Tài liệu Cách khắc phục những lỗi phổ biến về chính tả cho học sinh thpt

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

s¸ng kiÕn kinh nghiÖm §Ò tµi: C¸ch kh¾c phôc nh÷ng lçi phæ biÕn vÒ chÝnh t¶. PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò. 1) Lý do chän ®Ò tµi. Tõ xa xa cha «ng ta ®· lu«n ý thøc b¶o vÖ, quý träng tiÕng nãi cña d©n téc. Kho tµng ng«n ng÷ lu«n ®îc båi ®¾p qua c¸c thÕ hÖ, tõ ®ã ®· s¸ng t¹o ra mét nÒn v¨n häc d©n gian phong phó. Sau nµy c¸c nhµ v¨n lín nh NguyÔn Du, NguyÔn Tr·i...còng tõ kho tµng ng«n ng÷ Êy s¸ng t¹o nªn nh÷ng t¸c 1 phÈm v¨n ch¬ng cã gi¸ trÞ. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng diÔn ®¹t phong phó vµ trong s¸ng cña tiÕng ViÖt. KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng cña cha «ng ta, ngµy nay viÖc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt lu«n ®îc quan t©m. B¸c Hå ®· tõng nãi: "TiÕng nãi lµ thø cña c¶i v« cïng l©u ®êi vµ quý b¸u cña d©n téc. Chóng ta ph¶i gi÷ g×n nã, quý träng nã, lµm cho nã ngµy cµng phæ biÕn réng kh¾p". Nhng trong thùc tÕ sö dông tiÕng ViÖt, ngoµi viÖc ph¸t ©m chuÈn (khi nãi); sö dông tõ ng÷ chÝnh x¸c, ®óng ng÷ ph¸p vµ phong c¸ch (nãi - viÕt) th× viÖc sö dông ®óng chÝnh t¶ nhiÒu khi cha ®îc c¸c em häc sinh chó träng. Gi¶ng d¹y trªn ®Þa bµn mét tØnh miÒn nói phÝa B¾c, häc sinh Ýt cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi s¸ch b¸o, c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh«ng nhiÒu. §Æc biÖt cßn nhiÒu häc sinh con em d©n téc Ýt ngêi nªn kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ trong khi nãi vµ viÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ. Vèn tõ vùng nghÌo nµn, mét sè em ph¸t ©m tiÕng ViÖt cha chuÈn v× vËy khi viÕt v¨n b¶n hiÖn tîng sai lçi chÝnh t¶ cßn nhiÒu. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn cña häc sinh, trong qu¸ tr×nh xem bµi tËp, chÊm bµi kiÓm tra, sè bµi viÕt kh«ng ®¹t yªu cÇu chuÈn mùc cña tiÕng ViÖt chiÕm mét sè lîng lín. Nguyªn nh©n chÝnh lµ c¸c em m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶, c©u sai, diÔn ®¹t thiÕu l«gic... §©y lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i cÇn kh¾c phôc ngay ®èi víi häc sinh phæ th«ng nãi chung vµ víi häc sinh THPT nãi riªng. Tõ nhu cÇu häc tËp cña b¶n th©n häc sinh, gi¸o viªn ph¶i t×m ra nh÷ng lçi sai phæ biÕn trªn bµi tËp, bµi kiÓm tra cña häc sinh, tõ ®ã gióp c¸c em biÕt ®îc nh÷ng lçi cña m×nh mµ tù cã biÖn ph¸p, ý thøc söa ch÷a. Nh»m gióp häc sinh thªm yªu tiÕng ViÖt, cã kh¶ n¨ng sö dông nh÷ng tri thøc, hiÓu biÕt ®Ó tõ ®ã viÕt v¨n ®îc ®óng vµ hay h¬n ®ång thêi gãp phÇn gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt . §ã chÝnh lµ nh÷ng lý do c¬ b¶n ®Ó t«i chän ®Ò tµi: "C¸ch kh¾c phôc nh÷ng lçi phæ biÕn vÒ chÝnh t¶". Th«ng qua ®ã gióp cho ngêi gi¸o viªn còng nh häc sinh cã ®îc nh÷ng kinh nghiÖm, tri thøc thùc tÕ vÒ lçi phæ biÕn cña häc sinh hay m¾c ph¶i tõ ®ã gióp cho c«ng viÖc d¹y vµ häc cña ngêi gi¸o viªn còng nh häc sinh ®îc tèt h¬n. 2) Môc ®Ých nghiªn cøu: 2 D¹y v¨n lµ d¹y lµm ngêi, d¹y cho häc sinh c¸ch nãi, c¸ch viÕt sao cho ®óng vµ hay. V× lÏ ®ã nhiÖm vô cña ngêi gi¸o viªn d¹y v¨n lµ rÊt quan träng. Hä kh«ng chØ truyÒn thô cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc v¨n ho¸ phæ th«ng vÒ v¨n häc mµ song song víi nã lµ kh¶ n¨ng vËn dông thµnh th¹o tiÕng mÑ ®Î trong c¸ch nãi, c¸ch viÕt cña häc sinh. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã th× vai trß cña ngêi gi¸o viªn lµ rÊt lín vµ chñ ®éng trong viÖc nhËn diÖn, t×m tßi ®a ra nh÷ng lçi mµ häc sinh thêng m¾c ph¶i ®Ó gióp c¸c em hoµn thiÖn n¨ng lùc viÕt v¨n kh«ng chØ ®óng mµ cßn c¶ hay n÷a. Nh chóng ta ®· biÕt, lçi vÒ chÝnh t¶ th«ng thêng cã rÊt nhiÒu. Cô thÓ: - Lçi vÒ thanh ®iÖu. - Lçi vÒ vÇn. - Lçi vÒ phô ©m ®Çu. - Lçi vÒ dïng tõ s¸o rçng... Trong nh÷ng lçi thêng gÆp trªn, qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t¹i trêng phæ th«ng t«i nhËn thÊy lçi vÒ phô ©m ®Çu c¸c em m¾c rÊt nhiÒu, thËm chÝ c¸c em m¾c lçi gÇn nh lµ hÖ thèng. Do ®ã môc ®Ých cña t«i ë ®Ò tµi nµy lµ lµm sao kh¾c phôc ®îc mét sè lçi vÒ phô ©m ®Çu gióp häc sinh nãi (viÕt) ®óng chuÈn víi yªu cÇu cña tiÕng ViÖt. PhÇn II: Néi dung. I/- C¬ së lý luËn. Trong nhµ trêng phæ th«ng, Ng÷ v¨n lµ mét m«n häc quan träng vµ ngµy ®îc quan t©m nhiÒu h¬n. Bëi vËy ngêi gi¸o viªn d¹y bé m«n nµy ph¶i nhËn ra r»ng d¹y v¨n kh«ng chØ d¹y cho häc sinh sù hiÓu biÕt vÒ v¨n häc d©n téc, v¨n häc thÕ giíi, mµ ®iÒu quan träng d¹y v¨n nãi chung, d¹y TiÕng ViÖt nãi riªng cßn lµ d¹y cho häc sinh biÕt c¸ch sö dông vèn ng«n ng÷ tiÕng ViÖt cña m×nh ®Ó diÔn ®¹t t©m t t×nh c¶m theo mét chuÈn mùc ®óng, chÝnh x¸c vÒ chÝnh t¶, ng÷ ph¸p. MÆt kh¸c trong ®êi sèng sinh ho¹t, häc tËp vµ lao ®éng viÖc sö dông ng«n ng÷ chÝnh x¸c vµ chuÈn lµ rÊt quan träng v× vËy ®ßi hái ngêi häc sinh ph¶i n¾m v÷ng m«n häc nµy. TiÕng ViÖt lµ mét thø tiÕng hay mµ khã, phøc t¹p nªn yªu cÇu cña nhµ trêng phæ th«ng ®ßi hái ngêi häc sinh ph¶i n¾m v÷ng vÒ ý nghÜa cña tõ, cÊu 3 tróc ng÷ ph¸p, chÝnh t¶ nh»m gióp häc sinh diÔn ®¹t tèt lêi v¨n tiÕng nãi theo chuÈn chung cña tiÕng ViÖt ®ã còng lµ tiÒn ®Ò ®Ó häc tèt c¸c m«n häc kh¸c trong nhµ trêng. Nhng qua thùc tiÔn xem vë bµi tËp vµ chÊm bµi kiÓm tra cña häc sinh ta thÊy trong ®ã cã nhiÒu lçi sai so víi yªu cÇu cña chuÈn chung tiÕng ViÖt. Nh÷ng lçi nµy rÊt ®a d¹ng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau dÉn ®Õn lµm gi¶m gi¸ trÞ c©u v¨n, bµi viÕt ®ång thêi g©y khã chÞu vµ hiÓu lÇm cho ngêi ®äc. II/- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. 1) Kh¶o s¸t bµi viÕt cña häc sinh (Bµi kiÓm tra 15 phót, 45 phót, bµi kiÓm tra häc k×, vë bµi tËp cña häc sinh). T«i nhËn thÊy c¸c em thêng m¾c ph¶i c¸c lçi sau: - NhÇm lÉn gi÷a L víi N. - NhÇm lÉn gi÷a Ch víi Tr. - NhÇm lÉn gi÷a X víi S. - NhÇm lÉn gi÷a D víi R vµ Gi. 2) Kh¶o s¸t t×m hiÓu c¸c tµi liÖu vÒ tiÕng ViÖt: - TiÕng ViÖt thùc hµnh cña PTS . H÷u §¹t. - Ch÷a lçi chÝnh t¶ cho häc sinh cña Phan Ngäc. - Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt cña nhãm t¸c gi¶ Minh T©n - Thanh Nghi Xu©n L·m. - Tõ ®iÓn chÝnh t¶ cña NguyÔn Träng B¸u. T«i ®· rót ra ®îc mét sè kiÕn thøc cã thÓ ¸p dông ®Ó gióp häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶. §ã lµ dùa vµo thanh ®iÖu, dùa vµo l¸y ©m, dùa vµo tõ vùng vµ dùa vµo kh¶ n¨ng kÕt hîp víi c¸c ©m ®Öm... Qua ¸p dông ph¬ng ph¸p ®ã vµo viÖc ch÷a lçi chÝnh t¶ cho häc sinh t«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ viÖc dïng ®óng chuÈn chÝnh t¶ ë c¸c em cã sù tiÕn bé rÖt. III/- Néi dung ®Ò tµi. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn c¸c bµi viÕt cña häc sinh t«i nhËn thÊy nguyªn nh©n chÝnh khiÕn c¸c em m¾c lçi lµ do: - Ph¸t ©m cha chuÈn dÉn tíi viÖc viÕt chÝnh t¶ sai. 4 - Lçi do cha ph©n biÖt hay nhÇm lÉn gi÷a ©m vÞ víi nhau (Lçi do lÉn lén gi÷a hai ©m vÞ kh¸c h¼n nhau vµ lçi do cha ph©n biÖt dîc c¸c ch÷ viÕt kh¸c nhau cña cïng mét ©m vÞ). - Do thiÕu tµi liÖu (HÇu nh häc sinh kh«ng cã tõ ®iÓn chÝnh t¶). Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn t«i m¹nh d¹n ®a ra nh÷ng gi¸i ph¸p kh¾c phôc nh sau: + Chóng ta nªn ®a häc sinh tu©n thñ theo quy íc chung ®îc tr×nh bµy trong c¸c tõ ®iÓn tiÕng ViÖt vµ tõ ®iÓn chÝnh t¶ phæ th«ng. Lµm ®îc ®iÒu ®ã ngêi gi¸o viªn ph¶i (®¸p øng) tËn t×nh gióp ®ì häc sinh n¾m ®îc nh÷ng quy íc vÒ chÝnh t¶ th«ng qua c¸c giê d¹y gi¶ng v¨n vµ giê häc TiÕng ViÖt trªn líp. MÆt kh¸c khuyÕn khÝch häc sinh mua tõ ®iÓn chÝnh t¶ hay tõ ®iÓn TiÕng ViÖt vµ tËn dông thêi gian sö dông chóng. + §a ra mét sè mÑo kh¾c phôc lçi chÝnh t¶ thêng gÆp gióp c¸c em dÔ nhí vµ dÔ sö dông. 1) NhÇm lÉn gi÷a L víi N. - BiÓu hiÖn cña lçi nµy lµ do khi nãi vµ viÕt ë mét sè häc sinh ®¸ng lÏ ®äc (viÕt) L th× l¹i ®äc (viÕt) lµ N vµ ngîc l¹i. §Ó kh¾c phôc lçi nµy t«i ®a ra c¸ch sau: a/ Dùa vµo ©m ®Öm. - L: th«ng thêng ®øng tríc c¸c ©m ®«i (nguyªn ©m ®«i). - N: thêng kh«ng ®øng tríc c¸c nguyªn ©m ®«i. =>Nh vËy nÕu ®øng tríc nguyªn ©m ®«i th× ph¶i viÕt lµ L vµ ph¸t ©m lµ L. VÝ dô: luyÕn tiÕc, luyÖn tËp, loÐ s¸ng, liªn luþ... b/ Dùa vµo l¸y ©m. - Khi ®øng ë vÞ trÝ thø nhÊt trong tõ l¸y, L cã thÓ l¸y víi c¸c ©m ®Çu kh¸c, cßn N kh«ng cã kh¶ n¨ng nµy. Trong thùc tÕ sö dông th× kh¶ n¨ng l¸y phô ©m ®Çu cña L lµ rÊt réng r·i, L cã kh¶ n¨ng l¸y víi hÇu hÕt c¸c phô ©m ®Çu: - L l¸y víi X: lao xao, l¨ng xa l¨ng x¨ng, l¹o x¹o, x©m lÊn,... - L l¸y víi H: hay lam hay lµm, lËp h¹, lói hói, loay hoay,... - L l¸y víi T: le te, lon ton, lóng tóng, lo toan,...... - L l¸y víi B: l¾p b¾p, l¹ch b¹ch, lâm bâm, l«ng b«ng,.... - L l¸y víi V: lën vën, v¸n l¸t, lÆt vÆt, v¾ng lÆng,.... 5 - L l¸y víi M: lan man, liªn miªn, l¬ m¬, milimet,... Trong trêng hîp tiÕng ®ang ®îc xÐt ë vÞ trÝ thø hai cña tõ l¸y th× ®îc x¸c ®Þnh theo mét quy t¾c sau: - L l¸y víi ©m kh¸c ngoµi Gi vµ ©m ®Çu zªr«. - L l¸y víi Ch: chãi läi, cheo leo, læm chæm, láng cha láng cháng... - N chØ l¸y ®îc víi ©m Gi vµ ©m zªr«, cô thÓ: Gian nan, gieo neo, ¸y n¸y, ¶o n·o... 2) NhÇm lÉn gi÷a Ch vµ Tr. - Khi ph¸t ©m ®a sè häc sinh kh«ng nhËn râ Ch vµ Tr. C¸ch kh¾c phôc: a/ Dùa vµo thanh ®iÖu. ë tõ H¸n ViÖt nh÷ng ©m tiÕt mang dÊu nÆng (.) vµ dÊu huyÒn (-) ®Òu ®i víi Tr chø kh«ng víi Ch: VÝ dô: trÞnh träng, gi¸ trÞ, trô së, tr¹m x¸, trÇn thÕ, truyÒn thèng, trõng trÞ... b/ Dùa vµo l¸y ©m. Khi mét tiÕng kh«ng râ nãi (viÕt) Ch hay Tr nhng cã thÓ l¸y ©m ®Çu víi c¸c ©m kh¸c th× cã thÓ viÕt Ch: VÝ dô: ch¬i bêi, cheo leo, chãi läi, chi li, ch¬i v¬i... c) Dùa vµo tõ vùng. - Nh÷ng tõ chØ quan hÖ th©n thuéc trong gia ®×nh th× viÕt Ch. VÝ dô: cha, chó, chÞ, chång... - Nh÷ng tõ chØ ®å dïng trong gia ®×nh còng ®îc viÕt Ch. VÝ dô: c¸i ch¹n, c¸i chum, c¸i chiÕu, c¸i ch¨n... (trõ trêng hîp: c¸i tr¸p). - C©y thùc vËt th©n tre gç viÕt b»ng Tr: tr¸m; tre, tróc... - C©y thùc vËt kh«ng ph¶i th©n tre gç viÕt b»ng Ch: chuèi ... - C©y thùc vËt th©n tre gç ra hoa kÕt qu¶ viÕt b»ng Ch: chanh, ch«m ch«m... */ CÆp ChuyÖn - TruyÖn: + Khi lµ danh tõ chØ c¸c t¸c phÈm, viÕt truyÖn: TruyÖn dµi, truyÖn ng¾n, phim truyÖn, truyÖn cæ tÝch, viÕt tù truyÖn... + Khi chØ hµnh ®éng hoÆc tr¹ng th¸i cña hµnh ®éng, sù diÔn ra cña hµnh ®éng viÕt chuyÖn: ChuyÖn lµm ¨n, chuyÖn ngµy xa, sinh chuyÖn, lµm nªn (c«ng) chuyÖn, cã chuyÖn r¾c rèi, chuyÖn ®ïa, nãi chuyÖn... 6 */ CÆp ChuyÒn - TruyÒn: + Khi hµnh ®éng, tr¹ng th¸i hµnh ®éng diÔn ra cã thÓ nh×n thÊy vËt thÓ chuyÓn ®éng, hoÆc lµ danh tõ th× viÕt Ch: bãng chuyÒn, bay chuyÒn cµnh, ch¬i ®¸nh chuyÒn, d©y chuyÒn vµng, d©y chuyÒn s¶n xuÊt... + Khi hµnh ®éng, tr¹ng th¸i hµnh ®éng diÔn ra kh«ng nh×n thÊy vËt thÓ chuyÓn ®éng hoÆc lµ sù thay ®æi, chuyÓn ®éng trõu tîng th× viÕt Tr: TruyÒn m¸u, truyÒn huyÕt thanh, truyÒn nhiÖt, truyÒn søc m¹nh, truyÒn nghÒ, truyÒn thèng, nî truyÒn kiÕp... 3) NhÇm lÉn gi÷a S víi X. - Khi ph¸t ©m vµ viÕt häc sinh thêng kh«ng ph©n biÖt ®îc S vµ X. §Ó h¹n chÕ lçi nµy cã thÓ kh¾c phôc nh sau: a/ Dùa vµo l¸y ©m. - Thùc tÕ chØ X míi l¸y ©m víi c¸c ©m ®Çu kh¸c, cßn S kh«ng cã kh¶ n¨ng nµy. Nh vËy muèn x¸c ®Þnh ®îc lµ viÕt X hay S cho kÕt hîp l¸y phô ©m ®Çu. NÕu l¸y ®îc th× viÕt X. VÝ dô: X l¸y víi B: bêm xêm, b¸i x¸i, bµu xµu, bÐp xÐp... X l¸y víi M: xãi mãi, xÝch mÝch... b/ KÕt hîp víi ©m ®Öm. - S kh«ng kÕt hîp víi 4 vÇn: oa, o¨, oe, uª mµ chØ X míi kÕt hîp ®îc víi 4 vÇn nµy: c©y xoan, xoÌ tay, r¬i xo¶ng, xoay chiÒu, xo¸i ®Çu, tãc xo¨n, xo¾n xuýt,... c) MÑo viÕt S - X: - ChØ tr¹ng th¸i tèt thêng dïng S: s¸ng suèt, sung síng, s¶ng kho¸i,... - ChØ tr¹ng th¸i xÊu thêng dïng X: xéc xÖch, xiªn xÑo, xoµng xÜnh,... */ CÆp Sa - Xa: + §éng tõ hoÆc danh tõ lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh hµnh ®éng, chuyÓn ®éng th× viÕt Sa: sa c¬ lì vËn, sa th¶i, sa lÇy, sa ng·, sa sÇm, sa líi, sa ®o¹, sa m¹c,... + Danh tõ, tr¹ng tõ, tÝnh tõ thêng viÕt X: xa c¶ng, xa bé, xa gi¸, xa l«ng, xa tanh, chiÕn xa, ®i xa, xa x«i, kiªu xa, xãt xa, ch¹y xa,... */ CÆp Sao - Xao: + C¸c danh tõ, ®¹i tõ, ®éng tõ vµ tõ ®i kÌm víi danh tõ ®Ó bæ nghÜa cho danh tõ viÕt Sao: Gç sao, h¬u sao, ng«i sao, sao vµng, b¶n sao, vui sao,... 7 + C¸c ®éng tõ, tÝnh tõ ghÐp vµ l¸y thêng viÕt Xao: xao ®éng, lao xao, xao xuyÕn, xao x¸c, xanh xao, x«n xao,... 4) NhÇm lÉn gi÷a D víi R vµ Gi. - §Ó gióp häc sinh kh¾c phôc vµ x¸c ®Þnh râ khi nµo dïng D, khi nµo dïng R vµ khi nµo dïng Gi. T«i chØ ra c¸ch x¸c ®Þnh nh sau: a/ Dùa vµo ©m ®Öm. - R vµ Gi kh«ng kÕt hîp víi ©m ®Öm - nghÜa lµ kh«ng ®øng tríc c¸c vÇn b¾t ®Çu b»ng oa, o¨, uª, oe, v× vËy khi gÆp c¸c vÇn nµy ta sÏ viÕt nh÷ng tõ b¾t ®Çu b»ng D: do¹ n¹t, duy tr×, v« duyªn, dÎo ch©n, dÎo dai, do¹ ®¸nh, h¨m do¹,... b/ Dùa vµo l¸y ©m. R cã thÓ l¸y ©m víi B vµ C lµ nh÷ng h×nh thøc mµ D vµ Gi kh«ng cã: - R l¸y víi B: BÞn rÞn, bñn rñn, bøt røt,... - R l¸y víi C: co ro, cóm róm, cñ rñ cï rï,... - Còng dùa trªn c¬ së l¸y ®iÖp ©m ®Çu cña R kh¸c víi l¸y ®iÖp ©m ®Çu cña D vµ Gi ta thÊy: - Khi cÇn m« t¶ tiÕng ®éng (tîng thanh) ta dïng R: r× rµo, r¶ rÝch, rung rinh, rãc r¸ch, reng reng,... - Nh÷ng tõ l¸y ®iÖp ©m ®Çu chØ sù rung ®éng còng sö dông R chø kh«ng dïng D hay Gi: run rÈy, rung rinh, rËp r×nh, r¨m r¾p, r¹t ra, r¹t rµo, sù thËt rµnh rµnh, rÊp ranh,... c) MÑo R - D: - ViÕt R khi ®éng tõ, tÝnh tõ hoÆc tõ ®i kÌm bæ nghÜa cho ®éng tõ, tÝnh tõ: buån rÇu, rông rêi, r¹ng danh, r¹ng lªn, ®µo r·nh, r¹ch n¸t, r¹ch rßi,... - ViÕt D khi c¸c danh tõ hoÆc tõ ®i kÌm, bæ nghÜa cho danh tõ: däc s«ng, hµng däc, d©u con, dÇu ho¶, x¨ng dÇu, d©y bÇu bÝ,... d) MÑo D - Gi: - ViÕt Gi khi hµnh ®éng m¹nh mÏ hay muèn ®o¹t lÊy vÒ m×nh: tranh giµnh, giµnh ®éc lËp, gi· cho mét trËn, giµnh giËt, giµnh nhau,... - ViÕt D khi hµnh ®éng nhÑ nhµng hoÆc trao cho ngêi kh¸c: dµnh cho, ®Ó dµnh, dµnh riªng, d¾t con, d¾t xe, ch¨n d¾t,... Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vÒ c¸ch ch÷a lçi chÝnh t¶ cho häc sinh phæ th«ng. Qua ®ã gióp c¸c em mét phÇn nµo cã thÓ sö dông ®Ó kh¾c phôc 8 nh÷ng lçi chÝnh t¶ mµ m×nh hay m¾c ph¶i ®ång thêi c¸c em còng biÕt c¸ch viÕt mét v¨n b¶n hay giao tiÕp mét c¸ch chÝnh x¸c vµ chuÈn víi yªu cÇu cña tiÕng ViÖt. PhÇn III: KÕt luËn. Lçi vÒ chÝnh t¶ trong sö dông ng«n ng÷ rÊt ®a d¹ng, ®Ó cã thÓ kh¾c phôc mét c¸ch triÖt ®Ó, ®Ó mäi häc sinh cã thÓ nãi - viÕt theo chuÈn chÝnh t¶ lµ mét viÖc lµm rÊt khã kh¨n nhng rÊt cÇn thiÕt. Tõ ®Ò tµi nµy chóng ta cã thÓ tiÕp tôc ph¸t triÓn ®Ó kh¾c phôc c¸c lçi vÒ thanh ®iÖu, vÒ vÇn... trong khi nãi vµ viÕt. Víi ®Ò tµi nµy t«i ®· øng dông ®Ó söa lçi vÒ chÝnh t¶ cho c¸c em häc sinh líp 10. Tríc khi ¸p dông ®Ò tµi, qua c¸c bµi kiÓm tra, vë ghi, vë bµi tËp vµ ®äc bµi cña häc sinh th× sè bµi m¾c lçi chÝnh t¶ - lçi phô ©m ®Çu - lµ kh¸ phæ biÕn. Nhng khi ¸p dông mét sè gi¶i ph¸p ch÷a lçi chÝnh t¶ th× sè lîng bµi kiÓm tra, vë ghi, vë bµi tËp cña häc sinh ®· gi¶m ®i râ rÖt. KÕt qu¶ cô thÓ thu ®îc nh sau: Líp Tæng sè häc sinh 10A2 10A5 10A6 Tæng 43 39 39 121 Sè häc sinh m¾c lçi tríc khi øng dông ®Ò tµi. 19 15 17 51 Sè häc sinh cßn m¾c lçi sau khi øng dông ®Ò tµi. 7 6 6 19 Sè häc sinh gi¶m kh«ng m¾c lçi. Ghi chó 12 9 11 32 Qua b¶ng tæng hîp nµy t«i thÊy nh÷ng häc sinh cha kh¾c phôc ®îc lçi ®a sè lµ nh÷ng häc sinh ý thøc häc tËp cha cao, cha ý thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc dïng ®óng chÝnh t¶ vµ viÖc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt. Víi ®Ò tµi nµy t«i rót ra mét sè kinh nghiÖm sau: - CÇn t¨ng cêng gi¸o dôc cho häc sinh ®Ó c¸c em lu«n ý thøc ®îc ng«n ng÷ lµ tµi s¶n v« gi¸ mµ cha «ng truyÒn l¹i cho chóng ta. Mçi ngêi khi sö dông ®Òu ph¶i tù cã ý thøc gi÷ g×n vµ ph¸t huy. 9 - T¹o cho c¸c em thãi quen nãi - viÕt ®óng, chuÈn víi yªu cÇu cña tiÕng ViÖt. - C¸c thÇy c« gi¸o cÇn lu«n quan t©m ®Õn häc sinh, uèn n¾n vµ söa lçi kÞp thêi cho c¸c em. §ång thêi cÇn chØ ra cho c¸c em híng söa lçi mét c¸ch cã bµi b¶n, dÔ nhí. - Víi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy t«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cña t«i hoµn chØnh vµ cã kh¶ n¨ng øng dông cao h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 200 Ngêi viÕt PhÇn IV: Tµi liÖu tham kh¶o. 1) TiÕng ViÖt thùc hµnh - Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc - 1995. 2) Ch÷a lçi chÝnh t¶ cho häc sinh - Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi - 1982. 3) Tõ ®iÓn chÝnh t¶ tiÕng ViÖt-Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸-Th«ng tin-2000. 10 4) Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt - Nhµ xuÊt b¶n Thanh Ho¸ - 1998. phÇn V: Môc lôc. PhÇn I: PhÇn II: PhÇn III: §Æt vÊn ®Ò Néi dung KÕt luËn së gd & ®t tuyªn quang Trang 02. Trang 03. Trang 09. céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 11 trêng thpt û la. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. b¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n. N¨m häc 2005 - 2006 Hä vµ tªn: NguyÔn Hµ Trung §¬n vÞ c«ng t¸c: Tæ V¨n - Gi¸o dôc c«ng d©n. Th¸ng 5 n¨m 2006 12 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. B¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n. I/ S¬ yÕu lý lÞch. Hä vµ tªn: NguyÔn Hµ Trung Sinh ngµy: 04 th¸ng 4 n¨m 1976 N¬i sinh: Khu Yªn Biªn thÞ x· Hµ Giang tØnh Hµ Giang Quª qu¸n: Phó Minh - Sãc S¬n - Hµ Néi N¬i ë hiÖn nay: xãm 21 x· û La thÞ x· Tuyªn Quang tØnh Tuyªn Quang D©n téc: Kinh T«n gi¸o: Kh«ng NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn Tr×nh ®é häc vÊn: §¹i häc s ph¹m V¨n §¬n vÞ c«ng t¸c: Tæ V¨n - Gi¸o dôc c«ng d©n trêng THPT û La NhiÖm vô ®îc giao: - Gi¶ng d¹y m«n Ng÷ V¨n líp 10A2, 10A5, 10A6 - Phã bÝ th §oµn trêng. II/ Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®îc. 1) T tëng chÝnh trÞ. B¶n th©n lu«n chÊp hµnh, thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng, ®êng lèi cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc quy ®Þnh. Cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng, cã lèi sèng trung thùc, gi¶n dÞ, lµnh m¹nh, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, lu«n gi÷ v÷ng ®îc phÈm chÊt, t c¸ch cña ngêi gi¸o viªn cho häc sinh noi theo. Trong mäi lÜnh vùc c«ng t¸c, t«i lu«n cã tinh thÇn x©y dùng tËp thÓ ®oµn kÕt th©n ¸i, t«n träng vµ t¬ng trî gióp ®ì lÉn nhau. B¶n th©n kh«ng vi ph¹m c¸c tÖ n¹n x· héi. yªn t©m trong c«ng t¸c. 2) C¸c ho¹t ®éng trong nhµ trêng. Tham gia ®Çy ®ñ, tÝch cùc mäi ho¹t ®éng cña trêng vµ c¸c phong trµo do ®oµn thÓ ph¸t ®éng. 13 §èi víi tËp thÓ häc sinh, b¶n th©n lu«n lu«n g¬ng mÉu ®Ó häc sinh noi theo, quan t©m vµ gióp ®ì tõng ®èi tîng häc sinh ®Ó c¸c em v¬n lªn trong häc tËp. 3) C«ng t¸c chuyªn m«n. N¨m häc 2005 - 2006, t«i ®îc nhµ trêng ph©n c«ng gi¶ng d¹y m«n Ng÷ v¨n líp 10A2, 10A5 vµ 10A6. - §¶m b¶o, chÊp hµnh thêi gian giê d¹y, so¹n gi¸o ¸n ®óng néi quy, quy ®Þnh cña ngµnh ®Ò ra. - Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é kiÓm tra cho ®iÓm. Tham gia th¨m líp, dù giê vµ c¸c buæi häc tËp chuyªn m«n nghiÖp vô ®Çy ®ñ. - Lu«n thùc hiÖn ®óng quy chÕ chuyªn m«n, hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc ®îc giao. KÕt qu¶ m«n d¹y: + Giái: + Kh¸: + Trung b×nh: + YÕu: 4) C«ng t¸c §oµn trêng. Víi vai trß lµ Phã bÝ th §oµn trêng, t«i lu«n kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ®ång chÝ trong Ban chÊp hµnh §oµn trêng còng nh trong chi ®oµn Gi¸o viªn x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng theo nghÞ quyÕt cña Chi bé, Nhµ trêng vµ cña §oµn cÊp trªn. NhiÖt t×nh tham gia c¸c ho¹t ®éng, phong trµo cña §oµn trêng, cïng víi Ban chÊp hµnh phèi hîp víi c¸c ban ngµnh trong nhµ trêng tæ chøc tèt c¸c buæi ho¹t ®éng ngoµi giê, c¸c ch¬ng tr×nh còng nh c¸c ho¹t ®éng cña §oµn. Thêng xuyªn nh¾c nhë c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn trong chi ®oµn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, ph¸t huy tuæi trÎ s¸ng t¹o, tÝch cùc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, sö dông c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµo trong bµi gi¶ng, nhiÖt t×nh trong c¸c phong trµo, ho¹t ®éng cña Nhµ trêng, §oµn trêng. Ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2006. Ngêi viÕt 14 NguyÔn Hµ Trung 15
- Xem thêm -