Tài liệu Các toán tử tích phân dạng fourier hữu hạn và ứng dụng

 • Số trang: 25 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 303 |
 • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ TỐ NHƯ CÁC TOÁN TỬ TÍCH PHÂN DẠNG FOURIER HỮU HẠN VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp Mã số: 60.46.40 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Giáo viên hướng dẫn: TS. LÊ HOÀNG TRÍ Đà Nẵng, Năm 2012 0 12 345 6789 7 !"#$%&'"!"()*"+,-.",-., /0.12,3. "+425%2,3."+467()+8.92,3."+4":25;<7=% "4)>.1>2,3."+4=#*,?("7>@A"5);BC" DE#$"9/""7>@F,?G59HI.J) "/2!(, + #-.1> 2,3."+4&K"+8;L+7.DE=%#$"9/"":!2 >2M2N/O": 25%(>2HP..1>2,3."+4":25(2,3."+467() +8.,?"7>@.8Q; R=,S."/2!HI "+8#$"9/""7>@&>"+7.0 .1A9/">"+8,TU+ &0"V"6(H9".0)%DI OW.0)%.1"4).0)X.%.0).YX.%.0)D9+C.;Z "+[\N0"A"+@."+7.#$"9/"(921&K/2M2N/O":25 ]7+^+%]7+^+D^%]7+^+7D^%_ +"#^9%"/2"^7#(2M2N/O` 2#^% 2M2N/OB^##;;;"+7.=>.X$#(2M2N/O]7+^++"aHP. "+7.0.12,3."+467()+8.%2,3."+4":25; R>2M2N/O":257D^%D^%]7+^+b7D^%]7+^+bD^%]7+^+( 2M2N/O":25_ +"#^9.@#(>2M2N/O":25H6.]7+^+; L+7.DE(9%>2M2N/O":25_ +"#^9=)C"DE,K),?""+CT c":"7>DES()!.>"+W"I"42M2N/O":25_ +"#^9 3>2M2N/O":25]7+^+4N/O_ +"#^9 )C"() !.>"+W"I#()C"()!.>"+W"I%"+7.&N/O]7+^+ )C"()!.>"+W"I="K#()C"()!.>"+W2Q;d7S2M2N/ O":257D^(":25D^"4>2M2N/O":25_ +"#^9&1 .W"+7.&>2M2N/O":257D^(":25D^#6&*. 0 12345267289 2472247 47224 4277 2472249 7 777272! 45127272!7" 2 47224# $%7 4# $% 4&12'4578()* + $!4,472-4452.47/$4204542721 423 *4457272!7" 77247224*&45# $ 2*545726457538$ +9 : 2;<454272242 2;<4542& 2+.458 =>?@ABCADEFDGHEAIJ> K *4457272!7" 42722417$# $20$2&48L45*54553 772;<454272248 M>N EFDOPQDRPDSATUVDWAVGXE> YZ7 )452[ Z+\)2$ ]2 -45& ;^7+9_$2 +123 :72 4204545;`+27$Z)2$ 7272!7" 2472248 a 42bcdefghijkhlmngmkopq+9+r9457" 77 427224 s42;thifbudvwhlfbvduwhfbudx8a s247224hlw hiwh7 y+8$ 4-45421642 45 4/45*545]_427<2-78a.4 7< r '7z452 -45 Z+4,45/45*5457" 427224bcde8 {>|}JV~AA€PJ‚ETƒE> „5 2y4+ry$1$!4]$!4,45…+072;<45 †‡2;<45ˆ7" $!4,442 +‰124_+]642).48$ 44 42# $777272!7" 42# $ †‡2;<4507" $!4,4!