Tài liệu Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty sx bao bì bì hàng hóa xuất khẩu

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Lêi nãi ®Çu §Êt n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn theo m« h×nh kinh tÕ thÞ tr-êng cã ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, do vËy ph©n tÝch vµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp còng ph¶i ®-îc thay ®æi cho phï häp víi xu h-íng ph¸t triÓn ®ã. H¬n n÷a nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh , quy luËt cung cÇu. Vµ ®Æc biÖt n-íc ta ®· vµ sÏ héi nhËp chñ ®éng hiÖu qu¶ vµo khu vùc AFTA/ASEAN, møc ®é më cöa hµng ho¸ dÞch vô tµi chÝnh ®Çu t- sÏ ®¹t vµ ngang b»ng víi c¸c n-íc trong khèi ASEAN tõng b-íc t¹o ®iÒu kiÖn nÆng vÒ kinh tÕ, vÒ ph¸p lý ®Ó héi nhËp s©u h¬n vÒ kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Do ®ã vÊn ®Ò ph©n tÝch vµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét kh©u träng t©m cña qu¶n lý doanh nghiÖp. CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học www.thuvienluanvan.org Trang 1 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƯ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN www.thuvienluanvan.org Trang 2 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phư ơ ng Thả o - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com ViÖc th-êng xuyªn tiÕn h¸nh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy râ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕt qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp còng nh- x¸c ®Þnh ®-îc mét c¸ch ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng , hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- rñi ro vµ triÓn väng trong t-¬ng lai cña doanh nghiÖp ®Ó l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c nh»m n©n g cao chÊt l-îng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c b-íc tµi chÝnh lµ tµi liÖu chñ yÕu ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp v× nã ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh c«ng nî, nguån vèn, tµi s¶n c¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh- kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn nh÷ng th«ng tin mµ b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp lµ ch-a ®Çy ®ñ v× nã www.thuvienluanvan.org Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 3 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí kh«ng gi¶i thÝch ®-îc cho ng-êi quan t©m biÕt ®-îc râ vÒ thùc tr¹n g ho¹t ®éng tµi chÝnh nh÷ng rñi ro, triÓn väng vµ xu h-íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ bæ khuyÕt cho sù thiÕu hôt nµy. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp kÕt hîp víi kiÕn thøc lý luËn ®-îc tiÕp thu ë nhµ tr-êng vµ tµi liÖu tham kh¶o thùc tÕ cïng víi sù gióp ®ì h-íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy cïng toµn thÓ c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu, t«i ®· chän chuyªn ®Ò “ C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ” KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch-¬ng chÝnh sau: Ch-¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ch-¬ng II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty s¶n xuÊt bao b× cµ hµng xuÊt khÈu. Ch-¬ng III. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña "C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu". www.thuvienluanvan.org Trang 4 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Ch-¬ng I Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. 1.1. Ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp. Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ kh©u c¬ së cña hÖ thèng tµi chÝnh bëi lÏ nã trùc tiÕp g¾n liÒn vµ phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ c¬ së, n¬i trùc tiÕp s¸ng t¹o ra s¶n phÈm quèc d©n, mÆt kh¸c cßn cã t¸c ®äng quyÕt ®Þnh ®Õn thu nhËp cña c¸c kh©u tµi chÝnh kh¸c trong hÖ thèng tµi chÝnh. Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m gi¶i quyÕt mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®-îc biÓu hiÖn d-íi h×nh th¸i tiÒn tÖ ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn , tèi ®a ho¸ vèn chñ së h÷u. Nãi c¸ch kh¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng qu an hÖ tiÒn tÖ g¾n trùc tiÕp víi viÖc tæ chøc huy ®éng ph©n phèi, sö dông qu¶n lý vèn trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Ho¹t ®éng tµi chÝnh ë doanh nghiÖp ph¶i h-íng tíi c¸c môc tiªu sau: www.thuvienluanvan.org Trang 5 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Ho¹t ®éng tµi chÝnh ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ thÓ hiÖn qua viÖc thanh to¸n víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan nh- Ng©n hµng, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c... mèi quan hÖ nµy ®-îc cô thÓ ho¸ b»ng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ mÆt l-îng mÆt chÊt vµ thêi gian. Ho¹t ®éng tµi chÝnh ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c hiÖu qu¶, nguyªn t¾c nµy ®ßi hái ph¶i tèi ®a ho¸ viÖc sö dông c¸c nguån vèn, nh-ng vÉn ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc ho¹t ®éng b×nh th-êng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Ho¹t ®éng tµi chÝnh ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së t«n träng ph¸p luËt, chÊp hµnh vµ tu©n thñ c¸c chÕ ®é vÒ tµi chÝnh tÝn dông, nghÜa vô víi nhµ n-íc, kû luËt víi c¸c ®¬n vÞ tµi chÝnh kinh tÕ cã liªn quan. 1.2. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 1.2.1. ý nghÜa vµ môc ®Ých cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp hay cô thÓ ho¸ lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp hay cô thÓ ho¸ lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra ®èi chiÕu, so s¸nh c¸c sè liÖu, tµi liÖu vµ t×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ trong qu¸ khø nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh- rñi ro trong t-¬ng lai cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o tµi chÝnh lµ b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn vµ c«ng nî còng nh- t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doa nh nghiÖp. www.thuvienluanvan.org Trang 6 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Do ®ã viÖc th-êng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ cung cÊp th«ng tin cho ng-êi sö dông tõ c¸c gãc ®é kh¸c nhau, võa ®¸nh gi¸ toµn diÖn, võa tæng hîp kh¸i qu¸t l¹i võa xem xÐt mét c¸ch chi tiÕt ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó nhËn biÕt ph¸n ®o¸n vµ ®-a ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh ®Çu t- vµ quyÕt ®Þnh tµi trî phï hîp, ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ mèi quan t©m cña nhiÒu nhãm ng-êi. Nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ®Çu t-, c¸c cæ ®«ng, c¸c chñ nî, c¸c kh¸ch hµng, c¸c nhµ cho vay tÝn dông, c¸c c¬ quan chÝnh phñ vµ ng-êi lao ®éng... mçi nhãm ng-êi nµy cã nhu cÇu th«ng tin kh¸c nhau. + §èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp mèi quan t©m hµng ®Çu cña hä lµ t×m kiÕm lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî. Mét doanh nghiÖp bÞ lç liªn tôc sÏ bÞ c¹n nguån lùc vµ buéc ph¶i ®ãng cöa. MÆt kh¸c nÕu doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n còng buéc ph¶i ®ãng cöa. + §èi víi c¸c chñ ng©n hµng vµ c¸c nhµ cho vay tÝn dông mèi quan t©m hµng ®Çu cña hä chñ yÕu lµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp. V× vËy hä ®Æc biÖt quan t©m ®Õn l-îng tiÒn vµ c¸c kho¶n cã thÓ chuyÓn nhanh thµnh tiÒn tõ ®ã so s¸nh v¬Ý nî ng¾n h¹n ®Ó biÕt ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã c¸c chñ ng©n hµng vµ c¸c nhµ cho vay tÝn dông còng biÕt quan t©m tíi sè l-îng vèn chñ së h÷u www.thuvienluanvan.org Trang 7 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí bëi v× nguån vèn nµy lµ kho¶n b¶o hiÓm cho hä trong tr-êng hîp doanh nghiÖp bÞ rñi ro trong thanh to¸n. + §èi víi c¸c nhµ cung cÊp vËt t- hµng ho¸ dÞch vô cho doanh nghiÖp hä ra c¸c quyÕt ®Þnh xem cã cho phÐp kh¸ch hµng s¾p tíi cã ®-îc mua chÞu hµng hay kh«ng. hä cÇn biÕt ®-îc kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp hiÖn t¹i vµ trong thêi gian s¾p tíi. + §èi víi c¸c nhµ ®Çu t-, mèi quan t©m cña hä lµ thêi gian hoµn vèn, møc sinh l·i vµ sù rñi ro. V× vËy hä cÇn c¸c th«ng tin vÒ ®iÒu kiÖn tµi chÝnh , t×nh h×nh ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ kinh doanh vµ tiÒm n¨ng t¨ng tr-ëng cña c¸c doanh nghiÖp . Ngoµi ra c¸c c¬ quan tµi chÝnh, thèng kª, thuÕ, c¬ quan chñ qu¶n c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, nh÷ng