Tài liệu Cán cân thanh toán thực trạng việt nam và giải pháp

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

CÁN CÂN THANH TOÁN THỰC TRẠNG VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP Thực hiện: Nhóm 9 Contents 1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT - Định nghĩa về Cán cân thanh toán quốc tế - Phân loại - Vai trò - Các thành phần trong cán cân thanh toán quốc tế - Các trạng thái của cán cân thanh toán 2 THỰC TRẠNG CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM - Cán cân vãng lai - Cán cân vốn - Nguyên nhân thặng dư trong cán cân thanh toán của Việt Nam năm 2012 3 BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH CÁN CÂN THANH TOÁN www.themegallery.com Tổng quan lý thuyết  Định nghĩa CCTT Cán cân thanh toán là một bản thống kê được thành lập một cách có hệ thống các giao dịch kinh tế của một nước với phần còn lại của thế giới trong một khoảng thời gian nhất định www.themegallery.com Tổng quan lý thuyết  Phân loại CCTT  Cán cân thanh toán quốc tế thời kỳ.  Cán cân thanh toán quốc tế thời điểm. www.themegallery.com Tổng quan lý thuyết Vai trò của CCTT  Phản ánh kết quả của hoạt động trao đổi đối ngoại của nước đó với các nước khác.  Phản ánh địa vị kinh tế của một quốc gia trong trường quốc tế www.themegallery.com Tổng quan lý thuyết Các thành phần trong cán cân thanh toán quốc tế  Cán cân vãng lai  Cán cân vốn và tài chính  Lỗi và sai sót  Cán cân tổng thể  Tài trợ chính thức www.themegallery.com Cán cân vãng lai Ghi lại các dòng hàng hóa, dịch vụ và các khoản chuyển tiền qua lại. Gồm:  Cán cân thương mại  Cán cân dịch vụ  Cán cân thu nhập  Chuyển tiền đơn phương  Cán cân vốn và tài chính Cán cân vốn và tài chính Phản ánh sự chuyển dịch tư bản của một nước với các nước khác. Gồm:  Luồng vốn ngắn hạn  Luồng vốn dài hạn Lỗi và sai sót Sự sai lệch về thống kê do nhầm lẫn, bỏ sót hoặc không thu thập được số liệu Nguyên nhân: Những ghi chép của những khoản thanh toán hoặc hoá đơn quốc tế được thực hiện vào những thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau và có thể bằng những phương pháp khác nhau www.themegallery.com Cán cân tổng thể Thể hiện tình trạng kinh tế đối ngoại của một quốc gia trong một thời kỳ hoặc tại một thời điểm. Nếu:  Kết quả của cán cân thanh toán mang dấu +: thu ngoại tệ của quốc gia đã (sẽ) tăng thêm.  Kết quả của cán cân thanh toán mang dấu -: thu ngoại tệ của quốc gia giảm hoặc sẽ giảm thấp. www.themegallery.com Tài trợ chính thức Cán cân bù đắp chính thức gồm:  Dự trữ ngoại hối quốc gia.  Quan hệ với IMF và các ngân hàng trung ương khác.  Thay đổi dự trữ của các ngân hàng trung ương khác bằng đồng tiền của quốc gia có lập cán cân thanh toán... www.themegallery.com Trạng thái của CCTT Thặng dư và thâm hụt cán cân thanh toán  Khi số dư các giao dịch tự định bằng không, CCTT cân bằng.  Khi tổng các khoản thu tự định lớn hơn tổng các khoản chi tự định thì có một thặng dư;  Khi tổng số các khoản thu tự định nhỏ hơn tổng số các khoản chi tự định, thì có một thâm hụt www.themegallery.com THỰC TRẠNG VIỆT NAM THỰC TRẠNG CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY www.themegallery.com Cán cân vãng lai Cán cân thương mại:  Từ năm 2003 đến năm 2011, cán cân thương mại Việt Nam rơi vào tình trạng thâm hụt.  Tuy nhiên trong năm 2012 và quý I/2013, Việt Nam xuất siêu 284 triệu USD và năm 2012 là năm đầu tiên xuất siêu hàng hóa kể từ năm 1993. www.themegallery.com Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2003 – Quý I/2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Qúy I/2013 Giá trị (Tỷ US D) 20,15 26,49 32,45 39,83 48,56 62,69 57,1 72,2 96,9 114,6 29,7 Tăng trưởng (%) 20,6 31,4 22,5 22,7 21,9 29,1 -8,9 26,4 34,2 18,3 19,7 Giá trị (Tỷ US D) 22,73 28,77 34,89 42,6 58,92 75,47 65,4 77,3 97,4 114,3 29,2 Tăng trưởng (%) 28,0 26,6 21,2 22,1 38,3 28,1 -13,3 18,3 25,9 7,1 17,0 -2,58 -2,28 -2,44 -2,77 -10,36 -12,78 -8,3 -5,1 -0,4 0,3 0,5 Năm Kim ngạch xuất khẩu Kim ngạch nhập khẩu Cán cân thương mại (Tỷ US D) Nguồn: Tổng cục Thống kê và IMF Country Report Vietnam No 03/382, 06/423, 07/386, 09/110, 10/281, 12/165. www.themegallery.com Kim ngạch Năm 2012: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 114.6 tỷ USD, tăng 18.3% so với năm 2011. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 114.3 tỷ USD, tăng 7.1%. Cán cân thương mại cả năm 2012 thặng dư khoảng 0.3 tỷ USD. Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn 2003 – Quý I/2013 www.themegallery.com Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong năm 2012 www.themegallery.com Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong năm 2012 www.themegallery.com Cán cân dịch vụ Cán cân dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2000-2011 liên tục trong trạng thái thâm hụt. Từ năm 2007 đến nay, thâm hụt cán cân dịch vụ ngày càng tăng với tốc độ nhanh, năm 2007 mức thâm hụt là 0,894 tỷ USD, đến năm 2011 là 2,98 tỷ USD.
- Xem thêm -