Tài liệu Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng công thương bến thuỷ

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
tructuyentailieu

Tham gia: 25/05/2016

Mô tả:

Khãa luËn tèt nghiÖp 0 Trêng §¹i häc Vinh Trêng ®¹i häc vinh khoa kinh tÕ ===  === trÇn thÞ cÈm hµ Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng bÕn thñy Ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Khãa luËn tèt nghiÖp 1 Trêng §¹i häc Vinh Vinh, 2010 =  = SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Trêng ®¹i häc vinh khoa kinh tÕ ===  === TrÇn thÞ cÈm hµ Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng bÕn thñy Ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh Líp: 47B2 - QTKD (2006 - 2010) Gi¸o viªn híng dÉn: TS. NguyÔn §¨ng B»ng Khãa luËn tèt nghiÖp 1 Trêng §¹i häc Vinh Vinh, 2010 =  = SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Môc lôc Trang PhÇn Më ®Çu................................................................1 1. Lý do chän ®Ò tµi...................................................1 2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu............................2 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu..................................2 4. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi.................2 5. KÕt cÊu ®Ò tµi.......................................................2 Ch¬ng 1. C¹nh tranh vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong ho¹t ®éng cña NHTM..........3 1.1. C¹nh tranh trong hoat ®éng kinh doanh...................3 1.1.1............................................Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh .............................................................................3 1.1.2. .......C¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh ng©n hµng .............................................................................6 1.2. N¨ng lùc c¹nh tranh vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i......................................................................10 1.2.1. ...................Kh¸i niÖm n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHTM ...........................................................................10 1.2.2. .........C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHTM.............................................................11 1.2.3. .............C¸c chØ tiªu ®o lêng n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHTM...................................................................23 1.2.4. ..........Sù cÇn thiÕt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHTM...................................................................26 Khãa luËn tèt nghiÖp 1 Trêng §¹i häc Vinh 1.3. Kinh nghiÖm n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña Ng©n hµng trong níc vµ ngoµi níc...........................26 KÕt luËn ch¬ng 1..........................................................28 Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng BÕn Thñy..........29 2.1. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy..........29 2.1.1........S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy...........................................29 2.1.2..............................................C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc ...........................................................................30 SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD 2.1.3..........T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy.....................................................32 2.2. M«i trêng kinh doanh cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy....................................................................40 2.2.1........................................................M«i trêng vÜ m« ...........................................................................40 2.2.2.........................................................M«i trêng vi m« ...........................................................................42 2.3. Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy.....................................................43 2.3.1. ...........§¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c nguån lùc cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy.....................................................43 2.3.2. .........§o lêng n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy qua mét sè chØ tiªu................................53 KÕt luËn ch¬ng 2..........................................................60 Ch¬ng 3. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng BÕn Thñy..............................................................61 3.1. §Þnh híng ph¸t triÓn..............................................61 3.1.1..............§Þnh híng ph¸t triÓn cña NHTMCP C«ng th¬ng ViÖt Nam..............................................................61 3.1.2. ...........Mét sè ®Þnh híng vÒ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHCT BÕn Thuû trong n¨m 2010.............................62 3.2. §¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc vµ c¸c chiÕn lîc ®Þnh híng ®Ó n©ng cao Khãa luËn tèt nghiÖp 1 Trêng §¹i häc Vinh n¨ng lùc c¹nh tranh cña Chi nh¸nh NHCT BÕn Thuû....................................................................63 3.2.1...........§¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc cña Chi nh¸nh NHCT BÕn Thuû........................63 3.2.2. ..........C¸c chiÕn lîc ®Þnh híng ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña Chi nh¸nh NHCT BÕn Thuû...............64 3.3. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy......................................65 3.3.1. ............Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng...............................................65 3.3.2. .......Nhãm gi¶i ph¸p vÒ Marketing vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng....................................................................68 SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD 3.3.3. ..........Nhãm gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong kinh doanh ngµnh ng©n hµng.................................73 3.3.4. .......Nhãm gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh...................74 3.3.5. ..........Nhãm gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng vµ hoµn thiÖn v¨n hãa doanh nghiÖp..................................................78 3.4. KiÕn nghÞ.............................................................80 3.4.1................................KiÕn nghÞ víi ng©n hµng Nhµ níc ...........................................................................80 3.4.2...........KiÕn nghÞ víi ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ...........................................................................82 KÕt luËn ch¬ng 3..........................................................83 PhÇn KÕt luËn.............................................................84 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t CBCNV CNTT DN DNNVV DPRR KH NCV NH NHCT NHNN NHTM TCKT TCTD TMCP TMNN TNHH TTCN VCSH BQ C¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng nghÖ th«ng tin Doanh nghiÖp Doanh nghiÖp nhá vµ võa Dù phßng rñi ro Kh¸ch hµng Nî cho vay Ng©n hµng Ng©n hµng c«ng th¬ng Ng©n hµng nhµ níc Ng©n hµng th¬ng m¹i Tæ chøc kinh tÕ Tæ chøc tÝn dông Th¬ng m¹i cæ phÇn Th¬ng m¹i nhµ níc Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Thanh to¸n c«ng nî Vèn chñ së h÷u b×nh VH§ VN WTO qu©n Vèn huy ®éng ViÖt Nam Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi Danh môc c¸c b¶ng, biÓu, s¬ ®å, h×nh vÏ I. S¬ ®å S¬ ®å 2.1: ..........C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy..............................................................30 II. BiÓu ®å BiÓu ®å 2.1: ..........C¬ cÊu tr×nh ®é c¸n bé chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy 2007-2009........................................47 III. B¶ng biÓu B¶ng 2.1: ......CÊu nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy n¨m 2007-2009................................33 B¶ng 2.2: .........C¬ cÊu d nî vµ ®Çu t cho vay cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy n¨m 2007 - 2009.....................34 B¶ng 2.3: ......Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHCT BÕn Thñy n¨m 2007 - 2009.....................................37 B¶ng 2.4: ........Doanh thu ho¹t ®éng dÞch vô cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy n¨m 2008 - 2009.....................39 B¶ng 2.5: .......KÕt qu¶ kinh doanh cña NHCT BÕn Thñy n¨m 2007 - 2009....................................................40 B¶ng 2.6: .......ChØ tiªu tµi chÝnh cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy n¨m 2007 - 2009..............................................44 B¶ng 2.7: .......ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng phßng chèng rñi ro cña Chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy n¨m 2007 - 2009......45 Khãa luËn tèt nghiÖp 1 Trêng §¹i häc Vinh B¶ng 2.8: .....So s¸nh t×nh tr¹ng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña mét sè ng©n hµng trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An n¨m 2009.......................................................48 B¶ng 2.9: ......L·i suÊt huy ®éng tiÒn göi cña c¸c ng©n hµng n¨m 2009.......................................................55 B¶ng 2.10:L·i suÊt huy ®éng b×nh qu©n t¹i chi nh¸nh n¨m 2007 - 2009.............................................56 B¶ng 2.11: .....ThÞ phÇn vÒ huy ®éng vèn cña mét sè ng©n hµng trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An n¨m 2009......57 B¶ng 2.12: ........ThÞ phÇn vÒ sö dông vèn cña mét sè ng©n hµng trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An n¨m 2009......58 SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Khãa luËn tèt nghiÖp 2 Trêng §¹i häc Vinh PhÇn Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Trong nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua, nÒn kinh tÕ níc ta kh«ng ngõng ph¸t triÓn, c¬ chÕ thÞ trêng ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n vµ cïng víi viÖc ViÖt Nam ®ang héi nhËp s©u réng nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi th× c¹nh tranh trong ng©n hµng lµ tÊt yÕu vµ ngµy cµng m¹nh mÏ h¬n. V× vËy, hÖ thèng Ng©n hµng th¬ng m¹i còng kh«ng ngõng ®æi míi vµ tõng bíc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu míi. MÆt kh¸c nÒn kinh tÕ t¨ng trëng còng t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ng©n hµng ph¸t triÓn, bªn c¹nh ®ã nã còng ®Æt cho Ng©n hµng nh÷ng khã kh¨n, ®ã lµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, do ngµy cµng cã nhiÒu Ng©n hµng thµnh lËp, nhÊt lµ c¸c ng©n hµng 100% vèn níc ngoµi chøc n¨ng vµ c¸c nghiÖp vô, dÞch vô ng©n hµng ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó h¬n. §©y võa lµ c¬ héi võa lµ th¸ch thøc cho sù ph¸t triÓn cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc nh Ng©n hµng C«ng th¬ng BÕn Thñy. Do vËy ng©n hµng ph¶i chñ ®éng n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh nÕu kh«ng muèn bÞ tôt hËu. Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng BÕn Thñy ®îc thµnh lËp n¨m 1995. Trong nh÷ng n¨m qua, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc nh: ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn, d nî tÝn dông t¨ng nhanh, kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy vÉn cßn béc lé mét sè h¹n chÕ: m¹ng líi chi nh¸nh cha réng, s¶n phÈm dÞch vô cha cã tÝnh c¹nh tranh cao, ho¹t ®éng SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Khãa luËn tèt nghiÖp 3 Trêng §¹i häc Vinh Marketing, qu¶ng c¸o cßn h¹n chÕ, v¨n hãa doanh nghiÖp cha râ nÐt, nguån nh©n lùc cßn nhiÒu bÊt cËp. V× vËy n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh lµ yªu cÇu cÊp thiÕt ®Ó Ng©n hµng C«ng th¬ng BÕn Thñy “æn ®Þnh, T¨ng trëng vµ Ph¸t triÓn bÒn v÷ng”. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng BÕn Thñy em chän ®Ò tµi: “C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng BÕn Thñy” lµm ®Ò tµi khãa luËn tèt nghiÖp cña m×nh. 2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu Nghiªn cøu nh÷ng c¬ së lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHTM ®Ó tõ ®ã thÊy ®îc nh÷ng h¹n chÕ vµ lîi thÕ trong n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHTM hiÖn nay. Nghiªn cøu n¨ng lùc c¹nh tranh t¹i chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ phï hîp, kh¶ thi ®èi víi t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy nh»m n¨ng lùc c¹nh tranh cña ng©n hµng. 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu lµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy tõ n¨m 2007 ®Õn n¨m 2009. 4. ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Khãa luËn tèt nghiÖp 4 Trêng §¹i häc Vinh X¸c ®Þnh vÞ thÕ c¹nh tranh cña chi nh¸nh NHCT BÕn Thñy trªn ®Þa bµn NghÖ An trong giai ®o¹n 2007 - 2009, rót kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng thêi gian qua, nghiªn cøu vËn dông vµ hoµn c¶nh cô thÓ trong t×nh h×nh míi, tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña chi nh¸nh trong thêi gian tíi. 5. KÕt cÊu ®Ò tµi Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t, b¶ng biÓu s¬ ®å, ®Ò tµi bao gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1. C¹nh tranh vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña Chi nh¸nh ng©n hµng C«ng th¬ng BÕn Thñy Ch¬ng 3. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña Chi nh¸nh ng©n hµng C«ng th¬ng BÕn Thñy SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Khãa luËn tèt nghiÖp 5 Trêng §¹i häc Vinh Ch¬ng 1 C¹nh tranh vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1. C¹nh tranh trong hoat ®éng kinh doanh 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh C¹nh tranh lµ quy luËt tù nhiªn, lµ ®éng lùc thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. Theo tõ ®iÓn ViÖt Nam, c¹nh tranh ®îc hiÓu lµ cè g¾ng giµnh phÇn h¬n, phÇn th¾ng vÒ m×nh gi÷a nh÷ng ngêi, nh÷ng tæ chøc ho¹t ®éng nh»m ®¹t ®îc nh÷ng lîi Ých nh nhau. Theo tõ ®iÓn Comu cña Ph¸p th× c¹nh tranh ®îc hiÓu lµ hµnh vi cña doanh nghiÖp ®éc lËp víi nhau vµ lµ ®èi thñ cña nhau cung øng hµng hãa, dÞch vô nh»m tháa m·n nhu cÇu gièng nhau víi sù may rñi cña mçi bªn, thÓ hiÖn qua l«i kÐo ®îc hoÆc ®Ó mÊt ®i mét lîng kh¸ch hµng thêng xuyªn. Vµ còng ®· cã rÊt nhiÒu c¸c häc thuyÕt kinh tÕ thÞ trêng bµn vÒ c¹nh tranh nhng dï ë trêng ph¸i nµo th× ®Òu thõa nhËn r»ng c¹nh tranh chØ xuÊt hiÖn vµ tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, n¬i mµ cung - cÇu vµ gi¸ c¶ hµng hãa lµ nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n cña thÞ trêng. §i tõ yÕu tè ®Çu ra quan träng cña doanh nghiÖp cã quan ®iÓm cho r»ng c¹nh tranh lµ linh hån cña s¶n phÈm vµ søc c¹nh tranh lµ tæng hßa c¸c ®Æc tÝnh vÒ tiªu dïng vµ gi¸ trÞ vît tréi cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng, cã nghÜa lµ sù vît tréi cña s¶n phÈm so víi c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh cïng lo¹i trong ®iÒu kiÖn cung SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Khãa luËn tèt nghiÖp 6 Trêng §¹i häc Vinh vît cÇu. NÕu xÐt lín h¬n ë c¸c doanh nghiÖp ë trong cïng mét m«i trêng canh tranh nh nhau, th× viÖc tËn dông ®îc c¸c u thÕ cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó vît lªn ®èi thñ c¹nh tranh, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ ngêi ta còng gäi ®ã lµ c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ mét kh¸i niÖm rÊt réng kh«ng chØ xuÊt hiÖn trong lÜnh vùc kinh doanh s¶n xuÊt hµng hãa mµ cßn trong lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô, kinh doanh tiÒn tÖ. C¹nh tranh còng kh«ng dõng ë ph¹m vi gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong néi bé ngµnh mµ cßn ë c¸c ngµnh, c¸c khu vùc trong cïng mét quèc gia vµ gi÷a c¸c quèc gia víi nhau, c¸c khu vùc trªn thÕ giíi víi nhau. Cã thÓ nãi c¹nh tranh lµ mét hiÖn tîng kinh tÕ x· héi phøc t¹p, do c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau, nªn cã c¸c quan niÖm kh¸c nhau vÒ c¹nh tranh. Nhng trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm chung nhÊt ta cã thÓ hiÓu: “C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua cña mét tæ chøc, c¸ nh©n nh»m ®¸p øng vµ chèng l¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong viÖc cung øng s¶n phÈm hay dÞch vô trªn thi trêng víi môc ®Ých l«i kÐo vÒ phÝa m×nh cµng nhiÒu kh¸ch hµng, ®Ó më réng thÞ phÇn, vµ gia t¨ng lîi nhuËn”. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¹nh tranh võa lµ th¸ch thøc v× ph¶i ®Êu chäi víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cã tiÒm lùc m¹nh h¬n, võa lµ c¬ héi v× doanh nghiÖp sÏ cã mét søc Ðp lµnh m¹nh ®Ó cè g¾ng v¬n lªn. Vµ môc tiªu quan träng nhÊt cña c¹nh tranh mµ doah nghiÖp mong muèn ®¹t ®îc lµ SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Khãa luËn tèt nghiÖp 7 Trêng §¹i häc Vinh tháa m·n nhu cÇu kh¸ch hµng tèt h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh, ®Ó cã ®îc lîi nhuËn cao nhÊt vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn. Môc tiªu c¹nh tranh lµ tháa m·n nhu cÇu kh¸ch hµng tèt h¬n so víi ®èi thñ, tõ ®ã thu lîi nhuËn cao vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. Ph¬ng ph¸p c¹nh tranh: Doanh nghiÖp ph¶i t¹o ®îc lîi thÕ vÒ gi¸ vµ s¶n phÈm dÞch vô. Trong ®ã, lîi thÕ vÒ s¶n phÈm dÞch vô lµ c«ng cô c¹nh tranh mang tÝnh chiÕn lîc dµi h¹n. Gi¸ lµ c«ng cô c¹nh tranh mang tÝnh ng¾n h¹n. Ph¹m vi c¹nh tranh: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng c¹nh tranh cã thÓ diÔn ra trong ph¹m vi mét quèc gia (c¹nh tranh néi ®Þa) hoÆc gi÷a c¸c quèc gia víi nhau (c¹nh tranh quèc tÕ), Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp thi ranh giíi gi÷a c¹nh tranh néi ®Þa vµ c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng bÞ thu hÑp. VÒ c¬ b¶n sÏ tån t¹i c¸c ph¹m vi chñ yÕu sau: - C¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong néi bé ngµnh: Lµ sù ganh ®ua gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng cung cÊp mét lo¹i s¶n phÈm dÞch vô nh»m tiªu thô nhanh nhÊt ®Ó thu lîi nhuËn siªu ng¹ch. C¹nh tranh trong néi bé ngµnh buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m ra c¸ch gi¶m gi¸ trÞ c¸ biÖt cña s¶n phÈm dÞch vô ®Ó dµnh u thÕ trong c¹nh tranh. Do vËy, nã lµm cho ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trung b×nh trong ngµnh thay ®æi, gi¸ trÞ x· héi cña s¶n phÈm dÞch vô gi¶m xuèng. - C¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh: SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Khãa luËn tèt nghiÖp 8 Trêng §¹i häc Vinh Lµ sù ganh ®ua gi÷a c¸c nhµ kinh doanh ë c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau nh»m t×m n¬i ®Çu t cã lîi. Do mçi ngµnh cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn tû suÊt lîi nhuËn còng kh¸c nhau. C¸c nhµ ®Çu t c¹nh tranh chän ngµnh s¶n xuÊt cã tû suÊt lîi nhuËn cao ®Ó bá vèn, tõ ®ã dÉn tíi sù ph©n bæ l¹i c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ quan hÖ cung cÇu gi÷a c¸c lo¹i hµng hãa, h×nh thµnh lîi nhuËn b×nh qu©n gi÷a c¸c ngµnh. - C¹nh tranh gi÷a c¸c khu vùc thÓ chÕ: Lµ sù g¸nh ®ua gi÷a ngêi cung c©p s¶n phÈm dÞch vô trªn ®Þa bµn l·nh thÓ kh¸c nhau c¶u mét quèc gia do ®iÒu kiÖn kh¸c nhau vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô dÉn tíi sù hao phÝ møc lao ®éng kh«ng gièng nhau. KÕt qu¶ c¹nh tranh gi÷a c¸c khu vùc thÓ chÕ dÉn tíi viÖc h×nh thµnh gi¸ trÞ thÞ trêng cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô. - C¹nh tranh quèc tÕ: Lµ sù ganh ®ua diÔn ra gi÷a c¸c thÞ trêng cña cïng mét lo¹i hµng hãa gi÷a c¸c níc víi nhau (trong khu vùc hoÆc trªn thÕ giíi), trong ®iÒu kiÖn quèc tÕ hãa vµ toµn cÇu hãa vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng hãa. Mçi quèc gia cã tr×nh ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt kh¸c nhau, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh«ng gièng nhau, cã lîi thÕ so s¸nh vµ t×nh h×nh cung cÇu vÒ lä¹i hµng hãa còng kh¸c nhau. Do vËy, søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña mçi quèc gia trªn thÞ trêng quèc tÕ còng kh«ng gièng nhau. KÕt qu¶ c¹nh tranh quèc tÕ SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD Khãa luËn tèt nghiÖp 9 Trêng §¹i häc Vinh sÏ dÉn tíi viÖc h×nh thµnh gi¸ c¶ quèc tÕ cña s¶n phÈm dÞch vô vµ kÐo theo sù di chuyÓn cña dßng ®Çu t quèc tÕ. SV: TrÇn ThÞ CÈm Hµ Líp 47B2 - QTKD
- Xem thêm -