Tài liệu Cái bang thập ác - lương vũ sinh

  • Số trang: 376 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 347 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Cái Bang Thập Ác - Lương Vũ Sinh
Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Hồi 1 Ngày tàn của Tam Dƣơng tiêu cục Giang Nam khí hậu rất ôn hòa mặc dù núi non hiểm trở. Nhƣng đang là mùa đông giá rét nên con đƣờng quang đạo rất hoang vắng, chỉ có vài mái nhà xơ xác còn le lói ánh đèn. Bỗng từ xa có tiếng ngựa hí và tiếng bánh xe gỗ nghiến trên đƣờng đất. Một đoàn ngƣời ngựa xuất hiện quanh eo núi vòng về hƣớng nam. Ði đầu là lá tiêu kỳ vạch ba vạch đen Ở giữa thành quẻ ’’càn" tƣợng trƣng cho tiêu cục Tam Dƣơng danh trấn Ở Yên Kinh. Ðoàn bảo tiêu Tam Dƣơng xuất hiện trong đêm tối giữa vùng núi non hiểm trở này minh chứng họ đang gấp bảo tiêu hàng hóa gì quan trọng lắm. Quan trọng hơn nữa là dẫn đầu tiêu cục là đại tiêu đầu Phàn Huệ Chi co ro trong tấm áo hồ cừu dày cộm. Xƣa nay Phàn Huệ Chi ít khi phải thân hành bảo tiêu vì tiêu cục của ông nổi tiếng Ở Yên Kinh, các cƣờng đạo giang hồ không bao giờ dám động tới tiêu cục, vì Tam Dƣơng tiêu cục danh trấn võ lâm nhờ có Càn Khôn Yếu Quyết trấn sơn của Phàn Huệ Chi, đại tổng tiêu đầu vốn quảng giao quen biết hầu hết hắc bạch anh hùng cộng thêm võ công thâm hậu nhất nhì vùng bắc mà ai cũng từng biết tiếng. Giữa đêm khuya bảo tiêu vẫn còn trên đƣờng giữa rừng là một việc đại nguy hiểm. Nhƣng với ai khác thì vậy nhƣng với Phàn Huệ Chi thì lại hoàn toàn khác. Tự tin về uy võ của mình, tự tin vì lá hiệu kỳ quẻ ’càn" xƣa nay tung bay suốt dọc đất Trung Nguyên không ai là không biết, Phàn Huệ Chi hoàn toàn không lo lắng gì cho số phận của mình và số phận của đoàn bảo tiêu hơn mƣời ngƣời đang đi sau lƣng ông. Vƣợt qua eo núi, Phàn Huệ Chi quay lại cao đệ tử của mình luôn luôn phi ngựa bên cạnh, giọng ông trầm trầm: - Quách Nhan Ngọc, chúng ta sắp tới thị trấn có thể cho ngựa nghỉ ngơi đƣợc rồi đó. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Quách Nhan Ngọc tuy là đồ đệ yêu của Phàn Huệ Chi nhƣng cũng đã sắp tới tuổi „nhi lập,, cẩn trọng đáp: - Sƣ phụ, tiểu đồ nghĩ là không cần đến thị trấn, chúng ta đã đi quá nhiều, tiểu đồ e rằng chúng đã quá mệt. Phàn Huệ Chi hơi lộ vẻ bất bình: - Giữa rừng núi thế này biết tìm đâu ra tửu gia? - Hay là sƣ phụ ghé đại vào một nhà nào đó xin trọ qua đêm. Dứt lời Quách Nhan Ngọc reo lên chỉ tay về phía trƣớc: - ĐỒ! Sƣ phụ thấy không, trƣớc mặt chúng ta là gian nhà còn ánh đèn, có lẽ chủ nhân còn thức. Phàn Huệ Chi miễn cƣỡng: - Ờ! con hãy ghé xin phép chủ nhân xem có chỗ ngủ cho cả đoàn chúng ta không? ÐÓ là một gian nhà lợp bằng lá và vách đan bằng những thân tre khá rộng rãi nằm dựa lƣng vào một sƣờn núi địa hình rất hiểm trở. Nói xong câu ấy, Phàn Huệ Chi bỗng cảm thấy tâm hơi máy động, ông chữa lại liền: - Hay là thôi con ạ, ta cố đi thêm một đoạn đƣờng nữa xem sao! Câu sau này của ông đã trễ. Nhan Ngọc đã lao ngựa đến ngay trƣớc thềm nhà Chàng vẫn ngồi trên mình ngựa cất giọng gọi lớn: - Chủ nhân, xin cho gặp chủ nhân. Phàn Huệ Chi bắt buộc dục ngựa tiếp đến sau liền, ông gọi giật: - Quách Nhan Ngọc, hay là ta khỏi làm phiền họ... Ở trong nhà ánh đèn di động rồi một giọng khô cứng vọng ra: - Ai làm rộn bên ngoài đó? Quách Nhan Ngọc đã lỡ liền nói luôn: - Chúng tôi là Tam Dƣơng tiêu cục lỡ độ đƣờng, xin đƣợc tạm ngụ qua đêm. Cánh cửa mỏng manh mở toang, một đại hán đi ra với cây đèn cháy bập bùng trên tay giọng tỉnh táo: - Tam Dƣơng tiêu cục à? ôi chà! Sao mà đông thế? Phàn Huệ Chi tiếp lời: - Phiền huynh đài cho ngựa xin chút nƣớc, nếu nhà không có chỗ chúng tôi xin đi ngay. Gã đại hán ngô nghê: - Nƣớc ƣ? Hừ! Nƣớc thì con suối Ở gần đây thiếu gì. Phàn Huệ Chi sợ gã đại hán quay trở vào ngay nên vội vàng nói: - Giữa đêm khuya thế này, lại không quen đƣờng lối, xin huynh đài giúp cho chút nƣớc vì mấy con ngựa đã khát lắm rồi. Ðại hán gầm gừ một chút bỗng trong nhà có giọng nữ nhân the thé: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cái Bang Thập Ác Lương Vũ Sinh - Ði lấy nƣớc cho ngƣời ta mau đi! Gã đại hán luống cuống "vâng, vâng" rồi vội quay lại Phàn Huệ Chi: - Ðợi một chút! CÓ nƣớc đây! Gã nói trống không và nhìn bộ dạng có vẻ hậm hực lắm. Ðợi gã khuất sau lƣng nhà, Phàn Huệ Chi cằn nhằn đệ tử: - Chủ nhân có vẻ phiền bọn ta lắm... Chƣa dứt lời gã đại hán đã chớp nhoáng quay lại với thùng nƣớc nặng trên tay. Ngọn đèn gã tạm thời cất dƣới nhà nên dƣới ánh trăng đêm nguyệt tận Phàn Huệ Chi chỉ thấy lờ mờ bóng nƣớc lấp lánh trong miệng thùng vuông bằng gỗ. GÃ hơi gắt: - ÐÓ nƣớc đỒ! Ai muốn nốc thì cứ nốc đi! Quách Nhan Ngọc nhảy xuống ngựa đỡ lấy thùng nƣớc đặt trƣớc miệng mấy con ngựa. Quả thực ngựa đã quá khát. Chúng vục đầu liền vào thùng nƣớc, trong chốc lát thùng nƣớc đã cạn và mấy con ngựa dặm vó lóc cóc xuống mặt đất ra ý rất thỏa mãn. Phàn Huệ Chi dục: - Lên đƣờng chứ? Gã đại hán bấy giờ xen vào: - Chƣ vị không nghỉ lại à? Phàn Huệ Chi hơi ngần ngừ: - Chỉ sợ phiền huynh đài... Có lẽ Quách Nhan Ngọc cũng đã mệt nên cố do: - Nhà huynh đài có lẽ cũng rộng rãi, xin cảm phiền... Lại có tiếng nữ nhân the thé Ở trong nhà: - Mời ngƣời ta vào nhà đi! Phàn Huệ Chi nghe âm thanh lạnh và sắc đến chói tai, trong bụng nghĩ thầm có lẽ đó là ngƣời vợ của đại hán trƣớc mặt và có lẽ mụ ta chuyên áp đảo chồng hay sao mà đại hán vừa nghe tiếng đã vội lúng túng: - Hoa bứ đã nói, xin mời chƣ huynh... mời chƣ huynh vào nhà... Phàn Huệ Chi nhìn thái độ của gã có vẻ lúng túng quá hơi tội nghiệp định quay trở lui: - Hay là... nếu phiền cho huynh đài quá thì thôi vậy... để bọn ta cố đến thị trấn cũng đƣợc... Tiếng nữ nhân the thé lần này đã nghe gần cửa nhà lắm rồi: - Xú tử còn lôi thôi gì nữa mà không mời khách vào? Ngọn đèn trong nhà lại di động và đã ra tới cửa. Gã đại hán bị gọi là xú tử (tên xấu xí) càng luống cuống dữ: - Xin mời chƣ huynh... chƣ huynh vào nghỉ là thƣơng tiểu nhân... Hoa nữ đã nói rồi, nếu chƣ huynh không vào tội nghiệp tiểu nhân sẽ bị trừng trị. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Gã run rẩy đến tội nghiệp. RÕ ràng gã đã quá sợ nên mới kinh hoảng đến thế. Nam nhi mà sợ vợ hơn cọp cái thế này thì thật chẳng ra gì cả. Phàn Huệ Chi thay đổi ý kiến liền: - Quách nhi, chúng ta lên đƣờng! Lời của ông lần này nghiêm nhƣ lệnh. Quách Nhan Ngọc thông thuộc tính tình sƣ phụ hơn ai hết. Chàng biết tính ông rất ôn hòa nhƣng khi đã quyết định là rất cứng rắn. Chàng vội cầm lấy cƣơng ngựa đồng thời đáp: „xin vâng" nhƣng tay chàng vừa chạm đến mõm ngựa định vỗ nó mấy cái bỗng chàng giật nẩy ngƣời thốt lên hốt hoảng: - ôi chao! Sƣ phụ! Sao con ngựa con nóng nhƣ lửa thế này? Lời chàng vừa dứt con ngựa đã khuyu bốn vó xuống mồm thở khì khì hết sức mệt nhọc. Phàn Huệ Chi linh cảm tai biến vội nhảy một bƣớc đến con ngựa của mình. Ðã muộn mất rồi. Ngựa của ông cũng khuyu bốn vó và ngã vật xuống đất Trong chớp mắt cả tám con ngựa đều vật ra và chỉ một phút sau không còn thở nữa. Phàn Huệ Chi giận tím mặt, quắc mắt xỉa vào gã đại hán: - Xú tử! Phải ngƣơi pha thuốc độc vào nƣớc hại ngựa ta? Xú tử đã biến mất vào nhà từ lúc nào, trƣớc cửa nhà xuất hiện một nữ nhân dung mạo khá dịu dàng, nàng uyển chuyển đáp: - Phàn lão gia! E rằng Xú tử có làm thế thật! Quách Nhan Ngọc nghe giọng nói dịu dàng nhƣng lại hàm ý châm chọc ấy tức uất lên, chàng vút roi ngựa muốn đánh nữ nhân: - Vậy thì hãy gọi Xú tử ra đây cho ta hỏi tội! Nữ nhân vẫn mỉm cƣời: - Xú tử đi mất rồi còn đâu, chi bằng chƣ vị cứ ngủ lại đây đêm nay vậy! Quách Nhan Ngọc đỏ gay mặt: - Ngủ lại đây nhƣng ngày mai lấy gì lên đƣờng? CÔ nƣơng là ai... mà ăn nói hồ đồ thế? Nữ nhân chỉ vào trong nhà: - Nhà còn rộng lắm, còn ngày mai à? Hay là chƣ vị đừng lên đƣờng nữa, chƣ vị... cứ Ở lại đây luôn cũng đƣợc! Phàn Huệ Chi nóng nảy: - CÔ nƣơng! Chúng ta không đùa! CÔ nƣơng hãy đem Xú tử ra cho chúng ta hỏi tội. Nhìn lũ ngựa chết thê thảm, Quách Nhan Ngọc nổi xung thiên, chàng rút kiếm ra: - CÔ nƣơng hãy nói rõ ràng, nếu không ta phải tự tiện mạn phép xông Vô nhà đó! Nữ nhân dang rộng tay: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác - Ồ! Huynh đài nóng quá! Trong nhà này có cái gì đâu mà cần xông Vô? - Thế không có Xú tử à? Nữ nhân lắc đầu: - à! Tên Xú tử Lâm Mậu Tiếu đó hả? Không, ta đã bảo gã đi mất rồi! Quách Nhan Ngọc bƣớc tới hai bƣớc, chàng định gạt nàng ta ra nhƣng vừa động vào vai nàng, họ Quách nhƣ bị kình lực đẩy hắn lui lại, chàng ú Ớ kinh ngạc: - CÔ nƣơng... cô nƣơng... định tỷ thí nội công với ta ƣ? Hừ! Té ra cũng là ngƣời trong giới võ lâm! Xin cho biết tên! Thần thái nữ nhân vẫn ung dung: - Tếu nữ là Mậu Quán Hoa, xin đƣợc thù tiếp chƣ vị. Phàn Huệ Chi kêu lên: - Mậu Quán Hoa? Phải chăng cô nƣơng là Thiên Thủ Tán Hoa Mậu nữ anh hùng Ở vùng Quan Trung? - chính là tiện nữ! Té ra Ở vùng Giang Nam này mà cũng có nghe tên tuổi tiện nữ à? Phàn Huệ Chi rùng mình nghĩ thầm: „thiên Thủ Tán Hoa Mậu Quán Hoa là một nữ nhân rất kỳ dị Ở vùng Quan Trung, nửa chính nửa tà, không biết sao hôm nay lại xuống miền nam này làm chi?" ông đã rút song kiếm: - Mậu nữ hiệp! Phàn mỗ chƣa hề động tới vùng Quan Trung, hôm nay không biết do cơ duyên nào lại đƣợc mắt xanh của nữ hiệp lƣu tâm tới? Mậu Quán Hoa giọng tuy rất dịu dàng nhƣng nghe rất khó chịu: - Tam Dƣơng tiêu cục Ở Yên Kinh tuy chƣa bao giờ ra tới miền Quan Trung nhƣng bí phổ Càn Khôn Yếu Quyết đã chấn động tới Quan Ngoại, tiện nữ vân hành nam du định hỏi mƣợn Phàn lão huynh về coi chơi ít bữa! Phàn Huệ Chi quắc mắt: - Nữ hiệp nói chơi hay nói thật? Phàn gia Càn Khôn Yếu Quyết là vật trấn sơn đại mật truyền, làm sao nữ hiệp lại „coi chơi" dễ dàng thế? Mậu Quán Hoa phất tay áo: - Thôi! Ðùa thế đủ rồi! Nếu lão huynh đêm nay không cho ta mƣợn Càn Khôn Yếu Quyết, e rằng số phận cũng không hơn gì mấy con ngựa đỒ! Phàn lão huynh hãy suy nghĩ kỹ đi! Quách Nhan Ngọc đón chùy đã đánh vẹt tới: - Nữ nhân! Ðừng ăn nói hồ đồ! Hãy hỏi ý kiến của chùy ta đây! Chùy của họ Quách Ở Yên Kinh khá nổi tiếng trong bọn công tử kinh đô là có sức nặng ngàn cân, thế mà Mậu Quán Hoa chăng xem vào đâu, nàng thƣ thái không thèm nhìn, cánh tay áo rộng phất lên, kình lực phát ra căng phồng cả tay áo đỡ lấy chùy liền, chỉ nghe một tiếng „bộp" trống rỗng, Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cái Bang Thập Ác Lương Vũ Sinh Quách Nhan Ngọc bị đẩy lùi liên tiếp ba bƣớc mới đứng vững nhƣng hổ khẩu tê chồn cơ hồ muốn buông rơi chùy xuống đất. Mậu Quán Hoa vẫn vui vẻ: - Quách công tử nội công hỏa hầu còn non yếu quá! Nghe rằng Ở Yên Kinh công tử chỉ chăm chú vui thú ca lâu tửu quán chứ có tập luyện gì, phải không? Bị hạ nhục trƣớc mặt sƣ phụ và đám đông ngƣời, Quách Nhan Ngọc đỏ phừng mặt: - Tất cả xông vào bắt con tiện tỳ này cho ta! Dƣới