Tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty tnhh sản xuất và dịch vụ thương mại môi trường xanh

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 253 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ------------------ VŨ THÀNH TRANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ HÀI LÕNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI MÔI TRƢỜNG XANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- VŨ THÀNH TRANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ HÀI LÕNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI MÔI TRƢỜNG XANH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN HÙNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS. TRẦN HÙNG PGS.TS. HOÀNG VĂN HẢI Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh” hoàn toàn là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi trong quá trình học tập tại Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và chƣa đƣợc công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của ngƣời khác. Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức nghiên cứu, các kết quả trình bày trong luận văn là sản phẩm nghiên cứu, khảo sát của riêng cá nhân tôi, tất cả các tài liệu tham khảo đƣợc sử dụng trong luận văn đều đƣợc trích dẫn một cách tƣờng minh, theo đúng các quy định hiện hành. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận văn của mình. LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với PGS.TS. Trần Hùng, trƣờng Đại học Thƣơng Mại. Thầy đã hƣớng dẫn và chỉ bảo tận tình cho tôi trong suốt quá trình tôi thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, các giảng viên đã tham gia giảng dạy khóa học mà tôi đƣợc tham gia học tập, những ngƣời đã định hƣớng và trang bị cho tôi những kiến thức hữu ích và chuyên sâu về chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh, chị là những đồng nghiệp trong công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thƣơng mại Môi Trƣờng Xanh đã tham gia trả lời phỏng vấn và đã giúp đỡ và hỗ trợ cho tôi trong quá trình trả lời phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin để thực hiện luận văn tốt nghiệp đúng tiến độ. Và cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn học viên cùng khóa đã động viên, hỗ trợ tôi hoàn thành luận văn. Xin trân trọng cảm ơn! TÓM TẮT Luận văn đƣợc chia làm 4 chƣơng: Chƣơng 1 giới thiệu khái quát về tình hình nghiên cứu nƣớc ngoài, tình hình nghiên cứu trong nƣớc và tình hình nghiên cứu tại công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh. Trong phần cơ sở lý luận, tác giả xuất phát từ những khái niệm cơ bản bao gồm lý thuyết về sự hài lòng, các học thuyết liên quan đến sự hài lòng, các nhân tố làm hài lòng nhân viên và lợi ích làm hài lòng nhân viên trong công ty. Chƣơng 2 cung cấp một phác thảo của các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong việc điều tra mối quan hệ giữa sự hài lòng công việc của nhân viên đối với các yếu tố trong Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh. Các dữ liệu thỏa mãn dƣợc lập thành bảng biểu dạng file exel. Cuối cùng tác giả chuyển dữ liệu vào phần mềm SPSS 20. Phần mềm SPSS 20 đƣợc sử dụng để kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy, ANOVA để kiểm định giá trị của các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty. Chƣơng 3 Kết quả nghiên cứu về sự hài lòng tại công ty bao gồm các nội dung sau: giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của công ty, thống kê mô tả lại các đối tƣợng nghiên cứu và tiến hành các bƣớc kiểm định. Từ đó đƣa ra một mô hình nghiên cứu phản ánh mối quan hệ giữa một số nhân tố với sự hài lòng công việc và đƣa ra một số giải thích của mô hình dựa trên việc phân tích thực trạng của công ty. Chƣơng 4 đề xuất một số giải pháp đối làm hài lòng nhân viên dựa trên những phân tích thực trạng ở chƣơng 3 và những mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2020. MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................... I DANH MỤC CÁC BẢNG......................................................................................... II DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ IV MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC ...............................................................4 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .......................................................................4 1.1.1. Tình hình nghiên cứu nƣớc ngoài ..............................................................4 1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc ...............................................................6 1.1.3. Tình hình nghiên cứu tại Công ty...............................................................8 1.2. Cơ sở lý luận về sự hài lòng trong công việc ...................................................9 1.2.1. Khái niệm về sự hài lòng công việc ...........................................................9 1.2.2. Các lý thuyết về hài lòng công việc .........................................................10 1.