Tài liệu Các thành phần cơ bản của snort

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 209 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Snort SNORT LÀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO MẬT MÃ NGUỒN MỞ VỚI 3 CHỨC NĂNG CHÍNH: - A PACKET SNIFFER - A PACKET LOGGER - HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRIỂN KHAI TRÊN MẠNG (A NETWORKBASED INTRUSION DETECTION SYSTEM) Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 1 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Ưu điểm của Snort - MÃ NGUỒN MỞ. - THỰC HIỆN TRONG SUỐT VỚI NGƯỜI DÙNG. - CHẠY TRÊN NHIỀU HỆ ĐIỀU HÀNH: LINUX, WINDOWS, MACOS X... - CÓ ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG CỦA 1 IDS/IPS. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 2 Các thành phần cơ bản của Snort Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông PACKET DECODER: BỘ GIẢI MÃ GÓI PREPROCESSORS: BỘ TIỀN XỬ LÝ. DETECTION ENGINE: BỘ MÁY PHÁT HIỆN LOGGING AND ALERTING SYSTEM: HỆ THỐNG GHI VÀ CẢNH BÁO. OUTPUT MODULES: CÁC MÔ ĐUN XUẤT. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 3 Cơ chế hoạt động của Snort Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 4 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Chọn lựa sản phẩm 1. 2. 3. 4. 5. Các yêu cầu tổng quan. Các yêu cầu khả năng bảo mật. Các yêu cầu về năng suất vận hành. Các yêu cầu về quản lý Đánh giá sản phẩm Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 5 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Yêu cầu tổng quan - Đánh giá môi trường hệ thống mạng - Mục tiêu - Chính sách bảo mật - Hạn chế nguồn tài nguyên Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 6 Đánh giá môi trường hệ thống mạng Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông TRƯỚC TIÊN CẦN HIỂU VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG MẠNG VÀ HỆ THỐNG CỦA TỔ CHỨC: - CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA MÔI TRƯỜNG IT - CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG AN NINH HIỆN TẠI. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 7 Đánh giá môi trường hệ thống mạng (tt) Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA MÔI TRƯỜNG IT: - SƠ ĐỒ MẠNG, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC KẾT NỐI, SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ CỦA CÁC HOST. - HỆ ĐIỀU HÀNH, CÁC DỊCH VỤ MẠNG, VÀ CÁC ỨNG DỤNG CHẠY BỞI MỖI HOST. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 8 Đánh giá môi trường hệ thống mạng (tt) Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG AN NINH HIỆN TẠI: - CÁC IDS/IPS ĐANG TỒN TẠI. - CÁC MÁY CHỦ LOGGING ĐƯỢC TẬP TRUNG. - PHẦN MỀM ANTIMALWARE. - PHẦN MỀM LỌC NỘI DUNG. VÍ DỤ: PHẦN MỀM ANTISPAM . - CÁC THIẾT BỊ FIREWALL, ROUTER, PROXIES. - CÁC DỊCH VỤ MÃ HÓA VIỆC TRUYỀN THÔNG: VPN, SSL, TLS. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 9 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Mục tiêu SAU KHI THU THẬP VỀ TRÌNH TRẠNG HỆ THỐNG ĐANG TỒN TẠI, NGƯỜI QUẢN TRỊ NÊN TRÌNH BÀY CÁC MỤC TIÊU (VỀ KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG, KỸ THUẬT) CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI IDS/IPS. CÁC CÂU HỎI SAU SẼ GIÚP ĐẠT ĐƯỢC VẤN ĐỀ TRÊN: - LOẠI NGUY HIỂM NÀO (THREATS) MÀ IDS/IPS CẦN PHẢI BẢO VỆ. - CÁC HÀNH ĐỘNG VI PHẠM VIỆC SỬ DỤNG MẠNG NHƯNG CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 10 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Chính sách bảo mật CHÍNH SÁCH BẢO MẬT HIỆN TẠI NÊN ĐƯỢC XEM XÉT TRƯỚC KHI CHỌN LỰA SẢN PHẨM. CÁC CHÍNH SÁCH NÀY SẼ CUNG CẤP CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT MÀ IDS/IPS SẼ PHẢI ĐÁP ỨNG. BAO GỒM: - CÁC MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH. - CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG HỢP LÝ HOẶC CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VỀ QUẢN LÝ. - QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM CHÍNH SÁCH Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 11 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Chính sách bảo mật (tt) CÁC MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH: GIÚP TRÌNH BÀY CÁC MỤC TIÊU ĐƯỢC ĐỀ RA TRONG CHÍNH SÁCH (TÍNH TOÀN VẸN, TÍNH BÍ MẬT VÀ TÍNH SẴN SÀNG) Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 12 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Chính sách bảo mật (tt) CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG HỢP LÝ HOẶC CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VỀ QUẢN LÝ: CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG LÀ MỘT PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH AN NINH. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 13 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Chính sách bảo mật (tt) QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM CHÍNH SÁCH: QUY TRÌNH NÀO BAO GỒM CÁC HÀNH ĐỘNG MÀ IDS/IPS SẼ THỰC HIỆN KHI PHÁT HIỆN ĐƯỢC SỰ BẤT THƯỜNG. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 14 Hạn chế nguồn tài nguyên Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông XEM XÉT NGÂN SÁCH MUA VÀ “HỖ TRỢ VÒNG ĐỜI” CHO CÁC SẢN PHẨM PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM IDS/IPS. NHÂN VIÊN ĐỂ GIÁM SÁT VÀ DUY TRÌ IDS/IPS. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 15 Hạn chế nguồn tài nguyên Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông XEM XÉT NGÂN SÁCH MUA VÀ “HỖ TRỢ VÒNG ĐỜI” CHO CÁC SẢN PHẨM PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM IDS/IPS. NHÂN VIÊN ĐỂ GIÁM SÁT VÀ DUY TRÌ IDS/IPS. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 16 Yêu cầu khả năng bảo mật Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông CÁC KHẢ NĂNG BẢO MẬT SAU ĐÂY CẦN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XEM XÉT TRƯỚC KHI CHỌN LỰA SẢN PHẨM: - CÁC KHẢ NĂNG THU THẬP THÔNG TIN - CÁC KHẢ NĂNG GHI LOG - CÁC KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN - CÁC KHẢ NĂNG NGĂN CHẶN Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 17 Yêu cầu về năng suất vận hành. Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông SO SÁNH VỀ NĂNG SUẤT VẬN HÀNH CÁC SẢN PHẨM IDS/IPS LÀ MỘT THÁCH THỨC, VÌ: - NĂNG SUẤT VẬN HÀNH PHỤ THUỘC VÀO VIỆC CẤU HÌNH VÀ ĐIỀU CHỈNH CỦA MỖI SẢN PHẨM. -HIỆU SUẤT VÀ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN THƯỜNG TỶ LỆ NGHỊCH VỚI NHAU. VÌ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN PHỨC TẠP YÊU CẦU NHIỀU KHẢ NĂNG XỬ LÝ VÀ BỘ NHỚ. - NHIỀU THÀNH PHẦN IDS/IPS KHÔNG DỰA TRÊN THIẾT BỊ PHẦN CỨNG CHUYÊN DỤNG. DO VẬY, HIỆU SUẤT CÒN PHỤ THUỘC VÀO HỆ ĐIỀU HÀNH. - KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỂ KIỂM TRA NĂNG SUẤT VẬN HÀNH, VÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG BỐ CÔNG KHAI. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 18 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Yêu cầu về quản lý ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA MỖI SẢN PHẨM IDS/IPS LÀ RẤT QUAN TRỌNG. BỞI VÌ NẾU 1 SẢN PHẨM KHÓ QUẢN LÝ SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ. KHẢ NĂNG QUẢN LÝ ĐƯỢC XEM XÉT Ở 3 YẾU TỐ SAU: - THIẾT KẾ VÀ THỰC THI - HOẠT ĐỘNG VÀ DUY TRÌ - ĐÀO TẠO, GHI CHÉP, VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT. Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 19 Đại học Công nghệ thông tin Khoa Mạng máy tính và truyền thông Thiết kế và thực thi VỚI ĐÁNH GIÁ NÀY, TỔ CHỨC NÊN XEM XÉT CÁC TIÊU CHÍ TỔNG QUAN LIÊN QUAN TỚI: - ĐỘ TIN CẬY - KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC - KHẢ NĂNG MỞ RỘNG BẢO MẬT Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 20
- Xem thêm -