quyền Quách Nhan Ngọc còn có bảy tám võ sĩ của Tam Dƣơng tiêu cục nên chàng có vẻ tự thị vào đám đông. Bọn võ sĩ tuân lệnh chàng tuốt võ khí cùng xông lại. Mậu Quán Hoa giơ tay áo che lấy ngƣời: - Chƣ vị! Ớ Quan Trung tiện nữ có biệt hiệu Thiên Thủ Tán Hoa, chƣ vị có biết tại sao không? Phàn Huệ Chi mỉm cƣời nhìn đám đệ tử: - Nữ hiệp đây sở dó mang biệt danh Thiên Thủ Tán Hoa vì khi nữ hiệp ra tay phóng độc châm một lúc bắn ra cả ngàn mũi nhƣ ngƣời ta rắc hoa vậy. Mậu Quán Hoa cả cƣời: - Cám ơn Phàn lão huynh quá khen! Thế mà bọn đệ tử hôm nay của lão huynh bất quá chƣa tới mƣời tên, ít quá so với Thiên Thủ Ðộc Châm Tán Hoa của tiện nữa đó. Quách Nhan Ngọc chƣa biết sự lợi hại của Mậu Quán Hoa, chàng rút luôn cặp song chùy bên ngƣời ra múa vun vút: - Không biết thiên thủ hay vạn thủ gì cả! Tiện tỳ khinh ngƣời quá, ta phải dạy cho một bài học! Mậu Quán Hoa đáp: - Phàn lão huynh! ÐỒ đệ của lão huynh ngu quá! Xin để tiện nữa mở mắt cho y! Lời vừa dứt đã nghe mấy tiếng xoẹt, xoẹt" trong đêm mờ mờ mấy ánh chớp lóe lên. May mà chùy pháp của Nhan Ngọc không đến nỗi vụng về mới kịp thời đánh trúng độc châm rơi leng keng xuống đất. Ðúng với biệt danh Thiên Thủ Tán Hoa, độc châm không ngớt bay ra. Một tên võ sĩ đứng cạnh Quách Nhan Ngọc không kịp tránh đã trúng một độc châm, hắn chỉ kịp rống lên một tiếng lớn ngã liền xuống đất và chỉ trong chớp mắt toàn thân hắn tím bầm chết liền tức khắc. Phàn Huệ Chi kêu lên: - CÔ nƣơng! Tam Dƣơng tiêu cục với cô nƣơng không oán không thù, sao nỡ hạ độc thủ với nhau nhƣ thế? Mậu Quán Hoa tay không ngớt rung động: - Phàn lão tiêu! Quả là ta với Tam Dƣơng tiêu cục không oán không thù, nhƣng phi châm trong tay ta có cái nào không độc? Chi bằng Phàn tiêu đầu hãy ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tay, đừng bắt buộc ta phải động thủ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Quách Nhan Ngọc và bọn võ sĩ thấy đồng bọn chết thảm trong lòng vừa uất hận vừa kinh sợ, động tác tấn công có hơi chậm lại. Phàn Huệ Chi miễn cƣỡng: - Hãy ngừng tay lại để ta thƣơng lƣợng với cô nƣơng đây! Giữa lúc Phàn Huệ Chi vừa dứt lời bỗng có tiếng đáp: - Còn gì phải thƣơng lƣợng nữa? Ðang đêm tiêu cục đến quấy nhiễu nhà ngƣời định cƣớp bóc gì phải không? Tức thì mƣời bóng đen lố nhố xuất hiện. Tất cả đều mặc áo dạ hành đen che kín từ đầu đến chân, mỗi bóng đen chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc. Phàn Huệ Chi thấy đối phƣơng quá đông giật mình kinh hoảng: - Chƣ vị là ai, có liên can gì đến Tam Dƣơng tiêu cục của Phàn mỗ? Tên đứng gần nhất, giọng khô cứng rõ ràng là giọng nói quen thuộc của tên Xú tử lúc nãy: - Không liên can gì đến Tam Dƣơng tiêu cục cả, nhƣng liên can đến Phàn gia Càn Khôn Yếu Quyết. Phàn Huệ Chi lại giật mình: - Huynh đệ! Phàn mỗ cả đời chƣa hề tự nhiên kết oán, xin đƣợc hỏi Càn Khôn Yếu Quyết đã gọi là gia bảo của Phàn mỗ có liên can gì đến huynh đệ? Có lẽ Xú tử cƣời vi nghe tiếng khục khục" trong cái khăn đen gã bịt mặt: - Hừ, cái đó Phàn lão hãy hỏi họ Vƣơng đại ca của ta đây. Tên đƣợc gọi là đại ca" họ Vƣơng tiến lên một bƣớc: - Phàn tiêu đầu có biết gốc tích của Càn Khôn Yếu Quyết có nguồn gốc Ở đâu không? Phàn Huệ Chi ngẩn ngƣời một chút rồi lạnh lùng đáp: - Vƣơng huynh hỏi lạ, Càn Khôn Yếu Quyết trong giới võ lâm đều biết là vật gia truyền của nhà họ Phàn, Vƣơng huynh hỏi nguồn gốc là có ý gì, tại hạ chƣa hiểu. Tên họ Vƣơng cƣời khúc khắc: - Vật gia truyền của nhà họ Phàn? ấy là Phàn lão nhận vơ đó thôi. Phàn huynh có đọc gia phả biết Phàn Ðiểm Ðao chứ? Phàn Huệ Chi kinh dị: - Phàn Ðiểm Ðao là nội tổ nhà ta có liên can gì? - Rất có liên can vì đao Vƣơng" Phàn Ðiểm Ðao chính là ngƣời đầu tiên của nhà họ Phàn vì ỷ mình là đệ nhất đao nên cách đây trăm năm đã lặn lội sang Hồi Cƣơng bức đoạt Càn Khôn Yếu Quyết của Vƣơng tộc TÔ Tử Hồng đem về Trung Nguyên tiếm xƣng là vật gia truyền rồi trƣớc khi chết di ngôn cho con trai Phàn Lan Chi tức thân phụ nhà ngƣơi và đến nhà ngƣơi cứ đinh ninh Càn Khôn Yếu Quyết là của nhà họ Phàn. Ðiều ấy sai lầm gần cả trăm năm, nay chúng ta đến thu hồi về cho giòng họ TÔ Tử gọi là vật qui cố chủ đó! Phàn Huệ Chi múa song kiếm: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác - Chỉ nói hồ đồ! Lấy gì minh chứng cho Càn Khôn Yếu Quyết là của họ TÔ Tử? HỌ Vƣơng quát lên: - Lấy cái nầy! Song chỉ của hắn búng ra rít gió. chỉ" trúng ngay vào mũi kiếm Phàn Huệ Chi khiến hổ khẩu lão rúng động. HỌ Vƣơng lại cƣời gằn: - CÓ phải Ðiểm Phụng Chỉ trong Càn Khôn Yếu Quyết đó không? Ta hỏi ngƣơi Ðao Vƣơng Phàn Ðiểm Ðao chỉ nổi tiếng giang hồ là đao pháp tuyệt luân chứ có biết gì về chỉ pháp nhƣ trong Càn Khôn Yếu Quyết? Phàn Huệ Chi ú Ớ không cãi đƣợc, ông cố cƣỡng: - Tên đạo tặc đừng hồ đồ, nội tổ Phàn Ðiểm Ðao của ta... ông chƣa kịp nói trọn câu thì một tên bịt mặt thứ hai nhảy vọt lên: - Và còn cƣớc pháp Thần Thông Thiên nữa, Phàn Ðiểm Ðao càng mù tịt! Cùng với lời nói là cƣớc chiêu của hắn đá liên tiếp vào mặt Phàn Huệ Chi. Cƣớc pháp quả là táo bạo. Ngƣời hắn gần nhƣ ngã rạp xuống, cƣớc liên hoàn hai chân đá vào bảy yếu huyệt trên ngƣời lão cùng lúc vào các huyệt Du Phủ, Thủy Ðột, Thần Tàng. Phàn Huệ Chi xoay kiếm một vòng che chở trƣớc ngực, thân pháp cong hắn xuống định thoát ra khỏi vòng khống chế của đối phƣơng, quát to: - Xin cho biết đƣợc đối đầu với ai? Tên này cƣời to: - Chính là hậu duệ chính truyền của TÔ Tử Hồng là TÔ Tử Kiệt đây, ta rất muốn đoạt lại Càn Khôn Yếu Quyết của giòng họ ta. - Lấy gì minh chứng Càn Khôn Yếu Quyết là của giòng họ TÔ Tử? TÔ Tử Kiệt bật dậy nhƣ trong ngƣời hắn có gắn sẵn lò so: - Phàn lão có nhớ trang thứ mƣời ba của Càn Khôn Yếu Quyết có ấn một triện to bằng bàn tay đứa bé không? Phàn Huệ Chi quá nhớ nhƣng cứ giả vờ: - Không, làm gì có ấn triện? - Lão hãy giở trang ấy ra, con triện áp bốn chữ cổ triện đời Hán viết rằng tử Chiêm ấn ký" Tử Chiêm không phải là thủy tổ của giòng họ TÔ Tử thì là của ai? Phàn Huệ Chi đuối lý lắm rồi nhƣng vẫn cố cƣỡng: - ấn triện đâu phải vật chứng minh? Ta không nhớ Càn Khôn Yếu Quyết trang mƣời ba có ấn triện ấy không, nhƣng cứ cho là có đi nữa cũng không có giá trị gì. TÔ Tử Kiệt áp sát ngƣời lão, cƣớc pháp của hắn chờn vờn trƣớc mặt Ở tƣ thế tiếp tục tấn công: - Lão già này ngoan cố lắm! Các huynh đệ hãy bắt lão phải đƣa bảo vật mau! Mấy tiếng leng keng" liên tục vang lên. Một tên sử dụng thiết trƣợng, treo chung quanh trên đỉnh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cái Bang Thập Ác Lương Vũ Sinh thiết trƣợng một dãy vòng kim loại nhảy xổ tới đánh liên hoàn ba chiêu ngang thân lão. Kiếm của Phàn Huệ Chi đụng vào thiết trƣợng khiến hàng loạt dãy vòng kim loại ngân nga nhƣ tiếng chuông. Kình lực của tên này rất mạnh mẽ chấn động cả đến nội tạng Phàn Huệ Chi, ngƣời lão rung động mạnh đến phải thối lui mấy bƣớc mới đứng vững. Vừa lúc ấy song chùy của Quách Nhan Ngọc đã quạt tới giải vây cho sƣ phụ. Lần này họ Quách đã Ở tƣ thế phòng bị trƣớc nên thế chùy đi rất dũng mãnh trầm trọng. TÔ Tử Kiệt dƣờng nhƣ không thèm để ý tới, cƣớc pháp hắn vẫn điềm nhiên đá vào thƣợng diện Phàn Huệ Chi còn chƣởng công đập liền xuống giữa hai chùy của Quách Nhan Ngọc vừa đánh tới. Một tiếng bùng" trầm uất nhƣ tiếng sấm sét bị nén. Hai quả chùy nặng nề trong tay Quách Nhan Ngọc bật lên dội ngƣợc về phía ngƣời cầm trúng ngay đỉnh đầu họ Quách. Kình lực dữ dội quá khiến Quách Nhan Ngọc vỡ toang đầu ngã xuống chết tức thì. Phàn Huệ Chi bị chấn thƣơng nội tạng vừa lùi lại đã chứng kiến liền cái chết của đồ đệ, lão tái xanh mặt: - Các hạ... các hạ hạ thủ độc địa quá! Phen này... phen này lão gia quyết rửa nhục cho Tam Dƣơng tiêu cục. Phàn Huệ Chi đã lọt vào giữa vòng vây của đám ngƣời lạ, nhìn quanh các võ sĩ thủ hạ của mình, Phàn Huệ Chi càng tuyệt vọng vì bản lãnh của chúng bị áp đảo một cách thảm hại, đến lúc này thì đứa gãy tay, đứa thì vỡ đầu, một nửa thì tử thƣơng còn một nửa vội vàng thoát thân chạy mất cố bảo toàn mạng sống. Chiến trƣờng sau cái chết của Quách Nhan Ngọc hầu nhƣ chỉ còn trơ trọi một mình Phàn Huệ Chi. Lão đại tiêu đầu cũng nao núng lắm rồi. Lão nắm cứng ngọn tiêu kỳ với ba vạch quẻ càn" cố dơ lên cao: - Tam Dƣơng tiêu cục chƣa hề gây oán cừu với chƣ vị, hôm nay sao nỡ hại nhau đến mức này? Hình nhƣ có giọng cƣời the thé của Mậu Quán Hoa: - Hừ! Phàn Huệ Chi! Oán cừu chính do nội tổ của lão huynh cƣớp đoạt Càn Khôn Yếu Quyết của Vƣơng tộc TÔ Tử, chúng ta chỉ yêu cầu vật hoàn cho cố chủ chứ có ý gì giết mạng lão đâu! Phàn Huệ Chi thở hổn hển: - Bất luận ra sao, lão quyết không trả Càn Khôn Yếu Quyết. Một giọng cƣời ghê rợn: - Thì hãy đổi bằng mạng sống của ngƣơi! Mậu Quán Hoa đe dọa bằng một giọngnghiêmtrọng hơn: - Lão huynh nên nhớ giòng họ Phàn chỉ còn lão và Phàn Nhất Chi đang Ở Yên Kinh là độc nhất. Thủ hạ TÔ Tử Vƣơng đã đến Yên Kinh trong ngày nay tiêu diệt nốt Phàn Nhất Chi rồi, không lẽ lão huynh đành tuyệt tự ƣ? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cái Bang Thập Ác Lương Vũ Sinh Phàn Huệ Chi rống lên: - Cẩu tặc! Bọn bây nỡ hạ độc thủ với đứa con trẻ dại của lão ƣ? Một tiếng cƣời lạnh lùng khác: - Phàn Nhất Chi đã mƣời bảy tuổi sao gọi là trẻ dại? Một tên khác nữa nói: - Dinh cơ Tam Dƣơng tiêu cục ngày mai chỉ còn là đống tro vụn, lão tiếc làm gì cái Càn Khôn Yếu Quyết Vô dụng đối với lão? Hắn gọi là Vô dụng" cũng có lẽ đúng, vì mặc dù đƣợc thân phụ để lại cho Càn Khôn Yếu Quyết mấy chục năm nhƣng Phàn Huệ Chi đâu có đọc đƣợc một chữ nào trong ấy, vì toàn bộ yếu quyết" đƣợc viết bằng một thứ chữ ngoằn ngoèo của nƣớc Thiên Trúc (tức nƣớc ấn ÐỘ ngày nay) mà cả đời lão không đọc hiểu một chữ. Nhƣng lẽ nào lão lại đê hèn đến độ giao nạp yếu quyết gia truyền cho ngƣời khác khi lão còn nhớ nhƣ in trƣớc giờ lâm chung thân phụ lão ân cần trao yếu quyết cho lão dặn rằng: „đây là gia bảo nhà ta, con có thể chết chứ không đƣợc trao cho ai khác. Hãy cho con của con qua Thiên Trúc tìm Ðảo Vũ chân nhân càng sớm càng tốt." Di ngôn của thân phụ, Phàn Huệ Chi mới thực hiện đƣợc một nửa đầu là chƣa hề trao Càn Khôn Yếu Quyết cho ai, còn nửa sau „cho Phàn Nhất Chi qua Thiên Trúc tìm Ðảo Vũ chân nhân" lão chƣa thực hiện đƣợc vì Phàn Nhất Chi chƣa tới tuổi gia quan" (tuổi gia quan nghĩa là khoảng hai mƣơi tuổi) lão chƣa nỡ cho con vào chốn giang hồ. Không ngờ sự việc biến đổi, đêm nay lão bị bọn ác đồ này bức bách đã đến bƣớc đƣờng cùng. Lão vũ lộng song kiếm nhƣ rồng bay gió cuốn, mắt ngân ngấn lệ: - ác đồ! Lão thà chết chứ không trao Càn Khôn Yếu Quyết cho ai cả! Một tiếng gầm lên, hình nhƣ đó là giọng nói khô cứng của tên Xú tử: - Không muốn cũng không đƣợc! Chƣ huynh đệ! Hãy phanh thây lão già ra xem gan lão lớn bao nhiêu? Mãnh hổ nan địch quần hồ. Ðêm ấy Phàn Huệ Chi bị bọn mƣời tên ác tặc phanh thây cùng với đồ đệ là Quách Nhan Ngọc và các võ sĩ tại núi rừng Giang Nam. Chỉ có một thủ hạ duy nhất sống sót, hắn chạy đêm ngày về Yên Kinh. Một tuần sau, hắn đến Yên Kinh chỉ kịp chứng kiến ngƣời ta thu dọn đống tro tàn của dinh cơ Tam Dƣơng tiêu cục, công tử Phàn Nhất Chi mất tích không để lại dấu vết. *** Hôm ấy Phàn Nhất Chi đang ngồi đọc sách trong thƣ phòng. Cửa sổ phòng chàng nhìn ra ngoài tấm bình phong lớn trƣớc cửa nhà nên mọi khách thƣờng ra vào chàng đều trông rõ mồn một. Trời mới hửng sáng, khoảng giờ dần, chàng thấy có một tráng sĩ lƣng giắt nhuyễn tiên bƣớc vào lớn giọng: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác - Xin đƣợc gặp Phàn công tử. Phàn Nhất Chi hơi kinh ngạc vì trong đám bằng hữu chàng giao thiệp Ở kinh đô chƣa bao giờ chàng gặp ngƣời này. Còn nếu khách đến nhà chàng để nhờ bảo tiêu thì tại sao không tìm thân phụ chàng là tổng tiêu đầu mà tìm chàng làm chi. Chàng nghe một tên gia nhân lên tiếng: - công tử còn đang Ở tẩm phòng, khách quan tìm có việc chi? Khách lạ cƣời mỉm: - Ta muốn nhờ bảo tiêu xuống miền Dƣơng Tử. Gia nhân đáp: - Rất tiếc, việc bảo tiêu do chủ nhân quyết định chứ đâu do công tử. Tráng sĩ vẫn cƣời: - Nhƣng chủ nhân tổng tiêu đầu vắng nhà, công tử không tạm thay quyền đƣợc ƣ? - Công tử chƣa tham dự việc bảo tiêu. Mời khách quan tháng sau trở lại. Tráng sĩ cƣời nhạt: - Tháng sau ƣ? Biết tổng tiêu đầu còn có trở về không mà chờ đợi? Tên gia nhân nghe giọng tráng sĩ hơi lạ nên hỏi vặn lại: - Khách quan nói vậy là có ý gì? Tại sao biết tổng tiêu đầu không trở về? Tráng sĩ vào một bƣớc: - Nhƣng ta không cần gặp tổng tiêu đầu. Ta muốn gặp Phàn công tử thôi. Gia nhân cản ngang lối đi dang rộng hai tay: - xin khách quan cho biết lý do để tiểu nhân vào bẩm báo. Tráng sĩ cung quyền gạt phăng tay gia nhân ra bƣớc sấn tới: - Ta chỉ nói lý do cho Phàn công tử thôi. Tránh ra. Gia nhân hét lớn: - Ðừng ngang ngƣợc. Tiểu nhân... Gã kia chƣa dứt câu đã bị tráng sĩ điểm trúng Ma Huyệt đổ xuống nhƣ cây thịt Phàn Nhất Chi nhìn thấy rõ mọi diễn biến. Chàng vòng ra cửa chính: - Khách quan cần gì phải ra tay nặng với gia nhân của ta thế? Phàn Nhất Chi đây. Tên tráng sĩ đã vào gần tới phòng trong thì đụng mặt Phàn Nhất Chi, hắn dừng lại đƣa ra một khuôn vải nhỏ bàng hai bàn tay: - Xin mời công tử! Chàng nhìn khuôn vải. Trên ấy có in hình một quẻ càn" nằm nghiêng đè lên một chữ chƣơng" viết ám nổi lờ mờ. ÐÓ là mật tín của cha chàng. Chàng kinh ngạc: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cái Bang Thập Ác Lương Vũ Sinh - Cha ta cho kêu à? CÓ việc gì? - công tử cứ theo ta rồi sẽ biết. - Thân phụ ta trên đƣờng bảo tiêu về Giang Nam đâu có mặt Ở Yên Kinh này mà đến gặp? Tráng sĩ cƣời bí hiểm: - Ðúng là tổng tiêu đầu trên đƣờng đi Giang Nam nhƣng đã sớm quay về rồi. Ngƣời đang gặp rắc rối nhỏ muốn gặp công tử. Phàn Nhất Chi cứng cỏi: - Nếu khách quan không nói rõ sự việc ta không đi đâu hết. Tráng sĩ có vẻ hơi ngần ngừ một chút rồi nhẹ nhàng đƣa cho chàng một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy ấy viết mấy giòng cuồng thảo: hãy đến với ta ngay. Nhớ mang theo Càn Khôn Yếu Quyết. Ta đợi con." Phàn Nhất Chi cƣời ha hả: - Khách quan đùa dai thật. Thân phụ ta có bao giờ cho ta biết Càn Khôn Yếu Quyết cất giữ nơi nào mà đòi ta mang theo? Tráng sĩ hơi sững ngƣời: - Công tử... công tử... mới thực là ngƣời đùa dai. Chính tay thân phụ công tử viết mấy hàng chữ này, sao bảo là không biết? Phàn Nhất Chi mỉa mai: - Chƣ vị là ai? Chắc đang có âm mƣu gì? Xin cứ nói thật dễ bàn luận với nhau hơn. Xin báo để khách quan biết: thân phụ ta vẫn uất hận vì suốt đời chƣa học đƣợc chữ, làm sao có thể viết cho ta mấy giòng chữ cuồng thảo rất đẹp nhƣ thế này đƣợc? Lần này tráng sĩ thực sự ngây ngƣời lúng túng: - Phàn... Phàn... tổng tiêu đầu mà lại không biết chữ ƣ? Phàn Nhất Chi cƣời rất sảng khoái: - ấy là điều mà võ lâm giang hồ không bao giờ ngờ tới mà thân phụ ta cũng dấu rất kỹ. Suốt đời ngƣời rất mặc cảm vì điều này, ngƣời cố sức dấu rất kỹ, không dám cho ai biết. Hôm nay không ngờ gia gia ta lại... đột nhiên viết đƣợc chữ thì buồn cƣời thật. Khách lạ biết mình bị hớ, y hừm" một miếng vất miếng giấy xuống đất, nhuyễn tiên nhảy vào tay từ lúc nào quét một vòng quanh thân chàng. Phàn Nhất Chi lùi lại lƣng đụng bức vách ngăn cách phòng trong và phòng ngoài, miện ghét lên: - Gian tặc! Dám vào trong Tam Dƣơng tiêu cục làm loạn ƣ? có lẽ tráng sĩ không còn gì phải cần dấu diềm nữa, y quay nhuyễn tiên lên vòng lại tiếp tục tấn công: - Tam Dƣơng tiêu cục là cái quái gì mà ta không dám vào? Tiếng ồn ào Ở khách sảnh kéo đám gia nhân đông đảo chạy đến. Trong chốc lát khách sảnh đã đen kín những ngƣời, nhƣng tên tráng sĩ không có vẻ gì tỏ ra lúng túng, nhuyễn tiên vẫn áp sát buộc Phàn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Nhất Chi phải nhảy vọt vào gian phòng trong. Tráng sĩ đuổi theo liền: - Tiểu tử họ Phàn! Vƣơng Gia TÔ Tử có lệnh đòi đến ngay, hãy tuân lệnh kẻo không toàn mạng đó! Phàn Nhất Chi xƣa nay là một công tử đƣợc cha nuông chiều, tuy có biết chút ít võ nghệ nhƣng chỉ đủ hộ thân đối với bọn trộm vặt, chứ với tiên pháp lồng lộng nhƣ tráng sĩ này, chàng không có đƣờng nào tránh né, liên tiếp chàng luống cuống quanh quẩn trong vòng vây của nhuyễn tiên, cuối cùng chàng bị nhuyễn tiên, đập nhƣ trời giáng vào ngay huyệt Bách Hội ngã ra bất tỉnh. Bọn gia nhân tràn vào phòng nhƣng cũng không làm gì đƣợc tráng sĩ có bản lãnh cao cƣờng hơn chúng. Vừa lúc ấy đồng đảng của tên tráng sĩ tràn vào lục soát Tam Dƣơng tiêu cục chúng lật xới từng viên gạch, phá vỡ từng mảng tƣờng và cuối cùng phóng lửa đốt tòa dinh cơ đồ sộ của nhà họ Phàn. Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Hồi 2 Theo chữ truy tìm thủ phạm Phàn Nhất Chi hôn mê không biết bao lâu, khi tỉnh dậy chàng có cái cảm giác toàn thân lạnh giá nhƣ bọc trong một lớp băng, chàng thử vƣơn vai mới khám phá ra mình Ở dƣới đáy một vùng nƣớc lạnh lẽo. Vốn từ nhỏ theo chúng bạn rong chơi trên mặt nƣớc Hoàng Hà, chàng có thủy tính bẩm sinh nên chàng cố ngoi lên trên mặt nƣớc. Hôm nay khắp ngƣời ê ẩm nên việc đó không phải là dễ dàng, dƣờng nhƣ cố ngoi lên chàng lại càng chìm xuống. Phàn Nhất Chi tỉnh ngộ, chàng biết chỉ trong khoảnh khắc nữa chàng sẽ bị ngợp nƣớc mà chết, hai chân đạp mạnh nhƣ đuôi loài cá, chàng quyết định lao vƣợt xuống đáy hồ. Ðáy hồ toàn đá lởm chởm và đen kịt một màu đục mờ mịt. Phàn Nhất Chi không biết làm gì, chàng Vô tình nhấc lên một hòn đá. Bên dƣới hòn đá có một vòng sắt rất kỳ dị mà chỉ do cảm giác mƣời ngón tay chàng biết đƣợc Nhất Chi đẩy mạnh vòng sắt. Hình nhƣ có sức chuyển động nào đó Ở bên dƣới. chàng vận hết sức bình sinh đẩy mạnh. Vòng sắt ăn vào mặt đá hơi lay động. Chàng luồn ngón tay xuống dƣới mặt đá, phát hiện ra liền phép lạ. Thì ra dƣới đáy băng hồ này có một cửa hang có nắp đậy. Khi lọt vào trong hang bóng tối vẫn bao trùm chung quanh, nhƣng hết sức kỳ lạ là nƣớc trên băng hồ không lọt đƣợc vào đây, dƣờng nhƣ có Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác bàn tay bí mật nào đó từ trƣớc đã bố trí nắp hầm không để cho nƣớc từ băng hồ tràn xuống. Phàn Nhất Chi không hiểu tại sao. Chàng kiếm soát lại quần áo trên ngƣời. Không có thì giờ suy nghĩ, chàng cố bò sâu vào hang vì nghĩ bụng đƣờng hang này nhất định phải ăn sang một nơi nào đó. Cho tay vào túi áo, chàng cố tìm một vật gì đó, may ra còn khô để có thể đánh lửa giúp chàng nhìn rõ đƣờng đi. Tay chàng chạm vào một mảnh giấy cũng ƣớt nƣớc, trong đêm tối chàng không hiểu là mảnh giấy gì nhƣng cũng đặt vào túi tiếp tục bò tới nữa. Miệng hang có lẽ càng lúc càng mở rộng và có lẽ chàng đã dự đoán đúng, chắc hang phải thông tới một nơi nào khác trong lòng băng hồ. Ðột nhiên có ánh sáng le lói dội xuống từ một nơi nào đó trên đầu chàng. Tuy ánh sáng rất yếu ớt nhƣng cũng đủ giúp cho chàng nhìn lờ mờ cảnh vật. ÐÓ là một thạch động ầm ƣớt trơn trƣợt rêu phong nhƣ đã hàng chục năm nay không có ai ở. Phàn Nhất Chi cứ mò mẫm bò theo lòng hang chật chội. Hai tay chàng bƣơn tới trƣớc. Bỗng chàng giật mình vì đầu ngón tay chàng đụng phải vật gì đó lạnh giá. Chàng cầm vật ấy đƣa lên gần mắt. ÐÓ là một khúc xƣơng ngƣời trắng dã. Khúc xƣơng ống cánh tay của một xác chết. Trong lòng rất kinh sợ nhƣng chàng tiếp tục vƣợt tới. Tay chàng lại chạm phải một khúc xƣơng nữa. Có lẽ là một xác chết đã trăm năm nằm Ở đây. Chàng mở căng mắt và cuối cùng nhờ quen ánh sáng mờ đục, chàng nhận ra toàn bộ xƣơng ngƣời nằm dài trƣớc mặt. BỘ xƣơng trắng hếu đến rợn ngƣời. Giữa bộ xƣơng là một lƣỡi kiếm dài đâm suốt qua. RÕ ràng ngƣời này đã chết vì lƣỡi kiếm này. Phàn Nhất Chi bò vƣợt qua bộ xƣơng ngƣời. chàng lại chạm phải bộ xƣơng thứ hai cũng Ở tƣ thế nằm dài nhƣng trên ngƣời không có lƣỡi kiếm hay đao gì đâm qua cả. Chàng sợ đến quên cả lạnh và quên cả không biết nên làm gì. Có lẽ cả hai bộ xƣơng này cũng Ở hoàn cảnh nhƣ chàng hôm nay. Cũng đã bị rơi xuống đáy băng hồ và cũng phát hiện ra miệng hang này cố chui vào tìm con đƣờng sống và cuối cùng bị bỏ xác tại đây. Nhƣng điều Vô lý là tại sao bộ xƣơng thứ nhất lại có lƣỡi kiếm xuyên qua ngực. RÕ ràng là hai bộ xƣơng không phải chết vì đói lạnh mà chết vì đao kiếm. Hoặc là họ rủ nhau xuống đây huyết chiến? Tại sao họ lại phải xuống đáy băng hồ huyết chiến? Trong lòng cực kỳ hoang mang, Phàn Nhất Chi dừng lại ngay chỗ hai bộ xƣơng ngƣời chết không bò Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cái Bang Thập Ác Lương Vũ Sinh tiếp nữa. Vả chăng, chàng cũng đã gần kiệt lực rồi, chàng phải tạm nghĩ trong giây lát để lấy lại sức. ánh sáng trên đầu chàng mới đầu còn le lói, sau cứ sáng rõ nhƣ ánh sáng mặt trời đang nhô lên buổi sáng sớm. Trong hành lang tối dần dần đã sáng hơn. Phàn Nhất Chi nín hơi quan sát chung quanh. Chàng phát hiện trên vách đá lờ mờ có hàng chữ khắc chìm vào đó. Bình nhật Ở nhà Phàn Nhất Chi rất ham mền thƣ tịch sách vở, một phần có lẽ vì bẩm sinh, một phần vì thân phụ chàng vốn mặc cảm ông không đƣợc đi học nên cố công rèn dạy bắt chàng phải học hơn những thiếu niên bình thƣờng khác nên lâu dần thành tập quán của chàng. Chữ viết khắc vào đá đã bị rêu ăn mờ mất nhiều nét, Phàn Nhất Chi đƣa tay vừa mò vừa đọc: "Thanh Thế Tổ, Thuận Trị đệ thập nhất niên" Chàng nhẩm tính trong bụng: "Thế là cách nay đã hơn năm mƣơi năm rồi!" (Thanh Thuận Trị năm thứ mƣời bảy là năm 1 660 so với tây lịch) Thảo nào hai bộ xƣơng này không bị rã hết thịt chỉ còn trơ lại hai bộ xƣơng trắng xóa. Phàn Nhất Chi tiếp tục lần mò đọc bằng đầu ngón tay: "Bồ Ðề Lan Nhã Ở Cáp Nhĩ Tân di ngôn trên bộ xƣơng của cừu nhân trong khi đợi chết." Cáp Nhĩ Tân Ở cách Tân Kinh có cả ngàn dặm tại sao ngƣời tên BỒ Ðề Lan Nhã này lại đến đây mà chịu chết? BỒ Ðề Lan Nhã? Cứ theo tên này thì thực đây không phải là ngƣời Trung Nguyên mà là ngƣời Tây Vực mới phải. Chàng lại tập trƣng quan sát hai bộ xƣơng, quả nhiên bộ xƣơng thứ hai không bị tử thƣơng vì kiếm có kích thƣớc thô hơn bộ xƣơng trƣớc. Chàng đoán dần ra sự việc: Có lẽ vào năm Thuận Trị thứ mƣời bảy, ngƣời Tây Vực là BỒ Ðề Lan Nhã đuổi theo một cừu nhân nào đó xuống dƣới thạch động băng hồ này và Ở đây hai ngƣời đã xảy ra một trận huyết chiến, cuối cùng BỒ Ðề Lan Nhã đã xuyên đƣợc kiếm qua ngƣời cừu nhân nhƣng ông ta hoặc không tìm đƣợc đƣờng thoát ra khỏi thạch động, hoặc cũng vì nội thƣơng đành nằm chờ chết Ở đây và trong những ngày hấp hối, BỒ Ðề Lan Nhã đã dùng truy thủ khắc lên đá lời di ngôn trên bộ xƣơng kẻ thù. Lời phỏng đoán của chàng có lẽ đúng vì bên cạnh bộ xƣơng của BỒ Ðề Lan Nhã vẫn còn một con dao ngắn sáng loáng nhƣ mới đƣợc rút trong vỏ ra. Chàng nhặt lấy lƣỡi truy thủ cất vào ống tay áo. Phàn Nhất Chi nhặt lên ống xƣơng tay của bộ xƣơng mà chàng chạm vào đầu tiên. Dƣới ánh sáng mờ đục, quả nhiên chàng nhận ra những hàng chữ li ti rất sắc nét. Té ra BỒ Ðề Lan Nhã tuy là ngƣời Tây Vực nhƣng cũng rất thông thạo ngôn tự Trung Nguyên nên mới có thể dùng truy thủ khắc thành những hàng chữ tinh xảo nhƣ thế này. Cứ theo tên gọi thì BỒ Ðề Lan Nhã phải là ngƣời Tây Vực và phải là tăng nhân Phật giáo. Tiếc rằng chung quanh đây không có một nén nhang để chàng đốt lên tƣởng niệm ông và cảm tạ ông đã xui khiến cho chàng gặp đƣợc di ngôn của ông. Phàn Nhất Chi không biết di ngôn gì vì ánh sáng quá tối không cho phép chàng đọc rõ. Vì óc tò mò chàng tiện tay đút luôn ống xƣơng vào ống tay áo. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Ngoài hai bộ xƣơng, con truy thủ, chung quang thạch động không còn một vật gì nữa. Phàn Nhất Chi tiếp tục bò lên hƣớng phát ra ánh sáng với hy vọng tìm đƣợc lối ra. Nhƣng lẩn quẩn trong thạch động gần nửa buổi chàng vẫn không tìm thấy miệng hang. ánh sáng lọt vào thạch động là do những kẽ đá nứt có lẽ trải qua hàng ngàn năm, những kẽ này không thể đút lọt một ngón tay thì làm sao chàng có thể thoát thân đƣợc? CỐ nhìn qua kẽ đá, chàng chỉ thấy những bụi cây rậm rạp nhƣ Ở trong một khu rừng nào đó. ánh sáng nhảy múa bên ngoài khiến chàng nôn muốn thoát thân Phàn Nhất Chi cố vƣơn mình lên cao nhìn qua kẽ đá. Chàng gần nhƣ tuyệt vọng vì không có cách nào phá vỡ tung thạch thất này đƣợc. Thảo nào năm xƣa BỒ Ðề Lan Nhã và cừu nhân của ông đành chịu chết trong này mà không ai hay biết. Trong bụng đã ngấm ngầm thấy đói, Phàn Nhất Chi tuột xuống chỗ hai bộ xƣơng nằm dài trên mặt đá rêu ẩm ƣớt. Không lẽ cũng nhƣ hai bộ xƣơng này, chàng đành bó tay chịu chết Ở đây? Chàng thoáng rùng mình có cảm giác âm khí bắt đầu tỏa ra từ thạch động. Ðột nhiên Phàn Nhất Chi nhớ đến tấm giấy trong túi chàng. ÐÓ là mảnh giấy viết mấy chữ "Hãy đến với ta ngay. Nhớ mang theo Càn Khôn Yếu Quyết. Ta đợi con" mà kẻ thù mạo nhận là bút tích của phụ thân để lừa chàng. Duy kẻ nào đó chỉ không biết một điều phụ thân chàng vẫn dấu kín: từ bé đến lớn ông không hề đƣợc đi học một ngày nào, làm sao viết đƣợc chữ? Không hiểu lý do tại sao mảnh giấy này lại lọt vào túi chàng và nằm Ở đây theo chàng tận đáy băng hồ giá lạnh này. Hoặc là hƣơng hồn của thân phụ chàng có ý xui khiến gì chăng? Ðột nhiên Phàn Nhất Chi nghe loáng thoáng trên đầu chàng có tiếng ngƣời. Thoạt tiên là tiếng của nữ tử: - Gia gia ta làm sao đi tới chốn này mà ngƣơi dẫn dụ ta tới đây? Tiếng trầm trầm của một nam nhân: - CÔ nƣơng, trong rừng rậm này có ai trông thấy chúng ta đâu mà cô nƣơng phải ngại? - Ngƣơi muốn gì cứ nói thăng hà tất phải quanh co. - Gia gia cô nƣơng đã đoạt đƣợc Càn Khôn Yếu Quyết tại sao không trao lại cho TÔ Tử vƣơng chúng ta? Nghe đến bốn chữ "Càn Khôn Yếu Quyết" chàng giật mình. Làm sao lại có kẻ mang chuyện nhà chàng đến đây tranh cãi? Phàn Nhất Chi cố lắng nghe, thì ra bên trên thạch động là một khu rừng rậm và đôi nam nữ này dẫn nhau vào đây để tranh cãi về chuyện Càn Khôn Yếu Quyết. Tiếng nữ nhân có vẻ giận dữ: - A! Bọn bay định ức hiếp bản cô nƣơng ƣ? Bọn bây cho rằng Lâm cô nƣơng dễ bị ức hiếp lắm? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác Tiếp đó là tiếng binh khí chạm nhau. Dƣờng nhƣ nữ nhân sử dụng song đao còn nam nhân sử dụng kiếm. Bỗng có tiếng reo to: - ôi chà! Tiện tỳ gớm thật! Các huynh đệ, hãy bắt sống tiện tỳ này về cho TÔ Tử vƣơng. Thực ra "các huynh đệ" mà gọi chỉ có một ngƣời âm giọng rất trầm chứng tỏ tuổi quá trung niên: - âu Dƣơng công tử! Nữ nhân này là con gái của Lâm Mậu Tiếu đó. Chúng ta chỉ nên tra vấn về Càn Khôn Yếu Quyết chứ không nên đụng tới ngƣời cô nƣơng. Nam nhân đƣợc gọi là "âu Dƣơng công tử" cƣời khẩy: - Không đụng tới ngƣời làm sao tra vấn đƣợc? Mậu huynh không thấy Lâm cô nƣơng song đao nhƣ thần đó sao? Phàn Nhất Chi nghe những lời đối đáp vội vàng lại leo lên đỉnh thạch thất cố ghé mắt qua những kẽ đá hở nhìn ra. Lúc này hai nhân vật một già một trẻ vây thiếu nữ vào giữa. Nhƣng song đao của nàng vẫn tỏ ra không chút nào nao núng. Thanh niên trẻ tuổi sử dụng kiếm còn trung niên cầm một thiết trƣợng có dây quấn Ở đầu trông rất hung dữ. Thanh niên hình nhƣ đã bị thƣơng Ở bả vai, máu thấm cả ống tay áo trái nên kiếm pháp không còn linh hoạt nữa. Bù vào đó, y có trung niên hỗ trợ, nhƣng thiếu nữ hoàn toàn không có vẻ gì là sợ sệt, song đao của nàng vũ lộng nhƣ hai con rồng, tay trái cầm đoản đao để