Tài liệu Các loại hình dn tại vn

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BµI tËp thu ho¹ch sè 1 M«n qu¶n trÞ kinh doanh C©u 1: §iÒu kiÖn dÓ mét doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n Doanh nghiÖp nhµ níc, hîp t¸c x·, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c cã t c¸ch ph¸p nh©n khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1- §îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn thµnh lËp, cho phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký hoÆc c«ng nhËn; 2- Cã c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ; 3- Cã tµi s¶n ®éc lËp víi c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng tµi s¶n ®ã; 4- Nh©n danh m×nh tham gia c¸c quan hÖ ph¸p luËt mét c¸ch ®éc lËp. (Theo §iÒu 94 vµ kho¶n 1 §iÒu 113 - Bé LuËt d©n sù ViÖt Nam) §iÒu kiÖn ®Ó mét doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ thêi ®iÓm b¾t ®Çu kinh doanh theo §iÒu 17 LuËt doanh nghiÖp 1- Doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Ngµnh, nghÒ kinh doanh kh«ng thuéc ®èi tîng cÊm kinh doanh; b) Tªn cña doanh nghiÖp ®îc ®Æt ®óng nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 24 -LuËt doanh nghiÖp; c) Cã hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh hîp lÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Nép ®ñ lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh. 2- Doanh nghiÖp cã quyÒn ho¹t ®éng kinh doanh kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi nh÷ng ngµnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn th× doanh nghiÖp ®îc quyÒn kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ ®ã kÓ tõ ngµy ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp kinh doanh hoÆc cã ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh. C©u 2: C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ViÖt Nam 1. Doanh nghiÖp nhµ níc 1. 1. Kh¸i niÖm Doanh nghiÖp nhµ níc lµ tæ chøc do Nhµ níc ®Çu t vèn, thµnh lËp vµ tæ chøc qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc ho¹t ®éng c«ng Ých, nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi do Nhµ níc giao. Doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng, kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn do doanh nghiÖp qu¶n lý. (Theo §iÒu 1 LuËt doanh nghiÖp nhµ níc) 1.2. Chñ së h÷u Doanh nghiÖp nhµ níc do Nhµ níc ®Çu t vèn nªn nã thuéc së h÷u Nhµ níc. Sau khi ®îc thµnh lËp, doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét chñ thÓ kinh doanh nhng kh«ng cã quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n mµ chØ lµ ngêi qu¶n lý, kinh doanh trªn c¬ së së h÷u cña Nhµ níc. Nhµ níc giao vèn cho doanh nghiÖp nhµ níc vµ doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn sè vèn mµ Nhµ níc giao cho ®Ó duy tr× kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®Òu chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña mét c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo sù ph©n cÊp cña ChÝnh phñ. 1. 3. VÊn ®Ò vèn vµ viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp nhµ níc a_ Vèn Nhµ níc giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông lµ vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn cã nguån gèc ng©n s¸ch vµ vèn cña doanh nghiÖp nhµ níc tù tÝch luü. Trong doanh nghiÖp cæ phÇn nhµ níc ngoµi nguån vèn do Nhµ níc cung cÊp cßn cã sù gãp vèn cña c¸ nh©n. Cã hai lo¹i : - Cæ phÇn chi phèi cña Nhµ níc , bao gåm c¸c lo¹i: + Cæ phÇn cña Nhµ níc chiÕm trªn 50% tæng sè cæ phÇn cña doanh nghiÖp; + Cæ phÇn cña Nhµ níc Ýt nhÊt gÊp hai lÇn cæ phÇn cña cæ ®«ng lín nhÊt kh¸c trong doanh nghiÖp. - Cæ phÇn ®Æc biÖt cña Nhµ níc lµ cæ phÇn cña Nhµ níc trong mét sè doanh nghiÖp mµ Nhµ níc kh«ng cã cæ phÇn chi phèi, nhng cã quyÒn quyÕt ®Þnh mét sè vÊn ®Ò quan träng cña doanh nghiÖp theo tho¶ thuËn trong §iÒu lÖ doanh nghiÖp. b- ViÖc sö dông vèn §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng kinh doanh: ®îc sö dông vèn vµ c¸c quü cña doanh nghiÖp ®Ó phôc vô kÞp thêi c¸c nhu cÇu trong kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ cã hoµn tr¶; doanh nghiÖp nhµ níc cã thÓ tù huy ®éng vèn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh, nhng kh«ng thay ®æi h×nh thøc së h÷u; ®îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu teho quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®îc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña doanh nghiÖp t¹i c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ®Ó vay vèn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých : ®îc ®îc Nhµ níc cÊp kinh phÝ theo dù to¸n hµng n¨m phï hîp víi nhiÖm vô kÕ ho¹ch Nhµ níc giao cho doanh nghiÖp; ®îc huy ®éng vèn, gäi vèn liªn doanh, thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña doanh nghiÖp t¹i c¸c ng©n hµng cña ViÖt Nam ®Ó vay vèn phôc vô ho¹t ®éng c«ng Ých theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp phÐp. 1. 4. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý Tuú thuéc ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vµ quy m« cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, tæ chøc qu¶n lý ®îc quy ®Þnh cho doanh nghiÖp nhµ níc cã héi ®ång qu¶n trÞ, doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng cã héi ®ång qu¶n trÞ vµ tæng c«ng ty nhµ níc lµ kh¸c nhau. §iÒu 28 LuËt doanh nghiÖp nhµ níc cã quy ®Þnh vÒ tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp nhµ níc: - Tæng c«ng ty nhµ níc vµ doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp quy m« lín cã c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý nh sau: + Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t. + Tæng gi¸m ®èc hoÆc gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. - C¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy cã gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. H×nh thøc tæ chøc gi¸m s¸t t¹i c¸c doanh nghiÖp nµy do ChÝnh phñ quy ®Þnh. * §èi víi doanh nghiÖp cã héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ®îc ChÝnh phñ uû quyÒn vÒ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp theo môc tiªu Nhµ níc giao. (§iÒu 29 LuËt doanh nghiÖp) * §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng cã héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc do ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ngêi bæ nhiÖm vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong doanh nghiÖp. Phã gi¸m ®èc gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. KÕ to¸n trëng gióp gi¸m ®èc doanh nghiÖp chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña doanh nghiÖp vµ cã c¸c nhiÖm vô quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. V¨n phßng vµ c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. (Theo ®iÒu 39 LuËt doanh nghiÖp nhµ níc) 2. Hîp t¸c x· 2.1. Kh¸i niÖm Hîp t¸c x· lµ tæ chøc kinh tÕ tù chñ do nh÷ng ngêi lao ®éng cã nhu cÇu, lîi Ých chung, tù nguyÖn cïng gãp vèn, gãp søc lËp ra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña tËp thÓ vµ cña tõng x· viªn nh»m gióp nhau thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ c¶i thiÖn ®êi sèng, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. (Theo ®iÒu 1- LuËt hîp t¸c x·) 2.2. Chñ së h÷u Tµi s¶n cña hîp t¸c x· thuéc së h÷u cña hîp t¸c x· hay thuéc sá h÷u tËp thÓ. V× vËy, c¸c chñ së h÷u chung cña hîp t¸c x· chÝnh lµ nh÷ng ngêi lao ®éng gãp vèn, gãp søc. 2.3. Vèn cña hîp t¸c x· 2.3.1. H×nh thøc gãp vèn Khi gia nhËp hîp t¸c x·, x· viªn ph¶i gãp vèn theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ hîp t¸c x·; vèn gãp cã thÓ nhiÒu h¬n møc tèi thiÓu, nhng ë mäi thêi ®iÓm kh«ng vît qu¸ 30% tæng sè vèn ®iÒu lÖ cña hîp t¸c x·.X· viªn cã thÓ gãp vèn mét lÇn ngay tõ ®Çu hoÆc nhiÒu lÇn; møc, h×nh thøc vµ thêi h¹n gãp vèn do §iÒu lÖ hîp t¸c x· quy ®Þnh. Vèn gãp cña x· viªn ®îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña ®¹i héi x· viªn. X· viªn ®îc tr¶ l¹i vèn gãp trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò chÊm døt t c¸ch x· viªn.ViÖc tr¶ l¹i vèn gãp cña x· viªn c¨n cø vµo thùc tr¹ng tµi chÝnh cña hîp t¸c x· t¹i thêi ®iÓm tr¶ l¹i vèn sau khi hîp t¸c x· ®· quyÕt to¸n n¨m vµ ®· gi¶i quyÕt xong c¸c quyÒn lîi, nghÜa vô vÒ kinh tÕ cña x· viªn ®èi víi hîp t¸c x·. H×nh thøc, thêi h¹n tr¶ l¹i vèn gãp cho x· viªn do §iÒu lÖ hîp t¸c x· quy ®Þnh. (Theo ®iÒu 24,36 luËt hîp t¸c x·) 2.3.2. H×nh thøc huy ®éng vèn (Theo §iÒu 37 LuËt Hîp t¸c x· ) Hîp t¸c x· ®îc vay vèn cña Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Hîp t¸c x· ®îc huy ®éng vèn gãp cña x· viªn theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi x· viªn. - Hîp t¸c x· ®îc vay vèn cña x· viªn, cña c¸c tæ chøc theo ®iÒu kiÖn do hai bªn tho¶ thuËn, nhng kh«ng tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Hîp t¸c x· ®îc nhËn vµ sö dông vèn, trî cÊp cña Nhµ níc, cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc do c¸c bªn tho¶ thuËn vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.3.3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña hîp t¸c x· §¹i héi x· viªn lµ c¬ quan cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña hîp t¸c x·, bëi v× thùc chÊt ®¹i héi x· viªn lµ héi nghÞ cña toµn thÓ x· viªn hoÆc héi nghÞ cña ®¹i biÓu x· viªn. §¹i héi x· viªn gåm ®¹i héi thêng kú häp mçi n¨m mét lÇn do ban qu¶n trÞ hîp t¸c x· triÖu tËp trong vßng 3 th¸ng, kÓ tõ ngµy kho¸ sæ quyÕt to¸n n¨m ,vµ ®¹i héi x· viªn bÊt thêng ®îc triÖu tËp ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cÇn thiÕt vît qu¸ quyÒn h¹n cña ban qu¶n trÞ hoÆc ban kiÓm so¸t. (Theo §iÒu 26 LuËt hîp t¸c x·) Ban qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc cña hîp t¸c x· do §¹i héi x· viªn bÇu trùc tiÕp, gåm Chñ nhiÖm hîp t¸c x· vµ c¸c thµnh viªn kh¸c. Sè lîng thµnh viªn Ban qu¶n trÞ do §iÒu lÖ hîp t¸c x· quy ®Þnh. Nh÷ng hîp t¸c x· cã sè x· viªn díi mêi l¨m ngêi th× cã thÓ chØ bÇu Chñ nhiÖm hîp t¸c x· ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Ban qu¶n trÞ. Hîp t¸c x· cã quy m« lín ®îc bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó thùc hiÖn quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña Ban qu¶n trÞ quy ®Þnh trong LuËt hîp t¸c x·. NhiÖm kú cña Ban qu¶n trÞ hîp t¸c x· do §iÒu lÖ hxt quy ®Þnh, nhng tèi thiÓu lµ hai n¨m vµ tèi ®a kh«ng qu¸ n¨m n¨m. (Theo ®iÒu 30 - luËt hîp t¸c x·) Ban kiÓm so¸t lµ c¬ quan gi¸m s¸t vµ kiÓm tra mäi ho¹t ®éng cña hîp t¸c x· theo ®óng ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ hîp t¸c x·. Ban kiÓm so¸t do §¹i héi x· viªn bÇu trùc tiÕp. Sè lîng thµnh viªn do §iÒu lÖ hîp t¸c x· quy ®Þnh, Ban kiÓm so¸t bÇu mét trëng ban ®Ó ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc cña Ban; hîp t¸c x· cã Ýt x· viªn cã thÓ chØ bÇu mét kiÓm so¸t viªn. Tiªu chuÈn thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ®îc ¸p dông nh tiªu chuÈn thµnh viªn Ban qu¶n trÞ. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t kh«ng ®îc ®ång thêi lµ thµnh viªn Ban qu¶n trÞ, kÕ to¸n trëng, thñ quü cña hîp t¸c x· vµ kh«ng ph¶i lµ cha, mÑ, vî, chång, con hoÆc anh, chÞ, em ruét cña hä. NhiÖm kú cña Ban kiÓm so¸t theo nhiÖm kú cña Ban qu¶n trÞ. (Theo ®iÒu 34 - LuËt hép t¸c x·) 3. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n A - C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn 1. Kh¸i niÖm C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n lµ doanh nghiÖp trong ®ã c¸c thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo doanh nghiÖp; phÇn vèn gãp cña thµnh viªn chØ ®îc chuyÓn nhîng theo qui ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp ; thµnh viªn cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n; sè lîng thµnh viªn kh«ng qu¸ n¨m m¬i. 2. Chñ së h÷u C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n lµ mét doanh nghiÖp cã Ýt nhÊt hai thµnh viªn vµ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸ n¨m m¬i, trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty lµ mét ph¸p nh©n cã tµi s¶n ®éc lËp, cã c¸c quyÒn vÒ tµi s¶n vµ c¸c quyÒn kh¸c, cã thÓ lµ nguyªn ®¬n hay bÞ ®¬n tríc c¬ quan tµi ph¸n. TÝnh chÊt cña lo¹i h×nh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n còng gièng nh c«ng ty cæ phÇn. TÝnh chÊt cña lo¹i h×nh nµy lµ c«ng ty ®èi vèn. §Æc ®iÎm quan träng cña c«ng ty ®èi vèn lµ cã sù t¸ch b¹ch tµi s¶n cña c«ng ty vµ cña c¸ nh©n. C¸c thµnh viªn trong c«ng ty ®èi vèn chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi kho¶n nî cña c«ng ty trong ph¹m vi phÇn vèn hä ®ãng gãp vµo c«ng ty. ViÖc thµnh lËp c«ng ty lµ dùa trªn yÕu tè vèn gãp, nªn thµnh viªn cña c«ng ty ®èi vèn thêng rÊt ®«ng, c¶ nh÷ng ngêi kh«ng hiÓu biÕt vÒ kinh doanh còng tham gia. 3. ViÖc gãp vèn khi thµnh lËp, chuyÓn nhîng, t¨ng/gi¶m vèn,huy ®éng vèn ViÖc gãp vèn Thµnh viªn ph¶i gãp vèn ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n nh ®· cam kÕt. Trêng hîp cã thµnh viªn kh«ng gãp ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt, th× sè vèn cha gãp ®îc coi lµ nî cña thµnh viªn ®ã ®èi víi c«ng ty; thµnh viªn ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng thiÖt h¹i ph¸t sinh do kh«ng gãp ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt. Thêi ®iÓm gãp ®ñ gi¸ trÞ phÇn vèn gãp, thµnh viªn ®îc c«ng ty cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp. (Theo §iÒu 27- LuËt Doanh nghiÖp) ChuyÓn nhîng phÇn vèn gãp Thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã quyÒn chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp cña m×nh cho ngêi kh¸c theo quy ®Þnh sau ®©y: 1- Thµnh viªn muèn chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé vèn gãp ph¶i chµo b¸n phÇn vèn ®ã cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cßn l¹i theo tû lÖ t¬ng øng víi phÇn vèn gãp cña hä trong c«ng ty víi cïng ®iÒu kiÖn; 2- ChØ ®îc chuyÓn nhîng cho ngêi kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn nÕu c¸c thµnh viªn cßn l¹i cña c«ng ty kh«ng mua hoÆc kh«ng mua hÕt. 3- Theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn, c«ng ty cã thÓt¨ng vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸ch: a) T¨ng vèn gãp cña thµnh viªn; b) §iÒu chØnh t¨ng møc vèn ®iÒu lÖ t¬ng øng víi gi¸ trÞ tµi s¶n t¨ng lªn cña c«ng ty; 4- Trêng hîp t¨ng vèn gãp cña thµnh viªn, th× vèn gãp thªm ®îc ph©n chia cho tõng thµnh viªn t¬ng øng víi phÇn vèn gãp cña hä trong vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty.NÕu cã thµnh viªn kh«ng gãp thªm vèn, th× phÇn vèn gãp ®ã ®îc chia cho thµnh viªn kh¸c theo tû lÖ phÇn vèn gãp t¬ng øng. 5- Theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn, c«ng ty cã thÓ gi¶m vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸ch : a) Hoµn tr¶ mét phÇn vèn gãp cho thµnh viªn theo tû lÖ vèn cña hä trong vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty; b) §iÒu chØnh gi¶m møc vèn ®iÒu lÖ t¬ng øng víi gi¸ trÞ tµi s¶n gi¶m xuèng cña c«ng ty C«ng ty chØ cã quyÒn gi¶m vèn ®iÒu lÖ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a) , nÕu ngay sau khi hoµn tr¶ cho thµnh viªn, c«ng ty vÉn b¶o ®¶m thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh«ng ®îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu. 4. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã hai thµnh viªn trë lªn ph¶i cã: - Héi ®ång thµnh viªn; - Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn; - Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc); - Ban kiÓm so¸t, Trëng Ban kiÓm so¸t (trêng hîp c«ng ty cã tõ mêi mét thµnh viªn trë lªn) a- Héi ®ång thµnh viªn Héi ®ång thµnh viªn gåm tÊt c¶ thµnh viªn, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty. Trêng hîp thµnh viªn lµ tæ chøc, th× thµnh viªn ®ã chØ ®Þnh ®¹i diÖn cña m×nh vµo Héi ®ång thµnh viªn. Héi ®ång thµnh viªn häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn. Héi ®ång thµnh viªn ®îc triÖu tËp häp bÊt cø khi nµo theo yªu cÇu cña chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn hoÆc theo yªu cÇu cña thµnh viªn hoÆc nhãm thµnh viªn së h÷u 35% vèn ®iÒu lÖ ( hoÆc tû lÖ nhá h¬n do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh) QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn ®îc th«ng qua khi : + §îc sè phiÕu ®¹i diÖn Ýt nhÊt 51% sè vèn cña c¸c thµnh viªn dù häp chÊp thuËn. Tû lÖ cô thÓ do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh; + §èi víi quyÕt ®Þnh b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty hoÆc tû lÖ nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty, söa ®æi vµ bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty, tæ chøc l¹i, g¶i thÓ c«ng ty th× ph¶i ®îc sè phiÕu ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt 75% sè vèn cña c¸c thµnh viªn dù häp chÊp thuËn. Tû lÖ cô thÓ do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn ®îc th«ng qua díi h×nh thøc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n khi ®îc sè thµnh viªn ®¹i diÖn Ýt nhÊt 65% vèn ®iÒu lÖ chÊp thuËn. Tû lÖ cô thÓ do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn ph¶i lµ thµnh viªn, do Héi ®«ng thµnh viªn bÇu ra. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn cã thÓ kiªm Gi¸m ®èc( Tæng gi¸m ®èc) c«ng ty. NhiÖm kú cña Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn kh«ng qu¸ 3 n¨m. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn cã thÓ ®îc bÇu l¹i. Trêng hîp §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, th× c¸c giÊy tê giao dÞch ph¶i ghi râ ®iÒu ®ã. (Theo §iÒu 36- LuËt Doanh nghiÖp ) Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) c«ng ty lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång thµnh viªn vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. Trêng hîp §iÒu lÖ c«ng ty kh«ng quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt th× Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty C¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña Gi¸m ®èc ( Tæng gi¸m ®èc) ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 41 - LuËt doanh nghiÖp B - C«ng ty 1. Kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn lµ doanh nghiÖp do mét tæ chøc lµm chñ së h÷u (gäi lµ chñ së h÷u c«ng ty); chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp 2. Chñ së h÷u NghÞ ®Þnh sè 03/2000/N§-CP quy ®Þnh chØ cã nh÷ng tæ chøc lµ ph¸p nh©n, tøc lµ ®¸p øng 4 ®iÒu kiÖn cña ph¸p nh©n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 94 Bé luËt d©n sù míi ®îc thµnh lËp c«ng ty TNHH mét thµnh viªn. §iÒu 14 NghÞ ®Þnh liÖt kª 17 tæ chøc ®îc quyÒn thµnh lËp c«ng ty TNHH mét thµnh viªn, gåm c¸c nhãm sau: - C¸c c¬ quan Nhµ níc, lùc lîng vò trang; - C¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ-x· héi, x· héi, x· héi- nghÒ nghiÖp; - C¸c doanh nghiÖp; - C¸c tæ chøc kh¸c ( quü x· héi, quü tõ thiÖn vµ c¸c tæ chøc kh¸c lµ ph¸p nh©n). 3. QuyÒn chuyÓn nhîng, rót vèn t¹i c«ng ty TNHH mét thµnh viªn Chñ së h÷u c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn cã quyÒn chuyÓn nhîng toµn bé hoÆc mét phÇn vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cho c¸c tæ chøc , c¸ nh©n kh¸c. NÕu chuyÓn mét phÇn vèn ®iÒu lÖ th× c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn sÏ trë thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã tõ hai thµnh viªn trë lªn (tuú thuéc vµo sè lîng ®èi tîng nhËn chuyÓn nhîng). Chñ së h÷u c«ng ty kh«ng ®îc trùc tiÕp rót mét phÇn hoÆc toµn bé sè vèn ®· gãp vµo c«ng ty còng nh kh«ng ®îc rót lîi nhuËn cña c«ng ty khi c«ng ty kh«ng thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶. 4. H×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn còng kh«ng ®îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu. 5. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý Cã hai m« h×nh tæ chøc qu¶n lý c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn : - M« h×nh Héi ®ång qu¶n trÞ: gåm Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) - M« h×nh Chñ tÞch C«ng ty : gåm Chñ tÞch c«ng ty vµ Gi¸m ®èc ( Tæng gi¸m ®èc) Trong trêng hîp c«ng ty cã quy m« kinh doanh lín, ngµnh nghÒ kinh doanh ®a d¹ng th× nªn lùa chän m« h×nh Héi ®ång qu¶n trÞ. Tuy nhiªn, ®©y kh«ng ph¶i lµ mét quy ®Þnh b¾t buéc. Chñ së h÷u c«ng ty kh«ng ®îc uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc), Chñ tÞch c«ng ty thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 47 LuËt doanh nghiÖp. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c chøc danh qu¶n lý nªu trong hai m« h×nh trªn do chñ së h÷u c«ng ty quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty.§iÒu 17,18 NghÞ ®Þnh 03/2000/N§- CP ®· quy ®Þnh c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cô thÓ cña c¸c chøc danh qu¶n trÞ nµy. C«ng ty hîp doanh 1. Kh¸i niÖm C«ng ty hîp danh lµ doanh nghiÖp trong ®ã cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c c¸ nh©n gãp vèn ®Ó ho¹t ®éng díi h×nh thøc c«ng ty. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a c«ng ty hîp danh víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn ®ã lµ trong c«ng ty hîp danh b¾t buéc ph¶i cã Ýt nhÊt 2 thµnh viªn hîp danh lµ nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ c¸c nghÜa vô cña c«ng ty (tr¸ch nhiÖm v« h¹n). Cã hai lo¹i c«ng ty hîp danh lµ : - Hîp danh v« h¹n : hîp danh trong ®ã tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña c«ng ty ®Òu lµ thµnh viªn hîp danh. - Hîp danh h÷u h¹n : hîp danh trong ®ã cã Ýt nhÊt hai thµnh viªn hîp danh vµ ngoµi ra cã thªm thµnh viªn gãp vèn lµ nh÷ng ngêi chØ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi sè vèn gãp vµo c«ng ty. 2. Chñ së h÷u C¸c thµnh viªn lµ c¸c chñ së h÷u chung cña c«ng ty hîp danh. Cã hai lo¹i thµnh viªn c«ng ty hîp danh : - Thµnh viªn hîp danh ph¶i lµ c¸ nh©n, cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ uy tÝn nghÒ nghiÖp, cã quyÒn qu¶n lý c«ng ty; tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh©n danh c«ng ty; cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ c¸c nghÜa vô cña c«ng ty. - Thµnh viªn gãp vèn chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî cña c«ng ty trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo c«ng ty; cã quyÒn ®îc chia lîi nhuËn theo tû lÖ ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty ; kh«ng ®îc tham gia qu¶n lý c«ng ty vµ ho¹t ®éng kinh doanh nh©n danh c«ng ty. Ngoµi ra, thµnh viªn c«ng ty hîp danh cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ c«ng ty. (Theo §iÒu 95,96 - LuËt doanh nghiÖp) 3. ViÖc gãp vèn khi thµnh lËp, chuyÓn nhîng, t¨ng/gi¶m vèn,huy ®éng vèn C«ng ty hîp danh ®îc thµnh lËp dùa trªn sù gãp vèn cña c¸c thµnh viªn. Sè vèn do tÊt c¶ c¸c thµnh viªn gãp ®îc ghi vµo §iÒu lÖ c«ng ty vµ ®îc gäi lµ Vèn ®iÒu lÖ. C¸c thµnh viªn cã nghÜa vô gãp ®ñ sè vèn ®· cam kÕt. Riªng ®èi víi c¸c thµnh viªn hîp danh, nÕu c«ng ty kinh doanh lç th× ph¶i chÞu lç. VÒ nguyªn t¾c, thµnh viªn hîp danh kh«ng ®îc chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp cña m×nh cho ngêi kh¸c nÕu kh«ng ®îc c¸c thµnh viªn hîp danh kh¸c ®ång ý. Khi kh«ng muèn tiÕp tôc tham gia c«ng ty hîp danh, thµnh viªn hîp danh cã quyÒn rót khái c«ng ty vµ phÇn vèn gãp sÏ ®îc c«ng ty hoµn tr¶ theo gi¸ tho¶ thuËn hoÆc theo gi¸ ®îc x¸c ®Þnh trong §iÒu lÖ c«ng ty.ViÖc rót khái c«ng ty ph¶i ®îc ®a sè thµnh viªn hîp danh cßn l¹i ®ång ý. Khi thµnh viªn rót khái c«ng ty th× t c¸ch thµnh viªn ®¬ng nhiªn bÞ chÊm døt. Tuy nhiªn, thµnh viªn hîp danh vÉn ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c nghÜa vô cña c«ng ty ®· ph¸t sinh tríc khi ®¨ng ký viÖc chÊm døt t c¸ch thµnh viªn ®ã víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh. Thµnh viªn gãp vèn cã thÓ chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp cña m×nh t¹i c«ng ty cho ngêi kh¸c song kh«ng gièng nh cæ ®«ng ®îc tù do chuyÓn nhîng cæ phÇn cña m×nh; viÖc chuyÓn nhîng vèn gãp cña thµnh viªn gãp vèn bÞ h¹n chÕ bëi quy ®Þnh trong §iÒu lÖ c«ng ty. §iÒu lÖ c«ng ty cã thÓ cã nh÷ng quy ®Þnh cÊm chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp hoÆc chØ chuyÓn nhîng gi÷a c¸c thµnh viªn trong c«ng ty hoÆc chØ ®îc chuyÓn nhîng cho ngêi kh¸c nÕu ®îc c¸c thµnh viªn hîp doanh ®ång ý C«ng ty hîp danh kh«ng ®îc ph¸t hµnh bÊt kú lo¹i chøng kho¸n nµo. 4. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty hîp danh VÒ nguyªn t¾c, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty hîp danh do c¸c thµnh viªn tho¶ thuËn quy ®Þnh trong §iÒu lÖ c«ng ty song ph¶i b¶o ®¶m c¸c thµnh viªn hîp danh ®Òu ®îc quyÒn tham gia qu¶n lý c«ng ty. Do ®ã, ph¸p luËt quy ®Þnh Héi ®ång thµnh viªn gåm tÊt c¶ c¸c thµnh viªn hîp danh, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, kinh doanh cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¸c thµnh viªn hîp danh ph©n c«ng ®¶m nhiÖm viÖc qu¶n lý c«ng ty vµ cö mét trong sè c¸c thµnh viªn hîp danh lµm Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµm nhiÖm vô ph©n c«ng, ®iÒu hoµ vµ phèi hîp c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn hîp danh vµ ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc trong néi bé c«ng ty ViÖc biÓu quyÕt trong Héi ®ång thµnh viªn ®îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c ®a sè phiÕu. Tuy nhiªn khi quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò sau ®ay th× ph¶i ®îc th«ng qua theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ, tøc lµ ®îc tÊt c¶ c¸c thµnh viªn hîp danh chÊp thuËn : - Cö gi¸m ®èc c«ng ty; - TiÕp nhËn thµnh viªn míi; - Khai trõ thµnh viªn hîp danh; - Bæ sung, söa ®æi §iÒu lÖ c«ng ty; - Tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c«ng ty; - Hîp ®ång gi÷a c«ng ty víi thµnh viªn hîp danh hoÆc víi vî, chång, bè, bè nu«i, mÑ, mÑ nu«i, con, con nu«i, anh, chÞ em ruét cña thµnh viªn ®ã. Sè phiÕu biÓu quyÕt cña thµnh viªn hîp danh kh«ng tû lÖ víi sè vèn gãp. Khi biÓu quyÕt, mçi thµnh viªn hîp danh chØ cã mét phiÕu. Doanh nghiÖp t nh©n. 1. Kh¸i niÖm Doanh nghiÖp t nh©n lµ doanh nghiÖp do mét c¸ nh©n lµm chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 2. Chñ së h÷u C¸ nh©n lµm chñ doanh nghiÖp t nh©n võa lµ ngêi qu¶n lý võa lµ chñ së h÷u doanh nghiÖp cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chñ doanh nghiÖp t nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n vÒ c¸c kho¶n nî trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, nÕu lµm ¨n ph¸t ®¹t thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn, chñ doanh nghiÖp ®îc hëng toµn bé, ngîc l¹i nÕu gÆp rñi ro hay kinh doanh thua lç, hä ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng chÝnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ tµi s¶n c¸ nh©n vÒ c¸c kho¶n nùo ®Õn h¹n cña doanh nghiÖp. 3. Vèn ®Çu t cña chñ doanh nghiÖp vµ viÖc t¨ng, gi¶m vèn ®Çu t a- Vèn ®Çu t cña chñ doanh nghiÖp t nh©n do chñ doanh nghiÖp tù khai. Chñ doanh nghiÖp t nh©n cã nghÜa vô khai b¸o chÝnh x¸c tæng sè vèn ®Çu t, trong ®ã nªu râ sè vèn b»ng tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµng vµ c¸c tµi s¶n kh¸c; ®èi víi vèn b»ng tµi s¶n kh¸c cßn ph¶i ghi râ lo¹i tµi s¶n, sè lîng vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña mçi lo¹i tµi s¶n. b-Toµn bé vèn vµ tµi s¶n, kÓ c¶ vèn vay vµ tµi s¶n thuª, ®îc sö dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®îc ghi chÐp dÇy ®ñ vµo sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. c- Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, chñ doanh nghiÖp t nh©n cã quyÒn t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®Çu t cña m×nh vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®Çu t cña chñ doanh nghiÖp ph¶i ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ vµo sæ kÕ to¸n. Trêng hîp gi¶m vèn ®Çu t xuèng thÊp h¬n vèn ®Çu t ®· ®¨ng ký, th× chñ doanh nghiÖp t nh©n chØ ®îc gi¶m vèn sau khi ®· khai b¸o víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh. 4. Lùa chän h×nh thøc vµ c¸ch thøc vay vèn Chñ doanh nghiÖp t nh©n cã quyÒn tù do lùa chän cã vay thªm vèn hay kh«ng, vay díi h×nh thøc nµo, cña ai, bao nhiªu vµ ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm víi ngêi cho vay theo sù tho¶ thuËn vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ níc. HiÖn nay chñ doanh nghiÖp t nh©n kh«ng ®îc vay vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. 5. Cho thuª vµ b¸n doanh nghiÖp Chñ doanh nghiÖp t nh©n cã quyÒn cho thuª toµn bé doanh nghiÖp cña m×nh, nhng ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n kÌm theo b¶n sao hîp ®ång cho thuª cã c«ng chøng ®Õn c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh, c¬ quan thuÕ. Trong thêi h¹n cho thuª, chñ doanh nghiÖp t nh©n vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt víi t c¸ch lµ chñ së h÷u doanh nghiÖp. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u vµ ngêi thuª ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång cho thuª. (Theo §iÒu 102- LuËt Doanh nghiÖp) Chñ doanh nghiÖp t nh©n cã quyÒn b¸n doanh nghiÖp cña m×nh cho ngêi kh¸c. ChËm nhÊt 15 ngµy tríc ngµy chuyÓn giao doanh nghiÖp cho ngêi mua, chñ doanh nghiÖp ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh. Sau khi b¸n doanh nghiÖp, chñ doanh nghiÖp t nh©n vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c mµ doanh nghiÖp cha thùc hiÖn, trõ trêng hîp ngêi mua, ngêi b¸n vµ chñ nî cña doanh nghiÖp cã tho¶ thuËn kh¸c. Ngßi b¸n, ngêi mua doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng. Ngêi mua doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký kinh doanh l¹i theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp. 6. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp Chñ doanh nghiÖp t nh©n cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ; cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc sö dông lîi nhuËn sau khi ®· nép thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chñ doanh nghiÖp t nh©n cã thÓ trùc tiÕp hoÆc thuª ngêi kh¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh. Trêng hîp thuª ngêi kh¸c lµm Gi¸m ®èc qu¶n lý doanh nghiÖp , th× chñ doanh nghiÖp t nh©n phai khai b¸o víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh vµ vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chñ doanh nghiÖp t nh©n lµ ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Träng tµi hoÆc Toµ ¸n trong c¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn doanh nghiÖp. C©u 3: ¦u ®iÓm cña LuËt Doanh nghiÖp so víi LuËt Doanh nghiÖp t nh©n vµ LuËt C«ng ty Néi dung LuËt doanh nghiÖp võa kÕ thõa vµ ph¸t triÓn hai luËt : LuËt c«ng ty vµ LuËt doanh nghiÖp t nh©n hiÖn hµnh, võa bæ sung thªm nh÷ng néi dung cÇn thiÕt mµ hai luËt hiÖn hµnh trªn cha quy ®Þnh. Néi dung cña LuËt doanh nghiÖp b¸m s¸t thùc tiÔn ë níc ta, cã tÝnh ®Õn nhu cÇu ®a d¹ng vµ linh ho¹t cña nh÷ng nhµ ®Çu t; ®ång thêi nhÊn m¹nh ®Õn vai trß vµ hiÖu lùc cña qu¶n lý nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp vµ kinh doanh. So víi LuËt c«ng ty vµ LuËt doanh nghiÖp t nh©n hiÖn hµnh, LuËt doanh nghiÖp ®· cã tiÕn bé h¬n thÓ hiÖn trªn nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y : 1. Më réng thªm ®èi tîng ®îc quyÒn thµnh lËp vµ gãp vèn vµo doanh nghiÖp, qua ®ã t¹o thªm c¬ héi cho d©n c vµ doanh nghiÖp trùc tiÕp ®Çu t vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh. 2. C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp theo híng gép viÖc xin phÐp thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh thµnh mét, ®ång thêi chØ gi÷ l¹i nh÷ng thñ tôc, hå s¬ thùc sù cÇn thiÕt trªn c¬ së yªu cÇu n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc. Nh÷ng c¶i c¸ch ®ã lµm gi¶m bít ®îc nh÷ng thñ tôc, hå s¬ trïng lÆp, kh«ng cÇn thiÕt, qua ®ã gi¶m ®îc chi phÝ vÒ thêi gian, c«ng søc vµ tiÒn b¹c cho viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp. Nh÷ng c¶i c¸ch ®ã còng gióp th¸o bá ®îc c¶n trë lín ®· tån t¹i h¬n 8 n¨m qua ®èi víi viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp, lµm cho viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp ®Ó kinh doanh trë nªn hÊp dÉn h¬n ®èi víi d©n c vµ doanh nghiÖp. KÕt qu¶ lµ sè doanh nghiÖp míi d¨ng ký t¨ng lªn nhiÒu, qua ®ã sè vèn huy ®éng cho ®Çu t s¶n xuÊt, sè c«ng ¨n viÖc lµm míi ®îc t¹o ra còng t¨ng lªn. 3. B¶o ®¶m chñ tr¬ng ®Þnh híng ph¸t triÓn cña Nhµ níc ®ång thêi më réng quyÒn tù chñ, s¸ng t¹o kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ d©n c. Chñ tr¬ng nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua qu¶n lý nhµ níc vÒ ngµnh, nghÒ kinh doanh. Nh÷ng ngµnh, nghÒ kinh doanh ®îc chia thµnh nh÷ng lo¹i sau ®©y: - Ngµnh, nghÒ cÊm kinh doanh - Ngµnh, nghÒ kinh doanh ph¶i cã ®iÒu kiÖn - Ngµnh, nghÒ kinh doanh ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh - Ngµnh, nghÒ kinh doanh ph¶i cã giÊy phÐp hµnh nghÒ Doanh nghiÖp ®îc tù chñ ®¨ng ký vµ thùc hiÖn kinh doanh nh÷ng ngµnh, nghÒ mµ ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng cÊm kinh doanh, kinh doanh cã ®iÒu kiÖn, kinh doanh ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh vµ kinh doanh ph¶i cã giÊy phÐp hµnh nghÒ. T tëng chÝnh s¸ch míi ë ®©y lµ ngoµi c¸c ngµnh, nghÒ cÊm kinh doanh, ®èi víi c¸c ngµnh nghÒ mµ ChÝnh phñ quy ®Þnh kinh doanh cã ®iÒu kiÖn th× doanh nghiÖp d¨ng ký kinh doanh vµ ®îc quyÒn kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng øng theo quy ®Þnh cña LuËt, ph¸p lÖnh hoÆc nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ. B»ng c¸ch nµy, Nhµ níc ®Þnh híng doanh nghiÖp ph¸t triÓn trong c¸c ngµnh, nghÒ quan träng cña nÒn kinh tÕ, qua ®ã ®¶m b¶o sù gi¸m s¸t cña Nhµ níc ®èi víi ®Þnh híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung. Cßn ®èi víi c¸c ngµnh, nghÒ cßn l¹i, doanh nghiÖp ®îc chñ ®éng ®¨ng ký vµ thùc hiÖn kinh doanh theo ®¨ng ký. ViÖc qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ngµnh, nghÒ kinh doanh nh tr×nh bµy trªn ®©y võa ®¶m b¶o ®Þnh híng ph¸t triÓn cña Nhµ níc, võa b¶o ®¶m ®îc quyÒn tù chñ vµ s¸ng t¹o trong kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ d©n c. T tëng chÝnh s¸ch nµy còng ®· ®îc kh¼ng ®Þnh trong NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung ¬ng 6 (lÇn 1). §ã lµ " t¹o m«i trêng vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh tÕ t nh©n ph¸t triÓn kh«ng h¹n chÕ vÒ quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm..." [ TrÝch NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø s¸u (lÇn 1)] ViÖc thùc hiÖn t tëng chÝnh s¸ch trªn ®©y lµ mét bíc tiÕn trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ "chØ lµm nh÷ng g× ®îc phÐp" sang c¬ chÕ " ®îc lµm nh÷ng g× mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm". §iÒu ®ã gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t vµ kinh doanh cña níc ta. 4. KhuyÕn khÝch doanh nghiÖp vµ d©n c trùc tiÕp ®Çu t vèn ®Ó kinh doanh, më réng quy m« vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh b»ng c¸ch bæ sung thªm c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Ó nhµ ®Çu t lùa chän ®ång thêi t¹o ra c¬ së ph¸p lý gióp nhµ ®Çu t gi¶m vµ ph©n bæ rñi ro hîp lý trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §iÒu nµy lµm t¨ng thªm lßng tù tin, tÝnh s¸ng t¹o vµ d¸m chÊp nhËn rñi ro cña c¸c nhµ ®Çu t trong kinh doanh, qua ®ã ho¹t ®éng ®Çu t vµ kinh doanh ®îc më réng thªm trªn c¶ sè lîng doanh nghiÖp, quy m«, ngµnh nghÒ vµ ®Þa bµn kinh doanh. ViÖc bæ sung thªm lo¹i h×nh c«ng ty hîp danh trong LuËt doanh nghiÖp kh«ng chØ t¹o thªm c¬ héi cho nhµ ®Çu t lùa chän lo¹i h×nh doanh nghiÖp, mµ cßn t¨ng thªm sù qu¶n lý, gi¸m s¸t cña Nhµ níc vµ x· héi nãi chung ®èi víi viÖc cung øng mét sè dÞch vô cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña ®¹i ®a sè nh©n d©n. 5. Quy ®Þnh ®Çy ®ñ h¬n c¸c c«ng cô b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña nhµ ®Çu t nãi chung vµ cña nhµ ®Çu t thiÓu sè nãi riªng. C¸c c«ng cô ®ã bao gåm : - Quy ®Þnh ®Çy ®ñ h¬n c¸c quyÒn c¬ b¶n cña ngêi ®Çu t; trong ®ã chó ý nhiÒu ®Õn quyÒn hîp ph¸p cña cæ ®«ng thiÓu sè; - ThiÕt lËp c¸c c¬ chÕ gãp vèn linh ho¹t, qua ®ã c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ cïng nhau tho¶ thuËn vµ lùa chän c¸ch thøc gãp vèn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ lîi Ých cña hä; - Quy ®Þnh cô thÓ vµ chi tiÕt c¬ chÕ vµ c¸ch thøc ®Ó nh÷ng ngêi gãp vèn cã thÓ tham gia vµo viÖc ra quyÕt ®Þnh ë doanh nghiÖp, gi¸m s¸t viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp. §ã lµ c«ng cô võa gióp b¶o vÖ ®îc lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi gãp vèn, ®Æc biÖt lµ ngêi gãp vèn thiÓu sè, võa ng¨n ngõa ®îc kh¶ n¨ng gãp vèn ®a sè, ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp l¹m dông quyÒn vµ vÞ thÕ ®îc giao ®Ó mau cÇu cho lîi Ých riªng cña hä. ViÖc chó ý ®Çy ®ñ ®Õn b¶o hé ngêi gãp vèn thiÓu sè kh«ng lµm h¹i ®Õn quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi gãp vèn ®a sè. TÊt c¶ c¸c quy ®Þnh nãi trªn ch¾c ch¾n sÏ n©ng cao thªm ®é an toµn vµ linh ho¹t cña viÖc trùc tiÕp gãp vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu ®ã sÏ thóc ®Èy thªm ®Çu t vµ huy ®éng thªm ®îc nhiÒu vèn h¬n cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ë níc ta. 6. ThiÕt lËp mét c¬ cÊu râ rµng vµ minh b¹ch vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch quy ®Þnh râ, cô thÓ vµ chi tiÕt c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý trong néi bé doanh nghiÖp, trong ®ã x¸c ®Þnh râ quyÒn, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi chñ së h÷u doanh nghiÖp, thÓ thøc lµm viÖc vµ th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan ®ã… Ngoµi ra, vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, luËt ®· quy ®Þnh nh÷ng c«ng cô vµ c¬ chÕ ng¨n chÆn kh¶ n¨ng trong ®ã ngêi gãp vèn ®a sè vµ ng¬× qu¶n lý doanh nghiÖp cã thÓ l¹m dông vÞ thÕ vµ quyÒn h¹n ®îc giao ®Ó mu cÇu cho lîi Ých riªng cña hä, lµm h¹i ®Õn lîi Ých cña doanh nghiÖp, cña ngêi gãp vèn thiÓu sè vµ chñ nî. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý minh b¹ch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi kh«ng chØ cho ngêi ®Çu t vµ c¸c bªn cã liªn quan trong viÖc gi¸m s¸t néi bé ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh, mµ cßn gãp phÇn n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp. §ång thêi, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý minh b¹ch còng buéc nh÷ng ngêi qu¶n lý ph¶i cÈn träng h¬n, thÓ hiÖn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao h¬n trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 7. Quy ®Þnh viÖc chia t¸ch, hîp nhÊt, s¸t nhËp doanh nghiÖp vµ chuyÓn ®æi doanh nghiÖp tõ lo¹i h×nh nµy sang lo¹i h×nh kh¸c, t¹o cho doanh nghiÖp c¬ héi vµ kh¶ n¨ng linh ho¹t trong më réng quy m«, ngµnh nghÒ kinh doanh phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ång thêi, c¸c quy ®Þnh liªn quan cña LuËt doanh nghiÖp ®· chó ý ®Õn viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi cña chñ nî vµ c¸c bªn cã liªn quan kh¸c trong qu¸ tr×nh chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸t nhËp vµ chuyÓn ®æi. 8. VÒ qu¶n lý Nhµ níc, LuËt doanh nghiÖp chó ý ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp, quy ®Þnh thanh tra ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp sau khi ®¨ng ký kinh doanh, ®¶m b¶o yªu cÇu tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp. Tãm l¹i, víi nh÷ng t tëng chÝch s¸ch c¬ b¶n nãi trªn, LuËt doanh nghiÖp gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh ë níc ta, t¹o ®éng lùc míi tiÕp tôc gi¶i phãng ®îc lùc lîng s¶n xuÊt, kh¬i dËy vµ ph¸t huy ®îc c¸c nguån néi lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. C©u 4: ¦u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp ViÖt Nam ®èi víi ngêi ®Çu t khi thµnh lËp, vËn hµnh vµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp 1. Doanh nghiÖp Nhµ níc ¦u ®iÓm: Doanh nghiÖp nhµ níc do Nhµ níc thµnh lËp, cung cÊp vèn nªn cã nguån vèn l©u dµi, æn ®Þnh, ®¶m b¶o §îc u tiªn vÒ nhiÒu mÆt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, vËn hµnh nh mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc ph©n bæ c¸c nguån lùc, chÝnh s¸ch ®µo t¹o nh©n lùc, lÜnh vùc kinh doanh (VÝ dô nh trong lÜnh vùc ®iÖn, níc,...chØ cã c¸c doanh nghiÖp nhµ níc míi ®îc phÐp kinh doanh),... H¹n chÕ: ViÖc vËn hµnh, qu¶n lÝ doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña luËt Doanh nghiÖp nhµ níc vµ chÞu sù qu¶n lÝ cña nhiÒu c¬ quan Nhµ níc víi mét c¬ chÕ qu¶n lÝ hÕt søc phøc t¹p, cßn nhiÒu chång chÐo. Trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh quan liªu, bao cÊp, t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cøng nh¾c theo sù chØ ®¹o cña cÊp trªn rÊt phæ biÕn. thiÕu quyÒn tù quyÕt mét c¸ch ®Çy ®ñ. 2. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. ¦u ®iÓm Doanh nghiÖp liªn doanh lµ sù liªn kÕt gi÷a doanh nghiÖp cña c¶ ViÖt Nam vµ níc ngoµi nªn cã thÓ hç trî nhau, bæ sung nh÷ng ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp mçi níc. Víi doanh nghiÖp ViÖt Nam, hä cã thÓ tiÕp thu c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lÝ,.. tõ doanh nghiÖp níc ngoµi, gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn, më réng ®îc thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm,..Víi doanh nghiÖp níc ngoµi, hä cã thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh liªn quan tíi thñ tôc hµnh chÝnh, mÆt b»ng s¶n xuÊt, ®Êt ®ai,... do khi tham gia vµo doanh nghiÖp liªn doanh, phÝa ViÖt Nam thêng ®ãng gãp b»ng ®Êt ®ai; ®ång thêi hä còng tËn dông ®îc nguån nguyªn nhiªn vËt liÖu s½n cã, dåi dµo; nguån lao ®éng rÎ cña ViÖt Nam;... Hëng nhiÒu u ®·i tõ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t níc ngoµi cña ViÖt Nam H¹n chÕ DÔ dÉn tíi t×nh tr¹ng phô thuéc lÉn nhau trong qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh. ViÖc t×m ®îc sù thèng nhÊt trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt ®«i khi lµ rÊt khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ khi hai bªn tham gia kinh doanh ®Õn tõ nh÷ng níc kh¸c nhau víi nh÷ng phong tôc, tËp qu¸n kinh doanh, lèi t duy kh¸c nhau. ¦u ®iÓm Chñ doanh nghiÖp hoµn toµn tù chñ trong viÖc kinh doanh, ra quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. Nhµ níc ta ®ang khuyÕn khÝch thu hót ®Çu t nªn ®îc hëng nhiÒu u ®·i. Gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu vèn cña nÒn kinh tÕ. H¹n chÕ §îc xem lµ mét thµnh phÇn kinh tÕ cña ViÖt Nam nhng vÉn bÞ h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt, kh«ng ®îc tham gia vµo mét sè lÜnh vùc kinh doanh cña ViÖt Nam (VÝ dô nh ng©n hµng, bu chÝnh,..) Khã kh¨n trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nhµ níc. 3. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ¦u ®iÓm Chñ doanh nghiÖp ®îc tù chñ trong qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. Thñ tôc cÊp phÐp thµnh lËp ®¬n gi¶n, nhanh gän. H¹n chÕ Vèn Ýt nªn khã tham gia vµo c¸c dù ¸n lín, ®ßi hái nhiÒu vèn vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ cao. Kh«ng linh ho¹t trong huy ®éng vèn hay rót khái dù ¸n ®Çu t. 4. C«ng ty cæ phÇn ¦u ®iÓm: DÔ huy ®éng vèn, dÔ chuyÓn nhîng H¹n chÕ : cã sù tham gia cña nhiÒu ngêi vµo qu¸ tr×nh qu¶n lÝ, c¬ cÊu tæ chøc t¬ng dèi phøc t¹p nªn dÔ g©y ra khã kh¨n trong qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh; ®Æc biÖt lµ khi cÇn cã sù nhÊt trÝ gi÷a c¸c thµnh viªn. 5. C«ng ty hîp doanh ¦u ®iÓm Kh«ng cÇn nhiÒu vèn ®Ó thµnh lËp Cã ®îc uy tÝn vµ danh tiÕng do nã g¾n víi uy tÝn, danh tiÕng cña ngêi thµnh lËp doanh nghiÖp H¹n chÕ : chØ thÝch hîp víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh g¾n víi uy tÝn cña ngêi thµnh lËp doanh nghiÖp (luËt t vÊn, y tÕ…) 6. Hîp t¸c x· ¦u ®iÓm Phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë vïng n«ng th«n, s¶n xuÊt trang tr¹i, tiÓu thñ c«ng nghiÖp,... Nh÷ng ngêi tham gia thêng lµ lao ®éng s¶n xuÊt nhá lÎ, cã thÓ cïng gãp vèn, gãp søc. H¹n chÕ Vèn thêng kh«ng nhiÒu N¨ng lùc qu¶n lÝ, tr×nh ®é c«ng nghÖ cßn h¹n chÕ. 7. Doanh nghiÖp t nh©n ¦u ®iÓm Cã c¬ cÊu gon nhÑ Chñ doanh nghiÖp ®îc tù chñ trong qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. H¹n chÕ Vèn kh«ng nhiÒu Quy m« doanh nghiÖp thêng nhá nªn Ýt kinh doanh lín 8. Hé kinh doanh c¸ thÓ. ¦u ®iÓm: Gän nhÑ, dÔ thµnh lËp; cÇn Ýt vèn H¹n chÕ: thêng lµ kinh doanh nhá lÎ 9. B¸n hµng rong vØa hÌ ¦u ®iÓm: cÇn Ýt vèn, dÔ thµnh lËp, kh«ng ph¶i ®¨ng kÝ kinh doanh H¹n chÕ: g©y t×nh tr¹ng lén xén, ¶nh hëng tíi trËt tù ®« thÞ NÕu t«i lµ chñ ®Çu t trong mét ngµnh kinh doanh (gi¶ ®Þnh) th× t«i sÏ lùa chän kinh doanh theo h×nh thøc liªn doanh v× nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y: - Gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò vÒ vèn - TËn dông ®îc nh÷ng hiÓu biÕt cña ®èi t¸c vÒ c¸c thÞ trêng kh¸c nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó më réng thÞ trêng - C¬ héi vµ th¸ch thøc trong kinh doanh t¬ng ®èi cao, t¹o m«i trêng lµm viÖc hÊp dÉn, cã nhiÒu ®éng lùc ®Ó nç lùc trong c«ng viÖc
- Xem thêm -