Tài liệu Các dạng toán lớp 5

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1034 |
  • Lượt tải: 0
tranvanhung

Tham gia: 20/02/2016

Mô tả:

To¸n 5 - T×m X trong d·y tÝnh Bµi 1: T×m X: 1 2 a.( X- )x 5 7 1   3 4 2 4 7 7 + 3 ) x 4 5  6 b. 4,25 x ( X + 41,53) – 125 = 53,5 6 15 Bµi 2: a.( X b. 8  X Bµi 3 :T×m X : (X + 1) + (X + 4) + (X +7) +(X + 10) + . . . + (X + 28) = 155 Bµi 4: T×m X : a. 53,2 : ( X – 3,5) + 45,8 = 99 b. 71 + 65 x 4 = X  140 X To¸n 5 - Mét sè bµi to¸n vÒ tÝnh nhanh + 260 Bµi 1: TÝnh nhanh : 2 3 6 1 2 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1     1967       b. 5 7 3 4 2 4 8 16 32 64 128 4 4 4 4 4 4 hîp lý: a. 2 x 4  4 x6  6 x8  8 x10  ...  16 x18  18x 20 a. 6 7 + 7 5 + 8 9 + 9 4 + Bµi 2: TÝnh b»ng c¸ch 1 1 1 1 b. 6  12  20  ...  90 1995 x1994  1 1993x1995  1994 1 1 3 (1 + 1 4 + 1 2 + 1 4 Bµi 3: TÝnh nhanh: a. Bµi 4: TÝnh nhanh: Bµi 5: TÝnh nhanh : 20,2 x5,1  30,3 x3,4  14,58 b. +2+ 2 2 2 2    3 15 35 63 1 1 3 24+22+2 4 3 + …+ 4 4 ) : 23 5,22 x3134  10,44 x 275  20,88 x1,079 a. 14,58 x 460  7,29 x540 x 2 b. 9,4  19,4  29,4  ...  199,4 Bµi 6: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau b»ng c¸ch nhanh nhÊt: a. 2,4 x1994 x 2  1,6 x3996 x3  1,2 x 4010 x 4 3  7  11  15  ...  95  99  275 b. 8,1 : 0,6 x1875  1,5 x 625 x9 105  205  795  895 Bµi 7: TÝnh nhanh: a.17,75 + 16,25 + 14,75 + 13,25 + … + 4,25 + 2,75 + 1,25 26 x 49  23 b.( 2,0 + 2,1 + 2,2 + …+ 7,7 + 7,8 + 7,9 + 8,0) : ( 25 x 49  26 ) Bµi 8: TÝnh b»ng c¸ch hîp lý: a. 18, 75 + 17, 25 + 15,75 + 14,25 + 5,25 + 3,75 + 2,25 b. (23,4  19,5) x7  (23,4  19,5) x3  11 0,55 x 2 x30  5 x11  2,75 x8 Bµi 9: TÝnh nhanh: 0,24 x 450  0,8 x15x3  3x3x8 a. 0,36 x 0,50  0,18 x726 x 2  3x324 x 0,12 65  60  55  50  45  40  35  30  25  20  5 1  3  5  7  9  ...  27  29  31  152 13 Bµi 10: TÝnh nhanh :a.1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 + 5,5 + 6,5 + 7,5 + 8,5 b. 50 b. + 9 % + 41% + 24% Bµi 11: TÝnh nhanh: a. 44,8 - 43,1 + 41,4 - 39,7 + …+ 14,2 + 12,5 44,9 Bµi 12: TÝnh nhanh: b.97,8 - 95,5 + 93,2 + 90,9 + …. + 47,2 - 1 1 1 1 : 0,5  : 0,25  : 0,125  : 0,1 2 4 8 10 To¸n 5 - CÁC BÀI TOÁN d¹ng trung b×nh céng 1 Bài 1: Cho hai số có trung bình cộng là 25. Số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai. Tìm hai số đó. Bài 2: Trung bình cộng tuổi của bố và mẹ là 41 tuổi và trung bình cộng tuổi của bố, mẹ và con là 30 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi? Bài 3: Cho trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 25. Tìm 5 số đó. Bài 4: Trung bình cộng của 2 số là 56, số lớn hơn số bé 4 đơn vị. Tìm 2 số đó. Bài 5: Một cô giáo đang bồi dưỡng 5 học sinh giỏi toán. Trung bình cộng tuổi 5 hoc sinh đó là 11. Nếu tính tuổi của cô giáo thì tuổi trung bình cộng tất cả là 14 tuổi. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi. Bài 6: Cho 3 số. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 355, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 597, tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 482. a) Tìm trung bình cộng của 3 số b) Tìm mỗi số đã cho. Bài 7: Hiện nay trung bình cộng số tuổi của 2 bố con là 25 tuổi. Tuổi bố hơn tuổi con là 28 tuổi. a) Tìm số tuổi của bố và của con hiện nay b) Sau mấy năm nữa thì tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Bài 8: Trung bình cộng tuổi Cường, Bình, An và Huy là 23 tuổi. Trung bình cộng tuổi của Cường, Bình và Huy là 28 tuổi. Tìm tuổi của mỗi bạn. Biết rằng tuổi An gấp đôi tuổi Huy, tuổi Huy bằng 1/6 tuổi Bình. Bài 10: Gia đình tôi gồm 4 người: bố, mẹ, tôi và em tôi. Tuổi trung bình cộng của cả nhà là 24 tuổi. Nếu không tính tuổi của bố thì tuổi trung bình của gia đình tôi là 17 tuổi. a) Hỏi bố bao nhiêu tuổi? b) Mẹ kém bố 3 tuổi, tuổi tôi gấp đôi tuổi em tôi. Hỏi tuổi của em tôi. Bài 11: Bình có 8 viên bi, Dũng có 5 viên bi, Hà có số bi kém trung bình cộng số bi của 3 bạn là 1 viên bi. Hỏi Hà có bao nhiêu viên bi? Bài 12: Lớp 4A có 36 học sinh, lớp 4B có 45 học sinh. Lớp 4C có 40 học sinh. Số học sinh lớp 4D nhiều hơn trung bình cộng của 4 lớp 5 học sinh. Hỏi lớp 4D có bao nhiêu học sinh? Bài 13: Có 4 bạn chơi bi, An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi. Hùng có số bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình và thêm 6 viên bi. Dũng có số bi bằng trung bình cộng số bi của 4 bạn. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi? To¸n 5 - T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu Bài 1: Tổng hai số bằng 1048. Biết số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 360 đơn vị. Tìm hai số đó. Bài 2 : Trung bình cộng của năm số lẻ liên tiếp là 61. Tìm 5 số đó ? Bài 3 Hai tấm vải dài 124m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? Biết rằng tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 18m. Bài 4: Tổng của hai số là 742. Tìm hai số đó. Biết rằng nếu thêm vào số thứ nhất 142 đơn vị và bớt số thứ nhất đi 78 đơn vị thì hai số bằng nhau. 2 Bài 5: Mẹ mang ra chợ bán 412 quả vừa cam vừa táo. Tìm số quả mỗi loại biết rằng nếu thêm vào số cam 126 quả và bớt số táo đi 60 quả thì số quả cam bằng số quả táo. Bài 6: Hình chữ nhật có chu vi 216m. Nếu giảm chiều rộng 5m và giảm chiều dài 21m thì được hình vuông. Tính diện tích hình vuông đó. Bài 7: Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 115m. Nếu tăng chiều rộng thêm 13m và giảm chiều dài đi 26m thì mảnh đất trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật. Bài 8 : Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong 2 thùng. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 50 lít chuyển sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ hơn thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít nước mắm ? Bài 9: Tổng của ba số là 1978 số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 58. Nếu bớt ở số thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. tìm ba số đó. ( Số thứ 1: 1018; Số thứ 2: 498 ; số thứ 3: 462) To¸n 5 - T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ Bài 1: Hai số có tổng bằng 700. Tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất gấp số thứ hai 4 lần. Bài 2: An và Bình có 42 viên bi. Tìm số bi của mỗi bạn. Biết rằng số bi của An gấp 2 lần số bi của Bình. Bài 3: Hai tấm vải dài 125m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? Biết tấm vải thứ nhất bằng 2 3 tấm vải thứ hai. Bài 4: Tuổi của Đức hiện nay bằng 2 5 tuổi của Hùng. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi? Biết rằng 3 năm sau tổng số tuổi hai bạn là 27 tuổi. Bài 5: Hiện nay tuổi của An bằng 2 3 tuổi của Bình. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ? Biết rằng 4 năm trước tổng số tuổi hai bạn là 22 tuổi. Bài 6: Hình chữ nhật có chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu. 2 Bài 7: Tổng ba số là 2089. Tìm ba số đó. Biết số thứ nhất bằng 3 số thứ hai và số thứ hai kém số thứ ba 145 đơn vị. Bài 8: Tổng hai số là 312. Tìm ba số đó. Biết rằng nếu thêm số thứ nhất 43 đơn vị và bớt số thứ hai 19 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2 5 số thứ hai. To¸n 5 - trång c©y Bài 1: Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12 mét thành những đoạn, mỗi đoạn dài 8 dm. Một lần cưa hết 5 phút. Hỏi cưa xong cây gỗ mất bao nhiêu thời gian? (70 phút) Bài 2 : Một cuộn dây thép gai dài 53 m. Người ta định chặt để làm đinh. Mỗi đinh dài 6 cm. Hỏi phải chặt bao nhiêu lần ? (883 lÇn thừa 1 đoạn 2 cm) 3 Bài 3 : Lớp em có một khung ảnh Bác Hồ dài 80 cm rộng 60 cm. Nhân ngày 19/5 chúng em cài hoa xung quanh ảnh Bác. Cách 10 cm cài một hoa. Hỏi cần bao nhiêu bông hoa? ( 28 b«ng hoa) Bài 4: Người ta đóng cọc rào một khu vườn hình vuông cạnh 25 mét, cách 1m đóng 1 cọc rồi đan nứa rào xung quanh. Biết rào 1 m mất 3 cây nứa, mọt cây nứa giá 500 đồng và giá một cọc rào là 600 đồng. Tính số tiền mua cọc và mua nứa.. ( 210000 đồng) Bài 5: Một cái nhà có 4 cái cửa sổ. Mỗi cửa sổ rộng 12 dm các cửa đều có song cách đều 10 cm. Hỏi nhà có bao nhiêu song cửa sổ? ( 44 song) Bài 6 : Đường từ UBND đến trạm xá dài 650 mét. Hai bên đường đều có cây (Ngay trước cổng UBND và trạm xá bên này và bên kia đường đều có cây) các cây trồng cách nhau 5 mét. Hỏi đoạn đường có tất cả bao nhiêu cây? (262 cây) To¸n 5- T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ Bài 1: Hiệu hai số bằng 702. Tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất bằng 4 7 số thứ hai . Bài 2: An có nhiều hơn Bình 12 quyển vở. Tìm số vở của mỗi bạn. Biết rằng số vở của An gấp 4 lần số vở của Bình. Bài 3: Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Biết rằng 3 năm sau tuổi của con bằng 3 7 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi Bài 4: Hiện nay bố hơn con 24 tuổi. Biết rằng 3 năm trước tuổi của bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi? 2 Bài 5: Số thứ nhất bằng 5 số thứ hai. Tìm hai số đó? Biết rằng nếu viết thêm vào số thứ nhất 120 đơn vị và bớt số thứ hai đi 243 đơn vị thì hai số bằng nhau. Bài 8: Năm học này số học sinh khối Năm nhiều hơn số học sinh khối Bốn là 100 học 1 1 sinh. Biết 5 số học sinh khối Bốn bằng 9 số học sinh khối Năm. Tìm số học sinh mỗi khối. 3 Bài 1 : Hiệu của hai số là 85 .Tỷ số của hai số đó là 8 . Tìm hai số đó? ( Số bé : 51 ; Số lớn : 136) Bài 2 : Hiện nay mẹ 30 tuổi, con gái 5 tuổi, con trai 3 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp rưỡi tổng số tuổi của hai con? ( 9 năm) 4 Bài 3: Hiện nay anh 11 tuổi, em 5 tuổi. Tính tuổi mỗi người khi anh gấp 3 lần tuổi em? (Tuổi em : 3 tuổi; tuổi anh : 9 tuổi) Bài 4: Hà , Phương và Hiếu tham gia trồng cây. Hà và Phương trồng được 46 cây. Phương và Hiếu trồng được 35 cây. Hiếu và Hà trồng được 39 cây. Hái mỗi bạn trồng được bao nhiêu cây? (Hiếu: 14 cây ; Hà : 25 cây ; Phương :21 cây) Bài 5 : Hiệu hai số bằng 4 lần số bé. Tìm hai số khi biết tổng của chúng bằng 360. ( Số bé : 60 ; Số lớn : 300) Bài 6: Tổ An và tổ Bình mua một số vở. Biết số vở của tổ An ít hơn số vở của tổ Bình là 30 quyển và 1/3 số vở của tổ Bình bằng 1/2 số vở của tổ An. Tìm số vở của tổ Bình và tổ An đã mua. ( Bình : 90 ; An : 60) Bài 8 : Một cöa hàng có số nước mắm đựng đầy vào thùng. Mỗi thùng chứa 20 lít nếu đổ số nước mắm đó vào các can, mỗi can 5 lít. thì số can 5 lít phải nhiều hơn số thùng 20 lít là 30 cái. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm. (200 lít) Bài 9: Hiệu hai số bằng 705. Tổng hai số gấp 5 lần số bé. Tìm hai số đó . (sb : 235 ; sl: 940) Bài 10 : Hiệu hai số bằng 303. Biết một nửa số thứ hai gấp đôi số thứ nhất. Tìm hai số đó. ( St1: 101 ; St2: 404) Bài 11 : Hiệu hai số là 57 nếu gạch bỏ chữ số 3 ở cuối số bị trừ ta sẽ được số trừ. Tìm hai số đó. (ST : 6 ; SBT : 63) To¸n 5 - c¸c bµi to¸n vÒ ®¹i lîng tØ lÖ Bài 1: 12 công nhân trong một ngày dệt được 120 tá áo. Hỏi với mức làm như vậy, muốn dệt 180 tá áo như thế trong một ngày cần bao nhiêu công nhân? Bài 2: Một công nhân đóng gói 19 sản phẩm hết 25 phút. Hỏi trong một ca làm việc (8giờ) người đó đóng gói được tất cả bao nhiêu sản phẩm? Bài 3: Tổ thợ mộc 3 người trong 5 ngày đóng được 75 bộ bàn ghế. Hỏi với mức ấy, tổ thợ mộc có 5 người trong 7 ngày đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế? Bài 4: Một gia đình có 3 người thì ăn hết 15kg gạo trong 12 ngày. Hỏi với mức ăn như thế, cũng 15kg gạo đó đủ cho 9 người ăn trong mấy ngày? Bài 5: 5 bạn trong 2 ngày gấp được 400 con hạc. Với mức làm như thế, lớp em có 30 bạn, muốn trang trí tấm rèm cần 2400 con hạc thì cả lớp phải mất bao lâu mới hoàn thành? 5 Bài 6: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu? ( 450 người) Bài 7: Một công trường chuẩn bị gạo cho 60 công nhân ăn trong 30 ngày. Nhưng số người lại tăng lên 90 người. Hỏi số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn mỗi người là như nhau). ( 20 ngày) Bài 8: Một đơn vị thanh niên xung phong chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị ăn trong 30 ngày. Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đóđơn vị sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày. Biết lúc đầu đơn vị có 90 người. ( 18 ngày) Bài 9: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo cho 50 người ăn trong 10 ngày. 3 ngày sau được tăng thêm 20 người. Hỏi đơn vị cần chuẩn bị thêm bao nhiêu suất gạo nữa để cả đơn vị ăn đủ trong những ngày sau đó? (số gạo mỗi người ăn trong một ngày là một suất gạo) ( 140 suất). To¸n 5 - c¸c bµi to¸n vÒ ®¹i lîng tØ lÖ Bài 1: 12 công nhân trong một ngày dệt được 120 tá áo. Hỏi với mức làm như vậy, muốn dệt 180 tá áo như thế trong một ngày cần bao nhiêu công nhân? Bài 2: Một công nhân đóng gói 19 sản phẩm hết 25 phút. Hỏi trong một ca làm việc (8giờ) người đó đóng gói được tất cả bao nhiêu sản phẩm? Bài 3: Tổ thợ mộc 3 người trong 5 ngày đóng được 75 bộ bàn ghế. Hỏi với mức ấy, tổ thợ mộc có 5 người trong 7 ngày đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế? Bài 4: Một gia đình có 3 người thì ăn hết 15kg gạo trong 12 ngày. Hỏi với mức ăn như thế, cũng 15kg gạo đó đủ cho 9 người ăn trong mấy ngày? Bài 5: 5 bạn trong 2 ngày gấp được 400 con hạc. Với mức làm như thế, lớp em có 30 bạn, muốn trang trí tấm rèm cần 2400 con hạc thì cả lớp phải mất bao lâu mới hoàn thành? Bài 6: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu? ( 450 (người) Bài 7: Một công trường chuẩn bị gạo cho 60 công nhân ăn trong 30 ngày. Nhưng số người lại tăng lên 90 người. Hỏi số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn mỗi người là như nhau). ( 20 ngày) Bài 8: Một đơn vị thanh niên xung phong chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị ăn trong 30 ngày. Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đóđơn vị sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày. Biết lúc đầu đơn vị có 90 người. ( 18 ngày) Bài 9: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo cho 50 người ăn trong 10 ngày. 3 ngày sau được tăng thêm 20 người. Hỏi đơn vị cần chuẩn bị thêm bao nhiêu suất gạo nữa để cả đơn vị ăn đủ trong những ngày sau đó? (số gạo mỗi người ăn trong một ngày là một suất gạo) ( 140 suất). To¸n 5 – Do s¬ suÊt tÝnh nhÇm Bµi 1 : Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 1983, do s¬ suÊt 1 häc sinh ®· ®Æt c¸c tÝch riªng th¼ng cét víi nhau trong phÐp céng nªn nhËn ®îc kÕt qu¶ b»ng 41664. TÝnh tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã. 6 Bµi 2 : Khi thùc hiÖn mét phÐp nh©n cã thõa sè thø hai lµ 1993 , cã häc sinh s¬ ý ®· viÕt c¸c tÝch riªng th¼ng cét nh ®èi víi phÐp céng . Do ®ã ®· ®îc tÝch sai lµ 43868 . Hái tÝch ®óng lµ bao nhiªu ? Bµi 3 : Khi nh©n mét sè víi 245, mét HS ®· ®Æt c¸c tÝch riªng th¼ng cét nh trong phÐp céng nªn t×m ra kÕt qu¶ lµ 4257. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã . Bµi 4 : B¹n Hoa nh©n mét sè víi 2007 nhng ®·ng trÝ quªn viÕt 2 ch÷ sè 0 cña sè 2007 nªn kÕt qu¶ bÞ gi¶m ®i 3969900 ®¬n vÞ .Hái Hoa ®· ®Þnh nh©n sè nµo víi 2007 ? Bµi 5 : Khi nh©n 254 víi sè cã 2 ch÷ sè gièng nhau, mét b¹n ®· s¬ ý ®Æt tÝch riªng th¼ng cét nh phÐp céng nªn t×m ra kÕt qu¶ so víi tÝch ®óng gi¶m ®i 16002 ®¬n vÞ. T×m tÝch ®óng. To¸n 5 – TÝnh lÞch Bµi 1 : NÕu trong mét th¸ng nµo ®ã cã ba ngµy thø hai ®Òu lµ c¸c ngµy ch½n th× nµy 26 cña th¸ng ®ã sÏ lµ ngµy thø mÊy ? Bµi 2 : Trong một tháng nào đó có ngày đầu tháng và ngày cuối tháng đều là ngày chủ nhật. Vậy, tháng đó là th¸ng nµo ? Bµi 3 : NÕu trong mét th¸ng nµo ®ã mµ cã 3 ngµy thø 7 ®Òu lµ c¸c ngµy ch½n th× ngµy 25 cña th¸ng ®ã sÏ lµ thø mÊy? Bµi 4 : NÕu ®Õm c¸c ch÷ sè ghi tÊt c¶ c¸c ngµy trong n¨m 2008 trªn tê lÞch treo têng th× sÏ ®îc kÕt qu¶ lµ bao nhiªu? Bµi 5 : Ngµy 26/3/2008 lµ thø t. Hái ngµy 26/3/2007 lµ thø mÊy? Bµi 6 : Ngµy 20/10/2008 lµ thø hai. Hái ngµy 20/10/2009 lµ thø mÊy? Bµi 7 : Ngµy 7/7 / 2007 lµ thø b¶y . Hái ngµy 8/8/2008 lµ thø mÊy trong tuÇn. Bµi 8 : Mét ®ång hå mçi ngµy ch¹y chËm 4 phót.Ngêi ta chØnh l¹i ®ång hå theo th«ng b¸o cña ®µi tiÕng nãi VN lóc 6 giê s¸ng ngµy thø 3. Hái ngµy thø t tuÇn sau khi ®µi tiÕng nãi VN th«ng b¸o 12 giê tra th× ®ång hå ®ã chØ mÊy giê? To¸n 5- C¸c bµi to¸n vÒ d·y sè c¸ch ®Òu Bài 1: Từ số 1002 đến số 2001 có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp ? Bài 2: Từ số 2 đến số 2002 có bao nhiêu số chẵn liên tiếp ? Bài 3: Trên một đoạn đường dài 1km 260 m, trung bình cứ 20 m lại có một cụm đèn chiếu sáng, mỗi cụm đèn giá 135 000 đồng. Hãy tính số tiền mua các cụm đèn đó, biết rằng ở hai đầu đường đều có cụm đèn ? Bài 4: Tính tổng các số chẵn liên tiếp từ 2 đến 2000. Bài 5: Người ta viết dãy 20 số lẻ liên tiếp bắt đầu từ 1. Hỏi số hạng thứ 20 của dãy là số nào ? Bài 6: Cho 8 số tự nhiên ở giữa 13 và 40. Hãy viết 10 số đó, biết rằng hiệu của số liền sau và số liền trước là một số không đổi . Bài 7: Người ta dùng các số tự nhiên để đánh số trang một quyển sách, bắt đầu từ trang 1. Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số trang một quyển sách dày 300 trang . To¸n 5 - ViÕt thªm 1hay nhiÒu ch÷ sè vµo bªn ph¶i, bªn tr¸i hoÆc xen gi÷a mét sè tù nhiªn. 7 Bµi 1: T×m mét sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè,biÕt r»ng nÕu viÕt thªm ch÷ sè 9 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ® îc mét sè lín gÊp 13 lÇn sè ®·cho . Bµi 2 : T×m 1 sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm sè 21 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®îc 1 sè lín gÊp 31 lÇn sè ph¶i t×m. Bµi 3 : T×m 1 sè cã 3 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 9 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®îc sè lín gÊp 26 lÇn sè ph¶i t×m. Bµi 4 : T×m mét sè cã 3 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 5 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× nã t¨ng thªm 1 112 ®¬n vÞ . Bµi 5 : T×m 1sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 5 vµo bªn ph¶i sè ®ã ta ®îc sè lín h¬n sè ph¶i t×m 230 ®¬n vÞ. Bµi 6: T×m mét sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng nÕu viÕt ch÷ sè 0 xen gi÷a ch÷ sè hµng chôc vµ hµng ®¬n vÞ cña sè ®ã ta ®îc sè lín gÊp 10 lÇn sè ®· cho, nÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn tr¸i sè võa nhËn dîc th× sè ®ã l¹i t¨ng lªn 3 lÇn. To¸n 5 - ViÕt thªm 1hay nhiÒu ch÷ sè vµo bªn ph¶i, bªn tr¸i hoÆc xen gi÷a mét sè tù nhiªn. Bµi 1: T×m mét sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè,biÕt r»ng nÕu viÕt thªm ch÷ sè 9 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ® îc mét sè lín gÊp 13 lÇn sè ®· cho . Bµi 2 : T×m 1 sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm sè 21 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®îc 1 sè lín gÊp 31 lÇn sè ph¶i t×m. Bµi 3 : T×m 1 sè cã 3 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 9 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®îc sè lín gÊp 26 lÇn sè ph¶i t×m. Bµi 4 : T×m mét sè cã 3 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 5 vµo bªn ph¶i sè ®ã th× nã t¨ng thªm 1 112 ®¬n vÞ . Bµi 5 : T×m 1sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 5 vµo bªn ph¶i sè ®ã ta ®îc sè lín h¬n sè ph¶i t×m 230 ®¬n vÞ. Bµi 6: T×m mét sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng nÕu viÕt ch÷ sè 0 xen gi÷a ch÷ sè hµng chôc vµ hµng ®¬n vÞ cña sè ®ã ta ®îc sè lín gÊp 10 lÇn sè ®· cho, nÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn tr¸i sè võa nhËn dîc th× sè ®ã l¹i t¨ng lªn 3 lÇn. To¸n 5 - C¸c Bµi to¸n vÒ c«ng viÖc chung Bài 1: Cã hai ngêi cïng lµm mét c«ng viÖc. Ngêi thø nhÊt lµm mét m×nh th× ph¶i 3 giê míi xong. Ngêi thø hai lµm mét m×nh th× ph¶i 4 giê míi xong. Hái nÕu hai ngêi cïng lµm chung c«ng viÖc ®ã th× sau bao l©u sÏ xong ? Bài 2 : Cã hai vßi níc cïng ch¶y vµo mét c¸i bÓ. Vßi thø nhÊt ch¶y ®Çy bÓ trong 4giê. Vßi thø hai ch¶y ®Çy bÓ trong 6giê. BÓ kh«ng cã níc, nÕu cho hai vßi ch¶y vµo bÓ cïng mét lóc th× sau bao l©u bÓ sÏ ®Çy níc? Bài 3 : Cã ba ngêi cïng lµm mét c«ng viÖc. Ngêi thø nhÊt lµm mét m×nh th× ph¶i 3 giê míi xong. Ngêi thø hai lµm mét m×nh th× ph¶i 4 giê míi xong. Ngêi thø ba lµm mét m×nh th× chØ sau 2 giê lµ xong Hái nÕu c¶ ba ngêi cïng lµm chung c«ng viÖc ®ã th× sau bao l©u sÏ xong ? Bài 4 :Hai ngêi cïng lµm chung mét c«ng viÖc th× sau 2 giê sÏ xong. NÕu ngêi thø nhÊt lµm mét m×nh th× ph¶i mÊt 5 giê míi xong. Hái nÕu ngêi thø hai lµm mét m×nh th× ph¶i cÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó lµm xong c«ng viÖc ®ã ? 8 Bài 5 : Hai vßi níc cïng ch¶y vµo bÒ th× sau 3 giê sÏ ®Çy bÓ. NÕu ®Ó mét vßi thø nhÊt ch¶y th× ph¶i mÊt 8 giê míi ®Çy. Hái nÕu chØ më mét vßi thø hai th× sau bao l©u bÓ sÏ ®Çy ? Bài 6 : Hai ngêi thî cïng lµm chung mét c«ng viÖc th× sau 5 giê sÏ xong. Sau khi lµm ®îc 3 giê th× ngêi thî c¶ bËn viÖc nªn ®Ó ngêi thî phô hoµn thµnh nèt c«ng viÖc ®ã trong 6 giê. Hái nÕu mçi thî lµm mét m×nh th× sau bao l©u sÏ xong c«ng viÖc ®ã ? Bài 6 : Mét c¸i bÓ cã hai vßi níc, mét ch¶y vµo vµ mét ch¶y ra. Vßi ch¶y vµo ch¶y trong 5 giê th× ®Çy bÓ. Vßi ch¶y ra sÏ lµm c¹n bÓ ®Çy níc trong 7 giê. NÕu më c¶ hai vßi cïng lóc th× sau bao l©u bÓ sÏ ®Çy níc ? Bài 7 : Tr©u mÑ ¨n mét bã cá hÕt 16 phót. Nhng tr©u míi ¨n ®îc 4 phót th× cã thªm nghÐ con ®Õn cïng ¨n vµ c¶ hai mÑ con chØ ¨n trong 10 phót th× hÕt bã cá. Hái nÕu nghÐ con ¨n mét m×nh th× sau bao l©u sÏ hÕt bã cá trªn ? Bµi 8 : An vµ B×nh nhËn lµm chung mét c«ng viÖc. NÕu mét m×nh An lµm th× sau 3 giê sÏ xong viÖc, cßn nÕu B×nh lµm mét m×nh th× sau 6 giê sÏ xong viÖc ®ã. Hái c¶ 2 ngêi cïng lµm th× sau mÊy giê sÏ xong viÖc ®ã? Bµi 9 : Ba ngêi cïng lµm mét c«ng viÖc. Ngêi thø nhÊt cã thÓ hoµn thµnh trong 3 tuÇn; ngêi thø hai cã thÓ hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhiÒu gÊp ba lÇn c«ng viÖc ®ã trong 8 tuÇn; ngêi thø ba cã thÓ hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhiÒu gÊp 5 c«ng viÖc ®ã trong 12 tuÇn. Hái nÕu c¶ ba ngêi cïng lµm c«ng viÖc ban ®Çu th× sÏ hoµn thµnh trong bao nhiªu giê? nÕu mçi tuÇn lµm 45 giê? Bµi 10 : Hai vßi níc cïng ch¶y vµo bÓ th× sau 1 giê 12 phót sÏ ®Çy bÓ. NÕu mét m×nh vßi thø nhÊt ch¶y th× sau 2 giê sÏ ®Çy bÓ. Hái mét m×nh vßi thø hai ch¶y th× mÊy giê sÏ ®Çy bÓ? Bµi 11 : Kiªn vµ HiÒn cïng lµm mét c«ng viÖc cã thÓ hoµn thµnh trong 10 ngµy. Sau 7 ngµy cïng lµm th× Kiªn nghØ viÖc. HiÒn ph¶i lµm nèt phÇn viÖc cßn l¹i trong 9 ngµy. Hái nÕu lµm riªng th× mçi ngêi lµm trong bao l©u ? Bµi 12 :Ba vßi níc cïng ch¶y vµo bÓ th× sau 1 giê 20 phót sÏ ®Çy bÓ. NÕu riªng vßi thø nhÊt ch¶y th× sau 6 giê sÏ ®Çy bÓ, riªng vßi thø hai ch¶y th× sau 4 giê sÏ ®Çy bÓ. Hái riªng vßi thø ba ch¶y th× sau mÊy giê sÏ ®Çy bÓ? Bµi 13: M¸y cµy thø nhÊt cÇn 9 giê ®Ó cµy xong diÖn tÝch c¸nh ®ång, m¸y cµy thø hai cÇn 15 giê ®Ó cµy xong diÖn tÝch c¸nh ®ång Êy . Ngêi ta cho m¸y cµy thø nhÊt lµm viÖc trong 6 giê råi nghØ ®Ó m¸y cµy thø hai lµm tiÕp cho ®Õn khi cµy xong diÖn tÝch c¸nh ®ång nµy. Hái m¸y cµy thø 2 ®· lµm trong bao l©u? Bµi 14 : Hai vßi níc cïng ch¶y vµo bÓ b¬i sau 48 phót sÏ ®Çy bÓ. Mét m×nh vßi thø nhÊt ch¶y 2 giê sÏ ®Çy bÓ. H·y tÝnh xem bÓ b¬i nµy chøa ®îc bao nhiªu mÐt khèi níc, biÕt r»ng mçi phót vßi thø hai ch¶y nhiÒu h¬n vßi thø nhÊt 50 m3 níc. Bµi 15: Ba ngêi thî cïng lµm mét c«ng viÖc . NÕu ngêi thø nhÊt lµm mét m×nh th× sau 8 giê sÏ xong c«ng viÖc ; nÕu ngêi thø ba lµm mét m×nh th× sau 6 giê sÏ xong viÖc ®ã ;nÕu ngêi thø hai lµm mét m×nh th× sau 3 giê sÏ xong viÖc . Hái c¶ ba ngêi cïng lµm th× sau bao l©u sÏ xong c«ng viÖc nµy ? Bµi 16: Cã mét c«ng viÖc mµ Hoµng lµm mét m×nh th× sau 10 ngµy sÏ xong viÖc, Minh lµm mét m×nh th× sau 15 giê sÏ xong viÖc ®ã . Anh lµm mét m×nh ph¶i cÇn sè ngµy gÊp 5 lÇn sè ngµy cña Hoµng vµ Minh cïng lµm ®Ó xong viÖc ®ã . Hái nÕu c¶ ba ngêi cïng lµm th× sau bao l©u sÏ xong viÖc nµy ? Bµi 17:Cã ba vßi níc ch¶y vµo mét c¸i bÓ c¹n níc . NÕu mét vßi thø nhÊt vµ vßi thø hai cïng ch¶y trong 9 giê th× ®îc 3/4 bÓ .NÕu më vßi thø hai vµ vßi thø ba cïng ch¶y trong 5 giê th× ®îc 7/12 bÓ .NÕu vßi thø nhÊt vµ vßi thø ba ch¶y trong 6 giê th× ®îc 3/5 bÓ.NÕu më c¶ ba vßi cïng ch¶y th× sau bao l©u bÓ sÏ ®Çy ? To¸n 5- Gi¶i b»ng biÓu ®å ven Bµi 1 : §Ó phôc vô cho héi nghÞ quèc tÕ, ban tæ chøc ®· huy ®éng 30 c¸n bé phiªn dÞch tiÕng Anh, 25 c¸n bé phiªn dÞch tiÕng Ph¸p, trong ®ã 12 c¸n bé phiªn dÞch ®îc c¶ 2 thø tiÕng Anh vµ Ph¸p. Hái : a, Ban tæ chøc ®· huy ®éng tÊt c¶ bao nhiªu c¸n bé phiªn dÞch cho héi nghÞ ®ã. b, Cã bao nhiªu c¸n bé chØ dÞch ®îc tiÕng Anh, chØ dÞch ®îc tiÕng Ph¸p? Bµi 2 : Líp 9A cã 30 em tham gia d¹ héi tiÕng Anh vµ tiÕng Trung, trong ®ã cã 25 em nãi ®îc tiÕng Anh vµ 18 em nãi ®îc tiÕng trung. Hái cã bao nhiªu b¹n nãi ®îc c¶ 2 thø tiÕng? 9 Bµi 3 : Cã 200 häc sinh trêng chuyªn ng÷ tham gia d¹ héi tiÕng Nga, Trung vµ Anh. Cã 60 b¹n chØ nãi ® îc tiÕng Anh, 80 b¹n nãi ®îc tiÕng Nga, 90 b¹n nãi ®îc tiÕng Trung. Cã 20 b¹n nãi ®îc 2 thø tiÕng Nga vµ Trung. Hái cã bao nhiªu b¹n nãi ®îc 3 thø tiÕng? Bµi 4 : Trong 1 héi nghÞ cã 100 ®¹i biÓu tham dù, mçi ®¹i biÓu nãi ®îc mét hoÆc hai trong ba thø tiÕng : Nga, Anh hoÆc Ph¸p. Cã 39 ®¹i biÓu chØ nãi ®îc tiÕng Anh, 35 ®¹i biÓu nãi ®îc tiÕng Ph¸p, 8 ®¹i biÓy nãi ®îc c¶ tiÕng Anh vµ tiÕng Nga. Hái cã bao nhiªu ®¹i biÓu chØ nãi ®îc tiÕng Nga? Bµi 5 : Líp 5A cã 15 ban ®¨ng kÝ häc ngo¹i kho¸ m«n V¨n, 12 b¹n ®¨ng kÝ häc ngo¹i kho¸ m«n To¸n, trong ®ã cã 7 b¹n ®¨ng kÝ häc c¶ V¨n vµ To¸n . Hái a, Cã bao nhiªu b¹n ®¨ng kÝ häc V¨n hoÆc To¸n? b, Cã bao nhiªu b¹n chØ ®¨ng kÝ häc V¨n? chØ ®¨ng kÝ häc To¸n? Bµi 6 : Trªn 1 héi nghÞ c¸c ®¹i biÓu sö dông mét hoÆc hai trong 3 thø tiÕng : Nga, Anh hoÆc Ph¸p. Cã 30 ®¹i biÓu nãi ®îc tiÕng Ph¸p, 35 ®¹i biÓu chØ nãi ®îc tiÕng Anh, 20 ®¹i biÓu chØ nãi ®îc tiÕng Nga vµ 15 ®¹i biÓu nãi ®îc c¶ tiÕng Anh vµ tiÕng Nga. Hái héi nghÞ ®ã cã bao nhiªu ®¹i biÓu tham dù? Bµi 7 : Bèn m¬i em häc sinh cña trêng X dù thi 3 m«n : nÐm t¹, ch¹y vµ ®¸ cÇu. Trong ®éi cã 8 em chØ thi nÐm t¹, 20 em thi ch¹y vµ 18 em thi ®¸ cÇu. Hái cã bao nhiªu em võa thi ch¹y võa thi ®¸ cÇu? Bµi 8 : §éi tuyÓn thi häc sinh giái cña tØnh X cã 25 em thi V¨n vµ 27 em thi to¸n, trong ®ã cã 18 em võa thi V¨n võa thi to¸n. Hái ®éi tuyÓn häc sinh giái 2 m«n V¨n vµ To¸n cña tØnh X cã bao nhiªu em? Bµi 9 : Cã 381 häc sinh vÒ th¨m quª h¬ng Tr¹ng Tr×nh, trong ®ã 11 häc sinh quªn ®éi mò vµ kh«ng ®eo phï hiÖu, cã 350 häc sinh ®éi mò vµ 360 häc sinh ®eo phï hiÖu. Hái trong sè 381 häc sinh nãi trªn cã bao nhiªu häc sinh võa ®éi mò võa đeo phï hiÖu ? To¸n 5- Gi¶i b»ng biÓu ®å ven Bµi 1 : §Ó phôc vô cho héi nghÞ quèc tÕ, ban tæ chøc ®· huy ®éng 30 c¸n bé phiªn dÞch tiÕng Anh, 25 c¸n bé phiªn dÞch tiÕng Ph¸p, trong ®ã 12 c¸n bé phiªn dÞch ®îc c¶ 2 thø tiÕng Anh vµ Ph¸p. Hái : a, Ban tæ chøc ®· huy ®éng tÊt c¶ bao nhiªu c¸n bé phiªn dÞch cho héi nghÞ ®ã. b, Cã bao nhiªu c¸n bé chØ dÞch ®îc tiÕng Anh, chØ dÞch ®îc tiÕng Ph¸p? Bµi 2 : Líp 9A cã 30 em tham gia d¹ héi tiÕng Anh vµ tiÕng Trung, trong ®ã cã 25 em nãi ®îc tiÕng Anh vµ 18 em nãi ®îc tiÕng trung. Hái cã bao nhiªu b¹n nãi ®îc c¶ 2 thø tiÕng? Bµi 3 : Cã 200 häc sinh trêng chuyªn ng÷ tham gia d¹ héi tiÕng Nga, Trung vµ Anh. Cã 60 b¹n chØ nãi ® îc tiÕng Anh, 80 b¹n nãi ®îc tiÕng Nga, 90 b¹n nãi ®îc tiÕng Trung. Cã 20 b¹n nãi ®îc 2 thø tiÕng Nga vµ Trung. Hái cã bao nhiªu b¹n nãi ®îc 3 thø tiÕng? Bµi 4 : Trong 1 héi nghÞ cã 100 ®¹i biÓu tham dù, mçi ®¹i biÓu nãi ®îc mét hoÆc hai trong ba thø tiÕng : Nga, Anh hoÆc Ph¸p. Cã 39 ®¹i biÓu chØ nãi ®îc tiÕng Anh, 35 ®¹i biÓu nãi ®îc tiÕng Ph¸p, 8 ®¹i biÓy nãi ®îc c¶ tiÕng Anh vµ tiÕng Nga. Hái cã bao nhiªu ®¹i biÓu chØ nãi ®îc tiÕng Nga? Bµi 5 : Líp 5A cã 15 ban ®¨ng kÝ häc ngo¹i kho¸ m«n V¨n, 12 b¹n ®¨ng kÝ häc ngo¹i kho¸ m«n To¸n, trong ®ã cã 7 b¹n ®¨ng kÝ häc c¶ V¨n vµ To¸n . Hái a, Cã bao nhiªu b¹n ®¨ng kÝ häc V¨n hoÆc To¸n? b, Cã bao nhiªu b¹n chØ ®¨ng kÝ häc V¨n? chØ ®¨ng kÝ häc To¸n? Bµi 6 : Trªn 1 héi nghÞ c¸c ®¹i biÓu sö dông mét hoÆc hai trong 3 thø tiÕng : Nga, Anh hoÆc Ph¸p. Cã 30 ®¹i biÓu nãi ®îc tiÕng Ph¸p, 35 ®¹i biÓu chØ nãi ®îc tiÕng Anh, 20 ®¹i biÓu chØ nãi ®îc tiÕng Nga vµ 15 ®¹i biÓu nãi ®îc c¶ tiÕng Anh vµ tiÕng Nga. Hái héi nghÞ ®ã cã bao nhiªu ®¹i biÓu tham dù? Bµi 7 : Bèn m¬i em häc sinh cña trêng X dù thi 3 m«n : nÐm t¹, ch¹y vµ ®¸ cÇu. Trong ®éi cã 8 em chØ thi nÐm t¹, 20 em thi ch¹y vµ 18 em thi ®¸ cÇu. Hái cã bao nhiªu em võa thi ch¹y võa thi ®¸ cÇu? Bµi 8 : §éi tuyÓn thi häc sinh giái cña tØnh X cã 25 em thi V¨n vµ 27 em thi to¸n, trong ®ã cã 18 em võa thi V¨n võa thi to¸n. Hái ®éi tuyÓn häc sinh giái 2 m«n V¨n vµ To¸n cña tØnh X cã bao nhiªu em? Bµi 9 : Cã 381 häc sinh vÒ th¨m quª h¬ng Tr¹ng Tr×nh, trong ®ã 11 häc sinh quªn ®éi mò vµ kh«ng ®eo phï hiÖu, cã 350 häc sinh ®éi mò vµ 360 häc sinh ®eo phï hiÖu. Hái trong sè 381 häc sinh nãi trªn cã bao nhiªu häc sinh võa ®éi mò võa đeo phï hiÖu ? To¸n 5 - C¸c bµi to¸n gi¶i ngîc tõ cuèi Bµi 1 : An ®äc mét cuèn s¸ch trong 3 ngµy . Ngµy thø nhÊt ®äc 1/5 cuèn s¸ch vµ 16 trang . Ngµy thø hai ®äc 3/10 sè trang cßn l¹i vµ 20 trang . Ngµy thø ba ®äc 3/4 sè trang cßn l¹i vµ 30 trang cuèi . Hái cuèn s¸ch An ®äc cã bao nhiªu trang? 10 Bµi 2 : Mét ngêi b¸n cam, lÇn thø nhÊt ngêi ®ã b¸n ®îc1/2 sè cam vµ 1 qu¶. LÇn thø hai ngêi ®ã b¸n ®îc1/2 sè cam cßn l¹i vµ 1 qu¶. LÇn thø ba ngêi ®ã b¸n 1/2 sè cam cßn l¹i vµ 1 qu¶. Cuèi cïng cßn l¹i 10 qu¶. Hái sè cam lóc ban ®Çu lµ bao nhiªu? Bµi 3: Mét cöa hµng b¸n mét tÊm v¶i trong 4 ngµy. Ngµy thø nhÊt b¸n 1/6 tÊm v¶i vµ 5m. Ngµy thø hai b¸n 20 % sè v¶i cßn l¹i vµ 8m. Ngµy thø ba b¸n 25 % sè v¶i. cßn l¹i vµ 6m .Ngµy thø t b¸n 1/3 sè v¶i cßn l¹i . Cuèi cïng cßn 15 m, Hái tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt ? Bµi 4 : MÑ mua mét sè qu¶ mËn . ViÖt ®i häc vÒ ¨n hÕt 1/2 sè mËn vµ ¨n thªm 1 qu¶. Nam ¨n 1/2 sè cßn l¹i vµ ¨n thªm 2 qu¶ . Hßa ¨n 1/2 sè cßn l¹i sau vµ ¨n thªm3 qña th× võa hÕt ®Üa mËn . Hái mÑ ®· mua bao nhiªu qu¶ mËn ? Bµi 5 : Mét ngêi ®i b¸n bëi, lÇn thø nhÊt b¸n 1/2 sè bëi céng nöa qu¶, lÇn thø 2 b¸n 1/2 sè qu¶ cßn l¹i céng nöa qu¶, lÇn thø 3 b¸n 1/2 sè qu¶ cßn l¹i sau lÇn b¸n thø hai céng nöa qu¶ th× hÕt sè bëi. Hái ngêi ®ã ®· b¸n tÊt c¶ bao nhiªu qu¶ bëi? Bµi 6 : Mét ngêi b¸n v¶i b¸n lÇn thø nhÊt 2m ,lÇn thø hai b¸n 1/2 sè mÐt cßn l¹i vµ 1/2m ,lÇn thø ba b¸n 1/2 sè mÐt cßn l¹i vµ 1/2 m , lÇn thø t b¸n 1/2 sè m cßn l¹i sau vµ 1/2 m , nh vËy lµ võa hÕt . Hái quÇy ®ã ®· b¸n tÊt c¶ bao nhiªu mÐt v¶i ? Bµi 7: Kiªn vµ nhÉn cïng ch¬i nh sau: NÕu Kiªn chuyÓn cho NhÉn mét sè bi ®óng b»ng sè bi mµ NhÉn ®ang cã, råi NhÉn l¹i chuyÓn cho Kiªn mét sè bi ®óng b»ng sè bi cßn l¹i cña Kiªn th× cuèi cïng NhÉn cã 35 viªn bi vµ Kiªn cã 30 viªn bi. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi? Bµi 8: Mét ngêi b¸n mét sè cam nh sau: lÇn ®Çu b¸n 1/2 tæng sè cam vµ thªm 1 qu¶, lÇn thø 2 b¸n 1/2 sè cam cßn l¹i vµ thªm 1 qu¶, lÇn thø 3 b¸n 1/2 sè cam cßn l¹i sau lÇn 2 vµ thªm 1 qu¶, cuèi cïng cßn l¹i 10 qu¶. Hái ngêi ®ã cã tÊt c¶ bao nhiªu qu¶ cam? To¸n 5 - C¸c bµi to¸n gi¶I b»ng ph¬ng ph¸p khö Bµi 1 : Mét ngêi mua 10 qu¶ trøng gµ vµ 5 qu¶ trøng vÞt hÕt tÊt c¶ 9500 ®ång . TÝnh gi¸ tiÒn mçi qu¶ trøng gµ vµ mçi qu¶ trøng vÞt biÕt r»ng tiÒn mua 5 qu¶ trøng gµ nhiÒu h¬n 2 qu¶ trøng vÞt lµ 1600 ®ång . Bµi 2 : Mua 14m v¶i hoa vµ 25m v¶i lôa hÕt sè tiÒn lµ 871000 ®ång. Mua 7m v¶i hoa vµ 10m v¶i lôa hÕt sè tiÒn lµ 368000 ®ång. a) TÝnh sè tiÒn mua 1m v¶i lôa. b) NÕu mua 1m v¶i lôa vµ 1m v¶i hoa hÕt bao nhiªu tiÒn?. Bµi 3 : B¹n Hµ mua 8 quyÓn s¸ch truyÖn vµ 6 quyÓn vë hÕt 52000 ®ång.B¹n Tïng mua 4 quyÓn s¸ch truyÖn vµ 9 quyÓn vë hÕt 38000 ®ång. H·y tÝnh gi¸ tiÒn mét quyÓn truyÖn, gi¸ tiÒn mçi quyÓn vë. Bµi 4 : Mua 16 xÕp giÊy ph¶i tr¶ sè tiÒn mua 12 bót bi. NÕu mua 25 xÕp giÊy th× ph¶i tr¶ sè tiÒn nhiÒu h¬n mua 6 bót bi cïng lo¹i lµ 25500 ®ång. TÝnh gi¶ tiÒn mçi xÕp giÊy vµ mçi bót bi? Bµi 5 : Gi¸ tiÒn 6 tËp giÊy b»ng gi¸ tiÒn 5 chiÕc bót. NÕu mua 7 tËp giÊy th× ph¶i tr¶ nhiÒu h¬n mua 4 chiÕc bót lµ 2200 ®ång. TÝnh gi¸ tiÒn cña 1 tËp giÊy vµ 1 chiÕc bót. Bµi 6: D¬ng mua 5 ngßi bót m¸y vµ 3 quyÓn vë hÕt 3800®ång. Giang mua 3 ngßi bót m¸y vµ 3 quyÓn vë hÕt 3000®ång. TÝnh gi¸ tiÒn 1 c¸i bót vµ 1 quyÓn vë. Bµi 7: An mua 15 tËp giÊy vµ 10 c¸i bót hÕt 31600®ång. B×nh mua mét tËp giÊy vµ mét c¸i bót nh thÕ hÕt 2640®ång. TÝnh gi¸ tiÒn 1 c¸i mçi lo¹i. Bµi 8: 5 qu¶ trøng gµ vµ 3 qu¶ trøng vÞt gi¸ 5100®ång. BiÕt gi¸ tiÒn 5 qu¶ trøng gµ ®¾t h¬n 2 qu¶ trøng vÞt lµ 1600®ång. TÝnh gi¸ tiÒn 1 qu¶ trøng mçi lo¹i. Bµi 9: Ngêi thø nhÊt mua 3,5m v¶i hoa vµ 4,3m v¶i lôa hÕt 40600®ång. Ngêi thø 2 mua 1,4m vµ 3,5m v¶i hÕt 28700®ång. TÝnh gi¸ tiÒn mét mÐt v¶i hoa, mét mÐt v¶i lôa. Bµi 10: Gi¸ tiÒn 4 quyÓn s¸ch nhiÒu h¬n gi¸ tiÒn 8 quyÓn vë lµ 4000®ång. Gi¸ tiÒn 12 quyÓn s¸ch nhiÒu h¬n gi¸ tiÒn 9 quyÓn vë lµ 42000®ång. TÝnh gi¸ tiÒn mét quyÓn s¸ch vµ gi¸ tiÒn mét quyÓn vë. Bµi 11: 4 con vÞt nÆng h¬n 6 con gµ 1kg. 3 con vÞt nhÑ h¬n 10 con gµ 7,5kg. Hái mçi con vÞt, mçi con gµ bao nhiªu kg? Bµi 12: §u«i con c¸ nÆng 250g, ®Çu con c¸ nÆng b»ng ®u«i vµ 1 th©n.Th©n c¸ nÆng b»ng ®Çu vµ 2 ®u«i. Hái c¸ nÆng bao nhiªu g? Bµi 13: 10 hép s÷a vµ 9 hép b¬ gi¸ 19.500®. TÝnh gi¸ tiÒn mçi hép, biÕt 5 hép s÷a ®¾t b»ng 2 hép b¬. Bµi 14: An mua 5 bót m¸y vµ B×nh mua 3 bót bi hÕt tÊt c¶ 54000®ång. T×m gi¸ t×m mçi c©y bót, biÕt gi¸ tiÒn 1 c©y bót m¸y ®¾t h¬n 1 c©y bót bi 10000®ång. 11 To¸n 5 - C¸c bµi to¸n gi¶I b»ng ph¬ng ph¸p Gi¶ thiÕt t¹m Bµi 1: Quýt ngon mçi qu¶ chia 3, Cam ngon mçi qu¶ bæ ra lµm mêi. Mçi ngêi mét miÕng chia ®Òu, Bæ mêi b¶y qu¶ tr¨m ngêi ®ñ chia. Hái bæ bao nhiªu cam, bao nhiªu quýt? Bµi 2: Yªu nhau cau s¸u bæ ba GhÐt nhau cau s¸u bæ ra lµm mêi Sè ngêi tÝnh ®· t¸m m¬i Cau mêi l¨m qu¶ hái ngêi ghÐt yªu? TÝnh xem cã bao nhiªu ngêi ghÐt, bao nhiªu ngêi yªu? Bµi 3: Trong cuéc thi ®ã vui ®Ó häc vÒ an toµn giao th«ng, nÕu tr¶ lêi ®óng 1 c©u tÝnh 10 ®iÓm, tr¶ lêi sai trõ 15 ®iÓm. KÕt qu¶ b¹n Huy tr¶ lêi hÕt 20 c©u, ®¹t 50 ®iÓm. Hái b¹n Huy tr¶ lêi ®îc bao nhiªu c©u ®óng, bao nhiªu c©u sai? Bµi 4: B¹n Hång Hµ tham gia ®Êu cê vµ ®Êu 30 v¸n. Mçi v¸n th¾ng ®îc 3 ®iÓm, mçi v¸n thua bÞ trõ 2 ®iÓm. Sau ®ît thi ®Êu, Hång Hµ ®îc tÊt c¶ 65 ®iÓm. Hái Hång Hµ ®· th¾ng bao nhiªu v¸n ? Bµi 5: An tham gia ®Êu cê vµ ®· ®Êu 20 v¸n, mçi v¸n th¾ng ®îc 10 ®iÓm, mçi v¸n thua mÊt 15 ®iÓm. Sau ®ît thi An ®îc 50 ®iÓm. Sau ®ît thi An ®îc 50 ®iÓm. Hái An ®· th¾ng bao nhiªu v¸n? Bµi 6: Võa gµ võa chã Bã l¹i cho trßn Ba m¬i s¸u con Mét tr¨m ch©n ch½n. Hái cã bao nhiªu con gµ? Bao nhiªu con chã? Bµi 7: R¹p Kim §ång mét tèi chiÕu phim b¸n ®îc 500 vÐ gåm 2 lo¹i: 3000 ®ång vµ 2000 ®ång. Sè tiÒn thu ®îc lµ 1120000 ®ång. Hái mçi lo¹i cã bao nhiªu vÐ? Bµi 8: Cã 8 sät ®ùng tÊt c¶ 1120 qu¶ võa cam võa quýt. Mét sät cam ®ùng ®îc 75 qu¶, mét sät quýt ®ùng ®îc 179 qu¶. Hái mçi lo¹i cã bao nhiªu qu¶? Bµi 9: Mét ngêi lµm ®îc mét sè s¶n phÈm. TuÇn ®Çu ngêi ®ã b¸n ra 3 sè s¶n phÈm víi gi¸ 7 18000®ång mét s¶n phÈm th× thu ®îc 54000®ång tiÒn l·i. tuÇn sau ngêi ®ã b¸n tiÕp 2 sè s¶n phÈm 3 cßn l¹i víi gi¸ 20000®ång mét s¶n phÈm th× thu ®îc l·i lµ 80000®ång tiÒn l·i. Hái ngêi ®ã lµm ®îc bao nhiªu s¶n phÈm vµ ®· b¸n ®îc bao nhiªu s¶n phÈm? To¸n 5- C¸c bµi to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m. Bµi 1 : Mét líp cã 22 n÷ sinh vµ 18 nam sinh. H·y tÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña n÷ sinh so víi tæng sè häc sinh c¶ líp, tØ sè phÇn tr¨m cña nam sinh so víi tæng sè häc sinh cña c¶ líp. Bµi 2 : Mét sè sau khi gi¶m ®i 20% th× ph¶i t¨ng thªm bao nhiªu phÇn tr¨m sè míi ®Ó l¹i ®îc sè cò. Bµi 3 : Mét sè t¨ng thªm 25% th× ph¶i gi¶m ®i bao nhiªu phÇn tr¨m ®Ó l¹i ®îc sè cò. Bµi 4 : Lîng níc trong cá t¬i lµ 55%, trong cá kh« lµ 10%. Hái ph¬i 100 kg cá t¬i ta ®îc bao nhiªu ki l« gam cá kh«. Bµi 5:Níc biÓn chøa 4% muèi. CÇn ®æ thªm bao nhiªu g níc l· vµo 400 g níc biÓn ®Ó tØ lÖ muèi trong dung dÞch lµ 2%. Bµi 6 : Mét b×nh ®ùng 400g dung dÞch muèi chøa 20% muèi . Hái ph¶i ®æ thªm vµo b×nh ®ã bao nhiªu gam níc l· ®Ó ®îc mét b×nh níc muèi chøa 10% muèi ? Bµi 7 : DiÖn tÝch cña 1 h×nh ch÷ nhËt sÏ thay ®æi thÕ nµo nÕu t¨ng chiÒu dµi cña nã lªn 10 % vµ bít chiÒu réng cña nã ®i 10 % 12 Bµi 8 : Lîng níc trong h¹t t¬i lµ 20%. Cã 200 kg h¹t t¬i sau khi ph¬i kh« nhÑ ®i 30 kg. TÝnh tØ sè % níc trong h¹t ®· ph¬i kh«. Bµi 9 : Gi¸ hoa ngµy tÕt t¨ng 20% so víi th¸ng 11. Th¸ng giªng gi¸ hoa l¹i h¹ 20%. Hái :Gi¸ hoa th¸ng giªng so víi gi¸ hoa th¸ng 11 th× th¸ng nµo ®¾t h¬n vµ ®¾t h¬n bao nhiªu phÇn tr¨m. Bµi 10 : Mét ngêi mua mét kú phiÕu lo¹i 3 th¸ng víi l·i xuÊt 1,9% 1 th¸ng vµ gi¸ trÞ kú phiÕu 6000 000 ®ång. Hái sau 3 th¸ng ngêi ®ã lÜnh vÒ bao nhiªu tiÒn c¶ vèn lÉn l·i. BiÕt r»ng, tiÒn vèn th¸ng tríc nhËp thµnh vèn cña th¸ng sau. Bµi 11 : Gi¸ c¸c lo¹i rau th¸ng 3 thêng ®¾t h¬n th¸ng hai lµ 10%. Gi¸ rau th¸ng 4 l¹i rÎ h¬n th¸ng 3 lµ 10%. Gi¸ rau th¸ng 2 ®¾t hay rÎ h¬n gi¸ rau th¸ng 4? Bµi 12 : Mét cöa s¸ch, h¹ gi¸ 10% gi¸ s¸ch nh©n ngµy 1/6 tuy vËy cöa hµng vÉn cßn l·i 8%.Hái : Ngµy thêng th× cöa hµng ®îc l·i bao nhiªu phÇn tr¨m. Bµi 13 : Mét ngêi b¸n hµng ®îc lêi 15% gi¸ b¸n. Hái ngêi Êy ®îc lêi bao nhiªu phÇn tr¨m gi¸ mua? Bµi 14 : Mét cöa hµng b¸n g¹o ®îc l·i 25% gi¸ mua. Hái cöa hµng ®îc l·i bao nhiªu phÇn tr¨m gi¸ b¸n? Bµi 15 : Cuèi n¨m häc, mét cöa hµng h¹ gi¸ b¸n vë 20%. Hái víi cïng mét sè tiÒn nh cò, mét häc sinh sÏ mua thªm ®îc bao nhiªu phÇn tr¨m sè vë? Bµi16 : T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, biÕt