Tài liệu Các ứng dụng unicode trong web site tiếng việt

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 168 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 1 MӨC LӨC Unicode cho chӳ ViӋt ......................................................................................................... 2 Bҧng ÿӕi chiӃu encoding các bӝ chӳ hiӋn hành vӟi Unicode ............................................. 4 Thӱ nghiӋm font Unicode chӭa glyphs chӳ ViӋt................................................................ 8 Chѭѫng trình hoán chuyӇn trang web ViӋt ngӳ thành tiêu chuҭn Unicode........................ 9 Dùng Frontpage 98/ 2000 viӃt webpage Unicode ViӋt ngӳ ............................................. 10 Cách Dùng Unicode ĈӇ Gõ TiӃng ViӋt Trong MS-WORD ............................................. 16 Cách chӑn Settings trong OutLook Express (IE 5) ÿӇ ÿӑc chӳ ViӋt gӱi bҵng VoviMail hay NCR 18 Cách chӑn Settings trong OutLook 2000 ÿӇ ÿӑc chӳ ViӋt gӱi bҵng VoviMail hay NCR 22 Cách ÿánh chӳ ViӋt trong Hotmail ................................................................................... 26 Cách ÿánh chӳ ViӋt trong Yahoo! Mail............................................................................ 28 Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 2 Unicode cho chӳ ViӋt Unicode là mӝt cách dùng chӳ ViӋt theo tiêu chuҭn quӕc tӃ cho tin hӑc. Ðһc ÿiӇm chính cӫa nó là ngѭӡi ta dùng 2 bytes (16 bits) cho mӛi mүu tӵ nhѭ ô, ѫ, ă. Cho ÿӃn nay có nhiӅu bӝ chӳ ViӋt Nam nhѭ VISCII, VPS, VNI... vv… ÿang ÿѭӑc dùng rҩt thӏnh hành trong nhiӅu áp dөng phҫn mӅm khác nhau. VISCII là mӝt chuҭn cӫa nhóm khoa hӑc gia Tricholor. Trong chuҭn nҫy mӛi mүu tӵ ÿѭӧc biӇu diӉn bҵng mӝt byte (8 bits). Nhóm Tricholor dùng các con sӕ trӕng cӫa bӝ chӳ ASCII ( cӫa Mӻ - A là viӃt tҳt cho American, trong khi VI cho Vietnamese) ÿӇ biӇu diӉn các chӳ ViӋt Nam có dҩu. Vì con sӕ lӟn nhҩt có thӇ biӇu diӇn bҵng 1 byte là 255, ÿó chính là tәng sӕ mүu tӵ ViӋt Nam tӕi ÿa ta có thӇ dùng ÿѭӧc bҩt cӭ lúc nào. Rҩt tiӃc chӳ ViӋt Nam cҫn hѫn 255 mүu tӵ nên ngѭӡi ta phҧi ÿһt thêm bӝ chӳ Hoa (thí dө nhѭ UHoàiH 1.1) hay thay thӃ các dҩu hiӋu ít dùng, nhѭ dҩu ngoһc kép, bҵng nhӳng mүu tӵ ViӋt Nam cҫn phҧi có. Tӭc là hӉ muӕn có ÿҫy ÿӫ bӝ chӳ ViӋt ta phҧi hy sinh vài dҩu hiӋu ít dùng cӫa bӝ chӳ ASCII. Bӝ chӳ VPS cӫa Hӝi Vietnamese Professionals Society cNJng dùng cùng mӝt nguyên tҳc nhѭ VISCII. Có ÿiӅu khác là vì VPS ÿѭӧc triӇn khai ӣ Pháp, nên các khoa hӑc gia muӕn bҳt ÿҫu bҵng mӝt bӝ chӳ dùng cho tiӃng Pháp rӗi mӣ mang thêm ÿӇ dùng cho chӳ ViӋt. Nói tóm lҥi, hai bӝ chӳ VISCII và VPS