Tài liệu Các giải pháp dạy cùng lúc hai kỹ năng nghe-nói tiếng anh trong một tiết lên lớp

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m PHẦN MỞ ĐẦU 1 . Lý d o c h ọ n đ ề t à i T r o n g n h ữ n g n ă m t r ư ớ c đ ây , k h i d ạy T i ế n g A n h 8- 9 t h e o Phân phối chương trình do Bộ Giáo dục – Đào tạo phát hành năm 2 0 0 5 , g i á o v i ê n d ạy m ỗ i k ỹ n ă n g ( n g h e , n ó i , đ ọ c h o ặ c v i ế t ) t r o n g từng tiết học riêng biệt. Thế nhưng từ năm học này (2008-2009) g i á o v i ê n g i ả n g d ạy T i ế n g A n h c h ư ơ n g t r ì n h T i ế n g A n h l ớ p 8- 9 ở các trường THCS thuộc tỉnh Sóc Trăng phải soạn giảng theo Phân p h ố i c h ư ơ n g t r ì n h m ớ i d o Sở G i á o d ụ c v à đ à o t ạ o t ỉ n h S ó c T r ă n g phát hành.Theo Phân phối chương trình mới này, giáo viên phải d ạy c ả h a i kỹ n ă n g n ó i v à n g h e t r o n g m ộ t t i ế t l ê n l ớ p . Đ i ề u n à y đã tạo nên sự quá tải về nội dung bài học lẫn các hoạt động của t h ầy v à t r ò t r o n g m ỗ i t i ế t h ọ c . Sự q u á t ả i n ày d ẫ n đ ế n t ì n h t r ạ n g g i á o v i ê n đ ứ n g l ớ p k h ô n g t h ự c h i ệ n t i ế t d ạy t h e o đ ú n g t h ờ i g i a n qui định (45 phút). Để khắc phục tình trạng này, đôi khi giáo viên p h ả i đ ố t c h áy g i a i đ o ạ n b ằ n g c á c h d ạy l ư ớ t h o ặ c c h ỉ h ư ớ n g d ẫ n h ọ c s i n h c á c h t h ự c h i ệ n r ồi c h o h ọ c s i n h v ề n h à t h ự c h à n h . N h ữ n g cách làm trên dẫn đến kết quả học sinh không nắm được đầy đủ k i ế n t h ứ c , k h ô n g c ó c ơ h ộ i r è n l uy ệ n k ỹ n ă n g , g i á o v i ê n k h ô n g p h á t h i ệ n đ ư ợ c n hữ n g h ạ n c h ế , n h ữ n g s a i s ó t m à h ọ c s i n h v ư ớ n g phải để có giải pháp khắc phuc kip thời. Là giáo viên dạy tiếng A n h ở t r ư ờ n g T H C S , c h ú n g t a p h ả i l à m gì v à l à m n h ư t h ế n à o đ ể h ọ c s i n h c h ú n g t a t i ế p t h u đư ợ c t r ọ n v ẹ n c á c k i ế n t h ứ c t r ọ n g t â m và có cơ hội rèn luyện đủ cả hai kỹ năng trong một tiết học. Đó chính là vấn đề đặt ra cho chúng ta, những giáo viên đang giảng d ạy t i ế n g A n h ở t r ừ ờ n g T H C S , đ ặ c b i ệ t l à n h ữ n g g i á o v i ê n đ a n g trực tiếp giảng dạy tiếng Anh lớp 8 và 9. GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 1 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m 2 . M ụ c đ í c h n gh i ê n c ứ u L à g i á o vi ê n g i ả n g d ạy m ô n T i ế n g A n h ở t r ư ờ n g T H C S P h ú T â n , mu ố n n â n g c a o c h ấ t l ư ợ n g t i ế t d ạy m ô n t i ế n g A n h n ó i r i ê n g và nâng cao chất lượng giáo dục nói chung nên những vấn đề nêu t r ê n k h i ế n t ô i đ ặ c b i ệ t q u a n t â m. V à đ i ề u đ ó c h í n h l à l ý d o m à t ô i nghiên cứu, tìm tòi nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu để vận d ụ n g v à o t h ự c t ế g i ả n g d ạy , h ầ u m a n g l ạ i h i ệ u q u ả c a o n h ấ t t r o n g v i ệ c gi ả n g d ạ y c ả h a i k ỹ n ă n g N g h e v à N ó i t i ế n g A n h t r o n g mộ t tiết lên lớp. 3 . K h á c h t h ể v à đ ố i t ư ợ n g n gh i ê n c ứ u 3.1. Khách thể nghiên cứu P h ư ơ n g p h á p g i ả n g d ạy t i ế n g A n h r ấ t đ a d ạ n g v à p h o n g p h ú . Trong khuôn khổ đề tài này tôi chỉ nghiên cứu về phương pháp d ạy h a i k ỹ n ă n g N g h e v à N ó i t i ế n g A n h . D o đ i ề u k i ệ n k h ô n g c h o phép nên tôi chỉ tiến hành thực nghiệm với học sinh ở khối 8 của trường THCS Phú Tân. Đơn vị bài học tôi chọn để kiểm nghiệm là Unit 11-Enghlish 8 “TRAVELING AROUND VIETNAM” 3 . 