Tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện của người dân ở huyện đảo phú quốc

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 380 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ NGỌC NƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾT KIỆM ĐIỆN CỦA NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hoà, 07/2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ NGỌC NƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIẾT KIỆM ĐIỆN CỦA NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 Quyết định giao đề tài: Quyết định thành lập HĐ: Ngày bảo vệ: Người hướng dẫn khoa học: TS. QUÁCH THỊ KHÁNH NGỌC Chủ tịch Hội đồng: Khoa sau đại học: Khánh Hoà, 07/2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các đoạn trích dẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của tôi. Nha Trang, ngày 22 tháng 07 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Nương i LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, quý Thầy Cô Ban chủ nhiệm của Khoa Kinh Tế, Khoa Sau Đại học Trường Đại Học Nha Trang. Trong suốt quá trình theo học, Thầy Cô đã tận tình chỉ dạy và trao dồi cho tôi những kiến thức thật quý báu giúp tôi có nền tảng cơ bản để nhận định và tìm hiểu các vấn đề thực tế trong quá trình làm luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Quách Thị Khánh Ngọc, người trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện đề tài. Cô đã giúp tôi định hướng nghiên cứu và dành cho tôi những lời khuyên quý báu, lời góp ý và phê bình sâu sắc giúp tôi hoàn thành nghiên cứu này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc công ty Cổ phần Điện lực Kiên Giang chi nhánh Phú Quốc, đặc biệt là Anh Trần Ngọc Lân – Phó Giám đốc Chi nhánh Phú Quốc chỉ dẫn cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Và sau cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người thân, gia đình đã là chỗ dựa vững chắc giúp tôi vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để hoàn thành tốt luận văn này. Trân trọng! Nguyễn Thị Ngọc Nương. ii TÓM TẮT Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện của người dân ở Huyện đảo Phú Quốc” được thực hiện với mục tiêu xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của các yếu tố đến ý định tiết kiệm điện của người dân Huyện đảo Phú Quốc; Từ đó đề xuất một số giải pháp giúp địa phương cũng như Chi nhánh Công ty Điện lực Phú Quốc trong việc thực hiện và khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích. Nghiên cứu được thực hiện quan hai giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Trong đó, nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng cách phỏng vấn sâu một nhóm gồm 5 khách hàng là người dân sử dụng điện tại Huyện đảo Phú Quốc và 3 cán bộ chi nhánh Công ty Điện lực Kiên Giang với mục đích là khám phá ra những thông tin mà tác giả chưa suy nghĩ tới, để hỗ trợ việc hoàn chỉnh bảng câu hỏi định lượng. Kết quả nghiên cứu này dùng để hoàn chỉnh mô hình nghiên cứu và hiệu chỉnh các thang đo. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng cách phỏng vấn trực tiếp 200 đối tượng khảo sát thông qua bảng câu hỏi. Việc lấy mẫu dựa trên phương pháp thuận tiện và xử lý số liệu, phân tích kết quả thông qua sử dụng phần mềm SPSS version 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 7 thành phần các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện của người dân tại Huyện đảo Phú Quốc đều có ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện trong giai đoạn hiện nay với tổng số biến hỏi là 22 biến và 4 biến ý định tiết kiệm điện. Phần cuối của luận văn là một số kiến nghị mà tác giả đề xuất đến công ty Cổ phần Điện lực Kiên Giang chi nhánh Phú Quốc nhằm nâng cao ý định tiết kiệm điện của người dân và một số hạn chế của đề tài. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................ I LỜI CÁM ƠN ................................................................................................................. II TÓM TẮT......................................................................................................................III MỤC LỤC .................................................................................................................... IV DANH MỤC HÌNH ................................................................................................... VIII DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................... X DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..................................................................................... VIII CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU ..................................................................................................1 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ............................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .....................................................................................2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát .............................................................................................. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU........................................................................................3 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .........................................................3 1.5. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI ...................................................................................................3 1.5.1. Ý nghĩa khoa học ................................................................................................ 3 1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn ................................................................................................ 3 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...............................................................................4 7. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI ...................................................................................................4 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...............................................................................6 2.1 LÝ THUYẾT HÀNH VI TIÊU DÙNG ....................................................................6 2.1.1 Định nghĩa ...........................................................................................................6 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng ......................................................7 2.1.3 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trong kinh tế xã hội và tâm lý học ....................12 2.2 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HÀNH VI TIÊU DÙNG ....................................15 iv 2.2.1 Mô hình nghiên cứu hành vi tiêu dùng trong Marketing ..................................15 2.2.2 Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior) ....................................19 2.2.3 Mô hình hoạt động tiêu chuẩn (The norm activation model) ............................ 22 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG .......................23 2.3.1 Các nghiên cứu nước ngoài ...............................................................................23 2.3.2 Các nghiên cứu tại Việt Nam ............................................................................31 2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ...................................................................31 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........................................................34 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................................................................34 3.2 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ - NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH .........................................35 3.2.1 Thảo luận nhóm .................................................................................................35 3.2.2 Thiết kế bảng câu hỏi ........................................................................................38 3.3 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC - NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG........................38 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu .......................................................38 3.3.2 Mẫu nghiên cứu .................................................................................................39 3.3.3 Kế hoạch phân tích dữ liệu ................................................................................39 3.3.4 Kiểm định độ tin cậy bằng cronbach alpha .......................................................41 3.3.5 Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) .....................................................................................................................41 3.3.6 Kiểm định mô hình bằng hồi quy tuyến tính .....................................................42 3.4 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ..........................................................................................43 CHƯƠNG 4 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TẠI PHÚ QUỐC ..... ................................................................................................................44 4.1 NHIỆM VỤ MỤC TIÊU CỦA ĐIỆN LỰC PHÚ QUỐC NĂM 2015 ...................44 4.1.1 Mục tiêu của năm 2015 .....................................................................................44 4.1.2 Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 ...................44 4.1.3 Sơ đồ tổ chức Điện lực Kiên Giang ..................................................................45 v 4.2 TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI .........................................................................................................46 4.2.1 Đối với kinh tế tại Huyện đảo Phú Quốc ..........................................................46 4.2.2 Đối với môi trường ............................................................................................ 48 4.3 QUAN ĐIỂM VÀ CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI ............................................................................................................................... 