khác nhau chӍ ӣ chӛ quy ѭӟc dùng con sӕ nào ÿӇ biӇu diӉn mӝt mүu tӵ ViӋt Nam. Ӣ ViӋt Nam có kiӇu chӳ .vnTimes rҩt thӏnh hành trên các trang Web. Các khoa hӑc gia thiӃt kӃ kiӇu chӳ nҫy cNJng dùng mӝt nguyên tҳc giӕng nhѭ trong VISCII và VPS. Nói mӝt cách khác, ta có thӇ dӏch (convert, map) tӯ kiӇu chӳ nҫy qua kiӇu chӳ kia rҩt dӉ dàng vì có mӕi liên hӋ tӯng mүu tӵ mӝt (one-to-one correspondence). KiӇu chӳ VNI hѫi khác mӝt chút vì có nhiӅu chӛ ngѭӡi ta dùng 2 bytes ÿӇ biӇu diӇn mӝt mүu tӵ. VNI là mӝt trong nhӳng bӝ chӳ ÿҫu tiên ÿѭӧc dùng cho chӳ ViӋt trong tin hӑc. ÐiӅu ÿáng nói là sӵ thành công vӅ thѭѫng mҥi cӫa VNI. Mһc dҫu muӕn ÿánh máy vӟi bӝ chӳ VNI ta phҧi trҧ tiӅn, công ty VNI tích cӵc nhҩt trong viӋc triӇn khai các áp dөng phҫn mӅm cӫa VNI ÿӇ phөc vө khách hàng. Trong khi ÿó các tә chӭc Tricholor và Vietnamese Professionals Society là gӗm nhӳng khoa hӑc gia thiӋn nguyӋn, tҩt cҧ ÿӅu có viӋc làm toàn thӡi gian nên công viӋc triӇn khai phҫn mӅm cho các bӝ chӳ phҧi bӏ giӟi hҥn. Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 3 Còn VietNet chҷng qua chӍ là mӝt quy ѭӟc vӅ cách dùng các mүu tӵ có sҹn cӫa ASCII ÿӇ ÿánh tiӃng ViӋt. Nhӳng dҩu dùng cho các nguyên âm ÿѭӧc ÿánh thêm, thí dө nhѭ chӳ "Ðѭa ÿón" ÿѭӧc ÿánh là "DDu+a ddón". Do ÿó, nói cho ÿúng ra VietNet không phҧi là mӝt bӝ chӳ. Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 4 Bҧng ÿӕi chiӃu encoding các bӝ chӳ hiӋn hành vӟi Unicode VIQR VPS VPS VISCII VNI TCVN Unicode Unicode VISCII VNI TCVN Hex Hex Hex Hex Symbol Hex Dec UTF-8 Hex a' á E1 á E1 aù 61 F9 ¸ B8 á 00E1 225 C3 A1 a` à E0 à E0 aø 61 F8 µ B5 à 00E0 224 C3 A0 a? ä E4 ä E4 aû 61 FB ¶ B6 ҧ 1EA3 7843 E1 BA A3 a~ ã E3 ã E3 aõ 61 F5 · B7 ã 00E3 227 C3 A3 a. å E5 Õ D5 aï 61 EF ¹ B9 ҥ 1EA1 7841 E1 BA A1 a( æ E6 å E5 aê 61 EA ¨ A8 ă 0103 259 C4 83 a(' ¡ A1 ¡ A1 aé 61 E9 ¾ BE ҳ 1EAF 7855 E1 BA AF a(` ¢ A2 ¢ A2 aè 61 E8 » BB ҵ 1EB1 7857 E1 BA B1 a(? £ A3 Æ C6 aú 61 FA ¼ BC ҷ 1EB3 7859 E1 BA B3 a(~ ¤ A4 Ç C7 aü 61 FC ½ BD ҹ 1EB5 7861 E1 BA B5 a(. ¥ A5 £ A3 aë 61 EB Æ C6 һ 1EB7 7863 E1 BA B7 a^ â E2 â E2 aâ 61 E2 © A9 â 00E2 226 C3 A2 a^' à C3 ¤ A4 aá 61 Ê CA ҩ 1EA5 E1 BA A5 Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 5 E1 7845 a^` À C0 ¥ A5 aà 61 E0 Ç C7 ҫ 1EA7 7847 E1 BA A7 a^? Ä C4 ¦ A6 aå 61 E5 È C8 ҭ 1EA9 7849 E1 BA A9 a^~ Å C5 ç E7 aã 61 E3 É C9 ү 1EAB 7851 E1 BA AB a^. Æ C6 § A7 aä 61 E4 Ë CB ұ 1EAD 7853 E1 BA AD e' é E9 é E9 eù 65 F9 Ð D0 é 00E9 233 C3 A9 e` è E8 è E8 eø 65 F8 Ì CC è 00E8 232 C3 A8 e? È C8 ë EB eû 65 FB Î CE ҿ 1EBB 7867 E1 BA BB e~ ë EB ¨ A8 eõ 65 F5 Ï CF Ӂ 1EBD 7869 E1 BA BD e. Ë CB © A9 eï 65 