Tài liệu Các giải pháp chiến lược phát triển ngành bao bì nhựa việt nam

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11399 tài liệu

Mô tả:

BQ GIAO DVC VA DAO T4.0 TRUONG D4.1 HQC KINH TE THANH PH6 H6 CHI MINH ~ TRAN NHU LONG A! NHUNG GIAI PHAP CHIEN LUOC PHA T TRIEN • NGANH BAO Bi NHUA . VIETNAM . - ? " "" " CHUYEN NGANH : QUAN TRJ KINH DOANH MAS6 : 60.34.05 LUAN . vAN THAC . si KINH TE . rt 1 : Cd ca'u san phdm bao bi nhtfa B 1eu .,:.> 2 : Cd ca'u gia trj san phdm bao bi nhtfa B leU .,:.> 3 : Kim ng~ch xua't khdu bao bi nhtfa B 1eu Bi~u 4: Tinh hinh cung nganh nhtfa .,:.> 5 : San phdm nhtfa thay the' san phdm truy~n tho'ng B1eu Bi~u 6 : Cac nganh kinh te'- ky thu~t nganh nhtfa .,:.> 7 : Ma tr~nSWOT B1eu .,:.> 8 : Chi tieu san lti«;tng nguyen li~u B1eu .,:.> 9 : Cac san phdm chu ye'u B1eu Bi~u 10 : Nhu cdu vo'n ddu tti Bi~u 11 : Chtidng trinh ddu tti trQng di~m cua nganh nhtfa Bi~u 12 : Danh m1;1c cac dtf an nguyen li~u va ban thanh phdm nganh nhtfa Bi~u 13 : T~i h9c Kinh t€ Thanh Ph6 H6 Chi Minh, xin cam doan Lu?n van nay la do chinh Toi thl,fc hi~n, cac s6li~u sii' dl)ng trong Lu?n van hoan toan la s61i~u thl)'c. Lai met Cfau N gay nay, to an cdu h6a kinh tf dang tra thanh mqt xu tht khdch quan cua Slf phdt triin kinh tf tht giai. Qua trinh toan cdu h6a kinh tf dii ma ra nhilng c(J hqi va tqo diiu kifn cho cdc qudc gia, dan tqc tren tht giai tqn df!-ng nhilng [f!i tht so sanh cua minh cho tang tncang kinh tt va phat triin xii hqi. D6ng thai qua trinh toan cdu hod kinh tt ciing dijt m8i qudc gia, dan tqc tncac sac ep cqnh tranh va nhilng thach thac gay gift, nhat la ddi wJi cdc mcac dang phat triin. Cdc qudc gia, dan tqc nao chitm du:<;Jc vj trf c6 [f!i trong cqnh tranh thj tru:ang thi qudc gia, dan tqc d6 se chitm dU:f/c quyin chu dqng trong tifn trinh toan cdu h6a kinh tt. Dat nu:ac ta dii trai qua han 20 niim thl;(c hifn du:ang lt/i d6i mai, ma cua thj tntang va hqi nhgp vai nin kinh tf khu Vl;(C va toan cdu. Chung ta dang thl;(c hifn chfnh sach da phu:cmg h6a, da dqng h6a trong quan hf kinh tt quae te', thiet lqp cdc quan hf thU(Jng mqi, dtlu tU:, djch v~ khoa hqc ky thu(lt voi tdt ca cdc nU:(/c, tfch qcc tham gia cdc t6 chac, diln dan kinh tf tht gioi va khu vl;(c. Nhiiu nganh kinh tt dang phat triin vilng chile va g6p phdn quan trqng cho sl;( phat triin cua dat nu:ac. Nganh nhl;(a n6i chung va nganh bao hi nhl;(a n6i rieng trong nhitng nam qua dii c6 nhitng bu:(Jc tifn vU:<;Jt b(lc vi cang nghf, t6 chric quan ly va la nganh kinh tf nlim trong chien luf/c phat triin cdc nganh cang nghifp mUi nhqn cua quae gia. V(Ji y nghza d6, vifc nghien criu va hqach djnh chien luf!c, bu:(Jc di thfch h<;Jp cho nganh bao hi nhl;(a, cilng nhu cdc chien lU:f/c phat triln cdc doanh nghifp bao hi nhl;(a la mqt huang nghien criu c6 y nghza, gop phdn chung trong vifc xay df:(ng C(J sa ly [uqn Va phat tritn nganh bao bi nhl;(a trong thai gian sdp tai. Ly do chQn d~ tai nghien cuu Bao hi nhl;(a la nganh cang nghifp ph~ trf/ phf!-c v~ ddc ll;(c cho qua trinh phiin phdi, tieu dung va su d~ng sdn phdm cdc loqi. M6u mii bao hi d~p, tifn d~ng, bin chdc gop phcln lam tang gia trj cua sdn phdm, tang uu tht cqnh tranh cua doanh nghifp. Nin kinh tf- van h6a - xii hqi ngay cang phat triin, nhu cdu doz vai san phdm bao bi ngay cang da dqng vi chung loqi, m6u ma, sd luf/ng, chdt lU:<;Jng. Do d6, nganh bao bz [u()n CO C(J hqi phat tritn mqnh, dap ring nhu ctlu cua khach hang trong Va ngoai nu:oc. Dijc diim n6i chung trong san xudt cua nganh bao hi Ia tham d~ng lao dqng a mac dq trung binh, phu hf/p vai t!nh hinh thf:(c tf vi nhan lf:(c a nuac ta hi¢n nay. Cung voi cac nganh d¢t may, da giay, cht bien nang lam hai san ... ' nganh bao hi phat triin se gop phcln chuyin djch [ao dqng Va C(J cau cdc nganh, lfnh Vl;(C trong tien trinh cong nghi~p h6a dat nu:(Jc ngay cang h<;Jp ly hcm. Trong san xudt bao hi, nguyen lifu chitm tY trqng Zan trong C(J cdu gia thanh sdn phflm. Gia nguyen lifu nhf:(a luon bien dqng thu:ang xuyen va do Vift nam v6n chu:a tl;( san xuat du<;Jc nguyen li¢u nhf:(a nen lf thuqc rat tan vao thj truang tht giai. Vz vqy, vdn 1 dJ dijt ra la cdc doanh nghifp phai c6 cong tdc quan trj san xutft th{jt tot di c6 thi hq th{{p ry lf phe' phdm va phi lifu tdi chi, tit d6 hq gid thanh va nang cao chat lU(Ing san phtlm. Mqt ye'u ttf quan tr9ng di Vift Nam c6 thi phdt triin mqnh cong nghifp san xutft baa bi la c6 thi phdt huy cao dq ye'u ttf mdu mii, kiiu dang, chung loqi san phtlm. Nhilng dijc diim nay phu h(lp vai 6c. sang tqo va kha nang my thu{jt cua nguai Vift Nam. y nghia cua d~ tai : Nganh bao bi nht:ta chu ye'u g6m cdc doanh nghifp vita va nho, thuqc nhiJu hinh thac, loqi hinh sa hilu tham gia san xuat kinh doanh. Day la nganh sa dlfng tuang dtfi nhiJu lao dqng, san phdm g6m nhiJu mijt hang da dqng, tieu th1;l tren thj truang trong va ngoai nuac. Cdc doanh nghifp san xutft bao bi c6 nhiiu diim mqnh chua khai thdc hit, d6ng thai c6 nhilng diim ye'u c6 thi khdc phlfc du(lc. D6ng thai, nganh bao bi n6i chung dang dung truac nhiiu thdch thac trong cqnh tranh thj truang, cdc doanh nghifp trong nganh dang nd htc nang cao hifu qua quan trj di c6 thi titng buac hqi nh{jp va cc;mh tranh thdng l(li khi Vift nam dii gia nh{jp Td chac Thuang mqi The' giai. Nganh cong nghifp bao bi dang rtft cdn sf;( quan tam, hd tr(l han nita trong cdc chfnh sdch vi mo va sf;( hd tr(l hilu hifu tit cdc Ca quan quan ly Nha nuac. Vz v{jy, dJ tai mong mutfn se la mf)t tai lifu nho, giup cdc nha quan trj ctfp doanh nghifp va ctfp quan ly cua nganh c6 thi tham khao nhilng giai phdp, cung vai each tie'p c{jn vtfn dJ nghien cuu trong dJ tai nay di tren ca sa d6, so sdnh vai thl;(c tl doanh nghifp dang quan ly nluim tim ra each cdc bifn phap phu h(lp nhlim nang cao hifu qua trong san xutft - kinh do an h. I ! M\lc tieu nghien cuu : Phan tfch nhilng nhan tff anh huang de'n Sf;( phat triin cua nganh bao b1 nhl;(a Vift Nam, tren ca sa d6 dJ xuat nhilng giai phdp kha thi nang cao hifu qua san xutft kinh doanh cua cdc doanh nghifp trong nganh bao bi nhl;(a de'n nam 2010. Phttdng phap nghien cuu: Di c6 thong tin lam ca sa phan tich, dJ xutft nhilng giai phdp kha thi, dJ tai dii SU d1;lng nhflng phUang phdp nghien CUU C(f ban nhU sau : phUang phap dQC tai lifu ( sach bdo, tqp chf chuyen nganh bao b1, truy c{jp Internet ), phuang phdp phong vtfn thu th{jp thong tin ( nguai tieu dung, nha quan ly va nguai lao df)ng mf)t sff doanh nghifp san xutft- kinh doanh bao bi ), phuang phdp quan sat (cdc day chuyJn san xutft bao bi hifn dqi, thu cong, hoqt dqng kinh doanh bao bi tren tht tru(Jng ), phuang phdp thtfng ke, phuang phdp sa d1;lng ly lu{jn trie't hqc duy v{jt bifn chung, duy v{jt ltch sa di phan tfch cdc ye'u ttf thuqc moi truang anh huang din nganh bao b1 Vift Nam. Phttdng phap thu th~p thong tin: thu ca'p, sd ca'p B6 Cl.J.C d~ tai : Gam ba phdn nhu sau : Phtin 1: Phtin 2: Phtin 3: ? / /\~ ? A A' , A? ' C(} S(J LY LU~N QUAN TR[ CHIEN LU(/C VE PHAT TRIEN VA NANG CAO HI$U QUA NGANH BAO B) NH[/A VI$T NAM. TH[/C TMNG NGANH BAO B) NH[/A VI$T NAM NHllNG GIAI PHAP CHIEN LU(/C PHAT TRIEN NGANH BAO BI NH[/A VI$T NAM . ,.., ? , ,./ , /\? ' ' 2 PHAN 1: Cd LV LUAN QUAN TRI CHIEN LII(1C VE PHAT THIEN VA NANG CAO HI~U QUA NGANH BAO Bl NHI/A VI~T NAM sa 1. Tu TuaNG co BAN TRaNG cA.c Lt THuv:ET KINH TE QUAN DEN Slj PHAT TRIEN CUA NGANH BAO BI 1.1. Tu' tu'O'ng cua Adam Smith : ,.., - - , "' ? ' co n1:EN LIEN ' Adam Smith la nha kinh te' hQc ngu'di Anh, sau d6 la Gicio su' D<;1i hQc Glassgrow. Trong tac ph~m: "Tlm kie"m ban cha't va nguyen nhan S\1' giau c6 cua cac qu6c gia- 1776 ",Adam Smith nh~n dinh: SU'c lao d()ng cua con ngu'di trong m6i qu6c gia la ngu6n g6c cua S\1' giau c6, la v6n lie'ng d~u tien tqO ra IDQi cua cai v~t cha't c~n thie"t cho dai s6ng xa h()i. Vl v~y. d€ san xua't c6 hi<$u qua, c~n c6 slf phan cong trong cac t6 chU'c, cac nganh trong m()t qu6c gia. Stl' dl;lng cang nhi6u sU'c lao d()ng m()t each hQp ly vao cac ho<;1t d()ng hfi'u ich se giup cho cac qu6c gia giau c6 hdn len. Vi<$c chuyen mon h6a theo nganh ngh6 se lam cho con nguai c6 m6i quan he$ voi nhau thong qua slf trao d6i. Adam Smith concho r~ng con nguai c6 xu huang t\1' hoan thi<$n cac ho<;1t d()ng cua ca nhan nh~m mang l<;1i lQi ich ngay cang cao hdn. Slf n6llfc nay l<;1i cang g6p ph~n lam cho lQi ich t~p th€, lQi ich xa h()i nang cao d~n theo thai gian nhu' c6 ban tay vo hlnh di6u khi€n. Nhu' v~y. giua quy6n l<;j{ ca nhan, t~p th€ va xa h()i c6 Slf ph6i h<;jp m()t each tl! nhien. Voi y tuCing tren, Adam Smith cho r~ng chinh quy6n cac qu6c gia khong nen can thi<$p vao cac hoqt d()ng cua ca nhan, t~p th€, hay d€ cho hQ t\1' do hoqt d()ng thl sang kie"n ca nhan se du'Qc phat huy d~y du. Chinh quy6n chi nen dam nh~n nhung cong vi<$c hfi'u fch cho Xa h()i, khi nhung cong vi<$c nay ca nhan, t~p th€ khong lam du'QC hol}c khong mu6nlam. - Ynghia cua tu' ttiO'ng do'i voi nganh bao bl nhtfa Vif;t Nam. Phat tri€n nganh bao bl nhlfa va cac nganh stl' dl;lng tu'dng d6i nhi€u lao d()ng trong giai doqn d~u cong nghi<$p h6a da't nu'oc m()t each hQp ly la phil hQp, c6 co so ly lu~n. Day la nganh t~n d\mg du'Qc ngu6n v6n cd ban d~u tien la sU'c lao d()ng cua con nguai d~ lam giau cho da't nu'oc, t<;1o ti6n d6 d€ phat tri€n cac nganh kinh te"- xa h()i khac. Chinh phu c~n quan tam dung mU'c kinh te" tu' nhan, khai thac t6i da cac ngu6n llfc cua thanh ph~n kinh te" nay nh~m gop ph~n lam giau cho da't nu'oc. Chinh phu chi c~n duy trl kinh te' Nha nu'oc Ci nhung nganh then ch6t trong n6n kinh te", hol}c nhung nganh ti<$n ich cong c()ng rna tu' nhan khong mu6n lam hol}c khong c6 kha nang lam. 1.2.Tti tu'O'ng cua David Ricardo trong ly thuye't IQ'i the' so sanh David Ricardo la nha kinh te" hQC ngu'di Anh the' ky 19. Ong la cha de cua ly thuye"t lQi the' so sanh du'Qc cac nha nghien cU'u giai doqn sau hoan thi<$n d~n. Chinh phtl va cac qu6c gia, nhung nha kinh doanh hi<$n nay v~n con v~n dl;lng tu' tu'dng trong ly thuye't nay d€ xay dlfng chie"n lu'Qc xua't nh~p kh~u, chie"n lu'Qc d~u tu' .. .Vi<$c chuyen 3 mon h6a san xu!t dlfa vao Slf phan cong giua cac qu6c gia tren the' giOi, thlfc hi~n Slf giao thuong qu6c te' tlf do se lam cho cac qu6c gia tham gia duqc huang lqi, muc s6ng cua con nguoi nang cao d~n thea thoi gian. Trang thlfc te' ngay nay, muc phat tri~n giua cac qu6c gia khong gi6ng nhau, gia tri d6ng ti~n m6i qu6c gia c6 khac nhau, nhung qui lu~t l6i thu c~nh tranh : Trong b6i canh hi~n nay, cac doanh nghi~p thu<)c nhi~u nganh kinh te' g~p sl,l' c~nh tranh gay g~t tren thi tru'ong qu6c gia va qu6c te'. £>6i thi'1 c~nh tranh c6 nhi~u d~ng khac nhau, diSrn rn~nh va disrn ye'u cua rn6i d6i thu cung khong gi6ng nhau. Cac d~ng d6i thu c~nh tranh tieu biSu nhu' : 11 - B6i thu q.nh tranh trvc tie'p hay d6i thu c~nh tranh nhan hi<$u la cac doanh nghi<$p san xua'"t cac san ph£m c6 cong dl;lng gi6ng nhau, cung ca'"p cho cling d6i tu'(/ng khach hang ml;lC tieu VOi gia ca tu'ong tv. - B6i thu c~nh tranh san xua'"t cac san ph£m thay the' la cac doanh nghi~p san xua'"t cac san ph£m khac, dap ung cling nhu C~U CUa khach hang ml;lC tieu. - B6i thu c~nh tranh ti€m £n Ia cac doanh nghi<$p ra doi sau, ling dl;lng cong ngh<$ moi d€ san xua'"t san ph£m moi thay the' san ph£m hi<$n t~i cua doanh nghi<$p mlnh va cac d6i thu c~nh tranh trvc tie'p. B6i thu c~nh tranh cling phan chia tui ti€n cua khach hang ml;lC tieu. Day la cac doanh nghi<$p san xua'"t san ph£m khac cong dl;lng nhu'ng cling hu'ong de'n tui ti€n cua khach hang ml;lc tieu cua doanh nghi<$p mlnh. N8 lvc ho~t d<)ng marketing CUa cac doanh nghi<$p do CO th€ lam khach hang ml;lC tieu thay d6i y kie'n trong quye't djnh mua s~m hang h6a, nha'"t la cac h<) gia dlnh c6 ngan sach gioi h~n trong tung ky. M6i d6i thu c~nh tranh c6 cac d~c di€m rieng, nha quan tri doanh nghi<$p c~n c6 thong tin d€ ho~ch djnh chie'n lu'<;ic c~nh tranh thich h<;ip trong tung thoi do~n. Cac d~c di€m co ban cua d6i thu c~nh tranh nhu' : - Cac ngu6n Ivc : con ngu'oi, ti€n v6n, co sa v~t cha'"t, thong tin moi tru'ong - Ho~t d<)ng cua cac b<) ph~n chuyen mon nhu': Ban giam d6c, B<) ph~n marketing, Tai chinh, Nhan sv, Ky thu~t - San xua'"t v.v ... , th€ hi<$n qua cac nhi<$m V\1 kinh doanh, cac ml;lC tieu dai h~n va ng~n h~n, cac chie'n lu'(/C va chinh sach kinh doanh, thi ph~n, v.v ... - Van h6a t6 chuc trong doanh nghi<$p c~nh tranh. Khi nha quan tri doanh nghi<$p phan tich cac d~c di€m co ban tren cua tung d6i thu c~nh tranh va so sanh voi doanh nghi<$p mlnh se phat hi<$n cac di€m m~nh, di€m ye'u cua m8i d6i thu tung thoi do~n. (3) Cac nha cung ca'"p : Doanh nghi<$p ho~t d<)ng c~n cac ye'u t6 d~u vao do cac nha cung ca'"p ban. M8i thoi ky, l<;ii the' mua ban thu<)c v€ ai can cu vao s6lu'<;ing ngu'oi tham gia mua ban tren thi tru'ong nay, n6i each khac la can cu vao quan h<$ cung c~u cac ye'u t6 d~u vao tren thi tru'ong. Cac nha cung ca'"p chu ye'u : - Nha cung ca'"p may m6c thie't bi. - Nha cung ca'"p nguyen phl;lli<$u, dich V\1. - Nha cung ca'"p ti€n v6n. - Nha cung ca'"p sue lao d<)ng. - Nha cung ca'"p thong tin. Ngoai ye'u t6 s6lu'<;ing doanh nghi<$p tham gia mua ban, tliy theo· ye'u t6 d~u vao C\1 th€. nha quan tri nghien cuu cac d~c di€m lien quan khac. VI dl;l : Mua may m6c thie't bi c~n xem xet cha'"t lu'<;ing, the' h<$ cong ngh~, gia ca, di€u ki<$n cung ca'"p v.v ... Thu th~p thong tin v€ ye'u t6 d~u vao C\1 th€ la co sa d€ nha quan tri Iva ch9n ngu6n cung ca'"p phli h<;ip, h~n ch€ rui ro trong d~u tu', nha'"t la mua s~m may m6c thie't bi, nguyen v~t li~u ... 12 lu'Qc. Til cac ml,lC tieu tang tru'ong, nha qm'ln tri cac ca'p se xac dinh ml,lC tieu dai h~n, ng~n h~n cho toan b() t6 chile, cfing nhu' cac b() ph~n chile nang ( theo chu ky quye"t dinh qm'ln tri ). Yeu c~u cua vi~c xac dinh ml,lC tieu la : Cl,l th~, c6 kha nang do luang, c6 tinh kha thi, linh ho~t, th6ng nha't, hQp ly. Li~t ke cac ti~n d~ : Ti€n d€ la cac dl,l' bao Cl,l th~ v€ moi tru'ong ben ngoai, cac chinh sach co ban c6 th~ ap dl,lng, cac ke" ho~ch dang thl,l'c hi~n cua t6 chile. Cac ti€n d€ du'Qc li~t ke a day la cac ye"u t6, cac di€u ki~n c~n thie"t va c6 th~ ph6i hQp vdi nhau trong cac ke" ho~chho~t d()ng. Trong vi~c xac djnh cac ti€n d€, dl,l' bao d6ng vai tro quan trQng, ching h~n, dl,l' bao thj tru'ong ml,lC tieu, lo~i va s6lu'Qng san phffm se ban du'QC, muc gia, ky thu~t san XUfft, chi phi nghien CUu va san XUfft, chinh sach va cac muc thue" phai n(}p, cac ngu6n cung ling v6n. Yeu c~u cua cac ti€n d€ la tinh th6ng nhfft til tren xu6ng. Nha quan tri cffp cao se ph6 bie"n cac ti€n d€ cho ngu'oi du'di quy€n m()t cac r5 rang d~ hQ hi~u va tri~n khai xay dl,l'ng cac ke" ho~ch c6 lien quan. B~ h~ th6ng ti€n d€ c6 d() tin c~y cao, b() ph~n quan tri thong tin moi tru'ong kinh doanh cua t6 chile c~n xay dl,l'ng va quan ly m~ng htdi thong tin c6 hi~u qua. Thie't l~p va danh gia cac phu'dng an chie'n lu'Q'c: Can cu vao cac ti€n d€ da du'QC xac djnh, cac nha quan tri se thl,l'c hi~n vi~c phac thao cac phliong an chiSn lliQC CO nhi€u tri~n VQng kha thi. Cac lo~i phu'dng an chie'n lu'Q'c c6 th~ ltfa chqn nhu' : + Chie'n lu'Q'c tang trtidng t~p trung : Bay la nh6m chie"n luQc chu d~o d~t trQng tam vao vi~c cai tie"n san phffm hi~n t~i d~ ban tren thi truong hi~n t~i ho~c thi tru'ong mdi. Nha quan tri chie"n lu'Qc cac doanh nghi~p quye"t djnh ChQn chie"n lu'Qc nay khi hQ mu6n tie"p t1,1c theo du6i nganh kinh doanh chu ll,l'c hi~n t~i, cac di€u ki~n thu()c moi tn.tong cho phep thl;t'c hi~n nhu' : cac nha thie't ke" san phffm c6 kha nang cai tie'n ho~c thie"t ke" san phffm mdi, t6c d() tang tru'ong, nhu C~U san phffm tiSp tl,lC gia tang. Ba phu'ong an chie'n lu'QC tang tru'ong t~p trung la : Chie'n ltiQ'c tham nh~p thi tru'O'ng : la giai phap tang tru'ong doanh s6, lQi nhu~n cho doanh nghi~p b~ng each ban san phffm hi~n dang san xua't tren chinh thi tru'ong hi~n t~i thong qua n6ll,l'c marketing ( di€u chinh gia ca, mo r()ng m~ng lu'di ban hang, tang cu'ang quang cao, khuye'n mai, truy€n thong, chao hang ) Chie'n lu'Q'c phat tri~n thi tru'O'ng : la giai phap tang tru'ong doanh s6, lQi nhu~n cho doanh nghi~p b~ng each ban san phffm hi~n dang san xua't tren thi tru'ong mdi. Thi tru'ang mdi c6 th~ la : khu vl,l'c dja ly mdi, d6i tu'Qng khach hang m1,1c tieu mdi, cong dl,lng mdi cua san phffm. Chie'n ltiQ'c phat tri~n san ph~m : la giai phap tang trttong doanh s6, lQi nhu~n cho doanh nghi~p b~ng each phat tri~n cac lo~i san phfim mdi d~ ban tren thi tru'ong hi~n 15 Ban than m6i doanh nghi~p mu6n chQn nha cung c!p dang tin c~y thl phai xay dlfng uy tin th~t cua mlnh trong thu'ong tru'ong thong qua cac phu'ong an dftu tu' c6 hi~u qua, chinh sach dai ng9 thoa dang, gia tri van h6a cua t6 chuc cao v.v ... (4) Cac t6 chuc hii'u quan: Doanh nghi~p ho<;lt d9ng c6 quan h~ vOl cac t6 chuc huu quan. Cac t6 chuc nay c6 th€ t(;!O thu~n l<;Ji, gay sue ep, can trd ho(;lt d9ng cua doanh nghi~p V.V ... Nha quan lri hi€u cac yeu cftu mong mu6n cua t6 chuc nay d€ c6 ke' ho(;lch ho(;lt d9ng thich uhg. n~m b~t du'<;Jc thu~n l<;Ji va h<;ln che' thi~t h<;li cho doanh nghi~p. Tinh hlnh n()i b() doanh nghi~p: Nha quan tri thuong xuyen thu th~p thong tin n9i b9 doanh nghi~p d€ phat hi~n cac thu~n l<;Ji, cac kh6 khan d cac bQ ph~n. cac khau cong vi~c, d6ng thai c6 co sd so sanh vdi cac d6i thu C(;lnh tranh trong nganh tren tung khu vlfc thi tru'ong. "Bie't mlnh. bie't ngu'oi ; tram tr~n, tram th~ng". Cac ye'u t6 trong n9i b9 doanh nghi~p cftn c6 thong tin thu'ong xuyen ho~c dinh ky nhu' (1 ) Cac ngu6n ll}'c : Bay la nh6m ye'u t6 co ban cftn xem xet danh gia dftu tien, ffi\lC tieu cua doanh nghi~p c6 d<;!t du'<;Jc hay khong phftn IOn ph\1 thUQC vao nh6m ye'u t6 nay. Cau n6i truy€n mi~ng "Ll;t'c ba't tong tam" chinh la n6i len vai tro cua cac ye'u t6 ngu6n llfc. Nguolz nhiin ll}'c : Bao g6m llfc lu'<;Jng nha quan tri cac cffp va nhan vien thua hanh C1 t!t ca cac bQ ph~n. B6i vdi nha quan tri, cac tieu chu~n v€ d<;!O due ngh€ nghi~p. ky nang chuyen mon, ky nang quan h~ vdi con ngu'oi, ky nang tu' duy, v.v ... cftn du'<;Jc danh gia ch~t che trong tung ky d6 c6 ke' ho(;lch quan ly phu h<;Jp. nhfft la nha quan tri c!p cao. B6i vdi nhan vien thua hanh ( trlfc tie'p va gian tie'p san xufft), cac tieu chu~n v€ d<;!o due ngh€ nghi~p va trlnh d9 chuyen mon tay ngh€ cftn ki€m tra phan tich, danh gia qua cac ky thi nh~m hO<;lCh dinh cac ke' hO<;!Ch huffn luy~n. nang cao chfft lu'<;Jng theo thoi gian. Con ngu'oi la ye'u t6 cl;t'c ky quan trQng, con ngu'oi quye't dinh thanh cong hay thfft b<;li trong mQi ho(;lt d9ng. Ki€m tra, phan tich, danh gia con ngu'oi thu'ong xuyen nh~m nang cao gia tri van h6a ca nban se t<;!O l<;Ji the' Cqnh tranh cho doanh nghi~p. Ngudn von : VO"n hoqt d9ng cua doanh nghi~p g6m v6n b~ng ti€n va v6n b~ng hi~n v~t. Co c!u ngu6n v6n g6m : v6n tlf c6 va v6n vay, ty 1~ trong co c!u, muc dQ huy d9ng su d\lng cac lo(;li v6n ( v6n c6 dinh, v6n lu'u d9ng) v.v ... th6 hi~n tinh chu d9ng, tinh hi~u qua rna doanh nghi~p d<;!t du'<;Jc se danh gia di6m m(;lnh, di6m ye'u v€ ngu6n v6n kinh doanh. Ngudn thong tin : thong tin moi truong rna doanh nghi~p thu th~p du<;Jc dudi nhi€u hlnh thuc khac nhau du'<;Jc su dl.lng lam co sd ra quye't dinh, quan ly moi tru'ong kinh doanh du'<;Jc xem nhu' mQt ngu6n ll;t'c quan trQng trong b6i canh hi~n nay. Ne'u thong tin thu th~p thu'ong xuyen, dfty du, phu h<;Jp nhu cftu quan ly cua cac b9 ph~n chuyen mon va su d\lng c6 hi~u qua se lam cho doanh nghi~p c6 l<;Ji the' trong kinh doanh. 13 ( 2 ) Trie't ly kinh doanh, n()i dung nhi~m V\)., h~ tho'ng cac ffi\).C tit~u, cac ke' ho~ch chie'n lliQ'c, cac chfnh sach va cac chlidng trinh hanh d()ng cua t6 chuc trong tung thoi ky: Nha qmln tri cac ca'p ci1a t6 chuc phan tich nhil'ng n()i dung nay d6 danh gia hi~u qua ho;;tt d()ng cua cac.b() ph~n chuyen mon, ddng thoi xac dinh di~m m;;tnh, di~m y6"u cua t6 chuc so voi cac d6i thu c;;tnh thanh, thlfc hi~n vi~c di~u chinh, b6 sung phu h<;ip VOi moi trtl'ong luon thay d6i .theo khu V\l'C thi tnl'ong. ( 3 ) Cd ca'u t6 chuc : Trong tung ky' co ca'u t6 chuc duqc hlnh thanh thich ung voi nhi~m V\1 va cac ke' ho;;tch chi6"n luqc ; khi nhi~m V\1 va ke' ho;;tch thay d6i thl co ca'u t6 chuc c~n du<;5c danh gia, xem xet d~ thie't k6"l;;ti nh~m luon duy trl co ca'u t6 chuc hil'u hi~u ( d~c bi~t, cd ca'u t6 chuc cua nhi~\llo;;ti hlnh t6 chuc cua Vi~t Nam du<;ic hlnh thanh theo cac ly thuye't quan tri c6 di~n C~n duc ky thu~t, huy d()ng va sil' d\mg v6n ... ) • Thai d() trong cac m6i quan h~ d6i n()i va d6i ngo;;ti. • Cac mong mu6n va cac m6i quan tam khac cua t6 chuc trong qua trlnh ho;;tt d()ng. Thie't l{ip cac ffi\).C tieu: M\lc tieu Ia k6"t qua rna t6 chuc ho~c doanh nghi~p mong mu6n d;;tt du<;5c trong ky h;;tn nga:n ho~c dai h;;tn. Trong vi~c ho;;tch dinh chien lu<;ic, cac nha quan tri c~n chu tr<;>ng cac ffi\lC tieu tang trudng ( nhanh, 6n dinh ho~c suy giam ) vi n6 ga:n li~n voi nhil'ng giai phap chie'n 14 t~i. San phffm moi c6 th~ la : cai tie'n san phffm hi~n dang san xua"t, mo phong san phffm tu cac ngu6n ben ngoai, san xua"t san phffm moi hoan toan ( b(> ph~n R&D thie't ke', mua ban quy~n ) ... Chie'n hiQ'c tang trliO'ng, h()i nh~p : day Ia nh6m chie'n lu<}c thich hi nh~p v~ phia truoc c~n du<}c thl;l'c hi~n khi nganh tieu thl;l san phffm hi~n dang san xu!t cua doanh nghi~p. H9i nh~p v~ phia truoc c~n du<}c thl;l'c hi~n khi nganh tieu th1;1 san phffm dang c6 t6c d9 tang trudng nhanh, c6 kha nang tieu th1;1 du<}c nhi~u lng ho~c nganh khac. Doanh nghi~p chi nen chQn chie'n lu<;Jc nay khi : thi truong san phffm hi~n t~i dang d giai do~n bao hoa, chu ky doi s6ng san phffm dang d giai do~n bao hoa, chu ky doi s6ng san phffm d giai do~n chin mui ho~c suy thoai, doanh nghi~p dlt v6n kinh doanh, tang kha nang xam nh~p thi truong qu6c t€, nhanh chong n~m b~t cong ngh~ moi v.v ... Cac phltdng an chie'n lltQC tang trltdng da d~ng h6a can ban : 1'\ ' ? 16
- Xem thêm -