Tài liệu Cân bằng và mô phỏng dây chuyền may quần bằng phần mềm arena (theo qui trình có sẵn)

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2460 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÂN BẰNG VÀ MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN MAY QUẦN BẰNG PHẦN MỀM ARENA (THEO QUI TRÌNH CÓ SẴN) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIỆN: ThS. Phạm Thị Vân Nguyễn Xuân Hảo MSSV: 1065569 Ngành: Quản lý Công Nghiệp - Khóa: 32 Cần Thơ, Tháng 11/2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc KHOA CÔNG NGHỆ Cần Thơ, ngày 18 tháng 11 năm 2010 PHIẾU ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC: 2010-2011 1. Họ và tên sinh viên: NGUYỄN XUÂN HẢO Ngành: Quản Lý Công Nghiệp MSSV: 1065569 Khóa: 32 2. Tên đề tài: Cân bằng và mô phỏng dây chuyền may quần bằng phần mềm Arena (theo qui trình có sẵn). 3. Địa điểm thực hiện: Khoa Công Nghệ - Trường Đại Học Cần Thơ 4. Họ và tên CBHD: ThS. Phạm Thị Vân 5. Mục tiêu của đề tài: - Tối ưu số trạm gia công sản phẩm trong dây chuyền và tăng tốc độ sản xuất nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo thời gian chu kỳ của việc gia công sản phẩm và đáp ứng nhu cầu. - Hiểu rõ các hoạt động và của dây chuyền may và tìm ra phương án gia công sản phẩm tối ưu nhất thông qua kết quả mô phỏng hoạt động thực tế của dây chuyền - Kết luận về tính hiệu quả và khả thi của dây chuyền sản xuất. 6. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài: Tìm hiểu đặc điểm từng công đoạn trong hai dây chuyền may quần. Tập trung nghiên cứu, tính toán sự phù hợp và vận hành của dây chuyền may hai loại quần túi lệch và quần túi viền, tính hợp lý và hiệu quả của hệ thống, không chú trọng đến qui trình bố trí nhà xưởng cũng như hệ thống hoạt động của nhà máy hoặc công ty sản xuất hai loại sản phẩm nói trên. 7. Các yêu cầu hỗ trợ việc thực hiện đề tài: chi phí in luận văn 8. Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề tài: SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NGUYỄN XUÂN HẢO Ý KIẾN CỦA CBHD Ý KIẾN CUẨ BỘ MÔN Ý KIẾN CỦA HỘI ĐÒNG LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1. Cán bộ hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Vân 2. Đề tài: Cân bằng và mô phỏng dây chuyền may quần bằng phần mềm Arena (theo qui trình có sẵn). 3. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Hảo MSSV: 1065569 4. Ngành: Quản lý công nghiệp - Khóa 32 5. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của LVTN: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….... b. Nhận xét về nội dung của LVTN:  Đánh giá nội dung thực hiện đề tàì:…………………………………… …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….  Những vấn đề còn hạn chế:……………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. c. Nhận xét đối với sinh viên thực hiện LVTN:………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… d. Kết luận, kiến nghị và điểm:………………………………………………….. Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2010 Cán bộ hướng dẫn Phạm Thị Vân TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN 1. Cán bộ phản biện 1: ……………………………… 2. Cán bộ phản biện 2: ……………………………… 3. Đề tài: Cân bằng và mô phỏng dây chuyền may quần bằng phần mềm Arena (theo qui trình có sẵn). 4. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Hảo MSSV: 1065569 5. Ngành: Quản lý công nghiệp - Khóa 32 6. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của LVTN: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….... b. Nhận xét về nội dung của LVTN:  Đánh giá nội dung thực hiện đề tàì:…………………………………… …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….  Những vấn đề còn hạn chế:……………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. c. Nhận xét đối với sinh viên thực hiện LVTN:………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… d. Kết luận, kiến nghị và điểm:………………………………………………….. Cán bộ phản biện 1 ……………. Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2010 Cán bộ phản biện 2 ……………. CBHD: Phạm Thị Vân Nhẫn xét đánh giá của cơ quan thực tập NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Lời cám ơn LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Khoa Công Nghệ trường Đại học Cần Thơ. Cám ơn sự hỗ trợ, hướng dẫn của quý Thầy Cô trong suốt bốn năm tôi học tại trường. Những kiến thức Thầy Cô truyền đạt là hành trang vô cùng quý báo để tôi bước vào đời. Những người bạn thân thương, cùng ngồi trên giảng đường đại học, cám ơn sự giúp đỡ của các bạn và những tình cảm chân thành của các bạn đã dành cho tôi. Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Cha Mẹ đã sinh ra và nuôi dạy tôi khôn lớn. Cha Mẹ luôn luôn ở bên cạnh tôi, động viên, giúp đỡ tôi, Cha Mẹ luôn là những người quan tâm đến tôi nhất mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống. Xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Cô Phạm Thị Vân, đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, động viên tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Cám ơn Cô Phạm Thị Vân, Thầy Phan Thanh Lương, giảng viên Khoa Công Nghệ. Em xin cám ơn Cô, Thầy vì những kiến thức Cô, Thầy đã truyền đạt trên giảng đường đại học, sự quan tâm và hướng dẫn của Cô, Thầy trong suốt quá trình học tập của em tại trường Đại học Cần Thơ. Xin chân thành cám ơn! Nguyễn Xuân Hảo SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Mục lục MỤC LỤC PHIẾU ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ...................................................................................1 1.1. Tên đề tài .....................................................................................................1 1.2. Đặt vấn đề....................................................................................................1 1.3. Mục tiêu đề tài.............................................................................................2 1.4. Phạm vi nghiên cứu và phương pháp thực hiện ........................................2 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu...................................................................................2 1.4.2 Phương pháp thực hiện.............................................................................2 1.5. Các nội dung chính của đề tài.....................................................................2 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ....................................................................4 2.1. Tổng quan về cân bằng dây chuyền ...........................................................4 2.1.1 Giới thiệu chung về cân bằng dây chuyền................................................4 2.1.1.1 Định nghĩa cân bằng dây chuyền ...................................................5 2.1.1.2 Mục tiêu của cân bằng dây chuyền. ...............................................5 2.1.1.3 Vai trò của cân bằng dây chuyền ...................................................6 2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng dây chuyền sản xuất .................6 2.1.3 Cân bằng dây chuyền sản xuất với chu kỳ cho trước. .............................7 2.1.4 Các phương pháp cân bằng dây chuyền với chu kỳ cho trước ...............8 SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Mục lục 2.1.4.1Cân bằng dây chuyền theo phương pháp xếp theo trọng số vị trí (Ranked Positional weight) ..................................................................................8 2.1.4.2 Cân bằng dây chuyền theo phương pháp xác suất ..........................9 2.1.4.3 Cân bằng dây chuyền theo qui tắc thời gian thực hiện nhiệm vụ nhiều nhất ..........................................................................................................10 2.1.4.4 Cân bằng dây chuyền theo qui tắc nhiệm vụ theo sau nhiều nhất .10 2.1.5 Một số biện pháp hỗ trợ cho bài toán cân bằng.....................................11 2.2 Tổng quan vê mô phỏng.............................................................................12 2.2.1 Giới thiệu chung về mô phỏng ................................................................12 2.2.1.1 Định nghĩa mô phỏng ....................................................................12 2.2.1.2 Mục tiêu, vai trò của việc mô phỏng.............................................12 2.2.1.3 Một số phương pháp mô phỏng và phạm vi ứng dụng ...................13 2.2.2 Mô phỏng với phần mềm Arena .............................................................13 2.2.2.1 Giới thiệu về Arena .......................................................................13 2.2.2.2 Năm bước tiến hành mô phỏng với Arena .....................................14 2.2.2.3 Các module cơ bản sử dụng trong mô hình mô phỏng với phần mềm Arena .................................................................................................................15 CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH DỆT MAY DÂY CHUYỀN LẮP RÁP QUẦN TÚI VIỀN VÀ TÚI LỆCH.............................................................18 