EF Ñ D1 ҽ 1EB9 7865 E1 BA B9 e^ ê EA ê EA eâ 65 E2 ª AA ê 00EA 234 C3 AA e^' ‰ 89 ª AA eá 65 E1 Õ D5 Ӄ 1EBF 7871 E1 BA BF e^` Š 8A « AB eà 65 E0 Ò D2 Ӆ 1EC1 7873 E1 BB 81 e^? ‹ 8B ¬ AC eå 65 E5 Ó D3 Ӈ 1EC3 7875 E1 BB 83 e^~ Í CD AD eã 65 E3 Ô D4 Ӊ 1EC5 7877 E1 BB 85 e^. Œ 8C ® AE eä 65 E4 Ö D6 Ӌ 1EC7 7879 E1 BB 87 i' í ED í ED í ED Ý DD í 00ED C3 AD Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 6 237 i` ì EC ì EC ì EC × D7 ì 00EC 236 C3 AC i? Ì CC ï EF æ E6 Ø D8 Ӎ 1EC9 7881 E1 BB 89 i~ ï EF î EE ó F3 Ü DC ƭ 0129 297 C4 A9 i. Î CE ¸ B8 ò F2 Þ DE ӏ 1ECB 7883 E1 BB 8B o' ó F3 ó F3 où 6F F9 ã E3 ó 00F3 243 C3 B3 o` ò F2 ò F2 oø 6F F8 ß DF ò 00F2 242 C3 B2 o? Õ D5 ö F6 oû 6F FB á E1 ӓ 1ECF 7887 E1 BB 8F o~ õ F5 õ F5 oõ 6F F5 â E2 õ 00F5 245 C3 B5 o. † 86 ÷ F7 oï 6F EF ä E4 ӑ 1ECD 7885 E1 BB 8D o^ ô F4 ô F4 oâ 6F E2 « AB ô 00F4 244 C3 B4 o^' Ó D3 ¯ AF oá 6F E1 è E8 ӕ 1ED1 7889 E1 BB 91 o^` Ò D2 ° B0 oà 6F E0 å E5 ӗ 1ED3 7891 E1 BB 93 o^? ° B0 ± B1 oå 6F E5 æ E6 ә 1ED5 7893 E1 BB 95 o^~ ‡ 87 ² B2 oã 6F E3 ç E7 ӛ 1ED7 7895 E1 BB 97 o^. ¶ B6 µ B5 oä 6F E4 é E9 ӝ 1ED9 7897 E1 BB 99 o+ Ö D6 ½ BD ô F4 ¬ AC ѫ 01A1 C6 A1 Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 7 417 o+' § A7 ¾ BE ôù F4 F9 í ED ӟ 1EDB 7899 E1 BB 9B o+` © A9 ¶ B6 ôø F4 F8 ê EA ӡ 1EDD 7901 E1 BB 9D o+? ª AA · B7 ôû F4 FB ë EB ӣ 1EDF 7903 E1 BB 9F o+~ « AB Þ DE ôõ F4 F5 ì EC ӥ 1EE1 7905 E1 BB A1 o+. ® AE þ FE ôï F4 EF î EE ӧ 1EE3 7907 E1 BB A3 u' New > Page Sau khi mӝt trang mӟi ÿã ÿѭӧc mӣ ra sҹn sàng cho bҥn ÿѭa dӳ liӋu và hình ҧnh trang trí vào thì trong phҫn góc dѭӟi bên trái cӫa Window chánh View/ Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 11 Page bҥn sӁ thҩy có 3 tab chӑn lӵa sau ÿây: Normal, HTML, Preview. Tóm tҳc cách dùng cӫa 3 tabs này nhѭ sau: Normal: cho phép bҥn nhìn wysiwyg cӫa trang web bҥn ÿang làm viӋc và cho bҥn sӱa chӳa tùy ý trang web này. HTML: bҥn ÿӑc thҩy toàn bӝ tag nӝi HTML cӫa trang và có thӇ sӱa chӳa trang web bҵng HTML tag nhѭ bҥn làm viӋc trên trang web khi mӣ bҵng NotePad. Preview: bҥn chӍ nhìn thҩy wysiwyg cӫa trang web nhѭng không sӱa ÿѭӧc. Sau khi gõ vào tab Normal ÿӇ có thӇ biên soҥn trang web, bҥn nhҩp chuӝt phҧi trong bҩt kǤ chӛ nào trong trang web ÿӇ cho ra popup menu rӗi chӑn Page Properties..., mӝt window nhѭ sau hiӋn lên: Tҩt cҧ các setting ÿӇ sӱ dөng Unicode cho mӑi trang web ÿӅu nҵm trong tab Language nên bҥn gõ vào Language tab ÿӇ thҩy window sau: Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 12 Tùy theo cách setting cӫa bҥn ÿһt trong Tools/ Web Setting, Page Properties/ Language sӁ hiӋn lên khác nhau. Hình trên là cách