Tài liệu Cafe mộc

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 131 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4199 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH KHOA MYÕ THUAÄT COÂNG NGHIEÄP ------------o0o----------- C H ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP CAFE MOÄC H U TE Chuyeân ngaønh : Thieát Keá Noäi Thaát Maõ soá ngaønh : 301 GVHD SVTH MSSV : ÑINH ANH TUAÁN : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG : 106301024_ Khoùa: 2006-2010 TP.HCM, Ngaøy thaùng naêm 2010 GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH: LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP.HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc KHOA : MYÕ THUAÄT COÂNG NGHIEÄP BOÄ MOÂN: THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TE C H Hoï vaø teân : Leâ Thò Höông Giang MSSV : 106301024 Ngaønh : Myõ Thuaät Coâng Nghieäp Lôùp : 06DNT1 1. Teân ñeà taøi ñoà aùn toát nghieäp: CAFE MOÄC 2. Nhieäm vuï: - Tìm hieåu vaø söu taàm taøi lieäu lieân quan ñeán ñeà taøi. - Tìm maët baèng, choïn loïc yù töôõng, höôùng thieát keá nhaèm taïo moät phong caùch cho toaøn boä ñoà aùn. - Phaân khu chöùc naêng cho coâng trình thieát keá. - Theå hieän yù töôûng, baûn veõ phoái caûnh vaø hoaøn thieän. 3. Ngaøy giao ñoà aùn toát nghieäp: Ngaøy 20 thaùng 09 naêm 2010 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2010 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn: Ñinh Anh Tuaán Phần hướng dẫn: Taát caû caùc phaàn lieân quan ñeán ñoà aùn. H U CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) Ngaøy …… thaùng ……. naêm 201.... NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Người duyệt ( chấm sơ bộ): ……………………………………………………… Đơn vị: …………………………………………………………………………………………… Ngaøy bảo vệ: ………………………………………………………………………………….. Điểm tổng kết: …………………………………………………………………………….. GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH: LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Nơi lưu trữ ñoà tốt nghiệp:……………………………………………………….. TRÖÔØN G ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TPHCM Khoa Myõ Thuaät Coâng Nghieäp ----------------------------- COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do - Haïnh Phuùc TP HCM, ngaøy……. thaùng ……. naêm 201….. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ SINH VIEÂN – KHOÙA 06DNT H U TE C H Giaûng vieân höôùng daãn : …………………………………………………………………………………………………………………… Hoï vaø teân sinh vieân : ……………………………………………………… MSSV ………………………………………….. Lôùp : ………………………………………………………………………………………………………………….. Teân ñeà taøi toát nghieäp : …………………………………………………………………………………………………………………… Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn: a. Tinh thaàn thöïc hieän ñoà aùn ( tham gia ñaày ñuû caùc buoåi söûa ñoà aùn hay khoâng): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b. Tính saùng taïo trong yù töôûng thieát keá: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c. Tính saùng taïo trong giaûi phaùp boá cuïc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… d. Ñaùnh giaù chaát löôïng toaøn boä ñoà aùn ( möùc ñoä yeáu – trung bình – khaù – gioûi): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ñaùnh giaù loaïi: Gioûi o Khaù o Trung bình o Yeáu o e. Ñieåm cuûa giaùo vieân höôùng daãn: Ñieåm ghi baèng chöõ : ………………………………………………………………………… Ñieåm ghi baèng soá : ………………………………………………………………………… PHOÙ TRÖÔÛNG KHOA GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH: LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG GIAÛNG VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN LÔØI CAÙM ÔN Sau 3 thaùng noã löïc thöïc hieän ñoà aùn vôùi ñeà taøi cafe “ Cafe Moäc ” ñaõ phaàn naøo hoaøn thaønh. Ngoaøi söï coá gaéng cuûa baûn thaân toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï khích leä raát nhieàu töø phía nhaø tröôøng, thaày coâ, gia ñình vaø baïn beø. Tröôùc heát cho pheùp toâi göûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán ba meï ñaõ luoân ñoäng vieân vaø taïo ñieàu kieän toát ñeå toâi hoïc taäp vaø hoaøn thaønh toát ñoà aùn naøy. C H Toâi xin caûm ôn thaày coâ giaùo giaûng vieân tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñaõ truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc quyù baùu cho toâi trong suoát quaù trình hoïc taäp. Ñaëc bieät toâi xin baøy toû loøng caûm ôn chaân thaønh ñeán thaày giaùo Ñinh Anh Tuaán, ngöôøi ñaõ taän tình höôùng daãn giuùp ñôõ toâi trong suoát quaù trình laøm ñoà aùn toát nghieäp. H U TE Xin caûm ôn taát caû baïn beø ñaõ ñoäng vieân giuùp ñôõ toâi trong quaù trình hoïc taäp vaø hoaøn thaønh toát ñoà aùn toát nghieäp naøy. GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH: LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG MUÏC LUÏC Trang H U TE C H A. Lôøi noùi ñaàu ...................................................................................................... 1 1. Lyù do choïn ñeà taøi ........................................................................................ 1 2. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi ........................................................................................ 1 3. Muïc tieâu nghieân cöùu ñeà taøi .......................................................................... 1 4. Giôùi haïn ñeà taøi ............................................................................................. 1 5. Toùm taét noäi dung .......................................................................................... 2 B. Giaûi quyeát vaán ñeà ............................................................................................ 3 Chöông I. Nghieân cöùu vaø yù töôûng theå hieän .......................................................... 3 1. Tìm hieåu caáu truùc thaân caây goã ..................................................................... 3 1.1. Giôùi thieäu ................................................................................................ 3 1.2. Caáu truùc caây goã....................................................................................... 3 1.2.1. Caáu truùc toång quaùt............................................................................... 3 1.2.2. Caáu truùc vó moâ..................................................................................... 5 1.2.3. Teá baøo goã ............................................................................................ 8 1.2.4. Voû caây ................................................................................................ 10 1.2.5. Voøng naêm .......................................................................................... 10 2. Yù töôûng theå hieän ........................................................................................ 11 Chöông II. Caùc phöông phaùp nghieân cöùu........................................................... 13 1. Vaät lieäu ...................................................................................................... 13 2. Maøu saéc vaø aùnh saùng ................................................................................. 13 3. Nghieân cöùu veà loaïi hình caø pheâ ................................................................. 13 Chöông III. Hoà sô kieán truùc vaø giôùi haïn khoâng gian ......................................... 17 1. Hoà sô kieán truùc ........................................................................................... 17 2. Giôùi haïn khoâng gian ................................................................................... 20 Chöông IV. Phaân tích yù töôûng töøng khoâng gian ................................................. 21 1. P haân tích yù töôûng khoâng gian treät ............................................................. 21 2. Phaân tích yù töôûng khoâng gian laàu 1............................................................ 28 3. Phaân tích yù töôûng khoâng gian saân thöôïng .................................................. 34 Chöông V. Boá cuïc trình baøy ñoà aùn ..................................................................... 37 1. YÙ töôûng trình baøy chung............................................................................. 37 2. Chi tieát baûn veõ............................................................................................ 37 Chöông VI. Keá hoaïch vaø thôøi gian thöïc hieän – ñieàu ñöôïc vaø chöa ñöôïc trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp........................................................................ 38 1. Keá hoaïch vaø thôøi gian thöïc hieän ................................................................ 38 2. Ñieàu ñöôïc vaø chöa ñöôïc trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp ........ 38 Keát luaän.............................................................................................................. 39 GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH: LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG H U TE C H A. LÔØI NOÙI ÑAÀU: Hoøa mình vaøo nhöõng giaây phuùt thaät yeân bình, rôøi xa söï xoâ boà nôi phoá thò, veû giaõn dò vaø moäc maïc cuûa nhöõng böùc töôøng thoâ nhaùm. ÔÛ Vieät Nam ñaëc bieät laø Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vôùi nhòp soáng hoái haû, taáp naäp ñeå coù moät goùc bình yeân thöôûng thöùc ly caø pheâ, muoán tìm ñöôïc caûm giaùc saâu laéng vaø đlaéng nghe caùc ca khuùc laõng maïn cuûa Ngoâ Thuïy Mieân, Trònh Coâng Sôn,…..laø ñieàu mô öôùc cuûa nhieàu ngöôøi. 1. Lyù do choïn ñeà taøi: Thích thuù với khoâng gian thư giaõn yeân tĩnh, cần lắm một khoâng gian thoải maùi ñeå chieâm nghiệm cuộc sống ñeå thư giaõn vaø ñể học tập cho tất cả mọi người mọi lứa tuổi, đñặc biệt laø những người đñang tìm kiếm nơi đñể đñặt chaân tới sau những giờ laøm việc căng thẳng. Yeâu thích khoâng gian caø pheâ yeân tónh, moäc maïc, ñôn giaûn vaø hoøa quyeän vôùi thieân nhieân. 2. YÙ Nghóa Cuûa Ñeà Taøi: Đoùng ghoùp một khoâng gian thiết kế mới vaø ñaùp ứng phần naøo cho nhu cầu sống, laøm việc vaø thư giaõn của con người. Goùp phaàn laøm taêng theâm giaù trò cuoäc soáng thoâng qua coâng trình naøy. Hieåu bieát theâm veà söï caáu thaønh cuûa thaân goã qua quaù trình nghieân cöùu. 3. Muïc Tieâu Nghieân Cöùu Cuûa Ñeà Taøi: Ñem laïi khoâng gian thö giaõn vaø caûm giaùc môùi cho ngöôøi yeâu thieân nhieân vaø coù höôùng muoán hoøa nhaäp vaøo thieân nhieân. Phaùt trieån theâm neàn vaên hoùa “ñoïc”, keâu goïi xaây döïng thoùi quen ñoïc saùch, ñònh höôùng ngöôøi ñoïc bieát veà nhöõng taùc phaåm coù giaù trò... Nhöng coù moät ñieàu döôøng nhö ít ai chuù yù tôùi ñoù laø: “ñoïc saùch ôû ñaâu trong thôøi ñaïi coâng nghieäp naøy?” Ñöa hình töôïng vaø caáu truùc taïo thaønh caây goã laøm yù töôûng cuûa mình ñeå ñöa thieát kế veà khoâng gian noäi thaát, ghoùp theâm moät thieát keá cho khoâng gian thö giaõn. 4. Giôùi Haïn Cuûa Ñeà Taøi: Nghieân cöùu ñi saâu khaùm phaù veà coâng trình caø pheâ. Ñi theo höôùng thoâ moäc keát hôïp hieän ñaïi. ÖÙng duïng hình töôïng vaø caáu truùc cuûa thaân goã vaøo khoâng gian caø pheâ. GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 1 cuûa 41 H U TE C H 5. Toùm Taét Noäi Dung: Chöông I: nghieân cöùu vaø yù töôûng theå hieän Chöông II: Caùc phöông phaùp nghieân cöùu Chöông III: Hoà sô kieán truùcvaø giôùi haïn khoâng gian Chöông IV: Xaây döïng nhieäm vuï thieát keá vaø phaân tích yù töôûng töøng khoâng gian. Chöông V: Keá hoaïch vaø thôøi gian thöïc hieän – ñieàu ñöôïc vaø chöa ñöôïc trong quaù trình theå hieän ñoà aùn. Chöông VI: Keát luaän. GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 2 cuûa 41 B. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ CHÖÔNG I NGHIEÂN CÖÙU VAØ YÙ TÖÔÛNG THEÅ HIEÄN H U TE 1.2. Caáu truùc cuûa caây goã: 1.2.1. Caáu truùc toång quaùt: C H 1. Tìm Hieåu Veà Caáu Truùc Thaân Caây Goã: 1.1. Giôùi thieäu: Caây goã coù 2 loaïi: - Goã meàm coøn goïi laø goã laù kim hay caây haït traàn. - Goã cöùng coøn goïi laø goã laù roäng hay caây haït kín. Goã meàm vaø goã cöùng phaân boá roäng raõi. Coù khoaûng 1000 loaïi caây goã meàm, trong ñoù coù ñeán 30.000-35.000 loaïi goã cöùng. Tuy nhieân chæ moät phaàn nhoû trong ñoù ñöôïc söû duïng bôûi vì caáu truùc vaø thaønh phaàn hoùa hoïc khaùc nhau cuûa chuùng, Do ñoù ñeå hieåu bieát ñöôïc loaïi goã phaûi coù hieåu bieát veà caáu truùc vaø thaønh phaàn hoùa hoïc goã. Hình 1: Toaøn boä thaân caây GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 3 cuûa 41 H C TE H U Hình 2: Caáu truùc toång quaùt Hình 3 : Caáu truùc cô sôû cuûa goã GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 4 cuûa 41 H U TE C H 1.2.2. Caáu truùc vó moâ: Neáu nhìn vaøo hình daùng thaân caây hay maãu goã chuùng ta cuõng coù theå phaân bieät ñöôïc goã cöùng vaø goã meàm. Nhöõng söï khaùc nhau naøy do tính chaát teá baøo khaùc nhau, trong goã meàm coù teá baøo sôïi coù teân laø tracheid, coøn goã cöùng coù teá baøo oáng daãn vaø teá baøo nhu moâ. Hình 4: Hình daïng beân ngoaøi vaø caáu truùc teá baøo goã cöùng vaø goã meàm GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 5 cuûa 41 H C TE U H Hình 5: Caùc maët caét cuûa thaân caây (maët caét tieáp tuyeán, maët caét baùn kính, maët caét ngang) GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 6 cuûa 41 TE C H Ngoaøi ra goã coøn chöùa nhöõng oáng daãn nhöïa thaúng ñöùng hoaëc ngang. Ñeå thaáy ñöôïc caáu truùc khaùc nhau cuûa goã, ta caàn phaûi quan saùt 3 maët caét: maët caét ngang, maët caét tieáp tuyeán vaø maët caét baùn kính. H U Hình 6: Caùc teá baøo goã ngang Hình 7: Caùc teá baøo tieáp tuyeán GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 7 cuûa 41 H U TE C H 1.2.3. Teá baøo goã Hình döôùi laø caùc teá baøo cô baûn cuûa goã meàm ñöôïc phoùng to Hình 8 : Caùc loaïi teá baøo cuûa goã meàm GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 8 cuûa 41 H U TE C H a. Goã ñaàøu muøa b. Goã cuoái muøa c. Teá baøo sôïi goã vaân sam ñaàu muøa d. Teá baøo tracheid oáng daãn goã vaân sam e. Teá baøo tracheid oáng daãn goã thoâng f. Teá baøo nhu moâ oáng daãn goã vaân sam g. Teá baøo nhu moâ oáng daãn goã thoâng Khaùc vôùi teá baøo sôïi thuoân daøi tracheid cuûa loaïi goã meàm, goã cöùng coù nhieàu loaïi teá baøo hôn, sôïi ngaén vaø heïp hôn, chöùa nhieàu teá baøo nhu moâ hôn. Hình 9: caùc loaïi teá baøo cuûa goã cöùng A. B. C. D. E. F. G. H. Teá baøo oáng cô sôû goã bulo Teá baøo oáng bulo Teá baøo goã döông Teá baøo goã ñaàu muøa cuûa soài Teá baøo goã cuoái muøa cuûa soài Teá baøo nhu moâ doïc cuûa soài Teá baøo nhu moâ cuûa oáng daãn goã bulo Teá baøo sôïi tracheid cuûa soài GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 9 cuûa 41 I. Teá baøo sôïi tracheid cuûa bulo J. Teá baøo sôïi libriform cuûa bulo H U TE C H 1.2.4. Voû caây: Goàm voû trong vaø voû ngoaøi. Lôùp voû moûng beân trong chöùa teá baøo soáng, coøn lôùp voû phía ngoaøi chöùa caùc teá baøo cheát. Lôùp voû ngoaøi coù taùc duïng baûo veä caây tröôùc caùc löïc cô hoïc vaø phaù hoaïi cuûa sinh vaät. Voû caây laø moät ñieåm ñaëc tröng cuûa töøng loaïi caây, ta coù theå phaân bieät ñaây laø loaïi caây gì neáu nhìn thaáy voû cuûa noù. 1.2.5. Voøng naêm: Laø voøng goã do taàng phaùt sinh phaân sinh ra thöôøng laø 1 naêm (tuyø theo vò trí ñòa lyù, ví duï ôû Vieät Nam thì voøng taêng tröôûng truøng vôùi moät naêm). Ñoä roäng cuûa voøng naêm phaûn aûnh toác ñoä sinh tröôûng cuûa moät caây. Soá löôïng voøng naêm cho ta bieát tuoåi caây. Treân maët caét ngang, voøng naêm laø nhöõng ñöôøng troøn ñoàng taâm, treân maët caét xuyeân taâm chuùng laø nhöõng ñöôøng thaúng song song vôùi nhau vaø coù theå song song vôùi truïc doïc thaân caây. Hình 10: Maët caét ngang cuûa thaân caây goã GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 10 cuûa 41 H Hình 11: Mặt cắt dọc của thaân caây goã H U TE C 2. YÙ Töôûng Theå Hieän - Laáy yù töôûng töø hình töôïng caây goã, thaân caây . - Khai thaùc caùc teá baøo vaø moâ goã, maët caét ngang, doïc ñeå laøm yù töôûng ñöa vaøo khoâng gian noäi thaát cuûa coâng trình xuyeân suoát cho baøi ñoà aùn toát nghieäp. GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 11 cuûa 41 H C TE U H GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 12 cuûa 41 H C TE U CHÖÔNG II H CAÙC PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 1. Vaät Lieäu Vaät lieäu öùng duïng trong coâng trình phaàn lôùn laø vaät lieäu goã, verneer vaø gaïch taøu, saøn goã vaø vaùch töôøng xi maêng nhaùm … Ña soá vaät lieäu söû duïng ñeàu laø nhöõng vaät lieäu gaàn guõi vôùi moïi ngöôøi nhöng vôùi söï xöû lyù kheùo leùo vaø yù töôûng môùi ñaõ taïo cho khoâng gian caø pheâ neùt ñoäc ñaùo vaø theå hieän caù tính rieâng cuûa chuû quaùn cuõng nhö thöïc khaùch. 2. AÙnh saùng vaø maøu saéc Söû duïng aùnh saùng vaøng aám vaø saùng traéng taïo ñieåm nhaán rieâng bieät phuïc vuï coâng naêng cho töøng khoâng gian. Maøu saéc ñöôïc söû duïng theo toâng maøu aám nhaán nhaù moät vaøi saéc xanh cuûa laù caây vaø chuyeån ñoåi maøu moät caùch kheùo leùo taïo moät khoâng gian mang phong caùch rieâng. 3. Nghieân cöùu veà loaïi hình caø pheâ GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 13 cuûa 41 H U TE C H Theo xu höôùng ngaøy nay vaên hoùa veàâ aâm nhaïc vaø vaên hoùa ñoïc ñang thu huùt ñöôïc raát nhieàu ngöôøi quan taâm,vì vaäy trong coâng trình naøy theå hieän veà 2 loaïi hình caø pheâ saùch vaø caø pheâ giaûi trí thö giaõn. Loaïi hình caø pheâ thö giaõn : hieän nay coù raát nhieàu loïai hình caø pheâ thö giaõn ñang traøn ngaäp treân thò tröôøng song nhöõng ngöôøi am hieåu vaø coù phong caùch sôû thích rieâng veà aâm nhaïc laïi raát keùn choïn, hoï caàn moät khoâng gian thích hôïp ñeå cuøng nhau thöôûng thöùc, thö giaõn vaø giao löu ñaùp öùng ñöôïc phaàn lôùn nhu caàu trong cuoäc soáng baän roän. GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 14 cuûa 41 H C H U TE Loaïi hình caø pheâ saùch : Ngaøy nay ngöôøi ta noùi nhieàu ñeán vieäc xaây dựng moät neàn vaên hoùa ñoïc phaùt trieån,baøn nhieàu ñeán vieäc coù theâm saùch saùng taùc hay vaø haáp daãn,keâu goïi xaây döïng thoùi quen ñoïc saùch,ñònh höôùng ngöôøi ñoïc nhöõng taùc phaåm coù giaù trò…Nhöng coù moät ñieàu döôøng nhö ít ai chuù yù ñeán : ñoïc saùch ôû ñaâu trong thôøi ñaïi coâng nghieäp hoùa naøy. Hieän nay caùc thö vieän lôùn ôû nöôùc ta coøn raát ít chöa ñaùp öùng ñöôïc ngöôøi ñoïc theâm vaøo ñoù taïi nhöõng thö vieän naøy phaàn lôùn ngöôøi ñoïc chöa ñöôïc thaáy thoaûi maùi do nôi ñaây ñoøi hoûi söï yeân tónh,ngöôïc laïi giôùi treû ngaøy nay raát ham GVHD: ÑINH ANH TUAÁN SVTH : LEÂ THÒ HÖÔNG GIANG Trang 15 cuûa 41
- Xem thêm -