Tài liệu Cách sử dụng Powerpoint để làm báo cáo, thuyết trình một cách chuyên nghiệp

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 390 |
  • Lượt tải: 0
mrsphuc

Tham gia: 13/07/2017

Mô tả:

Cách sử dụng Powerpoint để làm báo cáo, thuyết trình một cách chuyên nghiệp Hướng dẫn sử dụng Powerpoint cơ bản chi tiết nhất cho các bạn mới tập tành làm quen với phần mềm tạo slide show thông dụng nhất này. Trong tài liệu, hướng dẫn đầy đủ cách tạo slide, cách chèn lệnh và các phím tắt cơ bản để hoàn thành một file trình chiếu chuyên nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo
Cách sử dụng Powerpoint để làm báo cáo, thuyếết trình một cách chuyến nghi ệp PowerPoint là ứng dụng giúp các bạn có th ể tạo các slide trình chiếếu, thuyếết trình… Ứng d ụng hỗỗ tr ợ các bạn rấết nhiếều tnh năng giúp các bạn có một bài trình chiếếu hoàn ch ỉnh nhấết. V ới các b ạn m ới làm quen với PowerPoint thì seỗ cảm thấếy khá ph ức t ạp và các b ạn khỗng biếết băết đấều h ọc t ừ đấu. Bài viếết dưới đấy seỗ hướng dấỗn các bạn cách làm PowerPoint đ ơn gi ản nhấết cho ng ười m ới băết đấều làm quen với PowerPoint. Khởi động PowerPoint PowerPoint được tch hợp săỗn trong bộ cài Ofce c ủa Microsof, nếếu các b ạn đã cài đấềy đ ủ b ộ Ofce thì các bạn đã chương trình PowerPoint. Để khởi đ ộng PowerPoint các b ạn ch ọn menu Start -> All Programs -> Microsof Ofce -> Microsof PowerPoint hoặc các bạn có thể nhập từ khóa Microsof PowerPoint vào ỗ tm kiếếm của menu Start và chọn Microsof PowerPoint (tùy theo phiến bản của PowerPoint mà các bạn chọn Ofce của phiến b ản đó). Với PowerPoint 2013 thì khi các bạn khởi đ ộng PowerPoint thì giao di ện đấều tến xuấết hi ện seỗ là giao diện lựa chọn mấỗu, nếếu các bạn muỗến tạo m ột trang trăếng thì ch ọn Blank Presentaton. Các bạn cũng có thể chọn các mấỗu có săỗn được hiển thị trến giao di ện đ ể băết đấều vào giao di ện chính. Chọn mẫẫu có sẵẫn trong PowerPoint Đỗếi với PowerPoint 2010 và các phiến bản thấếp hơn thì khi các b ạn kh ởi đ ộng PowerPoint seỗ vào ngay giao diện chính với mặc định là trang trăếng. Thay vì đ ể giao di ện nếền màu trăếng thì các b ạn có th ể ch ọn các mấỗu được thiếết kếế săỗn của Microsof với các ch ủ đếề đa d ạng và phong phú, giúp bài trình chiếếu c ủa bạn đẹp và thu hút hơn. Sử dụng mấỗu có săỗn thì khi các b ạn thếm slide m ới thì nếền c ủa slide đó vấỗn là mấỗu mà bạn đã chọn. Để chọn mấỗu có săỗn các b ạn ch ọn th ẻ Design sau đó chọn mấỗu trong phấền Themes. Thêm một slide mới Trang đấều tến seỗ là trang bìa, còn các trang sau seỗ là trang n ội dung. Đ ể thếm các slide m ới thì trến thẻ Home các bạn chọn New Slide -> chọn mấỗu cho slide cấền thếm. Thỗng th ường s ử dụng mấỗu là Title and Content, nếếu nội dung của các bạn đa d ạng thì các b ạn có th ể ch ọn mấỗu phù h ợp. Thêm nội dung trong slide: textbox, hình ảnh, video.. Để nhập thếm nội dung trong slide các bạn cấền thếm textbox băềng cách ch ọn Insert -> Textbox. Các bạn cũng có thể thếm hình ảnh, video, bi ểu đỗề, b ảng, nh ạc cho slide c ủa mình sinh đ ộng h ơn băềng cách chọn