Tài liệu Cam ket so tai khoan (1)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- GIẤY CAM KẾT Kính gửi: Công ty VinMart Hôm nay, ngày………..tháng………năm……….., tại Công ty. Tôi là: …………………………………..…………. - Ngày tháng năm sinh:……………………………………….………………..……….. - Số CMND:……………………cấp ngày:……………… nơi cấp:…………………… Tôi xin cam kết Số Tài Khoản TechcomBank: …………………………….. được mở tại chi nhánh: TechcomBank ……………………………… là Tài khoản do tôi đứng tên. Nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. NGƯỜI CAM KẾT (Ký và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -