Tài liệu Cafe nắng sài gòn

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 241 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4175 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ------------o0o----------- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP U TE C H CAFE NẮNG SÀI GÒN H Chuyeân ngaønh : Thiết kế nội thất Maõ soá ngaønh:… 301……… (Nội thất), ………(Thời trang) GVHD :Ths .Phạm Thị Ngân SVTH : Nguyễn Thị Phương Thảo Tp . Hồ Chí Minh - Tháng 7/2010 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG ÑẠI HỌC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BOÄ MOÂN:……THIẾT KẾ NỘI THẤT….. NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN:……NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO………………… MSSV: ………106301159…….………….. NGAØNH: …………………THIẾT KẾ NỘI THẤT ………..…………….. LÔÙP: …………06DNT3.………………….. 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………..………CAFE NẮNG SÀI GÒN……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… U TE C H 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… H 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp :……………………………22/ 03/ 2010………………………………………………..… 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: ……………………………15/ 07 / 2010……………………………………………………… 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn 1/ ……THS. PHẠM THỊ NGÂN………………… …………………………………………………………………….. 2/ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Noäi dung vaø yeâu caàu ĐATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 2010 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ……………………………………….. Ñôn vò:……………………………………………………………………………….. Ngaøy baûo veä:……………………………………………………………………. Ñieåm toång keát:………………………………………………………………… Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp: ……………………………………………………. NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ H ................................................................................................................ C ................................................................................................................ ................................................................................................................ U TE ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ H ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này , em đã nhận được sự hướng dẫn , giúp đỡ quý báu của các thầy cô ,gia đình , các bạn .Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới : Nhà trường – Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp trường Đại Học Kĩ Thuật – Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho em học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp này . H Các thầy cô bộ môn đã tận tình chỉ dạy , truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu , giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn tất chương trình trong suốt quá trình học tập những năm qua . C Thạc sĩ – Phạm Thị Ngân người tận tình hướng dẫn , chỉ dạy, góp ý cho em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp. U TE Xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đã cho em những góp ý quý báu để hoàn chỉnh đồ án tốt nghiệp này . Bố mẹ đã chăm sóc , khuyên bảo , động viên , nuôi dạy để con được như ngày hôm nay . Các anh chị , các bạn đã giúp đỡ , động viên , góp ý cho em trong thời gian học tập và thực hiện đồ án . H Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành đồ án trong phạm vi và khả năng của em nhưng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót .Em kính mong nhận được sự thông cảm và tận tình chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn . Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Phương Thảo Tháng 7 / 2010 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................. 1 A . ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................................ 3 I . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .............................................................................................................. 3 II . Ý NGHĨA................................................................................................................................... 4 III . MỤC TIÊU .............................................................................................................................. 4 IV . Ý TƯỞNG ................................................................................................................................ 4 V . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................................. 5 H B . GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ............................................................................................................. 5 CHƯƠNG I : NGHIÊN CỨU VỀ NẮNG VÀ ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN ...................................... 5 C 1.1 . ĐẶC TÍNH CỦA NẮNG VÀ ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN ......................................................... 5 1.2 . NHỮNG YẾU TỐ ĐƯA VÀO THIẾT KẾ CAFE.................................................................. 7 U TE CHƯƠNG II : ỨNG DỤNG VÀO THIẾT KẾ “ CAFE NẮNG SÀI GÒN “ ................................ 9 2.1 . CỤ THỂ HƯỚNG NGHIÊN CỨU ......................................................................................... 9 2.2 . TRÌNH BÀY HỒ SƠ THIẾT KẾ ......................................................................................... 10 2.3 . PHÂN CHIA KHÔNG GIAN THIẾT KẾ. ........................................................................... 11 2.4 . TRÌNH BÀY THIẾT KẾ “ CAFE NẮNG SÀI GÒN “ ........................................................ 12 H V . KẾT LUẬN.............................................................................................................................. 27 LỜI MỞ ĐẦU Trời , đất , cảnh quan sự vật thiên nhiên đều có sự liên kết giao hoà với nhau để tạo một sự thống nhất . Dù ở bất cứ chỗ nào con người cũng bắt gặp hình ảnh thiên nhiên trong đó . Sống giao hoà với thiên nhiên là điều mà mọi người ai cũng muốn hướng đến . Cảnh quan sự vật thiên nhiên là yếu tố khởi đầu cho những nguồn cảm hứng , ở đó con người có thể thả hồn vào đó để tưởng tượng bay bỗng theo dòng cảm xúc mà con người cảm nhận được từ cảnh quan sự vật thiên nhiên diễn ra xung quanh họ . Cuộc sống con người dù có tất bật đến thế nào đi chăng nữa nhưng có một chút thiên nhiên dù là một góc nhỏ hoà quyện với con người , sẽ làm cho cuộc sống tâm trạng của con người thoải mái phấn chấn hơn. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày chúng ta nhận lại cuộc sống nên cần có sự thanh thản để tận hưởng chúng . H U TE C H Cảnh quan sự vật thiên nhiên thường là yếu tố khởi đầu cho những tác phẩm thiết kế kiến trúc nội thất , hội hoạ , nhiếp ảnh….. Thiên nhiên và những sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc sống xung quanh ta có vô vàng những khoảnh khắc tươi đẹp và kì thú .Tuỳ vào cảm nhận qua đôi mắt , mùi vị , cảm giác mà con người có những nhìn nhận khác nhau về vẻ đẹp của thiên nhiên sự vật xung quanh . Ví như trong đôi mắt của người bình thường họ nhìn nhận nó rất bình thường tẻ nhạt , có đôi lúc còn vô tình không để mắt tới , nhưng với đôi mắt của nhà thiết kế , với những còn có tâm hôn nghệ sỹ lãng mạn ….thì nhìn nhận nó một cách tỉ mỉ , sâu sắc , coi nó như là một kho tàng lớn để mà khai thác tạo ra những ý tưởng độc đáo , sinh động để đưa vào thiết kế của mình . Qua những chuyển biến của từng cung bậc thời gian , nắng ban mai vừa ló dạng mới đầu chỉ là những giọt , hạt rồi chuyển dần thành tường mảng miếng …với rất nhiều hình dáng khác nhau , thời khắc giao mùa , sự khẽ ngã màu lá từ sắc xanh sang vàng úa , sự đâm chồi nảy lộc phát triển của cây cối , gió khẽ lay những chiếc lá trên cành , sự thay đổi và lớn lên của sự vật ….tất cả đều chứa đựng sự kỳ diệu thu hút , níu giữ , giao hoà cùng với con người . Nếu có dịp đi dọc khắp mọi miền đất nước quan sát và cảm nhận về từng địa danh .Thì ở mỗi vùng miền đều có những đặc trưng về thời tiết , cảnh vật , phong tục tập quán , đặc sản ……Và những đặc trưng đó tạo nên cho nơi đó một ấn tượng riêng đi vào tìm thức con người từ đó mà mỗi khi nhắc tới địa danh nào đó thì người ta thường nhắc tới những đặc trưng riêng của vùng miền đó . Ví như Hà Nội khí hậu được phân chia thành bốn mùa rõ rệt xuân – hạ - thu – đông , và có những nét đặc trưng của từng mùa như những cơn gió heo may chớm lạnh lá rơi xào xạc, với những đặc sản nổi tiếng như “cốm làng Vòng “ ,” bún chả “…Thì Sài Gòn cũng có những đặc trưng riêng , Sài Gòn chỉ có hai mùa , mùa mưa và mùa nắng , thời tiết luôn nóng bức , đường phố chằng chịt xe cộ tấp nập , nhịp sống nhộn nhịp hối hả . Sài Gòn ngày nắng , vào những buổi sáng ban mai khi mặt trời vừa ló dạng thì cái nóng bức đã bắt đầu kéo đến . Nắng ở đây rất vàng , rất chín nó có thể ví như màu của trái cây chín mộng khi vào mùa rộ , màu của mật ngọt ….. Đi qua những con đường với những hàng cây thẳng táp hai bên đường vào buổi sáng sớm ánh nắng le lói chiếu qua từng kẽ lá đổ bóng xuống đường với những hình dáng rất đẹp . Cảm xúc về nắng và đường phố Sài Gòn làm cho tôi nhớ đến một vài bài hát viết về nắng và đường phố nơi này . “Nắng Sài Gòn trải trên nóc phố Soi sáng mọi nẻo đường, Hàng cây đón nắng tươi tắn vượt lên nhanh. …………………………… H Nắng rơi trong tay, Nắng buông trên vai, nắng theo chân ai Nắng vương tóc em vương tóc em trải dài. “ C ( Trích bài hát “Nắng Sài Gòn “- Xuân Hồng ). H U TE Từ những nét đặc trưng , những bài hát sáng tác về nắng – đường phố Sài Gòn khơi gợi chút khám phá , tò mò muốn tìm hiểu cảm nhận về nắng – đường phố Sài Gòn .Từ đó chắt lọc những nét đặc trưng riêng , màu sắc , hình ảnh , ngôn ngữ ...của nắng – đường phố Sài Gòn vào thiết kế nội ngoại thất cafe . A . ĐẶT VẤN ĐỀ Nội dung đề tài “ Café nắng Sài Gòn “ là nghiên cứu các yếu tố công năng , thẫm mỹ , kỹ thuật , chất liệu …. trong thiết kế nội ngoại thất như ánh sáng , màu sắc, cây xanh , gió nước… I . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI C H Đến với cafe không chỉ là để thưởng thức cafe bên những người bạn tâm giao mà còn được hòa mình vào những khúc nhạc , phút yên tĩnh nhẹ nhàng được thư giản , thoải mái tìm một chút gì đó cho cá nhân . Không ở đâu mà bạn bắt chuyện dễ dàng bắt chuyện với người Sài Gòn như ở những quán cafe cóc vỉa hè hay các quán cafe sang trọng được mọc lên khắp nơi trên những con đường ngõ hẽm của Sài Gòn . Mỗi chỗ có nét đặc trưng riêng , có cách phục vụ buôn bán khác nhau nhưng đều có chung một nét đặc biệt đó là khi đã vào cafe thì mọi người đều dễ hoà đông bắt chuyện với nhau thân thiện gần gũi. Cafe ở Sài Gòn có thể nói như người bạn quen thuộc của người dân ở đây . Nó trở nên quen thuộc mỗi khi họ muốn tìm nơi yên tĩnh ngồi suy tư một mình , trò chuyện bạn bè , hẹn hò , trao đổi công việc………..Đây cũng có thể xem như nét đặc trưng của Sài Gòn , từ những yếu tố nói trên nên lấy cafe làm loại hình thiết kế cho bài đồ án này . H U TE Vì thích cái nắng óng ả xuyên qua vòm me xanh , đôi lúc chói chang gay gắt , những công viên cây xanh đầy nắng gió thoáng mát và có những con đường với những hàng cây thẳng táp , đường phố nhộn nhịp sầm uất những dòng xe cộ hối hả trên khắp các ngả đường như không bao giờ dứt của Sài Gòn . Ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên của Sài Gòn trong những lần đi dạo , lê la trên vỉa hè , nhâm nhi hàng quán . Đi khắp các con đường , ngõ hẽm chỗ nào cũng thân thiện , gần gũi , tấp nập nhộn nhịp , những tiếng mời rao bán của những gánh hàng rong .Vẻ đẹp tự nhiên là những quán cóc cafe , những gánh hàng rong lề đường , ngõ hẽm , trạm xe buýt , cột điện , gốc cây bên đường …. Hình 1 : Nắng vàng chiếu thành những vết dài Hình 2 : Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp tấp nập Hình 3 : Gánh hàng rong trong nắng II . Ý NGHĨA C H Ánh sáng là cái không thể thiếu đối với con người cũng như các sự vật trên trái đất . Trong thiết kế ánh sáng mang sứ mệnh rất to lớn , ánh sáng là điểm nhấn cho các không gian . Ánh sáng được xem là người đầu tiên đánh thức không gian trong thiết kế không có ánh sáng sẽ không có hình thể , màu sắc cuộc sống chỉ có toàn màu đen . Nắng là nguồn ánh sáng tự nhiên và cũng là thứ ánh sáng mà con người không thể điều khiển được mà chỉ có thể dựa vào nó để điều chỉnh cho phù hợp với ý tưởng mà con người cần dùng đến nó. U TE Ánh sáng tự nhiên trong không gian sống sẽ tạo cho con người cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn . Hiện nay trong thiết kế tận dụng nguồn ánh tự nhiên này để thiết kế không gian mở rất nhiều đem lại nguồn năng lượng mới mẻ , tiết kiệm , yên bình , thoáng đãng cho không gian sống . H Đường phố là nơi diễn ra những hoạt động đi lại , buôn bán , lễ hội , gặp gỡ , dạo chơi ......của con người . Đường phố lúc thì nhộn nhịp xầm uất , lúc thì tĩnh lặng nhẹ nhàng và cũng là nơi tập hợp nhiều tiếng ồn , các loại phương tiện đi lại . III . MỤC TIÊU - Nghiên cứu về nắng và đường phố Sài Gòn - Ứng dụng những nét đặc trưng của nắng và đường phố Sài Gòn vào thiết kế nội ngoại thất cafe. IV . Ý TƯỞNG Sài Gòn có thể nói là nơi tập trung chịu ảnh hưởng văn hoá , phong tục của nhiều nơi , nhưng có nét đặc trưng riêng mà nhiều nơi khác không có . Khí hậu và đường phố của Sài Gòn chính là nét đặc trưng mà những nơi khác không có . Từ những đặc trưng riêng đó hình thành nên ý tưởng đưa nắng – đường phố Sài Gòn vào thiết kế nội ngoại thất cafe . Dùng hình thức cách điệu , phác hoạ , mô phỏng để đưa nắng – đường phố Sài Gòn vào thiết kế nội ngoại thất cafe . V . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Tham khảo sách ,báo……. - Tra cứu trên internet - Tham khảo học hỏi một số phương án , phương pháp trình bày đồ án của anh chị đã học . - Dựa vào vốn kiến thức , kinh nghiệm mà giáo viên đã truyền đạt ở những đồ án đã học . B . GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ U TE C H Trong cuộc sống nói chung và thiết kế nói riêng ắt hẳn có những lúc ta cảm thấy thật phấn khích , thật thích thú một tác phẩm nào đó dù rằng mọi người xem nó là điên rồ , chán ngấy một thiết kế mà mọi người xem là chuẩn mực . Ấy là do mỗi người đều dùng lăng kính cảm quan của mình để nhận xét , đánh giá cao sự độc lập trong tư duy mỗi thiết kế đều tạo một hướng đi riêng và cái nhìn nghệ thuật riêng cho tác phẩm thiết kế của chính mình . Mỗi tác phẩm được người thiết kế thổi hồn của họ vào đứa con tinh thần mà họ tạo nên , vì thế khi cho ra một tác phẩm nào họ đều phải đi sâu vào nghiên cứu kĩ lưỡng chắt lọc rất kĩ . Đi khắp các con đường của Sài Gòn đâu cũng có cafe hiện diện và có lẽ không ai xa lạ với không gian khá bắt mắt, sinh động và đầy ánh sáng , màu sắc của các quán cafe hiện nay. Dưới đây là một vài nghiên cứu để đưa vào thiết kế “Cafe nắng Sài Gòn”. CHƯƠNG I : NGHIÊN CỨU VỀ NẮNG VÀ ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN 1.1 . ĐẶC TÍNH CỦA NẮNG VÀ ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN H Cũng là nắng , cũng chói chang và rực rỡ, Sài Gòn luôn để lại trong ta những điều khó quên. Ai không quen, có lẽ sẽ khó chịu nhiều lắm, chen lẫn vào cái nắng gay gắt là những âm thanh ồn ào phố thị , là cái nóng oi ả sẽ khiến người lúc nào cũng đẫm mồ hôi , là không khí chứa đầy bụi bẩn. Tất cả những cái đấy hoà quyện vào nhau tạo lên nắng Sài Gòn, cái nắng mà ai đi xa cũng nhớ, cũng cảm thấy tha thiết khôn nguôi. Ánh nắng tràn ngập khắp mọi nơi , nắng làm cho không khí thoáng đãng và tươi mát . Nắng lung linh như những hạt thuỷ tinh pha lê đọng trên lá . Ta nhìn thấy rõ hơn những giọt sương sớm đậu lại ở đầu cành lá nhỏ tí xíu , lung linh như những hạt ngọc trai – và tự nhiên ta thấy, mình thật giàu có khi được sở hữu cả cái thế giới bảy sắc cầu vồng đang lấp lánh quanh mình… Hình 5 : Nắng đọng trên những giọt nước trên lá Hình 4 : Nắng trải dài trên cỏ U TE C H Hương nắng của buổi sớm mai trong vắt và ngọt ngào như những giọt sương long lanh treo đầu những búp lá non tơ, mơn mởn...Nắng chạy tung tăng khắp nơi từ mái hiên nhà cho tới những con đường nằm hong mình dưới tán cây xanh mát . Nắng vàng rực rỡ mang màu sắc ấm áp và mùi nắng mới nhẹ dịu tràn trề nhựa sống . Hình 6 : Đường phố Sài Gòn tràn ngập trong nắng Hình 7 : Cây rợp 2 bên dường H Nắng vẽ lên những hình thù hài hòa, tự nhiên, những chấm tròn to nhỏ trên bãi cỏ xanh non, đôi khi những hình thù ấy kỳ quái đến mức, nó kích thích trí tưởng tượng của bất cứ ai dù chỉ thoáng nhìn . Hình 8 : Nắng vàng làm dài bóng trên đường Hình 9 :Nắng xuyên qua hàng cây Đường phố Sài Gòn với những hình ảnh quen thuộc như cây cối , xe cộ , rào phân cách , cột điện . Với ánh nắng đổ dài trên đường , nắng xuyên qua từng cành cây kẽ lá làm cho nắng có muôn hình vạn dạng khác nhau …. Hình 11: Hinh dáng của nắng trải dài trên đường H Hình 10 : Đường phố tấp nập trong nắng H U TE C Đi khắp các con đường dãy phố đâu đâu nắng cũng có mặt ,tuỳ theo dáng vẻ hình thù của các sự vật xung quanh thì nắng thay đổi hình dáng khác nhau . Hình 12, 13 : Đường phố trong nắng 1.2 . NHỮNG YẾU TỐ ĐƯA VÀO THIẾT KẾ CAFE Khai thác triệt để những yếu tố , đặc tính của nắng và đường phố Sài Gòn để trở thành ngôn ngữ riêng đưa vào thiết kế “ Cafe nắng Sài Gòn”. Hướng nghiên cứu chính là nghiên cứu các đặc tính như màu sắc , hình dáng , tính chất , hình ảnh của nắng – đường phố . Kết hợp các yếu tố kết cấu ,công năng , chất liệu , màu sắc , ánh sáng , phân chia không gian....tạo cho không gian hài hoà , đẹp , thẫm mỹ . Dùng hình thức cách điệu , mô phỏng , phác hoạ chi tiết để đưa vào thiết kế không gian .Lấy ánh sáng để vẽ không gian làm nổi bật nét đặc trưng màu của nắng , hình dạng , ngôn ngữ của nắng . Chất liệu sử dụng chính trong thiết kế “café nắng Sài Gòn “ là kính , gỗ , gạch , cây xanh , nước …. H Vạch chỉ dẫn trên đường H U TE Rào phân cách C Hình 14 ,15 : Vạch sơn trắng trên đường được đưa vào không gian café thành đường dẫn Hình 16 , 17 :Rào chắn phân cách trên đường đưa vào café phân chia không gian Những thanh lam trên mái hiện nhà Hình 18 ,19 :Mái hiên với những thanh lam cho nắng lọt vào tạo nên những hình dạng của nắng dưới nền 2.1 . CỤ THỂ HƯỚNG NGHIÊN CỨU H CHƯƠNG II : ỨNG DỤNG VÀO THIẾT KẾ “ CAFE NẮNG SÀI GÒN “ U TE C Thiên nhiên tồn tại song song cùng với con người do tạo hóa ban tặng nên thiên nhiên có muôn màu muôn vẻ với nhiều hình dáng phong phú đa dạng . Có chiều sâu và chiều rộng với một dáng vẻ mộc mạc nhẹ nhàng giản dị nhưng thu hút được tâm trạng cũng như cảm xúc của con người . Thiên nhiên tuân theo quy luật của nó những đôi khi cũng chịu ảnh hưởng tác động từ nên ngoài . Dưới tác động của con người thiên nhiên mang những dáng vẻ mới kết hợp với nhiều yếu tố lý hóa , ánh sáng , màu sắc … H Nắng là yếu tố thiết yếu không thể thiếu đối với con người , cây cối và các sự vật xung quanh . Nắng là nguồn ánh sáng do thiên nhiên ban tặng , con người không thể điều khiển được nắng những có thể điều chỉnh bằng cách lựa chọn thời điểm , không gian và sử dụng để điều tiết cường độ ánh nắng cho phù hợp, nhất là trong thiết kế kiến trúc – nội ngoại thất . Vì thế nên khi đưa nắng vào trong thiết kế cafe thì chủ yếu là lấy màu sắc mà nắng phản ánh lên sự vật xung quanh , hiệu ứng bóng đổ của nắng lên các sự vật làm ý tưởng cho thiết kế . Sự vật trên đường phố những hình ảnh thân quen gần gũi sẽ được chắt lọc đưa vào thiết kế như cột điện , vạch chỉ đường , dải phân cách , vỉa hè lề đường …. Đưa ý tưởng vào thiết kế nhưng vẫn phát huy được công năng và tính thẫm mỹ trong không gian cafe . Thiết kế không gian cafe hoà nhập , gần gủi với thiên nhiên . Không gian cafe mở trong nhà và ngoài trời nhìn bao quát các không gian . Ban ngày và ban đêm đều có thể cảm nhận được thiên nhiên , sự thân thiện gần gũi của đường phố ,cảm nhận được cái nắng của Sài Gòn . Không gian gần gũi với cuộc sống đời thường . 2.2.TRÌNH BÀY HỒ SƠ THIẾT KẾ U TE C H MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG H MẶT ĐỨNG MẶT BẰNG THIẾT KẾ PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC U TE C H 2.3 . PHÂN CHIA KHÔNG GIAN THIẾT KẾ Cả công trình thiết kế theo xu hướng mở đón nắng vào nhà . Mang thiên nhiên vào trong không gian cafe với tiểu cảnh cây cối trong nhà và ngoài trời . H MẶT BẰNG PHÂN CHIA KHÔNG GIAN Cafe nắng Sài Gòn được chia làm 3 khu thiết kế : + Lối vào – sân vườn – sân thượng : Vườn nắng – không gian này là nơi thoáng mát gần gũi , hoà hợp tiếp xúc với thiên nhiên , nắng , nước ,cỏ cây ,hoa lá nhiều . + Khu 1 : Phố nắng – không gian được thể hiện với những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống đời thường của đường phố . + Khu 2 : Nắng Sài Gòn – không gian nói lên nắng – đường phố nét đặc trưng của Sài Gòn H U TE C H 2.4 . TRÌNH BÀY THIẾT KẾ “ CAFE NẮNG SÀI GÒN “ Nắng với những đường cong thẳng, sáng tối, chỗ phớt nhẹ, chỗ đậm chỗ nhạt . Nắng làm lá vàng hơn, quả chín đỏ hơn, hoa nở nhanh hơn và cuộc sống này lại thêm những màu sắc mới – nắng hóa thân trong mọi sắc màu của cuộc sống vốn đã rất sặc sỡ này…. Nắng đến lan toả từ ngoài vườn , sân thượng rồi lén nhìn vào cửa sổ , khe cửa , vách kính …. Nắng tràn khắp nơi , với không gian thoáng đãng , có nắng có gió nước . Phân chia lối đi và nơi đặt bàn ghế mô phỏng như đang ngồi ngoài đường phố vỉa hè quán cóc, tạo cảm giác thân thiện gần gũi , thoải mái . Lối vào – sân vườn- sân thượng được thiết kế với cây xanh che mát với những chiếc ô xinh xắn ở mỗi bàn . Dàn dây leo làm mái che cho một góc ngồi cảm thụ được cái gió nhẹ dịu và một chút nắng len lõi qua kẽ lá . Ở không gian này con người có thể hít