Tài liệu Các hình thức đàm phán

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 221 |
  • Lượt tải: 0
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

Cac hinli th tfc dam phan Trong kinh doanh, i mot hinh phat huy nhUiig hieu qua rat rii ret neu doanh nhén biét st dung chiing diing ncli, dung lfic. kinh doanh la: - Hoi gié: Do ngtfoi mua dtfa ra vé khong rang buoc ngtfoi hoi phai mua - Chao héng • Chao hang cO d|nh: NgiJcli chao hang b| rang buoc véti chao hang cua minh trong thoi han hieu I c cua chao hang. • Chao hang t do: NgiJcti chao hang khong b| rang bu pc vcli chao hang cua minh. - DOi ié: DOi gié xay ra khi mOt bén ttJ choi dé ngh| c0a bén kia va dtfa ra dé ngh | moi. Khi dfi de ngh| méii trét thanh chéo hang mt5i va lam cho chao hang cii het hieii I c. - Hoan toan, vfi dieu kien. - Do chinh ngtféi cltfoc chao hang chap nhan. La viec khang d|nh lai nhUng diéu thoa thuan cuoi ciing gi iia cac bén dé téng thém tinh chac chan vé phén biet v‹5i nhflng dam phan ban dau. • Bat tay Bar tay khi gap mat va chia tay nhau trong ciing mot ngay tai cung mOt d|a diem hoa) c klii bay to si,f chiic m tfng ngiJéti khac. Cac nguyén tac bat tay thfing dung: • Ngtfoi chia tay trtféic: Phu rift, ngtfoi léin tuOi,ng tfcIi ci chtfc vu cao, chti nha lfiu. • Mat n liin tl a ag, tap trung, néi in a) t vui vé véinJ,khéch véi chu.. * Trao vfi nhan danh thiGp Khi trao danh thiép can chti y: • DLfa » a) t cé ch £f de dqc • Khfing cain ca h pp diJtig danh thiep tie trao • Dtfa bang hat tay • Vita dtfa vifa t ij' giéli tliieu hp téii minh • Trao cho tat ca nhfitig ngtfcli co mat Khi nhan danh thiép can chit y: • Nhan bang 2 tay v‹5i thai ilO tran trong, tranh ho hUiig, tranh vO vap • Co gang nhéf tén va chic vu cUa ngtfoi trao roi méf i cat di • Trao danh thiép cua minh. Neu khfing co tlii phai xin lOi, hem fan sau. * Ung xli' vOi phu nii • Clio khé di, phai di trtfétc mcl dtfctng • Lén cau thang, phu riff di trtfétc, xuong cau thang phu nil di sau. • Muon Init thuoc pha i xin lOi • Khfing cha in vao ngtfcti phu n If khi chtfa dtfoc phép, nhUng phu n tf dtfclc quyén chain vao nam giéli ma khfing can xin phép. Neu muon thém hOi, can bao tr tfClc xin dtf pc thém hoi. Neu ta rig lioa thi rang tan tay, neu ia)ng qua thi chi dé trén ban. Den va ra vé diing gi él da hen. * Tiép chuyen Trong phong khéch xép ghé nem dai, chu nha bén tréi, khach bén phai, nhfJng ng tfoi khac lan l tfpt ngoi cac ghé tiép theo theo thfi t ij' trén dtfoi theo v| tri xuat khau hay mOi tac. Khfing rung ‹iiii hay nhin ngang liéc dpc, khong lay thfi gi ra xem khi chti nha khong gioi thieu. * Dien thoai • Ngtfoi gpi t ij' gicli thieu minh la ai? O dau? Ly do gpi? • Ngtfcli nhan the liien st san long nghe • Khi can gift méy, hay chUiig to minh van dang can méy.Neu can gif.I qué léu thi hay yéu cau ngtfCli gOi xem minh co thé gOi lai cho hO khfing? • San sang ghi chép khi dien thoai • De ngtffii gpi ket tlific c iiéii chuyen
- Xem thêm -