¸c. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh dÉn ®Õn doanh nghiÖp ®ang kinh doanh trong ngµnh cã tû suÊt lîi nhuËn thÊp chuyÓn sang kinh doanh ë ngµnh cã tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n.  C¹nh tranh trong néi bé ngµnh. Lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo ®ã. Trong cuéc c¹nh tranh nµy c¸c doanh nghiÖp th«n tÝnh lÉn nhau, doanh nghiÖp chiÕn th¾ng sÏ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh NguyÔn ThÞ H¹nh 10 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp trªn thÞ tr-êng, doanh nghiÖp thua sÏ sÏ thu hÑp ph¹m vi kinh daonh thËm chÝ ph¸ s¶n. II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµnh ho¸ vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. 1. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi søc c¹nh tranh cña hµnh ho¸. 1.1 C¸c nh©n tè bªn ngoµi. Michael.E.Porter (1982) ®· ®-a ra kh¸i niÖm c¹nh tranh më réng, theo ®ã c¹nh tranh trong mét ngµnh phô thuéc vµo n¨m thÕ lùc. S¬ ®å 1: C¸c thÕ lùc ®iÒu khiÓn cuéc c¹nh tranh trong ngµnh C¸c ®èi thñ tiÒm n¨ng Ng-êi cung øng Doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ hiÖn t¹i Ng-êi mua S¶n phÈm dÞch vô thay thÕ N¨m thÕ lùc c¹nh tranh nµy kÕt hîp víi nhau x¸c ®Þnh c-êng ®é c¹nh tranh vµ møc lîi nhuËn cña ngµnh. ThÕ lùc nµo m¹nh nhÊt sÏ thèng trÞ vµ trë thµnh träng yÕu theo quan ®iÓm x©y dùng chiÕn l-îc. Mçi lùc l-îng trong sè 5 lùc l-îng trªn cµng m¹nh th× cµng h¹n chÕ kh¶ n¨ng cho c¸c doanh nghiÖp t¨ng gi¸ c¶ vµ kiÕm lîi nhuËn; Ng-îc l¹i, khi mét lùc l-îng nµo ®ã mµ yÕu th× c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp cã ®-îc lîi nhuËn sÏ cµng kh¶ thi. §Ó lµm râ ®iÒu nµy chung ta h·y cïng t×m hiÓu c¸c lùc l-îng ®ã.  C¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i. Sù hiÓu biÕt vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã mét ý nghÜa quan träng v× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ møc ®é tranh ®ua. NÕu c¸c ®èi thñ nµy NguyÔn ThÞ H¹nh 11 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp yÕu doanh nghiÖp cã c¬ héi ®Ó t¨ng gi¸ b¸n vµ kiÕm ®-îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Ng-îc l¹i,khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i m¹nh th× sù c¹nh tranh vÒ gi¸ lµ kh«ng ®¸ng kÓ, mäi cuéc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ ®Òu dÉn tíi tæn th-¬ng. Bµn vÒ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong mét ngµnh s¶n xuÊt ta th-êng nãi tíi nh÷ng néi dung chñ yÕu nh-: c¬ cÊu c¹nh tranh ngµnh, thùc tr¹ng cÇu cña ngµnh vµ c¸c hµng rµo lèi ra. C¬ cÊu c¹nh tranh cña ngµnh dùa vµo sè liÖu vµ kh¶ n¨ng ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong ngµnh s¶n xuÊt. C¬ cÊu c¹nh tranh thay ®æi tõ ngµnh s¶n xuÊt ph©n t¸n tíi ngµnh s¶n xuÊt tËp trung. B¶n chÊt vµ møc ®é c¹nh tranh ®èi víi c¸c ngµnh tËp trung lµ rÊt khã ph©n tÝch vµ dù ®o¸n. T×nh tr¹ng cÇu cña mét ngµnh lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¸c vÒ tÝnh m·nh liÖt trong c¹nh tranh néi bé ngµnh. Th«ng th-êng, cÇu t¨ng t¹o cho doanh nghiÖp mét c¬ héi lín ®Ó më réng ho¹t ®éng. Ng-îc l¹i, cÇu gi¶m dÉn ®Õn c¹nh tranh khèc liÖt ®Ó c¸c doanh nghiÖp gi÷ ®-îc phÇn thÞ tr-êng ®· chiÕm lÜnh. Hµng rµo lèi ra lµ mèi ®e do¹ c¹nh tranh nghiªm träng khi cÇu cña ngµnh gi¶m m¹nh. §ã lµ kinh tÕ, chiÕn l-îc vµ lµ quan hÖ t×nh c¶m gi÷ doanh nghiÖp trô l¹i. NÕu hµng rµo lèi ra cao, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ bÞ kho¸ chÆt trong mét ngµnh s¶n xuÊt kh«ng -a thÝch. Hµng rµo lèi ra th-êng bao gåm: §Çu t- nhµ x-ëng vµ thiÕt bÞ, chi phÝ trùc tiÕp cho viÖc rêi bá ngµnh lµ cao, quan hÖ chiÕn l-îc gi÷a c¸c ®¬n vÞ chiÕn l-îc kinh doanh, hay ®ã lµ chi phÝ x· héi khi thay ®æi nh- khã kh¨n vÒ sù sa th¶i nh©n c«ng, chi phÝ ®µo t¹o l¹i ... Do vËy nhiÖm vô cña mçi doanh nghiÖp lµ t×m kiÕm th«ng tin, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kh¶ n¨ng cña nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®èi thñ chÝnh ®Ó x©y dùng cho m×nh chiÕn l-îc c¹nh tranh thÝch hîp víi m«i tr-êng chung.  C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn lµ c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i ch-a c¹nh tranh trong cïng mét ngµnh s¶n xuÊt, nh-ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nÕu hä lùa chän vµ quyÕt ®Þnh gia nhËp ngµnh. §©y lµ ®e däa cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i. NguyÔn ThÞ H¹nh 12 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i cè g¾ng ng¨n c¶n c¸c ®èi thñ tiÒm Èn muèn ra nhËp ngµnh v× cµng nhiÒu doanh nghiÖp cã trong mét ngµnh s¶n xuÊt th× c¹nh tranh cµng khèc liÖt h¬n. Víi sù mong muèn chiÕm lÜnh mét thÞ phÇn nµo ®ã c¸c ®èi thñ míi cã thÓ lµm gi¸ b¸n bÞ kÐo xuèng hoÆc chi phÝ cña c¸c c«ng ty ®i tr-íc cã thÓ bÞ t¨ng lªn vµ kÕt qu¶ lµm gi¶m møc lîi nhuËn. Sù x©m nhËp vµo mét ngµnh, víi dù ®Þnh x©y dùng mét vÞ trÝ trªn thÞ tr-êng kiÓu ®ã cã lÏ cÇn ®-îc coi nhmét sù nhËp cuéc cña ®èi thñ míi. ViÖc t¹o ra hµng rµo hîp ph¸p ng¨n c¶n sù x©m nhËp tõ bªn ngoµi hoÆc sù ph¶n øng kh«n khÐo cña c¸c doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh sÏ lµm gi¶m bít mèi hiÓm ho¹ hoÆc do doanh nghiÖp míi x©m nhËp g©y ra. Nh÷ng rµo c¶n chñ yÕu ®-îc x¸c ®Þnh lµ: Nh÷ng -u thÕ tuyÖt ®èi vÒ chi phÝ: Cã thÓ ®ã lµ -u thÕ vÒ c¸c s¸ng chÕ, viÖc lµm chñ mét c«ng nghÖ riªng ®Æc thï hoÆc cã mét nguån nh©n lùc chuyªn tinh, lµm chñ ®-îc nguån nguyªn vËt liÖu còng nh- kinh nghiÖm cho phÐp cã ®-îc c¸c chi phÝ thÊp h¬n. HoÆc ®ã cã thÓ lµ lîi thÕ vÒ chi phÝ cè ®Þnh v× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i th-êng cã nh÷ng lîi thÕ chi phÝ mµ c¸c ®èi thñ míi kh«ng thÓ nµo cã ®-îc, lîi thÕ nµy kh«ng phô thuéc vµo quy m« doanh nghiÖp nh-: B¶n quyÒn vÒ c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm, lîi thÕ vÒ nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, hay kinh nghiÖm vµ kÜ n¨ng trong s¶n xuÊt. Ngoµi ra cã thÓ kÓ ®Õn nh÷ng lo¹i chi phÝ kh¸c nh- chi phÝ ®Æt cäc, tiÒn c-îc. §©y lµ mét kho¶n tiÒn lóc ®Çu buéc kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp lóc ®Çu ph¶i tr¶ nÕu hä kh«ng mua s¶n phÈm cña ngµnh ®ã n÷a vµ chuyÓn sang mua s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp kh¸c hay lµ chi phÝ ph¹t do thay ®æi h·ng hîp ®ång tiªu thô hoÆc cung cÊp vËt t-. HÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng ®Òu ph¶i thùc hiÖn viÖc båi th-êng trõ phi c¸c nhµ cung cÊp míi nh÷ng c¶i tiÕn cã lîi vÒ chi phÝ vµ thùc