$4542 /45*5457" 42# $ 7272!7" 42# $ _7+452_+7" 2;<4542& 2+.452;<454272248 a753+ 45+$:4$!4,4 Š2575224772 _7452.47/$Z) 2$ 7272!7" 77 42722417$# $ 4542;`45]r2_4 &7z4542; 45;<45 8 0 1234567 89 8 8 1  9 77 522 !5"# 777 8$%5&'2(2)5*+,2$77. 23456*/52'2(2)5012223 4"5 775 12 6$ *+* 7. 27("589,256$ *+*2: 225 7.7 27("589'2(2)5$ *+*2: 225 ;#52562<=77>?@ABCDEFGHDIJKLDML@NK@OFPQRSTUVWXYZV[\]RTR^X_`abVcb RdaReX]fgRhijklmYno]pqRVrashtu]YvXRUwV € ƒ„… | >ŒŒP xyjklmz{ }~ jklm‚ †l‡{jˆk‰m‰Š‹ sh[ZXŽsReX   ‘ kxjmklm‡{ jˆk‰m‚ƒ„…“ „’ Ž”V•h]Ra–V_`abVcb]fgRhij[b—X˜™~š~›œjˆk‰mŽ”V•hRrž_`abVcb[RŸ‰]fg Rhij  ¡¢£ € | ¤k‰m{ ~ jklm¥¦§k‰lm†l¨©ªD‰{«“|“}“¬¬¬  0 98 6 12345 7 2 4 23 4 356 8 !"!#$%& '()*+,-'-,./ 4 5 1 2 20 42 45 3 91234:; 23 431234 23 4< 678 =>?@ABCDEDEFGHIJKLKMNOPQPRHSNHTUHKV WX89Y7Z7¡¢DEDƒ£–.+—˜!+"*ˆE¤Ua¥¦Kdl H[§NKedN‹ŽUJK[^¨7‹dHh©N HªN`^KcJHh]NveTN9Y7Z7¬­DEDE®KeKdl JrvTeKdlJ¯LKkU^KaHIJK°i±i¥`[iHh]NveTN9Y77B½¾¿À@¬Á¿CÂÃ>½>Ä@ÅƁǿÈÇÉÊ¿@ÈËÌÅƁǿÈÇÉÃÆÊ¿@È>́ >Î@ Ÿ @>@Ï>ÐÑDE»ƒÒÓÔÕ).Ö!"!×Ø.",.ˆEÙÚpHhkN`ÚÛÜÝ®Ke bd lnHKdlbU]NHoJKeÞJbU]NHoJHªN`^KcJ‹d^KaHIJK°i±i¥`[iHh]NveTNß ß7p HKVLKàL±UŠNvqUge[hUihá¥UNiJjkKdl 2 4vwxJ^|KUâ[‹dv{NKN`Kãk±zU 98 0ä³ 2 4µ2345 åä2345 2 4 3 ƒæžçˆ 2 0 1234536789 9 9 1 6!"6#$# %&'() *+,-,.-/0123%456789:;<=9>?@A9BACD?E9;B5F@5G;)2HIJK4LMK4J3N MOPIQPJ3NMOPMRSTP1KSUMVPWXYXZ[XM\N]I^_#_M`aba Y3c]3dI[\3X\ePIZ3XPfgK4#]hiP]jkgYl3 rq %&'v) mno#p67n67 #tu6#$# s 12345367^989 9 1 n^w n6tu6#  %&'0) xy,-z{12|2HIK4P}]IK4P~ag3SUMVPWXYXZ[XM\N]I€9‚ ƒ3]} mo„#p7€6n6 ‡ ˆ mo…#p7€6†6w 6 ^w€8‰ % & ' Š ) „  mno#p766w €8€^ mno…#p7€6†n6w €8€^ %&'‹) 12|23 Œ-Ž‘,z’“”•-Ž-–,•—˜,™š›˜,™-œ-ž, *+,-,.-/012Ÿ2HIK4SUMVPWXYXZ[XM\N€  ¡3¢£baY3c]3MVPa¤PIZ3X¥[PfgK4 ]hiPS¦3§[¨no#p 1K©ªP]jYl3 rq 8 ¨no#p67 #tu6#$#7¬n6967^989 ­­­ «q 0 12234567829 2 575 2 55 5 52 !"#$%&' () * 58+2 10 . 5#,$%6$7,-.7879::: !"#$%&#,%- / #$%34 20 12223; <'=5 C D . ? #%#$%>- 8@#A%B H?@#,%IJ3#,$%B?!