3.1 Tổng quan về ngành may mặc ......................................................................18 3.1.1 Giới thiệu chung về ngành may mặc..........................................................18 3.1.1.1 Ngành dệt may trên thế giới và xu hướng phát triển ......................18 3.1.1.2 Ngành dệt may Việt Nam ..............................................................19 3.1.2 Vai trò của ngành may mặc Việt Nam.......................................................19 3.2 Giới thiệu về dây chuyền may quần túi lệch.................................................21 3.2.1 Qui trình công nghệ ....................................................................................21 3.2.2 Mô tả qui trình thực hiện các công đoạn trong dây chuyền .....................22 3.3 Giới thiệu về dây chuyền may quần túi viền ................................................26 3.3.1 Qui trình công nghệ ....................................................................................26 SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Mục lục 3.3.2 Mô tả các công đoạn thực hiện trong dây chuyền may quần túi viền ......27 CHƯƠNG IV: CÂN BẰNG DÂY CHUYỀN .....................................................29 4.1 Các thông số tính của dây chuyền may .....................................................29 4.1.1 Dây chuyền may quần túi lệch................................................................29 4.1.2 Dây chuyền may quần túi viền ...............................................................31 4.2 Cân bằng dây chuyền theo phương pháp xếp theo trọng số vị trí (Ranked Positional Weight)............................................................................................32 4.2.1 Dây chuyền may quần túi lệch................................................................32 4.2.2 Dây chuyền lắp ráp quần túi viền...........................................................36 4.3 Cân bằng dây chuyền theo phương pháp xác suất (probabilistic line)....39 4.3.1 Dây chuyền lắp ráp quần túi lệch...........................................................39 4.3.2 Dây chuyền may quần túi viền ...............................................................42 4.4 Cân bằng dây chuyền theo qui tắc thời gian thực hiện nhiệm vụ nhiều nhất...................................................................................................................46 4.4.1 Dây chuyền lắp ráp quần túi lệch...........................................................46 4.4.2 Dây chuyền may quần túi viền ...............................................................49 4.5 Cân bằng dây chuyền theo qui tắc nhiệm vụ theo sau nhiều nhất...........52 4.5.1 Dây chuyền lắp ráp quần túi lệch...........................................................52 4.5.2 Dây chuyền may quần túi viền ...............................................................56 4.6 Kết quả cân bằng dây chuyền....................................................................56 CHƯƠNG V: MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN ...................................................63 5.1 Sơ đồ bố trí các trạm trên dây chuyền sản xuất theo kết quả cân bằng ..63 5.1.1 Dây chuyền lắp ráp quần túi lệch...........................................................63 5.1.2 Dây chuyền lắp rắp quần túi viền...........................................................65 5.2 Đặc điểm các trạm trong qui trình lắp ráp...............................................67 5.2.1 Trạm loại 68 ............................................................................................66 5.2.2 Trạm loại 68 ............................................................................................66 5.2.3 Trạm loại 3 ..............................................................................................69 5.3 Phân tích số liệu thực hiện công việc.........................................................69 5.4 Mô hình logic toàn dây chuyền sản xuất...................................................70 SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Mục lục 5.4.1 Dây chuyền sản xuất quần túi lệch .........................................................70 5.4.2 Dây chuyền sản xuất quần túi viền.........................................................70 5.5 Kết quả ngồn lực cần phân bố cho mỗi dây chuyền .................................70 5.5.1 Kết quả nguồn lực cần phân bố cho dây chuyền may quần túi lệch.....71 5.5.2 Kết