Tài liệu Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại vietcombank tân thuận

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

MUÏC LUÏC PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. 2. 3. 4. 5. Lyù do choïn ñeà taøi Muïc ñích nghieân cöùu Phaïm vi, ñoái töôïng nghieân cöùu Phöông phaùp nghieân cöùu Keát caáu cuûa luaän vaên CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ RUÛI RO TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG 1.1 Ngaân haøng thöông maïi vaø chöùc naêng ngaân haøng thöông maïi ---------trang 1.1.1 Khaùi nieäm Ngaân haøng Thöông Maïi ----------------------------------------- 1 1.1.2 Chöùc naêng cuûa ngaân haøng thöông maïi -------------------------------------- 1 1.2 Tín duïng ngaân haøng --------------------------------------------------------------------5 1.2.1 Khaùi nieäm tín duïng ngaân haøng ----------------------------------------------- 5 1.2.2 Caùc loaïi tín duïng ngaân haøng-------------------------------------------------- 5 1.2.3 Xaùc ñònh laõi suaát cho vay ----------------------------------------------------- 8 1.2.4 Quy trình tín duïng-------------------------------------------------------------- 9 1.2.5 Ñaûm baûo tín duïng ----------------------------------------------------------- 18 1.3 Ruûi ro tín duïng ------------------------------------------------------------------------- 19 1.3.1 Moät soá khaùi nieäm veà ruûi ro tín duïng--------------------------------------- 19 1.3.2 Phaân loaïi ruûi ro tín duïng ---------------------------------------------------- 20 1.3.3 Caùc möùc ñoä ruûi ro tín duïng ------------------------------------------------- 21 1.3.3 Nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán ruûi ro tín duïng ----------------------------- 22 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAÏI VCB TAÂN THUAÄN GIAI ÑOAÏN NAÊM 2002 – 2006 2.1 Giôùi thieäu Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam------------------------------- 28 2.2 Söï hình thaønh vaø phaùt trieån VCB Taân Thuaän --------------------------------- 30 2.2.1 Söï hình thaønh VCB Taân Thuaän -------------------------------------------- 30 2.2.2 Cô caáu toå chöùc ---------------------------------------------------------------- 31 2.2.3 Keát quûa kinh doanh taïi VCB Taân Thuaän --------------------------------- 33 2.3 Thöïc traïng quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän ------------------- 36 2.3.1 Quy trình tín duïng taïi VCB Taân Thuaän ----------------------------------- 36 2.3.2 Caùc bieän phaùp phoøng choáng ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän ----- 41 Trang 1 2.3.3 Keát quaû ñaït ñöôïc trong quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän - 42 2.4 Nguyeân nhaân ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän ---------------------------- 48 2.4.1 Nguyeân nhaân töø phía khaùch haøng------------------------------------------ 49 2.4.2 Caùc nguyeân nhaân chuû quan töø ngaân haøng -------------------------------- 51 CHÖÔNG 3: CAÙC GIAÛI PHAÙP HAÏN CHEÁ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI VIETCOMBANK TAÂN THUAÄN 3.1 Caùc giaûi phaùp phaùt hieän vaø caûnh baùo ruûi ro tín duïng ------------------------ 53 3.1.1 Phaân tích moái quan heä giöõa ngaân haøng vaø khaùch haøng ----------------- 53 3.1.2 Phaân tích moái quan heä giöõa ngaân haøng vaø caùc chuû theå khaùc ----------- 54 3.2 Caùc giaûi phaùp phoøng ngöøa vaø xöû lyù ruûi ro tín duïng -------------------------- 56 3.2.1 Giaûi phaùp phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng ------------------------------------- 56 3.2.2 Giaûi phaùp xöû lyù ruûi ro tín duïng --------------------------------------------- 57 3.3 Giaûi phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän --------------------- 59 3.3.1 Ña daïng hoaù ñoái töôïng khaùch haøng ñeå phaân taùn ruûi ro ----------------- 59 3.3.2 Ña daïng hoaù loaïi hình tín duïng ñeå phaân taùn ruûi ro ---------------------- 60 3.3.3 Taêng cöôøng giaùm saùt trong vaø sau khi cho vay -------------------------- 60 3.3.4 Thieát laäp heä thoáng tính ñieåm xeáp haïng khaùch haøng--------------------- 62 3.3.5 Caàn coù ñaày ñuû thoâng tin tín duïng vaø phaân tích tín duïng chaët cheõ ----- 62 3.3.6 Hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình -- 63 3.3.7 Trang bò maùy moùc, thieát bò kyõ thuaät hieän ñaïi cho ngaân haøng ---------- 64 3.3.8 Naâng cao kieán thöùc, phaåm chaát ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cho caùn boä ---- 65 3.4 Caùc kieán nghò khaùc-------------------------------------------------------------------- 65 3.4.1 Kieán nghò vôùi Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam ---------------------- 65 3.4.2 Kieán nghò vôùi Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam --------------------------- 66 3.4.3 Kieán nghò vôùi caùc cô quan coù lieân quan khaùc ---------------------------- 68 Trang 2 DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT BL CB CBCNV CIC DV GHTD KCX KDNT KDCK KH HÑTD HSC NHNN NHTM NHNT QHKH QL QLRR QLN RR TD TNHH THHÑ TS VCB VCBTT : Baûo laõnh : Caùn boä : Caùn boä coâng nhaân vieân : Trung taâm thoâng tin tín duïng : Dòch vuï : Giôùi haïn tín duïng : Khu cheá xuaát : Kinh doanh ngoaïi teä : Kinh doanh chöùng khoaùn : Khaùch haøng : Hôïp ñoàng tín duïng : Hoäi sôû chính : Ngaân haøng nhaø nöôùc : Ngaân haøng thöông maïi : Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam : Quan heä khaùch haøng : Quaûn lyù : Quaûn lyù ruûi ro : Quaûn lyù nôï : Ruûi ro : Tín duïng : Traùch nhieäm höõu haïn : Thöïc hieän hôïp ñoàng : Taøi saûn : Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam : Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam – Chi nhaùnh khu cheá xuaát Taân Thuaän VCB Taân Thuaän : Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam – Chi nhaùnh khu cheá xuaát Taân Thuaän Vietcombank Taân Thuaän: Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam – Chi nhaùnh khu cheá xuaát Taân Thuaän VP : Vaên phoøng VND : Ñoàng Vieät Nam Trang 3 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG BIEÅU, ÑOÀ THÒ Baûng 1.1 : Toùm taét quy trình tín duïng Baûng 1.2 : Moâ taû quy trình tín duïng Bieåu ñoà 2.1 : Thu nhaäp, chi phí, lôïi nhuaän taïi VCB Taân Thuaän Baûng 2.1 : Keát quûa kinh doanh cuûa VCB Taân Thuaän Baûng 2.2 : Tình hình dö nôï taïi VCB Taân Thuaän Bieåu ñoà 2.2 : Huy ñoäng voán vaø dö nôï taïi VCB Taân Thuaän Baûng 2.3 : Tình hình dö nôï theo thaønh phaàn kinh teá taïi VCB Taân Thuaän Bieåu ñoà 2.3 : Dö nôï theo thaønh phaàn kinh teá taïi VCB Taân Thuaän Baûng 2.4 : Tình hình hoaït ñoäng baûo laõnh taïi VCB Taân Thuaän Bieåu ñoà 2.4 : Soá dö baûo laõnh taïi VCB Taân Thuaän Trang 4 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 6. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI Cuøng vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa neàn kinh teá xaõ hoäi trong nhöõng naêm qua ôû Vieät Nam, heä thoáng ngaân haøng thöông maïi cuõng chuyeån mình vaø coù nhöõng böôùc phaùt trieån vöôït baäc laø moät trong nhöõng keânh cung caáp voán chuû yeáu cho neàn kinh teá. Söï lôùn maïnh cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi gaén lieàn vôùi coâng taùc tín duïng ñaây laø hoaït ñoäng mang laïi nguoàn thu chuû yeáu cho caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. Trong boái caûnh Vieät Nam ñaõõ gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi, ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc ngaønh ngaân haøng phaûi caûi caùch trieät ñeå veà moïi maët ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu phaùt trieån theo xu höôùng phaùt trieån ngaân haøng ña naêng, hieän ñaïi, ña daïng hoùa sôû höõu…ñeå caïnh tranh tröïc tieáp vôùi caùc toå chöùc taøi chính quoác teá maø ñeán 01/04/2007 chuùng ta phaûi cho pheùp thaønh laäp ngaân haøng 100% voán nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam ñoàng thôøi ñeán naêm 2011 chuùng ta phaûi töï do hoùa hoaøn toaøn thò tröôøng taøi chính tieàn teä. Moät trong nhöõng vaán ñeà ñeå phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng laø tieáp tuïc phaùt trieån tín duïng ñi ñoâi vôùi vieäc kieåm soaùt ruûi ro tín duïng Naèm trong keá hoaïch phaùt trieån cuûa heä thoáng ngaân haøng, trong nhöõng naêm tôùi Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam ñaõ vaø ñang coù keá hoaïch xaây döïng Vietcombank trôû thaønh taäp ñoaøn taøi chính hieän ñaïi, ña naêng… moät trong nhöõng böôùc ñi cuï theå laø cô caáu laïi boä maùy ñieàu haønh trong ñoù chia ban tín duïng thaønh 03 ban: ban quan heä khaùch haøng, ban quaûn lyù ruûi ro tín duïng vaø ban quaûn lyù nôï. Theo toâi hieän nay caùc ngaân haøng thöông maïi noùi chung vaø Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam noùi rieâng ñaëc bieät quan taâm ñeán vaán ñeà quaûn lyù ruûi ro tín duïng Trang 5 ñeå ngaên chaën vaø haïn cheá toån thaát nhaèm naâng cao hieäu quûa hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Xuaát phaùt töø thöïc teá treân toâi maïnh daïn nghieân cöùu vaø thöïc hieän luaän vaên Thaïc syõ kinh teá chuyeân ngaønh kinh teá taøi chính ngaân haøng vôùi ñeà taøi “Caùc giaûi phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng taïi Vietcombank Taân Thuaän”. Hy voïng raèng nhöõng giaûi phaùp maø mình ñöa ra seõ mang laïi hieäu quûa thieát thöïc, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån, ñoåi môùi vaø hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi, Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam noùi chung vaø Vietcombank Taân Thuaän noùi rieâng. 7. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi naøy höôùng ñeán ñaït ñöôïc muïc ñích: Thieát laäp heä thoáng caùc bieän phaùp kieåm soaùt ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän töø ñoù coù theå nhaân roäng taïi caùc chi nhaùnh trong heä thoáng Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam. Treân côû sôû nhöõng giaûi phaùp maø taùc giaû ñöa ra trong luaän vaên naøy hy voïng raèng Vietcombank Taân Thuaän khi aùp duïng seõ ngaên ngöøa ruûi ro, haïn cheá toån thaát khi coù ruûi ro xaåy ra nhaèm goùp phaàn phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän theo xu höôùng phaùt trieån ngaân haøng ña naêng, hieän ñaïi. Treân côû sôû aùp duïng taïi Vietcombank Taân Thuaän töø ñoù coù theå trieån khai aùp duïng roäng raõi cho heä thoáng ngaân haøng thöông maïi ôû Vieät Nam vôùi nhöõng ñieàu chænh cuï theå cho phuø hôïp chính saùch, saùch löôïc cuûa töøng ngaân haøng trong töøng giai ñoaïn cuï theå. 8. PHAÏM VI, ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi naøy giôùi haïn trong vieäc nghieân cöùu: Chính saùch quaûn trò ruûi ro cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam noùi chung vaø cuûa VCB Taân Thuaän noùi rieâng. Ñoàng thôøi nghieân cöùu caùc hoaït ñoäng cuûa VCB Taân Thuaän giai ñoaïn 2002 ñeán Trang 6 2006 töø ñoù ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Nghieân cöùu veà lyù thuyeát tín duïng ngaân haøng vaø ruûi ro tín duïng, ñoàng thôøi keát hôïp nghieân cöùu thöïc teá quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän trong boái caûnh laø chi nhaùnh phuï thuoäc cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam. 9. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Söû duïng caùc phöông phaùp sau: Nghieân cöùu döõ lieäu thöù caáp thoâng qua thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin noäi boä taïi VCB Taân Thuaän vaø caùc thoâng tin ngoaïi vi nhö saùch baùo, phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, caùc thoâng tin khaùc trong vaø ngoaøi ngaønh ngaân haøng. Keát hôïp vôùi caùc phöông phaùp thoáng keâ, so saùnh, phaân tích…ñi töø cô sôû lyù thuyeát ñeán thöïc tieãn. 10. KEÁT CAÁU CUÛA LUAÄN VAÊN Beân caïnh phaàn môû ñaàu vaø keát luaän thì luaän vaên ñöôïc chia thaønh 03 (ba) chöông cuï theå nhö sau: ™ Chöông 1: Toång quan tín duïng ngaân haøng vaø ruûi ro tín duïng ngaân haøng. ™ Chöông 2: Thöïc traïng quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän giai ñoaïn naêm 2002 - 2006. ™ Chöông 3: Caùc giaûi phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng taïi VCB Taân Thuaän. Trang 7 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ RUÛI RO TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG 1.1 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VAØ CHÖÙC NAÊNG NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI 1.1.1 KHAÙI NIEÄM NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI Luaät caùc toå chöùc tín duïng vaø NHNN do Quoác hoäi khoùa X thoâng qua vaøo ngaøy 12 thaùng 12 naêm 1997 ñònh nghóa: Ngaân haøng thöông maïi laø moät loaïi hình toå chöùc tín duïng ñöôïc thöïc hieän toaøn boä hoaït ñoäng ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc coù lieân quan. Cuï theå: NHTM laø loaïi hình doanh nghieäp hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä, laøm dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung nhaän tieàn göûi vaø söû duïng tieàn göûi ñeå caáp tín duïng, cung öùng caùc dòch vuï thanh toaùn. Nhö vaäy coù theå noùi NHTM laø loaïi ngaân haøng giao dòch tröïc tieáp vôùi caùc toå chöùc, doanh nghieäp vaø caù nhaân baèng caùch nhaän tieàn göûi, tieàn tieát kieäm, roài söû duïng soá voán ñoù ñeå caáp tín duïng cho caùc toå chöùc kinh teá, caù nhaân ñeå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. 1.1.2 CHÖÙC NAÊNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI Ngaân haøng thöông maïi coù ba chöùc naêng cô baûn sau: 1.1.2.1 Trung gian tín duïng Trung gian tín duïng laø chöùc naêng quan troïng vaø cô baûn nhaát cuûa NHTM. Noù vöøa laø baûn chaát cuûa NHTM vöøa laø nhieäm vuï chính yeáu cuûa NHTM. NHTM ñoùng vai troø laø trung gian ñöùng ra taäp trung, huy ñoäng caùc nguoàn voán tieàn teä taïm thôøi nhaøn roãi trong neàn kinh teá vaø duøng noù ñeå cho vay, ñaùp öùng caùc nhu caàu voán kinh doanh, voán ñaàu tö cho caùc thaønh phaàn kinh teá, voán tieâu duøng xaõ hoäi. Trung gian tín duïng laø chöùc naêng cô baûn ñöôïc hieåu theo hai khía caïnh sau: Trang 8 - NHTM chæ laø trung gian ñeå chuyeån voán tieàn teä töø nôi thöøa sang nôi thieáu. Caùc chuû theå tham gia nhö ngöôøi göûi tieàn vaø ngöôøi vay tieàn khoâng coù moái lieân heä tröïc tieáp naøo, hoï khoâng chòu traùch nhieäm vaø nghóa vuï gì cho nhau. Taát caû ñeàu thoâng qua NHTM, nghóa laø NHTM coù traùch nhieäm traû tieàn cho ngöôøi göûi coøn ngöôøi ñi vay thì phaûi coù nghóa vuï hoaøn traû cho ngaân haøng caû goác vaø laõi vay. - Ngaân haøng khoâng phaûi laø trung gian taøi chính thuaàn tuùy maø laø trung gian tín duïng, nghóa laø ñieàu kieän thöïc hieän caùc nhieäm vuï cuï theå cuûa chöùc naêng naøy phaûi theo nguyeân taéc hoaøn traû voâ ñieàu kieän. Ngöôøi söû duïng tieàn trong quan heä tín duïng coù nghóa vuï hoaøn traû tröïc tieáp vaø coù thôøi haïn. Ñaây laø ñaëc tröng cô baûn ñeå phaân bieät söï khaùc nhau giöõa tín duïng vaø taøi chính. Ñeå thöïc hieän chöùc naêng naøy caùc NHTM thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï cuï theå nhö sau: - Nhaän tieàn göûi khoâng kyø haïn, coù kyø haïn cuûa caùc ñôn vò kinh teá, caùc toå chöùc vaø caù nhaân hoaëc caùc hình thöùc huy ñoäng voán khaùc nhö: phaùt haønh kyø phieáu, traùi phieáu … ñeå huy ñoäng voán taïm thôøi nhaøn roãi trong xaõ hoäi. - Cho vay ngaén haïn, trung vaø daøi haïn vaø caùc loaïi hình tín duïng khaùc ñoái vôùi caùc toå chöùc vaø caù nhaân. Chöùc naêng trung gian tín duïng cuûa NHTM coù vai troø vaø taùc duïng raát to lôùn ñoái vôùi neàn kinh teá xaõ hoäi. Qua chức năng naøy maø heä thoáng NHTM huy ñoäng vaø taäp trung haàu heát caùc nguoàn voán tieàn teä taïm thôøi nhaøn roãi cuûa xaõ hoäi, bieán tieàn nhaøn roãi töø choã laø phöông tieän tích luõy trôû thaønh phöông tieän sinh lôøi phuïc vuï phaùt trieån kinh teá. Nguoàn voán tín duïng maø heä thoáng NHTM cung öùng cho neàn kinh teá laø nguoàn voán raát quan troïng vì noù khoâng nhöõng lôùn veà soá tuyeät ñoái maø vì tính chaát luaân chuyeån khoâng ngöøng cuûa noù. Trang 9 1.1.2.2 Trung gian thanh toaùn Ñaây laø chöùc naêng theå hieän baûn chaát vaø tính chaát ñaëc bieät cuûa NHTM. Khi neàn kinh teá chöa coù hoaït ñoäng ngaân haøng, hoaëc môùi coù nhöõng hoaït ñoäng sô khai (nhaän baûo quaûn tieàn ñuùc) thì caùc giao dòch thanh toaùn ñöôïc thöïc hieän moät caùch tröïc tieáp, ngöôøi traû tieàn vaø ngöôøi thuï höôûng töï kieåm soaùt caùc giao dòch thanh toaùn. Nhöng khi NHTM ra ñôøi, caùc khoaûn giao dòch thanh toaùn giöõa caùc ñôn vò kinh teá vaø caù nhaân ñeàu ñöôïc thöïc hieän qua heä thoáng ngaân haøng. NHTM ñöùng ra laøm trung gian ñeå thöïc hieän caùc khoaûn giao dòch thanh toaùn giöõa caùc ngaân haøng, giöõa ngöôøi mua, ngöôøi baùn… ñeå hoaøn taát caùc moái quan heä kinh teá, thöông maïi giöõa hoï vôùi nhau. Ñeå thöïc hieän chöùc naêng naøy NHTM phaûi thöïc hieän nhöõng vieäc sau: - Môû taøi khoaûn tieàn göûi giao dòch cho caùc toå chöùc vaø caù nhaân: Chöùc naêng trung gian thanh toaùn cuûa NHTM chæ coù theå thöïc hieän khi caùc ñoái töôïng tham gia thanh toaùn ñeàu coù taøi khoaûn giao dòch taïi ngaân haøng. - Quaûn lyù vaø cung caáp caùc phöông tieän thanh toaùn cho khaùch haøng. - Toå chöùc vaø kieåm soaùt quy trình thanh toaùn giöõa caùc khaùch haøng. Thöïc hieän chöùc naêng trung gian thanh toaùn NHTM trôû thaønh ngöôøi thuû quõy vaø laø trung taâm thanh toaùn cuûa xaõ hoäi. Neàn kinh teá giaûm bôùt khoái löôïng tieàn maët löu haønh, giaûm nhieàu chi phí nhö in tieàn, vaän chuyeån, baûo quaûn tieàn teä, tieát kieäm nhieàu chi phí veà giao dòch thanh toaùn… Qua thöïc hieän chöùc naêng naøy maø heä thoáng NHTM goùp phaàn ñaåy nhanh toác ñoä tieàn – haøng. Phaàn lôùn caùc giao dòch qua ngaân haøng laø giao dòch coù giaù trò lôùn, phaïm vi thanh toaùn khoâng chæ boù heïp trong töøng khu vöïc, ñòa phöông maø coøn lan roäng trong phaïm vi caû nöôùc vaø phaùt trieån ra treân phaïm vi theá giôùi. Chính vì vaäy, caùc moái quan heä kinh teá – xaõ hoäi ñöôïc thöïc hieän caû trong nöôùc vaø quoác teá, goùp phaàn thuùc ñaåy kinh teá xaõ hoäi trong nöôùc, caùc quan heä kinh teá thöông maïi vaø taøi chính tín duïng quoác teá phaùt trieån. Trang 10 1.1.2.3 Cung öùng caùc dòch vuï taøi chính Thöïc hieän chöùc naêng trung gian tín duïng vaø trung gian thanh toaùn ñaõ mang laïi nhöõng hieäu quaû to lôùn cho neàn kinh teá - xaõ hoäi. Nhöng neáu chæ döøng laïi ôû ñoù thì chöa ñuû, caùc NHTM caàn ñaùp öùng taát caû caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng. Ñoù chính laø vieäc cung öùng dòch vuï ngaân haøng. Dòch vuï ngaân haøng coù hai ñaëc ñieåm: - Thöù nhaát: Ñoù laø caùc dòch vuï maø chæ coù caùc ngaân haøng vôùi nhöõng öu theá cuûa noù môùi coù theå thöïc hieän ñöôïc moät caùch troïn veïn vaø ñaày ñuû. Öu theá cuûa NHTM theå hieän qua caùc öu ñieåm sau: + Coù heä thoáng maïng löôùi chi nhaùnh roäng khaép, khoâng nhöõng ôû trong nöôùc maø coøn ôû treân theá giôùi. + Coù quan heä vôùi nhieàu coâng ty, xí nghieäp, caùc toå chöùc kinh teá…do ñoù naém ñöôïc tình hình saûn suaát kinh doanh, taøi chính cuûa khaùch haøng moät caùch cuï theå. + Coù heä thoáng thoâng tin hieän ñaïi, ñoàng thôøi thu nhaän vaø naém baét ñöôïc nhieàu thoâng tin veà tình hình kinh teá xaõ hoäi, taøi chính, tình hình tieàn teä, giaù caû, tyû giaù…vaø dieãn bieán cuûa noù treân thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá. - Thöù hai: Ñoù laø caùc dòch vuï gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng ngaân haøng khoâng nhöõng cho pheùp NHTM thöïc hieän toát yeâu caàu cuûa khaùch haøng, maø coøn hoã trôï tích cöïc ñeå NHTM thöïc hieän toán hôn caùc chöùc naêng khaùc cuûa mình. Dòch vuï ngaân haøng maø NHTM cung caáp cho khaùch haøng, khoâng chæ thuaàn tuùy ñeå thu dòch vuï phí maø coøn coù taùc duïng hoã trôï caùc maët hoaït ñoäng chính cuûa NHTM maø tröôùc heát laø hoaït ñoäng tín duïng. Vì vaäy caùc NHTM chæ nhaän cung öùng caùc dòch vuï coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng. Caùc nhieäm vuï cuï theå cuûa chöùc naêng Trang 11 naøy bao goàm: Dòch vuï ngaân quõy, chuyeån tieàn trong nöôùc vaø quoác teá, dòch vuï uûy thaùc, dòch vuï tö vaán ñaàu tö, dòch vuï theû, dòch vuï cung caáp thoâng tin. 1.2 TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG 1.2.1 KHAÙI NIEÄM TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG Tín duïng ngaân haøng laø quan heä chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng voán töø ngaân haøng cho khaùch haøng trong moät thôøi haïn nhaát ñònh vôùi moät khoaûn chi phí nhaát ñònh. Cuõng nhö quan heä tín duïng khaùc, tín duïng ngaân haøng chöùa ñöïng ba noäi dung: ƒ Coù söï chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng voán töø ngöôøi sôû höõu sang cho ngöôøi söû duïng: Ngöôøi ñi vay ñöôïc quyeàn söû duïng soá tieàn vay theo ñuùng nhö muïc ñích ñaõ thoûa thuaän vôùi ngaân haøng. ƒ Söï chuyeån nhöôïng naøy coù tính thôøi haïn: Beân vay voán phaûi hoaøn traû voâ ñieàu kieän soá tieàn ñaõ vay cuûa ngaân haøng trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh theo söï thoûa thuaän cuûa hai beân. ƒ Söï chuyeån nhöôïng naøy coù keøm theo chi phí: Beân vay voán phaûi traû cho ngaân haøng moät soá tieàn nhaát ñònh ñeå ñöôïc quyeàn söû duïng voán vaø ñöôïc theå hieän cuï theå baèng laõi suaát vay. 1.2.2 CAÙC LOAÏI TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG Tín duïng ngaân haøng (sau ñaây goïi taét laø tín duïng) coù theå phaân chia thaønh ra nhieàu loaïi khaùc nhau tuøy theo nhöõng tieâu thöùc phaân loaïi khaùc nhau. 1.2.2.1 Döïa vaøo muïc ñích cuûa tín duïng Theo tieâu thöùc naøy tín duïng coù theå phaân chia thaønh caùc loaïi sau: ƒ Cho vay phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh coâng thöông nghieäp. ƒ Cho vay tieâu duøng caù nhaân. ƒ Cho vay ñeå ñaàu tö, kinh doanh baát ñoäng saûn. ƒ Cho vay phuïc vuï cho saûn xuaát, kinh doanh noâng nghieäp. Trang 12 ƒ Cho vay kinh doanh xuaát nhaäp khaåu. Caùch phaân loaïi naøy giuùp cho caùc NHTM quaûn trò ñöôïc danh muïc ñaàu tö, töø ñoù coù chính saùch khai thaùc vaø ñieàu chænh töøng loaïi hình tín duïng moät caùch coù hieäu quûa, giaûm möùc ñaàu tö vaøo nhöõng danh muïc khoâng coù hieäu quûa… 1.2.2.2 Döïa vaøo thôøi haïn tín duïng Theo tieâu thöùc naøy, tín duïng coù theå phaân chia thaønh caùc loaïi sau: ƒ Cho vay ngaén haïn: Laø loaïi cho vay coù thôøi haïn döôùi moät naêm. Muïc ñích cuûa loaïi cho vay naøy thöôøng laø nhaèm taøi trôï cho vieäc ñaàu tö vaøo taøi saûn löu ñoäng. ƒ Cho vay trung haïn: Laø loaïi cho vay coù thôøi haïn töø 1 ñeán 5 naêm. Muïc ñích cuûa loaïi cho vay naøy laø nhaèm taøi trôï cho vieäc ñaàu tö taøi saûn coá ñònh. ƒ Cho vay daøi haïn: Laø loaïi cho vay coù thôøi haïn treân 5 naêm. Muïc ñích cuûa loaïi cho vay naøy thöôøng laø nhaèm taøi trôï ñaàu tö vaøo caùc döï aùn ñaàu tö. Vieäc quaûn trò thôøi haïn caáp tín duïng coù yù nghóa raát quan troïng trong vieäc caân ñoái thôøi haïn söû duïng caùc nguoàn voán huy ñoäng cuûa caùc NHTM giaûm thieåu ruûi ro veà thanh khoaûn, beân caïnh ñoù vieäc xaùc ñònh thôøi haïn cho vay chính xaùc cuõng giuùp vieäc thu hoài caùc khoaûn vay ñöôïc toát hôn töø ñoù haïn cheá ñöôïc ruûi ro tín duïng taïi caùc NHTM. 1.2.2.3 Döïa vaøo möùc ñoä tín nhieäm cuûa khaùch haøng Theo tieâu thöùc naøy, tín duïng coù theå phaân chia thaønh caùc loaïi sau: ƒ Cho vay khoâng coù baûo ñaûm: Laø loaïi cho vay khoâng coù taøi saûn theá chaáp, caàm coá hoaëc baûo laõnh cuûa ngöôøi khaùc maø chæ döïa vaøo uy tín cuûa baûn thaân khaùch haøng vay voán ñeå quyeát ñònh cho vay. ƒ Cho vay coù baûo ñaûm: Laø loaïi cho vay maø nghóa vuï traû nôï ñöôïc baûo ñaûm baèng taøi saûn döôùi caùc hình thöùc nhö theá chaáp, caàm coá hoaëc baûo laõnh cuûa moät beân thöù ba naøo khaùc. Trang 13 Caùch phaân loaïi naøy giuùp cho caùc NHTM quaûn trò ruûi ro tín duïng töøng loaïi hình cho vay, töøng ñoái töôïng khaùch haøng, xem xeùt nhöõng ñoái töôïng khaùch haøng naøo ñöôïc vay khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo traùnh vieäc môû roäng cho vay khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo ñoái vôùi khaùch haøng quaù nhieàu seõ daãn ñeán ruûi ro haøng loaït, ñoàng thôøi vaãn phaùt trieån ñöôïc khaùch haøng toát maø khoâng coù hoaëc chæ coù moät phaàn taøi saûn ñaûm baûo. Ñoái vôùi cho vay coù taøi saûn ñaûm baûo thì caùc ngaân haøng cuõng phaûi xem xeùt kyõ danh muïc taøi saûn ñaûm baûo ñeå traùnh tình traïng taäp trung nhaän quaù nhieàu moät loaïi hình taøi saûn ñaûm baûo, traùnh nhaän nhöõng loaïi taøi saûn maø tính thanh khoaûn thaáp… 1.2.2.4 Döïa vaøo phöông thöùc cho vay Theo tieâu thöùc naøy, tín duïng coù theå chia thaønh caùc loaïi sau: ƒ Cho vay luaân chuyeån: Laø hình thöùc cho vay nhaèm ñaùp öùng nhöõng nhu caàu voán ngaén haïn coù tính thöôøng xuyeân cuûa khaùch haøng, coù tính chaát tuaàn hoaøn, laäp ñi laäp laïi…ñöôïc theå hieän cuï theå baèng hôïp ñoàng tín duïng haïn möùc. Khaùch haøng coù theå traû nôï vaø nhaän nôï trong haïn möùc ñaõ kyù keát. ƒ Cho vay theo moùn: Laø hình thöùc cho vay nhaèm ñaùp öùng moät nhu caàu voán cuï theå cuûa khaùch haøng Caùc phöông thöùc cho vay naøy giuùp cho caùc NHTM quaûn trò ñöôïc ruûi ro tín duïng khi xaùc ñònh ñöôïc khoaûn vay naøo ñöôïc phaùt sinh thöôøng xuyeân, mang tính tuaàn hoaøn caên cöù vaøo ñaëc ñieåm kinh doanh cuûa khaùch haøng töø ñoù ngaân haøng coù theå quaûn lyù doøng tieàn vaøo, ra cuûa khaùch haøng ñeå thu nôï kòp thôøi vaø ñuùng haïn. 1.2.2.5 Döïa vaøo phöông thöùc hoaøn traû nôï vay Theo tieâu thöùc naøy, tín duïng coù theå phaân chia thaønh caùc loaïi sau: ƒ Cho vay chæ coù moät kyø haïn traû nôï hay coøn goïi laø cho vay traû nôï moät laàn khi ñaùo haïn. ƒ Cho vay coù nhieàu kyø haïn traû nôï hay coøn goïi laø cho vay traû goùp. Trang 14 ƒ Cho vay traû nôï nhieàu laàn nhöng khoâng coù kyø haïn nôï cuï theå maø tuøy khaû naêng taøi chính cuûa mình ngöôøi ñi vay coù theå traû nôï baát cöù luùc naøo. Caùch phaân loaïi naøy giuùp cho caùc NHTM haïn cheá ñöôïc ruûi ro tín duïng baèng caùch caên cöù vaøo nguoàn traû nôï cuûa khaùch haøng ñeå xaùc ñònh thôøi haïn cho vay cuõng nhö phöông thöùc traû nôï ñieàu naøy vöøa taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho khaùch haøng trong vieäc traû nôï vöøa ñaûm baûo khaû naêng thu nôï cuûa khaùch haøng. 1.2.3 XAÙC ÑÒNH LAÕI SUAÁT CHO VAY 1.2.3.1 Moät soá khaùi nieäm veà laõi suaát ™ Laõi suaát phi ruûi ro Theo quan ñieåm naøy, treân thò tröôøng chæ coù tín phieáu kho baïc coù theå ñöôïc xem laø coâng cuï coù laõi suaát phi ruûi ro. ™ Laõi suaát huy ñoäng voán Laø laõi suaát maø caùc toå chöùc tín duïng traû cho khaùch haøng khi huy ñoäng tieàn göûi. Laõi suaát huy ñoäng voán (Rd) coù theå xaùc ñònh nhö sau: Rd = Rf + Rtd Trong ñoù: Rf laø laõi suaát phi ruûi ro, Rtd laø tyû leä buø ñaép ruûi ro tín duïng do toå chöùc tín duïng öôùc löôïng. ™ Laõi suaát cô baûn Laø laõi suaát do Ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá laøm cô sôû cho caùc toå chöùc tín duïng aán ñònh laõi suaát kinh doanh. Laõi suaát cô baûn hình thaønh döïa treân cô sôû quan heä cung caàu tín duïng treân thò tröôøng tieàn teä lieân ngaân haøng. Laõi suaát cô baûn coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc: Rcb = Rd + RTN Trong ñoù Rcb laø laõi suaát cô baûn, Rd laø laõi suaát huy ñoäng voán, RTN laø tyû leä thu nhaäp do ñaàu tö cuûa ngaân haøng. 1.2.3.2 Xaùc ñònh laõi suaát cho vay döïa vaøo laõi suaát cô baûn Trang 15 Ngaân haøng thöông maïi thöôøng döïa vaøo laõi suaát cô baûn ñeå xaùc ñònh laõi suaát cho vay ñoái vôùi khaùch haøng sau khi ñieàu chænh ruûi ro. Coâng thöùc xaùc ñònh laõi suaát cho vay nhö sau: R = Rcb + Rth + Rct Trong ñoù R laø laõi suaát cho vay, Rcb laø laõi suaát cô baûn, Rth laø tyû leä ñieàu chænh ruûi ro thôøi haïn, Rct laø tyû leä ñieàu chænh caïnh tranh. 1.2.3.3 Xaùc ñònh laõi suaát cho vay döïa vaøo laõi suaát LIBOR hoaëc SIBOR Ñoái vôùi caùc khoaûn tín duïng baèng USD, ngaân haøng thöông maïi coù theå xaùc ñònh laõi suaát cho vay döïa vaøo laõi suaát LIBOR (London Interbank Offer Rate) hoaëc SIBOR (Singapore Interbank Offer Rate). LIBOR laø laõi suaát cho vay treân thò tröôøng lieân ngaân haøng London do Hieäp hoäi caùc ngaân haøng haøng ñaàu cuûa Anh xaùc ñònh haøng ngaøy vaøo luùc 11:30. Ngaân haøng coù theå xaùc ñònh laõi suaát cho vay döïa vaøo LIBOR baèng coâng thöùc nhö sau: R = LIBOR + RTN + Rth 1.2.4 QUY TRÌNH TÍN DUÏNG 1.2.4.1 YÙ nghóa cuûa vieäc thieát laäp quy trình tín duïng Quy trình tín duïng laø baûng toång hôïp moâ taû caùc böôùc ñi cuï theå töø khi tieáp nhaän nhu caàu vay voán cuûa khaùch haøng cho ñeán khi ngaân haøng ra quyeát ñònh cho vay, giaûi ngaân vaø thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng. Haàu heát caùc ngaân haøng thöông maïi ñeàu töï thieát keá cho mình moät quy trình tín duïng cuï theå, bao goàm nhieàu böôùc ñi khaùc nhau vôùi keát quaû cuûa töøng böôùc ñi. Coù theå moâ taû quy trình tín duïng qua baûng toùm taét döôùi ñaây: Trang 16 Baûng 1.1: Toùm taét quy trình tín duïng Caùc giai ñoaïn cuûa quy trình Laäp hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng Phaân tích tín duïng Quyeát ñònh tín duïng Nguoàn vaø nôi Nhieäm vuï cuûa ngaân cung caáp thoâng haøng ôû moãi giai ñoaïn tin - Khaùch haøng ñi - Tieáp xuùc, phoå bieán vaø vay cung caáp höôùng daãn khaùch haøng thoâng tin laäp hoà sô vay voán - Hoà sô ñeà nghò vay töø giai ñoaïn tröôùc chuyeån sang - Caùc thoâng tin boå sung töø phoûng vaán, hoà sô löu tröõ… - Caùc taøi lieäu vaø thoâng tin töø giai ñoaïn tröôùc chuyeån sang vaø baùo caùo keát quaû thaåm ñònh. - Caùc thoâng tin boå sung - Quyeát ñònh cho vay vaø caùc hôïp ñoàng lieân quan Giaûi ngaân - Caùc chöùng töø laøm cô sôû giaûi ngaân - Caùc thoâng tin töø noäi boä ngaân haøng - Caùc baùo caùo taøi Giaùm saùt chính theo ñònh kyø vaø thanh cuûa khaùch haøng lyù tín duïng - Caùc thoâng tin khaùc Keát quaû cuûa moãi giai ñoaïn - Hoaøn thaønh boä hoà sô ñeå chuyeån sang giai ñoaïn sau - Toå chöùc thaåm ñònh veà caùc maët taøi chính vaø phi taøi chính do caùc caù nhaân hoaëc boä phaän thaåm ñònh thöïc hieän - Baùo caùo keát quaû thaåm ñònh ñeå chuyeån sang boä phaän coù thaåm quyeàn ñeå quyeát ñònh cho vay - Quyeát ñònh cho vay hoaëc töø choái cho vay döïa vaøo keát quaû phaân tích - Quyeát ñònh cho vay hoaëc töø choái tuøy theo keát quaû thaåm ñònh. - Tieán haønh caùc thuû tuïc phaùp lyù nhö kyù hôïp ñoàng tín duïng, hôïp ñoàng coâng chöùng vaø caùc loaïi hôïp ñoàng khaùc. - Chuyeån tieàn vaøo taøi khoaûn tieàn göûi cuûa khaùch haøng hoaëc chuyeån traû cho nhaø cung caáp theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. - Baùo caùo keát quaû giaùm saùt vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp xöû lyù - Laäp caùc thuû tuïc ñeå thanh lyù tín duïng. - Thaåm ñònh caùc chöùng töø theo caùc ñieàu kieän cuûa hôïp ñoàng tín duïng tröôùc khi phaùt tieàn vay - Phaân tích hoaït ñoäng taøi khoaûn, baùo caùo taøi chính, kieåm tra muïc ñích söû duïng voán vay - Taùi xeùt vaø xeáp haïng tín duïng - Thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng Trang 17 Vieäc thieát laäp vaø khoâng ngöøng hoaøn thieän quy trình tín duïng coù yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng. Veà maët hieäu quaû, quy trình tín duïng hôïp lyù goùp phaàn naâng cao chaát löôïng vaø giaûm thieåu ruûi ro tín duïng. Veà maët quaûn trò, quy trình tín duïng coù caùc taùc duïng sau nay: ƒ Quy trình tín duïng laøm cô sôû cho vieäc phaân ñònh traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa töøng boä phaän lieân quan trong hoaït ñoäng tín duïng. ƒ Quy trình tín duïng laøm cô sôû cho vieäc thieát laäp caùc hoà sô vaø thuû tuïc vay voán veà maët haønh chính. ƒ Quy trình tín duïng chæ moái quan heä giöõa caùc boä phaän lieân quan trong hoaït ñoäng tín duïng. 1.2.4.2 Quy trình tín duïng caên baûn Tuøy theo ñaëc ñieåm toå chöùc vaø quaûn trò, moãi ngaân haøng ñeàu töï thieát keá vaø xaây döïng cho mình moät quy trình tín duïng rieâng. Tuy nhieân quy trình tín duïng goàm caùc böôùc caên baûn sau: 1) Laäp hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng Laäp hoà sô tín duïng laø khaâu caên baûn ñaàu tieân cuûa quy trình tín duïng, noù ñöôïc thöïc hieän ngay sau khi caùn boä tín duïng tieáp xuùc vôùi khaùch haøng coù nhu caàu vay voán. Laäp hoà sô tín duïng laø khaâu quan troïng vì noù laø khaâu thu thaäp thoâng tin laøm cô sôû ñeå thöïc hieän caùc khaâu sau, ñaëc bieät laø khaâu phaân tích vaø ra quyeát ñònh cho vay. Tuøy theo quan heä giöõa khaùch haøng vaø ngaân haøng, loaïi tín duïng yeâu caàu vaø quy moâ tín duïng, caùn boä tín duïng höôùng daãn khaùch haøng laäp hoà sô vôùi nhöõng thoâng tin yeâu caàu khaùc nhau. Nhìn chung, moät boä hoà sô ñeà nghò caàp tín duïng caàn thu thaäp töø khaùch haøng nhöõng thoâng tin sau: ƒ Thoâng tin veà naêng löïc phaùp lyù vaø naêng löïc haønh vi cuûa khaùch haøng. ƒ Thoâng tin veà khaû naêng söû duïng vaø hoaøn traû voán cuûa khaùch haøng. Trang 18 ƒ Thoâng tin veà baûo ñaûm tín duïng. Ñeå thu thaäp ñöôïc nhöõng thoâng tin caên baûn nhö treân, ngaân haøng thöôøng yeâu caàu khaùch haøng phaûi laäp vaø noäp cho ngaân haøng caùc loaïi giaáy tôø sau: ƒ Giaáy ñeà nghò vay voán. ƒ Giaáy tôø chöùng minh tö caùch phaùp nhaân cuûa khaùch haøng, chaúng haïn nhö giaáy pheùp thaønh laäp, quyeát ñònh boå nhieäm giaùm ñoác, ñieàu leä hoaït ñoäng… ƒ Phöông aùn saûn xuaát kinh doanh vaø keá hoaïch traû nôï, hoaëc döï aùn ñaàu tö. ƒ Baùo caùo taøi chính cuûa caùc thôøi kyø gaàn nhaát. ƒ Caùc giaáy tôø lieân quan ñeán taøi saûn theá chaáp, caàm coá hoaëc baûo laõnh nghóa vuï traû nôï vay. ƒ Caùc giaáy tôø lieân quan khaùc neáu caàn thieát. 2) Phaân tích tín duïng Phaân tích tín duïng laø phaân tích khaû naêng hieän taïi vaø tieàm taøng cuûa khaùch haøng veà söû duïng voán tín duïng, khaû naêng hoaøn traû vaø khaû naêng thu hoài voán vay caû goác vaø laõi. Muïc tieâu cuûa phaân tích tín duïng laø tìm kieám nhöõng tình huoáng coù theå daãn ñeán ruûi ro cho ngaân haøng, tieân löôïng khaû naêng kieåm soaùt nhöõng loaïi ruûi ro ñoù vaø döï kieán caùc bieän phaùp phoøng ngöøa vaø haïn cheá thieät haïi coù theå xaåy ra. Maët khaùc, phaân tích tín duïng coøn quan taâm ñeán vieäc kieåm tra tính chaân thöïc cuûa hoà sô vay voán maø khaùch haøng cung caáp, töø ñoù nhaän ñònh veà thaùi ñoä cuûa khaùch haøng laøm cô sôû quyeát ñònh cho vay. 1.2.4.3 Quyeát ñònh vaø kyù hôïp ñoàng tín duïng Quyeát ñònh tín duïng laø quyeát ñònh cho vay hay töø choái ñoái vôùi moät hoà sô vay voán cuûa khaùch haøng. Ñaây laø khaâu cöïc kyø quan troïng trong quy trình tín duïng vì noù aûnh höôûng raát lôùn ñeán caùc khaâu sau vaø aûnh höôûng ñeán uy tín vaø hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng. Khaâu naøy laø khaâu quan troïng, khoù xöû lyù nhaát vaø deã phaïm sai laàm nhaát. Coù hai loaïi sai laàm cô baûn thöôøng xaåy ra trong khaâu naøy: Trang 19 ƒ Chaáp thuaän cho vay ñoái vôùi moät khaùch haøng khoâng toát. ƒ Töø choái cho vay ñoái vôùi moät khaùch haøng toát. Caû hai loaïi sai laàm naøy ñeàu daãn ñeán thieät haïi ñaùng keå cho ngaân haøng. Loaïi sai laàm thöù nhaát deã daãn ñeán thieät haïi do nôï quaù haïn hoaëc nôï khoâng theå thu hoài, töùc laø thieät haïi veà taøi chính. Loaïi sai laàm thöù hai deã daãn ñeán thieät haïi veà uy tín vaø maát cô hoäi cho vay. Ñeå haïn cheá sai laàm, trong khaâu quyeát ñònh tín duïng caùc ngaân haøng thöôøng chuù troïng hai vaán ñeà: ƒ Thu thaäp vaø söû lyù thoâng tin moät caùch ñaày ñuû, chính xaùc laøm cô sôû ñeå ra quyeát ñònh. ƒ Trao quyeàn quyeát ñònh cho moät hoäi ñoàng tín duïng hoaëc nhöõng ngöôøi coù naêng löïc phaân tích vaø phaùn quyeát. 1) Cô sôû ñeå ra quyeát ñònh tín duïng Cô sôû ñeå ra quyeát ñònh tín duïng tröôùc heát döïa vaøo thoâng tin thu thaäp vaø xöû lyù töø hoà sô tín duïng, do giai ñoaïn tröôùc chuyeån sang. Keá ñeán döïïa vaøo nhöõng thoâng tin khaùc hoaëc thoâng tin caäp nhaät hoùa coù lieân quan, chaúng haïn nhö thoâng tin caäp nhaät veà thò tröôøng, chính saùch tín duïng cuûa ngaân haøng, caùc quy ñònh veà hoaït ñoäng tín duïng cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc, nguoàn voán cho vay cuûa ngaân haøng, keát quaû thaåm ñònh caùc hình thöùc baûo ñaûm nôï vay… 2) Quyeàn phaùn quyeát tín duïng Tuøy theo quy moâ lôùn hay nhoû quyeàn phaùn quyeát thöôøng ñöôïc trao cho moät hoäi ñoàng tín duïng hay moät caù nhaân phuï traùch. ƒ Hoäi ñoàng tín duïng bao goàm nhöõng ngöôøi coù quyeàn haïn vaø traùch nhieäm quan troïng trong ngaân haøng thöôøng phaùn quyeát nhöõng hoà sô vay voán coù quy moâ lôùn. ƒ Trong khi quyeàn phaùn quyeát hoà sô coù quy moâ nhoû thöôøng ñöôïc trao cho caù nhaân phuï traùch. Sau khi ra quyeát ñònh tín duïng, keát quaû coù theå chaáp thuaän hoaëc töø choái cho vay. Neáu chaáp thuaän cho vay thì caùn boä phuï traùch cho vay seõ soaïn thaûo, höôùng Trang 20
- Xem thêm -