Tài liệu Các hình thức làm giả.

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Sau nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng (1986), nÒn kinh tÕ ViÖt Nam b-íc sang mét thêi kú míi: x©y dùng mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn víi sù giao l-u më réng thÞ tr-êng, thu hót ®Çu t- quèc tÕ, t¹o ®éng lùc vµ thíi c¬ x©y dùng mét nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng, ®a d¹ng, nhiÒu chiÒu. Cïng víi sù më réng giao l-u, hîp t¸c ®ã, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn ®èi ®Çu víi nhiÒu th¸ch thøc ®ã lµ xu h-íng c¹nh tranh theo hai h-íng: c¹nh tranh tÝch cùc vµ c¹nh tranh tiªu cùc. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¹nh tranh tiªu cùc ®ã lµ vÊn ®Ò hµng gi¶. Hµng gi¶ trong n-íc, hµng gi¶ n-íc ngoµi trµn vµo thÞ tr-êng ViÖt Nam ph¸ ho¹i s¶n xuÊt trong n-íc, lõa dèi ng-êi tiªu dïng. §ã lµ nh÷ng bøc xóc ®èi víi cuéc ®Êu tranh chèng hµng gi¶ trªn c¸c mÆt trËn: kinh tÕ, h×nh sù vµ qu¶n lý nhµ n-íc trong kinh doanh. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung I. kh¸i niÖm vÒ hµng gi¶ 1. §Þnh nghÜa hµng gi¶: Theo nghÞ ®Þnh 140CP cã c¸c h×nh thøc sau ®-îc coi lµ hµng gi¶: S¶n phÈm hµng ho¸ kÓ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu cã nh·n s¶n phÈm gi¶ m¹o hoÆc nh·n s¶n phÈm cña mét c¬ së s¶n xuÊt kh¸c mµ kh«ng ®-îc chñ nh·n ®ång ý. S¶n phÈm hµng ho¸ mang nh·n hiÖu hµng ho¸ gièng hÖt hoÆc t-¬ng tù cã kh¶ n¨ng lµm cho ng-êi tiªu dïng nhÇm lÉn víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, bu«n b¸n kh¸c ®· ®¨ng ký víi c¬ quan b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp(côc s¸ng chÕ)hoÆc ®· ®-îc b¶o hé thªo ®iÒu -íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia. S¶n phÈm, hµng ho¸ mang nh·n hiÖu kh«ng ®óng víi nh·n s¶n phÈm ®· ®¨ng ký víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o l-êng chÊt l-îng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¶n phÈm hµng ho¸ ghi dÊu phï hîp tiªu chuÈn ViÖt Nam khi ch-a ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn vµ dÊu phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam. S¶n phÈm hµng ho¸ ®· ®¨ng ký hoÆc ch-a ®¨ng ký chÊt l-îng víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o l-êng chÊt l-îng mµ cã møc chÊt l-îng thÊp h¬n møc tèi thiÓu cho phÐp. S¶n phÈm hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng víi nguån gèc, b¶n chÊt tù nhiªn, tªn gäi vµ c«ng dông cña nã. 2. C¸c h×nh thøc lµm gi¶. Theo t- liªn tÞch sè 10/2000 / TTLT – BTM – BTC – BCA – BKHCNMT ngµu 27/4/2000 cña c¸c Bé Th-¬ng m¹i, Tµi chÝnh, C«ng an, Khoa häc – C«ng nghÖ vµ M«i tr-êng ( h-íng dÉn thùc hiÖn chØ thÞ 31 cña Thñ t-íng chÝnh phñ vÒ chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ). Hµng gi¶ cã c¸c dÊu hiÖu sau th× ®-îc coi lµ hµng gi¶. a. Hµng gi¶ chÊt l-îng hoÆc c«ng dông. + Hµng gi¶ cã gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng nh- b¶n chÊt tù nhiªn, tªn gäi vµ c«ng dông cña nã. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Hµng ho¸ ®-îc thªm t¹p chÊt, chÊt phô gia kh«ng ®-îc phÐp sö dông, lµm thay ®æi chÊt l-îng, cã chøa d-îc chÊt kh¸c víi tªn d-îc chÊt ghi trªn nh·n hoÆc bao b×, kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ ho¹t chÊt, chÊt h÷u hiÖu kh«ng ®ñ g©y nªn c«ng dông, cã ho¹t chÊt, chÊt h÷u hiÖu kh¸c víi tªn ho¹t chÊt, chÊt h÷u hiÖu ghi trªn bao b×. + Hµng ho¸ kh«ng ®ñ thµnh phÇn nguyªn liÖu hoÆc bÞ thay thÕ b»ng nh÷ng nguyªn liÖu, phô tïng kh¸c kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng so víi tiªu chuÈn chÊt l-îng hµng ho¸ ®· c«ng bè, g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi s¶n xuÊt, søc khoÎ ng-êi, ®éng vËt, thùc vËt hoÆc m«i sinh, m«i tr-êng. + Hµng ho¸ thuéc danh môc tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông môc tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông mµ kh«ng thùc hiªn g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi s¶n xuÊt, søc khoÎ ng-êi, ®éng vËt, thùc vËt hoÆc m«i tr-êng, m«i sinh. + Hµng ho¸ ch-a ®-îc chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn mµ sö dung giÊy chøng nhËn hoÆc dÊu phï hîp tiªu chuÈn (®èi víi danh môc hµng ho¸ b¾t buéc). 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. Gi¶ vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸. + Hµng ho¸ cã nh·n hiÖu hµng ho¸ trïng hoÆc t-¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cña ng-êi kh¸c ®ang ®-îc b¶o hé theo c¸c ®iÒu -íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia mµ kh«ng ®-îc phÐp cña chñ nh·n hiÖu. + Hµng ho¸ cã dÊu hiÖu hoÆc cã bao b× mang dÊu hiÖu trïng hoÆc t-¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi tªn th-¬ng m¹i ®-îc b¶o hé hoÆc víi tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®-îc b¶o hé. + Hµng ho¸, bé phËn cña hµng ho¸ cã h×nh d¸ng bªn ngoµi trïng víi kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp ®ang ®-îc b¶o hé mµ kh«ng ®-îc phÐp cña chñ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp. + Hµng ho¸ cã dÊu hiÖu gi¶ m¹o vÒ chØ dÉn nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸ g©y hiÓu sai lÖch vÒ nguån gèc, n¬i s¶n xuÊt, n¬i ®ãng gãi, l¾p r¸p hµng ho¸. c. Gi¶ vÒ hµng ho¸ + Hµng ho¸ cã nh·n gièng hÖt hoÆc t-¬ng tù víi nh·n hµng ho¸ cña c¬ së kh¸c ®· c«ng bè. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Nh÷ng chØ tiªu ghi trªn nh·n hµnh ho¸ kh«ng phï hîp víi chÊt l-îng hµng ho¸ nh»m lõa dèi ng-êi tiªu dïng. + Néi dung ghi trªn nh·n bÞ c¹o, tÈy xo¸, söa ®æi, ghi kh«ng ®óng thêi h¹n sö dông ®Ó lõa dèi kh¸ch hµng. d. C¸c lo¹i Ên phÈm ®· in sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô hµng gi¶. + C¸c lo¹i ®Ò can, tem s¶n phÈm, nh·n hµng ho¸, bao b× cã dÊu hiÖu vi ph¹m nh-: Trïng hoÆc t-¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi hµng ho¸ cïng lo¹i, víi nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®-îc b¶o hé. II. T¸c h¹i cña hµng gi¶ Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tù chñ trong s¶n xuÊt, kinh doanh ®-a ra thÞ tr-êng c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô phong phó ®a d¹ng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng-êi tiªu dïng ®-îc quyÒn lùa chän mua vµ sö dông s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô ®¶m b¶o an toµn, chÊt l-îng cao. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, sù ph¸t triÓn thÞ tr-êng cßn nÈy sinh nhiÒu biÓu hiÖn tiªu cùc, do ch¹y theo lîi nhuËn vµ lîi dông uy tÝn, chÊt l-äng cña nh÷ng mÆt hµng ho¸ ®-îc ng-êi tiªu dïng -a thÝch, nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ®· ®-a ra thÞ tr-êng nh÷ng hµng kÐm chÊt l­îng h¯ng “nh²i” nh±n m²c, h¯ng gi°, qu°ng c²o kh«ng trung thùc ®¸nh lõa ng-êi tiªu dïng, g©y thiÖt h¹i cho nÒn kinh tÕ lµm cho nÒn kinh tÕ tr× trÖ kÐm phÊt triÓn vµ uy tÝn cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh tèt, ¶nh h-ëng xÊu ®Õn søc khoÎ ng-êi tiªu dïng, g©y « nhiÔm m«i tr-êng, m«i sinh. Hµng gi¶ g©y ¶nh h-ëng nghiªm träng ®Õn s¶n xuÊt vµ l-u th«ng cña nhiÒu doanh nghiÖp vµ lµm n¶n lßng c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi ®Çu t- vµo ViÖt Nam. vµ lµm søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong n-íc. Hµng gi¶ trµn lan trªn thÞ tr-êng khiÕn cho c¸c c«ng ty cã nh÷ng mÆt hµng næi tiÕng s¶n xuÊt trong n-íc ®Òu bÞ thÊt thu nÆng do hµng gi¶ ¨n theo th-¬ng hiÖu. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §èi víi ng-êi tiªu dïng: Lµm cho ng-êi tiªu dïng mÊt dÇn niÒm tin vµo s¶n phÈm v× hä kh«ng t×m thÊy gi¸ trÞ ®Ých thùc mµ m×nh mong muèn. Vµ g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n vÒ søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ng-êi tiªu dïng khi mua ph¶i hµng gi¶, hang nh¸i, hµng kÐm chÊt l-îng.  §èi víi doanh nghiÖp: Hµng gi¶ g©y thiÖt h¹i lín vÒ tinh thÇn còng nh- vÒ tiÒn cña ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp lín lµm ¨n ch©n chÝnh th× mÊt hÕt uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, s¶n l-îng b¸n ra kh«ng nhiÒu g©y thÊt thu lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t- mét sè l-îng tiÒn kh¸ lín vµo viÖc chèng hµng gi¶ vµ viÖc c¶i t¹o nh·n m¸c s¶n phÈm cña m×nh sao cho hµng gi¶ Ýt cã kh¶ n¨ng nh¸i theo nh·n hiÖu cña c«ng ty m×nh.  §èi víi nhµ n-íc: Lµm thÊt thu ng©n s¸ch nhµ n-íc, rèi lo¹n trËt tù qu¶n lý kinh tÕ C¸c c¬ quan ®iÒu tra ph¶i ®èi phã víi nh÷ng thñ ®o¹n tinh vi 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III.T×nh h×nh hµng gi¶ ë ViÖt Nam T×nh h×nh hµng gi¶ ë ViÖt Nam hiÖn nay ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc cña toµn x· héi. Hµng gi¶ kh«ng chØ ®-îc lµm ë trong n-íc mµ cßn ®-îc nhËp ë n-íc ngoµi vÒ. Hµnh gi¶ ë trong n-íc víi ®a d¹ng chñng lo¹i nhgi¶ vÒ mÉu m¸c, chÊt l-îng, nh·n hiÖu, kiÓu d¸ng. Tõ khi nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp tham gia s¶n xuÊt, kinh doanh, t¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt hµng ho¸ ®-îc th«ng th-¬ng giao l-u trao ®æi trong vµ ngoµi n-íc, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Song bªn c¹nh ®ã, næi nªn vÊn ®Ò ®¸ng lo ng¹i lµ tÖ n¹n s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ngµy cµng cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, nhÊt lµ ë vïng gi¸p danh gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, vïng s©u vïng xa, n¬i tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp, ph-¬ng tiÖn giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n, c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng cßn thiÕu chÆt chÏ trong qu¶n lý kiÓm tra. Thèng kª cña côc c¶nh s¸t kinh tÕ, tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 2000 ®· ph¸t hiÖn 3564 vô s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo sè liÖu cña côc qu¶n lý thÞ tr-êng thuéc bé Th-¬ng M¹i, tõ ®Çu n¨m ®Õn nay trung b×nh mçi th¸ng c¸c c¬ quan chèng hµng gi¶ thu gi÷ hµng tr¨m s¶n phÈm hµng gi¶ kh«ng chØ lµ hµng tiªu dïng hµng ngµy mµ c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng, ph©n bãn, thuèc trõ s©u...còng ®Òu bÞ lµm gi¶. §Æc biÖt n¨m 2000, c¬ quan qu¶n lý thÞ tr-êng ®· xö lý tíi 45%vô lµm hµng gi¶ lµ hµng thùc phÈm, d-îc phÈm liªn quan ®Õn søc khoÎ, cuéc sèng ng-êi tiªu dïng. TÝnh tõ n¨m 1997 ®Õn nay, sè vô lµm hµng gi¶ cã xu h-íng ngµy cµng t¨ng. Cô thÓ n¨m 1997 cã kho¶ng 2000 vô th× ®Õn n¨m 1999 cã tíi 2936 vô. N¨m 2000, sè vô lµm hµng gi¶ vÉn kh«ng gi¶m. TÝnh chÊt cña c¸c vi ph¹m ngµy cµng phøc t¹p vµ thñ ®o¹n ngµy cµng tinh vi h¬n tr-íc rÊt nhiÒu. Do vËy viÖc ph©n biÖt chóng v« cïng khã kh¨n. MÆc dï trong n¨m nay kh«ng x¶y ra c¸c hiÖn t-îng lµm hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l-îng g©y t¸c h¹i bøc xóc ®Õn céng ®ång nh- vô b¸nh phë, n-íc m¾m cã foocm«n trong n¨m 1999 song trong lÜnh vùc nµo, mÆt hµng nµo còng cã tÖ hµng gi¶. §¸ng chó ý lµ hµng gi¶ theo lÜnh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vùc nhËp khÈu ®· xuÊt hiÖn tÖ ®Æt hµng gi¶ theo yªu cÇu tõ n-íc ngoµi nhËp khÈu vµo trong n-íc vµ ®Æt hµng gi¶ ®Ó xuÊt ra n-íc ngoµi cã dÊu hiÖu t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Hµng gi¶ nh·n hiÖu, kiÓu d¸ng, xuÊt xø kh¸ phæ biÕn nh-: m¸y tÝnh ®iÖn tö Casio, bËt löa NhËt nh·n hiÖu BIC, nh·n hiÖu xe m¸y CPI, bao b× b¸nh ngät B¶o Ngäc, phô tïng xe m¸y HonDa. Trong mét sè mÆt hµng, tÖ hµng gi¶ ®· lªn møc b¸o ®éng. Tuy n¹n hµng gi¶ ®· trµn ngËp thÞ tr-êng ViÖt Nam song ng-êi tiªu dïng th× vÉn ch-a cã c¸ch g× ®Ó nhËn biÕt ®©u lµ hµng thËt, ®©u lµ hµng gi¶ nªn dÉn ®Õn viÖc mua nhÇm ph¶i hµng gi¶ vÉn diÔn ra trªn thÞ tr-êng ngµy cµng nhiÒu. Theo kÕt qu° kh°o s²t x± héi häc vÒ “Th²i ®é cða ng-êi d©n ®èi víi hµng gi¶ trong lÜnh vùc th­¬ng m³i ’’ T¹i thµnh phè H¹ Long tØnh Qu¶ng Ninh (th¸ng 7/2000) th× cã tíi 58% sè ng-êi ®-îc hái ®· tõng mua ph¶i hµng gi¶, trong ®ã sè ng-êi mua ph¶i hang gi¶ do kh«ng nhËn biÕt ®-îc chiÕm tíi 73%, sè biÕt lµ hµng gi¶ nh-ng vÉn mua (chñ yÕu lµ lo¹i hµng cã gi¸ trÞ kh«ng lín, rÎ tiÒn) chØ chiÕm 22,2%. §iÒu nµy cho thÊy ng-êi d©n kh«ng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhËn biÕt ®-îc hµng hµng gi¶ bÇy b¸n trªn thÞ tr-êng chiÕm tû lÖ cao. KÕt qu¶ nghiªn cøu cßn cho thÊy nhu cÇu ®-îc h-íng dÉn c¸ch nhËn biÕt hµng gi¶ cña ng-êi d©n chiÐem tíi 83% sè ng-êi ®-îc hái. NÕu th-êng xuyªn h-íng dÉn c¸ch nhËn biÕt hµng gi¶ mét c¸ch cô thÓ, dÔ hiÓu, dÔ ph©n biÖt cho ng-êi d©n th× hiÖu qu¶ trong viÖc ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt hµng gi¶ sÏ cao h¬n, bëi v× khi ®ã hµng gi¶ sÏ Ýt cã c¬ héi ®-îc tiªu thô vµ tån t¹i trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam. IV. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn n¹n lµm hµng gi¶ trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam. Hµng gi¶ tån t¹i trong mäi lÜnh vùc, thùc sù lµ mét tÖ n¹n x· héi, g©y t¸c h¹i to lín ®Õn lîi Ých ng-êi tiªu dïng.Song mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ phÝa ng-êi s¶n xuÊt nh»m thu lîi nhuËn cao. C¸c c¬ së nµy ®· t×m mäi c¸ch thay thÕ vËt liÖu dëm, rÎ tiÒn ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ víi chi phÝ thÊp mµ vÉn b¸n ®-îc gi¸ cao, thu lîi nhuËn nhiÒu. Nguyªn nh©n thø hai lµ do ng-êi tiªu dïng kh«ng nhËn biÕt ®-îc hµng thËt hµng gi¶. ViÖc qu¶n lý nh·n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m¸c cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÝnh hiÖu, s¶n phÈm, dÞch vô cã uy tÝn cßn láng lÎo. C¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ n-íc ch-a ®ång bé, mét sè luËt liªn quan ®Õn s¶n xuÊt, b¶o vÖ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ lîi Ých ng-êi tiªu dïng ®-î ®Ò ra qu¸ chËm vµ thiÕu sù kiÓm so¸t chÆt chÏ. Nguyªn nh©n thø ba lµ mét sè bé phËn ng-êi tiªu dïng cã t©m lý dÔ chÊp nhËn víi hµng gi¶ theo quan niÖm”tiÒn n¯o cða Êy”, khi h¯ng ho² rÎ, phï hîp víi thu nhËp th× hä mua vÒ ®Ó dïng. Nguyªn nh©n thø t- lµ chóng ta ch-a lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cho ng-êi tieu dïng vÒ chÊt l-îng hµng ho¸, t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ®Ó nhËn biÕt vµ tham gia ®Êu tranh phßng ngõa. Nguyªn nh©n thø n¨m lµ c¸c v¨n b¶n h-íng dÉn xö lý ®èi víi ®èi t-îng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ cßn thiÕu.Trong lÜnh vùc xö lý hµnh chÝnh ch-a quy ®Þnh cô thÓ, bé luËt h×nh sù n¨m 1999 cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/7/2000 nh-ng ®Õn nay c¸c nghµnh chøc n¨ng ch-a cã h-íng dÉn,dÉn ®Õn tuú tiÖn trong xö lý. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguyªn nh©n thø s¸u lµ hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n-íc tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc c¶i tiÕn chÊt l-îng, mÉu m· song søc c¹nh tranh yÕu, ch-a theo kÞp khu vùc vµ thÕ giíi.Gi÷a c¸c ®Þa ph-¬ng trong n-íc, gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng ht«n còng cã sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu.Mét sè bé phËn ng-êi s¶n xuÊt Ýt vèn kh«ng cã kü thuËt ®· ph¶n øng tiªu cùc, s¶n xuÊt hµng gi¶ nh·n m¸c hiÖu hµng ho¸ cña c¸c c¬ së kh¸c nh»m duy tr× sù tån t¹i cña hä. Nguyªn nh©n thø bÈy lµ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp thiÕu c«ng ¨n viÖc lµm, mét sè c¸n bé häc sinh ®-îc ®µo t¹o, cã hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ mét nghµnh nghÒ, lÜnh vùc mµ kh«ng ®-îc sö dông dÉn ®Õn s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶.Thu nhËp cña nh©n d©n, nhÊt lµ n«ng d©n vµ tÇng líp ng-êi lao ®éng nghÌo cßn qu¸ thÊp, kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiªu dïng c¸c lo¹i hµng ho¸ chÝnh phÈm cã chÊt l-îng nh-ng gi¸ cao nªn buéc ph¶i chÊp nhËn hµng gi¶ kÐm phÈm chÊt cã gi¸ rÎ. Nguyªn nh©n thø t¸m lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, doanh nghiÖp qu¶n lý mÉu m· bao b× cßn s¬ hë chËm c¶i tiÕn vµ ®æi míi, dÔ bÞ lµm nh¸i.Mét sè c¸n bé c«ng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n viªn lµ c¸c ®èi t-îng trong ®-êng d©y tæ chøc s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gØa cña chÝnh doanh nghiÖp ®ã. Gi¸ s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp cßn cao, ch-a phôc vô ®¹i ®a sè quÇn chóng nh©n d©n. Nguyªn nh©n thø chÝn lµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp vµ c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng ch-a thùc sù quan t©m ®óng møc, ch-a coi vÊn ®Ò s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ lµ nghiªm träng cÇn ph¶i chÆn ®øng, ®Èy lïi. Nguyªn nh©n thø m-êi lµ viÖc phèi hîp ®Êu tranh gi÷a c¸c ngµnh, lùc l-îng chøc n¨ng ch-a ®ång bé, ch-a cã sù thèng nhÊt cao, c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ch-a ®¸p øng nhu cÇu ®Êu tranh chèng téi ph¹m. Kinh phÝ cho c«ng t¸c ®Êu tranh chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ kh«ng cã hoÆc cã rÊt Ýt dÉn ®Õn h¹n chÕ kÕt qu¶ chung V. BiÖn ph¸p kh¾c phôc §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy kh«ng chØ lµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh mµ cßn ®èi víi toµn thÓ nh©n d©n nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp vµ ng-êi tiªu dïng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. §èi víi c¸c cÊp c¸c ngµnh ChÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh chøc n¨ng c¸c cÊp cÇn cã chÝnh s¸ch ®Çu t- më réng s¶n xuÊt, t¹o viÖc lµm vµ æn ®Þnh cho ng-êi lao ®éng. Ph¶i thùc sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy s¶n xuÊt, tõng b-íc n©ng cao møc thu nhËp, c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh©n d©n vÒ vËt chÊt, ®ång thêi tÝch cùc vËn ®éng mäi ng-êi d©n tù nguyÖn, tù tè c¸o, tè gi¸c téi ph¹m, kh«ng tham gia vµo bu«n b¸n s¶n xuÊt hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l-îng. C«ng t¸c chØ ®¹o ®Êu tranh phßng chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ph¶i kiªn quyÕt kÞp thêi, cã t¸c dông gi¸o dôc r¨n ®e phßng ngõa téi ph¹m. Tr-ng bµy, triÓn l·m hµng thËt, hµng gi¶ ë tõng ®Þa ph-¬ng. §-a chóng ra ®Ó gióp mäi ng-êi, mäi tÇng líp x· héi ý thøc ®-îc t¸c h¹i ghª ghím cña hang gi¶, gióp hä cã thªm th«ng tin cÇn thiÕt, ph©n biÖt ®-îc ®©u lµ hµng thËt ®©u lµ hµng gi¶, qua ®ã tËp hîp ®-îc céng ®ång d©n c- cïng c¸c c¬ quan chøc n¨ng tham gia bµi trõ hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l-îng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua viÖc triÓn l·m tr-ng bµy gióp cho ng-êi tiªu dïng cã thªm ý thøc, th«ng tin ®Ó ph©n biÖt ®-îc hµng thËt, hµng gi¶, hiÓu ®-îc t¸c h¹i ghª ghím cña nã, ®Ó kh«ng bao giê mua nhÇm hµng, ®ång thêi tÝch cùc tè gi¸c víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh÷ng c¬ së, æ nhãm s¶n xuÊt, tµng tr÷ kinh doanh hµng gi¶. §ång thêi còng gióp cho c¸c doanh nghiÖp hiÓu râ r»ng, muèn s¶n xuÊt vµ kinh doanh tèt cÇn ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cô thÓ lµ tu©n theo t¸m néi dung b¾t buéc ghi trªn nh·n hiÖu hµng ho¸, theo quyÕt ®Þnh 178/1999/Q§-TTG ngµy 30/8/1990 cña Thñ t-íng chÝnh phñ vÒ quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l-u th«ng trong n-íc vµ xuÊt nhËp khÈu, t¹o ®iªï kiÖn cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng, ng-êi tiªu dïng biÕt râ tªn c¬ së s¶n xuÊt, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i ®Ó cã thÓ ®èi chiÕu hoÆc khiÕu n¹i khi x¶y ra c¸c sù cè vÒ chÊt l-îng hµng ho¸ vµ ®©y còng lµ dÞp ®Ó c¸c nhµ doanh nghiÖp nghiªn cøu thÞ tr-êng,dµnh l¹i thÞ phÇn ®· mÊt do n¹n hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l-îng. Rµ xo¸t l¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, xem c¸i nµo phï hîp ®Ó söa ®æi, bæ xung, cÇn cô thÓ ho¸ c¸c chÕ tµi vµ lµm râ møc nµo th× khëi tè h×nh sù, møc nµo th× xö lý 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµnh chÝnh, n©ng mét sè khung h×nh ph¹t vÒ hµnh vi s¶n xuÊt l-u th«ng, tµng tr÷ vµ bu«n b¸n hµng gi¶. §ång thêi ph¶i th-êng xuyªn kiÓm tra, thanh tra ®Þnh kú sau cÊp phÐp, qu¶n lý chÆt c¸c c¬ së kinh doanh trªn ®Þa bµn, kÞp thêi ph¸t hiÖn, kiªn quyÕt sö lý ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m vµ mét ®iÒu rÊt quan träng lµ ®Çu t- tho¶ ®¸ng cho c«ng t¸c chèng hµng gi¶. Ngoµi quü chèng hµng gi¶ nhµ n-íc nªn hç trî kinh phÝ tõ ng©n s¸ch, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c lùc l-îng chøc n¨ng thùc thi c«ng vô thuËn lîi h¬n. 2. §èi víi c¸c doanh nghiÖp §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i chñ ®éng b¶o vÖ chÊt l-îng, mÉu m·, qu¶ng lý bao b× nh·n m¸c hµng ho¸ cña c¬ së m×nh, chøc n¨ng trong viÖc tuyªn truyÒn hµng thËt, hµng gi¶ vµ chñ ®éng ph¸t hiÖn, phèi hîp víi c¸c lùc l-îng chøc n¨ng trong c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng vµ bu«n b¸n hµng gi¶. Kh«ng bu«n b¸n, kinh doanh, s¶n xuÊt, tµng ch÷ c¸c lo¹i hµng ho¸ kÐm chÊt l-îng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh nghiÖp chñ ®éng d¸n tem chèng hµng gi¶ cho s¶n phÈm cña m×nh. 3. Víi ng-êi tiªu dïng Kh«ng mua hµng gi¶, hµng nh¸i hµng kÐm chÊt l-îng vµ ph¶i gãp phÇn hç trî c¸c chi côc Qu¶n Lý ThÞ Tr-êng phßng chèng vµ ®Èy lïi tÖ n¹n hµng gi¶, khi ph¸t hiÖn ®èi t-îng nµo ®ã bu«n b¸n tµng tr÷ hµng gi¶ ph¶i khai b¸o c¸c ®èi t-îng s¶n xuÊt Êy cho nhµ chøc tr¸ch kÞp thêi, kh«ng tiÕp tay cho bän xÊu. 20
- Xem thêm -