Tài liệu Các hàm mới nhất trên excel 2013

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Các hàm mới nhất trên excel 2013 Excel là một trong những ứng dụng rất phổ biến để xử lý các dữ liệu tính toán hay các con số. Các hàm trong Excel sẽ là những công cụ tuyệt vời khi bạn thao tác trên bảng tính. Cùng với sự ra đời của Excel 2013 thì Microsoft cũng xây dựng các hàm Excel mới nhất để hoàn thiện hơn cho ứng dụng bảng tính Excel. Trong bài này VnDoc đã tổng hợp giúp bạn các hàm mới nhất có trên Excel 2013, mời các bạn cùng tham khảo. 1. Toán học và lượng giác Hàm ACOT: Trả về arccotangent của một số Hàm ACOTH: Trả về dạng acrtanghyperbolic của một số Hàm ARABIC: Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số Hàm BASE: Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số) Hàm CEILING.MATH: Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Hàm COMBINA: Trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp cho một số mục đã cho. Hàm COT: Trả về dạng cosin hyperbolic của một số. Hàm COTH: Trả về cotang của một góc. Hàm CSC: Trả về cosecant của một góc. Hàm CSCH: Trả về cosec hyperbolic của một góc. Hàm DECIMAL: Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân. Hàm MUNIT: Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định. Hàm SEC: Trả về sec của một góc. Hàm SECH: Trả về sec hyperbolic của một góc. 2. Thống kê Hàm BINOM.DIST.RANGE: Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức. Hàm GAMMA: Trả về giá trị hàm Gamma. Hàm GAUSS: Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hàm PERMUTATIONA: Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng. Hàm PHI: Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố thường tiêu chuẩn Hàm SKEW.P: Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó. 3. Kỹ thuật Hàm BITAND: Trả về một "Bitwise And" của hai số. Hàm BITLSHIFT: Trả về một số giá trị được dịch sang trái bằng số Bit dịch chuyển. Hàm BITOR: Trả về một bitwise OR của 2 số. Hàm BITRSHIFT: Trả về một số giá trị được chuyển sang phải bằng số bit dịch chuyển. Hàm IMCOSH: Trả về cosin hyperbolic của một số phức. Hàm IMCOT: Trả về cotang của một số phức. Hàm IMCSC: Trả về cosec của một số phức. Hàm IMCSCH: Trả về cosec hyperbolic của một số phức. Hàm IMSEC: Trả về sec của một số phức. Hàm IMSECH: Trả về sec hyperbolic của một số phức. Hàm IMSINH: Trả về sin hyperbolic của một số phức. Hàm IMTAN: Trả về tang của một số phức. Hàm BITXOR: Trả về một bitwise "Exclusive Or" của hai số. 4. Hàm trả về giá trị ngày giờ Hàm DAYS: Trả về số ngày giữa hai ngày. Hàm ISOWEEKNUM: Trả về số của số tuần ISO của năm cho một ngày đã cho. Hàm xử lý trên Web Hàm ENCODEURL: Trả về chuỗi mã URL. Hàm FILTERXML: Trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định. Hàm FLOOR.MATH: Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Hàm WEBSERVICE: Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web. Hàm tham chiếu và tra cứu VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hàm FORMULATEXT: Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản. 5. Hàm Logic Hàm IFNA: Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết, trả về lỗi #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức. Hàm XOR: Trả về một OR riêng lô-gic của tất cả các đối số. 6. Hàm thông tin Hàm ISFORMULA: Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa một công thức. Hàm SHEET: Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu. Hàm SHEETS: Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu. 7. Hàm xử lý văn bản Hàm NUMBERVALUE: Dùng để tách số nguyên và phần phân số của kết quả. Hàm UNICHAR: Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho. Hàm UNICODE: Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản. 8. Hàm tài chính Hàm PDURATION: Trả về số chu kỳ được yêu cầu bởi một khoản đầu tư để đạt đến một giá trị đã xác định. Hàm RRI: Trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư.
- Xem thêm -