49 4.3.1 Quan điểm về sử dụng năng lượng của thế giới ................................................49 4.3.2 Chính sách năng lượng của Việt Nam và Huyện đảo Phú Quốc ......................50 4.3.3 Các chương trình đang được tiến hành.............................................................. 51 4.4 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 ..........................................................................................53 CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....................................................................54 5.1 MÔ TẢ MẪU ..........................................................................................................54 5.2 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ALPHA ........55 5.3 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA. ..58 5.3.1 Đánh giá thang đo các thành phần.....................................................................58 5.3.2 Đánh giá thang đo ý định tiết kiệm điện. ..........................................................64 5.4 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ALPHA ........66 5.5 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC ............................................................ 67 5.6 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ....68 5.6.1 Kiểm định ma trận tương quan giữa các biến ...................................................68 5.6.2 Phân tích hồi quy ............................................................................................... 70 5.6.3 Xem xét giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính .........................................73 5.7 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU VỚI Ý ĐỊNH TIẾT KIỆM ĐIỆN .............................................................................................. 77 5.7.1 Sự khác biệt với thu nhập người trả lời ............................................................. 77 5.7.2 Sự khác biệt với mức chi trả tiền điện trung bình hằng tháng ..........................78 5.7.3 Sự khác biệt với số thành viên trong gia đình ...................................................79 vi 5.7.4 Sự khác biệt với loại hình nhà ở ........................................................................80 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 81 6.1 KẾT LUẬN .............................................................................................................81 6.2 KIẾN NGHỊ .............................................................................................................81 6.2.1 Thành phần chuẩn mực đạo đức cá nhân ..........................................................82 6.2.2 Thành phần Nhận thức kiểm soát hành vi .........................................................82 6.2.3 Thành phần Nhận thức hậu quả .........................................................................83 6.2.4 Thành phần Giá điện .........................................................................................84 6.2.5 Thành phần Nhận thức trách nhiệm ..................................................................84 6.2.6 Thành phần Chuẩn chủ quan .............................................................................85 6.3 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI........................................................................................86 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 87 PHỤ LỤC 1 .....................................................................................................................1 Bảng câu hỏi ....................................................................................................................1 PHỤ LỤC 2 .....................................................................................................................5 Độ tin cậy cronbach alpha ............................................................................................... 5 Phân tích nhân tố khám phá EFA ..................................................................................13 Độ tin cậy cronbach alpha lần 2 ....................................................................................23 Phân tích hồi quy tuyến tính ..........................................................................................27 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa BCH Ban chấp hành CBCNV Cán bộ Công nhân viên ĐTXD Đầu tư xây dựng EFA Exporatoru Factor Analysis EVN Tập đoàn điện lực EVN SPC Tổng công ty Điện lực miền Nam KH Kế hoạch KMO Kaiser-Meyer-Olkin KT Kỹ thuật NAM The norm activation model PGĐ Phó giám đốc PPI Công ty sản xuất điện độc lập QLXH Quản lý xã hội SC Sửa chữa SCL Sửa chữa lớn SPSS Statistical Package for the Social Sciences SXKD Sản xuất kinh doanh TPB Theory of Planned Behavior TRA Theory of Reasoned Action TT Thị trấn TTĐN Truyền tải điện năng UBND Uỷ ban nhân dân viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mô hình thái độ - hành vi đối với một thương hiệu X ....................................7 Hình 1.2: Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người mua. ...................................7 H ình 1.3: Mô hình hành vi tiêu dùng ...........................................................................16 H ình 1.4: Mô hình nghiên cứu đề xuất .........................................................................32 H ình 1.5: Quy trình thực hiện nghiên cứu (Nguồn: Nguyễn Đình Thọ, 2007) ............35 H ình 4.1: Sơ đồ tổ chức Điện lực Kiên Giang .............................................................46 H ình 5.1: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện. ........67 H ình 5.2: Biểu đồ Scatterplot .......................................................................................75 H ình 5.3: Đồ thị P-P Plot ..............................................................................................76 ix DANH MỤC BẢNG B ảng 1.1 : Mô hình tứ diện về hành vi ........................................................................13 B ảng 1..2. Các học thuyết tâm lý về hành vi người tiêu dùng .....................................14 Bảng 3.1: Mã hoá thang đo............................................................................................39 B ảng 5..1: Mô tả mẫu nghiên cứu ................................................................................54 B ảng 5..2 : Hệ số Cronbach alpha của các thành phần. ...............................................55 B ảng 5.3: Hệ số KMO và Bartlett’s thang đo thành phần các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện. ........................................................................................................58 B ảng 5.4: Bảng phương sai trích .................................................................................59 B ảng 5.5: Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 1 ...................................................60 B ảng 5.6: Bảng phương sai trích ..................................................................................61 B ảng 5.7 : Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 2 ..................................................62 B ảng 5.8: Bảng phương sai trích ..................................................................................63 B ảng 5.9: Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 3 ..................................................64 B ảng 5.10: Hệ số KMO và Bartlett’s thang đo ý định tiết kiệm điện. .........................65 B ảng 5..11: Kết quả phân tích nhân tố thang đo ý định tiết kiệm điện. .......................65 B ảng 5.12: Kiểm định độ tin cậy thang đo sau khi phân tích EFA ..............................66 B ảng 5.13: Ma trận tương quan giữa các biến..............................................................69 B ảng 5.14: Bảng thống kê phân tích các hệ số hồi quy................................................70 B ảng 5.15: ANOVA .....................................................................................................71 B ảng 5.16: Các thông số thống kê trong phương trình hồi quy ...................................72 B ảng 5.17: ANOVA – thu nhập ...................................................................................77 B ảng 5.18: ANOVA .....................................................................................................78 B ảng 5.19: ANOVA – chi trả .......................................................................................78 B ảng 5.20: ANOVA .....................................................................................................78 B ảng 5.21: ANOVA – thành viên ................................................................................79 B ảng 5.22: ANOVA .....................................................................................................79 B ảng 5.23: ANOVA – loại nhà ....................................................................................80 B ảng 5.24: ANOVA .....................................................................................................80 B ảng 6.1: Thành phần cấu thành hành vi tiêu thụ điện ................................................82 x CHƯƠNG 1 . MỞ ĐẦU 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong những năm gần đây, cả thế giới đang đứng trước mối nguy cơ đe dọa về biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, lũ lụt xảy ra thường xuyên; nhiệt độ trái đất đang dần ngày càng nóng lên, ô nhiễm môi trường trầm trọng do hiệu ứng từ khí thải càng nhiều; nguồn năng lượng đang bị khai thác và sử dụng một cách lãng phí, gây hậu quả nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân trên là do việc sử dụng điện của chúng ta nhiều và quá lãng phí. Hiện nay Việt Nam đứng tỉ lệ cao trong việc dùng cho ánh sáng sinh hoạt so với các nước khác. Chính vì ý thức của người dân chưa cao; mặt khác đa số còn có suy nghĩ việc tiêu hao năng lượng điện do chủ yếu ở các thiết bị điện tử: máy lạnh, máy giặt, tivi, tủ lạnh… Còn ở đèn chiếu sáng trong sinh hoạt rất thấp và không đáng kể. Đây chính là những quan niệm rất sai lầm nhưng lại ảnh hưởng đến hành vi chiếm phần đông người dân Việt Nam. Vì vậy, để giáo dục tư tưởng, ý thức người dân Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách kêu gọi, vận động sử dụng tiết kiệm điện trong sinh hoạt; nhiều mô hình “tiết kiệm”trong khu dân