ng-êi lao ®éng... còng rÊt quan t©m tíi c¸c th«ng tin tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nh- vËy cã thÓ nãi môc tiªu tèi cao vµ quan träng nhÊt cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ gióp rót ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh tèi cao vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng tiÒm n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. www.thuvienluanvan.org Trang 8 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.2.2. Tµi liÖu dïng lµm c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sö dông mäi nguån th«ng tin cã kh¶ n¨ng lµm râ môc tiªu cña dù ®o¸n tµi chÝnh trong ®ã chñ yÕu th«ng tin tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.2.2.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ; MÉu sè B01-DN B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã nguån h×nh thµnh tµi s¶n ®ã cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh theo 2 c¸ch ph©n lo¹i lµ kÕt cÊu vèn kinh doanh vµ nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh. Sè liÖu b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho biÕt toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o theo c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n tµi s¶n. C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp . B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n th-êng cã kÕt cÊu 2 phÇn: + PhÇn tµi s¶n: Ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o theo c¬ cÊu tµi s¶n vµ h×nh thøc tån t¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n ®-îc chia thµnh 2 phÇn: Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n, Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n. www.thuvienluanvan.org Trang 9 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí + PhÇn nguån vèn: Ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o. C¸c chØ tiªu nguån vèn thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi tµi s¶n ®ang qu¶n lý vµ sö dông t¹i doanh nghiÖp. Nguån vèn ®-îc chia thµnh nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u. Mçi phÇn cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Òu ®-îc ph¶n ¸nh theo ba cét: M· sè, sè ®Çu n¨m, sè cuèi kú (quý, n¨m) Néi dung trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n tho¶ m·n ph-¬ng tr×nh c¬ b¶n. Tæng tµi s¶n = Tæng nguån vèn Ngoµi hai phÇn tµi s¶n vµ nguån vèn, cÊu t¹o b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cßn cã phÇn tµi s¶n ngoµi b¶ng. + PhÇn tµi s¶n ngoµi b¶ng: Ph¶n ¸nh tµi s¶n kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nh-ng doanh nghiÖp ®ang qu¶n lý hoÆc sö dông vµ mét sè chØ tiªu bæ sng kh«ng thÓ ph¶n ¸nh trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. C¬ së sè liÖu ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n lo¹i 0,1,2,3,4 vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kú tr-íc. www.thuvienluanvan.org Trang 10 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.2.2.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mÉu sè B02 -DN. Lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t t× nh h×nh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n nép b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh gåm 3 phÇn: PhÇn 1: L·i - Lç: ph¶n ¸nh t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. tÊt c¶ c¸c chØ tiªu trong phÇn nµy ®Òu tr×nh bµy sè liÖu cña kú tr-íc tæng sè ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o. PhÇn 2: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. tÊt c¶ c¸c chØ tiªu trong phÇn nµy ®Òu ®-îc tr×nh bµy: sè cßn ph¶i nép kú tr-íc chuyÓn sang, sè cßn ph¶i nép ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o, sè ®· nép trong kú b¸o c¸o, sè cßn ph¶i nép ®Õn cuèi lú b¸o c¸o. PhÇn III. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®-îc khÊu trõ, ®-îc miÔn gi¶m, ®-îc hoµn l¹i: ph¶n ¸nh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc khÊu trõ, ®· khÊu trõ, vµ cßn ®-îc khÊu trõ ë cuèi kú sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc hoµn l¹i, ®· hoµn l¹i vµ cßn ®-îc hoµn l¹i cuèi kú. www.thuvienluanvan.org Trang 11 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc miÔn gi¶m, ®· miÔn gi¶m vµ cßn ®-îc miÔn gi¶m. C¬ së sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lµ sæ kÕ to¸n trong kú c¸c tµi kho¶n tõ lo¹i 5 ®Õn lo¹i 9, tµi kho¶n 333 vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh kú tr-íc. 1.2.2.3. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ MÉu sè 1303 -DN B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ lµ b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu vµ chi tiÒn trong kú cña doanh nghiÖp theo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t- vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Dùa vµo b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ thanh to¸n cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t¹o ra tiÒn, sù biÕn ®éng tµi s¶n thuÇn, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ dù ®o¸n ®-îc b»ng tiÒn trong kú tiÕp theo cña doanh nghiÖp. + L-u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng kinh doanh: Ph¶n ¸nh toµn bé ®ång tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh- thu tiÒn mÆt tõ doanh thu b¸n hµng, c¸c kho¶n thu bÊt th-êng b»ng tiÒn mÆt kh¸c, chi tiÒn mÆt tr¶ cho ng-êi b¸n hoÆc ng-êi cung cÊp, chi tr¶ l-¬ng, nép thuÕ, chi tr¶ l·i tiÒn vay... + L-u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng ®Çu t- ph¶n ¸nh toµn bé ®ång tiÒn thu vµo vµ chi ra liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t- cña ®· nép. C¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt nh- b¸n tµi s¶n, b¸n chøng kho¸n ®Çu t-, www.thuvienluanvan.org Trang 12 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí thu nî c¸c C«ng ty kh¸c, thu l¹i vÒ phÇn ®Çu t-. c¸c kho¶n chi tiÒn mÆt nh- mua tµi s¶n chøng kho¸n ®Çu t- cña c¸c doanh nghiÖp. + L-u chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh toµn bé ®ång tiÒn thu chi liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng gi¶m vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp nh- chñ doanh nghiÖp gãp vèn, vay vèn dµi h¹n, ng¾n h¹n, nhËn vèn gãp liªn doanh, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu... + Cã 2 ph-¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ lµ ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph-¬ng ph¸p gi¸n tiÕp. Mçi b¸o c¸o lËp theo p h-¬ng ph¸p kh¸c nhau th× tu©n theo nguyªn t¾c c¬ së sè liÖu vµ c¸ch lËp c¸c chØ tiªu kh¸c nhau. 1.2.2.4. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu B09-DN. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn lËp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®-îc lËp ®Ó gi¶i thÝch bæ sung th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o mµ b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng thÓ tr×nh bµy râ rµng vµ chi tiÕt ®-îc. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh bµy kh¸i qu¸t ®Þa ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, néi dung mét sè chÕ ®é kÕ to¸n ®-îc doanh nghiÖp lùa chän ®Ó ¸p dông t×nh h×nh vµ lý do biÕn ®éng cña mét sè ®èi t-îng s¶n xuÊt vµ nguån vèn quan träng, ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi s¶n chñ yÕu vµ c¸c kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp. C¬ së sè liÖu lËp thuyÕt www.thuvienluanvan.org Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 13 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ c¸c sæ kÕ to¸n kú tr-íc b¸o c¸o, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kú tr-íc b¸o c¸o thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh kú tr-íc, n¨m tr-íc. 1.2.3. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh. C¸c c«ng cô chñ yÕu ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. + Trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n víi tæng tµi s¶n, tæng nguån vèn ®Ó ®¸nh gi¸ tõng kho¶n môc so víi quy mo chung. + Ph©n tÝch theo chiÒu ngang, ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng kh¸c cña tõng chØ tiªu lµm næi bËt c¸c xu thÕ vµ t¹o nªn mèi quan hÖ cña c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh trªn cïng 1 dßng cña b¸o c¸o so s¸nh. + Ph-¬ng ph¸p so s¸nh: So s¸nh lµ ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông phæ biÕn nhÊt trong ph©n tÝch ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ xu h-íng biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch. V× vËy ®Ó tiÕn hµnh so s¸nh gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nh- x¸c ®Þnh sè gèc ®Ó so s¸nh, x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn so s¸nh x¸c ®Þnh môc tiªu so s¸nh. + §iÒu kiÖn so s¸nh. ChØ tiªu kinh tÕ ®-îc h×nh thµnh cïng mét kho¶ng thêi gian nhnhau: www.thuvienluanvan.org Trang 14 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - ChØ tiªu kinh tÕ ph¶i thèng nhÊt vÒ mÆt néi dung vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n. - ChØ tiªu kinh tÕ ph¶i cïng ®¬n vÞ ®o l-êng. - Cïng quy m« ho¹t ®éng víi ®iÒu kiÖn kinh doanh t-¬ng tù nhau + Tiªu chuÈn so s¸nh: Lµ c¸c chØ tiªu ®-îc chän lµm c¨n cø so s¸nh (kú gèc). + C¸c ph-¬ng ph¸p so s¸nh th-êng sö dông. - So s¸nh t-¬ng ®èi: Ph¶n ¸nh kÕt cÊu mèi quan hÖ tèc ®é ph¸t triÓn vµ møc ®é phæ biÕn cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. - So s¸nh sè tuyÖt ®èi: Cho biÕt khèi l-îng, quy m« doanh nghiÖp ®¹t ®-îc tõ c¸c chØ tiªu kinh tÕ gi÷a kú ph©n tÝch vµ kú gèc. - So s¸nh sè b×nh qu©n: Cho biÕt kh¶ n¨ng biÕn ®éng cña mét bé phËn chØ tiªu hoÆc nhãm chØ tiªu. + Ph-¬ng ph¸p chi tiÕt ho¸ chØ tiªu ph©n tÝch. §Ó ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c c¸c ®èi t-îng nghiªn cøu, kh«ng thÓ chØ dùa vµo c¸c chØ tiªu tæng hîp, mµ cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ theo c¸c chØ tiªu cÊu thµnh cña chØ tiªu ph©n tÝch. Th«ng th-êng trong ph©n tÝch viÖc chi tiÕt chØ tiªu ph©n tÝch ®-îc tiÕn hµnh theo c¸c h-íng sau: www.thuvienluanvan.org Trang 15 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Chi tiÕt theo bé phËn cÊu thµnh chØ tiªu: Mét kÕt qu¶ kinh doanh biÓu hiÖn trªn c¸c chØ tiªu theo c¸c bé phËn cïng víi sù biÓu hiÖn vÒ l-îng cña bé phËn ®ã sÏ gióp Ých rÊt nhiÒu trong viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶. - Chi tiÕt theo thêi gian , chi tiÕt theo thêi gian gióp c¸c gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh tuú theo ®Æc tÝnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tuú theo néi dung kinh tÕ cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch, tuú môc ®Ých ph©n tÝch kh¸c nhau cã thÓ lùa chän kho¶ng thêi gian cÇn chi tiÕt kh¸c nhau vµ chØ tiªu chi tiÕt kh¸c nhau. - Chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm: Chi tiÕt chØ tiªu ph©n tÝch theo ®Þa ®iÓm lµ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch theo c¸c ®Þa ®iÓm thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ®ã 1.2.4. Néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh. Néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp tuú thuéc vµo dù kiÖn mµ ban gi¸m ®èc ®ßi hái vµ th«ng tin ng-êi ph©n tÝch muèn cã. Tuy nhiªn ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp bao gåm nh÷ng néi dung sau: www.thuvienluanvan.org Trang 16 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.2.4.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh - §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ cung cÊp mét c¸ch tæng qu¸t nhÊt t×nh h×nh tµi chÝnh trong kú kinh doanh cña do anh nghiÖp lµ kh¶ quan hay kh«ng kh¶ quan. §iÒu ®ã cho phÐp chñ doanh nghiÖp thÊy râ thùc chÊt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hay chiÒu h-íng suy tho¸i cña doanh nghiÖp. Qua ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó qu¶n lý. - §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh tr-íc hÕt c¨n cø vµo sè liÖu ®· ph¶n ¸nh trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n råi so s¸nh ®Ó thÊy ®-îc quy m« vèn mµ ®¬n vÞ sö dông trong kú còng nh- kh¶ n¨ng huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn nÕu chØ dùa vµo sù t¨ng hay gi¶m cña tæng tµi s¶n hay tæng nguån vèn th× ch-a ®ñ thÊy râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®-îc v× vËy cÇn ph¶i ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n môc trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 1.2.4.2. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n môc trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. - §Ó hiÓu ®-îc mét c¸ch ®Çy ®ñ thùc tr¹ng tµi chÝnh còng nh- t×nh h×nh sö dông tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo quan ®iÓm lu©n chuyÓn vèn. tµi s¶n cña doanh nghiÖp bao gåm tµi s¶n l-u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh chóng ®-îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ vèn chñ së h÷u tøc lµ. B nguån vèn = A tµi s¶n (I + II + IV + V (2,3) + VI + B tµi s¶n (1) www.thuvienluanvan.org Trang 17 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí C©n ®èi (1) chØ mang tÝnh chÊt lý thuyÕt nghi· lµ nguån vèn chñ së h÷u doanh nghiÖp t- trang tr¶i c¸c lo¹i tµi s¶n cho c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu mµ kh«ng ph¶i ®i vay hoÆc chiÕm dông. Trong thùc tÕ, th-êng x¶y ra mét trong hai tr-êng hîp. NÕu vÕ tr¸i > vÕ ph¶i tr-êng hîp nµy doanh nghiÖp thõa nguån vèn sö dông kh«ng hÕt nªn sÏ bÞ chiÕm dông tõ bªn ngoµi. NÕu vÕ tr¸i < vÕ ph¶i thiÕu nguån vèn ®Ó trang tr¶i tµi s¶n nªn ch¾c ch¾n doanh nghiÖp ph¶i ®i vay hoÆc chiÕm dông vèn tõ bªn ngoµi. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh khi nguån vèn chñ së h÷u kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu doanh nghiÖp ®-îc phÐp ®i vay ®Ó bæ sung vèn kinh doanh . Lo¹i trõ c¸c kho¶n vay qu¸ h¹n, th× c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n dµi h¹n ch-a ®Õn h¹n tr¶ ®Òu ®-îc coi lµ nguån vèn hîp ph¸p. Do vËy vÒ mÆt lý thuyÕt l¹i cã quan hÖ c©n ®èi. B nguån vèn + A nguån vèn (I(1) + II) = A tµi s¶n (I + II + IV + V (2,3) + VI) + B tµi s¶n (I + II+ III). C©n ®èi 2 hÇu nh- kh«ng x¶y ra trªn thùc tÕ th-êng x¶y ra mét hai tr-êng hîp. VÕ tr¸i > vÕ ph¶i sÏ thõa vèn vµ sè vèn ®ã sÏ bÞ chiÕm dông www.thuvienluanvan.org Trang 18 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí VÕ tr¸i < vÕ ph¶i do thiÕu nguån vèn bï ®¾p nªn doanh nghiÖp ph¶i ®i chiÕm dông. - MÆt kh¸c do tÝnh chÊt c©n b»ng cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tæng tµi s¶n = Tæng nguån vèn nªn ta cã c©n ®èi 3 sau: {A. I(1) , II + B] nguån vèn - [A>I>II>IV, V (2,3) VI + B I, II, III] tµi s¶n = [A.III.V (1,4,5) + B IV] tµi s¶n - [A.I (2,3...8)III] nguån vèn. NghiÖp vô c©n ®èi nµy cho thÊy sè vèn mµ doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông (hoÆc ®i chiÕm dông) b»ng sè chªnh lÖch gi÷a sè tµi s¶n ph¶i thu vµ c«ng nî ph¶i tr¶. ViÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh th«ng qua ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n môc trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n sÏ lµ kh«ng ®Çy ®ñ. Do ®ã chñ doanh nghiÖp , kÕ to¸n tr-ëng vµ c¸c ®èi t-îng quan t©m ®Õn t×nh h×nh doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt kÕt cÊu vèn vµ nguån vèn ®èi chiÕu yªu cÇu kinh doanh. 1.2.4.3. Ph©n tÝch c¸n bé cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu vèn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng thÕ m¹nh trong c¹nh tranh sÏ phô thuéc vµo tiÒm lùc vÒ vèn vµ quy m« tµi s¶n. Song viÖc ph©n bæ tµi s¶n nh- thÕ nµo c¬ cÊu hîp lý kh«ng míi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cã nghÜa lµ chØ víi sè vèn nhiÒu kh«ng th«i sÏ kh«ng ®ñ mµ ph¶i ®¶m b¶o sö dông nã nh- thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶. Muèn nh- vËy chóng thanh to¸n www.thuvienluanvan.org Trang 19 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí ph¶i xem xÐt kÕt cÊu tµi s¶n (vèn) cña doanh nghiÖp cã hîp lý hay kh«ng. a. Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n. §Ó ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n lËp b¶ng c¬ cÊu tµi s¶n (b¶ng sè 01). Ngoµi viÖc so s¸nh tæng tµi s¶n cuèi kú so víi ®Çu n¨m vÉn cßn ph¶i xem xÐt tû träng lo¹i tµi s¶n chiÕm tæng sè tµi s¶n mµ xu h-íng biÕn ®éng cña viÖc ph©n bæ tµi s¶n. §iÒu nµy ®-îc ®¸nh gi¸ trªn tÝnh chÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng bé phËn, tuú theo lo¹i t×nh h×nh kinh doanh ®Ó xem xÐt tû träng tõng lo¹i tµi s¶n chiÕm trong tæng sè lµ cao hay thÊp. Khi ®¸nh gi¸ sù ph©n bæ TSC§ vµ §TDH trong tæng tµi s¶n kÕt hîp víi tû suÊt ®Çu t- ®Ó ph©n tÝch chÝnh x¸c vµ râ nÐt h¬n Tæng TSC§ vµ ®ang ®Çu tTû suÊt ®Çu t- = x 100 Tæng sè tµi s¶n Tû suÊt nµy ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt nãi chung vµ m¸y mãc thiÕt bÞ nãi riªng cña doanh nghiÖp. nã cho biÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ xu h-íng ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp trÞ sè chØ tiªu nµy phô thuéc vµo tõng ngµnh kinh doanh cô thÓ. www.thuvienluanvan.org Trang 20 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
- Xem thêm -