2 . Đ ố i t ư ợ n g n gh i ê n c ứ u Đối tượng nghiên cứu của đề tài này chính là “Các giải p h á p d ạy c ù n g l ú c h a i kỹ n ă n g N g h e- N ó i t i ế n g A n h t r o n g mộ t t i ế t l ê n l ớ p ” n h ằ m l à m c h o hi ệ u q u ả c ủ a t i ế t d a y n ó i r i ê n g v à c h ấ t lượng của bộ môn tiếng Anh nói chung ngày càng cao hơn. 4 . P h ư ơ n g p h á p n g h i ê n c ứ u: Để thực hiện đề tài này tôi sử dụng các phương pháp sau: -Phương pháp đọc tài liệu -Phương pháp thực nghiệm -Phương pháp nghiên cứu sản phẩm -Phương pháp tổng kết kinh nghiệm GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 2 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m PHẦN NỘI DUNG C h ươ n g I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC GIẢNG DẠY HAI KỸ NĂNG NGHE-NÓI TIẾNG ANH 1 . T i ế n t r ì n h g i ả n g d ạ y h a i kỹ nă n g n g h e v à n ó i t i ế n g A n h Nghe và Nói là hai trong bốn kỹ năng mà người học tiếng A n h c ầ n p h ả i r è n l uy ệ n . D o đ ó , k h i t i ế n h à n h d ạ y kỹ n ă n g n g h e h o ặ c n ó i , g i á o v i ê n c ầ n t i ế n h à n h t h e o b a b ư ớ c : t r ư ớ c k hi v à o b à i ( p r e - t a s k ) , t r o n g k h i t h ự c h i ệ n b à i ( w h i l e - t a s k ) v à s a u k h i t hự c hiện xong bài (post-task) 1 . T i ế n t r ì n h g i ả n g d ạ y kỹ n ă n g nó i . 1.1. Pre-speaking  Giới thiệu bài nói mẫu.  Y ê u c ầ u h ọ c s i n h l uy ệ n đ ọ c .  Gv dùng câu hỏi gợi mở để học sinh rút ra cách sử dụng từ và cấu trúc câu.  G v y ê u c ầ u b à i n ói . 1 . 2 . Wh i l e - s p e a k i n g  H s d ự a v à o t ì n h h u ố n g g ợ i ý đ ể l uy ệ n n ó i t h e o y ê u c ầ u .  Hs luyện nói theo cá nhân/ cặp/ nhóm dưới sự kiểm soát của Gv.  G v g ọ i H s t r ì n h b ày p h ầ n t h ự c h à n h n ó i t h e o y ê u c ầ u . 12.3. Post-speaking Hs liên hệ thực tế nói về bản thân, bạn bè, người thân trong g i a đ ì n h h o ặ c v ề q u ê h ư ơ n g , đ ấ t n ư ớ c h ay đ ị a p h ư ơ n g m ì n h ở . GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 3 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m 2 . T i ế n t r ì n h g i ả n g d ạ y kỹ n ă n g ng h e . 2.1. Pre- listening  G i ớ i t h i ệ u c h ủ đ i ể m/ t ì n h h u ố n g ;  Các câu hỏi đoán về nội dung sắp nghe;  Ra các yêu cầu bài nghe. 2 . 2 . Wh i l e - l i s t e n n i n g  Ra câu hỏi hướng dẫn, yêu cầu mục đích khi nghe;  Chia quá trình nghe thành từng bước nếu cần. Ví dụ, n g h e l ầ n t h ứ n h ấ t : n g h e ý c h í n h , t r ả l ờ i c á c c â u h ỏi đ ạ i ý; nghe lần thứ hai: nghe chi tiết nội dung; có thể cho h ọ c s i n h n g h e l ầ n t hứ b a đ ể t ự t ì m h ế t đ á p á n h ay t ự sửa lỗi trước khi giáo viên chữa lỗi và cho đáp án.  Lưu ý: nên cho nghe cả nội dung bài, không dừng ở t ừ n g c â u m ộ t ( t r ừ t r ư ờ n g h ợ p c â u k h ó mu ố n c h o h ọ c sinh tìm thông tin chi tiết chính xác). 