Tài liệu Cam ket bao mat thong tin

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu NS: 10 CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN Họ và tên:………………………………………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………. Bộ phận: ………………………………………………………………………………………… Cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo mật thông tin và tài liệu của Công ty cổ phần siêu thị Vinmart bao gồm các nội dung như sau: 1. Thông tin mật: Thông tin thuộc đối tượng bảo mật và độc quyền của Công ty (sau đây gọi tắt là thông tin mật) được hiểu là một hay tất cả nhưng không chỉ giới hạn các đối tượng sau đây: 1.1. Tất cả các bí mật thông tin thương mại, thông tin kỹ thuật, kinh tế tài chính, marketing của Công ty trong quá khứ/hoặc hiện tại/hoặc được đặt kế hoạch mà các khách hàng và các nhà cạnh tranh muốn có mà liên quan hay ảnh hưởng đến Công ty:  Doanh thu (cho thuê văn phòng, TTTM, quảng cáo, doanh thu từ các dịch vụ khác; đơn giá của các hàng hóa, dịch vụ bán ra/cung cấp…);  Chi phí kinh doanh các loại;  Chiến lược kinh doanh, marketing, ngân sách hoạt động;  Các hoạt động marketing, PR, khuyến mại, quảng cáo, các hoạt động hỗ trợ bán hàng trước khi được công bố và triển khai;  Các thông tin tài liệu liên quan đến dự án đầu tư, phát triển kinh doanh;  Danh sách khách hàng và các đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ;  Thông tin về danh sách cổ đông, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông (ngoại trừ những thông tin đã công bố theo quy định của pháp luật);  Báo cáo tài chính (trước khi công bố thông tin theo quy định của pháp luật);  Thông tin tài chính của dự án;  Thông tin về tình hình tài chính, các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, thế chấp, bảo hiểm…;  Sơ đồ bố trí Camera, hệ thống báo động;  Thông tin liên quan đến Hồ sơ pháp lý của Công ty;  Thông tin về cơ cấu tổ chức, an ninh nội bộ của Công ty;  Thông tin về chính sách lương, thưởng, bậc lương, mức lương, phụ cấp áp dụng cho CBNV, mức lương, thưởng, phụ cấp của bản thân và của người khác nếu vô tình biết được, các chế độ phúc lợi, đãi ngộ đặc biệt dành cho CBNV;  Thông tin về hồ sơ và các quyết định nhân sự;  Các quy định, quy chế nội bộ;  Hình ảnh và nội dung trao đổi của Lãnh đạo cao cấp Công ty/ Tập đoàn tại các sự kiện/ hoạt động nội bộ của Công ty và các cơ sở khác thuộc Tập đoàn.  Thông tin về Quy trình làm việc; các nội dung huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ;  Các số điện thoại di động/nhà riêng của Cán bộ lãnh đạo Công ty;  Thông tin về mối quan hệ ngoại giao của Ban lãnh đạo Công ty;  Thông tin về các sự việc đang được điều tra nội bộ mà chưa có kết luận. 1.2. Các thông tin mật trên có thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên giấy tờ, bản in, thẻ nhớ, phim, băng từ, đĩa, thông tin trên các địa chỉ email, các file máy tính, qua lời nói và những vật mang tin khác. 2. Nghĩa vụ không tiết lộ thông tin và giữ bí mật: Mẫu NS: 10 2.1 Trừ trường hợp theo quy định tại Điều 4 dưới đây, nhân viên cam kết không tiết lộ hay sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa thông tin mật của Công ty cho bất cứ người nào khác (có bao gồm cả các nhân viên khác trong cùng Công ty) mà không phải là người có thẩm quyền tiếp nhận những thông tin đó hoặc không cần thiết phải biết thông tin đó. 2.2 Trừ trường hợp theo quy định tại điều 3 dưới đây, nhân viên cam kết không mua bán, sử dụng, chuyển giao hoặc theo một cách thức nào đó tiết lộ thông tin mà mình đã thu thập hoặc biết được do quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên thứ 3 nào, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh của Công ty để làm lợi cho bên thứ ba hoặc đối thủ cạnh tranh nói trên gây thiệt hại cho Công ty. 2.3 Nhân viên cam kết không lưu giữ tập hợp các thông tin mật ngoài phạm vi công việc và trách nhiệm được Công ty giao cho mình. Không thảo luận những vấn đề nhạy cảm hay những thông tin mật ở những nơi công cộng trong và ngoài Công ty. 2.4. Cam kết này áp dụng đối với nhân viên, kể cả sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty vì bất cứ lý do gì, trừ các trường hợp sau:  Công ty chấm dứt hoạt động.  Các thông tin mật đã được phổ biến rộng rãi trước công chúng và thời hạn bảo mật thông tin đã hết. 3. Bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty. Trước khi thôi làm việc cho Công ty, nhân viên cam kết bàn giao lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ có chứa thông tin mật mà bản thân đã được bàn giao hoặc thuộc quản lý của mình kể cả các file trong máy tính. Nghiêm cấm việc khoá mã hoặc xoá các file trong máy tính có chứa thông tin mật trước khi thôi làm việc cho Công ty nếu không được phép của cán bộ lãnh đạo cấp trên trực tiếp. 4. Những trường hợp được tiết lộ thông tin mật. Nhân viên hiểu và cam kết chỉ được tiết lộ thông tin mật trong các trường hợp sau: 4.1 Việc tiết lộ là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật áp dụng cho Công ty đại chúng và Công ty niêm yết. 4.2 Cấp trên trực tiếp được tiết lộ thông tin mật cho nhân viên thuộc quyền quản lý của mình liên quan trực tiếp đến công việc được giao cho nhân viên đó. 4.3 Thông tin mật được nhân viên tiết lộ cho nhân viên khác của Công ty hoặc cho 1 người nào khác ngoài Công ty theo yêu cầu hoặc sự phân công của Tổng giám đốc Công ty. Nhân viên cam kết thực hiện đúng các quy định trên đây, nếu vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật theo quy định của Công ty và của pháp luật. Cam kết này lập làm 2 bản, một (01 bản do nhân viên giữ, 01 bản lưu tại Công ty) và được xác nhận bởi chữ ký dưới đây. Hà Nội, ngày … tháng……năm …….. Người cam kết (ký và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -