Tài liệu Cái mứoi trong tiểu thuyết nửa chừng xuân của khái hưng

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TR NG I H C C N TH KHOA KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN V N MÔN NG V N NGUY N TH XUÂN TRANG CÁI M I TRONG TI U THUY T A CH NG XUÂN C A KHÁI H NG Lu n v n t t nghi p ih c Ngành Ng V n – Khóa 32 Cán b h ng d n: TH XUÂN QU NH n Th , 5 - 2010 IC M i u tiên, chúng tôi xin N c phép g i l i bi t n chân thành n t t c nh ng th y cô ã t ng gi ng d y chúng tôi trong su t b n n m h c v a qua. Nh ng ki n th c và nh ng kinh nghi m s ng mà th y cô ã truy n d y s là nh ng hành trang quý báu giúp chúng tôi v ng b c trong cu c s ng sau này. Chúng tôi xin c bi t cám n các th y cô b môn Ng v n thu c Khoa S ph m và Khoa Khoa h c Xã h i và Nhân v n, nh s t n tâm ch d y c a các th y cô, chúng tôi không ch tích l y c nhi u ki n th c v n ch n h c c a Vi t Nam và nhi u n ng mà còn ngày càng yêu thích h n n n c trên th gi i. trong ti u thuy t N a ch ng xuân c a Khái H ng” chúng tôi ã ph i v n d ng r t nhi u lu n v n t t nghi p “ Cái m i c hoàn thành nh hi n nay, n nh ng ki n th c mà quý th y cô ã tr c ti p gi ng d y cho chúng tôi trong su t khóa h c v a qua. Bên c nh ó, chúng tôi xin g i l i bi t n tình h n cô H Th Xuân Qu nh. Cô ã nhi t ng d n và ch d y trong su t quá trình chúng tôi nghiên c u lu n v n này. Có th nói, chúng tôi ã hoàn thành lu n v n này v i t t c tâm huy t và ni m yêu thích c a mình, nh ng chúng tôi bi t s không tránh kh i nh ng s sót trong quá trình th c hi n. Vì th , chúng tôi mong nh n c nh ng l i góp ý, ánh giá t quý th y cô v lu n này. S ch d n c a các th y cô s là ni m vinh h nh r t l n cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi c ng xin g i l i c m n ng i luôn sát cánh, ng viên và giúp n ng i thân và b n bè- nh ng chúng tôi trong su t th i gian th c hi n lu n n này. Xin trân tr ng kính chào! Sinh viên th c hi n Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng C PH N M U 1. Lý do ch n 2. NG T NG QUÁT tài ch s v n 3. c ích nghiên c u 4. Ph m vi nghiên c u 5. Ph ng pháp nghiên c u PH N N I DUNG Ch ng m t: A CH NG XUÂN TRONG S TÁC C A KHÁI H NG 1.1. NGHI P SÁNG nghi p sáng tác c a Khái H ng 1.1.1. Ti u thuy t 1.1.1.1. Ti u thuy t lý t ng 1.1.1.2. Ti u thuy t phong t c 1.1.1.3. Ti u thuy t tâm lý 1.1.1.4. Ti u thuy t dã s 1.1.2. Các th lo i khác trong s nghi p sáng tác c a Khái H ng 1.2. trí c a a ch ng xuân trong s nghi p sáng tác c a Khái H ng Ch ng hai: NH NG I M I V N I DUNG TRONG TI U THUY T A CH NG XUÂN C A KHÁI H NG 2.1. tài 2.2. Ch 2.2.1 Ch ng l giáo phong ki n 2.2.2 2.3. T t cao h nh phúc cá nhân ng ch Ch ng ba: NH NG I M I V NGH THU T TRONG TI U THUY T A CH NG XUÂN C A KHÁI H NG CBHD: H Th Xuân Qu nh 1 SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng 3.1. Ngôn ng ngh thu t 3.1.1. i m i câu v n xuôi 3.1.2. i m i v ngôn ng tác gi 3.1.3. i m i v ngôn ng nhân v t 3.2. Chi ti t ngh thu t 3.3. Ngh thu t xây d ng nhân v t 3.4. K t c u ngh thu t PH N K T LU N TÀI LI U THAM KH O CL C CBHD: H Th Xuân Qu nh 2 SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng PH N M 1. Lý do ch n U tài Khi nghiên c u v n h c Vi t Nam 1930-1945 không th không nh c c v n oàn. T L c v n oàn là m t t ch c v n h c ra thành viên: Nh t Linh, Khái H ng, Hoàng nT i vào cu i 1932, g m 8 o, Th ch Lam, Xuân Di u, Th L , Tr n Tiêu,Tú M . T ch c này có tôn ch , c quan ngôn lu n riêng và sáng tác theo quan ni m “ngh thu t v ngh thu t”. Dù ch t n t i trong kho ng 10 n m nh ng L c v n oàn ã l i m t kh i l ng tác ph m l n, bao g m nhi u th lo i: ti u thuy t, truy n ng n, k ch và th . Nh ng th lo i thành công nh t chính là ti u thuy t. Các nhà v n Nh t Linh, Khái H ng, Th ch Lam, Hoàng o là nh ng cây bút vi t truy n xu t s c.Trong ó, Khái H ng và Nh t Linh c xem là hai cây bút tr c t, xu t s c nh t c a T L c v n oàn. Ngay khi m i ra i t ch c này ã thu hút c s quan tâm c a m i ng i; t gi i nghiên c u, phê bình cho Trong ó, ph n tân h c và thanh niên trí th c là nh ng yêu thích v n ch it n c gi . ng r t hâm m và ng c a T L c v n oàn. m qua các bài vi t nghiên c u v T L c v n oàn, ng vi c ánh giá v t ch c này là m t v n n l ch s gi i nghiên c u l i c v n oàn. Có l , l i nh n ph c t p. a ra nh ng nh n t ng th i m, t ng giai nh, ánh giá khác nhau v T nh sau c a Giáo s Hoàng Xuân Hãn s giúp ta có cái nhìn toàn di n h n v t ch c v n h c này: “ Hi n nay vãng cu i cùng y ã i vi t th y r ng c quên i. p trên mi n B c, không nh c nh ng nói vào giai ng mong r ng cái d n u lúc hòa bình tái n nh ng “k ” l c l i y. Nh ng ngày nay tôi ngh r ng nh ng nhà v n h c và nh ng s gia s ph i th a nh n giá tr c a nh ng thành viên trong nhóm T L c v n oàn…”[11; tr.381]. Qua ó, ta có th kh ng nh nh ng óng góp c a T L c v n oàn trong ti n trình hi n áng ghi nh n. nh ng viên g ch i hóa v n h c là c bi t là Khái H ng, ông là m t trong s nh ng ng u tiên i có công t xây nên m t n n ti u thuy t Vi t Nam hoàn toàn hi n i. Trong T L c v n oàn, Khái H ng không ch là tr c t, là ng i sáng tác nhi u nh t mà còn là nhà v n lãng m n nh t. Nhà nghiên c u V Ng c Phan t ng nh n xét: “Khái H ng là v n s c a thanh niên Vi t Nam c ng nh Alfred de Musset là thi s c a thanh niên Pháp” [28; tr.67]. Th c t , Khái H ng ch a th sánh ngang CBHD: H Th Xuân Qu nh 3 SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng i Musset. Tuy nhiên qua cách so sánh trên, V Ng c Phan mu n kh ng ng sáng tác v n ch ng và t m nh h nh tài ng c a Khái H ng trong n n v n h c dân c. B ng tài n ng c a mình, Khái H ng ã t o ra m t b m t m i cho ti u thuy t hi n i Vi t Nam; c hai ph ng di n n i dung và hình th c ngh thu t. Khái ng không ch là nhà v n có tài mà ông còn là m t nhà v n có t m lòng. Tác ph m a ch ng xuân c a Khái H ng là tác ph m mang giá tr nhân a ch ng xuân là ti ng nói trong th i i m i. Qua cao ý th c cá nhân, quy n t do c a con ng a ch ng xuân, Khái H ng còn mu n kh ng chi n th ng c a tình yêu, h nh phúc l a ôi tr thuy t tr phong ki n kìm hãm. u tiên c a Khái H ng, nh ng nh s ng gi i thoát cho nh ng s a ch ng xuân không ph i là ti u a ch ng xuân m i chính là m c ánh d u ng thành, s hoàn thi n trong t duy ti u thuy t c a Khái H ng c ng nh xu ng ti u thuy t c a T L c V n khi n cho ng i vi t có n t oàn. Có l nh ng ng sâu s c v tác ph m u trên là nguyên nhân a ch ng xuân. i s trân tr ng nh ng óng góp c a T L c V n ch im i c l giáo phong ki n. i t t c lòng mình, Khái H ng mu n tìm con ph n b t h nh b ch o sâu s c. ng Khái H ng, ng i vi t ã quy t a ch ng xuân c a Khái H ng” trình th c hi n lu n v n, ng nh ch n tài “Cái m i trong ti u thuy t làm lu n v n t t nghi p c a mình. Trong quá i vi t s không tránh kh i nh ng thi u sót, nh ng v i lòng yêu thích tìm hi u khám phá v n ch n bè, ng oàn, s yêu m n v n ng cùng v i s giúp c a th y cô và i vi t hi v ng s hoàn thành t t lu n v n. 2. L ch s v n L c v n oàn ra i vào nh ng n m 30 c a th k XX. T có r t nhi u công trình nghiên c u v cu c viên T L c v n oàn. Trong ó, ta có th k nh : D ng Qu ng Hàm, Phan C Ninh, Vu Gia, Nguy n , Tr n ó n nay ã i và s nghi p sáng tác c a các thành n nh ng nhà nghiên c u, phê bình ình H u, Nguy n Trác- ái Xuân ng M nh…Trong các bài vi t c a các tác gi trên, ng vi t nh n th y có nhi u ý ki n ánh giá v tác ph m i a ch ng xuân. Các tác gi ng ã ph n nào ch ra nh ng m t ti n b v n i dung và ngh thu t c a tác ph m. n i dung, có các bài vi t tiêu bi u c a các tác gi nh : V Ng c Phan, Tr n ình H u, Nguy n Trác- CBHD: H Th Xuân Qu nh ái Xuân Ninh, B ch N ng Thi, D 4 ng Nghi m M u… SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng ngh thu t, có các bài vi t tiêu bi u c a Vu Gia, Hà Minh Nguy n ng M nh, Tr nh H Khoa….Nh ng v i c, Th Phong, tài “Cái m i trong ti u thuy t N a ch ng xuân c a Khái H ng” v n ch a có bài vi t hoàn ch nh. Sau ây là các ý ki n nh n nh, ánh giá v a ch ng xuân: i công trình nghiên c u t m c nh “Vi t Nam v n h c s y u”, nhà nghiên uD ng Qu ng Hàm ã dành m t n nh bàn v a ch ng xuân: “ Nh trong N a ch ng xuân, tác gi c ng có ch ý giãi bày cu c xung i và c v v n t do k t hôn. Do s xung t y, hai vai ch t c a hai phái ng trong truy n là L c và Mai tuy ã yêu nhau và l y nhau, nh ng ch vì Bà Án là m L c không ng và tìm h t cách phá, nên hai ng bày m t lý t i ph i chia r nhau. Tuy v y, cu n y l i giãi ng v h nh phúc c a ng i ta trên i: mu n ng, không gì b ng hi sinh cái cá nhân h nh phúc c a mình cho ng i khác” [9; tr.446]. Nhà nghiên c u D nh n m u h nh phúc ng Qu ng Hàm ã ch ra tr v m t n i dung c a tác ph m. Tuy nhiên, tính hi n ch a c th t sung ic a a ch ng xuân v n c th hi n rõ nét trong bài vi t. Nh ng dù sao ây c ng là m t trong nh ng nh ánh giá u tiên v tác ph m a ch ng xuân. Nhà nghiên c u V Ng c Phan c ng có ôi l i bàn lu n v Tr c giá c tiên ông kh ng nh: “H n b là nh ng ti u thuy t v lý t m m tiên, N a ch ng xuân, Tr ng mái, c ng m m tiên và N a ch ng xuân, i th i ó yêu thích: “C hai ti u u c r t nhi u ph n trí th c Vi t Nam hoan nghênh, và nh th , không có gì là l . Trong ó, ng nh ng tính tình, c nh v t y th m ng, p it i ta ã th y và êm ái, r t h p v i tâm h n ng ta, r i l i nh ng c ch ngôn ng c a các nhân v t v phái r t tinh t ” [28; tr.171]. u ng c a Khái H ng” [21; tr.110]. C ng vì tính ch t lý ng ó mà nh ng ti u thuy t này r t thuy t, H n b a ch ng xuân. i p bao gi tác gi c ng ng chính trong sáng tác c a Khái H ng là ph và trí th c. B n thân Khái H ng c ng là ng i thu c t ng l p trí th c. Vì v y, nh ng l i nh n xét c a V Ng c Phan là hoàn toàn có c s . Giáo s Tr n ình H liên t c c a l ch s , qua b u trong bài vi t “T L c v n oàn- nhìn t góc c ngo c hi n i hóa trong l ch s v n h c ph ông” ã vi t: “Ch c ai c ng th y quãng cách gi a T n tính ng à và T L c v n oàn, gi a Gi c m ng con và N a ch ng xuân, gi a th T n à và th m i. Qu ng cách th t xa, qu ng cách gi a hai th i CBHD: H Th Xuân Qu nh i, gi a nhà nho và trí th c hi n 5 i, nh ng h SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng cùng nói chuy n: tình yêu t do, h nh phúc l a ôi” [11; tr.47]. ng c dòng l ch s v n h c Vi t Nam, Tr n ình H trong tài và ch xuân. u ã làm n i b t tính hi n các sáng tác c a T L c v n oàn, trong ó có tài tình yêu t do, h nh phúc l a ôi là m t ra là T L c v n oàn v i các nhà v n giai quan m nào khi bàn v tình yêu. V i t t giai n giao th i có Tr n ình H i cách so sánh tv n ng u không? Và u c ng nói nm t m m tiên, Gánh hàng hoa và c N a ch ng xuân n a ) nh ng t N a ch ng xuân, L nh lùng, t gi a t do yêu ng trên l p tr ch ng l giáo phong ki n lên hàng ng ( H n b t ng c a m t nhà nho, li u các nhà v n u ã tr l i câu h i ó: “T L c v n oàn lúc tình yêu o m ng và cao th a ch ng tài không m i. V n n giao th i, h i n tuy t v n xung ng, t do k t hôn v i l giáo gia ình n i lên ngày càng gay t” [11; tr.48]. Cùng cao v n Nguy n Trácng h i, ch ng l giáo trong ái Xuân Ninh nh n phá quan ni m môn a ch ng xuân quan ni m nho giáo c ng có nh ng m t tích c c áng trân tr ng. Nh ng v i m t th i Ti ng nói c a th i Trác- nh: “N a ch ng xuân phá s phân bi t giai c p trong tình yêu” [37; tr.128]. Hai ông cho ng, trong u i ng a ch ng xuân, hai nhà nghiên c u i m i c a dân t c thì quan ni m y ã l i th i. i ph i là ti ng nói t do, ti ng nói c a cá nhân. Vì th , nh ng c l i s phát tri n c a th i i u tr thành l c h u, l i th i. Nguy n ái Xuân Ninh c ng nêu ra nh ng thành công v ngh thu t c a tác ph m: “V ngh thu t miêu t ho c nh ng c nh sinh ho t gia ình, ho c tâm lý nh ng nhân v t yêu ng, ho c c nh thiên nhiên, ngòi bút c a Khái H ng v n s c s o. Nhân v t ph Hàn Thanh là m t nhân v t th t và s ng. Nh ng ch u, H i ki n là nh ng ch a tác ph m, mà qua nh n ng r t hay” [37; tr.129]. Không ch nói nh trên, hai tác gi còn bàn tác ph m lãng m n, nh ng ph i i ng nh B c n ngh thu t n y u t hi n th c trong n bài vi t c a Giáo s Phan C thì v n y c bình lu n d a trên c s lý lu n: “Trong s sáng t o ngh thu t, không có m t s i l p tuy t i gi a ch ngh a lãng m n ti n b và ch ngh a hi n th c. Trong nh ng cu n ti u thuy t lãng m n ti n b nh N a ch ng xuân, n tuy t, ôi b n… có nh ng c nh gia ình, nh ng b c tranh xã h i, nh ng chân dung quan sát chính xác t qua c n t ng chi ti t mà các nhà ti u thuy t hi n th c c ng khó lòng c” [6; tr.270], CBHD: H Th Xuân Qu nh m t n khác Phan C 6 vi t: “Trong truy n và SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng ti u thuy t T L c v n oàn, c ng có nh ng nhân v t c xây d ng b ng m t bút pháp hi n th c ( bà Án, Hàn Thanh trong N a ch ng xuân….)” [6; tr.271]. Tuy là tác ph m lãng m n nh ng nh ng v n m h i th c a th i i. mà a ch ng xuân ph n ánh v n mang ó là nh ng mâu thu n, xung t gi a hai l i s ng “c ”- “m i” ang di n ra gay g t trong xã h i lúc b y gi . Tuy nhiên, nh ng mâu thu n ó c gi i quy t b ng lý t ng lãng m n c a tác gi . Trong bài nghiên c u “Khái H ng ng Vi t Nam hi n i góp ph n xây d ng n n ti u thuy t i”, nhà nghiên c u Vu Gia ã kh ng nh: “Và n u trong giai n m chi n d ch ( ch dùng c a Thanh Lãng) cho ý h ng u tranh, “ hai chi n s ch huy tác chi n là Khái H ng và Nh t Linh” thì Khái H ng c ng l i là ng im ông, u cho lo i ti u thuy t này v i N a ch ng xuân” [21; tr.126]. Theo a ch ng xuân là m t c t m c trong s nghi p sáng tác c a Khái H ng. Tuy không ph i là quy n ti u thuy t ti u thuy t u tiên trong s nghi p sáng tác, nh ng ây l i là u tiên mà Khái H ng tr c ti p tuyên chi n v i l giáo phong ki n. Bên nh ó, Vu Gia còn ch ra nh ng ng. i m i v ngh thu t trong sáng tác c a Khái ó là nhân v t ti u thuy t, ngôn ng ti u thuy t và k t c u ti u thuy t. V nhân v t trong a ch ng xuân, Khái H ng ã xây d ng thành công h th ng nhân t chính di n và ph n di n. V ngôn ng c a tác ph m ã thoát kh i thi pháp trung i. Nh ng câu v n bi n ng u ng n g n. Còn v k t c u, c thay b ng nh ng câu v n trong sáng, gi n d , a ch ng xuân ã thoát c l i k t c u ch ng h i a v n h c c . Tóm l i, v i bài nghiên c u này Vu Gia ã cung c p nhi u nh n nh r t có giá tr v cu c i c ng nh nh ng i m i trong sáng tác c a Khái ng. Giáo s Hà Minh xung t “c ”- “m i” trong c trong “ L c v n oàn trào l u- tác gi ” ã ch ra a ch ng xuân: “T t tri n khai trong m t câu chuy n có nhi u c nh n s c và s ph n. Mai, L c c ng nh Huy t ng m i i l p v i n n luân lý c . ng, ch c a tác ph m c i th c v i các nhân v t có cá tính, u là nh ng thanh niên nhi m nh ng ã n lúc nh ng xung t m i c khó dung hòa” [4; tr.220]. Bên c nh ó, tác ph m còn có nh ng thành công nh : “N a ch ng xuân có m t c t truy n h p d n v i nhi u tình ti t éo le, nh ng không xa l . Khái H ng v i ngh thu t ti u thuy t khá v ng vàng ã d n d t m ch chuy n uy n chuy n linh ho t, khi i vào chi u sâu tâm lý nhân v t, khi CBHD: H Th Xuân Qu nh 7 i tho i sâu s c, khi g i SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng nh ng c m xúc tinh vi ng i c” [4; tr.219]. m t n khác, ông l i vi t: “Vi t N a ch ng xuân, Khái H ng ã có nh ng óng góp v ngh thu t ti u thuy t. So v i nh ng ti u thuy t c vi t ra kho ng n m, sáu n m v tr ti u thuy t trong N a ch ng xuân ã có nh ng b c ti n v c, ngh thu t t b c. Tác ph m có k t u ch t, t ch c c t truy n có nhi u tình ti t éo le, giàu k ch tính, ch t ch , h p lý. Các ch ng xen k nhau theo trình t không gian và th i gian h p lý, không liên k t theo ki u ch ng h i. nh t là tác ph m này ã kh c ph c ki u c còn nh h c N a ch ng xuân, c m t ng rõ r t c nh ng h n ch c a l i vi t truy n theo ng n ng trong ti u thuy t c a Nguy n Tr ng Thu t, B u Bi u Chánh và ph n nào ch t l i nh n cs px p ình, c Hoàng Ng c Phách” [4; tr.224]. Cu i cùng, ông nh c a mình r ng: “Trong các tác ph m c a ông, N a ch ng xuân là cu n ti u thuy t có nhi u y u t hi n th c ti n b và có giá tr ngh thu t, góp ph n vào s i m i c a ti u thuy t Vi t Nam trong th i kì u phát tri n” [4; tr.225]. i bài vi t “Nh ng cách tân trong ngh thu t v n xuôi c a T L c v n oàn”, ông Tr nh H Khoa ã so sánh c t truy n và k t c u trong v n h c c , trung i v i c t truy n và k t c u trong v n xuôi T L c v n oàn. T ó rút ra k t lu n nh ng cách tân ngh thu t c a v n oàn: “K t c u tâm lý ã phá v hình th c t c u truy n th ng trong truy n c ; câu chuy n không c n ph i k t thúc có h u. Ph n l n truy n c a T L c v n oàn u có d ng k t c u nh v y: “H n b m tiên” khép l i b ng hình nh chia ly gi a Lan và Ng c; “ N a ch ng xuân” k t thúc b ng hình nh chia tay gi a L c và Mai” [11; tr.102]. Theo ông k t c u ti u thuy t và truy n ng n T L c v n oàn d a trên di n bi n tâm lý c a nhân v t. Nhà n ph i bi t t o ra nh ng tình hu ng qua ó tính cách, tình c m c a nhân v t c t do th hi n: “Trong ti u thuy t tâm lý c a T L c v n oàn ph n l n tình hu ng u là tình hu ng tâm lý, c bi t là tình hu ng kh i u” [11; tr.104]. N a ch ng xuân c a Khái H ng c ng không ngo i l : “Chúng ta có th tìm th y cách o tình hu ng t xuân” và ng t nh v y “ ôi b n”, “H nh”, “ nhi u tác ph m khác c a T L c v n oàn” [11; tr.105]. Tr nh H Khoa còn cho r ng: “Trong các cu n ti u thuy t lu n hu ng n tuy t”, “N a ch ng c t o ra nh m th hi n nh ng m t t cu c ch m trán gi a Mai và bà Án trong ch CBHD: H Th Xuân Qu nh 8 ch ng l giáo có khi tình ng ph n gi a các tính cách. ó là ng H i ki n (“N a ch ng xuân”)” SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng [11; tr.105]. Qua ó ta có th hi u vi c xây d ng tình hu ng truy n có nh h tl n ng n s phát tri n tâm t , tình c m c a nhân v t, nh ng tình hu ng c ng ch u chi ph i r t l n t t t ng, ch Nhà nghiên c u D c a tác ph m. ng Nghi m M u trong bài vi t “Nhân ngh v Khái ng” cho r ng các sáng tác c a T L c v n oàn là nhân dân: “Các tác ph m v n ch nh h ng c a T L c V n n trong công vi c này: mô t tranh ch p m i c , ng t t ng cho oàn ã óng m t vai trò nâng cao i s ng m i. Trên b n ch p nh n tinh th n t do dân quy n c a nh ng nhà t t ng ã làm thành cu c cách m ng t s n 1789 c a Pháp. Lý thuy t gia ch là Hoàng o ã vi t M i u làm nhi m v . Nh t Linh ã vi t ng vi t N a ch ng xuân. Trên ph sáng” [21; tr.106]. Theo D i theo con trong h t t Tr ng di n xã h i ã a ra phong trào Ánh a ch ng xuân là m t tác ph m lu n ng tình v i quan ng Chính vi t: “T L c v n oàn ã yêu n tuy t, Khái ng Nghi m M u, T L c v n oàn mu n c i t o xã ng dân ch t s n. ng ó. o c a T L c V n oàn mc aD n m ng Nghi m M u, Giáo s ra m c ích tôn ch “ lúc nào c ng tr , i” là mu n phá tan cái không khí u u t, s u th m kia. Ti u thuy t T L c v n oàn c ng lãng m n, c ng nói v tình yêu dang d ( H n b xuân, ôi b n, âm m m tiên, N a ch ng n tuy t…) nh ng không ai khóc, không ai m t ng t , không ai u xu ng h Hoàn Ki m quyên sinh! Nhân v t c a T L c v n oàn c ng bu n, bu n vì h nh phúc không thành, nh ng lòng ham s ng c a h thì khá rõ. Mai trong N a ch ng xuân có ngh l c, giàu lòng hi sinh…” [21; tr.35]. Nhà nghiên c u B ch N ng Thi thì cho r ng cu c Khái H ng ã nh h ng r t l n nt t ng tr i qua) nh ng hi m t , nh ng l c ghét cay ghét ng i nhi u th ng tr m c a ng c a ông: “Ông r t am hi u ( vì ã c trong i gia ình phong ki n; ông i gia ình phong ki n, nh ng ràng bu c phong ki n và su t i ông dùng ng n bút t n công vào i gia ình, vào luân lý và t p quán phong ki n ( xem N a ch ng xuân, Gia ình, Thoát ly, Th a t )” [29; tr.5]. Ngoài ra còn nh ng nguyên nhân nh : “ Ông ham thích v n ch Tây ph ng, c nhi u tác ph m v n h c ng, l i hay quan sát, hay suy ngh , hay phân tích tâm lý, nên nh ng cái t th y tai nghe, c ng v i kinh nghi m b n thân, vi t v n.Tác ph m c a ông th i v i ông là m t v n s ng ng miêu t nh ng môi tr ng, nh ng nhân v t, nh ng khung c nh nói trên, v i nh ng chi ti t khá th c là nh CBHD: H Th Xuân Qu nh 9 ó.( N a ch ng SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p xuân, p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng u nói n h a s ,….)” [29; tr.6]. Th Phong c ng t ng nh n nh: “Ngh thu t vi t truy n dài c a Khái H ng, nh t là nh ng cu n v sau nh B n Kho n ch ng h n, t ti u thuy t lý t Xuân b t ngu n r t nhanh ng con ng khi n ng ng nh H n B m m Tiên, hay N a Ch ng n lo i truy n phân tách tâm lý, m x tinh vi hình i, s ng trong cùng m t kho ng th i gian, không gian v i tác gi , i i sau x p ông vào lo i b t t ” [21; tr.76]. Chính nh ng nguyên nhân trên mà ng i ta g i Khái H ng là Musset c a thanh niên Vi t Nam th i b y gi . Trong Giáo trình “ L ch s v n h c Vi t Nam 1930-1945”, Giáo s Nguy n ng M nh m t l n n a kh ng ti n trình hi n i hóa v n h c Vi t Nam: “Tuy nhiên, ch m y n m sau, khi ti u thuy t T L c ra i thì T Tâm không có gì m i n a. Nh ng H n b a ch ng xuân, i“ nh nh ng óng góp c a T L c v n oàn trong n tuy t ã n tuy t” h n v i y toang cánh c a mà T Tâm m i hé m . Nó kêu i gia ình phong ki n. Nó công khai cá nhân, coi ó là nhân m m tiên, cao ch ngh a o, là v n minh ti n b ” [18; tr.61]. Dù cu c i và t ng c a các nhà v n T L c v n oàn còn nhi u tranh cãi nh ng Nguy n nh v n kh ng nh: “Không th ph nh n tinh th n dân t c dân ch l c V n oàn, th hi n gái m i, nh ng v n có v ti u thuy t nh ng b c tranh th m ng v quê h hình nh nh ng cô Mai( N a ch ng xuân), cô Loan ( ng ng tn c, n tuy t)… tuy là nh ng cô p c a thi u n Vi t Nam t hình th c n tâm h n…”. Còn v ngh thu t “ nó v t b h n cú pháp bi n ng u, nh ng cách th hi n n i tâm ng th t trao n v n du d i, hay th phú x ng h a, nh ng l i ng “ mùi m n” nh ng lý thuy t o a y b ng nh ng câu c dài dòng mà T Tâm v n c ph i... Nó di n t tâm lý m t cách tinh t và nhu n nhuy n h n. Nó dùng k thu t h i h a hi n i t c nh, t ng c xem là l i t ng k t khá n oàn, trong ó có y i…” [18; tr.61]. Nh n nh này có th v nh ng cách tân trong sáng tác c a T L c a ch ng xuân c a Khái H ng. Nh ng bài vi t trên r t có giá tr cho ng hoàn thi n lu n v n c a mình. Ng m b o tính khách quan c a i vi t trong quá trình nghiên c u và i vi t s xem ó là nh ng c s n n t ng tài. Bên c nh ó, vi c có nhi u ý ki n trái ng c nhau c ng gây nên nhi u tr n tr cho ng i vi t. Vì th , v a k th a, ti p thu v a tìm tòi, khám phá là ph i vi t CBHD: H Th Xuân Qu nh ng châm mà ng 10 t ra khi nghiên c u tài. SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng 3. M c ích nghiên c u 1900- 1930 v n h c Vi t Nam ã b c vào công cu c hi n i hóa- giai n v n h c giao th i. Khi ó, ti u thuy t là th lo i có nhi u thành t u h n c . Nh ng n u so sánh giai n v n h c giao th i v i giai thì còn m t kho ng cách r t xa. Vì th ng i vi t nghiên c u ti u thuy t N a ch ng xuân c a Khái H ng” nh m - Th y c giá tr c a Khái H ng. Qua ó, kh ng n v n h c 1930- 1945 tài “Cái m i trong : a ch ng xuân trong s nghi p sáng tác c a nh vai trò v trí c a Khái H ng trong ti n trình hi n i hóa v n h c Vi t Nam. - i v i tác ph m a ch ng xuân, ng i vi t mu n làm n i b t nh ng cách tân v n i dung và ngh thu t c a tác ph m. V n i dung, ng i vi t cho r ng Khái H ng ã có nh ng . Còn v ngh thu t, s im i im iv tài, ch và t t ng ch c th hi n qua k t c u, nhân v t, ngôn ng và t o d ng nh ng chi ti t ngh thu t trong tác ph m. - Bên c nh ó, ng y c i vi t mu n v n d ng nh ng ki n th c mà mình tích nói lên nh ng suy ngh , c m nh n riêng v tác ph m a ch ng xuân. ng th i, thông qua quá trình tìm ki m và nghiên c u các tài li u, ng i vi t s có h i t ng thêm v n ki n th c và hi u bi t v s phát tri n c a n n v n h c Vi t Nam. 4. Ph m vi nghiên c u Ph m vi Nh ng tài h p, c th là tác ph m tìm ra a ch ng xuân c a Khái H ng. c cái m i c a tác ph m òi h i ng i vi t ph i có ki n th c v nhi u l nh v c, bao g m ki n th c chuyên ngành và không chuyên ngành. Ki n th c chuyên ngành nh : ki n th c v ti n trình phát tri n c a v n h c Vi t Nam; ch y u là giai n 1900-1945, ki n th c v lý lu n v n h c, ki n th c v ngôn ng h c, ki n th c v thi pháp h c…Ki n th c không chuyên ngành nh : ki n th c v n hóa; c th là s giao l u v n hóa ông- Tây XX, ki n th c v chính tr , v xã h i... Ng so sánh, lo i mà ng i chi u giai cu i th k XIX i vi t s v n d ng nh ng ki n th c trên n v n h c 1900- 1930 v i v n h c 1930-1945. Th i vi t t p trung nghiên c u là ti u thuy t. Có th nói ph m vi nh ng s c khái quát c a CBHD: H Th Xuân Qu nh u th k tài là t ng i l n. Ng 11 i vi t ph i có s tài h p u t nghiên SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng u k và có chi u sâu m i có th là n i b t “Cái m i trong ti u thuy t N a ch ng xuân”. 5. Ph ng pháp nghiên c u Trong quá trình nghiên c u, ng u khoa h c chung v i các ph Các ph tích, so sánh và t ng h p. Do yêu c u tích. Ph ng pháp nghiên ng pháp nghiên c u v n h c chuyên ngành. ng pháp khoa h c chung s ch ng xuân nên ng i vi t s v n d ng các ph c v n d ng nh : di n d ch, qui n p, phân tài là tìm ra cái m i c a ti u thuy t n ph ng pháp so sánh và phân ng pháp so sánh s làm n i b t cái m i c a a ch ng xuân so v i các tác ph m giai sánh thì ng i vi t s v n d ng nhi u a n giao th i và k c các tác ph m cùng th i. Trong quá trình so i vi t c ng ã làm công vi c phân tích tác ph m Ngoài ra, còn có các ph tr c giác. Hai ph a ch ng xuân. ng pháp chuyên ngành nh : hình th c, tâm lý, ti u s và ng pháp hình th c, tâm lý s c dùng xuyên su t trong vi c phân tích tác ph m. CBHD: H Th Xuân Qu nh 12 SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng PH N N I DUNG Ch ng m t A CH NG XUÂN TRONG S NGHI P SÁNG TÁC C A KHÁI H NG 1.1. S nghi p sáng tác c a Khái H ng Ngay t nh ng dòng u ch ng III c a quy n “ Nguy n Trác- ái Xuân Ninh ã kh ng T L c V n oàn”, nh: “Trong T L c V n oàn, Khái H ng là nhà v n vi t nhi u h n c . Vi t nhi u và vi t u” [37; tr.101]. Trong kho ng 10 m t n t i c a T L c v n oàn, Khái H ng ã sáng tác trên 20 tác ph m, bao m nhi u th lo i: ti u thuy t, truy n ng n, k ch và th . Trong ó, ti u thuy t là th lo i thành công nh t c a Khái H ng. V th lo i ti u thuy t, Hà Minh các sáng tác c a Khái H ng ra làm 3 giai lãng m n c a th i kì nh h ut nb c chia n; m t là các tác ph m v n ch m m tiên cho n Tr ng Mái ng c vi t theo ng và thi pháp lãng m n; hai là nh ng tác ph m ph n ánh cu c s ng ph c p và s phân hóa c a m t s gia ình phong ki n nh : Gia ình, Thoát ly, Th a ; ba là nh ng sáng tác c a ch ng suy ng cu i miêu t l i s ng ph c t p và i c a nh ng gia ình giàu có trong th i k o lý en t i c a xã h i. H S Hi p trong “Khái H ng- Th ch Lam” ã phân ti u thuy t Khái H ng ra làm nhi u lo i và p x p theo trình t th i gian: ti u thuy t lý t ng, ti u thuy t phong t c, ti u thuy t tâm lý, ti u thuy t dã s . Riêng Ph m Th Ng thì cho r ng ti u thuy t c a Khái H ng ch có 2 lo i: ti u thuy t v ái tình và ti u thuy t v gia ình Vi t Nam. Ngoài ra, trong m t s tác ph m còn nh p nh ng trong vi c xác nh, Thanh c… c a Khái H ng, các tác gi nh th lo i. Tóm l i, nh ng cách s p x p trên là do quan ni m riêng c a t ng tác gi . T nh ng ý ki n trên, ng i vi t chia các sáng tác a Khái H ng nh sau: - Ti u thuy t lý t ng: nb m m tiên ( 1933), a ch ng xuân ( 1934), Tr ng mái ( 1936). - Ti u thuy t phong t c: Thoát ly (1940), Th a t ( 1940), Gia ình (1940). CBHD: H Th Xuân Qu nh 13 SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng - Ti u thuy t tâm lý: p (1941), Nh ng ngày vui (1941), Thanh c (1942). - Ti u thuy t dã s : Tiêu s n tráng s (1940). - Truy n ng n: Ti ng su i reo (1935), (1938), i ch - K ch: (1940), ng gió b i ( 1936), nh i m l ch (1941), Cái ve ( 1944). c l y (1937), - D ch th : c ng b nh (1942). i tr ng u ng r u m t mình- Lý B ch, Tình tuy t v ng – Arvers. - Truy n ng n vi t cho tr em sau 1945: Ông Cái m b , Cóc tía, Quy n sách c, t… Tác ph m vi t chung v i Nh t Linh: - Truy n ng n: Anh ph i s ng (1934) - Ti u thuy t: Gánh hàng hoa (1934), i m a gió (1934). Tác ph m vi t chung v i Tr n Tiêu: - K ch: i ánh tr ng (1946). 1.1.1. Ti u thuy t 1.1.1.1. Ti u thuy t lý t Ti u thuy t lý t 1935)- giai ng ng c a Khái H ng ra i vào ch ng i trong th i kì này ã th i m t lu ng gió m i xua tan không khí ng t ng t trong gi i thanh niên trí th c b y gi . u ó lý gi i vì sao mà có hàng c tr th i y say mê và yêu thích T L c v n oàn c trong “ nh H n b u( 1932- n phát tri n r c r nh t c a T L c v n oàn. Các tác ph m c a T c v n oàn ra ngàn b n ng kh i n v y. Hà Minh L c v n oàn trào l u- tác gi ” ã vi t: “Nh ng cu n ti u thuy t m m tiên, N a ch ng xuân, n tuy t, Gánh hàng hoa lu n ca ng i vì các tác ph m phê phán tr c ti p vào phong ki n, cao t do cá nhân và l i s ng t ph m th i kì này ch d ng l i m c lý t o cc a u cd i gia ình i tr ” [4; tr.576]. Tuy các tác ng ch a gi i quy t c các v n c p thi t c a xã h i, nh ng c ng ph i th a nh n r ng các tác ph m này ã giúp b n tr gi lòng ph n u, vui v mà s ng. CBHD: H Th Xuân Qu nh 14 SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng c khác, ti n trình sáng tác c a Khái H ng t i chi n th hai trùng v i s v n nh h ng trào l u v n h c ph c Vi t Nam. ng và phát tri n c a dòng v n h c lãng m n. u ó ã làm cho v n àn th i kì này nh n nh p và sôi ng. Các ng ng r t n ng nhi t lu ng gió m i c a th i a vào các sáng tác c a h . Trong th i kì Nam ch u nh h n ng Tây ã t o nên m t di n m o m i cho n n v n nhà v n T L c v n oàn ã h và u nh ng n m 30 cho i u, dòng v n h c lãng m n Vi t ng khá rõ c a Chateaubriand, Victor Hugo, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Lamartine, nh ng v sau, Baudelaire và Andre Gide m i là nh ng hình t ng gây c nhi u nh h ng nh t. Gánh hàng hoa c a Khái H ng- Nh t Linh vi t v m i tình cô gái bán hoa v i chàng v n s mù. Hay ng thu c a Nh t Linh k v m i tình lãng m n c a m t h c sinh trung h c v i m t cô gái câm m côi. u ó khi n ta liên t ng n n giao h ng ng quê miêu t v tình yêu c a m t giáo s v i m t cô gái mù xinh tiên p. a Andre Gide, c nb mm a Khái H ng ta l i th y th p thoáng bóng dáng c a tác ph m Atala c a Chateaubriand. Chateaubriand và Khái H ng và ã ph lên Atala và nb mm tiên màu s c huy n o c a tôn giáo gi a m t m i tình lãng m n. Tuy nhiên, Khái H ng c ng không ch u nh h ph ng hoàn toàn t v n h c ng Tây. Sáng tác c a ông có s k t h p gi a truy n th ng v n hóa ph ông v i không khí t do dân ch c a ph ng c a Atala nh ng ng Tây. H n b mô típ: nhân v t n c i nam trang n tiên ng ch m m tiên ch u nh ng th i l i ph ng ph t không khí c a m t truy n Nôm Vi t Nam th k XVIII: Quan âm th kính. Hai tác ph m nh t t ng u c t o d ng b i m t ng nh c a Ph t. Tuy nhiên ng c c ng c a hai tác ph m hoàn toàn khác nhau. Còn cái tên nb m y ch t th và màu s c tri t h c thì l i b t ngu n t câu chuy n Trang T th y hóa b m. Cái tên Lý Thánh Tôn mà V Ph nb ng m m tiên c ng g n li n v i m t câu th c a ghi l i trong Công d ti p ký: “ Gió thông nb a k tan ni m t c m m tiên l n s i” Ph i ch ng ý ngh a n sâu trong hai câu th trên ã t o ngu n c m h ng cho Khái H ng sáng tác tôn giáo nh ng nb m m tiên, m t tác ph m nhu m màu s c siêu th c c a ng th i v n còn v CBHD: H Th Xuân Qu nh ng v n s 15 i. SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng Tình yêu trong Lan dù quy t n nB m m tiên là tình yêu b t vong b t di t. “Chú ti u” ng mình tr n i n i c a Ph t nh ng lòng lúc nào c ng ôm p t m i tình th m kín. Tuy ch t hi n th c có t ng h n so v i nh ng N a ch ng xuân v n là ti u thuy t ái tình lý t Khái H ng mu n cao th tình yêu cao th thân cho gia ình, xã h i. Có th nói, ng. Qua nb m m tiên a ch ng xuân, ng, bi t hi sinh h nh phúc c a b n a ch ng xuân ã k th a t tiên cái khát v ng t do- t do trong tình yêu. Ngoài ra, ct nb nb mm a ch ng xuân còn ti p m m tiên l i vi t truy n trong sáng, gi n d , m ch truy n phát tri n theo tâm lý nhân v t. Ngoài hai tác ph m trên, Tr ng Mái c ng là ti u thuy t ái tình lý t ng, là vì: tình yêu trong tác ph m này là tình yêu v câu chuy n v m t cô gái tân th i say mê thân hình l c l p hình th . ó là ng, kh e kh n c a m t chàng ánh cá. Qua tác ph m này, Khái H ng c ng mu n v c d y l i s ng vui, ng kh e lao l p thanh niên trí th c b y gi . V p toát ra t V i là v pc as ng. Theo Khái H ng và các nhà v n khác c a T L c v n oàn, thái s ng tích c c, h ng hái s góp ph n c i thi n b m t trì tr , b t c c a xã h i lúc b y gi . Tr ng Mái còn có giá tr nhân nghèo kh c a ng th ó là s c m thông i bình dân. Tuy nhiên, thái ng c m ch ch a dân. S o sâu s c. t ns i v i cu c s ng c a tác gi ch d ng l i ng c m, hòa nh p vào cu c s ng ng m c i bình ng c m gi a tác gi và nhân v t ch xu t hi n trong các sáng tác c a các nhà v n hi n th c sau này. 1.1.1.2. Ti u thuy t phong t c ng ra i vào th i kì M t Tr n Dân Ch , ti u thuy t phong t c c a Khái ng ã i sâu vào khai thác hi n th c c a thuy t nh Gia ình, Th a t , Thoát ly l i ra t Tr n Dân Ch , nên nh ng b t c v t t i s ng xã h i. Nh ng nh ng ti u i vào giai n cu i c a phong trào ng c a m t tr n th hi n r t rõ trong sáng tác c a Khái H ng và các nhà v n còn l i c a T L c v n oàn. Trong th i kì này, Hoàng Ng o vi t Con i quay t , Hai v bàn v t t ng sáng, Khái H ng vi t Gia ình, Nh t Linh vi t p và ôi b n. Các tác ph m trên có ng c i t o xã h i. Trong Gia ình t t thông qua hai nhân v t H c và B o. ng c i t o xã h i c th hi n ó ph i ch ng là s ti p n i ý t ng mà Khái ng ã kh i g i thông qua L c trong ng có a ra ng h CBHD: H Th Xuân Qu nh m chung là cùng a ch ng xuân. Nh ng ng c i t o xã h i, còn 16 Gia ình, Khái a ch ng xuân ch là l i phát SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng ngôn v gi c m c i t o xã h i c a ông. C ng nh phong t c c a Khái H ng c ng có ch quan ni m h t c l i th i trong thác m i xung a ch ng xuân, các ti u thuy t ch ng l giáo phong ki n, ã phá nh ng i gia ình phong ki n Vi t Nam. Gia ình khai t, b t hòa gi a hai ch em ru t Ph ng- Nga. Vì ti n b c và mà hai ch em h ganh ghét, k l n nhau. còn t n công vào ch n quan tr ng c a xã h i th c dân n a phong ki n. th i kì mà thanh niên trí th c xô lao vào ch n quan tr danh. Khi mà h t av c bi t trong Gia ình, Khái H ng ng ó là m t tìm ki m m t chút c ý nguy n thì t b n thân h nh n ra r ng h ã ánh t s thánh thi n c a tâm h n. Khái H ng ã r t thành công trong vi c miêu t tâm lý y mâu thu n, d n v t trong lòng nhân v t An. Bi k ch c a a m t ng i không t xã h i mà c quy n làm ch b n thân. ng ti n và ó là u khó th c hi n trong a v chi ph i t t c . Câm ghét ch nh ng Khái H ng l i h t s c cao nh ng a ch có t t o. Khái H ng ã không nh n ra mâu thu n c h u gi a dân. H n n a, Khái H ng ã ng vào i nghèo, nên khó mà a ch ti n b i An là bi k ch ng t v trí c a ng cs phong ki n ng ti n b nh H ca ch , quan l i và nhân i thu c t ng l p trên khi nhìn v ng c m sâu s c. Vì th mà t t ng d a c i t o xã h i c a ông ã r i vào m ng o. Khái H ng là m t nhà v n lãng m n. Nh ng Th a t l i là m t ti u thuy t hi n th c phê phán. Th a t làm ta ghê t m s c m nh c a khi ó là th còn gi c o nhân ph m c a con ng i. ng tr ng ti n. B i ng ti n c l i l c và ti n b c, m y ai c lòng t tr ng. Th a t là m t vi c làm có giá tr thiêng liêng, nh ng th a t gi còn ý ngh a gì khi ng sau ó là c m t c nh t ng au lòng c a m t gia ình “n i da n u th t”. Ngay c ch n thi n môn c ng không th thanh t nh tr c cám d c a ng ti n. Qua Th a t , Khái H ng ã k ch li t lên án xã h i n a tây, n a ta, nh nh ng, r m ng c i. Nh ng giá tr v n hóa, o c truy n th ng c a i Vi t Nam gìn gi hàng nghìn n m ang b xu ng c p tr m tr ng. c Th a t hay Thoát ly, ng i c không kh i c m ph n tr c c nh dì gh c hi p con ch ng. Th t úng v i câu ca dao : “ y CBHD: H Th Xuân Qu nh y i bánh úc có x i m gh mà th 17 ng ng con ch ng” SVTH: Nguy n Th Xuân Trang Lu n v n t t nghi p Cái m i trong ti u thuy t “N a ch ng xuân” c a Khái H ng Khái H ng là con c a m t ng i v th , h n ai h t , ông hi u tình c m m gh dành cho con ch ng b c b o, cay c th nào. Tâm Th a t và bà Phán Trinh trong Thoát ly, th t. Qua hình t a c ác c a bà Ba trong c Khái H ng l t t r t sinh ng, chân ng nhân v t H ng trong Thoát ly ta th y th p thoáng bóng dáng a Mai trong a ch ng xuân hay Loan trong ng l i c t lên ti ng nói bênh v c n quy n. n tuy t. M t l n n a, Khái ã n lúc ng i ph n ph i c “tháo c i s lòng”, h có quy n bày t tâm t và nói lên ni m khát khao c a tâm n mình. u ó ã làm cho nh ng trang vi t c a Khái H ng mang giá tr nhân n sâu s c. 1.1.1.3. Ti u thuy t tâm lý Ti u thuy t tâm lý c a Khái H ng ra XX. i vào u nh ng n m 40 c a th k ây c ng là th i kì di n ra th chi n th hai (1940- 1945). Xã h i Vi t Nam c vào giai n kh ng ho ng tr m tr ng. Khi y dân t c ta ph i ch u c nh m t hai tròng: Nh t- Pháp. Hi n th c en t i v i ang bao trùm xã h i. V n ch y r y nh ng ch t chóc au th ng ã không th ngo nh m t làm ng tr cu c. Tuy nhiên, c hai b ph n h p pháp và b t h p pháp n ch ng cách m ng thu l i trong nhà tù m oán. V n ch qu c. V n ch ng c th i u g p nhi u tr c tr . ng hi n th c thì b ng lãng m n b v m ng vì các nhà v n lãng m n quen nhìn cu c s ng b ng l ng kính màu h ng. Không còn không khí sôi n i, háo h c nh nh ng ngày u, v n ch ng T c v n oàn lúc này tr m l ng, tri t lý. Nói nh Tú M : “ Tr i qua m t th i kì th nh v ng, n n m 1939 thì có nh ng tri u ch ng cái “th t tinh h i” y b t lu m . Âu c ng là theo lu t ti n hóa c a xã h i, cái c ph i l i tàn u cái m i n y ” [4; tr.26]. Các nhân v t chính trong các sáng tác c a T L c v n oàn lúc này nh D ng ( m tr ng), Nam ( au bu n, chán n n, b t c tr p), C nh ( Thanh c th i cu c. Hà Minh nhân v t c a Khái H ng trong t p p, Thanh c) c ã vi t nh sau: “Nhi u c ã ánh m t lý t nh ng tính cách a d ng, ph c t p trong cách s ng, hành tr.27]. Tuy nhiên, ông c ng kh ng nh thêm: “ u r i vào tâm tr ng ng v i ng và tri t lý” [4; ng c n ghi nh n nh ng óng góp i v ngh thu t phân tích tâm lý trong m t s tác ph m c a Nh t Linh, Khái ng” [4; tr.27]. CBHD: H Th Xuân Qu nh 18 SVTH: Nguy n Th Xuân Trang
- Xem thêm -