quả nguồn lực cần phân bố cho dây chuyền may quần túi viền.....72 5.6 Kết quả mô phỏng dây chuyền với Arena.................................................73 5.6.1 Kết quả công suất của công nhân và máy may ......................................74 5.6.1.1 Dây chuyền may quần túi lệch ...................................................74 5.6.1.2 Dây chuyền may quần túi viền...................................................77 5.6.2 Phân tích kết quả công suất của công nhân và máy may ......................78 5.6.2.1 Dây chuyền may quần túi lệch ...................................................78 5.6.2.2 Dây chuyền may quần túi viền...................................................79 5.6.3 Năng suất của từng công đoạn................................................................80 5.6.3.1 Dây chuyền may quần túi lệch ...................................................81 5.6.3.2 Dây chuyền may quần túi viền...................................................82 5.6.4 Phân tích năng suất của từng công đoạn................................................83 5.6.4.1 Dây chuyền may quần túi lệch ...................................................83 5.6.4.2 Dây chuyền may quần túi viền...................................................85 5.7 Phân tích nguyên nhân và đề xuất cải tiến công suất làm việc ................86 5.7.1 Dây chuyền may quần túi lệch................................................................86 5.7.1.1 Nguyên nhân..............................................................................86 5.7.1.2 Giải pháp cải tiến.......................................................................87 5.7.2 Dây chuyền may quần túi viền ...............................................................87 5.7.2.1 Nguyên nhân..............................................................................87 5.7.2.2 Giải pháp cải tiến.......................................................................88 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................89 6.1 Kết luận ......................................................................................................89 6.2 Kiến nghị ....................................................................................................89 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... PHẦN PHỤ LỤC ................................................................................................. SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Mục lục PHỤ LỤC 1 .......................................................................................................... BẢNG CÁC HÀM PHÂN BỐ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC CÔNG ĐOẠN CỦA DÂY CHUYỀN MAY QUẦN TÚI LỆCH .................................... PHỤ LỤC 2 .......................................................................................................... BẢNG CÁC HÀM PHÂN BỐ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC CÔNG ĐOẠN CỦA DÂY CHUYỀN MAY QUẦN TÚI VIỀN ..................................... PHỤ LỤC 3 .......................................................................................................... MÔ HÌNH LOGIC DÂY CHUYỀN MAY QUẦN TÚI LỆCH ......................... PHỤ LỤC 4 .......................................................................................................... MÔ HÌNH LOGIC DÂY CHUYỀN MAY QUẦN TÚI VIỀN .......................... ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP........................................................... SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Danh mục bảng DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Mô tả qui trình may hoàn chỉnh một chiếc quần túi lệch ...............23 Bảng 3.2 Mô tả qui trình may hoàn chỉnh một chiếc quần túi viền..............27 Bảng 4.1 Trọng số các công đoạn thành phần trong dây chuyền may quần túi lệch....................................................................................................................32 Bảng 4.2 Thứ tự giảm dần theo trọng số pw của các công đoạn thực hiện trong dây chuyền may quần túi lệch ...............................................................33 Bảng 4. 