Tài liệu Cách soạn giảng các bài tài nguyên- môi trường theo hướng tích cực

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Saùng kieán kinh nghieäm lôùp 5......................................................... LÔØI MÔÛ ÑAÀU I) Lyù do choïn ñeà taøi: Ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc vaø chöông trình saùch giaùo khoa môùi laø moät trong nhöõng chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc mang tính laâu daøi cuûa nöôùc nhaø. Nhöng ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu hieän nay cuûa ngaønh giaùo duïc thì ngöôøi giaùo vieân caàn toå chöùc hình thöùc vaø phöông phaùp daïy hoïc nhö theá naøo laïi laø moät vaán ñeà ñaùng quan taâm nhaát hieän nay. Laø moät giaùo vieân, toâi luoân baên khoaên vaø tìm toøi ñeå hoaøn thieän ñöôïc noäi dung giaûng daïy maø nhaø tröôøng giao phoù. Moät trong nhöõng baên khoaên cuûa toâi laø laøm sao söû duïng vaø keát hôïp moät caùch haøi hoaø vaø linh hoaït caùc phöông phaùp daïy hoïc, hình thöùc toå chöùc daïy hoïc laøm sao giuùp caùc em hoïc sinh naém baét ñöôïc noäi dung kieán thöùc moät caùch chaéc chaén vaø phaùt huy tính saùng taïo trong quaù trình hoïc taäp. Moãi moân hoïc cung caáp cho hoïc sinh moät lónh vöïc kieán thöùc rieâng bieät. Nhö Tieáng Vieät cung caáp cho hoïc sinh nhöõng kieán thöùc veà vaên hoïc qua caùc taùc phaåm, reøn luyeän cho hoïc sinh kyõ naêng söû duïng Tieáng Vieät,… moân Toaùn cung caáp cho hoïc sinh kieán thöùc veà toaùn hoïc, reøn luyeän cho caùc em nhöõng kyõ naêng tính toaùn, v.v… Töông töï caùc moân hoïc khaùc trong chöông trình tieåu hoïc, moân Khoa hoïc cuõng laø moät moân hoïc khoâng keùm phaàn quan troïng. ÔÛ lôùp 5, moân Khoa hoïc cung caáp cho hoïc sinh nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa Khoa hoïc töï nhieân nhö : sinh hoïc, hoaù hoïc, vaät lyù, moâi tröôøng,... Löôïng kieán thöùc ñoù ñöôïc trình baøy theo caùc maïch chuû ñeà trong noäi dung chöông trình. Moãi chuû ñeà mang ñeán cho hoïc sinh nhöõng lónh vöïc khaùc nhau nhö chuû ñeà : “Moâi tröôøng vaø taøi nguyeân” cung caáp cho hoïc sinh nhöõng hieåu bieát veà moâi tröôøng vaø taøi nguyeân thieân nhieân; vai troø cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi con ngöôøi; taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñoái vôùi moâi tröôøng vaø moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. Chuû ñeà veà “moâi tröôøng vaø taøi nguyeân” laø moät chuû ñeà caàn thieát ñoái vôùi hoïc sinh vì ñaây laø moät noäi dung gaàn guõi vôùi cuoäc soáng caùc em, khoâng chæ cung caáp kieán thöùc veà sau cho caùc em maø giuùp cho caùc em tröïc tieáp öùng duïng noäi dung baøi hoïc vaøo sinh hoaït haøng ngaøy. Chaúng haïn khi hoïc xong baøi “Moâi tröôøng” ngoaøi vieäc cung caáp kieán thöùc veà moâi tröôøng cho hoïc sinh thì taùc ñoäng giaùo duïc tröïc tieáp ñeán caùc em laø giuùp cho caùc em hieåu ñöôïc moâi tröôøng, taùc haïi cuûa noù khi con ngöôøi khoâng bieát baûo veä vaø qua ñoù caùc em seõ coù yù thöùc bieát baûo veä moâi tröôøng nôi mình ñang soáng. 1 Ngöôøi thöïc hieän :.........................................................................................  Saùng kieán kinh nghieäm lôùp 5......................................................... Nhöng ñieàu quan troïng ôû ñaây laø laøm sao soaïn giaûng noäi dung baøi hoïc ñeå tieán haønh daïy cho caùc em moät caùch hieäu quaû nhaát theo chöông trình ñoåi môùi. Vöøa phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh taïi tröôøng, vöøa ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu môùi ñoåi môùi… ñoù cuõng chính laø noäi dung nghieân cöùu cuûa toâi qua ñeà taøi: “Soaïn giaûng caùc baøi trong chuû ñeà “Moâi tröôøng vaø taøi nguyeân” ôû lôùp 5 theo höôùng tích cöïc”. 