hiÖn. Sù kh¸c biÖt ho¸ cña s¶n phÈm khiÕn cho kh¸ch hµng trung thµnh víi nh·n hiÖu s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp cã vÞ thÕ uy tÝn v÷ng vµng hoÆc ®· ®øng v÷ng.Th-êng c¸c doanh nghiÖp nµy cã -u thÕ c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, vÒ dÞch vô hËu m·i hoÆc vÒ kh¶ n¨ng chuyªn biÖt ho¸ s¶n phÈm... Sù trung NguyÔn ThÞ H¹nh 13 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp thµnh víi nh·n hiÖu lµ nguån rµo c¶n khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp míi tham gia khã lßng giµnh giËt thÞ phÇn trªn th-¬ng tr-êng. C¸c doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng h¼n ph¶i tèn kÐm rÊt nhiÒu ®Ó bÎ g·y lßng -u ¸i ®· ®-îc cñng cè cña kh¸ch hµng víi c¸c nh·n hiÖu ®· cã uy tÝn tr-íc ®ã. Kinh tÕ quy m« hay cßn gäi lµ kinh tÕ bËc thang: C¸c chi phÝ vÒ s¶n xuÊt, ph©n phèi, b¸n, qu¶ng c¸o, dÞch vô nghiªn c-ó sÏ gi¶m bít víi sù gia t¨ng cña sè l-îng b¸n. Hay nãi c¸ch kh¸c sè l-îng s¶n xuÊt vµ b¸n t¨ng lªn th× chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cµng gi¶m ®i. Kªnh ph©n phèi chñ yÕu ®· ®-îc thiÕt lËp cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i còng lµ mét vËt c¶n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp muèn nh¶y vµo chia sÎ thÞ tr-êng. §Ó tham gia vµo m¹ng l-íi ph©n phèi ®· ®-îc thiÕt lËp c¸c doanh nghiÖp míi th«ng th-êng ph¶i chia sÎ c¸c chi phÝ qu¶ng c¸o hoÆc hç trî b¸n hµng. Mäi chi phÝ nµy sÏ lµm gi¶m lîi nhuËn cña c¸c ®èi thñ míi; Trong khi ®ã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i cã thÓ gi÷ chÆt c¸c c¸c kªnh ph©n phèi dùa trªn c¬ së c¸c mèi quan hÖ l©u dµi, chÊt l-îng phôc vô cao ... Nh- vËy buéc doanh nghiÖp míi ph¶i t¹o ra mét m¹ng l-íi ph©n phèi míi vµ ®ã lµ mét c¶n trë ®¸ng kÓ. Ph¶n øng l¹i cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i trong lÜnh vùc kinh doanh. NÕu viÖc ph¶n øng l¹i tÝch cùc vµ kh«n khÐo mét lèi vµo trong lÜnh vùc ®ã lµ cã thÓ ®-îc. Nh-ng nÕu ph¶n øng l¹i b»ng mét cuéc chiÕn tranh gi¸ c¶ th× c¸i gi¸ ph¶i tr¶ lµ qu¸ ®¾t ®Ó nhËp ngµnh bëi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i ph¶n øng quyÕt liÖt, liªn kÕt l¹i víi nhau ®Ó ®èi phã.  Kh¸ch hµng (Ng-êi mua). Kh¸ch hµng hay ng-êi mua hµng lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi trong m«i tr-êng c¹nh tranh. Kh¸ch hµng t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp thÓ hiÖn mèi t-¬ng quan vÒ thÕ lùc nÕu nghiªng vÒ phÝa nµo th× phÝa ®ã cã lîi. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm chñ mèi t-¬ng quan nµy, thiÕt lËp ®-îc mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng ®Ó gi÷ kh¸ch hµng (th«ng qua sè l-îng, chÊt l-îng, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn giao nhËn vµ dÞch vô sau b¸n hµng). Kh¸ch hµng cã -u thÕ lµ cã thÓ lµm cho lîi nhuËn cña ngµnh hµng gi¶m b»ng c¸ch Ðp gi¸ xuèng hoÆc ®ßi hái chÊt l-îng cao h¬n vµ NguyÔn ThÞ H¹nh 14 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ph¶i lµm nhiÒu c«ng viÖc dÞch vô h¬n. Kh¸ch hµng cã thÓ ®-îc xem nh- mét sù ®e däa c¹nh tranh khi hä buéc doanh nghiÖp ph¶i gi¶m gi¸ hoÆc cã nhu cÇu chÊt l-îng cao vµ dÞch vô tèt h¬n. Ng-îc l¹i khi ng-êi mua (kh¸ch hµng) yÕu sÏ mang ®Õn cho doanh nghiÖp c¬ héi ®Ó