Tài liệu Các giải pháp tăng cường thâm nhập thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp dệt may việt nam

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn më §Çu ThÕ giíi ngµy nay lµ mét thÓ thèng nhÊt, trong ®ã c¸c quèc gia lµ nh÷ng ®¬n vÞ ®éc lËp, tù chñ, nh-ng phô thuéc vµo nhau vÒ nÒn kinh tÕ vµ khoa häc c«ng nghÖ. Sù phô thuéc gi÷a c¸c quèc gia b¾t nguån tõ nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan. Do ®iÒu kiÖn ®Þa lý, do sù ph©n bè kh«ng ®Òu tµi nguyªn thiªn nhiªn, kh«ng mét quèc gia nµo cã kh¶ n¨ng tù cÊp tù tóc nh÷ng s¶n phÈm c¬ b¶n nh-: n¨ng l-îng, than, dÇu th«, gç, l-¬ng thùc, thiÕt bÞ kü thuËt...MÆt kh¸c, sù phô thuéc gi÷a c¸c quèc gia cßn b¾t nguån tõ sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt vµ cuéc c¸ch mang khoa häc c«ng nghÖ trªn toµn thÕ giíi. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Do vËy, viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ngang b»ng víi nhu cÇu nhËp khÈu cña mçi quèc gia sÏ gióp quèc gia ®ã æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Ngoµi ra, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cßn vËn ®éng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ, ®a d¹ng ho¸ nhu cÇu tiªu dïng cña ng-êi d©n .... V× vËy, ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu c¸c lo¹i hµng hãa cña c¸c doanh nghiÖp cña mét quèc gia kh«ng thÓ thiÕu mét kWh quan träng ®ã lµ “ Th©m nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ ” mét kh©u quan träng trong kinh doanh quèc tÕ. Nã quyÕt ®Þnh cho mét mÆt hµng nµo ®ã cã thÓ ®-îc thÞ tr-êng quèc tÕ hiÓu vµ chÊp nhËn hay kh«ng. §ã lµ lý do v× t«i lùa chän ®Ò tµi : “ C¸c gi¶i ph¸p t¨ng c-êng th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam ” . §Ó lµm s¸ng tá lý luËn vÒ th©m nhËp thÞ tr-êng trong kinh doanh quèc tÕ vµ ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam. §Ò ¸n nµy tr×nh bÇy thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi hµng dÖt may ViÖt Nam trong khu«n khæ 3 ch-¬ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn Ch-¬ng 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi . Ch-¬ng 2 : Thùc tr¹ng th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi cña hµng dÖt may ViÖt Nam. Ch-¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy m¹nh th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn Ch-¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi I. Kh¸i niÖm thÞ tr-êng quèc tÕ. 1. Kh¸i niÖm : Kh¸i niÖm thÞ tr-êng nãi chung vµ thÞ tr-êng quèc tÕ nãi riªng cã thÓ cã thÓ xÐt theo nhiÒu gi¸c ®é kh¸c nhau , tï ®ã cã nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. Theo quan ®iÓm cña kinh tÕ häc th×: - ThÞ tr-êng lµ tæng thÓ cña cung cung vµ cÇu ®èi víi mét lo¹i hµng hãa nhÊt ®Þnhtrong mét kh«ng gian vµ thêi gian cô thÓ. §Þnh nghÜa trªn xuÊt ph¸t tõ gi¶ thiÕt c¬ së lµ tæng sè cung vµ tæng sè cung vÒ mét lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt riªng vµ ®iÒu tiÕt thÞ tr-êng th«ng qua quan hÖ cung cÇu. §Þnh nghÜa nµy mang tÝnh lý thuyÕt nhiÒu h¬n vµ chñ yÕu ®-îc dïng trong ®iÒu tiÕt vÜ m« thÞ tr-êng. §øng trªn gi¸c ®é qu¶n lý mét doang nghiÖp, kh¸i niÖm thÞ tr-êng ph¶i ®-îc g¾n víi c¸c t¸c nh©n kinh tÕ tham gia vµo thÞ tr-êng nh- ng-êi mua, ng-êi b¸n, ng-êi ph©n phèi…víi nh÷ng hµnh vi cô thÓ cña hä. Nh÷ng hµnh vi nµy kh«ng bao giê còng tu©n theo nh÷ng quy luËt cøng nh¾c dùa trªn gi¶ thiÕt vÒ tÝnh hîp lý trong tiªu dïng. Hµnh vi cô thÓ cña ng-êi mua vµ ng-êi b¸n ®èi víi mét s¶n phÈm cô thÓ cßn chÞu t¸c ®éng cña yÕu tè t©m lý vµ ®iÒu kiÖn giao dÞch . Ch¼ng h¹n trong mét sè tr-êng hîp cô thÓ khi gi¸ cña s¶n phÈm t¨ng lªn th× nhu cÇu vÒ s¶n phÈm ®ã kh«ng gi¶m ®i mµ ng-îc l¹i cßn t¨ng lªn. Trong nh÷ng tr-êng hîp nµy tÝnh quy luËt chung cña nhu cÇu vµ vai trß ®iÒu tiÕt cña gi¸ c¶ kh«ng cßn ®óng n÷a. Nh- vËy víi mét s¶n phÈm cô thÓ vµ mét nhãm kh¸ch hµng cô thÓ, nh÷ng quy luËt chung cña mèi quan hÖ cung cÇu kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn MÆt kh¸c trong ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn ®¹i th× trongkh¸i niÖm thÞ tr-êng yÕu tè cung cÊp ®ang mÊt dÇn tÇm quan träng, trong khi ®ã nhu cÇu vµ sù nhËn biÕt nhu cÇu lµ nh÷ng yÕu tè ngµy cµng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. HiÖn nay do n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp cho thÞ tr-êng ®· t¨ng lªn gÇn nh- v« h¹n, trong khi ®ã nhu cÇu ®èi víi nhiÒu s¶n phÈm ®· tiÕn dÇn ®Õn møc b·o hoµ th× ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn h¼n sang quan ®iÓm nhu cÇu trong ®ã mäi doanh nghiÖp ph¶i tËp trung sù chó ý vµo viÖc n¾m b¾t nhu cÇu vµ c¸c ph-¬ng thøc ®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu ®ã . V× thÕ khi xÐt kh¸i niÖm thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp ph¶i nhÊn m¹nh vai trß quyÕt ®Þnh cña nhu cÇu. Song nhu cÇu lµ c¸i néi dung bªn trong ®-îc biÓu hiÖn b»ng hµnh vi, ý kiÕn, th¸i ®é bªn ngoµi cña kh¸ch hµng lµ c¸i mµ doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn ®-îc. V× vËy ®øng trªn gi¸c ®é cña doanh nghiÖp th× “ thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®ã” , tøc lµ nh÷ng kh¸ch hµng ®ang mua hoÆc cã thÓ sÏ mua s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã . Khi vËn dông kh¸i niÖm trªn cho thÞ tr-êng thÕ giíi th× nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn cµng râ nÐt h¬n, sù kh¸c biÖt vµ ®a d¹ng cµng trë nªn s©u s¾c h¬n . Do ®ã cã thÓ ®-a ra kh¸i niÖm thÞ tr-êng quèc tÕ cña doanh nghiÖpnh- sau : “ ThÞ tr-êng quèc tÕ cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng kh¸ch hµng n-íc ngoµi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®ã” Theo kh¸i niÖm trªn th× sè l-îng vµ c¬ cÊu cña kh¸ch hµng n-íc ngoµi ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng nh- sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè ®ã theo kh«ng gian vµ thêi gian lµ ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña thÞ tr-êng quèc tÕ cña doanh nghiÖp. Sè l-îng vµ c¬ cÊu nhu cÇu chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan, vÜ m« vµ vi m« ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch tØ mØ . 2.CÊu tróc cña thÞ tr-êng quèc tÕ . Theo ®Þnh nghÜa trªn, trong ®ã thÞ tr-êng quèc tÕ cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp kh¸ch hµng n-íc ngoµi hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai cña doanh nghiÖp th× cã Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn thÓ tiÕp tôc ph©n tÝch nh÷ng nhãm kh¸ch hµng nµy ®Ó ph©n chia thµnh nh÷ng nhãm khachs hµng t-¬ng ®èi thuÇn nhÊt theo nh÷ng cÊu tróc nhÊt ®Þnh. ViÖc ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo cÊu tróc sÏ cho phÐp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh râ h¬n môc tiªu cÇn chiÕm lÜnh trong t-¬ng lai vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. CÊu tróc cña tËp hîp kh¸ch hµng cã thÓ ph©n tÝch theo nhiÒu gi¸c ®é kh¸c nhau , ë ®©y ta xÐt theo møc ®é tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ lóc ®ã thÞ tr-êng bao gåm c¸c bé phËn hîp thµnh sau. Néi dung c¸c ®o¹n thÞ tr-êng trong s¬ ®å trªn nh- sau: a.ThÞ tr-êng s¶n phÈm: S¶n phÈm ë ®©y ®-îc hiÓu lµ mét hay mét nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i. NÕu s¶n phÈm lµ vËt phÈm tiªu dïng th× ph¶i b¾t ®Çu xÐt tõ tæng thÓ d©n c- cña vïng l·nh thæ ®ang xÐt cßn nÕu s¶n phÈm lµ t- liÖu s¶n xuÊt th× ph¶i b¾t ®Çu xÐt tõ tæng thÓ c¸c doanh nghiÖp trong vïng ®ã cã sö dông lo¹i t- liÖu s¶n xuÊt ®ã. Tr-íc hÕt cÇn lo¹i trõ ra tËp hîp nh÷ng ng-êi hoÆc doanh nghiÖp kh«ng tiªu dïng tuyÖt ®èi. §©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng mµ trong mäi tr-êng hîp ®Òu kh«ng quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp v× nh÷ng lý do kh¸c nhau nh- giíi tÝnh, løa tuæi, n¬i c- tró …hoÆc c¸c ®Æc tr-ng c¸ biÖt kh¸c. Sù lo¹i trõ nµy cho ta thÞ tr-êng lý thuyÕt vÒ s¶n phÈm ®ang xÐt biÓu hiÖn sè l-îng kh¸ch hµng tèi ®a vµ sè l-îng tiªu dïng tèi ®a víi s¶n phÈm ®ã TiÕp theo cÇn x¸c ®Þnh thÞ tr-êng kh«ng tiªu dïng t-¬ng ®èi lµ tËp hîp nh÷ng ng-êi hoÆc doanh nghiÖp hiÖn t¹i kh«ng tiªu dïng lo¹i s¶n phÈm ®ã v× nhiÒu lý do kh¸c nhau, ch¼ng h¹n: -V× thiÕu th«ng tin vÒ s¶n phÈm -V× thiÕu kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó tiªu dïng -V× chÊt l-îng s¶n phÈm ch-a ®¹t yªu cÇu -V× thiÕu m¹ng l-íi cung øng s¶n phÈm -V× thãi quen vµ tËp qu¸n tiªu dïng.v.v… ViÖc x¸c ®Þnh thÞ tr-êng kh«ng tiªu dïng t-¬ng ®èi lµ kh¸ khã kh¨n song l¹i cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n kh«ng tiªu dïng cña kh¸ch hµng ®Ó ®-a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn phôc (nh- t¨ng c-êng qu¶ng c¸o, gi¶m gi¸, b¸n chÞu, më réng hÖ thèng ph©n phèi…nh»m thu hÑp ®o¹n thÞ tr-êng nµy. Sau khi ®· trõ ra thÞ tr-êng kh«ng tiªu dïng t-¬ng ®èi ta ®-îc thÞ tr-êng hiÖn t¹i cña s¶n phÈm ®ang xÐt, ë ®©y doanh nghiÖp cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng, ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ nh÷ng nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh kh¸c hoÆc cã thÓ lµ c¸c s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ s¶n phÈm ®ang xÐt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp viÖc t×m hiÓu thÞ tr-êng cña ®èi thñ c¹nh tranh lµ rÊt khã song l¹i rÊt cÇn thiÕt nh»m t×m ra c¸c biÖn ph¸p tõng b-íc chiÕm lÜnh thÞ tr-êng ®ã. b.ThÞ tr-êng cña doanh nghiÖp : ThÞ tr-êng s¶n phÈm hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh qua c¸c b¸o c¸o thèng kª néi bé cña doanh nghiÖp vÒ sè l-îng kh¸ch hµng, sè l-îng hµng ho¸ b¸n ra vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña nã. Nhøng khÝa c¹nh liªn quan ®Õn tËp tÝnh tiªu dïng th× ph¶i x¸c ®Þnh qua c¸c cuéc ®iÒu tra thÞ tr-êng . ThÞ tr-êng tiÒm n¨ng lý thuyÕt lµ thÞ tr-êng mµ doang nghiÖp cã thÓ chiÕm lÜnh ®-îc nÕu mäi ®iÒu kiÖn kinh doanh ®-îc liªn kÕt l¹i mét c¸ch tèi -u. §ã lµ môc tiªu mµ doanh nghiÖp ph¶i chiÕm lÜnh trong mét thêi gian dµi. ThÞ tr-êng tiÒm n¨ng lý thuyÕt bao gåm 3 bé phËn: - ThÞ tr-êng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp - Mét phÇn thÞ tr-êng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh mµ doanh nghiÖp cã thÓ hy väng chiÕm lÜnh dÇn dÇn. - Mét phÇn thÞ tr-êng kh«ng tiªu dïng t-¬ng ®èi cã thÓ sÏ tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng tiÒm n¨ng thùc tÕ lµ sù thu hÑp cña thÞ tr-êng tiÒm n¨ng lý thuyÕt sao cho nã mang tÝnh hiÖn thùc h¬n trªn c¬ së n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp, c¸c h¹n chÕ vÒ vèn vµ sù c¶n trë cña c¸c ®æi thñ c¹nh tranh. §ã lµ môc tiªu mµ doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh ®Ó chiÕm lÜnh trong mét thêi gian ng¾n.ViÖc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp vµ cÊu tróc cña nã t¹o ®iÒn kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhËn thøc râ h¬n nh÷ng