các biểu tượng được hiển thị săỗn trến slide. Hoặc chọn thẻ Insert -> chọn nội dung cấền thếm (Table - bảng, Pictures - hình ảnh, Shapes - hình khỗếi, Chart - biểu đỗề, Video, Audio – nhạc,…). Định dạng vẵn bản Định dạng văn bản trong PowerPoint tương t ự nh ư trong Word và Excel, các b ạn bỗi đen văn b ản cấền định dạng và trong thẻ Home các bạn chọn font, cỡ chữ, kiểu chữ trong phấền Font. Một sốố lưu ý: - Font chữ đơn giản, dếỗ đọc, tỗết nhấết là chấn ph ương nh ư: Tahoma, Arial… và khỗng đ ược s ử d ụng quá 2-3 font chữ. - Cỡ chữ 28 trở lến, tếu đếề cỡ chữ khoảng 36-44 point. - Sử dụng màu chữ tương phản với màu nếền ví dụ: ch ữ sáng trến nếền tỗếi, ch ữ tỗếi trến nếền sáng. - Tránh sử dụng toàn chữ hoa vì nó khó đ ọc, khỗng s ử d ụng quá nhiếều màu ch ữ. Tạo Slide Master Slide Master là cỗng cụ hữu hiệu giúp các b ạn ch ỉ cấền đ ịnh d ạng m ột lấền cho tấết c ả các slide vếề font ch ữ, cỡ chữ, màu chữ, hiệu ứng... Sau khi khởi động PowerPoint các b ạn nến t ạo slide master đ ể s ử d ụng. Đấều tến các bạn chọn thẻ View -> Slide Master. Xuấết hiện Slide Master, các bạn chọn Slide đấều tến và băết đấều đ ịnh d ạng chung cho tấết c ả slide: font chữ, cỡ chữ, màu chữ, hình nếền, logo, hiệu ứng… T ại đấy các b ạn ch ỉ đ ịnh d ạng chung ch ứ khỗng nh ập dữ liệu, vì tấết cả các định dạng này seỗ được hiển th ị trong các slide ho ặc khi thếm slide m ới. Sau khi đã định dạng xong thì các bạn chọn th ẻ Slide Master -> Close Master View để đóng Slide Master. Như vậy các bạn vấỗn tạo các slide và nhập n ội dung bình th ường, do đã s ử d ụng Slide Master nến khi thếm slide mới thì định dạng seỗ giỗếng như Slide Master. Các b ạn cũng có th ể thay đ ổi đ ịnh d ạng cho m ột sỗế slide mà bạn khỗng muỗến nó giỗếng định dạng Slide Master. Thêm các hiệu ứng trong PowerPoint Có rấết nhiếều hiệu ứng trong PowerPoint nh ư: hi ệu ứng hình ảnh, hi ệu ứng đỗề th ị, hi ệu ứng văn b ản, hi ệu ứng chuyển slide. Nếếu các bạn muỗến các slide của mình sinh đ ộng h ơn v ới các hi ệu ứng thì các b ạn cũng có thể tạo các hiệu ứng mà mình muỗến. Các bạn có th ể tham cách tnh hoa hỗềng nhà cái 188BET tại link kếế bến. Cách trình chiêếu Sau khi đã tạo xong bài trình chiếếu PowerPoint, các b ạn băết đấều trình chiếếu. Đ ể băết đấều trình chiếếu t ừ trang đấều tến thì các bạn chọn thẻ Slide show -> From beginning (hoặc phím F5). Các bạn cũng có thể trình chiếếu từ trang hiện tại băềng cách ch ọn Slide show -> From current slide (hoặc tổ hợp phím Shif + F5). Trong quá trình trình chiếếu, để chuy ển sang slide tếếp theo các b ạn ch ọn phím mũi tến sang ph ải, phím mũi tến xuỗếng dưới hoặc click chuột. Để quay vếề slide trước các bạn chọn phím mũi tến sang trái và phím mũi tến lến trến. Lưu fle Các bạn nhấến Ctrl + S hoặc File -> Save sau đó nhập tến tập tn và chọn kiểu tập tn trong phấền Save as type và nhấến Save để lưu lại. Như vậy, các bạn đã có thể tạo một PowerPoint đơn gi ản rỗềi, dấền dấền các b ạn đã quen thì seỗ tếếp t ục tm hiểu đếến các phấền nấng cao hơn trong PowerPoint. Chúc các b ạn thành cỗng!
- Xem thêm -