#,%345#,$%K EFG -?G#,%7, ¡ 20 10 . žh#$%#,%- 8/ #$%IŸ3#S,$%6$>-?h#,%7, ¡ 20 QP < _e5IŸ3#,$%-IJ3$B345$ 83; <55 C D ? # A % G #ž%#$%>- 8 B H?G#,%IŸ3#,$%B?h#,%IŸ3#S,$%K EFG 0 1234567894 7 84 9 1 44 74 ! "#5 $%&'()*)+ ,-./0.$%&'()*)+ 123456789:;<=>?@A=>BCD8E7FGH 9I FJ4 KLG5 1'()*)+ MN7OP/Q.R ST U4O&/Q.R SVMN767Q$W ,R S5I X557 %P'()*)+ 12345678Y:Z[\]^_`_ab@_cde_fg==D8h 9I FJ4 KLG5 1 '()*)+ , on ijkQl m qrs/Q0./0.t0RS pn uv34wx78y8z 4{ 94" 71'()*)+ , .'/).(/().+ -P|}/0.~R(Q-&|/0.~ /‚(€ ƒ) .'/).(/().+ -&|}/0.~RQ-P|/0.~ /‚(€ ƒ)  .'}/).(}/().(Q/).Q/().+ -P|„/0.~R(Q&-P|/0.~ /‚(€ ƒ) .'}/).(}/().Q/).(Q/().+ -&|„/0.~R(Q&-&|/0.~ /‚(€ ƒ) 78Y …†‡4‡4ˆ‰‡Š‹‡Œ‡‰4‰Ž3w‘’†‡4‰4“3”•3– —˜™š›š 78Y87 …†‡4‡4ˆ‰’‘3–œ™Œ’ 78Y89 …†‡4‡4ˆ‰—˜™š›š4™4•3 12345678y:žŸ ;<¡>¡>¢£¤¥@¦e_¦>§@>¨=D8E7FGH 9!©ª41« ¬ M9 ­ 9MN74 I®ƒ)h !©I FJ4 KLG5 '()¯)+ , °L7 1±7J4 ²T³´V89J4 4 1µ7MN7 °L71±7J4 ²¶ 7 · 4¸5MN7L"1¹5 º44 »M91¹5 º4 ²H { n o /¼½©./0.R ƒ€) /0(¾.©/¾.t¾ :¿ÀÁD pn 0 1 1 1 1 1 5 23 14 1 167828685869 4 2345  42 45 256!""#$%&'()*%+*,)-./)$01%*%2-345).26 78$01%1%9*$/-:;<$=8,)>$%?1-%2-$@%AB$4C-:?-:DE5)FGH I JKL FM ILNO FP IQRSTD [Z W U 2V35 XYX" 2 !]!F ^2 !]^F #5 ] _] `abcd \Z e 2V3U5  H e2 e5 f 1 1 U 1 12V351 16g82868586 [Z h i 2V35 XYX" 2 !]!F !2 !]^F #5 ] _] `abajd \Z e 2V3h5  M e2 e5 f 1 1 1 1 h 1 3 5 2 16g82868586 1V 1 [Z k W 2V35 X" lm 2 !]!F 5 ] _] `abaad \Z e 2V3k5  P e2 e5 f 1 k1 1 12V351 16g82868586 nn opqqrsqtusvswxyz{x|}~x€‚x€ƒ„|}~x€q}‚x€ …†‡ˆ‡ˆ‰Š‹Œ‡Žˆ‘’‡Œ‡ˆ“”•–—ˆ˜“‘’‡ˆ–™šX"b›˜œ•žŸž žˆž’ ˆ“””¡ ¢£`•ˆŒ‡• ’¤d‘’‡ˆ–™šX"‡ˆ˜”¢•ˆ“”‹Œ‡Žˆ• ¥¦§ §"b ¨©uª`«¬•ˆŒ‡• ’¤d­®$%8' 26 .4¯1:°)78'®$$%<1$±)>-7² 1³B%8'2 =5)1%´µX"- ¶ · 2  ¦7 7" `aba¸d 26 !2 ! - !"7 7¦ 0 123 4567894678 7 45678945678 45678945678 7 !"# $"4%678&'() *$"# +(, -( .(/2 $"467801 ( 2 342 5 6 4 6 7 8 4 2 7 4%6789 467842 7 7 4%67894678 7 8 4%67894%6784%678945678 7 9:;<=>?@ABCDEDEFG@H42456780$I5678*$"J,#2K L$*M0$4%!I% *$"J,#2K L$( .(/240$I,N 7 O X PQR45678SI5678T94UV6W8IUV6W8 PQR4%678SI%678T94UQ6W8IUQ6W8 Y Z PVR45678SI%678T94UV6W8IUQ6W8 PVR4%678SI5678T94UQ6W8IUV6W8 0 ?@[@\ ]^_<_<`a_bca?