t¨ng gi¸ kiÕm ®-îc lîi nhuËn nhiÒu h¬n. Ng-êi mua gåm: Ng-êi tiªu dïng cuèi cïng, c¸c nhµ ph©n phèi (b¸n bu«n, b¸n lÎ) vµ c¸c nhµ mua c«ng nghiÖp. ¸p lùc cña hä th-êng ®-îc thÓ hiÖn trong nh÷ng tr-êng hîp sau: - NhiÒu nhµ cung øng cã quy m« võa vµ nhá trong ngµnh cung cÊp. Trong khi ®ã ng-êi mua lµ sè Ýt vµ cã quy m« lín, nã cho phÐp ng-êi mua chi phèi c¸c c«ng ty cung cÊp. - Kh¸ch hµng mua mét khèi l-îng lín s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp vµ sö dông ®ã lµm lîi thÕ ®Ó mÆc c¶ cho sù gi¶m gi¸ kh«ng hîp lý. - Kh¸ch hµng cã thÓ vËn dông chiÕn l-îc liªn kÕt däc, tøc lµ hä cã xu h-íng khÐp kÝn s¶n xuÊt, tù s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c bé phËn chi tiÕt, b¸n s¶n phÈm cho m×nh. - Kh¸ch hµng cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng nh- nhu cÇu, gi¸ c¶ cña c¸c nhµ cung cÊp th× ¸p lùc mÆc c¶ cña hä cµng lín. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× doanh nghiÖp ph¶i gi¶m tèi ®a søc Ðp trªn vµ t¹o m«i tr-êng víi c¸c kh¸ch hµng qua c¸c chÝnh s¸ch gi¸, chÊt l-îng s¶n phÈm, dÞch vô, biÕn hä trë thµnh ng-êi céng t¸c tèt.  Ng-êi cung øng. §ã lµ nh÷ng nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn vèn,lao ®éng ®«i khi g©y ®e do¹ khi hä cã kh¶ n¨ng t¨ng gi¸ b¸n ®Çu vµo hoÆc gi¶m chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm dÞch vô mµ hä cung cÊp. Qua ®ã lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Hä th-êng g©y søc Ðp trong nh÷ng t×nh huèng nh-: - Hä ®éc quyÒn cung cÊp vËt t-. - Khi c¸c vËt t- ®-îc cung cÊp kh«ng cã kh¶ n¨ng thay thÕ - Kh«ng cã ®iÒu kho¶n rµng buéc hoÆc b¶o ®¶m trong c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· kÝ kÕt. NguyÔn ThÞ H¹nh 15 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Khi vËt t- ®ã quan träng, quyÕt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - Khi hä cã kh¶ n¨ng khÐp kÝn s¶n xuÊt. V× vËy doanh nghiÖp cÇn thiÕt lËp quan hÖ l©u dµi víi c¸c nhµ cung cÊp vµ ®-a ra c¸c biÖn ph¸p rµng buéc víi nhµ vËt t- ®Ó gi¶m bít c¸c rµng buéc hä cã thÓ g©y nªn víi m×nh.  S¶n phÈm thay thÕ. Sù ra ®êi cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ lµ mét tÊt yÕu nh»m ®¸p øng sù biÕn ®éng cña nhu cÇu thÞ tr-êng theo h-íng ngµy cµng ®a d¹ng h¬n, phong phó vµ cao cÊp h¬n, vµ chÝnh nã l¹i lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm bÞ thay thÕ. Mét doanh nghiÖp cã thÓ ho¹t ®éng thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn khi trong ngµnh kinh doanh ®ã cã c¸c c¸c c¶n trë x©m nhËp cao, møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã lµ thÊp, kh«ng cã s¶n phÈm thay thÕ, thÕ lùc kh¸ch hµng yÕu vµ thÕ lùc nhµ cung cÊp còng yÕu. Ng-îc l¹i, mét doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh trong mét ngµnh hµng cã c¸c c¶n trë x©m nhËp thÊp, c¹nh tranh m¹nh mÏ, cã mét sè s¶n phÈm thay thÕ, thÕ lùc vµ cña kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp m¹nh th× kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ chËt vËt vµ lîi nhuËn thÊp. C¸c nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i ph©n tÝch vµ hiÓu râ ®-îc c¸c thÕ lùc trong m«i tr-êng c¹nh tranh, tõ ®ã tËn dông c¬ héi vµ t×m vÞ trÝ cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp trong m«i tr-êng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 1.2 C¸c nh©n tè bªn trong.  