Tài liệu Cải thiện tình hình tài chính tại cty xd và phát triển nông thôn

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vÊn ®Ò c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn ngay g¾t, ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn th ¬ng trêng yªu cÇu c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i æn ®Þnh. Tuy nhiªn ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng cèt lâi ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thùc hiÖn. Nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng chØ lµ mèi quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng nh c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ®Çu t, chñ ng©n hµng, nhµ cung cÊp vµ b¹n hµng v× th«ng quan ph©n tÝch tµi chÝnh cho phÐp ng êi sö dông thu thËp, xö lý c¸c th«ng tin, tõ ®ã ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng tiÒm lùc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh rñi ro vµ tiÒm n¨ng trong t¬ng lai. §ång thêi c«ng t¸c nghiªn cøu tµi chÝnh nh»m ®a ra mét hÖ thèng c¸c th«ng tin toµn diÖn phï hîp víi tr×nh ®é, môc ®Ých cña mäi ®èi t îng cÇn quan t©m, nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nh ®Çu t, lîi nhuËn, c¹nh tranh. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, em tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi "Mét sè ý kiÕn nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n" Ch¬ng I Mét sè néi dung lý luËn vÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng h¹ch to¸n cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n I. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, qu¶n trÞ tµi chÝnh. 1. Kh¸i niÖm: Tµi chÝnh lµ nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ trong viÖc phÊn phèi tæng s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quèc d©n, g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ trong doanh nghiÖp ®îc sö dông cho t¸i sö dông ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu thùc hiÖn chøc n¨ng cña nhµ níc. Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét bé phËn c¬ b¶n trong hÖ thèng tµi chÝnh cña nhµ níc ta hiÖn nay, lµ c¸c quan hÖ tiÒn tÖ g¾n trùc tiÕp víi tæ chøc huy ®éng ph©n phèi, sö dông vµ qu¶n lý trong qu¸ tr×nh kinh doanh. 2. B¶n chÊt: Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nhµ níc can thiÖp vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng, lóc ®ã tiÒn chØ ®ãng vai trog trang søc kh«ng ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña sù vËn ®éng kinh tÕ, x· héi. Tµi chÝnh t¸ch rêi sù vËn ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ. Trong c¬ chÕ thÞ trêng mçi vËn hµnh kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸. C¸c mÖnh lÖnh hµnh chÝnh ®Òu ®îc thay thÕ b»ng hÖ thèng ph¸p luËt. C¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù lo nguån vèn ®Ó ®Çu t vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm theo c¬ chÕ gi¸ do thÞ trêng quy ®Þnh. Nã t¹o ra hµng lo¹t c¸c mèi quan hÖ qua l¹i díi h×nh th¸i gi¸ trÞ cña c¸c nguån lùc kh¸c nhau. C¸c nguån lùc h×nh thµnh vËn ®éng vµ chuyÓn ®éng xoay quanh thÞ trêng tµi ®Ó t¹o lËp nªn quü tiÒn tÖ vµ ®îc sö dông g¾n liÒn víi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph©n phèi, sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh. II. Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ tµi chÝnh. 1. Lùa chän ph¬ng ¸n ®Çu t. Ph©n tÝch dù ¸n kh«ng chØ nh»m kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n mµ ®iÒu quan träng n÷a lµ viÖc chän ®îc ph¬ng ¸n tèi u trong c¸c ph¬ng ¸n cã thÓ cã. Cã nghÜa lµ khi ph©n tÝch ph¶i ®a ra nhiÒu ph¬ng ¸n lùa chän. §Ó so s¸nh lùa chän ph¬ng ¸n ®Çu t tèi u ta cã thÓ ¸p dông hai ph¬ng ph¸p sau: - So s¸nh trùc tiÕp c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. - Ph©n tÝch ®é nh¹y c¶m cña dù ¸n theo c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh mÆt tµi chÝnh trong ®iÒu kiÖn bÊt ®Þnh cña c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña dù ¸n. Chóng ta biÕt r»ng môc tiªu cô thÓ cña c¸c dù ¸n rÊt ®a d¹ng (t¹o viÖc lµm, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng lîi nhuËn vµ tû suÊt lîi nhuËn...) trªn gãc ®é xem xÐt mÆt tµi chÝnh vµ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t chóng ta sö dông c¸c ®é ®o hiÖu qu¶ tµi chÝnh nh chi phÝ nhá nhÊt, thêi h¹n thu håi vèn ng¾n nhÊt, thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t t¨ng thªm  ®Þnh møc, ®iÓm hoµ vèn nhá nhÊt, IRR > IRR ®Þnh møc vµ lín nhÊt; IRR cña vèn ®Çu t t¨ng thªm  IRR ®Þnh møc, RR  RR ®Þnh møc vµ lín nhÊt, hoÆc RR vèn ®Çu t t¨ng thªm  RR ®Þnh møc. Tr×nh tù c¸c bíc so s¸nh lùa chän ph¬ng ¸n nh sau: a. §a ra ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng ¸n cã thÓ cã. b. X¸c ®Þnh thêi kú ph©n tÝch so s¸nh (TKPT). c. ¦íc lîng c¸c kho¶n thu, chi trong thêi kú ph©n tÝch cña tõng ph ¬ng ¸n. d. X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè tÝnh kÐo (1 + r) n hoÆc chiÕt khÊu 1 (1  r ) n ®Ó tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n thu, chi ph¸t sinh ë c¸c n¨m kh¸c nhau vÒ cïng mét mÆt b»ng thêi gian. e. Lùa chän chØ tiªu ®o lêng hiÖu qu¶. f. TÝnh c¸c chØ tiªu ®o lêng hiÖu qu¶. g. So s¸nh lùa chän ph¬ng ¸n theo tõng chØ tiªu. 2. H×nh thµnh vµ c¶i biÕn c¬ cÊu vèn kinh doanh. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh thùc hiÖn ® îc vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i cã vèn. MÆt kh¸c sè vèn ban ®Çu ®· ®îc nhµ níc quy ®Þnh ®Ó ®Çu t c¸ch thµnh lËp doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c ho¹t ®éng ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸ v×vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã lîng tiÒn øng tríc hay cßn gäi lµ vèn môc ®Ých ®Ó gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu ®Çu vµo. - Vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ® îc sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, th«ng thêng lµ: nhµ xëng, kho tµng, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i... Nh÷ng t liÖu nµy cã thêi gian sö dông dµi trªn mét n¨m, tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt, sau mçi chu kú chóng hao mßn mét phÇn nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu v× vËy gi¸ trÞ cña chóng ®îc chuyÓn dÇn tõng phÇn cµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. Vèn cè ®Þnh lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t øng tríc vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ t liÖu lao ®éng do con ngêi s¸ng taä ra vµ cã tÝnh chÊt l©u bÒn trong qu¸ tr×nh sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm: Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh, h÷u h×nh, tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh vµ tµi s¶n cèn ®Þnh tµi chÝnh doanh nghiÖp. Chóng ®¶m b¶o hai ®iÒu kiÖn: Thêi giam s¶n xuÊt trªn mét n¨m, gi¸ trÞ ®¹t møc ®é quy ®Þnh. - Vèn lu ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n lu ®éng trong s¶n xuÊt vµ tµi s¶n lu ®éng trong lu th«ng. §ã lµ sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®· øng tríc vÒ tµi s¶n lu ®éng trong s¶n xuÊt vµ tµi s¶n lu ®éng nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn tôc. Trong qu¸ tr×nh tham gia s¶n xuÊt s¶n phÈm c¸c ®èi tîng lao ®éng biÕn d¹ng chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt nµy sang h×nh th¸i hiÖn vËt kh¸c. Chóng tham gia toµn bé vµ tham gia mét lÇn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¸ trÞ cña chóng ®îc chuyÓn ho¸ toµn bé vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, nã ® îc bï ®¾p khi s¶n phÈm ®îc tiªu thô, thu ®îc tiÒn hµng. Vèn lu ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau, ë mçi giai ®o¹n vèn lu ®éng biÓu diÔn c¸c h×nh th¸i kh¸c nhau: + Giai ®o¹n 1: §ã lµ vèn ®Ó mua nguyªn vËt liÖu phô tïng... tõ tiÒn chuyÓn thµnh vËt chÊt ®îc dù tr÷ cho s¶n xuÊt. + Giai ®o¹n 2: §a nguyªn vËt liÖu dù tr÷ vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm díi d¹ng b¸n thµnh phÈm, vèn ë ®©y chuyÓn thµnh vèn s¶n xuÊt. + Giai ®o¹n 3: Lµ giai ®o¹n tiªu thô s¶n phÈm vµ thu håi vèn, vèn ®· chuyÓn tõ h×nh th¸i vËt chÊt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ. Trong cïng mét thêi gian vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp ph©n bè kh¾p ë c¸c giai ®o¹n lu©n chuyÓn. Sù vËn ®éng cña vèn l u ®éng trong doanh nghiÖp lµ sù vËn ®éng cña vËt t hµng ho¸, lîng vèn t¨ng trëng thÓ hiÖn lîng vËt t hµng ho¸ lu©n chuyÓn hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ. C¶i tiÕn c¬ cÊu vèn kinh doanh chÝnh lµ c¶i tiÕn sù thu hót b»ng nhiÒu h×nh thøc tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ ®Ó h×nh thµnh c¸c quü tiÒn tÖ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh hay tiªu dïng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, c¶i biÕn c¬ cÊuq vèn lµ chøc n¨ng quan träng lµm viÖc lu©n chuyÓn vèn tõ ngêi cung cÊp ®Õn ngêi sö dông ®îc tiÖn lîi vµ tr«i ch¶y. 3. X¸c ®Þnh tèc ®é chu chuyÓn cña vèn lu ®éng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vèn lu ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng, thêng xuyªn qua c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ã lµ giai ®o¹n dù tr÷ s¶n xuÊt lu th«ng ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó x¸c ®Þnh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng ngêi ta thêng sö dông c¸c chØ tiªu sau: - Sè vßng quay cña vèn lu ®éng. Tæng doanh thu thuÇn Vèn lu ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn lu ®éng quay ®îc mÊy vßng trong kú. NÕu sè vßng quay t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng vµ ngîc l¹i. ChØ tiªu cßn ®îc gäi lµ hÖ sè lu©n chuyÓn. Sè vßng quay cña vèn lu ®éng = - Thêi gian cña vßng lu©n chuyÓn. Thêi gian cña kú ph©n tÝch Sè vßng quay cña vèn lu ®éng ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn sè ngµy cÇn thiÕt cho vèn lu ®éng quay ®îc mét vßng. Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín. Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn = - HÖ sè ®¶m nhËn vèn lu ®éng. Vèn lu ®éng b×nh qu©n Tæng doanh thu thuÇn HÖ sè nµy cµng nhá chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao. Sè vèn tiÕt kiÖm ®îc cµng nhiÒu. HÖ sè cho biÕt ®Ó cã 1 ®ång lu©n chuyÓn th× cÇn mÊy ®ång vèn lu ®éng. HÖ sè ®¶m nhËn vèn lu ®éng = 4. X¸c ®Þnh chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ vèn kinh doanh. Trong kinh doanh bÊt kú mét chñ ®Çu t nµo khi ho¹t ®éng ®Òu cã môc ®Ých chung ®ã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trong ®iÒu kiÖn cho phÐp. HiÖu qu¶ kinh doanh ¶nh hëng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trong c¸c tû suÊt doanh lîi lu«n lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh quan t©m. Chóng lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh so s¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ møc lîi cña c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i. - Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu. Ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh thÓ hiÖn lîi nhuËn do doanh thu tiªu thô s¶n phÈm mang l¹i. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Lîi tøc sau thuÕ Doanh thu thuÇn x 100% ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn cø 100 ®ång doanh thu thuÇn th× sinh ra bao nhiªu ®ång lîi tøc sau thuÕ. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n ta cÇn ph¶i xem xÐt kÕt hîp b¶n chÊt cña ngµnh kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu = - HÖ sè quay vßng cña tµi s¶n: Lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña tµi s¶n ®Çu t thÓ hiÖn qua doanh thu thuÇn sinh ra tõ tµi s¶n ®Çu t ®ã. Th«ng qua ®ã ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp. C«ng thøc x¸c ®Þnh: HÖ sè quay vßng tµi s¶n = Doanh thu thuÇn Tµi s¶n vèn b×nh qu©n HÖ sè cµng cao th× doanh nghiÖp sö dông tµi s¶n cµng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn khi ®¸nh gi¸ hÖ sè quay vßng tµi s¶n ph¶i kÕt hîp xem xÐt b¶n chÊt cña ngµnh kinh doanh mµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng. - Tû suÊt lîi nhuËn/vèn sö dông. Lµ sù kÕt hîp cña hai chØ tiªu lîi nhuËn/doanh thu víi hÖ sè quay vßng tµi s¶n. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Tû suÊt lîi nhuËn/vèn sö dông = Lîi tøc sau thuÕ Vèn sö dông b×nh qu©n Tû suÊt nµy ph¶n ¸nh cø 100 ®ång vèn ho¹t ®éng b×nh qu©n trong kú sÏ mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Tû suÊt nµy cµng lín chøng tá vèn sö dông cã hiÖu qu¶ cao vµ ngîc l¹i. - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®îc tÝnh to¸n b»ng nhiÒu chØ tiªu song phæ biÕn nhÊt lµ: + ChØ tiªu søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh = Lîi nhuËn thuÇn (l·i gép) Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh mang l¹i mÊy ®ång doanh thu thuÇn. Lîi nhuËn thuÇn (l·i gép) Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh mang l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn gép. + Søc sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh = - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n lu ®éng. HiÖu qu¶ chung vÒ sö dông tµi s¶n lu ®éng ®îc ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu nh søc s¶n xuÊt, søc sinh lêi cña vèn lu ®éng. Tæng doanh thu thuÇn Tµi s¶n lu ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn lu ®éng ®em l¹i mÊy ®ång doanh thu thuÇn. + Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n lu ®éng = Lîi nhuËn thuÇn Tµi s¶n lu ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¶nh 1 ®ång vèn lu ®éng lµm ra mÊy ®ång lîi nhuËn hay l·i gép trong kú. + Søc sinh lêi tµi s¶n lu ®éng = III. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n. 1. C¬ cÊu vèn nî. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch vèn, lu©n chuyÓn vèn cho ta híng ®¸nh gi¸ ®èi víi kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña mét doanh nghiÖp. MÆt kh¸c c¸c nhµ qu¶n trÞ cßn quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng kinh doanh l©u dµi cña doanh nghiÖp ®èi víi viÖc tho¶ m·n c¸c kho¶n nî vay dµi h¹n ho¹t ®éng kinh doanh. Nh÷ng kh¸i niÖm nµy ®îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu sau ®©y: + Tû suÊt nî = Nî ph¶i tr¶ Nguån vèn Vèn së h÷u Nguån vèn Tæng hai chØ tiªu lµ 100% hay K nî = 1 - K tµi trî + Tû suÊt tù tµi trî = V× nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u lµ hai yÕu tè cÊu thµnh nguån vèn. Tû suÊt nî cßn ph¶n ¸nh tû lÖ vèn vay trong tæng sè vèn cña doanh nghiÖp. Tû suÊt tµi trî ph¶n ¸nh tû lÖ vèn riªng cña doanh nghiÖp trong tæng sè vèn. Trªn c¬ së tÝnh to¸n tû tù tµi trî thÊy ®îc møc ®é ®éc lËp hay phô thuéc cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c chñ nî, møc ®é tµi trî cña doanh nghiÖp ®èi víi vèn kinh doanh cña m×nh. Tû suÊt nµy cµng lín cµng thÓ hiÖn sè vèn doanh nghiÖp tù cã lín, tÝnh ®éc lËp cao víi c¸c chñ nî do ®ã kh«ng bÞ rµng buéc hoÆc bÞ søc Ðp cña c¸c kho¶n nî vay. C¨n cø vµo c¸c tû suÊt nµy mµ nhµ cho vay quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng. Hä thêng mong muèn tû suÊt nµy cµng cao cµng tèt, tû suÊt tµi trî cµng cao th× møc ®é rñi ro c¸c chñ nî sÏ Ýt h¬n. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong kinh doanh vÊn ®Ò lµm cho c¸c nhµ kinh doanh lo ng¹i lµ c¸c kho¶n nî nÇn d©y d, c¸c kho¶n ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. V× vËy doanh nghiÖp ph¶i duy tr× mét møc vèn lu©n chuyÓn hîp lý ®Ó ®¸p øng kÞp thêi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, duy tr× c¸c lo¹i hµng tån kho ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi. T¹i c¸c níc trªn thÕ giíi theo c¬ chÕ thÞ trêng c¨n cø vµo luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp cã thÓ bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n theo yªu cÇu cña c¸c chñ nî khi doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. HiÖn nµy luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam còng quy ®Þnh t¬ng tù nh vËy. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n quan t©m ®Õn c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ vµ chuÈn bÞ nguån ®Ó thanh to¸n chóng. Vèn lu©n chuyÓn cã thÓ hiÖn lµ sè tiÒn chªnh lÖch cña tµi s¶n l u ®éng víi nî ng¾n h¹n. ViÖc ®¸nhq gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña vèn lu©n chuyÓn ë mét doanh nghiÖp chØ dùa trªn quy m« vèn lu©n chuyÓn ®Ó ®¸nh gi¸ th× cã thÓ ph¶n ¸nh ®óng ®¾n kh¶ n¨ng thanh to¸n do ®ã ng êi sö dông chØ tiªu hÖ sè thanh to¸n ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña vèn lu©n chuyÓn. - HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n. Lµ mèi quan hÖ gi÷a tµi s¶n lu ®éng víi c¸c kho¶n nî g¾n h¹n. HÖ sè thanh to¸n thÓ hiÖn møc ®é ®¶m b¶o cña tµi s¶n l u ®éng ®èi víi nî ng¾n h¹n. HÖ sè thanh to¸n lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tèt nhÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n mµ gi¸ trÞ cµng lín th× ph¶n ¸nh thanh to¸n cµng cao. C«ng thøc ®îc x¸c ®Þnh: Tµi s¶n lu ®éng TTS Nî ng¾n h¹n (AT nguån vèn) + B¶n chÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. K= + C¬ cÊu tµi s¶n lu ®éng. + HÖ sè quay vßng cña mét sè tµi s¶n lu ®éng. - HÖ sè thanh to¸n tøc thêi. ThÓ hiÖn vÒ tiÒn mÆt vµ c¸c lo¹i tµi s¶n cã thÓ chuyÓn ngay thµnh tiÒn ®Ó thanh to¸n nî ng¾n h¹n. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi ®îc x¸c ®Þnh: TiÒn + §Çu t ng¾n h¹n + C¸c kho¶n ph¶i thu Nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy thêng xuyªn biÕn ®éng tõ 0,5 ®Õn 1. Tuy trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cÇn xem xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ thùc tÕ t×nh h×nh cña doanh nghiÖp song nÕu hÖ sè k bÐ < 0,5 th× doanh nghiÖp sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n nî vµ trong ®iÒu kiÖn cña c¸c kho¶n nî ®· ®Õn h¹n tr¶ th× doanh nghiÖp buéc ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p bÊt lîi ®Ó ®ñ tiÒn thanh to¸n. K= - HÖ sè quay vßng cña kho¶n ph¶i thu. Lµ tû sè gi÷a doanh thu thuÇn cña c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. HÖ sè nµy ph¶n ¸nh tèc ®é chu chuyÓn ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. C¸c kho¶n ph¶i ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®îc thu bao nhiªu lÇn trong kú. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Doanh thu thuÇn B×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu HÖ sè quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu biÓu hiÖn b×nh qu©n cø 1 ®ång c¸c kho¶n ph¶i thu trong n¨m th× thu ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. H= HÖ sè H cµng cao chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu nhanh, ®iÒu nµy tèt v× doanh nghiÖp kh«ng ph¶i ®Çu t vµo c¸c kho¶n ph¶i thu nhiÒu. Tuy nhiªn nÕu hÖ sè H qu¸ cao tøc k× h¹n thanh to¸n ng¾n, do ®ã cã ¶nh hëng ®Õn khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô, kh«ng hÊp dÉn kh¸ch hµng. - Kú thu b×nh qu©n cña doanh nghiÖp b¸n chÞu: Ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt b×nh qu©n ®Ó thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu trong kú. B×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch Tæng doanh thu Theo nguyªn t¾c chung th× kú b×nh qu©n cña doanh thu b¸n chÞu ë mét doanh nghiÖp kh«ng vît qu¸ 1 + 1/3 ngaú cña kú h¹n thanh to¸n. Tuy nhiªn nÕu ph¬ng thøc thanh to¸n cã Ên ®Þnh kú h¹n ®îc hëng chiÕt khÊu th× sè ngµy cha thu kh«ng ®îc vît qu¸ 1 + 1/3 sè ngµy cña kú h¹n hëng chiÕt khÊu. N= - HÖ sè quay vßng hµng tån kho. Ph¶n ¸nh mèi quan hÖ khèi lîng hµng ho¸ ®· b¸n víi hµng ho¸ dù tr÷ trong kho. HÖ sè quay vßng hµng tån kho mµ sè lÇn mµ hµng ho¸ tån kho b×nh qu©n ®îc b¸n trong kú. N= 365 365 = HÖ sè quay vßng hµng tån kho HK IV. Sù cÇn thiÕt c¶i tiÕn qu¶n trÞ tµi chÝnh c¸c tæ chøc kinh tÕ nãi chung vµ cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi riªng Trong doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Tuy nhiªn ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng cèt lâi ®¶m b¶o cho viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thùc hiÖn. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh bao gåm: vèn lu ®éng, vèn cè ®Þnh vµ vèn chuyªn dïng kh¸c. Doanh nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc huy ®éng c¸c c¸c lo¹i vèn cÇn thiÕt cho nhu cÇu kinh doanh. §ång thêi tiÕn thµnh ph©n phèi qu¶n lý vµ sö dông vèn hîp lý, cã hiÖu qu¶. ViÖc th êng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp cho ng êi sö dông th«ng tin n¾m ®îc thùc tr¹ng cña qu¶n trÞ tµi chÝnh, x¸c ®Þnh râ ®îc nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ®Õn qu¶n trÞ tµi chÝnh. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¶i tiÕn qu¶n trÞ tµi chÝnh kh«ng chØ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi riªng mµ cßn lµ mèi quan t©m cña nhiÒu ®èi t îng, c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ®Çu t, chñ ng©n hµng, nhµ cung cÊp vµ b¹n hµng. V× vËy th«ng qua ®ã cho phÐp thu thËp xö lý th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c trong doanh nghiÖp nh»m qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tiÒm lùc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh rñi ro vµ triÓn väng trong t¬ng lai. Trong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ vÊn ®Ò næi lªn lµ lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh trë lªn hiÖu qu¶. V× vËy c¶i tiÕn qu¶n trÞ tµi chÝnh cµng trë nªn cã ý nghÜa, gióp cho ngêi ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp. Ch¬ng II T×nh h×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. 1. LÞch sö h×nh thµnh. C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Liªn hiÖp xÝ nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nay lµ Tæng c«ng ty x©y dùng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, ® îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 188 NN/TCCB/Q§ ngµy 24 - 3 -1993 cña bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ xÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ n«ng nghiÖp theo quy chÕ cña nhµ n íc vÒ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ n«ng nghiÖp. Trªn c¬ së hîp nhÊt cña 3 XÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp x©y l¾p 10, XÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ n«ng nghiÖp theo quyÕt ®Þnh 313 NN/TCCB/Q§ ngµy 10 - 3 - 1991 vµ XÝ nghiÖp vËn t¶i thi c«ng c¬ giíi theo quyÕt ®Þnh 222 NN/TCCB/Q§ ngµy 1-8-1992 Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Tõ khi thµnh lËp C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n më t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc theo luËt ®Þnh. Tªn giao dÞch cña C«ng ty: "C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n", C«ng ty ®Æt trô së chÝnh ë §èng §a - Hµ Néi, v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Vinh - NghÖ An vµ v¨n phßng ®éi t¹i Ph¸p v©n - Thanh Tr× - Hµ Néi. §Õn nay C«ng ty vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông vµ trang trid néi thÊt, x©y dùng c«ng tr×nh vµ khai hoang ®ång ruéng. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn tÝch tô tËp trung ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸ s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, ®¸p øng nhu cÇu nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng trong c¸c n¨m gÇn ®©y cña C«ng ty ®¹t trªn 20 tû ®ång, ®Õn nay C«ng ty më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ra kh¾p c¶ níc. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - C«ng nghÖ cã ¶nh hëng ®Õn qu¶n trÞ tµi chÝnh ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm. X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt ra tµi s¶n cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quãc d©n, nã lµm t¨ng søc m¹nh vÒ nÒn kinh tÕ quèc phßng. X©y dùng c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho x· héi gãp phÇn quan träng trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng kh¸c biÖt so víi nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt kh¸c thÓ hiÖn: chu kú s¶n xuÊt kÐo dµi, s¶n phÈm cã tÝnh ®¬n chiÕc, s¶n phÈm lµ nh÷ng c«ng tr×nh vËt kiÕn tróc cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian x©y dùng vµ l¾p ®Æt dµi, s¶n phÈm kh«ng ®em ra thÞ trêng tiªu thô, hÇu hÕt ®· cã ngêi ®Æt hµng tríc, khi x©y dùng n¬i s¶n xuÊt còng ®ång thêi lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm. S¶n phÈm x©y dùng mang tÝnh tæng hîp vÒ nhiÒu mÆt: kinh tÕ, kü thuËt, chÝnh trÞ, nghÖ thuËt... Nã rÊt ®a d¹ng nhng l¹i ®¬n chiÕc. Mçi c«ng tr×nh ®îc x©y dùng theo mét thiÕt kÕ kü thuËt riªng cã trÞ dù to¸n riªng vµ t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. HiÖn tÝnh ®Õn th¸ng 12 - 2000 c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty ® îc th«ng qua biÓu sau: BiÓu 1: C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty. Tªn tµi s¶n Sè lîng Gi¸ trÞ cßn l¹i 1. M¸y ñi DT 75 1 18.000.000 2. Trô së lµm viÖc 1 74.210.000 3. Bé ®Çu Video 1 1.416.000 4. ¤t« t¶i Kamaz 1 31.600.000 5. ¤t« Hon®a 1 318.125.000 6. M¸y trén bª t«ng m¸y næ 3 24.540.000 7. §Çm bµn Japan 1 2.689.000 8. V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Vinh 1 1.447.731.376 9. M¸y trén bª t«ng 10 116.400.000 10. M¸y läc níc 1 5.915.000 11. M¸y vi tÝnh 1 20.574.760 12. §iÖn tho¹i di ®éng 1 7.875.000 13. M¸y photo coppy 1 33.247.500 14. M¸y Fax Canon 1 8.482.500 Tæng 2.110.788.436 Trong tæng sè tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty phÇn lín ®îc ®Çu t tõ nguån vèn tù bæ sung thªm chiÕm 1.741.398.317® trong tæng tµi s¶n, mét phÇn ®îc ®Çu t tõ nguån vèn ng©n s¸ch cÊp bao gåm m¸y ñi trÞ gi¸ 15 triÖu ®ång, trô së lµm viÖc 74.210.000® mét phÇn gi¸ trÞ «t« vµ trô së t¹i Vinh còng ®îc ®Çu t tõ nguån vèn nµy. Tæng tµi s¶n ®îc ®Çu t tõ ng©n s¸ch ciÕm 369.390.119 ®ång trong tæng tµi s¶n. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ mét ®¬n vÞ x©y l¾p nªn viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ c«ng nh©n lao ®éng cña C«ng ty chÞu sù ¶nh hëng trùc tiÕp cña ngµnh x©y l¾p. C«ng ty dùa vµo nh÷ng tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô mµ C«ng ty ®¶m nhËn, C«ng ty lu«n lu«n quan t©m hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, hiÖu qu¶. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Ban gi¸m ®èc gåm: Gi¸m ®èc vµ Phã gi¸m ®èc Phßng tµi vô Phßng tæ chøc §éi x©y dùng Phßng kü thuËt tæng hîp KÕ to¸n §1 KÕ to¸n ®éi §éi x©y §éi x©y x©y dùng dùng 1 dùng 22 - Ban gi¸m ®èc C«ng ty bao gåm mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc. Võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho nhµ níc võa lµ ngêi ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, thay mÆt C«ng ty gi¸m ®èc hay phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mçi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cã quyÒn ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo quy ®Þnh ®îc ban hµnh. §¹i diÖn cho C«ng ty thùc hiÖn quÒn vµ nghÜa vô cho nhµ níc ®ång thêi ch¨m lo ®Õn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phßng tµi vô: Thùc hiÖn viÖc ghi chøng tõ, xö lý c¸c chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Çy ®ñ, kÞp thêi. §ång thêi phong tµi vô cã chøc n¨ng ph©n phèi, gi¸m s¸t c¸c nguån vèn ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô theo dâi tæ chøc, qu¶n lý nh©n lùc vµ c¸n bé qu¶n lý trong C«ng ty. §ång thêi cã nhiÖm vô ph©n ph¸t tµi liÖu cho c¸c phßng ban kh¸c. - Phßng kü thuËt tæng hîp: Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, lËp c¸c hå s¬ dù thÇu, tÝnh to¸n x©y dùng c¸c c«ng tr×nh tham gia dù thÇu, lËp h¹n møc vµ tæ chøc mua vËt liÖu ®¸p øng nhu cÇu cho c¸c ®éi khi ®îc gi¸m ®èc giao phã, theo dâi gi¸m s¸t t×nh h×nh thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu. §ång thêi cã chøc n¨ng gióp ®ì gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nµy C«ng ty cã tæng sè c«ng nh©n viªn lµ 596 ng êi trong ®ã 93 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, 203 c«ng nh©n kü thuËt, 57 trung cÊp, cßn l¹i lµ c«n nh©n x©y dùng bËc thÊp vµ lao ®éng phæ th«ng. Trong ®ã cã 13 nh©n viªn qu¶n lý gåm 1 gi¸m ®èc vµ 1 phã gi¸m ®èc, 5 nh©n viªn phßng tµi vô, 5 nh©n viªn phßng kü thuËt tæng hîp vµ nh©n viªn phßng tæ chøc. HiÖn nay C«ng ty cã 22 ®éi s¶n xuÊt, mçi ®éi cã thÓ hîp ®ång s¶n xuÊt mét hay nhiÒu c«ng tr×nh. III. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ tµi chÝnh ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. §Ó biÕt ®îc thùc tr¹ng ®Çu t cña C«ng ty ta nghiªn cøu vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng ®Çu t trong 3 n¨m gÇn nhÊt trë l¹i ®©y th«ng qua biÓu. 1. T×nh h×nh ®Çu t. BiÓu 8a: T×nh h×nh ®Çu t ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ChØ tiªu 1998 1999  7,43  2,62 Tû suÊt ®Çu t % 4,81 Tû suÊt tù tµi trî tµi 2,386 1,552 -0,834 s¶n cè ®Þnh (lÇn) Qua biÓu ta thÊy: - Tû suÊt ®Çu t. 2000  8,43  1 1,754 0,202 Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n 132,39 86,4 XÐt ë gãc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n cña chØ tiªu trong 3 n¨m lµ 132,39% cho thÊy hiÖn ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®îc t¨ng lªn. Xem xÐt mét c¸c cô thÓ cho thÊy. Tû suÊt ®Çu t = Tµi s¶n cè ®Þnh Tæng tµi s¶n N¨m 1999 tû suÊt ®Çu t lµ 7,43% t¨ng 2,62% so víi n¨m 1998 ph¶n ¸nh C«ng ty ®· chó träng ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh do C«ng ty ®· ®Çu t x©y dùng v¨n phßng lµm viÖc t¹i Vinh, ®ång thêi sè vèn lu ®éng trong n¨m còng t¨ng lªn 0,67% do c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng lªn. KÕt qu¶ cho thÊy C«ng ty cã tµi s¶n lu ®éng lín h¬n rÊt nhiÒu so víi tµi s¶n cè ®Þnh mµ l¹i chñ yÕu ë c¸c kho¶n ph¶i thu chøng tá t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ch a æn ®Þnh. Ph¶n ¸nh viÖc ®Çu t tµi s¶n cña C«ng ty cha hîp lý, sè m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt qu¸ Ýt. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· chó träng t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t ph¸t triÓn l©u dµi. N¨m 2000 tû suÊt ®Çu t t¨ng 1% so víi n¨m 1999 nguyªn nh©n do tæng tµi s¶n cña C«ng ty ®· gi¶m xong tèc ®oä gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vÉn nhá h¬n. V× vËy tû suÊt t¨ng thÓ hiÖn tû träng tµi s¶n cè ®Þnh trong tæng tµi s¶n t¨ng lªn. Tuy nhiªn tµi s¶n lu vÉn chiÕm phÇn lín trong tæng tµi s¶n cña C«ng ty. - Tû suÊt tµi trî. Vèn chñ së h÷u Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh N¨m 1999 tû suÊt tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh lµ 1,552 lÇn gi¶m 0,834 lÇn so víi n¨m 1998, nguyªn nh©n tµi s¶n cè ®Þnh trong n¨m ®· t¨ng lªn mÆc dï tû suÊt gi¶m song vèn chñ së h÷u vÉn ®¶m b¶o ®Ó ®Çu t c¸c lo¹i h×nh tµi s¶n cè ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh vÉn v÷ng vµng æn ®Þnh. Tû suÊt tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh = N¨m 2000 tû suÊt tù trµi trî tµi s¶n cè ®Þnh lµ 1,754 lÇn t¨ng 0,202 lÇn so víi n¨m 1999 do tèc ®é gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh m¹nh h¬n tèc ®é gi¶m vèn chñ së h÷u. C«ng ty cã ®ñ vèn chñ së h÷u ®Ó ®Çu t cho c¸c lo¹i h×nh tµi s¶n cè ®Þnh mµ kh«ng ph¶i ®i vay ng©n hµng ®Ó ®Çu t. Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch trong 3 n¨m cho thÊy t×nh h×nh ®Çu t cña C«ng ty lµ cha phï hîp tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng nhá trong sè m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Æc biÖt n¨m 2000 tµi s¶n cè ®Þnh cò hÕt thêi h¹n sö dông t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Tµi s¶n lu ®éng chiÕm tû träng cao trong tæng sè tµi s¶n ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n ph¶i thu ngµy cµng t¨ng lªn ®Õn n¨m 2000 c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng. ************* 2. C¬ cÊu vèn s¶n xuÊt kinh doanh. BiÓu 8b: C¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty. 1999 ChØ tiªu 1998  Tû suÊt nî (%) 89,73 89,23 Tû suÊt tù tµi trî (%) 10,27 10,77  -0,5 0,5 2000   85,22 -4,01 14,78 4,01 Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n 97,45 119,96 §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kinh doanh l©u dµi cña C«ng ty ta nghiªn cøu vµ ph©n tÝch. Qua biÓu ta thÊy: - Tû suÊt nî ph¶n ¸nh quan hÖ nî ph¶i tr¶ vµ tæng nguån vèn cho thÊy ®îc tû lÖ vèn vay trong tæng nguoßn vèn cña doanh nghiÖp. Qua biÓu ta thÊy tû suÊt nî b×nh qu©n trong 3 n¨m lµ 97,45% cho thÊy nh÷ng cè g¾ng cña C«ng ty trong viÖc gi¶m bít c¸c kho¶n nî trong tæng nguån vèn. Cô thÓ n¨m 1999 tû suÊ nî lµ 89,23% gi¶m 0,5% so víi n¨m 1998 lµ do nî ph¶i tr¶ mµ nguån vèn chñ së së h÷u ®Òu t¨ng song tèc ®é t¨ng nguån vèn chñ së h÷u t¨ng nhanh h¬n (t¨ng 8,61%) so víi n¨m 1998, so víi tèc ®é ph¶i tr¶ (t¨ng 2,94%). N¨m 2000 tû suÊt nî gi¶m 4,01% so víi n¨m 1999 do C«ng ty ®· cè g¾ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî ®èi víi ng êi b¸n, c¸c ®¬n vÞ néi bé lµm gi¶m c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. KÕt qu¶ ph¶n ¸nh C«ng ty ®· chó träng gi¶m nî ph¶i tr¶ t¨ng møc ®é tù chñ tµi chÝnh song sè vèn vay vÉn chiÕm phÇn lín vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù rµng buéc søc Ðp cña c¸c kho¶n nî vay. - Tû suÊt tµi trî. XÐt tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n cña c¸c chØ tiªu trong 3 n¨m lµ 119,96% ph¶n ¸nh sè vèn chñ së h÷u chiÕn trong tæng nguån vèn t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Xem xÐt mét c¸ch cô thÓ thÊy n¨m 1999 tû suÊt tµi trî lµ 10,77% t¨ng 0,5% so víi n¨m 1998. N¨m 2000 tû suÊt t¨ng 4,01% so víi n¨m 1999. KÕt qu¶ thÓ hiÖn C«ng ty ®· cè g¾ng t¨ng nguån vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn ®Ó t¨ng tÝnh tù chñ song kh¶ n¨ng ®éc lËp tµi chÝnh cña C«ng ty lµ rÊt kÐm. 3. T×nh h×nh chñ chuyÓn vèn lu ®éng. §Ó thÊy râ t×nh h×nh tµi chÝnh, vÊn ®Ò sö dông vèn mµ tµi s¶n th«ng qua biÓu sau cho thÊy. BiÓu 10: HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng ChØ tiªu 1998 1999  1,02  0,01 2000  1,06  0,04 1. Sè vßng quay vèn 0,01 lu ®éng 2. Thêi gian 1 vßng 356,44 352,94 -3,5 339,62 -3,43 quay lu©n chuyÓn 3. HÖ sè ®¶m nhiÖm 0,99 0,98 -0,01 0,94 -0,01 Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n 102,4 97,6 97,4 - Sè vßng quay cña vèn lu ®éng cho biÕt vèn lu ®éng quay ®îc mÊy vßng trong kú. NÕu sè vßng quay t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng lªn. Qua biÓu ta thÊy sè vßng quay cña vèn lu ®éng cã xu híng t¨ng dÇn, tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n cña chØ tiªu lµ 102,4%, xem xÐt mét c¸ch cô thÓ ta thÊy: n¨m 1999 sè vßng quay vèn lu ®éng lµ 1,02 lÇn t¨ng 0,01 so víi n¨m 1998, ®iÒu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn lu ®éng b×nh qu©n sÏ ®em l¹i 1,02 ®ång doanh thu thuÇn. KÕt qu¶ cho thÊy viÖc sö dông vèn l u ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n n¨m 1998. Sè vßng quay vèn lu ®éng nhanh h¬n vµ ®Ó lµm ra 1 ®ång doanh thu thuÇn cÇn sö dông sè vèn lu ®éng Ýt h¬n n¨m 1998 lµ 0,01 ®ång. N¨m 2000 sè vßng quay vèn l u ®éng lµ 1,06 lÇn t¨ng 0,04 lÇn so víi n¨m 1999 ®iÒu nµy cho thÊy viÖc sö dông vèn l u ®éng cña C«ng ty lµ cã hiÖu qu¶ h¬n n¨m 1999. §Ó lµm ra mét ®ång doanh thu thuÇn cÇn sö dông sè vèn lu ®éng Ýt h¬n n¨m 1999 lµ 0,04 ®ång, kÕt qu¶ ph¶n ¸nh sè vßng quay cña vèn lu ®éng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, ®iÒu nµy ph¶n ¸nh viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cña C«ng ty cã hiÖu qu¶. - Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn. Qua biÓu ta thÊy mét vßng lu©n chuyÓn ®· gi¶m dÇn. Xem xÐt cô thÓ ta thÊy n¨m 1999 thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn lµ 352,94 ngµy tøc ph¶i mÊt 11,7 th¸ng vèn lu ®éng míi quay ®îc mét vßng hay mét ®ång vèn lu ®éng lµm ra mét ®ång doanh thu ph¶i mÊt 11,7 th¸ng, song ®· gi¶m 3,5 ngµy so víi n¨m 1998. N¨m 2000 thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn vèn l u ®éng nhanh h¬n qua c¸c n¨ng song ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt cña ngµnh cã chu kú s¶n xuÊt dµi, thêi h¹n thu håi vèn chËm do ®ã tèc ®é lu©n chuyÓn vèn chËm. - HÖ sè ®¶m nhËn vèn lu ®éng. Qua biÓu ta thÊy hÖ sè ®¶m nhËn n¨m 1999 lµ 0,98 lÇn gi¶m 0,01 lÇn sã víi n¨m 1998. N¨m 2000 hÖ sè lµ 0,94 lÇn gi¶m 0,04 lÇn so víi n¨m 1999. KÕt qu¶ cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong c¸c n¨m t¨ng dÇn, sè vèn lu ®éng tiÕt kiÖm ®îc t¨ng lªn. Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch trong 3 n¨m cho thÊy nh÷ng cè g¾ng cña C«ng ty trong viÖc t¨ng vßng quay vèn lu ®éng, gi¶m thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn, hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cã t¨ng song kh«ng cao. Vèn lu ®éng cña C«ng ty lu©n chuyÓn cßn chËm, sè vèn bÞ ø ®äng, chiÕm dông lín. 4. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña vèn. BiÓu 9: HiÖu qu¶ sinh lêi cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. ChØ tiªu 1. Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu (%) 2. Tû suÊt lîi nhuËn/vèn (%) 3. HÖ sè quay vßng tµi s¶n (lÇn) 4. Søc sinh lêi tµi s¶n cè ®Þnh (lÇn) 5. Søc sinh lêi tµi s¶n lu ®éng (lÇn) 6. Søc s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh (lÇn) 7. Søc s¶n xuÊt tµi s¶n lu ®éng (lÇn) 1998 1999 2000     0,98 0,82 -0,16 0,71 -0,11 0,92 0,78 0,14 0,69 0,09 0,94 0,97 0,03 0,98 -0,01 9,52 12,64 3,12 12,89 0,25 0,36 0,57 0,21 1,17 0,6 1,01 1,02 0,01 1,06 0,06 0,039 0,046 0,007 0,096 0,05 - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu. Qua biÓu ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu gi¶m dÇn qua c¸c n¨m cô thÓ: n¨m 1999 lµ 0,82% gi¶m 0,16% so víi n¨m 1998 tøc trong 100 ®ång doanh thu míi sinh ®îc 0,85 ®ång lîi tøc. §Õn n¨m 2000 tû suÊt lµ 0,71% gi¶m 0,11% so víi n¨m 1998 tøc lµ trong 100 ®ång doanh thu thuÇn míi sinh ®îc 0,71 ®ång lîi tøc. KÕt qu¶ cho thÊy lîi tøc thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty rÊt thÊp, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh ngµy cµng gi¶m sót. - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn. Tõ sè liÖu trªn biÓu ta thÊy tû suÊt nµy cã xu híng gi¶m dÇn, n¨m 1998 tû suÊt nµy lµ 0,92% cho thÊy 100 ®ång vèn sö dông b×nh qu©n ®em l¹i lµ 0,92 ®ång l·i. N¨m 1999 tû suÊt nµy lµ 0,78% gi¶m 0,14% so víi n¨m 1998. N¨m 2000 tû suÊt nµy gi¶m 0,09% so víi n¨m 1999. KÕt qu¶ cho thÊy doanh thu ®em l¹i tõ vèn ®Çu t s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ thÊp, chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty ngµy cµng gi¶m. - HÖ sè quay vßng tµi s¶n. Qua biÓu ta thÊy hÖ sè quay vßng tµi s¶n qua c¸c n¨m t¨ng dÇn, cô thÓ n¨m 1999 t¨ng 0,33 lÇn so víi n¨m 1998. N¨m 2000 t¨ng 0,01 lÇn so víi n¨m 1999. Ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ®Çu t tµi s¶n t¨ng lªn. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n c¸c lo¹i ta tiÕn hµnh xem xÐt c¸c chØ tiªu: - Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh: Trong c¸c n¨m søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng lªn, n¨m 1998 lµ 9,52 lÇn ph¶n ¸nh 1 ®ång nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i 9,52 ®ång doanh thu thuÇn. N¨m 1999 søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng lªn lµ 3,12 lÇn cho thÊy 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i doanh thu t¨ng so víi n¨m tríc. KÕt qu¶ cho thÊy ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i doanh thu cao. - Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n lu ®éng. Qua biÓu ta thÊy søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n lu ®éng n¨m 1998 lµ 1,01 lÇn ph¶n ¸nh 1 ®ång tµi s¶n lu ®éng b×nh qu©n ®em l¹i 1,01 ®ång doanh thu thuÇn. N¨m 1999 vµ n¨m 2000 søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n l u ®éng cã t¨ng song cha cao. Ph¶n ¸nh doanh thu tõ ®Çu t tµi s¶n lu ®éng kh«ng cao. - HiÖu qu¶ sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh. Qua biÓu ta thÊy hiÖu qu¶ sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Cô thÓ n¨m 1998 lµ 0,36 lÇn, tøc 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i 0,36 ®ång lîi tøc gép. N¨m 1999 hiÖu qu¶ sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ 0,57 lÇn t¨ng 0,21 lÇn so víi n¨m 1998. N¨m 2000 t¨ng 0,06 lÇn so víi n¨m 1999. §iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ thu ®îc tõ ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh ®ªm l¹i lµ kh«ng cao. MÆc dï doanh thu thuÇn ®em l·i tõ tµi s¶n cè ®Þnh lµ cao song hiÖu qu¶ thu ®îc l¹i thÊp. - HiÖu qu¶ sinh lêi cña tµi s¶n lu ®éng cho biÕt mét ®ång vèn lu ®éng thu ®îc mÊy ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy míi ®¸nh gi¸ tr×nh ®é thùc sù qu¶n lý sö dông vèn v× lîi nhuËn lµ môc tiªu cuèi cïng cña kinh doanh
- Xem thêm -