Tài liệu Cách dùng so và such

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí CÁCH DÙNG SO VÀ SUCH nh ơi gi ng t ăng thêm m c c m t danh t t i cm . Ch - tr s today. Tuy nhiê ê i th ng nh m l n khi danh t i. Ch a happy person, danh t â ng h p nh v : He is such a happy person ô th y trong câ ông c complex. ng C M i các b n tham kh o thêm danh t flexibility: "And yet it h clever: "they can be 'so' clever." Đâ ên t n nh danh t hay cho m ki n nh t ô A. Để hiểu thêm về cách dùng SO và SUCH bạn hãy xem các ví dụ sau đây I didn’t enjoy the book. The story was so stupid. Tôi không thích cu n sách nh m nhí. . Câu chuy n th t I didn’t enjoy the book. It was such a stupid story. Tôi không thích cu n sách chuy n th t nh m nhí . Th t là m t câu Ta dùng so + tính từ/trạng từ: o so stupid so quick o so nice so quickly Ta dùng such + danh từ: o such a story such people Ta dùng such + tính từ + danh từ: o such a stupid story - such nice people Đ ý rằng ta nói such a ... (không nói 'a such') B. So và such làm cho ý nghĩa của tính từ (hay trạng từ) mạnh hơn: o It’s a lovely day, isn’t it? It’s so warm (= really warm) Qu là m t ngày ẹp tr i ph i không? Th t m áp. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí o We enjoyed our holiday. We had such a good time. (= a really good time) Chúng tôi có nh ng gi phút th t thú vị. o He’s difficult to understand because he speaks so quickly. Th t khó mà hi u anh y b i vì anh y nói quá nhanh. Hãy so sánh so và such ở những câu dưới đây: o I like Tom and Ann. They are so nice. Tôi quý Tom và Ann. H th t t t. o I like Tom and Ann. They are such nice people. (không nói so nice people). Tôi quý Tom và Ann. H qu là nh ng ng i t t. Bạn có thể nói so ... that.../such...that: o The book was so good that I couldn’t put in down. Cu n sách th bỏ xu ng. hay n nỗi tôi không o It was such a good book that I couldn’t put it down. Đ là m t cu n sách hay không th bỏ xu ng. o I was so tired that I fell asleep in the armchair. Tôi m t t i m c n nỗi tôi ng g t trên gh . o It was such a good lovely weather that we spent the whole day on the beach. Th i ti t ẹp n m c chúng tôi c ngày trên bãi bi n. Ta có thể bỏ that trong những câu trên: o I was so tired (that) I fell asleep. o It was such lovely weather (that) we... C. Ta cũng có thể dùng so và such với nghĩa like this (như thế, như vậy): o I was surprised to find out that the house was built 100 year ago. I didn’t realise it was so old. (as old as it is) Tôi r t ng c nhiên phát hi n ra ngôi nhà c xây dựng cách ây 100 năm. Tôi không ng nó cổ n nh v y. o I expected the weather to be much cooler. I didn’t expect it to be so warm. Tôi rằng tr i r t l nh. Tôi không ng th i ti t l i m áp nh v y. ĩ o I’m tired because I got up at 6 o’clock. I don’t usually get up so early. Tôi th y m t vì ph i d y t 6h. Tôi không th ng d y s m n nh v y. o I didn’t realise it was such an old house. Tôi không ng là ngôi nhà cổ n nh v y. o The house was so untidy. I’ve never seen such a mess. (= a mess like this) Căn nhà th t l n x n. Tôi ch a bao gi th y m t sự b a bãi n nh v y. Hãy để ý thành ngữ no such ...: o You won’t find the word “blid” in an English dictionary because there is no such word. (= this word does not exists) B n sẽ không tìm th y t "blid" trong t i n Ti ng Anh vì không có t nào nh v y. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí D. Ta nói: so long, nhưng such a long time: o I haven’t seen her for so long I’ve forgotten what she looks like. Tôi lâu t i m c quên m t hình dáng cô y nh th nào r i. o I haven’t seen her for such a long time. (không nói 'a so long time') Tôi y t lâu l m r i. không gặp cô y không gặp cô Ta nói: so far nhưng lại nói: such a long way o I didn’t known it was so far. Tôi không bi t là xa o I didn’t known it was such a long way. Tôi n th . không bi t quãng ng l i xa Ta có thể nói: so much, so many nhưng: such a lot (of) o Why did you buy so much food? Sao b n mua nhi u th c ăn quá th này? o Why did you buy such a lot of food? Sao b n mua th c ăn quá nhi u th này? n th .
- Xem thêm -