Tài liệu Các loại bảo hiểm trong thanh toán quốc tế

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 151 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Nội dung A, Bảo hiểm hàng hải B, Bảo hiểm phi hàng hải C, Bảo hiểm tín dụng A, Bảo hiểm hàng hải I, Sự cần thiết của bảo hiểm hàng hải Hàng hoá vận chuyển bằng đường biển thường gặp nhiều rủi ro. Trách nhiệm của người chuyên chở hạn chế & khiếu nại đòi bồi thường rất khó Bảo vệ lợi ích doanh nghiệp khi có tổn thất và tạo tâm lý an tâm Mua bảo hiểm cho hàng hoá XNK là một tập quán thương mại quốc tế II, Hợp đồng bảo hiểm hàng hải Hợp đồng bảo hiểm chuyến (Voyage Policy): cho hàng hóa được vận chuyển từ cảng này đến cảng khác Hợp đồng bảo hiểm bao (Floating Policy): cho nhiều chuyến, nhiều lô hàng trong một khoảng thời gian nhất định  Hợp đồng bảo hiểm định giá (Valued Policy) Hợp đồng bảo hiểm không định giá (Unvalued Policy) III, Người được bảo hiểm …là người có đối tượng BH đem bảo hiểm, có thể là nhà XK hay NK tùy theo điều kiện giao hàng được áp dụng trong hợp đồng ngoại thương. III, Người được bảo hiểm Điều kiện giao hàng Trách nhiệm mua bảo hiểm Người nhập khẩu Người nhập khẩu Người xuất khẩu IV, Đối tượng và quyền lợi bảo hiểm hàng hải Đối tượng bảo hiểm là những hàng hóa được xác định rõ ràng trong hợp đồng mua bán ngoại thương được chuyên chở bằng đường biển IV, Đối tượng và quyền lợi bảo hiểm hàng hải Quyền lợi bảo hiểm có thể bảo hiểm Lãi ước tính Trị giá tăng thêm Thuế nhập khẩu V, Giá trị - Số tiền - Phí bảo hiểm Giá trị là giá trị của đối tượng được bảo hiểm Số tiền là giới hạn trách nhiêm nhà bảo hiểm phải trả • Bảo hiểm dưới giá trị • Bảo hiểm đúng giá trị • Bảo hiểm trên giá trị • Bảo hiểm trùng Phí là tiền người mua bảo hiểm phải trả cho người bảo hiểm • Đổi lấy cam kết bồi thường khi có tổn thất • Xác định theo tỷ lệ % trên số tiền hoặc giá trị bảo hiểm VI, Phạm vi và hiệu lực bảo hiểm 1, Phạm vi bảo hiểm : là sự khoanh vùng các rủi ro bảo hiểm VI, Phạm vi và hiệu lực bảo hiểm  Bộ điều khoản bảo hiểm ICC 1963: FPA •Free from Particular Average: điều kiện miễn tổn thất riêng WA •With Particular Average: điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng AR •All Risk: điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro WR •War Risk: điều kiện bảo hiểm các rủi ro chiến tranh SRCC •Điều kiện bảo hiểm rủi ro đình công CÁC RỦI RO FPA 1. Phạm vi trách nhiệm về rủi ro, tổn thất: X • Tổn thất toàn bộ vì thiên tai, tai nạn bất ngờ X • Tổn thất bộ phận vì thiên tai, tai nạn bất ngờ do 4 nguyên nhân chính X • Mất nguyên kiện hàng trong khi xếp dỡ chuyển tải • Các chi phí: X  Chi phí đóng góp tổn thất chung X  Chi phí cứu nạn X  Chi phí đề phòng hạn chế tổn thất  Chi phí tố tụng và khiếu nại X X  Chi phí giám định tổn thất _ • Tổn thất bộ phận vì thiên tai, tai nạn ngoài 4 rủi ro chính _ • Tổn thất do các rủi ro phụ gây nên 2. Trách nhiệm chứng minh tổn thất NĐBH Không 3. Áp dụng mức miễn thường Thấp 4. Mức phí nhất WA AR X X X X X X X X X X X X X X X X X X _ X NĐBH NBH Có Không Trung Cao bình nhất VI, Phạm vi và hiệu lực bảo hiểm C B A WR ICC 1982 SRCC CÁC RỦI RO A B C 1. Những mất mát hư hại hàng hóa hợp lý qui cho là: X X X • Cháy hoặc nổ X X X • Mắc cạn, chìm lật X X X • Đâm va vào bất kỳ vật thể gì ( trừ nước) X X X X X X • Dỡ hàng tại cảng lánh nạn • Phương tiện vẩn chuyển trên bộ bị lật X X đổ hay bị trật bánh • Động đất, núi lửa phun, sét đánh 2. Mất mát hư hại hàng hóa gây ra bởi: X X X X X X • Hi sinh tổn thất chung • Ném hàng ra khỏi tàu hoặc nước cuốn X X trôi khỏi tàu X X • Nước biển, sông , hồ xâm nhập hầm hàng NĐBH NĐBH NĐBH 3. Mất nguyên kiện hàng khi xếp dỡ chuyển Không Không Không tải 4. Rủi ro bất ngờ khác VI, Phạm vi và hiệu lực bảo hiểm  Các điều kiện bảo hiểm của Việt nam  QTC 1965: FPA, WA, AR tương tự như ICC 1963, chưa đề cập đến WR và SRCC QTC 1990: C, B, A tương tự như ICC 1982 VI, Phạm vi và hiệu lực bảo hiểm  Hiệu lực bảo hiểm: người bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với hàng hoá từ kho đến kho Từ kho Bắt đầu vận chuyển Quá trình vận chuyển bình thường VII . Bồi thường tổn thất hàng hóa 1. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm Thông báo tổn thất • Ngay cho nhà BH • Cho chủ tàu trong vòng 3 ngày Khiếu nại • Bảo lưu quyền khiếu nại cho nhà BH • Gửi khiếu nại cho nhà BH trong vòng 9 tháng Kí giấy biên nhận và thế quyền VII, Bồi thường tổn thất hàng hóa 2. Nghĩa vụ của người bảo hiểm Giám định tổn thất • Chấp nhận yêu cầu giám định • Tiến hành thực hiện giám định • Lập chứng thư giám định Bồi thường tổn thất hàng hóa • Bồi thường tổn thất riêng • Bồi thường tổn thất chung B, Bảo hiểm phi hàng hải I, Đường hàng không II, Đường bộ, đường sắt, đường sông I, Đường hàng không 1, Bảo hiểm hàng hóa  Chủ yếu vận chuyển các hàng hóa nhẹ, có giá trị, cần vận chuyển nhanh
- Xem thêm -