thở khí trời thiên thiên trong lành hoà mình với nước , với gió nắng cỏ cây . Đây không gian “ vườn nắng “ một không gian rộng hơn với vòm cây xanh um xòe tán , những chiếc ô nhỏ che mát trên đầu và tiếng chim hót líu lo trong trẻo. Chỉ cần nhắm mắt lại, đắm chìm vào bản nhạc du dương của thiên nhiên hay mở mắt ra quan sát một con chim hót trong lồng , một chiếc lá vàng đang rơi , tiếng gió se se thoáng chốc no đùa trên mái tóc . Mặt hồ nước trong xanh mang hơi mát của nước hoà vào con người cùng chung nhịp đập với thiên nhiên trong lành tươi mát . H C U TE Nắng ban mai tràn ngập lối vào – sân vườn của cafe làm cho không gian tràn đầy sức sống . Mang cái dáng vẻ mạnh mẽ của thần ánh sáng soi rọi cho không gian , qua những khe hở của mái che của hàng rào, của những chiếc ô nhỏ xinh xắn bóng nắng trải dài trên nền , mặt nước làm cho nắng có nhiều hình dáng khác nhau . H Nắng tung tăng nhảy múa vui đùa len lõi vào những gì mà nắng nhìn thấy trước mắt . Nắng đã vẽ lên cho không gian những nét đẹp riêng , tuỳ theo từng thời khắc của thời gian mà nắng cho ra những hình dáng khác nhau . Sân thượng rợp vàng màu nắng ấm áp trong trẻo , hình dáng nắng trải dài trên nền , những chùm hoa nắng đung đưa trên thềm . Ở đây ngồi giữa một thiên nhiên tràn ngập màu xanh của cây cỏ và màu vàng nhạt của nắng có thể ngước mắt nhìn những cành lá đong đưa trong nắng sớm, lòng cảm thấy thư thái, tươi tắn đến lạ lùng . U TE C H Thiên nhiên và con người là hai yếu tố hình thành và phát triển song song với nhau . Những gì thiên nhiên có đều được con người tiếp nhận và phát triển lên cải tạo theo ý muốn để làm thiên nhiên trở nên mới mẽ và sinh động hơn . Chọn những thành tố quan trọng trong thiên nhiên mà con người thường dễ dàng tiếp nhận và luôn bắt gặp trong thiên nhiên như nước , cây , gió , nắng làm cho không gian “ vườn nắng” trở nên trong lành , tươi mát . H Đôi khi nắng qua mái hiên , qua hàng rào , qua những tán lá cây làm ta nhớ ……………. Ánh sáng chan hoà khắp không gian , mang lại sự gần gũi giữ bên trong và bên ngoài , mang dáng vẻ bình yên và thoải mái .Sự giao hòa giữa đất và trời, giữa thiên nhiên và con người cũng toát lên vẻ đẹp khu vườn và không gian bên trong của cafe . H C U TE H Bước vào không gian “ phố nắng “ , bạn bắt gặp một cảm giác khác, một không gian khác - không gian được mô phỏng với cảnh đường phố có đường với những vạch chỉ đường , dải phân cách , vỉa hè , cột điện ….Mỗi chỗ ngồi được phân chia bởi những vách ngăn bằng kính tạo không gian riêng tư , những vẫn tạo được cảm giác ấm áp , gần gũi thoáng đãng thanh tĩnh .Ở không gian này con người có thể cảm nhận được nắng và thiên nhiên bên ngoài qua vách kính . Có những góc dành cho con người của công việc, có những góc dành cho bạn bè và có cả những góc chỉ dành để suy ngẫm, chiêm nghiệm. Tại đây, có thể tìm cho mình một góc riêng, thảnh thơi nhấp từng ngụm cà phê, vừa đọc báo, vừa thả hồn mình theo giai điệu của những bản nhạc . Đôi khi chỉ cần đưa mắt quan sát xung quanh - con người, cảnh vật – sẽ thấy lòng mình thật thảnh thơi, và như được thoát khỏi những bộn bề công việc, suy nghĩ lo toan của cuộc sống đời thường . Nước một vật liệu kì diệu . Nước trong vắt , trong veo , lung linh , lóng lánh , mềm mại , dịu dàng , hình dáng tự do tùy theo vật thể chứa dựng nó . Với hồ nước bao quan “vườn nắng “ cảm giác thoáng mát , mạnh mẽ , thư giản , thảnh thơi . Hàng mái hiên uốn lượn nhịp nhàng nối liền khoảng cách bên trong và bên ngoài , khai thác thêm công năng sử dụng vừa là lối đi vào khu hai vừa là khoảng ghế ngồi cho không gian ngoài trời .
- Xem thêm -