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng tới sự hài lòng trong công việc .............................17 1.2.4. Lợi ích khi tăng mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên ............25 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................28 2.1. Thiết kế nghiên cứu ........................................................................................28 2.1.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu .................................................................28 2.1.2. Xây dựng khung lý thuyết ........................................................................28 2.1.3. Giả thuyết cho mô hình nghiên cứu .........................................................28 2.1.4. Lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu ..........................................................30 2.1.5. Trình bày kết quả nghiên cứu ...................................................................30 2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin ......................................................................31 2.2.1. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi.........................................31 2.2.2. Phƣơng pháp phỏng vấn ...........................................................................34 2.2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp .................................................35 2.3. Phƣơng pháp xử lý thông tin ..........................................................................35 2.3.1. Phƣơng pháp phân tích độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha) .........................35 2.3.2. Phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) ....................................36 2.3.3. Phân tích tƣơng quan hệ số Pearson .........................................................37 2.3.4. Phƣơng pháp phân tích hồi quy ................................................................37 2.3.5. Phƣơng pháp phân tích ANOVA .............................................................38 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI MÔI TRƢỜNG XANH .......................................................................................................................39 3.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh ...........................................................................................................39 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .......................................39 3.1.2. Đặc điểm về sản xuất................................................................................39 3.1.3. Đặc điểm tổ chức của Công ty .................................................................40 3.1.4. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty ................................................41 3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ..............................................44 3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng và mức độ hài lòng về công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh ...................45 3.2.1. Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu ...............................................................45 3.2.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha) .................................53 3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA ..............................................................57 3.3. Mô hình nghiên cứu tổng quát ........................................................................64 3.3.1. Phân tích tƣơng quan hệ số Pearson .........................................................64 3.3.2. Phân tích hồi quy ......................................................................................65 3.4. Phân tích Anova ..............................................................................................68 3.4.1 Phân tích phƣơng sai theo giới tính ...........................................................68 3.4.2 Phân tích phƣơng sai theo trình độ ............................................................69 3.4.3 Phân tích phƣơng sai theo bộ phận làm việc .............................................70 3.4.4 Phân tích phƣơng sai theo thâm niên công tác ..........................................70 3.4.5 Phân tích phƣơng sai theo độ tuổi .............................................................71 3.4.6 Phân tích phƣơng sai theo thu nhập ..........................................................71 3.5. Kết quả nghiên cứu .........................................................................................72 3.5.1. Chính sách đào tạo ......................................................................................72 3.5.2. Môi trƣờng làm việc ....................................................................................73 3.5.3. Thu nhập ......................................................................................................73 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP LÀM HÀI LÒNG NHÂN VIÊN ...................75 4.1. Mục tiêu và định hƣớng phát triển của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh đến năm 2020 .......................................................75 4.1.1. Mục tiêu phát triển ...................................................................................75 4.1.2. Định hƣớng phát triển ..............................................................................75 4.2. Các giải pháp đề xuất ......................................................................................77 4.2.1. Giải pháp về chính sách đào tạo ...............................................................77 4.2.2. Cải thiện môi trƣờng và điều kiện làm việc cho CBCNV trong Công ty 79 4.2.3. Một số giải pháp khác ...............................................................................81 4.3. Kiến nghị.........................................................................................................86 KẾT LUẬN ...............................................................................................................88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................89 PHụ LụC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BGĐ Ban Giám đốc 2 CA Cronbach’s Alpha 3 CBCNV Cán bộ công nhân viên 4 CITC Giá trị tƣơng quan biến tổng 5 CTNH Chất thải nguy hại 6 CV Công việc 7 ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội 8 DN Đồng nghiệp 9 DT Đào tạo 10 EFA Phân tích nhân tố khám phá 11 GECO 12 HĐKD Hoạt động kinh doanh 13 HL Hài lòng 14 JDI Thang đo chỉ số mô tả công việc 15 KCN Khu công nghiệp 16 KH&CN Khoa học và công nghệ 17 LD Lãnh đạo 18 MT Môi trƣờng 19 NNL Nguồn nhân lực 20 Std. Deviation Độ lệch chuẩn 21 THCS Trung học cơ sở 22 THPT Trung học phổ thông 23 TL Tiền lƣơng 24 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 25 TP Thành Phố Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dịch vụ Thƣơng mại Môi Trƣờng Xanh i DANH MỤC CÁC BẢNG Stt Bảng Nội dung 1 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp ý nghĩa của hệ số Cronbach’s Alpha 36 2 Bảng 3.1 Bảng thể hiện trình độ qua các năm 2012- 2014 41 3 Bảng 3.2 4 Bảng 3.3 5 Bảng 3.4 6 Bảng 3.5 7 Bảng 3.6 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu 45 8 Bảng 3.7 Bảng tổng hợp hệ số Cronbach’s Alpha qua ba lần chạy 54 9 Bảng 3.8 Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha lần cuối cùng 56 10 Bảng 3.9 Bảng kết quả kiểm định EFA lần 1 57 11 Bảng 3.10 Bảng kết quả kiểm định EFA lần 2 58 12 Bảng 3.11 Ma trận xoay các nhân tố lần 2 59 13 Bảng 3.12 Đặt tên và giải thích nhân tố 61 14 Bảng 3.13 Bảng kết quả kiểm định EFA cho biến phụ thuộc 63 15 Bảng 3.14 Bảng kết quả phân tích tƣơng quan hệ số Pearson 64 16 Bảng 3.15 Bảng kết quả phân tích hồi quy lần 1 66 17 Bảng 3.16 Bảng kết quả phân tích hồi quy lần 2 66 18 Bảng 3.17 Kiểm định phƣớng sai theo giới tính 69 Bảng thể hiện tổng số lƣợng lao động tại Công ty qua các năm 2012- 2014 Bảng phân bố lao động gián tiếp tại Công ty qua các năm 2012 - 2014 Bảng phân bố lao động gián trực tiếp tại Công ty qua các năm 2012 - 2014 Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty ii Trang 42 42 43 44 19 Bảng 3.18 Kiểm định phƣớng sai theo trình độ 69 20 Bảng 3.19 Kiểm định phƣớng sai theo bộ phận làm việc 70 21 Bảng 3.20 Kiểm định phƣớng sai theo thâm niên công tác 70 22 Bảng 3.21 Kiểm định phƣớng sai theo độ tuổi 71 23 Bảng 3.22 Kiểm định phƣớng sai theo thu nhập 71 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Mô hình nghiên cứu đề xuất về ảnh hƣởng của các yếu tố tới sự hài Hình 2.1 lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Sản xuất 34 Dịch vụ Thƣơng mại Môi Trƣờng Xanh Hình 3.1 Sơ đồ khái quát nhận yêu cầu xử lý chất thải 40 Hình 3.2 Quy trình xử lý chất thải 40 Hình 3.3 Sơ đồ tổ chức công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thƣơng Mại Môi Trƣờng Xanh 41 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 3.14 Sơ đồ đặc điểm quản lý công ty Tỷ lệ nhân viên theo giới tính Tỷ lệ nhân viên theo trinh độ học vấn Tỷ lệ nhân viên theo bộ phận làm việc Tỷ lệ nhân viên theo thâm niên công tác Tỷ lệ nhân viên theo độ tuổi Tỷ lệ nhân viên theo thu nhập Giá trị trung bình biến bản chất công việc Giá trị trung bình biến cơ hội đào tạo Giá trị trung bình biến lãnh đạo Giá trị trung bình biến đồng nghiệp iv 44 47 47 47 48 49 49 50 50 50 51 Hình 3.15 Hình 3.16 Hình 3.17 Hình 3.18 Giá trị trung bình biến tiền lƣơng Giá trị trung bình biến môi trƣờng làm việc Giá trị trung bình biến hài lòng Mô hình giải thích các yếu tố ảnh hƣởng tới sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty GECO v 52 52 53 68 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay các trƣớc sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp phải tìm cách duy trì hoạt động kinh doanh đồng thời phát triển doanh nghiệp bằng việc sản xuất ra nhiều sản phẩm cung ứng cho thị trƣờng, quan tâm đến việc tạo ra các sản phẩm với chất lƣợng cao và phí tổn thấp. Do đó, các nhà quản trị trong các doanh nghiệp luôn nhận thấy việc giữ chân các nhân viên, đặc biệt là những nhân viên giỏi với tổ chức ngày càng trở lên quan trọng. Mặt khác, sự ổn định đội ngũ nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm các chi phí (đào tạo, tuyển dụng) và làm giảm các sai sót nghiệp vụ có thể xảy ra, tạo dựng niềm tin và định hình văn hóa doanh nghiệp. Do đó, việc đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng tới sự hài lòng trong công việc là rất cần thiết để các doanh ngiệp điều chỉnh các chính sách nhân sự hợp lý. Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh là một trong những công ty chuyên thu gom và tái chế chất thải đƣợc thành lâ ̣p tƣ̀ năm 2004. Trải qua 11 năm hình thành và phát tr iể n, công ty đã nhâ ̣n thƣ́c đƣơ ̣c tầ m quan tro ̣ng to l ớn trong việc đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên để nâng cao năng suất làm việc, giữ chân những nhân viên giỏi. Tuy nhiên, trên thực tế công tác này vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức về biểu hiện, nội dung, mức độ tác động và chi phí thực hiện. Với các lý do trên tôi chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hƣởng tới sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Các câu hỏi nghiên cứu mà tác giả đặt ra trong luận văn bao gồm: - Những yếu tố nào làm hài lòng nhân viên của một tổ chức ? - Những yếu tố ảnh hƣởng tới sự hài lòng trong công việc tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh? - Những yếu tố đó ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh? 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu là xây dựng mô hình đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến sự hài lòng của nhân viên và áp dụng vào việc đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên ở Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hút và duy trì nhân viên để họ có thể cống hiến nhiều hơn cho tổ chức. Để đạt đƣợc mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về các yếu tố làm hài lòng nhân viên. - Xây dựng và kiểm định các thang đo từng nhân tố ảnh hƣởng tới sự thỏa mãn công việc của nhân viên trong công ty. - Phân tích bản chất công việc, chính sách đào tạo, thu nhập của nhân viên ta ̣i Công ty, vạch ra những hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó. - Xác định các yếu tố ảnh hƣởng tích cực đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên ta ̣i Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh. - Đề xuất giải pháp cải thiện và loại bỏ những yếu tố ảnh hƣởng tiêu cực tới sự hài lòng của nhân viên tại Công ty trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Ảnh hƣởng của các yếu tố đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên. Phạm vi nghiên cứu: - Về mặt không gian: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng tới sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty - Về mặt nội dung: Xây dựng mô hình lí thuyết đo lƣờng ảnh hƣởng của các nhân tố đến sự hài lòng của nhân viên và áp dụng vào thực tế để đánh giá sự ảnh hƣởng của các yếu tố đó đến sự hài lòng ngƣời lao động. - Về mặt thời gian: Dữ liệu thƣ̣c tế2012 – 2014 và hƣớng giải quyết tới năm 2020. 