Tài liệu CÁCH ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM VÀ PHÁT ÂM ĐÚNG TIẾNG ANH

  • Số trang: 294 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 447 |
  • Lượt tải: 0
khanhtoanngo

Tham gia: 03/11/2016

Mô tả:

TRAN MANH TITONG CK.0000044080 CACH OANH DAU TRONG AM VA PHAT AM DUNG W N H A X U A T B A N D A I H O C SU P H A M c Ac h d An h d a u Am vA p h A t Am b u n g trong * T IE N G A N H T R A N M A N H T lfO N G ■ CACH DANH d X u TRONG Am VA ■ ph a t Am d Ong TIENG ANH N H A X U A T B A N D A I H Q C S IT P H A M l 6i n o i d a u Nhu cdu hoc tieng Anh ngay cang nhieu, thu hut moi dot ttiOng trong xa hoi, dac biet la cdc em hoc sinh, sinh vien. Song khtng phai ai cung nam vitng va hieu ro diMc nhvtng quy tac, lu(Lt le trong tieng Anh de phat dm va noi chudn thii tieng nay. B e dap ting nhu cdu tren, chung tdi to chtic bien soan cuon sach uC dch ddnh dau tron g dm va p h a t dm dung tien g Anh**. Nhting dieu hudng ddn trong sach nay la rat can thiet cho nhting ai muon co nhting kl nang can ban de phat dm va noi tieng Anh chudn. Sach dtiac chia lam 3 phan chinh: • Phan 1. Trong dm • Phdn II. Nguyen dm • Phdn III. N gti dieu cua mot cdu Sach trinh bay ngan gon, ro rang, d i hieu, cdc ban co the tiep thu kien thtic mot cach hieu qua nhat. Hi vong qua cuon sach nay, cdc ban se cai thien dang ke viec phat dm va noi chudn tieng Anh. Chuc cdc ban thdnh cdng! T A C G IA 5 PARTI TOONS AM (STBESS) PHAN A AM TIET (SYLLABLES) Trong tilng Anh, &m tilt 1 m$t b§ ph$n cua tC m$t tit c6 th£ & t, c6 m§t ho$c nhilu fim tilt. 1 &m tilt: map cat road /macp/ /ktetl /raud/ bdndS con m &o dieting di /’memba/ /’tenda/ thdnh viin diu ddng, du yem congdi 2 fim tilt: member tender daughter rdo:ts/ 3 fim tilt: engineer continue document /endji’nia/ /kan’tinju:/ /’dokjumant/ ky 8it tiep tuc tdi lieu Mpt S tilt bao gom m§t nh6m cac ch\J cai dirtjc phat &m un cClng nhau. M5i fim tilt c6 thl c6 m§t hofic nhi£u phu im (C), nhifng chi m$t fim nguyen 6m (V) m& thoi. Thinh thoang mot nguyen dm c6 thl dting m§t minh de t$o th&nh mpt am tiet. ChCfng n&o mk nguyen &m d6 tvf^ng trtfng cho mot fim, thi am tilt d6 khong cin phai c6 phy fim. 7 elicit nan giai e/li/cit /ilisit/ eleven mitdi mot e/le/ven /Hevan/ open mdcita o/pen /aupan/ operate hoat dong, van hdnh o/pe/rate / Dpareit/ Mot am tilt co th£ co fim phu am (C) + Tnfdc nguyen 6m( V) go be no do + Sau nguy§n am on egg ice + ho&c tnldc v6 sau nguySn am leg pen house kite * Cach xac dinh am tiet Mot am nguyen am 16 ylu to cd ban di tao thAnh mot am tilt. Vi th l chung ta c6n phai biet mot chuoi chO cai nguySn 6m d$i di$n cho mot am nguyen am hay nhilu hdn. So am tiet b6ng so 6m nguyen am. 1 am tilt: eat meat see 2 am tiet: create science 8 li:tl /mi:t/ /si:/ : : : an thit nhin /kri’eit/ r saians/ : : tao ra khoa hoc Hay lvfu < cac tti c6 hai am nguySn fim dting c$nh nhau sau: f si/ tao ra creation (n) /kri’ei/n/ sang too, tao ra create (v) /kri’eit/ sinh hoc biology (n) /bai’nladji/ dia ly hoc geography (n) /d ji’ngrafi/ hinh tam gidc triangle (n) /’traaengl/ sit phdn ting reaction (n) /ri’ask/n/ sit that reality (n) /ri’«lati/ dia chat hoc geology (n) /d ji’nladji/ sitgiai tri recreation (n) /rekri’ei/n/ khoa hoc science (n) /’saians/ hiep hoi association (n) /asausi’ei/n/ ♦Dpng tif c6 quy tac, d thi qu& khti dcfn -e d Dong tu c6 quy t&c (relular verb) dvf^c ket thuc b&ng It/ ho&c C Id/ khi them -ed , thi tO d6 dii^c phat am th§m mot am ti£t. f Con cac d$ng tvf t^n cung b&ng cac am con lai, thi khi them ed v&o so fim ti£t khong thay doi. Vi du nhu painted, needed c6 hai am tiet trong khi d6 liked, looked chi c6 mot am tiet. So am tiet thay doi khi them “ed” So &m ti£t D$ng tif So am ti£t Qui khOf dcta want muon 1 wanted invite mdi 2 divide phan chia communicate lien lac /wantid/ 2 invited /in’vaitid/ 3 2 divided /di’vaidid/ 3 4 communicated /k'mju:nikeitid/ 5 9 So &m tiet khong thay d& khi th£m “ed” 8* Am 86 DQnftft play listen cry exercise Am chtfi nghe kh6c luy$nt$p QuA khtjf d - Xem thêm -