Tài liệu Các khái niệm trong csdl quan hệ

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Bài 2: CÁC KHÁI NIỆM TRONG CSDL QUAN HỆ Hệ thống bài cũ Giải thích khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL) Các phương pháp quản lý dữ liệu và các đặc trưng Giải thích các mô hình dữ liệu khác nhau Hệ quản trị CSDL (DBMS) và hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 2 Mục tiêu bài học hôm nay Tìm hiểu các bước thiết kế CSDL quan hệ Tìm hiểu các khái niệm trong thiết kế CSDL quan hệ: Các khái niệm trong thiết kế CSDL mức khái niệm Các khái niệm trong thiết kế CSDL mức vật lý Làm quen với hệ quản trị CSDL Microsoft Access Tạo các bảng và truy vấn trong Microsoft Access. Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 3 Các bước thiết kế CSDL quan hệ Thiết kế một CSDL được phân thành các mức khác nhau: Thiết kế các thành phần dữ liệu mức khái niệm Thiết kế các thành phần dữ liệu mức logic Thiết kế các thành phần dữ liệu mức vật lý Thiết kế mức khái niệm Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL Thiết kế Logic Thiết kế mức vật lý 4 Thiết kế CSDL mức khái niệm Là sự trừu tượng hóa của thế giới thực. Trong DBMS, Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) dùng để mô tả lược đồ CSDL mức khái niệm. Sơ đồ thực thể - liên kết sẽ được đề cập kĩ hơn trong các bài sau Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 5 Thiết kế CSDL mức logic Thiết kế CSDL mức logic là quá trình chuyển CSDL mức khái niệm sang mô hình Lược đồ quan hệ và chuẩn hóa các quan hệ. Các khái niệm Lược đồ quan hệ và chuẩn hóa sẽ được đề cập trong các bài sau. Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 6 Thiết kế CSDL mức vật lý Mức thấp nhất của kiến trúc một CSDL là cơ sở dữ liệu vật lý. CSDL vật lý là sự cài đặt cụ thể của CSDL mức khái niệm. CSDL vật lý bao gồm các Bảng (Table) và mối quan hệ (Relationship) giữa các bảng này. Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 7 Các thành phần dữ liệu mức khái niệm Các thành phần cơ bản mức khái niệm gồm: Các thực thể (Entity) hay Quan hệ (Relation) Các thuộc tính (Attribute) Các mối quan hệ (Relationship) – còn gọi là quan hệ logic hay liên kết Các quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) Dữ liệu giao nhau (Intersection Data) Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 8 Ví dụ Giới thiệu CSDL NorthWind Công ty tưởng tượng Northwind bán các sản phẩm đồ ăn cho các khách hàng. Cơ sở dữ liệu Northwind lưu các thông tin về khách hàng, yêu cầu đặt hàng của khách hàng, các sản phẩm đồ ăn. Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 9 Các thành phần dữ liệu mức khái niệm Ví dụ các thành phần khái niệm trong CSDL Northwind Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 10 Thực thể và thuộc tính Thực thể là một đối tượng, một địa điểm, con người… trong thế giới thực được lưu trữ thông tin trong CSDL. Mỗi thực thể bao gồm một hoặc nhiều thuộc tính đặc trưng cho thực thể đó. Ví dụ: biểu diễn thực thể Customer gồm các thuộc tính: Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 11 Mối quan hệ (Relationship) Mối quan hệ là mối liên kết giữa các tập thực thể (còn gọi là bảng) Phân loại: Quan hệ 1-1 Quan hệ 1-n (1-nhiều) Quan hệ n-n (nhiều-nhiều) Quan hệ đệ quy Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 12 Quan hệ 1-1 Quan hệ 1-1 là quan hệ giữa hai tập thực thể trong đó mỗi thực thể của tập cha chỉ có thể liên kết với nhiều nhất một thực thể của tập con, và ngược lại. Ví dụ: quan hệ giữa thực thể Customer và Account Receivable là 1-1 (tức một người có một tài khoản, hay ngược lại mỗi tài khoản tương ứng với một người) Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 13 Quan hệ 1-1 Quan hệ 1-1 là quan hệ giữa hai tập thực thể trong đó mỗi thực thể của tập này có thể liên kết với duy nhất một thực thể của tập còn lại. Quan hệ 1-1 gọi là khả chuyển (transferable) nếu thực thể con có thể liên kết lại với một thực thể cha khác. Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 14 Quan hệ 1-N Quan hệ 1-N là quan hệ giữa hai tập thực thể trong đó mỗi thực thể của tập này có thể liên kết với nhiều thực thể của tập còn lại. Ví dụ 2: quan hệ giữa thực thể Customer và thực thể Credit Report là 1-N vì một khách hàng có thể sở hữu nhiều báo cáo tín dụng Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 15 Quan hệ N-N Quan hệ N-N là quan hệ giữa hai tập thực thể trong đó một thực thể của tập này có thể liên kết với 0, 1 hoặc nhiều thực thể của tập kia, và ngược lại. Thường quan hệ N-N có thêm phần dữ liệu giao nhau để thêm thông tin cụ thể cho mối quan hệ Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 16 Quan hệ N-N Ví dụ: quan hệ giữa hai thực thể Order và Product là N-N vì mỗi đơn đặt hàng có thể gồm nhiều sản phẩm, và ngược lại mỗi sản phẩm có thể xuất hiện ở nhiều đơn đặt hàng Phần dữ liệu giao nhau cho biết cụ thể Số lượng đặt hàng, giá đặt và chiết khấu bao nhiêu. Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 17 Quan hệ đệ quy Quan hệ đệ quy là quan hệ tồn tại giữa hai thực thể thuộc cùng một tập thực thể. Phân loại: 1-1, 1-N, N-N Ví dụ: Quan hệ 1-1 Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL Quan hệ 1-N Quan hệ N-N 18 Quy tắc nghiệp vụ Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) là các thủ tục, nguyên tắc hay các chuẩn phải tuân theo. Các quy tắc này thể hiện trong cơ sở dữ liệu như là các ràng buộc (constraint). Ví dụ: Tuổi của nhân viên hưởng lương không vượt quá 65 tuổi -> ràng buộc của cột Age<65. Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 19 Dữ liệu giao nhau Là tập hợp dữ liệu mà hai thực thể chia sẻ chung. Ví dụ: hai thực thể ORDER và PRODUCT chia sẻ các thuộc tính chung: Unit Price, Quantity, Discount Slide 2 - Các khái niệm trong thiết kế CSDL 20
- Xem thêm -