Tài liệu Cách sử dụng thành ngữ trong quốc âm thi tập của nguyễn trãi

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
tructuyentailieu

Tham gia: 25/05/2016

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 Lêi nãi ®Çu Trong “Quèc ©m thi tËp”, NguyÔn Tr·i ®Æc biÖt thµnh c«ng trong viÖc kÕ thõa vµ ph¸t huy c¸c chÊt liÖu d©n gian nh: ca dao, thµnh ng÷, tôc ng÷. §Æc biÖt, thµnh ng÷ ®· trë thµnh mét lo¹i chÊt liÖu ng«n tõ cã hiÖu qu¶ nghÖ thuËt rÊt lín trong t¸c phÈm. VÊn ®Ò c¸ch sö dông thµnh ng÷ trong “Quèc ©m thi tËp” cña NguyÔn Tr·i tõ tríc tíi nay Ýt ®îc quan t©m, nÕu cã th× chØ ®îc nh×n nhËn díi gãc ®é v¨n häc. Trong kho¸ luËn nµy, díi c¸i nh×n phong c¸ch häc, chóng t«i ®i vµo t×m hiÓu c¸ch sö dông thµnh ng÷ cña NguyÔn Tr·i trong “Quèc ©m thi tËp” mét c¸ch hÖ thèng, qua ®ã thÊy ®îc c¸ch sö dông ®· t¹o nªn nÐt g× trong phong c¸ch ng«n ng÷ cña «ng. §Ó hoµn thµnh kho¸ luËn nµy, chóng t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh, s©u s¾c ®Õn TiÕn sÜ Hoµng Träng Canh - Ngêi ®· híng dÉn tËn t×nh, chu ®¸o vµ cã ph¬ng ph¸p. C¶m ¬n sù gãp ý ch©n t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong tæ ng«n ng÷, trong khoa ng÷ v¨n cña trêng §¹i häc Vinh ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó chóng t«i hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Do n¨ng lùc cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n kho¸ luËn nµy cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, mong ®îc sù gãp ý, trao ®æi cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 Vinh, ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 Sinh viªn thùc hiÖn Lª ThÞ LÖ Thuû Môc lôc Tran g 4 A.më ®Çu............................................................................... ........................... 1. Lý do chän ®Ò 4 tµi. ........................................................................ ............ 2. LÞch sö vÊn 6 ®Ò. ....................................................................... ................. 3. §èi tîng, môc ®Ých vµ nhiÖm vô cøu. ........................................ 3.1 §èi tîng nghiªn 8 nghiªn 8 cøu. ................................................................... .... 3.2 Môc ®Ých, nhiÖm vô cøu. ....................................................... 4. Ph¬ng ph¸p 2 nghiªn 9 nghiªn 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 cøu. ....................................................................... . 5. Nh÷ng ®ãng gãp cña khãa 10 luËn. .............................................................. 6. CÊu tróc kho¸ 10 luËn. ...................................................................... ........... 11 b.néi dung.............................................................................. ......................... Ch¬ng I: Thµnh ng÷ vµ nh÷ng quan. ....................................... 1.1. Ng«n ng÷ lµ ph¬ng vÊn tiÖn ®Ò cã cña liªn 11 v¨n 11 häc. .................................................. 1.2. Ng«n ng÷ nãi chung vµ thµnh ng÷ nãi riªng trong 12 th¬ N«m NguyÔn Tr·i............................................................................. ................................... 1.3.Thµnh ng÷ TiÕng 14 ViÖt. .......................................................................... . 1.3.1. Kh¸i niÖm cña thµnh 14 ng÷................................................................. 1.3.2.§Æc ®iÓm cña thµnh 18 ng÷................................................................... 1.4.Thµnh ng÷ trong sö 19 dông. ....................................................................... 1.4.1. Thµnh ng÷ trong sö dông nãi 19 chung. .............................................. 1.4.2. Thµnh 3 ng÷ trong v¨n 22 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 häc. ............................................................... Ch¬ng II: Thµnh ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” cña 25 NguyÔn Tr·i.................. 2.1. “ Quèc ©m thi tËp” vµ phong c¸ch ng«n ng÷ nghÖ 25 thuËt cña NguyÔn Tr·i. .......................................................................... ................................... 2.1.1. “ Quèc ©m thi 25 tËp” ........................................................................ 2.1.2.Phong c¸ch ng«n ng÷ nghÖ thuËt cña NguyÔn 27 Tr·i........................ 2.2.Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña thµnh ng÷ trong “ 30 Quèc ©m thi tËp”........ 2.3.CÊu tróc cña thµnh ng÷ díi c¸ch sö dông cña 31 NguyÔn Tr·i trong “Quèc ©m thi tËp”. ............................................................................. ................ 2.3.1.Dïng thµnh ng÷ nguyªn 35 thÓ. ....................................................... 2.3.2.Sö dông linh ho¹t thµnh ng÷ thµnh th¹o díi 38 nhiÒu d¹ng biÕn thÓ. ...................................................................... ................................... 2.3.3.S¸ng t¹o ra nh÷ng tæ hîp tõ mang tÝnh thµnh 48 ng÷......................... 2.4.Thµnh ng÷ víi ®Æc trng thÓ lo¹i vµ ng«n ng÷ trong 51 t¸c phÈm “Quèc ©m thi tËp” cña NguyÔn Tr·i. ...................................................................... 2.4.1.Thành ng÷ víi thÓ lo¹i th¬ N«m §êng luËt trong 51 “Quèc ©m 4 thi LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 tËp”. ..................................................................... .................................. 2.4.2.Thµnh ng÷ víi c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ xÐt 56 theo nguån gèc trong “ Quèc ©m thi tËp”.................................................................. 2.4.2.1. Thµnh ng÷ víi líp tõ thuÇn 56 ViÖt.......................................... 2.4.2.2. Thµnh ng÷ víi líp tõ H¸n - 61 ViÖt ......................................... KÕt 64 C. luËn............................................................................... ....................... Phô lôc (Thèng kª thµnh ng÷ trong “Quèc ©m thi 66 tËp”).................................. Tµi tham 72 liÖu kh¶o.............................................................................. ........ A. më ®Çu. 1. Lý do chän ®Ò tµi. 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 1.1.Víi “ Quèc ©m thi tËp”, NguyÔn Tr·i ®· trë thµnh nhµ th¬ N«m lín ®Çu tiªn trong lÞch sö v¨n häc ViÖt Nam vµ «ng ®· nghiÔm nhiªn ë vÞ trÝ cña mét trong nh÷ng ngêi ®Æt nÒn t¶ng cho th¬ ca d©n téc. “ Quèc ©m thi tËp “ cã 254 bµi th¬ N«m v× lÏ ®ã mµ lêi th¬ uyÓn chuyÓn, dung dÞ, gÇn gòi víi ®êi thêng vµ gÇn gòi víi nÕp c¶m, nÕp nghÜ cña d©n téc. So víi th¬ ch÷ H¸n, tËp th¬ N«m ®¹i thµnh cña NguyÔn Tr·i cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn s©u s¾c t©m hån d©n téc, c¶m quan vÒ thiªn nhiªn, quª h¬ng, ®Êt níc. Ngoµi ra nhê sö dông ng«n ng÷ d©n téc, NguyÔn Tr·i cã thÓ béc lé c¸c cung bËc t×nh c¶m, c¸c s¾c th¸i tr÷ t×nh, thÕ giíi néi t©m vµ mäi u phiÒn mét c¸ch tù do, linh ho¹t h¬n. Víi “ Quèc ©m thi tËp “ c¸c vÊn ®Ò vÒ ng«n ng÷, còng nh nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c trong t¸c phÈm nh víi thÓ lo¹i, tiÕng nãi triÕt lý, tÝnh bµi häc vµ d©n gian. §ãng gãp cña NguyÔn Tr·i ®èi víi tiÕng ViÖt ®Òu rÊt cã gi¸ trÞ. Ph¹m V¨n §ång - nhµ v¨n hãa lín ®· tõng nhËn xÐt s©u s¾c, tinh tÕ vÒ th¬ «ng vµ cã nh÷ng ®Þnh híng: “ VÒ th¬ NguyÔn Tr·i, chóng ta nªn quý träng h¬n th¬ ch÷ N«m, tiÕng ta cña NguyÔn Tr·i ®ã lµ vèn rÊt quý cña v¨n häc d©n téc. B×nh luËn vÒ th¬ tëng kh«ng b»ng ®äc mét vµi c©u th¬: Níc biÕc non xanh thuyÒn gèi b·i §ªm thanh nguyÖt b¹c, kh¸ch lªn lÇu. Th¬ NguyÔn Tr·i hay lµ vËy ! Vên v¨n häc níc nhµ cã nh÷ng hoa qu¶ ®Ñp vµ th¬m ngon thÕ mµ h×nh nh chóng ta cha thÊy hÕt gi¸ trÞ, tiÕng nãi cña chóng ta cã c¸i giµu c¸i ®Ñp cña nã, 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 ph¶i biÕt yªu nã, dïng nã, trau dåi nã. V× sao ph¶i ®i mîn ®©u ®©u” ( NguyÔn Tr·i – ngêi anh hïng d©n téc – b¸o “Nh©n d©n” ngµy 19/9/1962) Qua nh÷ng ®iÓm tr×nh bµy trªn ta thÊy, NguyÔn Tr·i ®· sö dông tµi t×nh vµ s¸ng t¹o vèn ng«n ng÷ d©n téc trong ®ã cã ng«n ng÷ b×nh d©n rÊt nhuÇn nhuyÔn. B»ng lao ®éng nghÖ thuËt cña m×nh, NguyÔn Tr·i gãp phÇn n©ng cao gi¸ trÞ v¨n ch¬ng cña tiÕng ViÖt, lµm cho tiÕng ViÖt ngµy cµng phong phó, cµng cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong vai trß lµ ph¬ng tiÖn thø nhÊt cña v¨n häc d©n téc. 1.2. Cã thÓ nãi “ Quèc ©m thi tËp” lµ tËp ®¹i thµnh vÒ th¬ N«m ®· gãp phÇn vµo vên hoa v¨n häc ®Çy mµu s¾c vµ ®· ®Æt nÒn mãng cho th¬ ca ng«n ng÷ tiÕng ViÖt. Tµi th¬ cña «ng thÓ hiÖn tËp trung ë mèi quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ v¨n häc víi ng«n ng÷ ®êi sèng, gi÷a ng«n ng÷ b¸c häc víi ng«n ng÷ b×nh d©n. Bëi vËy trong “Quèc ©m thi tËp” cña NguyÔn Tr·i, chóng ta dÔ dµng t×m thÊy nh÷ng bµi häc vÒ mÆt kÕ thõa vµ ph¸t huy ng«n ng÷ d©n téc, trong ®ã cã c¸c ph¬ng tiÖn mang ®Ëm tÝnh chÊt d©n gian nh: thµnh ng÷, tôc ng÷, ca dao… VÒ mÆt nµy NguyÔn Tr·i ®Æc biÖt thµnh c«ng nhÊt lµ c¸ch sö sông thµnh ng÷ cña «ng trong t¸c phÈm còng nh NguyÔn Du, Hå Xu©n H¬ng, NguyÔn BØnh Khiªm. NguyÔn Tr·i cã ý thøc s©u s¾c trong viÖc dïng thµnh ng÷, xem nã nh lµ mét ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ ®Æc biÖt ®Ó s¸ng t¸c v¨n häc. ChÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o ra mét phong c¸ch ng«n ng÷ riªng cña NguyÔn Tr·i trong phong c¸ch chung cña c¸c nhµ v¨n, nhµ th¬ d©n téc. 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 1.3. Trong “Quèc ©m thi tËp” NguyÔn Tr·i ®· sö dông thµnh ng÷ víi mét sè lîng phong phó. Thµnh ng÷ ®îc sö dông rÊt ®a d¹ng nhng còng ®Çy s¸ng t¹o, rÊt sinh ®éng vµ nhuÇn nhuyÔn víi nhiÒu biÕn th¸i phï hîp víi dông ý nghÖ thuËt cña t¸c gi¶. Ng«n ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” cña NguyÔn Tr·i thêng ®îc ®¸nh gi¸ cao ë tÝnh chÝnh x¸c, trong s¸ng, gi¶n dÞ; TÝnh hµm xóc, giµu h×nh ¶nh vµ cã gi¸ trÞ biÓu c¶m cao. Lµm nªn ®Æc ®iÓm nµy, mét phÇn lµ do c¸ch sö dông thµnh ng÷ d©n téc rÊt thµnh c«ng cña NguyÔn Tr·i. Nh vËy, thµnh ng÷ ®· trë thµnh mét chÊt liÖu ng«n ng÷ cã hiÖu qu¶ rÊt lín trong t¸c phÈm “Quèc ©m thi tËp”. Nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè lµm nªn thµnh c«ng cña t¸c phÈm, lµ nhÞp cÇu nèi lµm cho th¬ ca d©n gian vµ th¬ ca b¸c häc xÝch l¹i gÇn nhau, lµm cho th¬ ca ViÖt Nam kh¾c phôc ®îc nh÷ng ¶nh hëng ngo¹i lai vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ theo híng ngµy cµng d©n téc hãa vµ ®¹i chóng hãa. 1.4. Thµnh c«ng ®Æc s¾c cña ng«n ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” cña NguyÔn Tr·i ®· ®îc c¸c nhµ nghiªn cøu dµy c«ng t×m hiÓu, kh¸m ph¸, song vÊn ®Ò thµnh ng÷ l¹i Ýt ®îc ®Ò cËp tíi. Mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ng«n ng÷ “ Quèc ©m thi tËp” ®· thõa nhËn thµnh c«ng vÒ c¸ch sö dông thµnh ng÷ cña NguyÔn Tr·i nhng cha cã c«ng tr×nh nµo ®i s©u kh¸m ph¸ mét c¸ch cÆn kÏ vµ cã hÖ thèng nh lµ mét ®èi tîng nghiªn cøu riªng. Cã thÓ nãi, vÊn ®Ò c¸ch dïng thµnh ng÷ cña NguyÔn Tr·i trong “Quèc ©m thi tËp” tõ tríc tíi nay chñ yÕu ®îc nh×n nhËn tõ gãc ®é v¨n häc. Víi khãa luËn nµy, díi c¸ch nh×n phong c¸ch häc, chóng t«i sÏ cè g¾ng chØ ra c¸ch sö dông thµnh ng÷ cña 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 NguyÔn Tr·i trong “ Quèc ©m thi tËp” mét c¸ch hÖ thèng, qua ®ã thÊy ®îc c¸ch sö dông ®· t¹o ra nh÷ng nÐt g× trong phong c¸ch ng«n ng÷ cña «ng. Chóng t«i ®i s©u t×m hiÓu vµo ®Ò tµi nµy, tríc hÕt kh«ng ph¶i lµ ®Ó nghiªn cøu mµ lµ ®Ó häc tËp c¸ch sö dông thµnh ng÷ - Mét ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ ®éc ®¸o cña d©n téc. Víi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nãi trªn, chóng ta thÊy ®i vµo t×m hiÓu vÊn ®Ò thµnh ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ ®Çy lý thó. 2. LÞch sö vÊn ®Ò. NguyÔn Tr·i xuÊt hiÖn trªn thi ®µn v¨n häc ViÖt Nam víi mét hån th¬ ®a d¹ng vµ phong phó, ®Æc biÖt lµ qua tËp th¬ N«m “Quèc ©m thi tËp”. Ra ®êi vµ tån t¹i h¬n s¸u thÕ kû nªn t¸c phÈm nµy ®· ®îc rÊt nhiÒu ngêi quan t©m, nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸. §Æc biÖt lµ qua kû yÕu héi th¶o “Kû niÖm 600 n¨m sinh NguyÔn Tr·i” ta thÊy cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cã gi¸ trÞ vÒ th¬ «ng. Nhng do nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau, ®èi tîng kh¸m ph¸ vµ híng tiÕp cËn kh«ng gièng nhau nªn mçi t¸c gi¶ cã c¸ch nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. Tuy nhiªn c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ng«n ng÷ trong “Quèc ©m thi tËp”, trong ®ã cã c¸ch sö dông thµnh ng÷ l¹i cha nhiÒu, cha trë thµnh mét ®èi tîng nghiªn cøu riªng díi gãc ®é phong c¸ch häc. R¶i r¸c trong mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ng«n ng÷ trong “Quèc ©m thi tËp” hoÆc t×m hiÓu tÝnh d©n téc trong t¸c phÈm, c¸ch sö dông thµnh ng÷ cña NguyÔn Tr·i Ýt nhiÒu cã ®îc nh¾c ®Õn. Trong ph¹m vi t liÖu bao qu¸t, chóng t«i xin ®îc ®iÓm l¹i mét ý kiÕn sau: 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 + Gi¸o s Lª TrÝ ViÔn trong “Häc tËp th¬ v¨n NguyÔn Tr·i” ®· kh¼nh ®Þnh: “®ãng gãp lín nhÊt cho nÒn v¨n häc níc nhµ cã lÏ lµ t¸c phÈm “Quèc ©m thi tËp” sau bµi hïng v¨n mu«n ®êi “ B×nh Ng« ®¹i c¸o” tËp th¬ Êy viÕt b»ng tiÕng ViÖt ”; “NguyÔn Tr·i mét mÆt n©ng cao tiÕng nãi hµng ngµy lªn thµnh tiÕng nãi v¨n häc, trong ®ã bªn c¹nh sù chän läc cßn cã sö dông thÝch hîp lèi v¨n häc d©n gian ë thµnh ng÷, tôc ng÷ ; MÆt kh¸c ®· lµm tèt viÖc thu nhËn vµ biÕn hãa nhiÒu t liÖu v¨n häc Trung Quèc vµo vèn ng«n ng÷ v¨n häc cña ta”. Nh vËy, Gi¸o s Lª TrÝ ViÔn ®· nªu lªn ý thøc cña NguyÔn Tr·i trong viÖc häc tËp ng«n ng÷ quÇn chóng trong ®ã cã thµnh ng÷ vµo th¬ N«m cña «ng; Gãp phÇn n©ng cao gi¸ trÞ v¨n häc cña tiÕng ViÖt, lµm cho tiÕng ViÖt ngµy cµng phong phó. Tuy vËy vÊn ®Ò ®Æt ra trong bµi viÕt cña gi¸o s Lª TrÝ ViÔn chñ yÕu lµ kh¸i qu¸t néi dung. Sù kh¸i qu¸t ë ®©y nÕu nãi vÒ c¸ch dïng thµnh ng÷ cña NguyÔn Tr·i th× ®ang cßn rÊt chung vµ s¬ lîc. + §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p trong “ DiÔn v¨n kû niÖm 600 n¨m sinh NguyÔn Tr·i” ®· viÕt: “Th¬ N«m NguyÔn Tr·i ®· tiÕp thu nhiÒu thµnh tùu cña v¨n hãa d©n gian, v¨n häc d©n gian, cñ khoai, qu¶ æi, bÌ rau muèng, luèng däc mïng… vèn rÊt xa l¹ víi v¨n ch¬ng b¸c häc ®· ®îc NguyÔn Tr·i ®a vµo th¬ N«m cña m×nh mét c¸ch rÊt tù nhiªn. Tôc ng÷, thµnh ng÷, ca dao, nh÷ng ®Æc ®iÓm thanh ®iÖu tiÕng ViÖt, tÊt c¶ nh÷ng kh¶ n¨ng phong phó Êy cña ng«n ng÷ d©n gian ®· ®îc NguyÔn Tr·i khai th¸c rÊt tµi t×nh, ®Ó cho h×nh tîng th¬ cã nhiÒu mµu s¾c d©n téc vµ lêi th¬ cã ©m 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 ®iÖu phong phó. NguyÔn Tr·i ®· sím coi träng viÖc lµm giµu ng«n ng÷ vµ gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt”. §¹i tíng Vâ Nguyªn Gi¸p ®· ®Ò cËp ®Õn ¶nh hëng cña v¨n häc d©n gian. §èi víi th¬ N«m NguyÔn Tr·i trong ®ã cã yÕu tè thµnh ng÷ tuy nhiªn ®ã chØ lµ nhËn xÐt kh¸i qu¸t bíc ®Çu, kh«ng ph¶i lµ mét nghiªn cøu vÒ ng«n ng÷. + Xu©n DiÖu trong bµi viÕt “ Quèc ©m thi tËp - t¸c phÈm më ®Çu cho nÒn th¬ cæ ®iÓn ViÖt Nam” viÕt: “ Trong hai c©u sau ®©y, thµnh ng÷ “hai thí ba dßng” t«i míi ®îc øc Trai d¹y cho biÕt “mét c¬m, hai viÖc” lµ ®øc tÝnh ¨n Ýt mµ lµm nhiÒu, hiÖu suÊt; cßn “hai thí” lµ thí nh thí c©y, thí thÞt, “ba dßng” lµ dßng nh dßng níc, chØ ngêi kh«ng chuyªn nhÊt mét nghÒ, mét viÖc g×, nh thÕ th× ai cßn muèn dïng: Mét c¬m hai viÖc nhiÒu ngêi muèn Hai thí ba dßng häa kÎ tham ( Bµi 173 ) Xu©n DiÖu ®i vµo t×m hiÓu thµnh ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” nh mét khÝa c¹nh trong c¸ch “hµnh v¨n” cña NguyÔn Tr·i. V× vËy «ng ®· ®i vµo mét sè trêng hîp cô thÓ ®Ó chøng minh sù lùa chän ng«n ng÷ d©n téc cña NguyÔn Tr·i trong “Quèc ©m thi tËp”.Tuy nhiªn, do môc ®Ých giíi h¹n cña nghiªn cøu, bµi viÕt cha toµn diÖn, triÖt ®Ó vµ cha ®îc chøng minh b»ng sè liÖu cô thÓ. Tãm l¹i, ta thÊy r»ng: C¸ch sö dông thµnh ng÷ trong “Quèc ©m thi tËp”®· ®îc mét sè nhµ nghiªn cøu quan t©m. Trong khi bµn vÒ vÊn ®Ò nµy, c¸c t¸c gi¶ ®Òu ®i ®Õn thèng nhÊt r»ng: ë “Quèc ©m thi tËp” NguyÔn Tr·i ®· sö dông rÊt nhiÒu thµnh 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 ng÷ cña d©n gian vµ díi ngßi bót sö dông ng«n ng÷ thiªn tµi cña NguyÔn Tr·i, thµnh ng÷ ®· trë nªn rÊt hiÖu qu¶ trong c¸ch biÓu ®¹t t©m hån cña øc Trai. ViÖc sö dông thµnh ng÷ nh vËy ®· gãp phÇn t¹o nªn tÝnh nh©n d©n trong ng«n ng÷ cña “Quèc ©m thi tËp”.Tuy nhiªn, v× môc ®Ých cña ngêi viÕt, v× quy m« vµ ®èi tîng nghiªn cøu nªn trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ “Quèc ©m thi tËp” nãi trªn, thµnh ng÷ míi chØ ®îc ®Ò cËp díi c¸i nh×n chung vÒ ng«n ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” chø cha ®îc c¸c t¸c gi¶ kh¶o s¸t nh mét ®èi tîng nghiªn cøu riªng. Do ®ã cã thÓ nãi thµnh ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” vÉn cßn lµ mét ®èi tîng cÇn ph¶i ®îc tiÕp tôc nghiªn cøu cô thÓ vµ s©u h¬n. Trªn c¬ së nh÷ng kinh nghiÖm vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu cña nh÷ng ngêi ®i tríc, khãa luËn nµy chóng t«i sÏ cè g¾ng tr×nh bµy mét c¸ch cô thÓ, ®Çy ®ñ vµ cã hÖ thèng thµnh ng÷ mµ NguyÔn Tr·i ®· sö dông trong “ Quèc ©m thi tËp”, ®ång thêi chØ ra ®îc sù vËn dông s¸ng t¹o vµ ®éc ®¸o cña NguyÔn Tr·i trong viÖc sö dông thµnh ng÷. 3. §èi tîng, nhiÖm vô vµ môc ®Ých nghiªn cøu. 3.1. §èi tîng nghiªn cøu. Nh tªn ®Ò tµi ®· x¸c ®Þnh, ®èi tîng nghiªn cøu lµ vÊn ®Ò thµnh ng÷ trong “Quèc ©m thi tËp”. §iÒu nµy cã nghÜa lµ nghiªn cøu t×m hiÓu thµnh ng÷ trong sö dông g¾n víi sù lùa chän vµ s¸ng t¹o cña NguyÔn Tr·i thÓ hiÖn ë trong “ Quèc ©m thi tËp”. Nh vËy, thµnh ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” ®îc kh¶o s¸t sÏ lµ c¸c thµnh ng÷ ®îc dïng nguyªn d¹ng, c¸c thµnh ng÷ ®îc dïng ë d¹ng biÕn thÓ do môc ®Ých cña t¸c gi¶ vµ cuèi cïng lµ 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 nh÷ng tæ hîp tõ ®îc NguyÔn Tr·i s¸ng t¹o ra mang tÝnh thµnh ng÷. 3.2. Môc ®Ých, nhiÖm vô nghiªn cøu: Nh chóng ta ®· biÕt, ng«n ng÷ ®¶m nhiÖm chøc n¨ng giao tiÕp vµ t duy. V× vËy, nã lµ chÊt liÖu ®Ó nhµ v¨n s¸ng t¹o t¸c phÈm v¨n häc. ë lÜnh vùc ng«n ng÷, chóng ta cã thÓ kh¶o s¸t trªn nhiÒu ph¬ng diÖn, trong ®ã cã vÊn ®Ò thµnh ng÷. T×m hiÓu c¸ch sö dông thµnh ng÷ trong t¸c phÈm nh “ Quèc ©m thi tËp” lµ mét viÖc lµm rÊt bæ Ých. Nã gióp chóng ta hiÓu ®îc ®Æc ®iÓm cña thµnh ng÷ trong sö dông, tõ ®ã ®Ó häc tËp c¸ch sö dïng thµnh ng÷ cña NguyÔn Tr·i còng nh t×m hiÓu râ h¬n mét nÐt phong c¸ch trong ®Æc ®iÓm phong c¸ch cña NguyÔn Tr·i ë “Quèc ©m thi tËp”. Víi môc ®Ých nh vËy, nhiÖm vô cña ®Ò tµi nµy lµ ®i vµo kh¶o s¸t c¸ch sö dông thµnh ng÷ trong “Quèc ©m thi tËp” nh lµ mét ®èi tîng nghiªn cøu riªng díi gãc ®é phong c¸ch häc. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých vµ gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô mµ khãa luËn ®Æt ra, chóng t«i ®· sö dông mét hÖ thèng ph¬ng ph¸p trong ®ã cã c¸c ph¬ng ph¸p ®îc phèi hîp víi nhau, hç trî cho nhau ®ång thêi kiÓm tra lÉn nhau ®Ó kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶ nghiªn cøu. Cô thÓ, chóng t«i ®· sö dông mét sè ph¬ng ph¸p sau: - Sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó kh¶o s¸t thµnh ng÷ trong “Quèc ©m thi tËp” cña NguyÔn Tr·i, ®èi chiÕu thµnh ng÷ tiÕng ViÖt vµ gèc H¸n. 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 - Ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i thµnh ng÷ díi c¸c d¹ng sö dông kh¸c nhau trong “Quèc ©m thi tËp” ®Ó thÊy ®îc sù phong phó cña thµnh ng÷ ®îc sö dông vµ sù s¸ng t¹o cña NguyÔn Tr·i. - Ph¬ng ph¸p miªu t¶, ph©n tÝch cÊu tróc, ng÷ nghÜa cña c¸c thµnh ng÷ ®Ó thÊy ®îc hiÖu qu¶ nghÖ thuËt to lín cña nã trong t¸c phÈm “ Quèc ©m thi tËp” . 5. Nh÷ng ®ãng gãp cña khãa luËn. Khãa luËn nµy cung cÊp t liÖu vÒ thµnh ng÷ vµ c¸ch dïng nã trong mét t¸c phÈm cô thÓ cho tÊt c¶ nh÷ng ai yªu thÝch, quan t©m ®Õn “Quèc ©m thi tËp” nãi chung vµ tham kh¶o ë b×nh diÖn sö dông ng«n ng÷ - ChÊt liÖu d©n gian trong t¸c phÈm nµy nãi riªng. T×m hiÓu vÊn ®Ò thµnh ng÷ trong “Quèc ©m thi tËp” lÇn ®Çu nªn chóng ta sÏ thÊy ®îc ®Æc ®iÓm cña nã trong sö dông mét c¸ch t¬ng ®èi hÖ thèng, toµn diÖn h¬n. Qua ®ã hiÓu râ h¬n mét nÐt ®Æc ®iÓm phong c¸ch ng«n ng÷ cña NguyÔn Tr·i vµ gi¸ trÞ, vai trß cña thµnh ng÷ - mét ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ ®Æc biÖt trong t¸c phÈm v¨n häc còng ®îc nh×n nhËn mét c¸ch cô thÓ h¬n. §Ò tµi ®îc h×nh thµnh cßn cã ý nghÜa thùc tÕ, gãp phÇn gi¶ng d¹y tèt h¬n th¬ N«m NguyÔn Tr·i trong ch¬ng tr×nh phæ th«ng c¬ së vµ phæ th«ng trung häc. §ång thêi gãp phÇn t×m hiÓu mét c¸ch s©u s¾c h¬n t¸c phÈm th¬ N«m næi tiÕng cña ®¹i thi hµo NguyÔn Tr·i. 6. CÊu tróc luËn v¨n. Më ®Çu Néi dung 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Ch¬ng I: Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 Thµnh ng÷ vµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan. Ch¬ng II: Thµnh ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” cña NguyÔn Tr·i. KÕt luËn. Phô lôc. Môc lôc. B. néi dung. Ch¬ng I: Thµnh ng÷ vµ Nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan. 1.1. ng«n ng÷ lµ ph¬ng tiÖn cña v¨n häc. Ngµy nay, khi tiÕp cËn, kh¸m ph¸ t¸c phÈm v¨n häc díi gãc ®é thi ph¸p, th× kh«ng thÓ kh«ng chó ý ®Õn b×nh diÖn ng«n ng÷ t¸c phÈm. Bëi lÏ v¨n häc lµ nghÖ thuËt ng«n tõ. Ng«n tõ lµ chÊt liÖu ®Ó x©y dùng h×nh tîng vµ th«ng qua h×nh tîng ®Ó ph¶n ¸nh hiÖn thùc ®êi sèng kh¸ch quan. §ång thêi ng«n ng÷ chÝnh lµ “ hiÖn thùc trùc tiÕp cña t duy” nh M¸c ®· nãi. V× vËy, víi chÊt liÖu ng«n tõ, v¨n häc cã ®iÒu kiÖn trong sù t¸i hiÖn qu¸ tr×nh t duy cña con ngêi. Tõ ®ã v¨n häc cã thÓ kh¾c häa ®îc c¸c ch©n dung t tëng cña con ngêi. §Æc biÖt qua c¸c nh©n vËt hoÆc nh÷ng lêi ph¸t biÓu trùc tiÕp, nhµ v¨n cã thÓ nªu nh÷ng quan ®iÓm cña m×nh vÒ nh©n 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 sinh vµ nghÖ thuËt. Cã thÓ nãi, qua bµn tay ngêi thî ng«n ng÷, c¸c chÊt liÖu ng«n tõ ®îc tæ chøc, s¾p xÕp, liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau, hîp thµnh mét hÖ thèng, mét chØnh thÓ t¹o nªn t¸c phÈm v¨n häc. Qua ®ã ®Ó biÓu ®¹t ý tëng, t×nh c¶m, t duy, nh©n sinh quan….Nh vËy, khi ®i vµo kh¶o s¸t ë b×nh diÖn ng«n ng÷ t¸c phÈm, chóng ta sÏ cã nh÷ng t liÖu kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c nh»m gãp phÇn kh¶o s¸t néi dung t tëng t¸c phÈm. MÆt kh¸c, chóng ta biÕt r»ng lêi v¨n nghÖ thuËt vËn dông toµn bé kh¶ n¨ng vµ ph¬ng tiÖn biÓu ®¹t cña ng«n ng÷ toµn d©n thuéc c¸c b×nh diÖn ng÷ ©m, tõ vùng, có ph¸p, c¸c ph¬ng thøc tu tõ. §Æc biÖt, nhµ v¨n kh«ng chØ sö dông c¸c ph¬ng tiÖn biÓu ®¹t mµ cßn vËn dông c¸c h×nh thøc ng«n tõ vèn cã trong kho tµng tiÕng nãi d©n téc víi v« vµn s¾c th¸i néi dung trong ®ã cã thµnh ng÷. Thµnh ng÷ víi c¸c gi¸ trÞ vÒ cÊu tróc vµ ng÷ nghÜa ®· trë thµnh mét trong nh÷ng chÊt liÖu ng«n ng÷ thÝch hîp cho qu¸ tr×nh s¸ng t¸c v¨n ch¬ng. Cã thÓ nãi c¸c lo¹i ®¬n vÞ ng«n ng÷ ngoµi ®Æc ®iÓm chung, mçi lo¹i ph¬ng tiÖn ®Òu mang nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng do ®ã mçi lo¹i ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ cã nh÷ng vai trß, hiÖu qu¶ riªng trong sö dông. ViÖc nhµ v¨n sö dông lo¹i ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ nµo, nhiÒu hay Ýt lµ cã môc ®Ých lùa chän. V× vËy, kh¶o s¸t tõng lo¹i ph¬ng tiÖn riªng, bªn c¹nh ng«n ng÷ t¸c phÈm nãi chung, sÏ gãp phÇn t×m hiÓu mét nÐt phong c¸ch ng«n ng÷ t¸c phÈm, còng nh vai trß cña chÊt liÖu ng«n ng÷ ®ã ®èi víi t¸c phÈm. 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 Ngoµi ra, tïy theo ®Æc ®iÓm tõng thÓ lo¹i v¨n b¶n mµ nhµ v¨n cã nh÷ng c¸ch lùa chän ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ kh¸c nhau. Còng lµ th¬ nhng thÓ th¬ lôc b¸t cã thÓ cã c¸ch sö dông ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ kh¸c víi thÓ th¬ song thÊt lôc b¸t hay thÓ §êng thi…§iÒu nµy l¹i cµng râ vµ cã ý nghÜa ®èi víi chÊt liÖu d©n gian, mét ®¬n vÞ cã s½n, cã tÝnh bÒn v÷ng vÒ kÕt cÊu, cã tÝnh h×nh tîng nh thµnh ng÷. Cho nªn, chóng ta cã c¬ së ®Ó ®i vµo kh¶o s¸t c¸ch dïng thµnh ng÷ cña NguyÔn Tr·i trong “ Quèc ©m thi tËp” – mét t¸c phÈm ®îc s¸ng t¹o theo thÓ th¬ N«m §êng luËt. 1.2. Ng«n ng÷ nãi chung vµ thµnh ng÷ nãi riªng trong th¬ n«m nguyÔn tr·i. Kinh nghiÖm nghÖ thuËt phong phó cña nh©n lo¹i hµng bao ®êi nay ®· cho chóng ta thÊy, sù thµnh c«ng cña nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc u tó cã nguån gèc chñ yÕu tõ sù liªn hÖ mËt thiÕt víi ®êi sèng nh©n d©n. V× vËy, c¸c nhµ th¬, nhµ v¨n thêng vËn dông nh÷ng chÊt liÖu d©n gian nh thµnh ng÷, tôc ng÷, ca dao vµo viÖc s¸ng t¹o t¸c phÈm cña m×nh. Trong “ D ®Þa chÝ” NguyÔn Tr·i ®· nªu lªn quan ®iÓm cña m×nh: “Ngêi trong níc kh«ng ®îc b¾t chíc ng«n ng÷ vµ y phôc c¸c níc Ng«, Chiªm, Lµo, Xiªm, Ch©n L¹p ®Ó lµm lo¹n phong tôc trong níc” . Víi quan ®iÓm nh thÕ th× còng dÔ hiÓu v× sao tiÕng ViÖt ®îc NguyÔn Tr·i lùa chän ®Ó viÕt “ Quèc ©m thi tËp” . Trong ®ã, ng«n ng÷ d©n gian nh: thµnh ng÷, tôc ng÷ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ng«n ng÷ th¬ N«m cña «ng. ChÝnh v× vËy, ng«n ng÷ quÇn chóng lµ nguån gèc c¬ b¶n vµ s©u xa ®· ®em ®Õn cho th¬ «ng mét phong vÞ d©n téc ®Ëm ®µ. 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 Ng«n ng÷ lµ kho tµng chung cña d©n téc, song sù lùa chän ng«n ng÷ phô thuéc vµo tõng t¸c gi¶. Cã thÓ nãi r»ng víi “ Quèc ©m thi tËp”, NguyÔn Tr·i ®· lùa chän ng«n ng÷ b¾t nguån tõ tiÕng nãi cña quÇn chóng nh©n d©n. Trªn nh÷ng khÝa c¹nh c¬ b¶n nhÊt, NguyÔn Tr·i ®· b¸m ch¾c ®îc vµo m¶nh ®Êt c¬ së cña tiÕng ViÖt mµ ph¸t triÓn tµi n¨ng cña m×nh, ®Ó ®ãng gãp vµo ng«n ng÷ d©n téc. Bëi vËy, thµnh ng÷ ®îc NguyÔn Tr·i sö dông nh lµ mét chÊt liÖu ng«n tõ kh«ng thÓ thiÕu ®Ó s¸ng t¹o t¸c phÈm. §i vµo t×m hiÓu ng«n ng÷ “ Quèc ©m thi tËp” , thùc tÕ cho thÊy ng«n ng÷ lêi ¨n tiÕng nãi cña quÇn chóng nh©n d©n trong ®ã thµnh ng÷ ®îc NguyÔn Tr·i sö dông réng r·i t¹o nªn mét bøc tranh ng«n ng÷ mang ®Ëm tÝnh nh©n d©n râ nÐt. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu còng ®· kh¼ng ®Þnh r»ng “ Quèc ©m thi tËp” chøa ®ùng mét quy m« sè lîng tõ vùng hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng. Ng«n ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” kh«ng chØ cã kh¶ n¨ng biÓu hiÖn s©u s¾c t©m hån d©n téc, víi lêi th¬ uyÓn chuyÓn dung dÞ, trong s¸ng, gÇn gòi víi ®êi thêng vµ nÕp c¶m, nÕp nghÜ cña ngêi ViÖt, mµ ng«n ng÷ d©n téc ®· truyÒn ®îc c¸i xóc c¶m tinh tÕ cña thêi ®¹i NguyÔn Tr·i l¹i cho hËu thÕ. Mét phÇn lµm nªn thµnh c«ng cña ng«n ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” lµ nhê c¸ch vËn dông thµnh ng÷ rÊt linh ho¹t vµ s¸ng t¹o cña NguyÔn Tr·i. Thµnh ng÷ trong sö dông g¾n liÒn víi sù lùa chän cña t¸c gi¶ ®Ó lµm nªn phong c¸ch riªng cho mçi nhµ th¬, nhµ v¨n. “ Quèc ©m thi tËp” cña NguyÔn Tr·i víi thÓ th¬ §êng luËt N«m 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 võa cã nÐt c¸ch t©n võa cã nÐt truyÒn thèng. Do ®ã th¬ N«m NguyÔn Tr·i cã vÎ ®Ñp rÊt ®éc ®¸o, võa cã sù c©n ®èi, hµi hßa cña thÓ th¬ §êng, võa cã c¸i phãng kho¸ng, ®a d¹ng qua viÖc sö dông ng«n ng÷ d©n gian tiªu biÓu lµ thµnh ng÷ cña NguyÔn Tr·i. ¤ng ®· lùa chän thµnh ng÷ ®Ó vËn dông vµo thÓ th¬ §êng luËt N«m nh»m s¸ng t¸c “ Quèc ©m thi tËp” . ¤ng chñ yÕu vËn dông vèn thµnh ng÷ tiÕng ViÖt vµ rÊt h¹n chÕ sö dông ®iÓn cè, tõ H¸n ViÖt còng nh thµnh ng÷ gèc H¸n. Thµnh ng÷ vèn lµ nh÷ng ®¬n vÞ cã cÊu tróc chÆt chÏ bÒn v÷ng nªn khi ®i vµo ng«n ng÷ th¬ ca nã rÊt khã vËn dông ®Ó hßa quyÖn, hµi hßa, ¨n nhËp víi nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ niªm luËt, vÒ vÇn, vÒ nhÞp, vÒ sè c©u, sè ch÷ vµ ®Æc biÖt khi ®a thµnh ng÷ vµo thÓ th¬ §êng luËt N«m ®ßi hái ngêi sö dông ph¶i thËt sù ®iªu luyÖn, thµnh th¹o; ph¶i lµ bËc thÇy trong c¸ch sö dông th× míi ®a l¹i hiÖu qu¶ nghÖ thuËt. Song thùc tÕ cho thÊy, díi ngßi bót tµi hoa cña NguyÔn Tr·i, thµnh ng÷ ®îc vËn dông mét c¸ch phong phó, nhuÇn nhuyÔn, sinh ®éng vµ hÕt søc s¸ng t¹o. Cã chç NguyÔn Tr·i sö dông thµnh ng÷ nh “ lÈy”, cã chç nh “ tËp”, cã chç nh “pháng”, cã chç lÊy toµn ý, c¶ tõ, cã chç lÊy tõ mµ cã ý bæ sung. B»ng nhiÒu c¸ch, NguyÔn Tr·i ®a thµnh ng÷ vµo c©u th¬ N«m §êng luËt mµ vÉn kh«ng bá mÊt tÝnh chÊt ®èi cña th¬ §êng. Trong “ Quèc ©m thi tËp”, thµnh ng÷ ®· gãp phÇn gióp t¸c gi¶ ph¶n ¸nh chiÒu s©u ®a d¹ng cña t©m tr¹ng. §ång thêi, thµnh ng÷ lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu lµm nªn ®Æc ®iÓm ng¾n gän, hµm xóc, chÝnh x¸c, giµu nh¹c ®iÖu, giµu h×nh ¶nh nhng rÊt b×nh dÞ cña ng«n ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” . 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa ng÷ v¨n §H Vinh Lª ThÞ LÖ Thñy – K41 E4 Cã thÓ nãi “ Quèc ©m thi tËp” ®· ®¹t tíi sù thµnh c«ng vÒ ph¬ng diÖn ng«n ng÷. Víi t¸c phÈm nµy, NguyÔn Tr·i ®· khai s¸ng thi ca ViÖt Nam cæ ®iÓn, thi ca tiÕng ViÖt cæ ®iÓn vµ còng b¸o hiÖu triÓn väng cña nÒn v¨n häc tiÕng ViÖt ®Çy søc sèng Êy råi ®©y sÏ ®i rÊt xa so víi nÒn v¨n häc viÕt b»ng ch÷ H¸n. Vµ khi kh¼ng ®Þnh ®iÒu nµy, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn vÊn ®Ò sö dông thµnh ng÷ cña NguyÔn Tr·i. Víi tµi nghÖ sö dông thµnh ng÷ cña «ng, nã ®· trë thµnh kÕt tinh nghÖ thuËt sinh ®éng trong t¸c phÈm “ Quèc ©m thi tËp” . Víi nh÷ng nh÷ng ®iÒu tr×nh bµy nh trªn, chóng ta cã thÓ tiÕn hµnh kh¶o s¸t c¸ch dïng thµnh ng÷ trong “ Quèc ©m thi tËp” nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc ®Ých nh ®· ®Ò ra. 1.3.thµnh ng÷ tiÕng viÖt. 1.3.1. Kh¸i niÖm thµnh ng÷. Thµnh ng÷ lµ lêi ¨n tiÕng nãi cña nh©n d©n lao ®éng, cã mèi liªn hÖ gÇn gòi víi ca dao, tôc ng÷. Thµnh ng÷ lµ lo¹i ®¬n vÞ ®Æc biÖt cña ng«n ng÷, cã gi¸ trÞ sö dông cao nªn nã lµ ®èi tîng nghiªn cøu cña nhiÒu nhµ ng«n ng÷ häc, v¨n häc nh: NguyÔn V¨n MÖnh(3/1972), Cï §×nhTó (1/1973), NguyÔn §øc D©n (3/1986), NguyÔn Xu©n KÝnh (1992)...Dï tiÕp cËn, nghiªn cøu thµnh ng÷ tõ nh÷ng gãc ®é, ph¬ng diÖn kh¸c nhau nhng trong c¸c c«ng tr×nh, bµi viÕt cña m×nh, c¸c t¸c gi¶ ®Òu cè g¾ng nªu lªn mét quan ®iÓm vÒ thµnh ng÷. Sau ®©y cã thÓ ®iÓm qua ý kiÕn cña mét sè t¸c gi¶: Trong khi ph©n biÖt thµnh ng÷ víi tôc ng÷, NguyÔn V¨n MÖnh cho r»ng: VÒ néi dung “ Thµnh ng÷ giíi thiÖu mét h×nh ¶nh, mét hiÖn tîng, mét tr¹ng th¸i, mét tÝnh c¸ch, mét th¸i ®é”, 20
- Xem thêm -