@o@p L4!I*$(+( $" 2K L$( 2 30$ qr( ,N&Ls tu O"v w xwy 4&z r( w {|}~€‚|}~}*$r( ( ƒwz„2+0$ &… †( {‡ ˆ2† Ž ’I6‘8“‘ ”• ‹ 4 6 7‘ 84 6 7‘ 8 64S I 8 6 7 89 ‰Š Œ68% ‰Q64S I867896‰Q486786‰QI8678– ‰— Š — — — — 4S I — ‰Š — —59˜4˜5˜I˜5 Ž ‹ 64‰Š™‰Sš™‰šI86789 Œ68% 467‘8467‘8’I6‘8“‘ ”  ‰Q64‰Š™‰Sš™‰šI867896‰V486786‰VI8678– 01 2 2 2 2 2 9 3 4 2 3 9 2 56758758 2  ! "# $%&'()*+,+-./3091 23404506789:;<7=<>;.?@A;6BC7<7D?EFGGHEFGIH EFGJHEFGKLM6BC7C7N<6A?OP/Q6RM@S?O67TC?7D?6U7VW6XY?OT?O _ ` 354Z69 \][4^ b33cdd33c3 a_ d3dcdd3dc3e9cfc0g0hiij k5l354Z69mn n5l3n5l9no 2 2 2 2 Z 2 4 9 3 2 3 9 2 56 2 `_b [ Z 35675487589 \]4^ 333cd333c3 a_ d3dcdd3dc3e9cfc0g0hipj k5l356754Z87589mn n5q3n5q9no 2 2 2 2 Z 2 3 4 9 2 56758758 2 2 3 9 `_b r [ 35675487589 \]4^ a_ 33cd333c3 d3dcd33dc3e9cfc g0hisj k5l356754r87569mn !ntq3ntl9no 2 2 2 2 r 2 4 9 3 2 3 9 2 56758758 2 `_b r [ 35675467589 \]4^ 33cd333c3 a_ 33dcdd3dc3e9cfc0g0hiuj 00 12345289276892 4 4 4 4235 4 42 4   6 5 7 5  2892892  !"5# $%&'&!%( )*+,!"%,&!*-./01%-!2)3&!)45,6"7, 890:0;)!<(=>?!@?A>B,6C>)3&!?!D,EFGHIJ#EFGHKJ$%)3&!&!L?)C,MN*')1% 6O,M)!P&,!D,)Q!RS)TU,MP,M ZY\ V 452 927892 4 W4/0 X 54 9] 954 ^] _ 4] `]: a0bcde [Y 12452 927892 4 4 4235 4 42 4    5 7 2 92892 5 ZY\ V 452 927 928 4 W4/0 X 54 9] ^54 ^] _ 4] `]: a0bcfe [Y 12452 927 928 4 4 425 4 423 4    5 7 2 92 928 5 ghB*5: ij890:0;:)!<(=>?!@?A>B,6C>)3&!?!D,FGHk#FGHl# FGmn#FGmF$%)3&!&!L?)C,MN*')1%6O,M)!P&,!D,)Q!RS)TU,MP,M ZY\ V o 452 927892 4 Wp/0 54 9]^q ^54 9]9q [Y 954 ^]^q 954 ^]9q _ 4] `]:a0bcre 12452 927o892 4 4 s4 4235 4 42 4   o 5 7 2 92892 5 ZY\ V o 452 927 928 4 Wp/0 54 9]^q ^54 9]9q [Y ^54 ^]^q ^54 ^]9q _ 4] `]:a0bcte 01 2345639 34 87 3 5 5 5 5346 5 53 5   7 6 8 6  39 39 3 !  56389 5  65"#$% "65"#"% "65$#$% $65$#"% & 5# '#()0*+,23456389 5 5 .5 5346 5 534 5    6 8 39 6 !  5639 38 3 5  "65"#$% $65"#"% "65$#$% $65$#"% & 5# '#()0*+02345639 38 3 5 5 .5 536 5 53 5    6 8 39 3 3 6 /0102 3456567859:86;8<=>?@A=B45686C?D:EBFGH IJ?6FK/0//)LMNONOPQRSTUVWXOYZO[\-0]^_^`a6bcdefg^hijgkl`hmng ^_`gd^mopqrsm6l` o^thud^vwxwyzmwhijge_{g|"(}h^~a€^‚ x€sgeƒ€„…q†‡ˆ‰„…q††ˆ‰„…q†Šˆ‰„…q†‹ˆŒ`hud^d^ŽihŒwhƒgz‘mchl`e’gzh^“d g^”gh•^–h—˜gz“gz  568 65$# $65"# ™š 5  | $65"$# "65""# } 5# '# )0*+1  œ 5  6 œ5 68 5 ›6 (™2568 ™š ™š  56™š ™8 ™ 5  |65$# "65"# 01 23456278234565789 478 7 0 11   3   3 43 8468348 48 # $ 43 8468 !" &53462782346578 %# 23456278234565789 478 7 0 1'   3 3 43 8468348 48  $# 43 8468 ! " &3462785346578 %# 53456278234565789 478 7 0 1(   3 3 43 8468348 48  )*+,-./01233 4567895:-;?95@17.A1B+C1&5""975D15E1*5,< BFG9B?151*5H/>I-789595JKI7.A1L,15E1*5,;^*3;7.A1B+C1&5""975D<_-K5`K>-21Ba-bcNdef0bcNdgf0bcNdhf0 bcNdifL,789595JKj/.7L;k7a1*l3Y7=,Bm1*75n915o17p5q/7Fr1*n1* $# 43 3462782346578 8468 ! " & %# 23456278534565789 478 7 0 1s    3 8 4 6 8 3 4 8 4 848   3 43 $# 43 8468 ! " &3462785346578 %# 23456278234565789 478 7 0 1t   3 3 43 84683484 848  $# 43 8468 ! " &53462782346578 %# 01 23456278234565789 478 7 0    3   3 43 84683484 848 % & 43 8468 "#!"$ (3462785346578 '% 53456278234565789 478 7 0 )   3 3 43 84683484 848  *+,-./012343 56789:6;.<=022>-?@:6A28/B2C,D2(5$$986E26F2+6-= CGH:C@262+6I0?J.89:6:6KLJ8/B2M-26F2+6-=M.B28N: 01 2345678 9 8 636336 636738!"#$%&'())*+(,-./012.3.45/16.,7(&,7 89/.&5:(;<=.)>*?7,7(&;@(&.&5:((A5BCDBEBCBBDBF,G*8>*CFDH2I JA52.389/;K(,@(&L(MN/&OBMBPQI RSTUVWX"YZX[!"#\]^]_`a]bXc!dXeV]^]_ !f]gRSTUhi!Y\[jakUXl!!f]XmUn"oXp!dqrU!o!XS`Uq !Td!o!!"#]st]X`!uUhavt!wxPyz{|}~}Vh€X[ !"#gTdw V‚``!ƒ„`VU…qS`g†`"_Y\‡aXS`Uq !Tw kU!"# ]st]ew !sU[ja!o!]^]_!f]!dXSTU!o!VW[ˆn"‰Š`" ‹VW0gŒ\‹VW0g1\‹VW0g\‹VW0gŽ\‹VW0g\‹VW0g0\‹ VW0g00[‘ˆn"‰0g’XS“Xh€X[!"#g 63”•8w .–(),G*—&˜—(&L(.&™—.3/10()š@(&?›œœœ,7žŸ 5¡œ¢?7 89/,7(&;@(&.&5:(£&'().3;K(,@ 88 ¤34567¥¦§63¨©ª3«6¥34¬67 ­^X]v®UXS¯[a]_X"YZXlˆŠ°rU ±y²³±´³Pµ±´³ [jaµ±´³Vh!TXSvj!g­^XyVXToXc ·¸¹z ·¸¼z º º yP¶·¸¹zº´·¸¹z»¶·¸¼zº´·¸¼z»½½½»¶zºº´¾ ’g0$ ’g’$ 01 23456789 567 9 59  !"#$%&'$()*+,!&-., /0$(12/1$%)(3&456+78&9:;<=0/! "#$%&'$()*+,!&-.,/0$(12/1$%)(3&)>)(2?@-02(A@(B$CD5E>&(F+,G$ H(IJ$%&KL$()M$NO$% PQ9R S:; ?@A3 34B 45 CDEF G HGIJ 6K L4 G M NOPQ1R " # 0&(123$45)S+( $%& 67 " # 45 23 $ ! 