2.3. Post-listening  Tóm tắt bài nghe (Summarize the text)  Sắp xếp các sự kiện cho bài nghe (Arrange the events in or d e r )  Đặt tiêu đề cho bài nghe (Give the tittle of the listening text)  Bình luận, cho ý kiến về các nhân vật trong bài nghe  V i ế t l ạ i c â u t r uy ệ n d ù n g c á c g ợ i ý  Đóng vai 2 . S ự c ầ n t h i ế t p h ả i d ạ y c ù n g l ú c h a i kỹ n ă n g N g h e - N ó i t i ế n g A n h t r o n g mộ t t i ế t l ê n l ớ p GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 4 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m Trong công tác giảng dạy, việc soạn giảng theo đúng phân p h ố i c h ư ơ n g t r ì n h l à m ộ t v i ệ c l à m b ắ t b u ộ c b ở i vì p h â n p h ố i chương trình mang tính pháp lệnh. Soạn giảng không đúng phân p h ố i c h ư ơ n g t r ì n h đ ồ n g n g h ĩ a v ớ i v i ệ c v i p h ạ m q u i c h ế c h uy ê n m ô n . D o v ậy , d ạ y c ù n g l ú c h a i kỹ n ă n g N g h e - N ó i t r o n g m ộ t t i ế t học phải được thực hiện và thực hiện đúng tiến độ chương trình. T uy n h i ê n , t i ế n t r ì n h g i ả n g d ạy đ ò i h ỏ i g i á o v i ê n v à h ọ c s i n h phải thực hiện khá nhiều hoạt động trong một tiết lên lớp. Muốn c á c h o ạ t đ ộ n g n ày c ó h i ệ u q u ả c a o , g i á o v i ê n c ầ n p h ả i v ậ n d ụ n g c á c p h ư ơ n g p h á p g i ả n g d ạ y m ộ t c á c h uy ể n c h u y ể n , l i n h h o ạ t v à s á n g t ạ o . C ó n h ư t h ế t h ì h i ệ u q u ả c ủ a v i ệ c r è n l u y ệ n kỹ n ă n g Nghe-Nói tiếng Anh nói riêng và chất lượng bộ môn tiếng Anh n ó i c h u n g s ẽ n g ày c à n g đ ư ợ c n â n g c a o . GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 5 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m Chương II THỰC TRẠNG VIỆC DẠY CÙNG LÚC HAI KỸ NĂNG NGHE-NÓI TIẾNG ANH TRONG MỘT TIẾT LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN 1 . K h ái q u á t v ề t r ườ n g T H C S P hú T â n . Trường THCS Phú Tân tọa lạc tại ấp Phước Hòa xã Phú Tân, h uy ệ n C h â u T h à n h , t ỉ n h S ó c T r ă n g . T r ư ờ n g g ồ m c ó 1 0 p h ò n g h ọ c và 04 phòng chức năng vừa mới được xây dựng. Tổng số học sinh của trường là 444 học sinh. Thuận lợi. Trang thiết bị giảng dạy và đồ dùng dạy học môn tiếng Anh 8 được trang bị khá đầy đủ gồm 01 bộ tranh tiếng Anh 8 và máy c a s s e t t e c h o h ọ c s i n h r è n l uy ệ n kỹ n ă n g n g h e . 1 . 2 . K h ó kh ă n . Đ a s ố c á c e m h ọ c s i n h ở t r ư ờ n g T H C S Ph ú T â n l à n g ư ờ i d â n t ộ c K h m e r ( c h i ế m t ỉ l ệ t r ê n 8 0% ) , h o à n c ả n h g i a đ ì n h k h ó khăn. Có những học sinh vừa học vừa lo làm kinh tế để phụ giúp g i a đ ì n h h o ặ c k i ế m t i ề n c h i c h o v i ệ c h ọ c . M ộ t s ố p h ụ h uy n h c h ư a quan tâm đến việc học của con em mìmh mà phó thác cho nhà trường, giáo viên. 2 . T h ự c t r ạ n g v i ệ c g i ả n g d ạ y ha i kỹ n ă n g N g h e - N ó i t i ế n g An h 8 t r on g m ộ t t i ế t h ọ c ở t r ư ờ n g T H C S P h ú T â n . N h ư c h ú n g t a đ ã b i ế t , t r o n g n h ữ n g n ă m h ọ c t r ư ớ c , h ầ u h ế t kỹ năng nghe và nói được dạy tách ra từng tiết riêng biệt. Việc áp d ụ n g P P C T m ớ i , d ạy g h é p h a i kỹ n ă n g N g h e - N ó i t r o n g m ộ t t i ế t lên lớp đã tạo ra 2 khó khăn lớn cho giáo viên khi đứng lớp. Khó GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 6 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m k h ă n t h ứ n h ấ t l à s ự q u á t ả i v ề n ộ i d u n g k i ế n t h ứ c c ầ n t r uy ề n đ ạ t , khó khăn thứ hai là giáo viên và học sinh phải thực hiện quá nhiều hoạt động. Những khó khăn trên dẫn đến kết quả giáo viên và học sinh không hoàn thành nội dung bài học theo thời gian qui định Nhiều nội dung, nhiều hoạt động phải thực hiện trong khi t h ờ i g i a n c h o p h é p c ủ a m ỗ i t i ế t d ạy c h ỉ c ó 4 5 p h ú t . K h i t i ế n h à n h g i ả n g d ạy t h e o đ ú n g t i ế n t r ì n h , đ ú n g p h ư ơ n g p h á p , t i ế t d ạy t h ư ờ n g b ị “ c h áy ” . T h ô n g t h ư ờ n g k ỹ n ă n g n ó i ( s p e a k i n g ) đ ư ợ c g i á o v i ê n t ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n t r ư ớ c v à k h á h o à n c h ỉ n h c ò n kỹ n ă n g n g h e c h ỉ t ổ c h ứ c t h ự c h i ệ n p h ầ n w h i l e - l i s t e n i n g v ì t h ờ i gi a n không cho phép. Việc dạy lướt phần nghe (listening) bằng cách bỏ qua bước pre-listening hoặc bước post-listening làm cho học sinh c ả m t h ấy h ụ t h ẫ n g v ì t i ế t h ọ c c ó v ẻ m ấ t c â n đ ố i . H ọ c s i n h đư ợ c thực hành nói khá tốt nhưng thời gian tìm hiểu bài nghe thì quá í t . N h ư n g n ế u k h ô n g d ạy l ư ớ t p h ầ n n g h e , g i á o v i ê n p h ả i k é o d à i t h ờ i g i a n t i ế t h ọ c h o ặ c t ổ c h ứ c d ạy b ù t h ê m gi ờ đ ể h o à n c h ỉ n h n ộ i dung bài học. T h ự c t ế n hữ n g g i ả i p h á p n ê u t r ê n l à c h ư a k h o a h ọ c , c h ư a g i ả i q u y ết t r i ệ t đ ể đ ư ợ c v ấ n đ ề . T h e o t ô i , đ ể d ạy c ù n g l ú c h a i k ỹ năng Nghe-Nói tiếng Anh trong một tiết lên lớp có hiệu quả hơn chúng ta có thể thực hiện một số giải pháp sau. GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 7 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐỂ DẠYCÙNG LÚC HAI KỸ NĂNG NGHE-NÓI TIẾNG ANH TRONG MỘT TIẾT LÊN LỚP CÓ HIỆU QUẢ HƠN Đ ể h ạ n c h ế s ự q u á t ả i v ề n ộ i d u n g k i ế n t h ứ c v à t ổ c h ứ c t ốt h o ạ t đ ộ n g t r o n g m ộ t t i ế t d ạy b a o g ồ m h a i k ỹ n ă n g N g h e - N ó i trong thờiigian vừa qua tôi đã thực hiện những giải pháp sau: 1 . T ậ n d ụ n g c á c t h i ế t b ị , đ ồ dù n g d ạy h ọ c . Giáo viên phải tận dụng triệt để các thiết bị giảng dạy và đồ dùng dạy học như máy cassette, visuals, posters, flashcards, bảng phụ … nhằm khắc phục việc tiết dạy bị hạn chế về vấn đề thời gian. 2. Giới thiệu từ mới một lần. Giáo viên không giới thiệu từ mới riêng biệt trong từng nội dung Nghe hoặc Nói. Từ mới trong cả hai phần Nói và Nghe sẽ được tổng hợp và giới thiệu trong bước pre- của kỹ năng được chọn giảng dạy trước. Ví dụ, nếu ta dạy kỹ năng Nói trước thì từ vựng sẽ được giới thiệu trong bước pre-speaking. 3 . X ác đ ị n h k i ế n t h ứ c t r ọn g t â m c ầ n t r u y ề n đ ạ t . D ạy k ỹ n ă n g n ó i T i ế n g A n h l à g i ú p H S v ậ n d ụ n g n h ữ n g k i ế n thức về từ vựng, cấu trúc đã được học để diễn đạt các chức năng ngôn ngữ theo các chủ đề và tình huống có liên quan đến bài học. K h i d ạy k ỹ n ă n g n ó i g i á o v i ê n c ầ n c h ú ý : Việc xác định đúng, chính xác kiến thức trọng tâm cần truyền đạt giúp giáo viên không bị “lạc đề” trong quá trình soạn giảng. Đ ố i v ớ i kỹ n ă n g n ó i g i á o v i ê n c ầ n x á c đ ị n h k i ế n t h ứ c t r ọ n g t â m c ầ n c h o h ọ c s i n h l uy ệ n t ậ p . Đ ó l à n h ữ n g k i ế n t h ứ c n g ữ p h á p GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 8 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m h ay t ừ v ự n g g i ú p h ọ c s i n h d i ễ n đ ạ t n h ữ n g c h ứ c n ă n g n g ô n n g ữ theo đúng như chủ đề và tình huống của bài. Giáo viên có thể loại bỏ những cụm từ hoặc câu hoặc từ vựng không thuộc trọng tâm c ấ u t r ú c c ầ n r è n l uy ệ n . C h ẳ n g h ạ n , k hi d ạ y đ i ể m n g ữ p h á p r e q u e s t w i t h “ m i n d ” D o / W o u l d y o u m i n d + V- i n g . . . ? D o y o u m i n d i f I + V …? W o u l d y o u m i n d i f I + V 2 …? Giáo viên có thể loại bỏ các câu như: “ C o u l d y ou g i v e m e s o me i n f o r m a t i o n , p l e a s e? ” v à “ C o u l d y ou s u g g e s t o n e? ” 4 . X ác đ ị n h t ừ v ự n g c ầ n g i ớ i t h i ệ u Thông thường trong mỗi đơn vị bài học đều có xuất hiện từ m ớ i . S o n g đ ố i v ớ i đ ặ c t h ù c ủ a t i ế t d ạy g h é p N g h e - N ó i vi ệ c g i ớ i t h i ệ u t ừ v ự n g đ ò i h ỏ i p h ả i đ ư ợ c t h ự c hi ệ n n h a n h c h ó n g v à k h ô n g mất nhiều thời gian. Do đó không phải từ mới nào giáo viên cũng đưa vào giảng dạy như nhau. Giáo viên cần chọn từ để dạy bằng c á c h x é t x e m t ừ đ ó l à t ừ c h ủ đ ộ n g h ay b ị đ ộ n g đ ể c ó p h ư ơ n g p h á p g i ớ i t h i ệ u t ừ p h ù h ợ p . G i á o v i ê n c ũ n g c ầ n x á c đ ị n h r õ n hữ n g t ừ m ì n h c ầ n d ạy , t r á n h g i ớ i t h i ệ u n h ữ n g t ừ k h ô n g c ầ n t h i ế t đ ồ n g t h ờ i p h ả i c h ọ n l ọ c p h ư ơ n g p h á p g i ớ i t h i ệ u t ừ c à n g đ ơ n g i ả n c à n g t ốt . Các từ chủ động thường xuất hiện trong các câu mẫu hoặc b à i đ à m t h o ạ i m ẫ u . D o v ậy k h i g i ớ i t h i ệ u c ấ u t r ú c c â u h o ặ c b à i nói mẫu giáo viên có thể kết hợp giới thiệu từ mới. Đối với các g ợ i ý t ừ ( c u e s ) c h o h ọ c s i n h t h ự c h à n h , n ế u c ó t ừ m ớ i gi á o v i ê n có thể dùng phương pháp dịch ngĩa trực tiếp (translation) sang tiếng Việt, hoặc cho học sinh đoán nghĩa từ qua ngữ cảnh hoặc bằng cách tra tự điển. V í d ụ , t r o n g p h ầ n R e a d b à i 1 5 - C o mp u t e r s , c á c t ừ m ớ i x u ấ t h i ệ n t r o n g b à i g ồ m c á c t ừ c h ủ đ ộ n g : e n t e r t a i n i n g , t i me - c o s u mi n g , GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 9 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m screen, adjust, knob và các từ bị động: challenging, amusing. Trong đó từ challegent có thể không cần giới thiệu 5 . T h i ế t l âp b à i h ộ i t h o ạ i mẫ u v à t ổ c h ứ c c h o họ c s i n h t h ự c h àn h Không nhất thiết cứ phải dùng bài hội thoại mẫu hoặc tất cả các gợi ý câu, từ trong sách giáo khoa Giáo viên có thể thiết lập bài hội thoại mẫu đơn giản nhưng nêu bậc được kiến thức ngôn ngữ trọng tâm. ` Đối với đơn vị bài số 11-, giáo viên có thể thiết lập bài hội thoại mẫu như sau: S t u d e n t A : Wo u l d y o u m i n d i f I a s k e d y o u a q u e s t i o n ? S t u d e n t B : N o , I d o n’ t m i n d . Student A: I want to visit a market. Do you mind suggesting one? S t u d e n t B : I s u g g e s t g oi n g t o B e n T h a n h m a r k e t ? S t u d e n t A : N o , I d o n’ t w a n t t o g o t h e r e . Student B: How about going to Thai Bình Market? Student A: That’s interesting. Sau khi thiết lập bài hội thoại mẫu, giáo viên tổ chức cho học sinh luyện nói theo tiến trình như sau: 5 . 1 . R e p e a t at i o n - G V gi ớ i t h i ệ u c â u m ẫ u / b à i n ó i m ẫ u . - H s l uy ệ n n ó i c â u m ẫ u , b à i n ói m ẫ u c á n h â n h o ặ c t h e o c ặ p , n h ó m. -Giáo viên dùng câu hỏi gợi mở để HS tự rút ra cách sử dụng từ và cấu trúc câu. 5.2. Control practice - G v h ư ớ n g d ẫ n h s d u n g n hữ n g g ợ i ý ( t ừ , t r a n h ả n h , c ấ u t r ú c ) đ ể l uy ệ n n ó i . - H S l uy ệ n n ó i t h e o c á n h â n / c ặ p / n h ó m d ư ớ i s ự k i ể m s o á t c ủ a G V ( s ử a l ỗ i p h á t â m , n g ữ p h á p , g ợi ý t h ê m mộ t s ố t ừ …) GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 10 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m - G v q u a n s á t v à g i ú p đ ỡ h o ặ c t h a m g i a n ó i v ớ i HS - G V g ọi c á n h â n h o ặ c c ặ p H S t r ì n h b ày l ạ i p h ầ n t h ự c h à n h . 5.3. Free practice - H s v ậ n d ụ n g n h ữ n g k i ế n t hứ c n g ô n n g ữ c ủ a b ả n t h â n v à o t ì n h h u ố n g , n g ữ c ả n h b à i n ó i đ ể l uy ệ n n ó i . 6 . M ô t s ố l ư u ý kh i d ạ y kỹ n ă n g n ói . 6.1. Giáo viên cần thực hiện bước pre-speaking một cách đơn giản nhưng rõ ràng đề khắc phục vấn đế thời gian. Thông thường các cấu trúc câu cho HS sinh thực hành đã xuất hiện hoặc được giới thiệu trong phần ngữ liệu (Listen and Read). Vì thế trong bước này GV chỉ gợi ý cho HS nhắc lại cấu trúc và giới thiệu thêm một số kiến thức cần thiết khác. Ví dụ: * Nội dung trong sách giáo khoa: Request Rely √ - D o y o u m i n d c l o s i n g -No, I don’t mind. the door? -No, of couse not. -Would you mind -Not at all o p e n i n g t h e w i n d o w n? -Please do. -Do you mind if I take -Please do ahead a p h o t o? × -I’m sorry, I can’t. -I’m sorry, that is not possible. - I ’ d p r e f e r y ou d i d n ’ t - I ’ d r a t h er y o u di d n ’ t - Would you mind if I t o o k a p h o t o? *Nôi dung giáo viên thực hiện: -Yêu cầu học sinh nhắc lại cấu trúc đã được giới thiệu trong phần Listen and Read. - G i ớ i t h i ệ u m ộ t s ố l ời đ á p l ạ i l ời y ê u c ầ u ( r e q u e s t ) :  No, I don’t mind/ N o t a t a l l / P l e a s e d o .  I ’ m s o r r y , I c a n ’ t . / I ’ d p r e f e r y ou d i d n ’ t GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 11 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m 6.2. Trong phần while-speaking GV cần hướng dẫn HS cách tiến hành, làm rõ yêu cầu bài tập. Tranh ảnh, từ gợi ý phải mang t í n h t hự c t ế g ầ n g ũ i v ớ i đ ờ i s ố n g t h ư ờ n g n g ày , k h ô n g n h ấ t t h i ế t c h ỉ b á m s á t v à o s á c h gi á o k h o a . Ví dụ: Các gợi ý trong sách giáo khoa: Thai Bình Market Ben Thanh Market S t a mp s a n d C o i n s M a r k e t Giáo viên có thể thay thế Stamps and Coints Market bằng Flowers Market 6.3. Riêng phần post-speaking giáo viên không nên hạn chế v ề ý t ư ở n g c ũ n g n h ư n g ô n n g ữ , n ê n đ ể H S t ự d o n ó i , p h á t h uy k h ả năng sáng tạo của học sinh. 7 . M ô t s ố l ư u ý kh i d ạ y kỹ n ă n g n gh e . K h ô n g g i ố n g v ớ i d ạy kỹ n ă n g n ó i , d ạ y k ỹ n ă n g n g h e l à g i ú p H s r è n l u y ệ n kỹ n ă n g n h ậ n b i ế t k i ế n t h ứ c n g ô n n g ữ t r o n g q u á t r ì n h r è n l uy ệ n kỹ n ă n g n g h e . D o v ậ y g i á o v i ê n c ó t h ể d à n h t h ờ i g i a n r è n l uy ệ n kỹ n ă n g n g h e í t h ơ n t h ờ i g i a n r è n l uy ệ n kỹ n ă n g nói. Là kỹ năng nhận biết do đó các từ vựng cầ cung cấp đa số là c á c t ừ b ị đ ộ n g d o v ậy g i á o v i ê n k h ô n g p h ả i m ấ t t h ờ i g i a n c h o v i ệ c g i ớ i t hi ệ u t ừ v ự n g . G V c ó t h ể y ê u c ầ u h s t ự t ì m h i ể u n g hĩ a c ủ a t ừ t r ư ớ c ( h o me w o r k) , -Đối với bước pre-listening, ngoài việc cung cấp từ vựng và đ ư a r a n h ữ n g g ợ i ý v ề c h ủ đ ề đ ể H S s u y n g h ĩ , s uy đ o á n v ề n ộ i dung bài nghe, GV cần chú trọng việc hướng dẫn học sinh nắm những thông tin mà bài tâp yêu cầu . -Nếu bước pre-listening được chuẩn bị tót thì bước whilel i s t e n i n g s ẽ l à mộ t h o ạ t đ ộ n g h ế t s ứ c n h ẹ n h à n g đ ố i v ớ i g i á o v i ê n GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 12 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m v à h ọ c s i n h . T h ầy v à t r ò c ù n g l ắ n g n g h e b à i t e x t v à c h ọ n t h ô n g t i n p h ù h ợ p đ ể h o à n t h à n h y êu c ầ u đ ề r a . -Trong phần post-listening, theo tôi gíao viên phải tổ chức c á c h o ạ t đ ộ n g đ ể ki ể m t r a x e m h ọ c s i n h c ủ a m ì n h n ắ m đ ư ợ c n ộ i dung bài nghe ở mức độ nào bằng những bài tập đơn giản để không mất nhiều thời gian. Và các dạng bài tập phù hợp trong trường hợp này là arrange the events in order, summarize the text or retell the text. 8 . K ết q u ả đ ạ t đ ư ợ c Áp dụng những giải pháp nêu trên vào thực nghiệm ở khối lớp 8 trường THCS Phú Tân (Unit 11.Traveling around Viet NamE n g h l i s h 8) đ ồ n g t h ờ i đ ố i c h i ế u v ớ i t i ế n t r ì n h gi ả n g d ạy b ì n h t h ư ờ n g , t h ờ i g i a n l ê n l ớ p đư ợ c g h i n h ậ n n h ư s a u : Thời gian Dạy bình thường 59 phút Dạy thực nghiệm 47 phút S ố l i ệ u t r ê n c h o t h ấ y n h ữ n g gi ả i p h á p đ ư a r a đ ã p h ầ n n à o mang lại hiệu quả thiết thực. Tiết dạy diễn ra trong giới hạn thời g i a n c h o p h é p đ ồ n g t h ờ i đ ả m b ả o đ ú n g m ụ c t i ê u v à y êu c ầ u v ề n ộ i dung lẫn phương pháp. GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 13 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m KẾT LUẬN Để việc dạy cùng lúc hai kỹ năng Nghe_Nói tiếng Anh trong một tiết lên lớp đạt hiệu quả cao hơn, theo tôi giáo viên cần phải tận dụng và khai thác triệt để các trang thiết bị đồ dùng dạy học, chắc lọc nội dung đáp ứng mục tiêu đề ra, đồng thời phải biết uyển chuyển, linh hoạt và sáng tạo trong việc vận dụng các phương pháp vào giảng dạy. T uy n h i ê n , n hữ n g g i ả i p h á p n ê u t r ê n c h ắ c h ẳ n v ẫ n chưa phải là những giải pháp hoàn hảo. Rất mong nhận được n h ữ n g ý k i ế n đ ó n g g ó p , t r a o đ ổi c ủ a q uý đ ồ n g n g h i ệ p để chất lượng giảng dạy bộ môn tiếng Anh nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung ngày