Nguån nh©n lùc: Nguån nh©n lùc ®-îc coi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn víi mäi tæ chøc trong t-¬ng lai. Nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp ®-îc chia lµm 3 cÊp: + Qu¶n trÞ viªn cÊp cao: Gåm ban gi¸m ®èc vµ c¸c tr-ëng phã phßng ban. §©y lµ ®éi ngò cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu hä cã tr×nh ®é qu¶n lý cao, cã nhiÒu kinh nghiÖm kinh doanh trªn th-¬ng tr-êng, cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ quan hÖ ®èi ngo¹i tèt th× doanh nghiÖp ®ã sÏ cã søc c¹nh tranh NguyÔn ThÞ H¹nh 16 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cao vµ ng-îc l¹i. + Qu¶n trÞ viªn cÊp trung gian: §©y lµ ®éi ngò trùc tiÕp qu¶n lý ph©n x-ëng s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i cã cã kinh nghiÖm c«ng t¸c, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh vµ diÒu hµnh c«ng t¸c. + §éi ngò qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së: Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp phÇn nµo còng chÞu sù chi phèi cña ®éi ngò nµy th«ng qua c¸c yÕu tè nh-: n¨ng suÊt lao ®éng, tr×nh ®é tay nghÒ, ý thøc tr¸ch nhiÖm, kû luËt lao ®éng vµ sù s¸ng t¹o cña hä... bëi v× c¸c yÕu tè nµy chi phèi viÖc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh- t¹o thªm tÝnh -u viÖt, ®éc ®¸o míi l¹ cña s¶n phÈm.  Nguån lùc vÒ tµi chÝnh. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®-îc hiÓu lµ quy m« tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh hµng n¨m nh- tû lÖ thu håi vèn, kh¶ n¨ng thanh to¸n...NÕu mét doanh nghiÖp cã t×nh tr¹ng tµi chÝnh tèt, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn lµ lín sÏ cho phÐp doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng hîp t¸c ®Çu t- vÒ liªn doanh liªn kÕt.T×nh h×nh sö dông vèn còng sÏ quyÕt ®Þnh chi phÝ vÒ vèn cña doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh.  Nguån lùc vÒ vËt chÊt kü thuËt: Th«ng th-êng nguån lùc vËt chÊt kü thuËt thÓ hiÖn ë: - Tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng cã ®-îc c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn. - Quy m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt: Quy m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt lín gióp doanh nghiÖp t¹o ra khèi l-îng s¶n phÈm lín h¬n, nhê ®ã h¹ ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm, h¬n n÷a nã t¹o ra nhiÒu c¬ héi tiÕp xóc víi kh¸ch hµng h¬n,gióp doanh nghiÖp hiÓu râ kh¸ch hµng tõ ®ã cã thÓ chiÕm lÜnh hoÆc gi÷ v÷ng thÞ tr-êng trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, tr¸nh sù x©m nhËp cña ®èi thñ c¹nh tranh. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp NguyÔn ThÞ H¹nh 17 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ph¶i cã quy m« s¶n xuÊt vµ møc sö dông c«ng suÊt Ýt nhÊt ph¶i gÇn b»ng c«ng suÊt thiÕt kÕ. NÕu sö dông c«ng suÊt thÊp sÏ g©y l·ng phÝ vµ lóc ®ã chi phÝ cè ®Þnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm cao lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp gi¶m.  Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n trÞ, hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, bÇu kh«ng khÝ vµ ®Æc biÖt lµ nÒ nÕp ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp biÕt tËp hîp søc m¹nh ®¬n lÎ cña c¸c thµnh viªn vµ biÕn thµnh søc m¹nh tæng hîp th«ng qua tæ chøc doanh nghiÖp ®ã sÏ tËn dông ®-îc nh÷ng lîi thÕ tiÒm Èn cña tæ chøc m×nh. §©y lµ mét ®ßi hái ®èi víic c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao. Kh«ng thÓ nãi doanh nghiÖp cã ®-îc mét cÊu tróc tèt nÕu kh«ng cã mét sù nhÊt qu¸n trong c¸ch nh×n nhËn vÒ c¬ cÊu doanh nghiÖp. Mét c¬ cÊu tèt ®ång nghÜa víi viÖc cã ®-îc mét c¬ cÊu phßng ban hîp lý, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®-îc x¸c ®Þnh râ rµng. Bªn c¹nh ®ã ë mçi phßng ban viÖc thùc hiÖn tèt nÒ nÕp tæ chøc còng ¶nh h-ëng rÊt lín tíi ph-¬ng thøc th«ng qua quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n trÞ, quan ®iÓm cña hä ®èi víi c¸c chiÕn l-îc vµ ®iÒu kiÖn m«i tr-êng cña doanh nghiÖp. Mét nÒ nÕp tèt cã thÓ dÉn d¾t mäi ng-êi tÝch cùc h¬n trong c«ng viÖc vµ l«i cuèn hä vµo qu¸ tr×nh ®¹t tíi nh÷ng môc tiªu chung cña doanh nghiÖp.  Ho¹t ®éng Marketing. Ngµy nay Marketing lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. ë ®©y nhiÖm vô chÝnh lµ ph©n tÝch c¸c nhu cÇu thÞ hiÕu, nhu cÇu thÞ tr-êng vµ ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l-îc h÷u hiÖu vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, giao tiÕp vµ ph©n phèi phï hîp víi thÞ tr-êng mµ doanh nghiÖp ®ang v-¬n tíi tõ ®ã x©y dùng m¹ng l-íi ph©n phèi víi sè l-îng, ph¹m vi vµ møc ®é kiÓm so¸t phï hîp ®-a s¶n phÈm ®Õn tay ng-êi tiªu dïng nhanh nhÊt. Cã thÓ nãi ®Ó t¹o ra søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng ho¹t ®éng Marketing lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu. NguyÔn ThÞ H¹nh 18 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸.  S¶n phÈm. §©y còng lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp khi th©m nhËp vµo mét thÞ tr-êng cã thÓ víi mét s¶n phÈm hoÆc nhiÒu s¶n phÈm. NÕu s¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng th× sÏ lµm t¨ng søc c¹nh tranh c¸c mÆt hµng cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lu«n hoµn thiÖn s¶n phÈm b»ng c¸ch ®-a ra sù thay ®æi lín nh÷ng s¶n phÈm s½n cã, më réng chñng lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, rËp mÉu, b¾t ch-íc nh÷ng s¶n phÈm ®· cã trªn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp kh¸c, c¶i tiÕn mÉu m·, ®ång thêi doanh nghiÖp còng cÇn nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm míi nh»m ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô hµng ho¸. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kh«ng chØ lµ ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, thu nhiÒu lîi nhuËn mµ cßn lµ biÖn ph¸p ph©n t¸n rñi ro trong kinh doanh khi c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ngµy cµng khèc liÖt. Do vËy, s¶n phÈm vµ c¬ cÊu s¶n phÈm tèi -u lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng, ®ång thêi còng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp.  Gi¸ thµnh vµ gi¸ c¶. Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm lµ gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo h×nh thµnh nªn s¶n phÈm nh-: nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, c«ng nghÖ s¶n xuÊt...Tõ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm sÏ x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ b¸n trªn thÞ tr-êng. Do vËy, muèn cã gi¸ b¸n s¶n phÈm thÊp th× doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸c h¹ gi¸ thµnh tøc lµ ph¶i tËn dông hîp lý c¸c nguån lùc s½n cã nh- tµi nguyªn phong phó nguån nh©n lùc dåi dµo, ®ång thêi ®æi míi thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý...cã nh- vËy míi h¹ ®-îc gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. Gi¸ cña mét s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng ®-îc h×nh thµnh th«ng qua quan hÖ cung cÇu tøc lµ th«ng qua sù tho¶ thuËn gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n ®Ó ®i tíi NguyÔn ThÞ H¹nh 19 QTKDQT41A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp møc gi¸ mµ c¶ hai bªn ®Òu thÊy cã lîi vµ chÊp nhËn ®-îc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh cña c¸c doanh ngghiÖp th× kh¸ch hµng cã quyÒn lùa chän cho m×nh s¶n phÈm tèt nhÊt vµ cïng mét lo¹i s¶n phÈm th× ch¾c ch¾n hä sÏ lùa chän s¶n phÈm cã gi¸ b¸n thÊp h¬n. V× vËy gi¸ c¶ lµ c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu trªn thÞ tr-êng. Doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh gi¸ b¸n thÊp, b»ng hoÆc cao h¬n gi¸ thÞ tr-êng. §Ó chiÕm -u thÕ trong c¹nh tranh, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã sô lùa chän c¸c chÝnh s¸ch gi¸ thÝch hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm tõng giai ®o¹n trong chu kú sèng cña s¶n phÈm hay tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng vïng thÞ tr-êng.  ChÊt l-îng s¶n phÈm. Ngµy nay, do ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®-îc n©ng cao nªn ng-êi tiªu dïng yªu cÇu rÊt cao vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm. Hä s½n sµng tr¶ gi¸ cao h¬n cho nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i cã chÊt l-îng tèt h¬n h¼n. V× vËy, chÊt l-îng s¶n phÈm lµ chØ tiªu quan träng nhÊt biÓu hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. ChÊt l-îng s¶n phÈm lµ hÖ thèng néi t¹i cña s¶n phÈm ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c th«ng sè kü thuËt cã thÓ ®-îc ®o l-êng hoÆc so s¸nh ®-îc nh»m tho¶ m·n yªu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. ChÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc h×nh thµnh tõ kh©u thiÕt kÕ ®Õn kh©u s¶n xuÊt vµ ngay c¶ sau khi tiªu thô hµng ho¸ vµ chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè: m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liªu, tr×nh ®é tay nghÒ cña ng-êi lao ®éng, tr×nh ®é qu¶n lý, hÖ thèng dÞch vô kh¸ch hµng... ChÊt l-îng s¶n phÈm thÓ hiÖn tÝnh quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ë chç: - ChÊt l-îng s¶n phÈm t¨ng sÏ lµm t¨ng gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm. - N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng khèi l-îng s¶n phÈm b¸n ra vµ kÐo dµi chu kú sèng cuØa s¶n phÈm, tõ ®ã lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. - S¶n phÈm cã chÊt l-îng cao sÏ lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp tõ ®ã thÞ phÇn cña doanh nghiÖp sÏ ®-îc më réng. NguyÔn ThÞ H¹nh 20 QTKDQT41A
- Xem thêm -