setting cӫa các trang trong Vovisoft ÿӇ sӱ dөng Unicode NCR và phҫn setting trên sӁ tӵ ÿӝng viӃt cho bҥn hàng meta tag sau (meta tag có chӳ ÿұm) trong phҫn Heading tag cӫa trang: Using Unicode in Frontpage 2000 NӃu bҥn chӑn Vietnamese trong combo box (Mark current document as:) nhѭ hình sau: thì bҥn sӁ có thêm hàng meta tag nhѭ sau: Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 13 Chӳ "vi" trong content="vi" là ký hiӋu tҳt (short string) cӫa locale ID Vietnam. NӃu bҥn muӕn tìm hiӇu thêm vӅ các ký hiӋu tҳt locale ID dùng cho ngôn ngӳ các quӕc gia thì gõ vào ÿây. Meta tag này dùng xác ÿӏnh ngôn ngӳ ÿѭӧc dùng trong trang web ÿӇ Frontpage ӭng dөng ÿúng phҫn mӅm kiӇm tra ÿánh vҫn và giúp các Search Engine xác ÿӏnh ngôn ngӳ ÿѭӧc dùng trong trang web mà nó ÿang lөc tìm. Hàng meta tag vӅ locale theo bút giҧ là không cҫn thiӃt cho các trang sӱ dөng Unicode cho tiӃng ViӋt nhѭ các trang web trong Vovisoft. Tuy nhiên nӃu dùng locale Vietnam (Vietnamese Windows) theo Microsoft và dùng codepage 1258 cho tiӃng ViӋt thì meta tag này sӁ giúp cho nhӳng ai ÿã set trong browser sӱ dөng Vietnamese 1258 có thӇ chҥy thҷng vào các trang dùng Vietnamese 1258 cӫa mҥng có ÿa ngôn ngӳ mà tiӃng ViӋt là mӝt trong các ngôn ngӳ ÿѭӧc ӭng dөng. ÐiӅu ÿáng chú ý là code page 1258 không phҧi là mã Unicode vì có mӝt sӕ mã ÿiӇm (code points) không xӃp theo tӵ vӏ trong giҧi sӕ Unicode. Nói tóm lҥi bҥn set Language Tab trong Page Properties cӫa Frontpage 2000 nhѭ sau nӃu dùng Unicode NCR: Page Language Mark current document as: HTML encoding Save the document as: US/Western European (codepage 1252) Reload the current document as: và set Language Tab trong Page Properties cӫa Frontpage 2000 nhѭ sau nӃu dùng Unicode UTF-8: Page Language Mark current document as: HTML encoding Save the document as: Multilingual (UTF-8) Reload the current document as: Bҥn sӁ thҩy trong phҫn Header tag cӫa trang có phҫn meta tag sau: Mӝt ÿiӅu ÿӝc ÿáo cӫa Frontpage 2000 là bҥn có thӇ chuyӇn ÿәi tӯ NCR thành UTF-8 hay ngѭӧc lҥi mӝt cách dӉ dàng bҵng cách set charset=1252 thành charset=utf-8 hay ngѭӧc lҥi rӗi "Save" trang web là bҥn có ngay mã Unicode NCR hay UTF-8. Có lҿ cho ÿӃn giӡ cNJng chѭa có chѭѫng trình Web Editor nào xӱ lý Unicode nhuyӉn nhѭ Frontpage 2000. Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 14 NCR là mӝt phѭѫng pháp biӇu hiӋn Unicode bҵng tӵ vӏ trong giҧi sӕ ký tӵ Unicode 16 bit còn UTF-8 là mӝt cách mã cӕt bҵng 8 bit cӫa Unicode. NӃu bҥn chѭa rõ thӃ nào là Unicode NCR và thӃ nào là UTF-8 thì mӡi bҥn gõ vào ÿây. NӃu bҥn chӍ dùng Frontpage 2000 ÿӇ viӃt website ViӋt ngӳ bҵng Unicode thôi thì bҥn có thӇ set luôn cho trang mӟi default cӫa Frontpage 2000 có charset là 1252 hoһc UTF-8. Bҥn vào Tools/ Web settings... và trong hӝp Window hiӋn lên, bҥn chӑn tab Language rӗi trong: Server message language: chӑn English Default page encoding: chӑn US/Western European Rӗi nhҩn vào nút OK. Tӯ giӡ trӣ ÿi cӭ mӛi lҫn bҥn mӣ mӝt trang Frontpage mӟi ÿӇ viӃt bài thì trang mӟi ÿó ÿã có sҹn hàng meta tag sau: ÿӇ bҥn gõ Unicode chӳ ViӋt theo Decimal NCR. NӃu bҥn muӕn dùng UTF-8 thì trong: Default page encoding: chӑn Multilingual (UTF-8) và khi mӣ mӝt trang mӟi bҥn sӁ có sҹn meta tag sau: Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 15 Sau khi set sҹn các phҫn trên, bҥn chӍ còn mӝt ÿiӇm nên lѭu ý ÿó là luôn áp dөng font: Tahoma, Arial, Times New Roman vv... vào tҩt cҧ text ViӋt ngӳ vì nӃu không sӁ có browser (ÿã set sҹn nhӳng fonts default không chӭa glyphs chӳ ViӋt) không ÿӑc ÿѭӧc Unicode ViӋt ngӳ cӫa bҥn. Ghi chú: Các bҧn Internet Explorer 4.x trӣ vӅ sau ÿӅu có thӇ trình bày ÿúng Unicode theo NCR hay UTF-8 khi ÿһt ÿúng charset theo dҥng cӫa nó nhѭng Netscape 4.x thì chӍ có thӇ hiӇn thӏ Unicode ÿúng nӃu trang web ÿѭӧc mã theo UTF-8. NӃu bҥn muӕn cҧ hai browsers trên ÿӅu có thӇ hiӇn thӏ ÿѭӧc trang web ViӋt ngӳ cӫa bҥn thì bҥn nên dùng UTF-8 cho các trang web ViӋt ngӳ. Mӝt ÿiӇm lҥ nӳa là theo mӝt sӕ báo cáo và theo kinh nghiӋm cӫa bút giҧ thì Netscape 4.x có thӇ hiӇn thӏ ÿѭӧc Unicode mã theo NCR vӟi ÿiӅu kiӋn là meta tag phҧi set theo: Nhѭ vұy có nghƭa là Netscape 4.x ÿã xem UTF-8 nhѭ mӝt code page (giӕng nhѭ các codepages: 1251, 1252...1258 vân vân...) chӭ không phҧi là mӝt dҥng mã Unicode 8 bit nhѭng qua Netscape 6.x thì ÿiӅu này ÿã ÿѭӧc chӍnh lҥi. Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 16 Cách Dùng Unicode ĈӇ Gõ TiӃng ViӋt Trong MS-WORD ThiӃt KӃ MS-WORD Template: 1. Vào Tools \ Options \ File Location tab ÿӇ xem biӃt directory cӫa Startup files. 2. Ra khӓi MS-WORD và copy vnunicode.dot vào directory cӫa startup files. Thѭӡng thѭӡng directory này là C:\Windows\Application Data\Microsoft\Word\Startup\ 3. Mӣ MS-WORD trӣ lҥi và vào Tools \ Templates and Add-Ins và check [check box] cӫa vnunicode.dot nӃu cҫn. 4. HiӋn giӡ nên dùng font Tahoma cho bҧo ÿҧm. Bҥn có thӇ vào Format \ Styles ÿӇ set Tahoma làm default font. Trong tѭѫng lai có thӇ dùng các fonts khác nhѭ Arial, Times New Roman, v…v… 5. NӃu muӕn thì vào Tools \ Auto Correct và uncheck hӃt tҩt cҧ các check boxes ÿӇ MS-Word khӓi tӵ ÿӝng ÿәi nhӳng chӳ nhѭ i thành I (ÿây là mӝt feature có thӇ rҩt phiӅn phӭc hѫn là ích lӧi). Cách Ĉánh Dҩu: Dùng các nút bҩm sau ÿây