càng đươc nâng cao. Phú Tân, tháng 4 năm 2009 Người thực hiện Nguyễn Thị Bích Đào GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 14 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m GIÁO ÁN MINH HỌA Period: 66 Unit 11. TRAVELING AROUND VIETNAM Lesson 2: Speak and Listen I. Objectives: - Improve Ss’skill of speaking and listening. - Ss can be able to make and respond to formal request as well as make suggestions to some places II. Language contents: V-ing…… ? -Grammar: review: Do/Would you mind + If I …… ? -Vocabulary: words related to III. Teaching aids Cassette, extra boards IV. Procedures Activities Warm up Ss play game Pre-speaking Pre-teaching voc. (picture) (translation) (translation) (relia) (example) (picture) (synonym) (translation) Practice voc. Checking voc.: matching T gives situation to introduce the dialogue(using extra board) GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Contents SPEAK Classification corn market rice museum sugar cane garden zoo papaya farmland harbor New words Zoo and Botanical : possible (a): go ahead (exp): map (n): highway (n): bridge (n): starving (a) =very hungry book (v): Dialogue 1 Tourist: Would you mind if I ask you a question? Guider: Please do . Tourist: I want to visit a market . Tr ang 15 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m Could you suggest one? Guider: I suggest going to Ben Thanh Market. Dialogue 2 Guider: Do you mind if I suggest one? Tourist: No, I don’t mind . Guider: I suggest going to the zoo and botanical Garden Tourist: No, I don’t want to go there. Guider: How about going to History Museum? Tourist: That sounds exciting. Task Ss to reminds of request s. T guides how to make response to requests While-speaking T gives task Basing on the model dialogues, Ss practice in pairs *Requests Do/Would you mind +V-ing ……? Do you mind if I + V,,,,,,? Would you mind if I + V 2 …..? *Respond to requests  Acceptation: No, I don’t mind/ Not at all/ Please do/ Go ahead  Refutation : I’m sorry, I can’t./ I’d prefer you didn’t Make requests and suggestions Some pairs express in front of class T remarks Post-speaking Ss run through the expression and information in the box. Ss work in pairs to talk about the places they would like to visit. T remarks GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Tr ang 16 Tr ường TH C S Phú Tân Sáng k iế n kinh nghiệ m LISTEN Pre-listening T introduces the conversation T ask Ss to guess: -Where will they go? Ss guess (book closed) Ss correct their guessing (rely on information in book) T gives task While-listening T plays the tape twice. Ss listen and match Ss exchange T plays tape the last time to help Ss correct the answers Post-listening T gives task. Ss answer with closed books. T remarks and gives marks (if possible) V.Home work -Learn new words and requests by heart - Practice making requests and suggestions. -Prepare Read. GV: N guy ễ n Thị Bíc h Đ ào Matching a) b) c) d) e) restaurant hotel bus station pagoda temple Arrange the events in order. -Mr.Brown takes Shannon to the restaurant. -Mrs. Brown asks Mr. Brown to book a seat at the bus station. -Mrs. Brown goes to the pagoda and temple. -Tim goes back to the hotel. Tr ang 17
- Xem thêm -