3 Đối chiếu kết quả sắp xếp theo trọng số vị trí của dây chuyền may quần túi lệch.....................................................................................................34 Bảng 4.4 Trọng số các công đoạn thành phần trong dây chuyền may quần túi viền....................................................................................................................36 Bảng 4.5 Thứ tự giảm dần theo trọng số pw của các công đoạn thực hiện trong dây chuyền may quần túi viền...............................................................37 Bảng 4.6 Kết quả cân bằng mô hình sản xuất quần túi viền sắp xếp trọng số vị trí của các công việc .....................................................................................38 Bảng 4.7 Thời gian gia công, độ lệch chuẩn và giá trị các ma trận liên quan trong dây chuyền sản xuất quần túi lệch ........................................................40 Bảng 4. 8 Kết quả xác suất cân bằng dây chuyền của mô hình may quần túi lệch....................................................................................................................42 Bảng 4.9 Thời gian gia công, các giá trị của ma trận P và ma trận F của dây chuyền may quần túi viền................................................................................44 Bảng 4.10 Kết quả cân bằng dây chuyền may quần túi viền theo phương pháp xác suất....................................................................................................45 Bảng 4.11 Sắp xếp theo thứ tự giảm dần thời gian thực hiện các công đoạn trong dây chuyền may quần túi viền...............................................................47 Bảng 4.12 Kết quả cân bằng dây chuyền theo phương pháp thời gian thực hiện nhiều nhất.................................................................................................48 SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Danh mục bảng Bảng 4.13 Trình tự sắp xếp theo thứ tự giảm dần thời gian gia công của các công đoạn trong dây chuyền may quần túi viền .............................................50 Bảng 4.14 Kết quả cân bằng dây chuyền may quần túi viền theo phương pháp thời gian gia công lớn nhất.....................................................................51 Bảng 4.15 Đếm số nhiệm vụ theo sau của từng công đoạn trong dây chuyền may quần túi lệch.............................................................................................52 Bảng 4.16 Kết quả cân bằng dây chuyền may quần túi lệch theo phương pháp nhiệm vụ theo sau nhiều nhất ................................................................55 Bảng 4.17 Bảng đếm số nhiệm vụ theo sao của mỗi công đoạn trong dây chuyền may quần túi viền................................................................................57 Bảng 4.18 Kết quả cân bằng dây chuyền may quần túi viền theo phương pháp nhiệm vụ theo sau nhiều nhất ................................................................59 Bảng 4.19 Kết quả cân bằng di chuyền may quần túi lệch ............................60 Bảng 4.20 Kết quả cân bằng di chuyền may quần túi viền ............................61 Bảng 5.1 Số lượng công nhân và máy may ở mỗi công đoạn của dây chuyền may quần túi lệch.............................................................................................71 Bảng 5.2 Số lượng công nhân và máy may ở mỗi công đoạn của dây chuyền may quần túi viền.............................................................................................72 Bảng 5.3 Các các công và máy may ở các công đoạn có công suất dưới trung bình...................................................................................................................79 Bảng 5.4 Các công nhân và máy may ở các công đoạn của dây chuyền may quần túi viền có năng suất dưới trung bình....................................................80 Bảng 5.5 Bảng thống kê năng suất gia công trên mỗi công đoạn của dây chuyền may quâng túi lệch ..............................................................................83 Bảng 5.6 Các công đoạn trong dây chuyền may quần túi lệch có năng suất chưa đạt yêu cầu ..............................................................................................84 Bảng 5.7 Thống kê năng suất gia công trên mỗi công đoạn của dây chuyền may quần túi viền.............................................................................................85 Bảng 5.8 Các công đoạn trong dây chuyền may quần túi viền có năng suất chưa đạt yêu cầu .............................................................................................. 86 SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Danh mục hình DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Qui trình may quần túi lệch .............................................................22 Hình 3.2 Qui trình may ráp quần túi viền ......................................................26 Hình 5.1 Sơ đồ bố trí các trạm trên dây chuyền may quần túi lệch ..............65 Hình 5.2 Sơ đồ bố trí các trạm trên dây chuyền may quần túi viền ..............67 Hình 5.3 Mô hình mô phỏng tổng quát trạm loại 1 ........................................68 Hình 5.4 Mô hình mô phỏng tổng quát trạm loại 2 ........................................68 Hình 5.5 Mô hình mô phỏng tổng quát trạm loại 3 ........................................69 Hình 5.6 Hàm công thức sử dụng trong mô hình mô phỏng..........................70 Hình 5.7 Cài đặt thời gian chạy của mô hình .................................................74 Hình 5.8 Kết quả năng lực sử dụng công nhân và máy may của dây chuyền may túi lệch ......................................................................................................76 Hình 5.9: Kết quả năng lực sử dụng công nhân và máy may của dây chuyền may túi viền......................................................................................................78 Hình 5.10 Kết quả về năng suất của từng công đoạn của dây chuyền may quần túi lệch sau khi chạy mô hình mô phỏng ...............................................81 Hình 5.11 Kết quả năng suất của từng công đoạn của dây chuyền may quần túi viền sau khi chạy mô hình mô phỏng ........................................................82 SVTH: Nguyễn Xuân Hảo CBHD: Phạm Thị Vân Chương I: Giới thiệu CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1. Tên đề tài CÂN BẰNG VÀ MÔ PHỎNG DÂY CHUYỀN MAY QUẦN PHẦN MỀM ARENA ( THEO QUI TRÌNH CÓ SẴN ) 1.2. Đặt vấn đề Ngành may mặc là một trong những ngành cung cấp những mặc hàng thiết yếu cho đời sống xã hội con người nhằm đáp ứng một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Trên thế giới cũng như nước ta hiện nay, ngành may mặc đã và đang phát triển không ngừng trong những năm gần đây, rất nhiều công ty may được thành lập góp phần làm cho ngành may mặc ngày càng lớn mạnh. Và với xu thế hội nhập thương mại hóa toàn cầu hiện nay, thì song song với vần đề phát triển không ngừng của các công ty may trên thị trường thì tính cạnh tranh giữa các sản phẩm của các công ty khác nhau ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn, đặc biệt sự lớn mạnh không ngừng của các quốc gia có ngành may mặc phát triển cao như: Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan,... Do đó, vấn đề đặc ra là phải làm sao để nâng cao năng lực sản xuất và tính hiệu quả của dây chuyền may để các công ty có thể áp dụng và nâng cao chất lượng sản phẩm và có thể tiết kiệm chi phí sản xuất. Quan trọng hơn hết, để có thể tạo ra những sản phẩm quần áo có chất lượng cao nhưng với chi phí sản xuất thấp thì chúng phải có một dây chuyền sản xuất quần áo hoạt động hiệu quả với năng suất cao nhất. Để có thể làm được như vậy thì các dây chuyền sản xuất phải được thiết kế một cách thật tỉ mỹ đến từng công đoạn và từng trạm công việc trong qui trình hoạt động của dây chuyền. Cân bằng dây chuyền và mô phỏng là hai công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc thiết kế và đánh giá hiệu quả của dây chuyền sản xuất nói chung và dây chuyền may quần áo nói riêng. Để đáp ứng một phần nhu cầu trên, đề tài đề xuất một dây chuyền sản xuất hai loại quần là “quần túi viền và quần túi lệch”, dây chuyền có thể áp dụng để sản xuất hai loại sản phẩm trên thực tế, từ đó có thể thành lập xưởng sản xuất với qui mô nhỏ hoặc lớn để cung cấp sản phẩm cho nhu cầu xã hội. Phần mềm mô phỏng Arena và 4 phương pháp cân bằng dây chuyền là: “xếp hạng theo trọng số vị trí, cân bằng theo xác suất hoạt động, thời gian gia công dài nhất và nhiệm vụ theo sao nhiều nhất ” được sử dụng để thiết kế dây chuyền nhằm đánh giá tính hiệu quả của dây chuyền, việc sử dụng nguồn lực trong qui trình sản xuất, giảm thời gian chờ, và tiết kiệm chi phí. SVTH: Nguyễn Xuân Hảo 1 CBHD: Phạm Thị Vân Chương I: Giới thiệu 1.3. Mục tiêu của đề tài - Tối ưu số trạm gia công sản phẩm trong dây chuyền và tăng tốc độ sản xuất nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo thời gian chu kỳ của việc gia công sản phẩm và đáp ứng yêu cầu. - Hiểu rõ các hoạt động và của dây chuyền may và tìm ra phương án gia công sản phẩm tối ưu nhất thông qua kết quả mô phỏng hoạt động thực tế của dây chuyền - Kết luận về tính hiệu quả và khả thi của dây chuyền sản xuất. 1.4. Phạm nghiên cứu và phương pháp thực hiện 1.4.1. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Tập trung nghiên cứu, tính toán sự phù hợp và vận hành của dây chuyền may hai loại quần túi lệch và quần túi viền, tính hợp lý và hiệu quả của hệ thống, không chú trọng đến qui trình bố trí nhà xưởng cũng như hệ thống hoạt động của nhà máy hoặc công ty sản xuất hai loại sản phẩm nói trên. - Phạm vi thời gian: từ 10/08/2010 đến 20/11/2010. 1.4.2. Phương pháp thực hiện - Nghiên cứu các qui trình sản xuất quần có sẵn trên thực tế của một công ty sản xuất quần áo. - Cân bằng dây chuyền sản xuất quần bằng các phương pháp: phương pháp xác suất (probabilistic line), phương pháp xếp hạng theo trọng số vị trí (Ranked positional weight), phương pháp thời gian nhiệm vụ dài nhất và phương pháp nhiệm vụ theo sau nhiều nhất. - Ứng dụng phần mềm mô phỏng Arena mô phỏng sự hoạt động của dây chuyền. - Kết luận về hiệu quả và công suất hoạt động của dây chuyền. 1.5. Các nội dung chính của đề tài Chương I: Giới thiệu Chương II: Tổng quan về cân bằng dây chuyền và mô phỏng. SVTH: Nguyễn Xuân Hảo 2 CBHD: Phạm Thị Vân Chương I: Giới thiệu Chương III: Giới thiệu tổng quan về ngành may mặc và dây chuyền sản xuất quần túi lệch và quần túi viền Chương IV: Cân bằng dây chuyền sản xuất Chương V: Mô phỏng dây chuyền sản xuất Chương VI: Kết luận và kiến nghị SVTH: Nguyễn Xuân Hảo 3 CBHD: Phạm Thị Vân Chươn II: Cơ sở lý thuyết CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. Tổng quan về cân bằng dây chuyền Dây chuyền sản xuất là các hệ thống được phát triển để đáp ứng yêu cầu của nhân loại, nó vẫn tiếp tục phát triển từng ngày. Nhu cầu đối với các loại sản phẩm biến đổi lớn hơn và vòng đời ngắn hơn đã làm cho các phương pháp sản xuất truyền thống được thay thế dần bằng các dây chuyền sản xuất. Mục đích của các hệ thống này là để sản xuất sản phẩm trong khoảng thời gian ngắn nhất, hiệu quả nhất, chi phí thấp nhất và đảm bảo yêu cầu chất lượng. Kể từ đó vấn đề cân đối dây chuyền là một vấn đề rất khó khăn, một số phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách đánh giá kinh nghiệm, tìm giải pháp bằng các thử nghiệm và rút tỉa kinh nghiệm vẫn còn rất hạn chế để giải quyết vấn đề cân bằng các dây chuyền lắp ráp với qui mô lớn. Một dây chuyền lắp ráp có thể được định nghĩa là một hệ thống được hình thành bằng cách bố trí các máy trạm trên cùng một dòng máy. Tại các máy trạm này, phần công việc có thể được di chuyển bằng cách sử dụng lực lượng lao động cũng như các thiết bị và nhiệm vụ được lắp ráp có tính ràng buộc ưu tiên trước sau và theo thời gian chu kỳ. Dây chuyền lắp ráp có thể tổ chức sản xuất theo ba cách khác nhau: mô hình đơn sản phẩm, mô hình đa sản phẩm và mô hình hỗn hợp. Các thiết kế của một dây chuyền sản xuất mô hình đơn sản phẩm là rất đơn giản bởi vì loại hình này được xây dựng cho dòng chỉ có một loại sản phẩm. Các sản phẩm khác nhau hoặc các mô hình khác nhau của cùng một loại sản phẩm được lắp ráp trên dây chuyền sản xuất đa sản phẩm. Trong trường hợp này, vấn đề cân bằng dây chuyền được giải quyết độc lập để sản xuất một loạt rất nhiều sản phẩm. Từ đó cân đối dây chuyền được áp dụng nhằm giải quyết yêu cầu đặt ra là tối ưu hóa hoạt động của hệ thống sản xuât như số lượng các trạm làm việc, thời gian chu kỳ, thời gian nhàn rỗi, bán thành phẩm và nhu cầu độ lệch tích lũy. 2.1.1 Giới thiệu chung về cân bằng dây chuyền Việc cân bằng dây chuyền đã được nghiên cứu rất lâu từ khi nền sản xuất công nghiệp ra đời, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về chủ đề này từ năm 1954. Các vấn đề cân bằng dây chuyền lắp ráp lần đầu tiên được giới thiệu bởi Bryton trong luận văn tốt nghiệp của mình. Trong nghiên cứu của mình, ông chấp nhận số lượng các trạm công việc là không đổi, tổng thời gian hoạt động của các trạm bằng thời gian của từng trạm cộng lại và thời gian di chuyển giữa các trạm. SVTH: Nguyễn Xuân Hảo 4 CBHD: Phạm Thị Vân Chươn II: Cơ sở lý thuyết Nhưng mãi tới năm 1955 thì người ta mới bắt đầu nghiên cứu sâu và đăng trên một số tạp chí khoa học. Lần đầu tiên bài toán về cân bằng dây chuyền sản xuất được đăng trên tạp chí khoa học vào năm 1955 do Salveson phát triển và đến năm 1960 Bowman tiếp tục phát triển thêm. Năm 1956, Jackson đưa ra khái niệm mới về kỹ thuật cân bằng dây chuyền đơn giản, kỹ thuật này được tóm tắt như sau: 1. Xác định tất cả các công việc có thể phân bổ vào trạm thứ nhất. 2. Trong tất cả các công việc có thể phân bổ vào trạm thứ nhất, chúng ta xác định những công việc có thể phân bổ các công việc vào trạm thứ hai. 3. Trong tất cả cá công việc có thể phân bổ vào trạm 1 và 2, xác định các công việc có thể phân bổ vào trạm 3 4. Tiếp tục cho các trạm còn lại cho đến khi được cân bằng, hay nói cách khác tất cả các công việc đều được phân bổ vào các trạm làm việc, nghĩa là cho đến khi chúng ta đạt được số trạm làm việc là ít nhất tương ứng với chu kỳ cho trước. Kỹ thuật này bị giới hạn đối với một số bài toán nhỏ, đối với các bài toán lớn hơn thì phải cần đến sự trợ giúp của máy tính. Năm 1966, Arcus lần đầu tiên sử dụng phương pháp COMSOAL (Computer Method of Sequencing Operations for Assembly Lines) như là một cách tiếp cận cho phương pháp giải quyết cho vấn đề cân bằng dây chuyền lắp ráp bằng máy tính. Ngày nay có rất nhiều kỹ thuật cân bằng dây chuyền sản xuất được sử dụng, đặc biệt đối với những dây chuyền nhiều chi tiết lắp ráp thì độ phức tạp của bài toán càng lớn và thông thường trong những trường hợp này người ta thường sử dụng phương pháp gần đúng. Tất nhiên kết quả của những giải thuật này tạm chấp nhận được, hơn nữa rất nhiều bài toán cân bằng dây chuyền sản xuất có nhiều lời giải khác nhau cùng với một số trạm và chu kỳ làm việc cho trước. 2.1.1.1 Định nghĩa cân bằng dây chuyền Cân bằng dây chuyền là quy trình thiết kế dây chuyền sao cho việc sản xuất trở nên dễ dàng và chi phí thấp hơn trong khả năng có được, đồng thời có thể đạt được tốc độ sản xuất như mong muốn. 2.1.1.2 Mục tiêu của cân bằng dây chuyền Tùy thuộc vào mô hình sản xuất và từng bài toán cân bằng khác nhau mà mục tiêu cân bằng khác nhau, phù hợp với từng loại mô hình sản xuất. Nhưng ở đây ta xét hai dạng cơ bản nhất của bài toán cân bằng dây chuyền đó là: SVTH: Nguyễn Xuân Hảo 5 CBHD: Phạm Thị Vân Chươn II: Cơ sở lý thuyết - Thời gian chu kỳ cho trước, phân bổ công việc thành phần vào các trạm làm việc sao cho: Cực tiểu tổng thời gian lãng phí và phân bổ thời gian lãng phí cho các trạm càng đều càng tốt. Hay nói cách khác bài toán này là cực tiểu hóa số trạm làm việc trên dây chuyền mà vẫn đảm bảo thời gian chu kỳ cho trước. - Số trạm làm việc cho trước, phân bổ công việc vào các trạm sao cho cực tiểu thời gian lãng phí và phân bổ thời gian lãng phí này vào các trạm đều nhất có thể được. Hay nói cách khác cực tiểu hóa thời gian chu kỳ (cực đại hóa sản lượng đầu ra) nghĩa là tận dụng tối đa số trạm làm việc cho trước. 2.1.1.3 Vai trò của cân bằng dây chuyền Cân bằng dây chuyền đóng một vai trò then chốt đối với sự thành công hay thất bại của việc áp dụng các dây chuyền sản xuất vào thực tế. Nó giúp nhà sản xuất có thể biết được qui mô thiết kế nhà xưởng của mình và cần nguồn lực bao nhiêu cho hoạt động sản xuất của dây chuyền. Vì thế vấn đề cân bằng dây chuyền là một việc rất khó thực hiện nếu chúng ta không có đầy đủ các thông số thiết kế của dây chuyền, từ đó có thể giúp nhà quản lý có thể thấu hiểu được các thông số thiết kế của dây chuyền và áp dụng nó vào thực tế một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. 2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng dây chuyền sản xuất Thời gian chậm hay thời gian lãng phí được quyết định bởi thời gian hoàn thành tất cả các công việc phân bổ cho trạm nhỏ hơn thời gian yêu cầu (thời gian chu kỳ). Người ta mong muốn rằng tổng thời gian cho các trạm phải đúng bằng tổng thời gian các công việc thành phần hay dùng công thức toán như sau: n N  TC   t i  0 i 1 Trong đó: N - số trạm làm việc trong dây chuyền TC - thời gian chu kỳ (cycle time) ti - thời gian gia công của công việc thành phần thứ i. Tuy nhiên trên thực tế rất khó đạt được điều này và gần như không thể đạt được, mà người ta chỉ cố gắng hạn chế sự trên lệch này đến mức thấp nhất có thể mà thôi. Để hạn chế việc chênh lệch giữa tổng thời gian của các trạm và tổng thời gian của tất cả các công việc thành phần người ta thường phân chia công đoạn ra, sao đó phân bổ vào các trạm sao cho tận dụng tối đa nguồn lực của các trạm. Việc này bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố tác động như lao động, hành vi, tinh thần, phương pháp làm việc…tạo nên 2 yếu tố được gọi là không cân bằng và lãng phí nguồn lực. Người ta rất khó khăn trong việc cân bằng dây chuyền tuyệt đối. Những yếu tố này hạn chế sự tự do trong cân bằng, ngoài ra việc cân bằng còn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thời gian gia công của từng công việc thành phần, ví dụ như khi SVTH: Nguyễn Xuân Hảo 6
- Xem thêm -