1 )S+( 2708)S+(898 $%& TUVWXYZ<[ 6\ 3 4]3\ EM^6@ _454 `E@ a b =Ycd efghijklmnolmpqdrogstupvpwxykszx!{|zrjklmnolmlmdlm}gw~d rl€w‚lmgjƒlwhvlm „…}†…„…} ‡!ˆˆ!‰ <Š‹Œ= „… „… Žxppnxykx‘l’x“lznxykx‘l’dln”k }‡!}!}•‡!}•!‰ }0}•–‡!ˆˆ! > 4]3<Š‹Œ=—@ ; : # ( – & }0& ˜ 0&()*+( †( +-.()S+( $%& TUVWXY™Yšzxg›lyhiœlnlwlwx‘ggj›lmrogsžxwŸkw lŽxppp lwn¡p mxŸ¢roglwx‘gnolw£gnlwzrogwzrnxykwx¤l0gjkuyl¥x“lg¦p§kdr¨g R{ cƒrlmwx‘r©Rpqd€w‚lmgjƒlwªd€¥dp« „…© „…© ‡!¬¬!ˆRˆO „… „R… 01 2345467849 49 2 546784 57   !"#$%&'(!)*+ ,-.+! / 0 4356789:5;<=:59>=:5?7<95 123 @ABCDEFEGHIJKL4HM H N NOPKQ5 HR4OSOH467K 4HT7HU V WXIYJHIJKL4HM HYU454ZQYH[\JH]^ NX7_ NK]34Q S` 54ZQOa b N OPKQYc9 YcdOVe34fg` 8Hh i NYh4OPKQYc9QQj45^ 2kOH467 K 4VWMQ NH4 QgYHlQm JH]^ NYcM HOH7nZ 5o Np7 qrs tqu fgxxgy z{|}~ qr uqgu vw Yc\ N5Su vw €€` K4 QY‚OHY4ƒYK4 N NOPKQ2 ` Y„Yc… NYH† N OPKQV ‡ƒ7KQY4ƒJHˆJYU454ZQO7_4YHM u g qquYU42 e YHl546784 57 g qqg‰YU4 2 xx Š‹Œ+ !'"(!Ž("+‘’"“'(”'%•–—˜™š-"•-›œ"+•,)*+ + %!™%ž%"+g–— Ÿ,',!š‘) %%¡+ ,!%+!"#$ / 0 t g ¢5g9>=5 123 / £4 0 t z{|«~  9>=5¢5789¤gs ‰4¢¤59>=¤g 123 ª u t¥¦ 4 s vw¤ § 9>=¤g¨f¢5¨©¨ ,-™+ ‘¬Ÿ ¥­ ¥­ 4¢5 § ®9>=5®©® ‰4¢5 § ‰®9>=5®©® 01 234 56789 96 6693 !"#$%&!'()*+,-,. )*+/01#12345678$!"#$%&%$9:;",+7< 5"(5=!'>8$!"#$%&.$3:!"#$%&=!'> ?@!"#$%& G JK H V>W0 ABCDEF I L MNCDOPEFQCDFPERBCPESPTUCDE %$91AXYZO[ \]^_\[ %"(1NZQZU3::;`+71B3: :;",+7:aCDZPEbTNCDOPEFQCDFPE$3:'> 2343c 56789 96 669de9 6fghi969jklmin ?@!"#$%& Jq o ABCDEF pHI rqNCDOPEBCPESPTUCDEZ V>s0 %$91AXY1NZU%"(1BCDE3::;-&;::;N"t+7"3: uvw!3x> N{3-3"t3:)4)*|,*}~%w%€}w:%w%€}w|, v,91y Nz1y :;N>‚ ƒC„ETy N{Ny{FHAy N{FA…Fy NzNyz V>10 N{UyzFAUyzOy NzUy{ V>0‡0 ƒ†C„ETy ƒ…C„ETy N{Uy{FAUy{Fy NzUyz V>000 ˆ‰96mŠ2323‹ŒŽ‘’N“Œ”•–—˜–™•š›œ˜‘–žŸ• ‘•˜ž›¡HI‘‘’U ˜¢£¤•¥¦§•š›–¨˜ T­¶Œ’·Œ„¸a³ Œ©ª«žA¬ T­®–¤–¯•–°Œ’±–Ž²a³´¦§•šŽµ ˜ ƒC„E¬ ŒŒ©ª«žƒC„E¬ T ­¶Œ’·Œ„X¹®–¤¥¦§•š–º¤•»¼½¾©–¯•–°Œ•šŒ¿’ ´žÀ •Á––º •š›Â•ššŒµ•ÃMOIZIR¶Œ’·ŒUXÃMOIZIR‘ĦŘ˜ £ÆŒ Ç ƒ C„E È ƒ C ­ E o … … ËÌÍC„DEF ƒ†C„EÍÎ ÏC„DER V>0V0 BCDET HƒC­EF MƒC „ E ƒC „ E Éʆ
- Xem thêm -