Tài liệu Cách đánh dấu trọng âm và phát âm đúng tiếng anh

  • Số trang: 294 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1248 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

TRAN MANH TITONG CK.0000044080 CACH OANH DAU TRONG AM VA PHAT AM DUNG W N H A X U A T B A N D A I H O C SU P H A M c Ac h d An h d a u Am vA p h A t Am b u n g t r o* n g T IE N G A N H T R A N M A N H T lfO N G ■ CACH DANH d X u TRONG ■ Am VA ph a t Am d Ong TIENG ANH N H A X U A T B A N D A I H Q C S IT P H A M l 6i n o i d a u Nhu cdu hoc tieng Anh ngay cang nhieu, thu hut moi dot ttiOng trong xa hoi, dac biet la cdc em hoc sinh, sinh vien. Song khtng phai ai cung nam vitng va hieu ro diMc nhvtng quy tac, lu(Lt le trong tieng Anh de phat dm va noi chudn thii tieng nay. B e dap ting nhu cdu tren, chung tdi to chtic bien soan cuon sach uC dch ddnh dau tron g dm va p h a t dm dung tien g Anh**. Nhting dieu hudng ddn trong sach nay la rat can thiet cho nhting ai muon co nhting kl nang can ban de phat dm va noi tieng Anh chudn. Sach dtiac chia lam 3 phan chinh: • Phan 1. Trong dm • Phdn II. Nguyen dm • Phdn III. N gti dieu cua mot cdu Sach trinh bay ngan gon, ro rang, d i hieu, cdc ban co the tiep thu kien thtic mot cach hieu qua nhat. Hi vong qua cuon sach nay, cdc ban se cai thien dang ke viec phat dm va noi chudn tieng Anh. Chuc cdc ban thdnh cdng! T A C G IA 5 PARTI TOONS AM (STBESS) PHAN A AM TIET (SYLLABLES) Trong tilng Anh, &m tilt 1& m$t b§ ph$n cua tCt, m$t tit c6 th£ c6 m§t ho$c nhilu fim tilt. 1 &m tilt: map cat road /macp/ /ktetl /raud/ bdndS con m&o dieting di /’memba/ /’tenda/ thdnh viin diu ddng, du yem congdi 2 fim tilt: member tender daughter rdo:ts/ 3 fim tilt: engineer continue document /endji’nia/ /kan’tinju:/ /’dokjumant/ ky 8it tiep tuc tdi lieu Mpt Sun tilt bao gom m§t nh6m cac ch\J cai dirtjc phat &m cClng nhau. M5i fim tilt c6 thl c6 m§t hofic nhi£u phu im (C), nhifng chi m$t fim nguyen 6m (V) m& thoi. Thinh thoang mot nguyen dm c6 thl dting m§t minh de t$o th&nh mpt am tiet. ChCfng n&o mk nguyen &m d6 tvf^ng trtfng cho mot fim, thi am tilt d6 khong cin phai c6 phy fim. 7 elicit nan giai e/li/cit /ilisit/ eleven mitdi mot e/le/ven /Hevan/ open mdcita o/pen /aupan/ operate hoat dong, van hdnh o/pe/rate / Dpareit/ Mot am tilt co th£ co fim phu am (C) + Tnfdc nguyen 6m( V) go be no do + Sau nguy§n am on egg ice + ho&c tnldc v6 sau nguySn am leg pen house kite * Cach xac dinh am tiet Mot am nguyen am 16 ylu to cd ban di tao thAnh mot am tilt. Vi th l chung ta c6n phai biet mot chuoi chO cai nguySn 6m d$i di$n cho mot am nguyen am hay nhilu hdn. So am tiet b6ng so 6m nguyen am. 1 am tilt: eat meat see 2 am tiet: create science 8 li:tl /mi:t/ /si:/ : : : an thit nhin /kri’eit/ r saians/ : : tao ra khoa hoc Hay lvfu - Xem thêm -