2) Phaïm vi nghieân cöùu : Do laàn ñaàu tieân nghieân cöùu veà ñeà taøi saùng kieán kinh nghieäm, baûn thaân toâi chæ thöïc hieän trong phaïm vi cuûa tröôøng tieåu hoïc .............. 2 Ngöôøi thöïc hieän :.........................................................................................  Saùng kieán kinh nghieäm lôùp 5......................................................... PHAÀN THÖÙ NHAÁT : THÖÏC TRAÏNG 1) NGHIEÂN CÖÙU TÌNH HÌNH: a) Khaùi nieäm veà moâi tröôøng: Khaùi nieäm moâi tröôøng bao goàm taát caû caùc yeáu toá soáng vaø khoâng soáng ôû xung quanh chuùng ta. vaäy, moâi tröôøng ñöôïc hieåu nhö laø: khoâng khí, ñaïi döông vaø luïc ñòa trong ñoù coù caû sinh vaät sinh soáng (ñoäng vaät, thöïc vaät vaø sinh vaät). Trong moät giôùi haïn naøo ñoù thì moâi tröôøng coù lieân quan ñeán moät ñieåm daân cö, moät coäng ñoàng, moät quoác gia, moät laõnh thoå hay moät khu vöïc, … Vì vaäy, nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng gaén lieàn vôùi cuoäc soáng cuûa con ngöôøi baét ñaàu töø khi xuaát hieän loaøi ngöôøi cho ñeán taän baây giôø. Chính vì theá kieán thöùc veà moâi tröôøng ñaõ coù töø laâu, loaøi ngöôøi ñaõ quan taâm ñeán vaán ñeà moâi tröôøng ñeå phuïc vuï cho cuoäc soáng cuûa chính baûn thaân mình nhö khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân, baûo veä nôi soáng, xaây döïng choã cö truù, troàng troït, chaên nuoâi… b) Vai troø cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi con ngöôøi: Noùi ñeán moâi tröôøng laø noùi ñeán söï soáng cuûa con ngöôøi. Ñoái vôùi con ngöôøi, moâi tröôøng laø toång hôïp nhöõng ñieàu kieän vaät lyù, hoaù hoïc, kinh teá, xaõ hoäi bao quanh con ngöôøi vaø coù coù aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng, söï phaùt trieån ñeán töøng caù nhaân vaø cuûa caû coäng ñoàng. Moâi tröôøng cung caáp cho con ngöôøi nhöõng yeáu toá cô baûn cuûa söï soáng nhö : aùnh saùng, nhieät ñoä, thöùc aên, ñoä aåm,… taát taû nhöõng thöù ñoù ñeàu ñöôïc con ngöôøi söû duïng phuïc vuï cho cuoäc soáng. Noùi moät caùch khaùi quaùt, moâi tröôøng laø moät khaùi nieäm gaén lieàn vôùi söï soáng, bao goàm nhöõng thöïc theå vaø hieän töôïng cuûa töï nhieân, ñaûm baûo cho söï phaùt sinh vaø söï phaùt trieån cuûa söï soáng. c) Khaùi nieäm veà taøi nguyeân vaø caùc loaïi taøi nguyeân: Taøi nguyeân thieân nhieân laø nhöõng giaù trò höõu ích cuûa moâi tröôøng töï nhieân coù theå thoaû maõn caù nhu caàu khaùc nhau cuûa con ngöôøi baèng söï tham gia tröïc tieáp cuûa chuùng vaøo caù quaù trình kinh teá vaø ñôøi soáng xaõ hoäi. Hieåu theo nghóa roäng, taøi nguyeân thieân nhieân bao goàm taát caû caùc nguoàn naêng löôïng, nguyeân lieäu… cuûa traùi ñaát vaø trong vuõ truï maø con ngöôøi coù theå söû duïng ñeå phuïc vuï cuoäc soáng vaø söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Con ngöôøi laø nguoàn lao ñoäng, trí tueä gaén lieàn vôùi caùc nhaân toá kinh teá xaõ hoäi, laø moät trong nhöõng nguoàn taøi nguyeân quan troïng nhaát cho söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. Taøi nguyeân goàm coù caùc loaïi sau : - Taøi nguyeân sinh hoïc : laø taát caû caùc loaøi ñoäng vaät, thöïc vaät vaø vi sinh vaät soáng trong moâi tröôøng treân haønh tinh cuûa chuùng ta. 3 Ngöôøi thöïc hieän :.........................................................................................  Saùng kieán kinh nghieäm lôùp 5......................................................... - Taøi nguyeân röøng: laø heä sinh thaùi coù ñoä ña daïng sinh hoïc cao nhaát ôû treân caïn. Tuyø theo nhaän thöùc vaø lôïi ích khaùc nhau maø röøng ñöôïc ñaùnh giaù khaùc nhau. - Taøi nguyeân khoaùng saûn vaø naêng löôïng: + Taøi nguyeân khoaùng saûn ñöôïc phaùt sinh trong loøng ñaát vaø ñöôïc chöùa trong lôùp voû traùi ñaát, treâ beà maët ñaùy bieån vaø hoaø tan trong bieån: daàu moû, vaøng baïc, saét, ñoàng, nhoâm,… + Taøi nguyeân naêng löôïng : ñöôïc xem laø neàn taûng cho söï vaên minh vaø söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, con ngöôøi caàn naêng löôïng cho toàn taïi cuûa mình, phaàn quan troïng laø ñeå saûn sinh ra coâng cho moïi hoaït ñoäng saûn xuaát vaø dòch vuï. - Taøi nguyeân ñaát : Ñaát laø vaät theå thieân nhieân caáu taïo ñoäc laäp laâu ñôøi cho keát quaû cuûa quaù trình hoaït ñoäng toång hôïp töø 5 yeáu toá hình thaønh : ñaù, thöïc vaät, ñoäng vaät, khí haäu, ñòa hình vaø thôøi gian. - Taøi nguyeân bieån: Bieån laø moät taøi nguyeân quyù giaù ñoái vôùi con ngöôøi. Bieån chieán 71% dieän tích beà maët traùi ñaát. Bieån cung caáp thuyû saûn, daàu moû vaø caùc lôïi ích khaùc cho con ngöôøi. - Taøi nguyeân nöôùc: Nöôùc ñöôïc coi laø moät thöù “khoaùng saûn” ñaëc bieät vì noù taøng tröõ moät naêng löôïng lôùn, hoaø tan nhieàu vaät chaát,… phuïc vuï cho nhu caàu nhieàu maët cuûa con ngöôøi. d) Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñoái vôùi moâi tröôøng vaø taøi nguyeân hieän nay: Con ngöôøi ñaõ xuaát hieän treân traùi ñaát khoaûng 3 ñeán 4 trieäu naêm, traûi qua nhieàu thôøi ñaïi ñaõ taùc ñoäng vaø laøm bieán ñoåi saâu saéc ñeán töï nhieân. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät phuïc vuï cho lónh vöïc coâng nghieäp, noâng nghieäp vaø cuoäc soáng cuûa mình, con ngöôøi ñaõ bieát öùng duïng vaø söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân ñeå phuïc vuï cho ñôøi soáng. Con ngöôøi ñaõ bieát caûi taïo töï nhieân nhö môû roäng ñaát ñai, laøm thuyû lôïi,…laøm taêng khaû naêng khai thaùc vaø söû duïng caùc nguoàn cuûa caûi vaät chaát vaø tinh thaàn ngaøy caøng taêng cuûa xaõ hoäi. Tuy nhieân, hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi cuõng ñaõ ñeå laïi nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán caùc heä sinh thaùi trong töï nhieân. Ví duï nhö söï gia taêng daân soá, söï ñe doaï oâ nhieãm moâi tröôøng, khai thaùc röøng böøa baõi, laøm suy giaûm ña daïng sinh hoïc xaûy ra nhieàu nôi treân theá giôùi. Nhu caàu con ngöôøi ngaøy caøng taêng nhanh ñaõ vaø ñang khai thaùc caïn kieät nguoàn taøi nguyeân vaø ñe doaï söï suy thaùi cuûa moâi tröôøng. Vì vaäy, moïi ngöôøi ñeàu coù traùch nhieäm vaø nghóa vuï baûo veä moâi tröôøng soáng, baûo veä chính cuoäc soáng cuûa chuùng ta. 4 Ngöôøi thöïc hieän :.........................................................................................  Saùng kieán kinh nghieäm lôùp 5......................................................... 2) TRÌNH BAØY THÖÏC TRAÏNG: a) Kieåu baøi soaïn theo phöông phaùp truyeàn thoáng : sau ñaây toâi trích daãn moät kieåu baøi soaïn theo phöông phaùp truyeàn thoáng maø ña soá giaùo vieân hieän nay ñang soaïn: ĐỂ NHẬN ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG, MỜI QUÝ THẦY CÔ BẤM VÀO ĐÂY: http://tailieugiaoduc.edu.vn/t.aspx?id=315 5 Ngöôøi thöïc hieän :......................................................................................... 
- Xem thêm -