4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về sự hài lòng trong công việc cho nhân viên trong các công ty môi trƣờng, làm cơ sở lý luận cho việc đánh 2 giá, phân tích về sự hài lòng của nhân viên Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh. Luận văn đã lần đầu tiên nghiên cứu và xây dựng mô hình đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh. Luận văn đã tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng sự hài lòng trong công việc cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh thông qua thực trạng việc xác định và phân loại nhu cầu của nhân viên. Trên cơ sở phân tích nhƣ trên, luận văn đề xuất một số phƣơng hƣớng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh đến năm 2020. Những phƣơng hƣớng, giải pháp này sẽ góp phần tạo sự gắn kết giữa đội ngũ nhân viên và Công ty giữ chân đƣợc những nhân viên giỏi, giảm tỷ lệ nghỉ việc; tăng mức độ hài lòng cho đội ngũ nhân viên yên tâm công tác, gắn bó với Công ty; giảm thời gian, chi phí tuyển và đào tạo nhân viên mới. Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở cho những nhà quản lý xây dựng các biện pháp tạo sự hài lòng trong công việc cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh ngày càng tốt hơn nhằm giúp nhân viên phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực và tăng hiệu quả hoạt động của Công ty. 1.5. Kết cấu của luận văn Kết cấu dự kiến của luận văn gồm 4 chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về sự hài lòng trong công việc Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh Chƣơng 4: Một số giải pháp làm hài lòng nhân viên. 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÕNG TRONG CÔNG VIỆC 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Ở nƣớc ngoài, các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của nhân viên là một vấn đề đƣợc nhiều các học giả quan tâm nghiên cứu. Tại Việt Nam, xuất hiện nhiều bài nghiên cứu về vấn đề này đƣợc công bố trên các ấn phẩm sách, báo, luận án, luận văn. Để cung cấp một cái nhìn tổng thể về hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này, tác giả sẽ trình bày tóm tắt một số công trình khoa học liên quan đến đề tài luận văn đang nghiên cứu nhƣ sau: 1.1.1. Tình hình nghiên cứu nƣớc ngoài Đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng tới sự hài lòng trong công việc của nhân viên ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà quản trị trên thế giới. Cho đến nay đã có rất nhiều các bài báo quốc tế viết xoay quanh các khía cạnh khác nhau về vấn đề này. Phần dƣới đây là một số nghiên cứu điển hình về các yếu tố ảnh hƣởng tới sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại doanh nghiệp trên thế giới với các vấn đề và kết quả nghiên cứu phù hợp với phạm vi nghiên cứu của luận văn này. Nghiên cứu nổi bật về công tác đãi ngộ do Viện Quan hệ Lao động New York (The Labor Relations Institutes of New York) xây dựng lần đầu tiên năm 1964 áp dụng với các đối tƣợng là nhân viên trong ngành công nghiệp (Hersey & Blanchrd, 2001, trích dẫn từ Trần Kim Dung, 2011) với 9 thành phần động viên khuyến khích nhân viên: công việc thú vị, đƣợc công nhận đầy đủ công việc đã làm, sự tự chủ trong công việc, công việc lâu dài, lƣơng cao, sự thăng tiến, điều kiện làm việc tốt, sự tôn trọng, sự hỗ trợ của cấp trên. Sau đó, mô hình này đƣợc tiếp tục lập lại trong các nghiên cứu do Kovach (1987), Wiley (1995) thực hiện nhằm khám phá ra nhân tố ảnh hƣởng mới: chính sách xử lý kỷ luật mềm dẻo, tế nhị. Nghiên cứu đã cho một cái nhìn mới về chính sách mềm dẻo, đây sẽ là một biến quan trọng trong việc làm hài lòng nhân viên của luận văn. Một trong những nghiên cứu điển hình chứng minh mối quan hệ tích cực giữa các yếu tố trong công ty tạo ảnh hƣởng lên nhân viên là nghiên cứu :“On 4 Becker’s Theory of