giữ thế thủ còn tay phải trƣờng đao đánh ra liên tiếp thế công nhƣ mây bay gió cuốn. Thoạt tiên Phàn Nhất Chi thấy đao tay phải nàng đâm thăng tới theo thế Bình Sa Lạc Nhạn, đao đi xéo từ dƣới lên trên rồi quay ngoặc lại từ trên xuống dƣới, đồng thời đoản đao tay trái lộn đảo quanh ngƣời bọc kín không cho đối phƣơng có chỗ tấn công. Trung niên hán tử kêu lên: - ái chà! Ðao pháp nhà họ Lâm đã đến mức tinh luyện. Lâm cô nƣơng! Hôm nay Mậu mỗ đành phải xuất chiêu tối hậu thôi! Vừa dứt lời, thiết trƣợng của y đánh cho một chiêu vụt qua đầu nàng, thực ra đây chỉ là hƣ chiêu. Thực chiêu của y bỗng bất ngờ bung ra từ tay trái ÐÓ là ba mũi Mai Hoa châm có hình thù nhƣ hai lƣỡi câu đánh vào cƣớc bộ của nàng. Thiếu nữ chỉ tấp trƣng vào bảo vệ thƣợng thân nên cƣớc bộ rất trống trải, nếu bị trúng Mai Hoa châm ắt phải ngã liền. Phàn Nhất Chi không kịp suy nghĩ, chàng cầm sẵn trên tay mấy viên đá rất nhỏ thử đút xuyên qua mấy khe hở rồi bắn liên tiếp. Mấy tiếng "canh, canh" vang lên, tuy kình lực của chàng không đủ đánh bạt Mai Hoa châm sang một bên nhƣng cũng đủ cảnh giác thiếu nữ. Ðoản đao nàng vòng xuống nhƣ chớp đánh đúng ba mũi Mai Hoa châm. Tên trung niên họ Mậu trố mắt: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác - âu Dƣơng công tử! Hình nhƣ Ở đây có trợ thủ của họ Lâm? âu Dƣơng công tử hơi ngây ngƣời ra một lát: - Làm sao... làm sao... có chuyện ấy. Ðây là khu Ma Lâm, có ai biết đƣợc ngoài chúng ta? Trung niên định cúi xuống nhặt ba mũi Mai Hoa châm. Phàn Nhất Chi đã lập ý từ trƣớc chàng bắn thêm một viên đá nữa trúng ngay huyệt Thiên Trụ sau ót y. Y nhảy cẫng lên: - Ðúng rồi! Lão đệ! Ta bị ám nhân bắn trúng đây này! Y cúi xuống nhặt đúng viên đá nho nhỏ bằng ngón tay út lên xem: - Lão đệ xem! Vùng chúng ta đang đứng làm gì có viên đá lạ nhƣ thế này? Trung niên họ Mậu thở dài: - Việc hôm nay có lẽ không thành. âu Dƣơng công tử! Có lẽ ta nên về bẩm báo lại TÔ Tử vƣơng để ngƣời quyết định. Tên đƣợc gọi là âu Dƣơng công tử quay sang thiếu nữ: - Lâm cô nƣơng! Việc Càn Khôn Yếu Quyết quyết không qua mắt đƣợc TÔ Tử vƣơng đâu. Có lẽ cô nƣơng nên khuyên lệnh thân phụ đến gặp TÔ TỬ vƣơng để giải quyết hơn là để vƣơng phủ phải hạ thủ! [thiếu mấy hàng cuối trang 60] đến lần đầu, họ Lâm nhà ta có liên can gì mà phải gặp giải quyết? âu Dƣơng công tử cƣời lạt: - CÔ nƣơng đừng giả vờ! "Xú Nhân Lƣỡng Diện" Lâm Mậu Tiếu đêm hôm nọ đã đoạt Càn Khôn Yếu Quyết làm sao nói không liên can tới TÔ TỬ vƣơng? Thiếu nữ mím chặt môi: - Chính bọn bay mới hồ đồ, nghiêm phụ trong đêm ấy chỉ là vai phụ làm sao ta có thể đoạt đƣợc Càn Khôn Yếu Quyết? Sao không hỏi Thiên Thủ Tán Hoa Mậu Quán Hoa? - Mậu Quán Hoa đã theo Cái Bang Ðộc Cƣớc về Quan Trung rồi, có mặt Ở vùng Hoa Hạ này đâu mà hỏi? Phàn Nhất Chi chấn động. Thì ra toàn bộ câu chuyện tranh chấp trên kia đều có liên quan đến cái chết thê thảm của thân phụ chàng Ở Giang Nam. Chàng cố vểnh tai nghe tiếp nhƣng chỉ nghe tên trung niên họ Mậu quát: - Thôi! Ta đi đi thôi! Khu rừng đột ngột trở lại im lặng. Có lẽ hai tên nam nhân đã hấp tấp bỏ đi xa rồi. Thiếu nữ cất tiếng: - Ða tạ cao nhân nào đã ra tay cứu giúp. Xin cho gặp mặt. Phàn Nhất Chi cả mừng. Chàng biết rằng đây là dịp may duy nhất và hãn hữu giúp chàng có thể thoát thân ra khỏi thạch thất này. Chàng nói lớn: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lương Vũ Sinh Cái Bang Thập Ác - CÔ nƣơng! Ta Ở dƣới chân cô nƣơng đây! Chàng đập mạnh vào vách đá phát ra những tiếng lớn. Thiếu nữ nhìn quanh hết sức kinh ngạc: - Cao nhân nói sao? Ớ dƣới chân là đâu? Phàn Nhất Chi tiếp tục gõ vào vách đá: - CÔ nƣơng hãy nhìn kỹ dƣới chân có những kẽ đá nứt, tại hạ Ở dƣới đó. Thiếu nữ chú ý quan sát một lúc phát giác ra những kẽ đá, thảng thốt kêu lên: - ủa! Làm sao ân nhân chui xuống đó đƣợc? Phàn Nhất Chi hấp tấp: - Chuyện còn dài, trƣớc tiên xin cô nƣơng hãy cố đập vỡ theo những kẽ nứt của đá cho tại hạ chui lên đã. Thiếu nữ lách lƣỡi đao vào một kẽ đá bật lên. Ðá vẫn không lay chuyển. Nàng kêu lên thất vọng: - Ðá cứng quá, làm sao bây giờ? Chàng van nài: - CÔ nƣơng đừng thất vọng. Tại hạ vì rủi ro lạc xuống thạch động này. Xin cô nƣơng hãy dùng chƣởng đập vỡ đá, đá đã có sẵn những kẽ nứt, cô nƣơng cứ đập mạnh chƣởng vào đó, tại hạ không hề hấn gì đâu. Thiếu nữ đáp: - Nội lực của ta làm sao đập vỡ đá đƣợc. Hay là... hay là... để ta kiếm thêm vài ngƣời nữa? Phàn Nhất Chi kêu lên: - Không! CÔ nƣơng đừng gọi ai cả, cứ theo kẽ nứt đập dần dần thế nào cũng đủ cho tại hạ chui lên. Thiếu nữ đành làm theo lời chàng: - Nàng vận hết kình lực đập mạnh xuống kẽ nứt đá. Quả nhiên tuy nội kình nàng còn yếu nhƣng cũng khiến những mảnh đá rơi xuống lả tả. Phàn Nhất Chi nép vào một mô đá nhô ra trong lòng hang, dục tiếp: - CÔ nƣơng đập tiếp đi, cố mạnh vào. Nàng giáng liên tiếp mƣời mấy chƣởng hết thành công lực vào miệng kẽ đá nứt dần dần ra. Cuối cùng Phàn Nhất Chi cố thu mình nhỏ lại vƣợt khỏi miệng thạch thất chui ra ngoài. Chàng đã kiệt lực ngã lăn xuống mặt đất chan hòa ánh nắng trong lúc thiếu nữ cũng đã tận dụng hết nội lực mệt lả ngƣời. Chàng mấp máy môi: - Ða tạ cô nƣơng cứu mạng... Xin... xin cho biết tên... để ghi xƣơng tạc dạ... Thiếu nữ nhìn bộ quần áo tơi tả của Phàn Nhất Chi, mặt hơi ửng đỏ: - Ta... Ta... ta họ Lâm, làm sao ân nhân lại bị nhốt trong hang đá ấy đƣợc? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -