Tài liệu Cam ket ko sinh con 2 nam

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Kính gửi: ............................. Hôm nay, ngày………..tháng………năm……….., tại Công ty. Tôi là: …………………………………..…………. - Ngày tháng năm sinh:……………………………………….………………..……….. - Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….………………..………… - Nơi ở hiện nay: ……………………………………….………………..……………... - Số CMND:……………………cấp ngày:……………… nơi cấp:…………………… - Điện thoại Nhà riêng:……………………………………….………………..……….. - Điện thoại Di động:………………………….Email:…………………………………. Tôi đã được Công ty tuyển dụng vào làm việc. Sau khi nghiên cứu các chính sách tuyển dụng của công ty, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau: 1. Chấp hành và hoàn thành tốt sự phân công công việc của Công ty, tuân thủ Nội quy, quy chế của Công ty ban hành; 2. Cam kết không có thai và/ hoặc sinh con trong thời gian hai (02) năm đầu tiên làm việc tại Công ty. Trong trường hợp vi phạm cam kết này, tôi sẽ tự nguyện xin nghỉ việc để không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty. Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. NGƯỜI CAM KẾT (Ký và ghi rõ họ tên) (Đề nghị viết tay ra 01 tờ giấy trắng khác)
- Xem thêm -