Commitment: An Empirical Verification Among Blue-Collar Workers” đƣợc Vishwanath V. Baba và Muahammad Jamal (1979) thực hiện qua khảo sát 377 công nhân sản xuất (68% là nam) ở 6 công ty (mỗi công ty có từ 200 đến 600 công nhân) tại thành phố Vancouver ở Canada. Các tác giả đã chỉ ra ba nhân tố ảnh hƣởng tới công nhân đối trong tổ chức là: nhân khẩu, bối cảnh và các yếu tố công việc. Nghiên cứu dã nêu các yếu tố công việc (bao gồm sự đa dạng của công việc, thời gian nghỉ ngơi, sự giúp đỡ, di chuyển thuận lợi..) đƣợc xem là chìa khóa đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xem nhân viên có cảm thấy hài lòng và muốn gắn bó lâu dài đối với tổ chức. Theo nghiên cứu của Schemerhon (1993, đƣợc trích dẫn bởi Luddy, 2005) các thành phần của sự hài lòng công việc bao gồm: vị trí công việc, sự giám sát của cấp trên, mối quan hệ với đồng nghiệp, nội dung công việc, sự đãi ngộ và các thành phần gồm thăng tiến, điều kiện vật chất của môi trƣờng làm việc, cơ cấu tổ chức. Một nghiên cứu khác đóng góp một giá trị không nhỏ của Spector cho thấy các mô hình trƣớc JSS đƣợc áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất đều cho kết quả khá thấp, chính vì thế Spector (1997) đã xây dựng mô hình riêng cho các nhân viên trong lĩnh vực dịch vụ, gồm 9 yếu tố đánh giá mức độ hài lòng và thái độ nhƣ lƣơng, cơ hội thăng tiến, điều kiện làm việc, sự giám sát, đồng nghiệp, yêu thích công việc, giao tiếp thông tin, phần thƣởng bất ngờ, phúc lợi. Nó đƣợc phát triển và ứng dụng chủ yếu ở phòng nhân sự của các tổ chức dịch vụ và tổ chức phi lợi nhuận nhƣ: bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe… Nghiên cứu này sẽ làm tài liệu tham khảo cho việc đƣa ra mô hình nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty. Để hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hƣởng tới sự hài lòng trong công việc của nhân viên ở một doanh nghiệp Stefan Gaertner (1999) với nghiên cứu: “Structural determinants of Job satisfaction anf Organizational commitment in turnover modael”. Dữ liệu bao gồm 7.040 khảo sát (chủ yếu là nhân viên văn phòng) với khoảng 51% là phụ nữ, đƣợc lấy từ chín nghiên cứu thực nghiệm tiến hành dƣới sự hƣớng dẫn của Jame L. Price và Charles W. Mueller tại Đại học Iowa. 5 Tác giả đã sử dụng LISREL 8.3 để tiến hành phân tích mô hình phƣơng trình cấu trúc (SEM). Tác giả đã sử dụng mƣời thành tố (Lƣơng; Cơ hội thăng tiến; Phân phối công bằng; Hỗ trợ của đồng nghiệp; Hỗ trợ của cấp trên; Khối lƣợng công việc; Sự xung đột; Không minh bạch; Quyền tự chủ; Thói quen thông lệ) đã đƣợc sử dụng trƣớc đó (Price & Mueller,1986; Kim et al., 1996) để đo lƣờng mức độ và cách thức ảnh hƣởng của các thành tố này đến cảm nhận của nhân viên đối với công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Lƣơng không có tác dụng đáng kể mà chỉ có ba thành tố (Cơ hội thăng tiến; Phân phối công bằng; Hỗ trợ của cấp trên) là yếu tố mà ngƣời lao động cảm thấy quan trọng. Đây chính là nội dung hữu ích để tác giả tham khảo khi xây dựng các mục hỏi khảo sát về sự hài lòng của nhân viên đối với các yếu tố trong Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh. 1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc Tại Việt Nam, những công trình tiêu biểu nghiên cứu về đề tài đãi ngộ nhân viên của công ty khá nhiều. Trong khuôn khổ bài luận văn này, tác giả xin trình bày một số công trình điển hình sau: Bài viết “Các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên. Nghiên cứu trƣờng hợp tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu, chi nhánh Huế” của Nguyễn Khắc Hoàn (Tạp chí Khoa học của Đại học Huế số 60 –2010). Trong bài viết đề cập tới vấn đề để nhân viên làm việc có hiệu quả, họ phải có động lực. Có 5 yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên, đó là: Môi trƣờng làm việc, lƣơng bổng và phúc lợi, cách thức bố trí công việc; sự hứng thú trong công việc; và triển vọng phát triển. Nghiên cứu cho thấy 5 yếu tố trên đều có ảnh hƣởng mạnh đến động lực làm việc của nhân viên, hầu hết các nhân viên phòng Kinh doanh đều hài lòng với các yếu tố này của Ngân hàng. Luận văn thạc sỹ “Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với Công ty Du lịch Khánh Hòa” của Phạm Hồng Liêm (2011) đã phân tích đƣợc sự gắn bó của nhân viên đối với Công ty đƣợc đo lƣờng bằng 3 yếu tố: nỗ lực, sự tự hào và lòng trung thành. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gắn bó của nhân viên chịu 6 tác động của sự hài lòng công việc, phù hợp mục tiêu, kiến thức, hỗ trợ và thƣơng hiệu của tổ chức. Bài viết “Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của giảng viên, viên chức tại các trƣờng đại học, cao đẳng ở Lâm Đồng” của Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Khánh Trang (Tạp chí phát triển KH&CN, tập 16, số Q32013) có mục đích xác định các yếu tố ảnh hƣởng ñến sự hài lòng và lòng trung thành của giảng viên, viên chức tại các trƣờng đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu đƣợc thực hiện qua hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức dựa trên kết quả khảo sát từ 249 mẫu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có ba yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng là đào tạo và phát triển, điều kiện làm việc và quan hệ với cấp trên. Yếu tố đào tạo và phát triển có ảnh hƣởng lớn nhất đến sự hài lòng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự hài lòng có mối quan hệ tuyến tính dƣơng với lòng trung thành. Bài viết “Quản trị nguồn nhân lực và sự gắn kết của ngƣời lao động với doanh nghiệp” của Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị Hồng Đào (Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 29, số 4 - 2013, trang 24-34 ) đã xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động đến sự gắn kết ngƣời lao động với doanh nghiệp tài Công ty Cổ phần Đông Á. Mô hình kế thừa có điều chỉnh thang đo Singh (2004), Mowday và cộng sự (1979). Phƣơng pháp đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA đƣợc sử dụng để sàng lọc và rút trích các nhân tố đạt yêu cầu. Kết quả ƣớc lƣợng mô hình hồi quy cho thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp, chế độ đãi ngộ lƣơng thƣởng và hệ thống bản mô tả công việc là 3 nhân tố quan trọng tác động cùng chiều đến sự gắn kết với doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số giải pháp đƣợc đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực và nâng cao sự gắn kết của ngƣời lao động với doanh nghiệp. Luận văn thạc sỹ “Đánh giá sự hài lòng về công việc của nhân viên tại Khách sạn Xanh Huế” của Lê Hƣơng Thục Anh (2014) đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn thông qua các phƣơng pháp thu thập thông tin và phỏng vấn 7 các nhân viên trong khách sạn. Kết quả chỉ ra rằng nhân viên tƣơng đối hài lòng với công việc hiện tại của họ, đồng thời xác định đo lƣơng 6 nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên, bao gồm: Tính chất và áp lực của công việc, thu nhập và các chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, chính sách đào tạo. Bài viết “Nghiên cứu sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Tổng công ty Pisico Bình Định” của Trần Xuân Thạnh (Tạp chí Khoa học Trƣờng đại học An Giang, số 5- 2015, trang 113-120). Trong Nghiên cứu này tác giả xác định những nhân tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Tổng Công ty Pisico Bình Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhóm nhân tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên bao gồm: đồng nghiệp, thu nhập, cơ hội đào tạo và thăng tiến, phúc lợi, cấp trên và đặc điểm công việc. Các nhóm nhân tố này đƣợc đo lƣờng thông qua 23 biến quan sát. Sau khi phân tích mô hình hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu cho thấy đồng nghiệp, thu nhập, cơ hội đào tạo và thăng tiến, cấp trên là bốn nhân tố có tác động lớn nhất đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Pisico. Các bài viết về tình hình nghiên cứu trong nƣớc cho thấy các yếu tố làm hài lòng nhân viên trong công việc nhƣ: lƣơng, đồng nghiệp, công việc, hỗ trợ cấp trên, thăng tiến… có ảnh hƣởng mạnh mẽ tới năng suất làm việc, sự gắn bó lâu dài của nhân viên đối với doanh nghiệp. Các nghiên cứu này là tài liệu quan trọng để tìm hiểu về các biến làm hài lòng nhân viên của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh. 1.1.3. Tình hình nghiên cứu tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh Cho tới thời điểm hiện taị, chƣa có công trình nghiên cứu nào về các yếu tố hài lòng nhân viên tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh. Do đó, nghiên cứu đề tài “ Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thƣơng mại Môi trƣờng Xanh” là hết sức mới mẻ và cần thiết, có giá trị luận cứ khoa học quan trọng cho công tác quản trị nhân lực. Đặc biệt, với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ 8
- Xem thêm -