Tài liệu Café bóng thời gian

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4153 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ------------o0o----------- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP C H (CAFEÙ BOÙNG THÔØI GIAN ) H U TE Chuyeân ngaønh: THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT Maõ soá ngaønh: 301 GVHD: HOÀÀ THÒ THANH NHAØN SVTH: LEÂ HÖÕU THÖÔNG Tp.Hoà Chí Minh, thaùng 07 naêm 2010 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑẠI HỌC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BOÄ MOÂN: ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN: NGAØNH: LEÂ HÖÕU THÖÔNG THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT MSSV: 106301128 LÔÙP: 06DNT2 U TE C H 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: Cafeù Boùng Thôøi Gian 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): Choïn ñeà taøi cho ñoà aùn toát nghieäp. Choïn hoà sô kieán truùc phuø hôïp vôùi ñeà taøi vaø khoái löôïng ñoà aùn. Giôùi haïn khoâng gian vaø trieån khai yù töôûng treân maët baèng, maët ñöùng vaø ñoàñaïc. Döïng phoái caûnh caùc khoâng gian trong coâng trình. Daøn trang ñoà aùn vaø baûo veä ñeà taøi. 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp :15/07/2010 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 17/07/2010 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn 1/ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. 2/ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Noäi dung vaø yeâu caàu ĐATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20 NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) H CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ……………………………………….. Ñôn vò:……………………………………………………………………………….. Ngaøy baûo veä:……………………………………………………………………. Ñieåm toång keát:………………………………………………………………… Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp: NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN H U TE C H ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Ñieåm soá baèng soá___________Ñieåm soá baèng chöõ._______________ TP.HCM, ngaøy…….thaùng………..naêm 2010 (GV höôùng daãn kyù vaø ghi roõ hoï teân) LÔØI CAÛM ÔN Trong quaù trình reøn luyeän vaø hoïc taäp taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä, toâi ñaõ ñöôïc söï giuùp ñôõ söï hoã trôï cuûa gia ñình vaø cuõng nhö nhaø tröôøng raát nhieàu ... H Sau khi hoaøn thaønh baøi toát nghieäp toâi seõ trôû thaønh nhaø thieát keá thöïc thuï. Bao öôùc mô lyù töôûng hoøai baõo cuûa toâi seõ ñöôïc chaép caùnh , trôû thaønh hieän thöïc .Toâi seõ laøm gì ? vaø laøm nhö theá naøo ?..... Taát caû ñieàu ñoù seõ ñöôïc ñoâi tay ,lyù trí cuûa toâi quyeát ñònh . Theá nhöng qua ñoù nhöõng gì toâi ñaït ñöôïc ngaøy hoâm nay laø caû moât quaù trình chæ daãn taän tình cuûa quyù thaày coâ qua 4 naêm hoïc nhaát laø kyø thi toát nghieäp naøy . U TE C Tröôùc tieân toâi xin gôûi lôøi caûm ôn ñeán hoäi ñoàng nhaø tröôøng ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi thi toát nghieäp, vaø caùc thaày coâ khaùc trong khoa noäi thaát ñaõ giuùp toâi hoøan thaønh baøi töø giai ñoïan ban ñaàu cho ñeán khi toâi hoøan thaønh baøi toát nghieäp cuûa mình … Beân caïnh ñoù gia ñình toâi ñaõ giuùp toâi oån ñònh veà moïi maët , ñaõ luoân beân caïnh vaø uûng hoä toâi xuyeân suoát baøi toát nghieäp . Moät laàn nöõa toâi xin gôûi lôøi caûm ôn ñeán taát caû quyù thaày coâ trong tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä, nôi ñaõ chaép caùnh cho nhöõng öôùc mô cuûa toâi bay xa . H Kính chuùc quyù thaày coâ ñaït ñöôïc nhieàu söùc khoûe! MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU Chöông 1- GIÔIÙ THIEÄU ÑEÀ TAØI, LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI, HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU CHÍNH VAØ NHEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ. H U TE TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC C H 1.1 Giôùi thieäu ñeà taøi 1.2 Lí do choïn ñeà taøi 1.3 Höôùng nghieân cöùu 1.4 Nhieäm vuï thieát keáá Chöông 2- NỘI DUNG 2.1 Hồ sơ kiến trúc 2.2 Phương án thiết kế 2.2.1 Khu vöïc cafeù saân vöôøn 2.2.2 Khu vöïc cafeù taàng treät 2.2.3 Khu vöïc cafeù taàng 1 2.2.4 Khu vöïc cafeù saân thöôïng 2.2.5 Chaát lieäu söû duïng trong coâng trình Chöông 3- KEÁT LUAÄN LÔØI MÔÛ ÑAÀU H U TE C H Cuoäc soáng khoâng ngöøng phaùt trieån cuoán theo noù laø nhòp ñoä soáng ngaøy caøng cao, toác ñoä phaùt trieån nhanh ñeán choùng maët vaø nhu caàu veà thöôûng thöùc taän höôûng caùi ñeïp cuûa con ngöôøi cuõng khaùc tröôùc. Thöïc teá ñaõ chöùng minh raèng ngay töø thöôû hoàng hoang, con ngöôøi ñaõ khoâng ngöøng ñeå caûi thieän cuoäc soáng vaø hoaøn thieän caùc giaùc quan cuûa loaøi ngöôøi, trong haønh trình ñoù con ngöôøi luoân khao khaùt vöôn tôùi caùi ñeïp vaø xaây döïng cuoäc soáng theo quan nieäm thaåm myõ cuûa baûn thaân xaõ hoäi. Chính ñieàu naøy ñaõ laøm cho cuoäc soáng theâm soáng ñoäng, lung linh, ña daïng. Ngaøy nay, khi cuoäc soáng taát baät lo toan trong xaõ hoäi hieän ñaïi ngaøy moät phaùt trieån thì nhu caàu tìm ñeán moät khoâng gian thö giaõn laø ñieàu thieát yeáu trong moãi chuùng ta. Vaø ñeå phuïc vuï cho moät trong nhöõng nhu caàu caáp thieát cuûa con ngöôøi, ngaønh thieát keá noäi thaát ra ñôøi vaø ñaõ trôû thaønh moät moân ngheä thuaät ñoäc laäp laø ñieàu taát yeáu. Ñoái vôùi Vieät Nam khi ñaát nöôùc treân con ñöôøng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù, ñaát nöôùc coù nhieàu ñoåi thay vaø quan nieäm veà thaåm myõ cuõng khaùc tröôùc. Töø choã aên chaéc, maëc beàn ñeán aên ngon maëc ñeïp, nhu caàu trong nöôùc ngaøy caøng cao, thì söï tham gia cuûa mó thuaät caøng quan troïng; vì vaäy söï xuaát hieän cuûa caùc nhaø thieát keá trong nöôùc laø ñieàu taát yeáu. Ngaønh thieát keá noäi thaát ôû nöôùc ta xuaát hieän caùch ñaây khoâng laâu coøn môùi meû vaø coù nhieàu tieàm naêng, ñieàu coát yeáu laø caàn nhöõng nhaø thieát coù khaû naêng thaåm mó cao vaø söï hieåu bieát roäng veà cuoäc soáng, ñeå coù theå phuïc phuï toát nhaát cho nhu caàu cuûa con ngöôøi vaø quaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc. Laø moät nhaø thieát keá noäi thaát töông lai, vôùi nhöõng kieán thöùc ñöôïc trang bò khaù ñaày ñuû töø nhaø tröôøng seõ ñöôïc theå hieän thoâng qua baøi toát nghieäp. Cuõng nhö moät söï kieåm nghieäm veà tính öùng duïng cuûa mó thuaät trong thöïc teá cuoäc soáng, nhöõng gì toâi theå hieän hoâm nay seõ coù nhöõng caùi chöa ñöôïc hoaøn thieän, tuy nhieân duø thaønh coâng hay khoâng thì toâi cuõng ñaõ coù ñöôïc nhöõng kinh nghieäm böôùc ñaàu ñoái vôùi ngaønh ñeå khoâng bôõ ngôõ khi phaûi va chaïm thöïc teá. -1- Chöông 1- GIÔIÙ THIEÄU ÑEÀ TAØI, LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI, HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU CHÍNH VAØ NHEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ. H U TE C H 1.1 Giôùi thieäu ñeà taøi Coù ai trong chuùng ta khoâng muoán giöõ laïi thôøi gian vaø nhöõng kæ nieäm ñeïp nhaát trong ñôøi? Coù ai trong chuùng ta khoâng muoán ghi laïi nhöõng khoaûnh khaéc xuùc ñoäng vaø haïnh phuùc nhaát? Ai trong moãi chuùng ta cuõng ñeàu muoán giöõ laïi nhöõng khoaûnh khaéc aáy, nhöng thôøi gian cöù maõi troâi, taát caû chæ coøn laø chieác boùng trong cuûa moãi chuùng ta. Caffeù Boùng Thôøi Gian vôùi yù töôûng ñöôïc theâu deät töø kí öùc cuûa toâi veà moät mieàn queâ thanh bình vôùi nhöõng hình aûnh thaân thöông gaén boù, nhöõng kæ nieäm tuoåi thô. 1.2 Lí do choïn ñeà taøi Choïn ñeà taøi ñeå laøm ñoà aùn toát nghieäp. Muoán kieåm nghieäm veà tính öùng duïng cuûa mó thuaät trong thöïc teá cuoäc soáng vaø noù laø haønh trang ñaàu tieân cuûa toâi khi rôøi giaûng ñöôøng ñaïi hoïc ñeå böôùc vaøo cuoäc soáng laøm moät nhaø thieát keá thöïc thuï. 1.3 Höôùng nghieân cöùu chính Ñoà aùn ñi vaøo nghieân cöùu tính thaãm myõ trong thieát keá noäi thaát, söï haøi hoøa cuûa aùnh, saùng maøu saéc, chaát lieäu phuø hôïp vôùi phong caùch theå hieän. Ñoàng thôøi ñi vaøo nghieân cöùu söï keát hôïp giöõa coâng naêng vaø thaãm myõ. 1.4 Nhieäm vuï thieát keáá Choïn ñeà taøi. Choïn hoà sô kieán truùc phuø hôïp vôùi ñeà taøi. Giôùi haïn khoâng gian vaø trieån khai yù töôûng treân maët baèng, maët ñöùng vaø ñoàñaïc. Döïng phoái caûnh caùc khoâng gian trong coâng trình. Daøn trang caùc baûn veõ. Chöông 2- NỘI DUNG 2.1 Hồ sơ kiến trúc Cafeù Boùng Thôøi Gian ñöôïc thöïc hieän treân theå loaïi cafeù thoâng taàng neân caùc taàng ñöôïc phaân chia boá cuïc khaùc nhau vaø mang nhöõng neùt ñeïp rieâng nhöng taát caû vaãn toaùt leân ñöôïc moät phong caùch moäc maïc hoaøi nieäm veà moät mieàn queâ. -2- H H U TE C Hình1: Phoái caûnh toång theå coâng trình Hình2: Maët baèng, maët caét coâng trình -3- C H 2.2 Phương án thiết kế 2.2.1 Khu vöïc cafeù saân vöôøn U TE Hình3: Maët baèng toång theå saân vöôøn H Khu vöïc saân vöôøn ñöôïc chia laøm caùc khu ngoaøi trôøi vaø coù maùi che coá ñònh. Loái ñi thoâng thoaùng vaø cuõng laø caùi duøng ñeå phaân chia khu vöïc ngoài, ngoaøi ra saân vöôøn coøn ñöôïc thieát keá theâm hoà sen. Hình4: Chi tieát maët caét saân vöôøn -4- H C Hình5: Phoâí caûnh saân vöôøn goùc 1 H U TE Saân vöôøn ñöôïc thieát keá mang phong caùch moäc maïc, vôùi hình aûnh ao sen khaù thaân thöông, noù nhö gaén lieàn vôùi hình aûnh cuûa moät vuøng queâ ñaõ aên saâu vaøo trong tieàm thöùc cuûa moãi chuùng ta. Hình6: Phoâí caûnh saân vöôøn goùc 2 -5- Maùi hieân ñöôïc thieát keá vôùi ñöôøng neùt coà xöa maø ta hay nhìn thaáy treân moät soá coång laøng thôøi tröôùc vôùi nhöõng caây coät goã coù nöôùc sôn cuõ kó. Beân caïnh ñoù laø hình aûnh nhöõng chieác ñeøn loàng chim luûng laúng treân traàn ñem ñeán cho ta moät caûm nhaän thuù vò veà moät vaên hoùa chôi chim ngaøy xöa. Hình8: Gheá cafeù H Hình7: Meï gaùnh con ñi H U TE C Gheá ngoài ñöôïc thieát keá töø caûm höùng baäp beânh thuù vò ñaày thöông nhôù khi ngoài trong quang gaùnh treân ñoâi vai gaày cuûa meï khi ñi laøm ñoàng hay ñi nhöõng phieân chôï xa. Hình9: Phoâí caûnh saân vöôøn goùc 3 -6- Hình11: Ñeøn treo treân traàn C Hình10: Baép treo giaøn beáp H Khu beân trong cuûa saân vöôøn vôùi daõy baøn gheá ñöôïc ñaët döôùi nhöõng hoác töôøng trang trí coù ñeøn haét saùng. H U TE Nhöõng chieác ñeøn treo treân traàn vôùi hình thöùc toûa saùng khaù lung linh ñöôïc thieát keá vôùi kieåu daùng cuûa nhöõng traùi baép, yù töôûng naøy ñöôïc naûy sinh töø kí öc cuûa toâi veà nhöõng ngoâi nhaø maø khi böôùc vaøo luoân ñaäp vaøo maét toâi laø hình aûnh nhöõng traùi baép gioáng khoâ luoân ñöôïc treo treân traàn nhaø. Hình12: Phoâí caûnh saân vöôøn goùc 4 -7- U TE C H Goùc sau saân vöôøn laø moät thaûm coû xanh beân caïnh caùc böùc töôøng ñaù vôiù nhöõng daây leo chaèng chòt. Beân caïnh ñoù laø hình aûnh nhöõng caây tre töïa löng vaøo böùc töôøn ñaù laøm toân theâm neùt thoân queâ daân daõ cho khoâng gian saân vöôøn. 2.2.2 Khu vöïc cafeù taàng treät H Hình13: Maët baèng toång theå taàng treät Hình14: Chi tieát maët caét taàng treät -8- H C U TE Hình15: Phoái caûnh taàng treät goùc 1 H Khu vöïc taàng treät ñöôïc chia laøm 3 khu vöïc ngoài vaø quaày thu ngaân, khoâng gian vôùi aùnh ñeøn lung linh nhöng aám aùp. Chaát lieäu söû duïng chuû yeáu laø goã thoâ neân toaùt leân ñöôïc tính chaát hoaøi nieäm cho khoâng gian. Khu vöïc quaày thu ngaân noåi baät vôùi hình aûnh nhöõng chieác la ù rôi treân phoâng neàn caro. Caûm giaùc ñoäng cuûa chieác laù nhö söï troâi ñi cuûa thôøi gian thaät nheï nhaøng yeân aû. Khu vöïc ngoài naøy aán töôïng vôùi söï saép xeáp cuûa caùc thanh goã, moät maûng töôøng loang loå taïo neân söï moäc maïc cho khoâng gian. Hình16: Moät goùc phoái caûnh cuûa taàng treät -9- H C U TE Hình17: Phoái caûnh taàng treät goùc 2 H Boä baøn gheá laø hình aûnh nhöõng chieác lu gaïo vôùi chaát lieäu chuû yeáu laøm töø luïc bình, moät chaát lieäu khaù moäc maïc cuûa mieàn noâng thoân noù taïo neân neùt ñôn sô hieàn dòu cho khoâng gian. Hình18: Moät goùc phoái caûnh cuûa taàng treät - 10 - Khu vöïc naøy vôùi hình thöùc ngoài beäch, khoân g gian thoaùng ñaõng ngaên caùch vôùi saân vöôøn baèng nhöõng reøm saùo tre C H 2.2.3 Khu vöïc cafeù taàng 1 U TE Hình19: Maët baèng toång theå taàng 1 H Khu cafeù taàng 1 caùc khu vöïc ngoài ñöôïc phaân chia khaù roõ treân chaát lieäu vaø hình thöùc. Hình20: Chi tieát maët caét taàng 1 - 11 - H C U TE Hình21: Phoái caûnh taàng 1 goùc 1 H Vôùi aùnh saùng lung linh, hoøa saéc traàm aám hoaøi nieäm nhöng khoâng quaù buoàn. Trung taâm laø khu vöïc vöøa cafeù vöøa ñoïc saùch ñöôïc thieát keá vôùi yù töôûng töø hình aûnh ñaøi sen vöôn leân khoûi maët nöôùc, laø ñieåm nhaán cho caû khoâng gian. Hình22: Phoái caûnh taàng 1 goùc 2 - 12 - Khoâng gian vôùi caùc hình thöùc phaân chia khaù thoâng thoaùng nhö söï phaân chiagiöõa beân trong nhaø vaø ngoaøi trôøi qua lôùp kính trong coù phuû moät lôùp maøn saùo tre vöøa moäc maïc vöøa thoâng thoaùng, hay söï phaân chia khu vöïc vöøa cafeù vöøa ñoïc saùch vôùi khu vöïc ngoâì khaùc baèng moät lôùp reøm nhöïa ñem laïi moät chuùt rieâng tö cho khoâng gian. Hình24: Moät goùc phoái caûnh taàng 1 H Hình23: Toå moái H U TE C Maûng töôøng gaïch loang loå ñeå loä ra toå moái, hình thöùc söû duïng chaát lieäu naøy mang laïi moät neùt ñoäc ñaùo cho khoâng gian. Hình25: Phoái caûnh taàng 1 goùc 3 Treân traàn vôùi caùc ñeøn hình traùi baép treo luûng laúng, treân töôøng laø hình thöùc saép xeáp caùc ñeøn hình noùn. Taát caû laøm neân moät hoøa saéc lung linh aám aùp baèng hình thöùc toûa saùng lung linh cuûa mình. - 13 - U TE C H 2.2.4 Khu vöïc cafeù saân thöôïng H Hình26: Maët baèng toång theå saân thöôïng Hình27: Chi tieát maët caét saân thöôïng - 14 - H C U TE Hình28: Phoái caûnh saân thöôïng goùc 1 H Khoâng gian ñöôïc thieát keá vôùi trung taâm laø caùc ñaøi phun nöôùc vaø caùc maûng töôøng trang trí bôûi vaät lieäu ñaù. Khu quaày thu ngaân vôùi toâng maøu tím laø ñieåm noåi baät cho caû khoâng gian. Hình29: Phoái caûnh saân thöôïng goùc 2 - 15 - Aùnh saùng chan hoøa aám aùp vôùi caùc ñeøn trang trí treân traàn, beân caïnh ñoù laø moät maûng töôøng ñaù trang trí laøm neân neùt thanh nhaõ cho khoâng gian.
- Xem thêm -