môc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn tiªu cô thÓ mµ doanh nghiÖp cÇn ®¹t tíi vµ x¸c ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch kinh doanh t-¬ng øng. 3. Nhu cÇu thÞ tr-êng quèc tÕ Víi ®Þnh nghÜa” thÞ tr-êng quèc tÕ cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp kh¸ch hµng n-íc ngoµi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®ã” th× tr-íc hÕt vµ quan träng nhÊt lµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m ®-îc tËp hîp kh¸ch hµng n-íc ngoµi ®ã cÇn s¶n phÈm g× cÇn bao nhiªu vµ cÇn nh- thÕ nµo. HiÓu ®Çy ®ñ vÒ nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp t×m c¸ch th¶o m·n tèi ®a nhu cÇu ®ã. HiÓn nhiÖn môc tiªu cuèi cïng lµ bao trïm cña mçi doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn song lîi nhuËn sÏ chØ ®¹t ®-îc th«ng qua viÖc tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu kh¸ch hµng v× thÕ mçi doanh nghiÖp ph¶i lÊy nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµm néi dung chÝnh cña nghiªn cøu thÞ tr-êng. Khi ®Ò cËp ®Õn kh¸i niÖm nhu cÇu cÇn ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a nhu cÇu thÞ tr-êng vµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Kinh tÕ häc chñ yÕu quan t©m ®Õn nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n (cÇu) ®-îc biÓu hiÖn b»ng “ sè l-îng cÇu cña mét lo¹i hµng ho¸ - khèi l-îng mµ ng-êi mua s½n sµng mua trong mét chu kú nµo ®ã mµ ®ßi hái ®-îc ®¸p øng. Víi ®iÒu liÖn cung cÊp lµ ®Çy ®ñ th× nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®-îc biÓu hiÖn qua sè l-îng b¸n thùc tÕ cña lo¹i hµng hãa ®ã trong mét chu kú nhÊt ®Þnh. Kh¸i niÖm nhu cÇu thÞ truêng réng h¬n nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n . Nã bao gåm c¶ nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng tøc lµ nh÷ng c¸i mµ hä ®· s½n sµng mua vµ cã thÓ sÏ mua nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp . Trªn thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ho¹t ®éng mét c¸ch thô ®éng theo sù h-íng dÉn cña kh¸ch hµng mµ cßn ph¶i chñ ®éng t¸c ®éng trë l¹i kh¸ch hµng, kÝch thÝch nh÷ng nhu cÇu míi . Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn nhu cÇu thÞ tr-êng lµ chÝnh ®Ó cã biÖn ph¸p mong muèn cña kh¸ch hµng thµnh søc mua thùc tÕ cña hä . Nh- vËy nÕu kh¸ch hµng lµ ®èi t-îng th× nhu cÇu thÞ tr-êng lµ chñ ®Ò cña nghiªn cøu cña thÞ tr-êng . §èi víi c¸c lo¹i thÞ tr-êng n-íc ngoµi kh¸c nhau, møc ®é quan hÖ cña c¸c lo¹i nhu cÇu trªn còng kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n ®èi víi c¸c s¶n phÈm th«ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn th-êng nhÊt lµ nhu yÕu phÈm vµ t¹i thÞ tr-êng cña c¸c n-íc ph¸t triÓn víi kh¶ n¨ng cung cÊp dåi dµo, thu nhËp cña kh¸ch hµng cao vµ m¹ng l-íi ph©n phèi hoµn chØnh th× khèi l-îng cña hµng ho¸ b¸n ra võa ph¶n ¸nh nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n võa ph¶n ¸nh nhu cÇu thÞ tr-êng. C¸c doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Õn ®iÒu nµy khi ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña c¸c sè liÖu thèng kª vÒ thÞ tr-êng . Cßn ®èi víi nh÷ng thÞ tr-êng kÐm ph¸t triÓn th× ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr-êng cÇn ph¶i bæ xung b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu tra kh¸c n÷a v× c¸c sè liÖu thèng kª chØ ph¶n ¸nh mét phÇn nhu cÇu thÞ tr-êng mµ th«i. Ngay c¶ víi thÞ tr-êng néi ®Þa th× nhu cÇu thÞ tr-êng còng rÊt ®a d¹ng, phong phó, thay ®æi rÊt nhanh chãng do sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu nh©n tè mang tÝnh vÜ m« còng nh- vi m« khi më réng viÖc xem xÐt ra c¸c thÞ tr-êng n-íc ngoµi th× nh÷ng ®Æc ®iÓm l¹i cµng trë nªn r· h¬n ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng sù thÝch nghi ®¸ng kÓ v× chÝnh s¸ch kinh doanh nh»m tho¶ m·n tèi ®a nh÷ng nhu cÇu ®a d¹ng vµ phong phó . Cuèi cïng nghiªn cøu thÞ tr-êng mét c¸ch tØ mØ vµ toµn diÖn cÇn ph©n lo¹i chóng theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó nhËn biÕt ®-îc tõng lo¹i nhu cÇu. Trong thùc tÕ tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu cã thÓ ph©n lo¹i nhu cÇu thÞ tr-êng theo c¸c tiªu thøc chñ yªó sau: -Theo néi dung vËt chÊt cña s¶n phÈm cã nhu cÇu vÒ t- liÖu s¶n xuÊt vµ nhu cÇu vÒ vËt phÈm tiªu dïng. Víi t- liÖu s¶n xuÊt th× yªu cÇu vÒ chñng lo¹i, ph-¬ng thøc ph©n phèi vµ dÞch vô s¶nphÈm sÏ kh¸c so víi nhu cÇu vÒ vËt phÈm tiªu dïng. §èi víi nhu cÇu vÒ vËt phÈm tiªu dïng th× tuú thuéc vµo ®Æc tÝnh tho¶ m·n nhu cÇu l¹i cã thÓ tiªps tôc ph©n lo¹i thµnh nhu cÇu vÒ hµng thiÕt yÕu,hµng sö dông l©u bÒn vµ hµng xa xØ. TÝnh chÊt biÕn ®éng cña c¸c lo¹i nhu cÇu vÒ vËt phÈm tiªu dïng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¸c nhau vµ nh÷ng ph-¬ng thøc kinh doanh kh¸c nhau. 3. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng Quèc tÕ. ThÞ tr-êng quèc tÕ chÞu ¶nh h-ëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, th-êng lµ ®a d¹ng vµ phong phó h¬n nhiÒu so víi thÞ tr-êng néi ®Þa. C¸c nh©n tè nµy th-êng lµ mang tÝnh vÜ m« (nh- c¸c yÕu tè m«i tr-êng) vµ vi m« (nh- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn tËp tÝnh vµ ph-¬ng thøc ho¹t ®äng cña thÞ tr-êng ) cã tr-êng hîp ®-îc thÓ hiÖn mét c¸ch râ rµng song còng cã tr-êng hîp rÊt tiÒm Èn, khã n¾m b¾t ®èi víi nhµ kinh doanh n-íc ngoµi. ViÖc ®Þnh d¹ng ®èi víi nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh râ nh÷ng néi dung cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Nã còng lµ c¨n cø ®Ó lùa chän thÞ tr-êng , c¸ch thøc th©m nhËp thÞ tr-êng vµ c¸c chÝnh s¸ch marketing kh¸c. Mét c¸ch kh¸i qu¸t nhÊt, viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng quèc tÕ ®-îc tiÕn hµnh theo c¸c nhãm nh©n tè ¶nh h-ënh sau: + Nghiªn cøu c¸c nh©n tè mang tÝnh toµn cÇu + Nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuéc m«i tr-êng kinh tÕ + Nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuéc m«i tr-êng chÝnh trÞ- luËt ph¸p + Nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuéc m«i tr-êng v¨n hãa + Nghiªn cøu c¸c nh©n tè thuéc m«i tr-êng c¹nh tranh + Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng + Nghiªn cøu co cÊu cña thÞ tr-êng + Nghiªn cøu hµnh vi hiÖn thùc vµ tËp tÝnh tinh thÇn cña kh¸ch hµng + Nghiªn cøu c¸ch thøc tæ chøc cña thÞ tr-êng n-íc ngoµi + Nh÷ng nghin cøu ®Æc biÖt vÒ kh¶ n¨ng lËp xÝ nghiÖp ë n-íc ngoµi II.Th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Khi doanh ngiÖp ®· lùa chän ®-îc mét sè thÞ tr-êng n-íc ngoµi lµm môc tiªu më réng ho¹t ®éng cña m×nh th× doanh nghiÖp ph¶i t×m ra ph-¬ng thøc tèt nhÊt ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr-êng ®ã . ChiÕn l-îc th©m nhËp vµo mét thÞ truêng n-íc ngoµi ph¶i ®-îc xem nh- mét kÕ ho¹ch toµn diÖn nã ®Æt ra tr-íc doanh nghiÖp nh÷ng môc tiªu , biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch ®Ó h-íng dÉn ho¹t ®éng cûa doanh nghiÖp trong mét thêi gian dµi . KÕ ho¹ch nµy còng cÇn dù phßng nh÷ng më réng cã thÓ cã trong ho¹ ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi x©y dùng mét chiÕn l-îc th©m nhËp cÇn chó ý r»ng mçi thÞ tr-êng môc tiªu chØ thÝch øng víi mét vµi c¸ch thøc th©m nhËp mµ th«i vµ mçi s¶n phÈm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn ®Òu cã nh÷ng thÞ tr-êng duy nhÊt cÇn ®Õn nã. Bëi vËy ng-êi qu¶n lý ph¶i lËp kÕ ho¹ch cho mçi lo¹i s¶n phÈm ë mçi thÞ tr-êng n-íc ngoµi tøc lµ tÝnh ®Õn giíi h¹n cña cÆp s¶n phÈm – thÞ tr-êng nh- lµ giíi h¹n quyÕt ®Þnh . Nh×n chung mét chiÕn l-îc th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi ph¶i gi¶i quyÕt c¸c néi dung sau: + Lùa chon kªnh ph©n phèi, c¸c trung gian ph©n phèi thÝch hîp víi ph-¬ng thøc th©m nhËp ®· lùa chän. + ThiÕt lËp vµ kiÓm so¸t mèi liªn hÖ vµ vµ ho¹t ®éng cña c¸c kªnh ph©n phèi ®· lùa chän Sau ®©y ta xÐ xÐt mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu ®Æt ra troing viÖc lùa chä chiÕn l-îc th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi. 1. XuÊt khÈu Ph-¬ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó më réng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi lµ th«ng qua xuÊt khÈu. Á ®©y còng cã hai c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau . XuÊt khÈu thô ®éng lµ mét cÊp ®é ho¹t ®éng qua ®ã doanh nghiÖp thØnh tho¶ng xuÊt khÈu sè s¶n ph©mr d- thõa cña mÝnhang mét thÞ tr-êng ®Æc thï nµo ®ã mét c¸ch l©u dµi vµ cã hÖ thèng . Trong c¶ hai c¸ch tiÕp cËn doanh nghiÖp ®Òu s¶n xuÊt toµn bé s¶n phÈm cña m×nh ë trong n-íc . Doanh nghiÖp cã thÓ hoÆc kh«ng cã c¶i tiÕn g× vÒ c¸c mÆt hµng , bao gãi , vÒ tæ chøc , c¸c kho¶n ®Çu t- hay nhiÖm vô cña doanh nghiÖp . Mét doanh nghiÖp cã thÓ xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh b»ng hai c¸ch lµ xuÊt khÈu gi¸n tiÕp vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp . B. XuÊt khÈu gi¸n tiÕp : XuÊt khÈu gi¸n tiÕp lµ h×nh thøc khi doanh nghiÖp th«ng qua dÞch vô cña c¸c tæ chøc ®éc lËp ®Æt ngay t¹i n-íc xuÊt khÈu ®Ó tiÕn hµnh xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh ra n-íc ngoµi . H×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp kh¸ phæ biÕn ë nh÷ng doanh nghiÖp míi tham gia vµo thÞ tr-êng quèc tÕ . ¦u ®iÓm: Ýt ph¶i ®Çu t- , doanh nghiÖp kh«ng ph¶i triÓn khai mét lùc l-îng b¸n hµng ë n-íc ngoµi còng nh- c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp vµ khuyÕch tr-¬ng ë Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn n-íc ngoµi , vµ ®ång thêi h¹n chÕ ®-îc c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi v× trchs nhiÖm b¸n hangf thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc kh¸c. Nh-îc ®iÓm: gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp do do ph¶i chia xÎ víi c¸c tæ chøc tiªu thô vµ do kh«ng cã liªn hÖ trùc iÕp víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi nªn viÖc n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ tr-êng n-íc ngoµi bÞ h¹n chÕ kh«ng thÝch øng nhanh ®-îc víi c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. H×nh htóc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp doanh nghiÖp cã thÓ c¸c trung gian ph©n phèi sau ®©y + H·ng bu«n xuÊt khÈu : lµ h·ng bu«n b¸n n¾m t¹i n-íc xuÊt khÈu , mua hµng cñea ng-êi s¶n xuÊt sau ®è b¸n l¹i cho kh¸ch hµng n-íc ngoµi . C¸c h·ng bu«n xuÊt khÈu tiÕp tôc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng vµ chÞu mäi rñi ro liªn quan ®Õn viÖc xuÊt khÈu . C¸c nhµ s¶n xuÊt th«ng qua c¸c h·ng nµy ®Ó th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi . h·ng bu«n xuÊt khÈu ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c c«ng viÖc cña mét nguêi b¸n hµng nh- : t×m thÞ tr-êng, x¸c ®Þnh gÝa b¸n…viÖc sö dông h·ng bu«n xuÊt khÈu còng cã nh÷ng -u ®iÓm vµ h¹n chÕ. ¦u ®iÓm : Nhµ s¶n xuÊt cã b¹n hµng ngay ë trong n-íc do vËy kh«ng cÇn ®Õn thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ kh«ng cµan liªn l¹c víi b¹n hµng ë ®ã . C¸c rñi ro ®èi víi viÖc xuÊt khÈu lµ do h·ng bu«n xuÊt khÈu chÞ . Ng-êi xuÊt khÈu lµ do h·ng bu«n xuÊt khÈu cÞu . Ng-êi xuÊt khÈu ®-îc tr¶ tiÒn giao mhµng ngay trong n-íc do vËy kh«ng ph¶i lo c¸c vÊn ®Ò vËn t¶Ø hµng ra n-íc ngoµi, chøng tõ xuÊt khÈu vµ , tÝn dông vµ thu tiÒn cña kh¸ch hµng n-íc ngoµi. C¸c nh-îc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ: - Ng-êi s¶n xuÊt sÏ kh«ng ®-îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c trung gian ph©n phèi vµ kh¸ch hµng ë n-íc ngoµi do vËy hä sÏ kh«ng cã ®-îc th«ng tin vÒ l-îng b¸n, kh«ng thÓ biÕt cã cÇn thay ®æi hay c¶i tiÕn s¶n phÈm hay kh«ng. - Khi giao cho h·ng bu«n xuÊt khÈu chän kªnh ph©n phèi vµ kh¸ch hµng, nhµ s¶n xuÊt sÏ kh«ng thÓ chän ®-îc kªnh cã lîi nhÊt cho m×nh . Nhµ s¶n xuÊt sÏ kh«ng kiÓm so¸t ®-îc, thËm chÝ kh«ng thÓ t¸c ®éng ®-îc gi¸ b¸n cña h·ng bu«n xuÊt khÈu vµ viÖc xuÊt khÈu cã thÓ bÞ tæn h¹i do h·ng bu«n b¸n xuÊt khÈu ®Æt ngi¸ qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn Nhµ s¶n xuÊt kh«ng thÓ g©y thanh thÕ vµ uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ ng-êi tiªu dïng v× kh¸ch hµng chØ biÕt nhµ s¶n xuÊt mét c¸ch gi¸n tiÕp qua h·ng bu«n xuÊt khÈu. Mét h×nh thøc t-¬ng tù nh- c¸c h·ng bu«n xuÊt khÈu lµ c¸c c«ng ty th-¬ng m¹i víi nhiÒu lo¹i h×nh tæ chøc kh¸c nhau nh- Tæng c«ng ty th-¬ng m¹i, c«ng ty th-¬ng m¹i, c¸c chi nh¸nh th-¬ng m¹i thuéc c¸c c«ng ty, ng©n hµng hoÆc chi nh¸nh ng©n hµng cña c«ng ty th-¬ng m¹i … Tæng c«ng ty th-¬ng m¹i kh¸c víi c¸c c«ng ty ®a quèc gia ë chç ho¹t ®éng ®Çu t- cña hä, trªn mét chõng mùc nµo ®ã, cã sù liªn hÖ trùc tiÕp víi th-¬ng m¹i víi môc tiªu kÝch thÝch bu«n b¸n quèc tÕ. Tæng c«ng ty th-¬ng m¹i còng kh¸c víi c¸c lo¹i c«ng ty kh¸c v× chóng kh«ng ®Þnh h-íng ngay cho ng-êi tiªu dïng hay cho nhµ s¶n xuÊt. Chóng t×m ra nh÷ng con ®-êng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô b»ng vai trß trung gian trong bu«n b¸n hoÆc ®Þnh h-íng cho trµo l-u bu«n b¸n mét c¸ch ®éc lËp. * C«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu: C«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu ho¹t ®éng gièng nhmét liªn doanh xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt c¸c chøc n¨ng m¶keting xuÊt khÈu nhnghiªn cøu thÞ tr-êng, chän kªnh ph©n phèi vµ kh¸ch hµng , tiÕn hµnh ch-¬ng tr×nh b¸n hµng … Kh¸c víi h·ng bu«n xuÊt khÈu, c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu kh«ng b¸n hµng trªn danh nghÜa cña m×nh mµ tÊt c¶ c¸c ®¬n chµo hµng, lËp ®¬n ®Æt hµng, chuyªn chë hµng, lËp ho¸ ®¬n vµ thu tiÒn ®Òu ®-îc thùc hiÖn víi danh nghÜa cña nhµ s¶n xuÊt. Th«ng th-êng chÝnh s¸ch gi¸ c¶, c¸c ®iÒu kiÖn b¸n hµng, qu¶ng c¸o vµ ng©n s¸ch …lµ do nhµ s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh, c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu chØ gi÷ vai trß cè vÊn. C¸c dÞch vô cña c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu ®-îc thanh to¸n b»ng hoa hång ( thÓ hiÖn b»ng tû lÖ phÇn tr¨m cña gi¸ trÞ hµng b¸n) cénh thªm mét kho¶n tiÒn cè ®Þnh hµng th¸ng hoÆc hµng n¨m vµ tiÒn thanh to¸n cho c¸c chi phÝ ®· ®-îc tho¶ thuËn (chi phÝ c«ng t¸c, nghiªn cøu thÞ tr-êng, qu¶ng c¸o …). C¸c c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu cã thÓ cïng mét lóc thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh©n danh nhiÒu nhµ s¶n xuÊt. Sö dông c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu lµ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt nhá ch-a thµnh lËp ®-îc c«ng ty xuÊt khÈu riªng cña m×nh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn ViÖc sö dông c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu cã -u ®iÓm h¬n h·ng bu«n xuÊt khÈu lµ nhµ s¶n xuÊt ®· th©m nhËp ®-îc phÇn nµo vµo thÞ tr-êng, ®· cã thÓ t¸c ®éng vµ kiÓm so¸t viÖc b¸n hµng cña trung gian ph©n phèi. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy vÉn cßn h¹n chÕ lµ nhµ s¶n xuÊt Ýt cã quan hÖ trùc tiÕp víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ møc ®é thµnh c«ng cña viÖc xuÊt khÈu chñ yÕu phô thuéc vµo dÞch vô cña c«ng ty qu¶n lý xuÊt khÈu. * §¹i lý xuÊt khÈu: §¹i lý lµ mét h·ng hay c¸ nh©n, theo mét hîp ®ång ®Æc biÖt, b¸n hµng víi danh nghÜa cña nhµ s¶n xuÊt vµ ®-îc tr¶ thï lao b»ng hoa hång. QuyÒn së h÷u hµng ho¸ ®-îc chuyÓn trùc tiÕp tõ ng-êi s¶n xuÊt ®Õn ng-êi mua hµng kh«ng qua trung gian vµo bÊt cø lóc nµo (tuy nhiªn ®¹i lý còng cã thÓ cã quyÒn së h÷u hµng ho¸ nÕu trªn ®-êng vËn chuyÓn ®Õn ng-êi mua hµng ho¸ ph¶i qua kho cña ®¹i lý). Cã nhiÒu kiÓu ®¹i lý kh¸c nhau thùc hiÖn xuÊt khÈu gi¸n tiÕp. Nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu lµ : + H·ng xuÊt khÈu uû th¸c : H·ng xuÊt khÈu uû th¸c ( ®¹i lý mua hµng xuÊt khÈu ) lµ mét tæ chøc ®¹i diÖn cho nh÷ng ng-êi mua n-íc ngoµi c- tró t¹i n-íc cña ng-êi xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng cña nã dùa trªn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng n-íc ngoµi. Nh- vËy h·ng xuÊt khÈu uû th¸c ho¹t ®éng theo sù quan t©m cña ng-êi mua nªn ng-êi mua cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶ tiÒn hoa hång. Nhµ s¶n xuÊt kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc x¸c ®Þnh thêi gian mua v× ®iÒu ®ã ®-îc uû th¸c vµ kh¸ch hµng n-íc ngoµi quyÕt dÞnh. +H·ng xuÊt khÈu uû th¸c c¨n cø vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng n-íc ngoµi, göi c¸c yªu cÇu ®ã cho c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Ó mêi thÇu vµ lùa chän nhµ cung cÊp. Tõ gãc ®é nhµ s¶n xuÊt, sö dông h×nh thøc xuÊt khÈu nµy cã nhiÒu -u ®iÓm vµ tiÖn lîi : tiÖn lîi thanh to¸n ®óng h¹n ngay t¹i trong n-íc, kh«ng ph¶i tham gia vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng ho¸, rñi ro vÒ tÝn dông Ýt h¬n. Nh-ng h¹n chÕ nhÊt lµ nhµ s¶n xuÊt cã sù kiÓm so¸t rÊt máng manh ®èi víi ho¹t ®éng cña trung gian ph©n phèi. + Ng-êi mua th-êng tró : VÒ ho¹t ®éng ng-êi mua th-ênh tró t-¬ng tù nh- h·ng uû th¸c xuÊt khÈu. Nã ®¹i diÖn cho tÊt c¶ c¸c lo¹i ng-êi mua n-íc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn ngoµi vµ c- týu t¹i thÞ tr-êng cña nhµ s¶n xuÊt song cã liªn hÖ chÆt chÏ, th-êng xuyªn h¬n víi c¸c nhµ s¶n xuÊt. Hä lµ nh÷ng ng-êi ®-îc cö l©u dµi ra n-íc ngoµi hoÆc nh÷ng ng-êi b¶n sø ®-îc tuyÓn dông lµm ®¹i diÖn. Sù kh¸c biÖt c¬ b¶n nµy so víi h·ng uû th¸c xuÊt khÈu t¹o c¬ héi tèt cho c¸c nhµ s¶n xuÊt thµnh lËp quan hÖ lµm ¨n bÒn v÷ng vµ liªn tôc víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi. + Ng-êi m«i giíi th-¬ng m¹i: §ã lµ nh÷ng c¸ nh©n hoÆc c«ng tythùc hiÖn chøc n¨ng gi¸p nèi ng-êi mua vµ ng-êi b¸n tøc lµ thùc hiÖn chøc n¨ng liªn kÕt mµ kh«ng thùc sù sö lý viÖc mua b¸n hµng hãa Cã thÓ ph©n biÖt c¸c lo¹i h×nh m«i giíi theo hai tiªu chuÈn lµ c¸ch thøc tr¶ c«ng (tiÒn lêi hoÆc hoa hång ) vµ møc ®é liªn hÖ trÆt trÏ víi nhµ xuÊt khÈu. + Ng-êi m«i giíi quèc tÕ , ng-êi m«i giíi mua hµng , ng-êi m«i giíi xuÊt khÈu vµ ®¹i lý h-ëng hoa hång lµ bèn h×nh thøc tr¶ c«ng cho uû th¸c vµ mèi liªn hÖ b¹n hµng sÏ ®-îc siÕt trÆt h¬ntõ h×nh thøc thø nhÊt tíi h×nh thøc thø t- Ng-êi m«i giíi quèc tÕ t×m kiÕm vµ thiÕt lËp quan hÖ gi÷a ng-êi b¸n vµ ng-êi mua sau mçi doanh vô sÏ ®-îc nhËn mét kho¶n hoa hång gäi lµ hoa hång m«i giíi chung do c¶ hai bªn b¸n vµ bªn mua cïng chÞu. LÜnh vùc m«i giíi vÒ lý thuyÕt lµ kh«ng h¹n chÕ , song trong thùc tÕ nã th-êng ®-îc dïng ®èi víi nguyªn liÖu th« (sóc v©t, rau qu¶ hoÆc kho¸ng s¶n …) - Ng-êi m«i giíi mua hµng nhËn tiÒn cña ng-êi mua hµng ®Ó t×m hµng hãa cho ng-êi ®ã víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ chÊt l-îng , gi¸ c¶, thêi h¹n …Quy ®Þnh tr-íc ë t¹i n-íc ngoµi . Nhµ s¶n xuÊt sÏ cµng Ýt quan t©m h¬n ®Õn nhµ m«i giíi nµy nÕu ng-êi ®ã chØ do ng-êi mua tr¶ c«ng vµ do ®ã còng kh«ng cÇn liªn hÖ víi ng-êi mua n÷a . - Ng-êi m«i giíi b¸n hµng nhËn tiÒn cña mét nhµ xuÊt khÈu ®Ó th¨m dß b¸n hµng , göi hµng vµ lËp ho¸ ®¬n hµng víi mét sè tiÒn hoa hång thªo phÇn tr¨m cña gi¸ trÞ hµng hãa . Trªn thùc tÕ ng-êi ,m«i giíi thùc sù hç trî rÊt nhiª4ï cho nhµ xuÊt khÈu v× nã ®¶m tr¸ch gióp nhµ xuÊt khÈu tÊt c¶ c«ng viÖc kÓ c¶ thu tiÒn hµng vµ ®ång thêi nã cã thÓ lµm giao kÌo b¶o ®¶m b¶o tøc lµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh víi mét hoa hång bæ xung do ng-êi mua tr¶ . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn §¹i lý h-ëng hoa hång nhËn tiÒn cña mét nhµ s¶n xuÊt ®Ó giíi thiÖu ng-êi ®ã ë n-íc ngoµi , ë n-íc mµ ®¹i ®ã ®Æt c¬ së. §ã lµ kho¶n tiÒn göi hµng vµ lËp ho¸ ®¬n . Nh- vËy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c tèt nhÊt lµ b»ng hîp ®ång quy ®Þnh râ giíi h¹n vÒ quyÒn h¹n cña ®¹i lý cã thÓ rµng buéc nhµ xuÊt khÈu víi yªu cÇu cña ng-êi ®ã khi ë xa nªn kh«ng thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t h÷u hiÖu. - Kh¸ch v·ng lai: PhÇn lín c¸c nhµ nhËp khÈu n-íc ngoµi vµ c¸c nhµ ph©n phèi nh- c¸c cöa hµng hÖ thèng cöa hµng thôc phÈm vµ t¹p phÈm c¸c nhµ s¶n xuÊt sö dông nguyªn liÖu th« vµ linh kiÖn th-êng dïng kh¸ch du lÞch tõ n-íc nµy sang n-íc kh¸c nh- nguån cung cÊp hµng . C¸c kh¸ch du lÞch lµ nh©n viªn cña nhµ nhËp khÈu , nhµ ph©n phèi hoÆc c¸c nhµ s¶n xuÊt ®-îc ®µo t¹o nh- c¸c chuyªn gia vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm , bao gãi trang hiÕt bÞ dïng cho s¶n xuÊt , ph-¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ . Do hä ®-îc tiÕp sóc víi nhiÒu nhµ cung cÊp qua c¸c chuyÕn du lÞch, hä cã ®-îc c¸c hiÓu biÕt vÒ thÞ tr-êng vµ ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ®Ó ®µm ph¸n víi ng-êi cung cÊp . - Th«ng th-êng c¸c kh¸ch hµng du lÞch cã quyÒn lËp c¸c ®¬n ®Æt hµng trong mét ph¹m vi tµi chÝnh vµ gi¸ c¶ nhÊt ®Þnh cho c¸c chuyÕn giao hµng ngay mµ kh«ng cÇn ®-îc phÐp cña c¸c c¬ quan trong n-íc ViÖc quan hÖ víi kh¸ch hµng du lÞch cã -u ®iÓm lµ : + Nhµ xuÊt khÈu kh«ng cÇn ph¶i ®Ých th©n ra n-íc ngoµi ®Ó ®µm ph¸n trùc tiÕp víi ng-êi mua mµ chÝnh ng-êi mua hµng ®Õn víi ng-êi xuÊt khÈu + C¸c nhµ nhËp khÈu lín sö dông kh¸ch du lÞch th-êng giao cho c¸c ®¹i lý vËn t¶i nhËn hµng tõ c¸c nhµ cung cÊp vµ chuyªn trë tíi ®Þa ®iÓm cña ng-êi nhËp khÈu do vËy nhµ xuÊt khÈu sÏ Ýt bÞ liªn quan ®Õn vÊn ®Ò vËn t¶i . - C¸c tæ chøc phèi hîp : c¸c tæ chøc phèi hîp lµ sù pha t¹p gi÷a xuÊt khÈu gi¸n tiÕp vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp . Nã lµ kªnh gi¸n tiÕp v× kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn cña nhµ s¶n xuÊt song còng cã thÓ xem nã nh- mét kªnh trùc tiÕp khi nhµ s¶n xuÊt cã thÓ sö dông c¸ch ®iÒu hµnh mang tÝnh hµnh chÝnh mang tÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn chÝnh sachs ho¹t ®éng cña tæ chøc phèi hîp . Cã hai lo¹i tæ chøc phèi hîp lµ phèi hîp qua trung gian vµ c¸c tæ hîp xuÊt khÈu + Phèi hîp qua trung gian xuÊt hiÖn khi mét nhµ s¶n xuÊt sö dông hÖi thèng ph©n phèi n-íc ngoµi cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó b¸n s¶n phÈm cña ng-êi ®ã . H×nh thøc nµy cã Ých cho c¸c doanh