Tài liệu Cách dùng will và shall

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

CÁCH DÙNG WILL VÀ SHALL A. Dùng I’ll (= I will) khi quyết định làm điều gì tại thời điểm nói: Oh, I‟ve left the door open. I‟ll go and shut it. Ồ, tôi đã để cửa mở. Tôi sẽ đi đóng cửa ngay đây. “What would you like to drink?” “I‟ll have an orange juice, please.” “Bạn muốn uống gì?” “Xin cho tôi một ly nước cam.” “Did you phone Ruth?” “Oh, no, I forgot. I‟ll phone her now.” “Bạn đã điện thoại cho Ruth chưa?” “Ồ chưa, tôi quên mất. Tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay đây.” Không thể dùng thì present simple (I do/I go …) trong những câu sau: I‟ll go and shut the door. (không nói „I go and shut‟) Tôi sẽ đi đóng cửa ngay đây. I felt a bit hungry. I think I‟ll have something to eat.‟ Tôi cảm thấy hơi đói. Tôi nghĩ tôi sẽ ăn một chút gì đó. I‟ll don‟t think I‟ll go out tonight. I‟m too tired. Tôi nghĩ là tôi sẽ không đi chơi tối nay được. Tôi mệt quá. Trong khẩu ngữ tiếng Anh, dạng phủ định của will là won’t (= will not): I can see you‟re busy, so I won‟t stay long. Tôi thấy bạn bận rộn quá, vì vậy tôi sẽ không ở lâu đâu. B. Không dùng will để nói về những việc đã quyết định hay đã sắp xếp để làm. I‟m going on holiday next Saturday. (not „I‟ll go‟) Tôi sẽ đi nghỉ vào thứ bảy tới. Are you working tomorow? (not „will you work‟) Sáng mai bạn có làm việc không? C. Will thường được dùng cho những trường hợp sau: o Ngỏ ý muốn giúp ai làm điều gì: That bag looks heavy. I‟ll help you with it. (not „I help‟) Túi xách đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp bạn một tay. o Đồng ý làm điều gì đó: A: You know that book I lent you. Can I have it back if you‟ve finished with it? Bạn còn nhớ cuốn sách tôi cho bạn mượn chứ. Nếu bạn đọc xong thì cho tôi lấy lại được không? B: Of course. I‟ll give it to you this afternoon. (not „I give‟) Tất nhiên rồi, chiều nay tôi sẽ đưa quyển sách đó cho bạn. o Hứa hẹn làm điều gì đó: Thanks for lending me the money. I‟ll pay you back on Friday. (not „I pay‟) Cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả lại bạn vào thứ sáu. I won‟t tell anyone what happened. I promise. Tôi sẽ không nói với ai chuyện đã xảy ra. Tôi hứa mà. o Đề nghị ai làm điều gì (will you…?) Will you please be quiet? I‟m trying to concentrate. Xin bạn giữ yên lặng. Tôi đang tập trung suy nghĩ. Will you shut the door, please? Bạn vui lòng khép cánh cửa được không? Có thể dùng won’t để diễn đạt ai đó từ chối làm điều gì: I‟ve tried to advise her but she won‟t listen. (= she refuses to listen) Tôi đã cố gắng khuyên cô ấy nhưng cô ấy không chịu nghe. The car won‟t start. I wonder what‟s wrong with it. (= the car refuses to start). Chiếc xe không chịu khởi động. Tôi tự hỏi không biết nó hư cái gì. D. Shall I…? Shall we…? Shall được dùng hầu hết trong dạng câu hỏi: Shall I…?/Shall we…? Dùng Shall I…?/Shall we…? để hỏi ý kiến của ai đó (đặc biệt trong ngỏ ý hay đề nghị): Shall I open the window? (= do you want me open the window?) Tôi mở cửa sổ được không? (= bạn có muốn tôi mở cửa sổ không?) I‟ve got no money. What shall I do? (= what do you suggest?) Tôi hết tiền rồi. Tôi phải làm gì đây? (= bạn có đề nghị gì không?) “Shall we go?” “Just a minute. I‟m not ready yet.” “Chúng ta sẽ đi chứ?” “Chờ một chút. Mình chưa chuẩn bị xong.” Where shall we go this evening? Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu? So sánh shall I…? và will you…? qua các ví dụ sau: Shall I shut the door? (= do you want me to shut it?) Tôi đóng cửa được không? (= bạn có muốn tôi đóng cửa không?) Will you shut the door? (= I want you to shut it) Bạn đóng cửa được không? (= Tôi muốn bạn đóng cửa giúp tôi) E. Không dùng will để nói những việc mà ai đó đã sắp xếp hay đã quyết định để làm trong tương lai: Ann is working next week (not „Ann will work‟) Anh sẽ đi làm vào tuần tới Are you going to watch television this evening? (not „will you watch‟) Bạn có định xem truyền hình tối nay không? Khi dự đoán một điều gì hay một tình huống có thể sẽ xảy ra trong tương lai, dùng will/won’t: Jill has been away a long time. When she returns, she‟ll find a lot of changes. Jill đã đi xa một thời gian dài. Khi cô ấy quay trở về, cô ấy sẽ thấy nhiều sự đổi thay. “Where will you be this time next year?” “I‟ll be in Japan” “Vào thời gian này năm sau bạn sẽ ở đâu nhỉ?” “Tôi sẽ ở Nhật” That plate is very hot. If you touch it, you‟ll burn yourself. Cái đĩa đó rất nóng. Nếu bạn chạm phải nó, bạn sẽ bị phỏng đấy. Tom won‟t pass the examination. He hasn‟t worked hard enough for it. Tom sẽ không thi đỗ đâu. Anh ấy đã không chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi. When will you know your exam results? Khi nào bạn sẽ biết kết quả kỳ thi? F. Will thường được dùng với (‘ll) với: o probably - I‟ll probably be home late this evening. Chiều nay có thể tôi sẽ về nhà trễ o I expect - I haven‟t seen Carol today. I expect she‟ll phone this evening. Hôm nay tôi không gặp Carol. Tôi mong cô ấy sẽ gọi điện cho tôi chiều nay o (I’m) sure - Don‟t worry about the exam. I‟m sure about you‟ll pass. Đừng lo lắng về kỳ thi. Tôi chắc chắn là bạn sẽ đỗ mà o think - Do you think Sarah will like the present we bought her? Bạn có nghĩ là Sarah sẽ thích món quà chúng ta đã mua cho cô ấy không? o don’t think - I don‟t think the exam will be very difficult. Tôi không nghĩ là kỳ thi sẽ quá khó đâu. o I wonder - I wonder what will happen. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Sau (I) hope thường dùng thì present: I hope it doesn‟t rain tomorrow. Tôi hy vọng ngày mai trời không mưa. G. Đôi khi will cũng được nói để chỉ thời điểm hiện tại. Ví dụ: Don‟t phone Ann now. She‟ll be busy (= I know she‟ll be busy now) Đừng gọi điện cho Ann bây giờ. Cô ấy đang bận đấy (= Tôi biết là cô ấy sẽ bận vào lúc này) H. I shall…/ we shall… Thông thường chúng ta chỉ dùng shall với I và we. Bạn có thể nói I shall hay I will („ll), we shall hay we will (we‟ll): I shall be tired this evening (or I will be…). Tôi sẽ bị mệt chiều nay. We shall probably go to Scotland for our holiday (or We will probably go…). Chúng tôi có thể sẽ đi nghỉ ở Scotland. Tiếng Anh đàm thoại thường dùng hình thức rút gọn là I’ll và we’ll: We‟ll probably go to Scotland. Chúng tôi có thể sẽ đi Scotland. Dạng phủ định của shall là shall not hay shan’t: I shan‟t be here tomorrow (or I won‟t be…) Sáng mai tôi không có ở đây đâu. Không dùng shall với he/she/it/you/they: She will be very angry (not “she shall be”) Cô ấy sẽ rất giận đó.
- Xem thêm -