cư ; hay việc thực hiện “Giờ trái đất” cũng là một trong những hành động mà cả thế giới cùng nhau chung tay kêu gọi “tiết kiệm và sử dụng điện đúng mục đích”. Bên cạnh đó, ở nước ta và trên thế giới có rất nhiều cuộc hội thảo khoa học, rất nhiều công trình nghiên cứu các thiết bị phục vụ cuộc sống hàng ngày sao cho thật sự tiết kiệm mà vẫn mang lại hiệu quả cho môi trường. Như vậy, “Tiết kiệm điện” tuy là một vấn đề không xa lạ, mới mẻ; nhưng hiện nay, nó vẫn mang tính nóng bỏng và thật sự cấp thiết. Vì các chủ trương, chính sách có hay đến đâu, những thiết bị được nghiên cứu có hiệu quả thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu như hành vi sử dụng điện của người dân không có ý thức tiết kiệm, thì những việc làm đó cũng chẳng mang được kết quả gì. 1 Qua nghiên cứu tầm quan trọng và cấp thiết của vấn đề trên, tôi chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện của người dân ở Huyện đảo Phú Quốc” làm đề tài cho luận văn của mình. Tuy ngành lĩnh vực về điện không phải là công việc chuyên ngành của tôi, nhưng với trách nhiệm của một người dân, tôi muốn vận dụng vốn kiến thức của mình đã được thầy cô truyền thụ để làm một việc gì đó có ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức của mỗi một người dân trong việc sử dụng và tiết kiệm điện, và đó cũng chính là trách nhiệm của mỗi một người công dân Việt Nam muốn xây dựng và phát triển đất nước thì phải thực hiện việc tiết kiệm điện và sử dụng có hiệu quả. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu này đi xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của các yếu tố đến ý định tiết kiệm điện của người dân Huyện đảo Phú Quốc; từ đó đề xuất một số giải pháp giúp địa phương cũng như Chi nhánh Công ty Điện lực Phú Quốc trong việc thực hiện và khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu tổng quát đã đề cập ở trên, nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau đây: 1. Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện của người dân ở Huyện đảo Phú Quốc. 2. Kiểm định mô hình giả thuyết và xác định các thành phần tác động đến ý định tiết kiệm điện của người dân ở Huyện đảo Phú Quốc. 3. Dựa vào kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm giúp người dân nâng cao ý định tiết kiệm điện ở Huyện đảo Phú Quốc. 2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Trên cơ sở xây dựng bảng câu hỏi nghiên cứu để phỏng vấn trực tiếp những khách hàng sử dụng điện ở Phú Quốc tác giả đặt ra một số câu hỏi cho nghiên cưu này như sau: Các yếu tố nào ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện? Mức độ tác động của những yếu tố đó đến ý định tiết kiệm điện như thế nào? Và những giải pháp để người dân ơ huyện đảo Phú Quốc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn? 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Sự ảnh hưởng của các nhân tố liên quan đến thái độ, mức độ kiểm soát và cảm nhận đối với ý định tiết kiệm điện. Phạm vi nghiên cứu: Đề tại thực hiện điều tra, khảo sát đối với các khách hàng sử dụng điện tại huyện Phú Quốc, nhưng tập trung tại TT. Dương Đông và TT. An Thới. 1.5. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 1.5.1. Ý nghĩa khoa học Đề tài này giúp đóng góp cho việc nghiên cứu hành vi sử dụng và tiết kiệm điện trong khoa học như sau: Từ kết quả nghiên cứu đề tài làm góp phần cơ sở thực tiễn và lý luận để ây dựng mô hình nghiên cứu hành vi sử dụng và tiết kiệm điện. Là cơ sở khoa học cho việc định hướng, xây dựng các chương trình tiết kiệm điện tại Việt Nam. 1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn Giải đáp những nguyên nhân nào ảnh hưởng đến hành vi sử dụng và tiết kiệm điện của người dân; để từ đó giúp địa phương, Chi nhánh Công ty điện lực Phú Quốc thực hiện có hiệu quả, thực thi các biện pháp nâng cao ý thức sử dụng và tiết kiệm điện 3 của người dân. Từ đó hạn chế việc lãng phí nguồn năng lượng, giảm thải ô nhiễm môi trường, giúp kinh tế Phú Quốc ngày càng phát triển theo hướng bền vững. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này được thực hiện thông qua hai bước chính: Nghiên cứu sơ bộ sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu chính thức sử dụng phương pháp định lượng. Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng nghiên cứu định tính với kỹ thuật thảo luận nhóm và phỏng vấn sơ bộ. Mục đích nghiên cứu này nhằm điều chỉnh và bổ sung thang đo ý định tiết kiệm điện. Nghiên cứu chính thức được sử dụng bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp được sử dụng để thu thập thông tin từ người dân ở Huyện đảo Phú Quốc. Thông tin thu thập về được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Thang đo sau khi được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra độ tin cậy Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy được sử dụng để kiểm định và so sánh hai mô hình nghiên cứu. 7. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI Nghiên cứu này được chia thành sáu chương với nội dung như sau: Mở đầu: Chương này giới thiệu ngắn gọn về đề tài nghiên cứu, lý do hình thành đề tài, mục tiêu, ý nghĩa, đối tượng và phạm vi của nghiên cứu. Chương 1. Cơ sở lý thuyết: Chương này giới thiệu các khái niệm về một số khái niệm và cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu có liên quan, sau đó giả thuyết được xây dựng dựa trên các khái niệm cơ bản. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu: Chương này trình bày các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu. 4 Chương 3. Hiện trạng sử dụng năng lượng điện tại Phú Quốc: Chương này trình bày hiện trạng sử dụng năng lượng điện tại Việt Nam nói chung cũng như tại Huyện đảo Phú Quốc nói riêng Chương 4. Kết quả nghiên cứu: Chương này trình bày và thảo luận về các kết quả phân tích và kiếm định các giả thuyết nghiên cứu. Chương 5. Kết luận và kiến nghị: Hạn chế nghiên cứu được xác định và khuyến nghị của nghiên cứu cũng được thảo luận trong chương này. 5 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương 1 đã trình bày tổng quan về cơ sở hình thành, mục tiêu, phạm vi, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu. Chương 2 sẽ hệ thống cơ sở lý thuyết về hành vi tiêu dùng, các nghiên cứu liên quan. Từ những cơ sở lý thuyết này, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện của người dân ở Huyện đảo Phú Quốc. 2.1 LÝ THUYẾT HÀNH VI TIÊU DÙNG 2.1.1 Định nghĩa Do đã có rất nhiều nghiên cứu về hành vi khách hàng tiêu dùng nên việc có nhiều định nghĩa về hành vi tiêu dùng là điều khó tránh khỏi, mỗi định nghĩa của các nhà nghiên cứu đều có một ngôn từ riêng. Tuy nhiên, nhìn chung thì chúng vẫn có một ý nghĩa nhất định trong việc giải thích cho người đọc hiểu rõ nhất về hành vi tiêu dùng của khách hàng. Để khách quan hơn, tác giả xin đưa ra một số định nghĩa tiêu biểu sau: “Hành vi tiêu dùng chính là sự tác động qua lại giữa các yếu tố kích thích của môi trường với nhận thức và hành vi của con người mà qua sự tương tác đó, con người thay đổi cuộc sống của họ” (Theo hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, 2000). “Hành vi tiêu dùng là những hành vi cụ thể của một cá nhân khi thực hiện các quyết định mua sắm, sử dụng và vứt bỏ sản phẩm hay dịch vụ” (Kotler, 2008). “Hành vi tiêu dùng là một tiến trình cho phép một cá nhân hay một nhóm người lựa chọn, mua sắm, sử dụng hoặc loại bỏ một sản phẩm/dịch vụ, những suy nghĩ đã có, kinh nghiệm hay tích lũy, nhằm thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn của họ” (Solomon Micheal, 1992). “Hành vi tiêu dùng là toàn bộ những hoạt động liên quan trực tiếp tới quá trình tìm kiếm, thu thập, mua sắm, sở hữu, sử dụng, loại bỏ sản phẩm/dịch vụ. Nó bao gồm cả những quá trình ra quyết định diễn ra trước, trong và sau các hành động đó” (James F.Engel, Roger D. Blackwell, Paul W.Miniard, 1993). 6 Nhìn chung các định nghĩa trên đều đưa ra được điều cốt lõi của hành vi khách hàng là quá trình nhận thức và hành động từ kinh nghiệm tích lũy để đưa ra quyết định mua và thái độ sau mua của khách hàng đối với một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể. Theo M. Fishbein và Ajzen, trong Understanding Attiudes and Predecting Social Behaviour, 1980 thì hành vi tiêu dùng một nhãn hiệu nào đó là kết quả của một quá trình xuất phát từ niềm tin của người tiêu dùng về nhãn hiệu đó. Niềm Niềm tin tin về về X X Xu Xu hướng hướng tiêu tiêu dùng dùng X X Thái Thái độ độ đối đối với với X X Tiêu Tiêu dùng dùng X X Hình 1.1: Mô hình thái độ - hành vi đối với một thương hiệu X (Nguồn: Fishbein & Ajzen, 1975) 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng Các yếu tố văn hoá, xã hội, cá nhân và tâm lý có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi mua hàng của mà người tiêu dùng. Phần lớn các yếu tố này không chịu sự kiểm soát của các nhà hoạt động thị trường. Văn hoá Nền văn hoá Xã hội Tiểu văn hoá Nhóm tham khảo Cá nhân Tầng lớp xã hội Gia đình Tuổi Vai trò, địa vị Nghề nghiệp Hoàn cảnh kinh tế Cá tính, quan niệm Tâm lý Động cơ Nhận thức Hiểu biết Niềm tin và quan niệm NGƯỜI MUA Hình 1.2: Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người mua. (Nguồn: Nguyên lý Marketing của Philip Kotler, 2001) 7 2.1.2.1 Văn hoá Nền văn hóa Văn hóa là nguyên nhân đầu tiên, cơ bản quyết định hành vi con người. Hành vi con người là một sự vật chủ yếu được tiếp thu từ bên ngoài, đứa trẻ học tập được những điều cơ bản về giá trị, sự cảm thụ, sự ưa thích, tác phong và hành vi đặc trưng cho gia đình của mình và những thể chế cơ bản của xã hội. Tiểu văn hoá Bất kì nền văn hóa nào cũng bao gồm những bộ phận cấu thành nhỏ hơn hay nhánh văn hóa đem lại cho các thành viên của mình khả năng hòa đồng và giao tiếp cụ thể hơn với những người giống mình. Tầng lớp xã hội Tầng lớp xã hội là những nhóm tương đối ổn định trong khuôn khổ xã hội, được sắp xếp theo thứ bậc đẳng cấp và được đặc trưng bởi những quan điểm giá trị, lợi ích và hành vi đạo đức giống nhau ở các thành viên. Các tầng lớp xã hội đều có những đặc trưng về sở thích rõ rệt đối với hàng hóa và nhãn hiệu quần áo, đồ gia dụng, cách tiêu khiển giải trí, xe hơi. 2.1.2.2 Xã hội Nhóm tham khảo Là những nhóm có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến thái độ hay hành vi mua của con người. Những nhóm có ảnh hưởng trực tiếp đến con người được gọi là những nhóm tập thể thành viên, đó là những nhóm mà cá nhân nằm trong đó và tác động qua lại lẫn nhau. Đó chính là gia đình, bàn bè, láng giềng và đồng nghiệp. 8
- Xem thêm -