nghiÖp nhá kh«ng cã s½n hÖ thèng ph©n phèi riªng cña m×nh võa cã lîi cho c¸c doanh nghÖp lín vÉn ho¹t ®éng b×nh th-êng ngay c¶ khi l-îng b¸n s¶n phÈm cña hä bÞ gi¶m sót + Tæ hîp xuÊt khÈu lµ h×nh thøc mµ nét nhµ s¶n xuÊt cã thÓ tham gia xuÊt khÈu víi t- c¸ch lµ thµnh viªn mét tËp ®oµn hay hiÖp héi xuÊt khÈu . Mét tæ hoÞp sÏ xuÊt hiÖn khi hai hay nhiÒu c«ng ty ®éc lËp trong cïng mét lÜnh vùc kinh tÕ gièng nhau hay gÇn gièng nh- liªn kÕt l¹i v× môc tiªu kiÓm so¸t thÞ tr-êng . §è cã thÓ lµ mét hiÖp héi t×nh nguyÖn vcña c¸c nhµ s¶n suÊt mét lo¹i hµng hãa ®-îc thµnh lËp ®Ó phèi hîp c¸c ho¹t ®éng marketing nh- tho¶ thuËn vÒ ghÝa c¶ h¹n chÕ s¶n xuÊt hoÆc giao hµng , ph©n chia thÞ tr-êng nh»m môc tiªu t¨ng cuêng lîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn trªnh thÞ tr-êng thÕ giíi hiÖn nay cã c¸c lo¹i tæ hîp sau + C¸c tæ chøc quèc tÕ ®-îc thµnh lËp v× môc ®Ých thèng trÞ h¼n mét thÞ tr-êng nhÊt ®Þnh(ch¼ng h¹n OPEC) +nh÷ng hiÖp ®Þnh quèc tÕ trong ®ã cã c¸c quèc gia mua vµ b¸n lµ c¸c bªn tham gia hiÖp ®Þnh C¸c hiÖp héi ®-îc thµnh lËp ®Ó c¸c héi viªn n©ng cao hiÖu qu¶ c¹nh tranh i¹i thÞ th-êng n-íc ngoµi. B. XuÊt khÈu trùc tiÕp: HÇu hÕt c¸c nhµ s¶n xuÊt chØ sö dông c¸c trung gian ph©n phèi trong c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. Khi ®· ph¸t triÓn ®ñ m¹nh ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp tæ chøc b¸n hµng riªng cña m×nh ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t trùc tiÕp thÞ tr-êng th× hä thÝch sö dông h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp h¬n. Trong h×nh thøc nµy nhµ s¶n xuÊt dao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng n-íc ngoµi ë khu vùc thÞ tr-êng n-íc ngoµi th«ng qua tæ chøc cña m×nh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn VÒ nguyªn t¾c mÆc dï xuÊt khÈu rùc tiÕp cã lµm t¨ng thªm rñi ro trong kinh doanh song cã nh÷ng -u ®iÓm c¬ b¶n sau : - Gi¶m bít lîi nhuËn trung gian sÏ lµm t¨ng chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n vµ chi phÝ , Tøc lµ lµm t¨ng lîi nhuËn cho nhµ s¶n xuÊt . - Nguêi s¶n xuÊt cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp vµ ®Òu ®Æn víi kh¸ch hµng , víi thÞ tr-êng , biÕt ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh b¸n hµng do ®ã cã thÓ thay ®æi s¶n phÈm vµ c¸c ®iªï kiÖn b¸n hµng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt C¸c tæ chøc b¸n hµng trùc tiÕp cña nhµ s¶n sxuÊt gåm c¸c lo¹i sau * C¬ së b¸n hµng trong n-íc : C¸c bé phËn nµy hoÆc cã thÓ liªn quan trùc tiÕp víi nghiÖp vô b¸n hµng xuÊt khÈu hoÆc ho¹t ®éng nh- mét nh- mét trô së marketing xuÊt khÈu ®Æt trong n-íc ®Ó phèi- hîp hay ®iÒu hµnh c¸c tæ chøc phô thuéc kh¸c ®Æt t¹i thÞ tr-êng n-íc ngoµi .Cã ba lo¹i tæ chøc xuÊt khÈu ®Æt trong n-íc lµ : + Gian hµng xuÊt khÈu : Tæ chøc nµy lµ h×nh thøc ®¬n gi¶n nhÊt , Bao gåm mét tæ chøc b¸n hµng vµ mét sè nh©n viªn trî gióp nhiÖm vô chñ yÕu lµ b¸n hµng trùc tiÕp vµ thùc sù cßn cã c¸c ho¹t ®éng marketing kh¸c (qu¶ng c¸o , dÞch vô tÝn dông…). Do bé phËn ®Þnh h-íng thÞ tr-êng néi ®Þa cña doanh nghiÖp ®¶m nhËn . MÆc dï cã -un thÕ ®¬n gi¶n song nã cã h¹n chÕ lµ ho¹t ®éng marketing xuÊt khÈu bÞ lu mê do ®ã nã dd-îc c¸c bé phËn kh¸c thùc hiÖn víi tr×nh ®é hiÓu biÕt nghiÖp vô xuÊt khÈu rÊt h¹n chÕ . + Phßng xuÊt khÈu: Lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®«ng ®éc lËp qu¶n lý phÇn lín c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu.Phßng xuÊt khÈu cã thÓ ®-îc tæ chøc theo chøc n¨ng , theo vïng ®Þa lý ,s¶n phÈm , kh¸ch hµng hay mét vµi kiÓu kÕt hîp tuú thuècù thay ®æi nhiÖm vô marketing xuÊt khÈu. + Chi nh¸nh b¸n hµng xuÊt khÈu : §Ó t¸ch biÖt hoµn toµn c¸c ho¹t ®éng néi ®Þa, mét sè doanh nghiÖp cã thÓ thµnh lËp chi nh¸nh b¸n hµng xuÊt khÈu nhmét c«ng ty con , mÆc dï chi nh¸nh b¸n hµng xuÊt khÈu vÉn do c«ng ty mÑ qu¶n lý song nã chÞu tr¸ch nhiÖm vµ cã quyÒn h¹n ®Çy ®ñ trong c¸c ho¹t ®éng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn xuÊt khÈu , thËm chÝ c¶ lîi nhuËn víi h×nh thøc nµy nhµ s¶n xuÊt cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c lîi Ých cña xuÊt khÈu vµ tr¸nh ®-îc ®èi lËp kh«ng cÇn thiÕt b¾t nguån tõ kinh doanh néi ®Þa. Nã ®-îc thµnh lËp víi môc ®Ých sau: thèng nhÊt sù kiÓm so¸t ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ kiÓm soat chi phÝ lîi nhuËn liÖn quan ®Õn xuÊt kha¶u , ph©n phèi ®¬n ®Æt hµng gi÷a c¸c nhµ m¸y cña doanh nghiÖp nhanh h¬n vµ gi¸m sat tr¸ch nhiÖm hiÖu qu¶ h¬n.dÏ huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh cÇn thiÕt h¬n ,cung cÊp c¸c lo s¶n phÈm hoµn thiÖn ®ång thêi tiÕt kiÖm®-îc c¸c lo¹i thuÕ kinh doanh. * §ai diÖn b¸n hµng xuÊt khÈu : §èi víi nhiÒu lo¹i s¶n phÈm c¸c nhµ xuÊt khÈu cã thÓ sö dông c¸c ®¹i diÖn b¸n hµng th-êng trùc hoÆc t¹m thêi cña m×nh ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi. §¹i diÖn lµ c·c nh©n viªn cña doanh nghiÖp cã nhiÖm vô thu thËp c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng cã hai lo¹i ®¹i diÖn lµ: - V¨n phßng ®¹i diÖn - Ng-êi ®¹i diÖn ®-îc h-ëng l-¬ng * Chi nh¸nh b¸n hµng t¹i n-íc ngoµi : lµ mét bé phËn cña doanh nghiÖp ®Æt t¹i n-íc ngoµi co¸ trachs nhiÖm qu¶n lý vµ c¶ sóc tiÕn b¸n hµng vµ ph©n phèi hµng ãa trªn toµn bé khu vùc thÞ tr-êng ®· ®Þnh . Trong tùc tÕ khi mét vïng thÞ tr-êng ®· ®-îc h×nh thµnh bëi c¸c ®¹i lý vµ c¸c nhµ ph©n phèi ®Þa ph-¬ng th× ta thiÕt lËp mét chi nh¸nh b¸n hµng . Vµ ë møc ®é cao h¬n chi nh¸nh b¸n hµng cã thÓ ®-îc n©ng lªn thµnh møc c«ng tychi nh¸nh b¸n hµng t¹i n-íc ngoµi víi quyÒn tù chñ vµ tr¸ch nhiÖm réng lín h¬n. - -u ®iÓm : Lµ c¬ së ®Ó c¸c nhµ s¶n xuÊt tr-ng bµy s¶n phÈmcña hä, gi¸ trÞ cña c«ng cô sóc tiÕn b¸n hµng nµy rÊt râ nÐt . Lf trung t©m cung cÊp dÞc vô cho kh¸ch hµng. - Nh-îc ®iÓm: chi phÝ c¸c lo¹i thuÕ ph¶i ®ãng, quy chÕ chuyÓn lîi nhuËn vÒ n-íc ë mét sè quèc gia , chi phÝ ®µo t¹o vµ ho¹t cña nh©n viªn . Do ®ã h×nh thøc nµy chØ thÝch hîpvíi c¸c nhµ s¶n suÊt lín vµ cã tiÒm lùc m¹n vÒ tµi chÝnh . * Tæ chøc trî gióp ë n-íc ngoµi : lµ mét c«ng ty riªng rÏ ®-îc lhµnh lËp vµ ®¨ng ký ë n-íc ngoµi song hÇu hÕt vèn cæ phÇn cña nãlaÞ do nhµ xuÊt khÈu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn n¾m quyÒn xuÊt khÈu së h÷u . So víi chi nh¸nh b¸n hµng , h×nh thøc tæ chøc nµy cã -u diÓm lµ kh«ng cã vÊn ®Ò vÒ thuÕ , tuy nhiªn cã thÓ cã vÊn ®Ò kh¸c vÒ ph¸p lý * §¹i lý nhËp khÈu : vÒ h×nh thøc ®Ëi lý nhËp khÈu còng t-¬ng tù nh- ®¹i lý xuÊt khÈu hoÆc thËm chi chóng gièng nhau vÒ t- c¸ch ph¸p nh©n , vÒ chøc n¨ng dÞch vô vµ c¸ch tr¶ thï lao . Sù kh¸c biÖt lµ ë chç ®¹i lý nhËp n»m ë thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña nhµ s¶n xuÊt do ®ã hîp ®ång gi-· nhµ s¶n xuÊt vµ ®¹i lý nhËp khÈu ®-îc ®iÒu chØnh theo luËt cña cña n-íc së t¹i . Mét h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp kh¸c ®¸ng chó ý lµ xuÊt khÈu c¸c dÞch vô kü thuËt vµ s¶n xuÊt, hiÖn nay cã nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu sau:  ChuyÓn giao vµ xuÊt khÈu bÝ quyÕt c«ng nghÖ, cã hai lo¹i cÇn ph©n biÖt lµ: + ChuyÓn nh-îng giÊy phÐp sö dông b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ:§©y lµ sù nh-îng l¹y sù khai th¸c mét s¸ng chÕ ®· ®-îc c«ng bè vµ ®éc quyÒn khai th¸c ®-îc b¶o ®¶m trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh mµ nhµ n-íc ®· cÊp cho nhµ s¸ng chÕ. Ta th-êng thÊy c«ng thøc nµy khi nhµ xuÊt khÈu kh«ng tù s¶n xuÊt; khi mét nhµ s¸ng chÕ ®¬n lÎ hay mét hiÖp héi kÜ thuËt kh«ng thÓ s¶n xuÊt hoÆc b¸n kÕt qu¶ cña s¸ng chÕ ®ã; hoÆc lµ do cÇn cã nh÷ng ®Çu tnhÊt ®Þnh, nh÷ng quy ®Þnh h¶i quan, nh÷ng ®Þnh møc kÜ thuËt néi ®Þa… ThËm chÝ cã nh÷ng thÞ tr-êng bÞ gß bã thùc tÕ kh«ng thÓ b¶o ®¶m cho nhµ xuÊt khÈu s¶n xuÊt t¹i chç hoÆc kh«ng thÓ ®-a s¶n phÈm vµo thÞ tr-êng th«ng qua ®¹i lÝ hay nhµ nhËp khÈu t¹i n-íc ®ã. ViÖc nh- dµng v× kh¸ch hµng khi tiÕn hµnh khai th¸c c«ng ngiÖp s¸ng chÕ ®ã cã nhu cÇu ®-îc b¶o ®¶m vÒ gi¸ trÞ kinh tÕ ch¾c ch¾n cña nã. Lîi thÕ ®èi víi ng-êi nh-îng quyÒn lµ nhanh chãng triªn khai s¸ng chÕ cña ng-êi îng l¹i giÊy phÐp cho phÐp sö dông s¸ng chÕ mµ kh«ng tù m×nh s¶n xuÊt song ®iÒu ®ã còng kh«ng hoµn toµn dÔ ®ã vµ b¶o ®¶m ®i tiªn phong trªn thÞ tr-êng tr-íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. + ChuyÓn giao quèc tÕ vÒ kü thuËt lµ mét thao t¸c quèc tÕ mµ ®èi t-îng cña nã lµ t¹o ra nh÷ng ®iÓm míi trong s¶n xuÊt hoÆc khai th¸c mét kü thuËt nµo ®ã d-íi sù kiÓm so¸t huÆc kh«ng kiÓm so¸t cña nã vµ cung øng cho ng-êi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò ¸n m«n häc §Æng V¨n ChiÕn nhËn tæng thÓ nh÷ng kiÕn thøc vµ d÷ liÖu thÝ nghiÖm mµ nã ®· tù ¸p dông vµ cung cÊp cho ng-êi nhËn nh÷ng c«ng cô, hiÖn naú lo¹i h×nh xuÊt khÈu nµy kh¸ ph¸t triÓn, qua c¸c giai ®o¹n tù cung cÊp bÝ quyÕt kü thuËt, x©y dùng xÝ nghiÖp vµ duy tr× s¶n xuÊt, ®iÒu mµ kh«ng thÓ cã sù chuyÓn giao ®¬n thuÇn mµ cßn ph¶i lµm cho kü thuËt thÝch nghi n÷a.trong mét sè tr-êng hîp ®iÒu ®ã cßn bao gåm vµ viÖc ®µo tËo cho kh¸ch hµng vµ nh©n sù cña hä ®Ó cã thÓ tiÕp nhËn, hÊp thô vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ kiÕn thøc kü thuËt còng nh- tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®«i khi c¶ th-¬ng m¹i n÷a. *- Trî gióp kü thuËt cho n-íc ngoµi lµ viÖc b¸n dÞch vô kÌm theo b¸n trang thiÕt bÞ vµ nh÷ng lo¹i cung øng kh¸c cã thÓ gióp cho viÖc thùc hiÖn mét dù ¸n cho t¬Ý khi ®-a mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµo hoat ®éng th«ng qua viÖc ®µo t¹o nh©n sù cung cÊp kiÕn thøc liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc vµ c¸c ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ … Thùc chÊt ®©y lµ sù quay trë l¹i hoÆc sù tiÕp tôc cña mét thao t¸c xuÊt khÈu tr-íc ®ã. *- Hîp ®ång qu¶n lý còng lµ mét d¹ng b¸n dÞch vô xuÊt khÈu v× nã ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý, trong mét thêi h¹n x¸c ®Þnh hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh, mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt hoÆc dÞch vô mµ nhµ xuÊt khÈu ®· tù m×nh x©y dùng hoÆc kh«ng. H×nh thøc xuÊt khÈu nµy ë n-íc ngoµi gÇn gièng víi h×nh thøc ®¹i lý. 2. §Çu t- trùc tiÕp . Ph-¬ng thøc më réng ho¹t ®éng cao h¬n cña doanh nghiÖp ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi lµ ®Çu t- trùc tiÕp ®Ó x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp ®Æt t¹i thÞ tr-êng ®ã.Khi mét doanh nghiÖp ®· cã ®-îc kinh nghiÖp vÒ xuÊt khÈu vµ nÕu thÞ tr-êng n-íc ngoµi ®ñ lín th× c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Æt t¹i hÞ tru-êng n-íc ngoµi cã cã nh÷ng -u ®iÓm næi tréi . - Thø nhÊt :doanh ghiÖp cã thÓ tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ vÒ nh©n hoÆc nguyªn liÖu th« , ®-îc h-ëng nh÷ng -u ®·i cña chÝnh quyÒn n-íc ngoµi , vµ tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ vËn t¶i - Thø hai :doanh nghiÖp xÏ t¹o ®-îc h×nh ¶nh tèt ë n-íc ngoµi vµ t¹o thªm ®-îc c«ng ¨n viÖc lµm .
- Xem thêm -