ÿӇ ÿánh dҩu trѭӟc khi bҩm nút nguyên âm. Dҩu Nút Bҩm Trѭӟc Khi Bҩm Thí Dө Nút Nguyên Âm Sҳc Ctrl + 1 á : Ctrl Á : Ctrl + 1, Shift + A HuyӅn Ctrl + 2 à : Ctrl À : Ctrl + 2 , Shift+A + 2 , A Hӓi Ctrl + 3 ҧ : Ctrl Ҧ : Ctrl + 3 , Shift+A + 3 , A Ngã Ctrl + 4 ã : Ctrl à : Ctrl + 4 , Shift+A + 4 , A Nһng Ctrl + 5 ҥ : Ctrl Ҥ : Ctrl + 5 , Shift+A + 5 , A Âêô Ctrl + 6 â : Ctrl  : Ctrl + 6 , Shift+A + 6 , A + 1, A Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 17 Ă Ctrl + 7 ă : Ctrl Ă : Ctrl + 7, Shift+A + 7 , A Ѭѭ Ctrl + 8 ѭ : Ctrl Ѭ : Ctrl + 8 , Shift+U + 8 , A Ð Ctrl + 9 ÿ : Ctrl Ð : Ctrl + 9 , Shift+D + 9 , D ҩӃӕ Atl + 1 ҩ : Alt Ҩ : Alt + 1 , shift+A + 1 , A ҫӅӗ Atl + 2 ҫ : Alt Ҫ : Alt + 2 , shift+A + 2 , A ҭӇә Alt + 3 ҭ : Alt Ҭ : Alt + 3 , Shift+A + 3 , A үӉӛ Alt + 4 ү : Alt Ү : Alt + 4 , Shift+A + 4 , A ұӋӝ Alt + 5 ұ : Alt Ұ : Alt + 5 , Shift+A + 5 , A ҳӟӭ Ctrl + Alt + 1 ҳ : Ctrl+Alt Ҳ : Ctrl+Alt + 1 , Shift+A + 1 , A ҵӡӯ Ctrl + Alt + 2 ҵ : Ctrl+Alt Ҷ : Ctrl+Alt + 2 , Shift+A + 2 , A ҷӣӱ Ctrl + Alt + 3 ҷ : Ctrl+Alt Ҷ : Ctrl+Alt + 3 , Shift+A + 3 , A ҹӥӳ Ctrl + Alt + 4 ҹ : Ctrl+Alt Ҹ : Ctrl+Alt + 4 ,Shift+A + 4 , A һӧӵ Ctrl + Alt + 5 һ : Ctrl+Alt Һ : Ctrl+Alt + 5 , Shift+A + 5 , A Nói tóm lҥi: 1. ÿánh dҩu trѭӟc, nguyên âm sau. 2. dùng Ctrl cho dҩu ÿѫn, Alt cho ô hay â vӟi dҩu và Ctrl + Alt cho ѭ hay ѫ vӟi dҩu Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 18 Cách chӑn Settings trong OutLook Express (IE 5) ÿӇ ÿӑc chӳ ViӋt gӱi bҵng VoviMail hay NCR Các bҥn sӱ dөng OutLook Express cӫa IE 5x ÿӇ nhұn email có thӇ chӑn các settings cӫa OutLook Express nhѭ sau ÿӇ có thӇ ÿӑc ÿѭӧc chӳ ViӋt Unicode: Trên Menu cӫa OutLook Express gõ vào Tools - Options - Read ÿӇ mӣ tab box sau ÿây: Hình 1 Gõ vào nút Fonts... trong phҫn Fonts cӫa (hình 1) ÿӇ mӣ dialogue sau ÿây: Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 19 Hình 2 Trong phҫn [Font settings] chӑn Western European nhѭ hình trên Trong phҫn Proportional font chӑn Tahoma nhѭ hình trên Trong phҫn Encoding chӑn Western European (windows) nhѭ hình trên Gõ vào nút [Set as Default] rӗi gõ vào nút OK ÿӇ ÿóng dialogue trên lҥi Gõ vào nút International settings trong (hình 1)... ÿӇ mӣ dialogue sau ÿây: Hình 3 Dialogue trên cho thҩy Western European (Windows) là Default encoding cӫa OutLook Express Các ӭng dөng Unicode trong web site tiӃng ViӋt 20 NӃu muӕn dùng OutLook Express ÿӇ gӱi email chӳ ViӋt thì có thӇ set nhѭ sau: Trong phҫn tab Send cӫa dialogue sau ÿây, gõ vào nút International Settings... Hình 4 Trong phҫn Default encoding cӫa dialogue sau ÿây chӑn Western European (Windows) Hình 5
- Xem thêm -