r»ng nÕu chiÒu dµi t¨ng 20% sè ®o vµ chiÒu réng gi¶m 20% sè ®o th× diÖn tÝch bÞ gi¶m ®i 30m2 Bµi 17: TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt , biÕt r»ng nÕu chiÒu dµi t¨ng thªm 20% sè ®o chiÒu dµi , chiÒu réng gi¶m ®i 20% sè ®o chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m 30m2 Bµi 18 : Gi¸ vÐ vµo s©n vËn ®éng lµ 20000 ®ång . Sau khi h¹ gi¸ th× sè ngêi vµo xem t¨ng 25% vµ doanh thu t¨ng thªm 12,5% . Hái sau khi h¹ gi¸ mçi vÐ vµo cöa lµ bao nhiªu ? Bµi 19 : Mét cöa hµng bu«n b¸n hoa qu¶ ®Æt hµng 4,8tÊn cam víi gi¸ 18000®ång mét ki-l«gam.TiÒn vËn chuyÓn lµ 1 600 000 .Gi¶ sö10% sè cam bÞ háng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ tÊt c¶ sè cam cßn l¹i ®Òu b¸n ®îc . H·y tÝnh xem cöa hµng cÇn b¸n mçi kg cam víi gi¸ bao nhiªu ®Î thu l·i 8%? Bµi 20 : Mét sè sau khi ®· gi¶m 20% th× ph¶i t¨ng thªm bao nhiªu phÇn tr¨m®Ó l¹i ®îc sè ban ®Çu ? Bµi 21 : Gi¸ hoa ngµy TÕt t¨ng 15% so víi th¸ng 11 . Gi¸ hoa th¸ng th¸ng Giªng l¹i h¹ 15% víi ngµy TÕt . Hái gi¸ hoa th¸ng giªng t¨ng hay gi¶m bao nhiªu phÇn tr¨m so víi gi¸ hoa th¸ng 11 ? Bµi 22:Lîng níc trong h¹t t¬i chiÕm tØ lÖ lµ 19% , trong h¹t kh« chiÕm tØ lÖ lµ 10% . Hái ph¬i 500 kg h¹t t¬i sÏ ®îc bao nhiªu kg h¹t kh« ? Bµi 23: Lîng níc chøa trong cá t¬i lµ 55% , trong cá kh« lµ 10% . Hái ph¬i 100 kg cá t¬i ta ®îc bao nhiªu kg cá kh« ? Bµi 24 : Mét cöa hµng s¸ch h¹ gi¸ 10% . Tuy vËy cöa hµng vÉn l·i 8% . Hái nÕu kh«ng h¹ gi¸ , cöa hµng ®ã b¸n ®îc l·i bao nhiªu phÇn tr¨m ? Bµi 25 : Nh©n dÞp khai tr¬ng , mét cöa hµng b¸n quÇn ¸o may s½n ®· gi¶m gi¸ 20% tÊt c¶ c¸c mÆt hµng , v× vËy mét chiÕc ¸o s¬ mi chØ mua hÕt 190000® . Hái : a. Gi¸ ban ®Çu cña chiÕc ¸o s¬ mi lµ bao nhiªu ? b.Sau khai tr¬ng , muèn b¸n chiÕc ¸o Êy víi gi¸ ban ®Çu th× ph¶i t¨ng gi¸ thªm bao nhiªu phÇn tr¨m? Bµi 26 : Ngµy thêng mua 5 b«ng hoa hÕt 10 000 ®ång . Víi sè tiÒn ®ã ngµy lÔ chØ mua ®îc 4 b«ng hoa . Hái so víi ngµy thêng th× gi¸ hoa ngµy tÕt t¨ng gi¶m bao nhiªu phÇn tr¨m ? Bµi 27 : Mét líp dù kiÕn quyªn gãp ñng hé ®ång bµo bÞ lò lôt 800 000 ®ång , nhng cuèi cïng ®· quyªn gãp ®îc 1 000 000 . Hái líp ®· quyªn gãp vît bao nhiªu phÇn tr¨m so víi dù kiÕn ? Bµi 28 : Mét cöa hµng gi¶m gi¸ mét lo¹i s¶n phÈm 20% , cßn mét cöa hµng kh¸c gi¶m gi¸ s¶n phÈm nµy hai lÇn , mçi lÇn gi¶m 10% . Hái cöa hµng nµo b¸n rÎ h¬n ? To¸n 5 - c¸c bµi to¸n vÒ diÖn tÝch H×nh tam gi¸c Bµi 1 : Cho tam gi¸c ABC cã diÖn tÝch lµ 150 cm2. NÕu kÐo dµi ®¸y BC (vÒ phÝa B) 5 cm th× diÖn tÝch sÏ t¨ng thªm 37,5 cm2.TÝnh ®¸y BC cña tam gi¸c. Bµi 2 : Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A cã c¹nh AB dµi 24 cm, c¹nh AC dµi 32 cm. §iÓm M n»m trªn c¹nh AC. Tõ M kÎ ®êng song song víi c¹nh AB c¾t BC t¹i N. §o¹n MN dµi 16 cm. TÝnh ®o¹n MA. Bµi 3 : Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A. C¹nh AB dµi 28 cm, c¹nh AC dµi 36 cm M lµ mét ®iÓm trªn AC vµ c¸ch A lµ 9 cm. Tõ M kÎ ®êng song song víi AB vµ ®êng nµy c¾t c¹nh BC t¹i N. TÝnh ®o¹n MN. 13 Bµi 4 : Tam gi¸c ABC cã diÖn tÝch lµ 90 cm 2, D lµ ®iÓm chÝnh gi÷a AB. Trªn AC lÊy ®iÓm E sao cho AE gÊp ®«i EC. TÝnh diÖn tÝch AED ( §S: 30 cm) Bµi 5 : Cho tam gi¸c ABC, trªn AB lÊy ®iÓm D, E sao cho AD = DE = EB. Trªn AC lÊy ®iÓm H, K sao cho AK = HK = KC. Trªn BC lÊy ®iÓm M, N sao cho BM = MC = NC. TÝnh diÖn tÝch DEMNKH? BiÕt diÖn tÝch tam gi¸c ABC lµ 270 cm 2. Bµi 6 : Cho tam gi¸c ABC, cã BC = 60 cm, ®êng cao AH = 30 cm. Trªn AB lÊy ®iÓm E vµ D sao cho AE = ED = DB. Trªn AC lÊy ®iÓm G vµ K sao cho AG = GK = KC. TÝnh diÖn tÝch h×nh DEGK. Bµi 7 : Cho tam gi¸c MNP, F lµ ®iÓm chÝnh gi÷a c¹nh NP. E lµ ®iÓm chÝnh gi÷a c¹nh MN. Hai ®o¹n MF vµ PE c¾t nhau t¹i I.H·y tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c IMN? BiÕt S MNP = 180 cm2 . Bµi 8 : Cho tam gi¸c ABC. §iÓm M lµ ®iÓm chÝnh gi÷a c¹nh AB. Trªn c¹nh AC lÊy AN b»ng 1/2 NC. Hai ®o¹n th¼ng BN vµ CM c¾t nhau t¹i K. H·y tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c AKC? BiÕt diÖn tÝch tam gi¸c KAB b»ng 42 dm 2. To¸n 5- C¸c bµi to¸n vÒ diÖn tÝch H×nh trßn Bµi 1 : T×m diÖn tÝch h×nh vu«ng biÕt diÖn tÝch h×nh trßn lµ 50,24 cm2. Bµi 2 : Mét miÕng b×a h×nh trßn cã chu vi 37,68 cm. TÝnh diÖn tÝch miÕng b×a ®ã. Bµi 3 : H×nh trßn A cã chu vi 219,8 cm, h×nh trßn B cã diÖn tÝch 113,04 cm 2. H×nh trßn nµo cã b¸n kÝnh lín h¬n? Bµi 4 : BiÕt tØ sè b¸n kÝnh cña 2 h×nh trßn lµ 3/4. H·y tÝnh tØ sè 2 chu vi, 2 diÖn tÝch cña 2 h×nh trßn ®ã. Bµi 5 : Cho hai h×nh trßn ®ång t©m, h×nh trßn thø nhÊt cã chu vi 18,84 cm ; H×nh trßn thø hai cã chu vi 31,2 cm. H·y tÝnh diÖn tÝch h×nh vµnh khuyªn do hai h×nh trßn t¹o thµnh. Bµi 6 : DiÖn tÝch cña 1 h×nh trßn sÏ thay ®æi nh thÕ nµo nÕu ta t¨ng b¸n kÝnh cña nã lªn 3 lÇn. Bµi 7 : Hai h×nh trßn cã hiÖu hai chu vi b»ng 6,908 dm. T×m hiÖu 2 b¸n kÝnh cña hai h×nh trßn ®ã. To¸n 5- DiÖn tÝch xung quanh, DiÖn tÝch toµn phÇn, thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh lËp ph¬ng, h×nh trô Bµi 1 : Cã 8 h×nh lËp ph¬ng, mçi h×nh cã c¹nh b»ng 2 cm. XÕp 8 h×nh ®ã thµnh 1 h×nh lËp ph¬ng lín. T×m diÖn tÝch xung quanh, diÖn tÝch toµn phÇn vµ thÓ tÝch cña h×nh lËp ph¬ng lín. Bµi 2 : Cã 27 h×nh lËp ph¬ng, mçi h×nh cã thÓ tÝch 8 cm 3. XÕp 27 h×nh ®ã thµnh mét h×nh lËp ph¬ng lín. hái h×nh lËp ph¬ng lín cã c¹nh lµ bao nhiªu? Bµi 3 : Mét h×nh lËp ph¬ng cã diÖn tÝch xung quanh b»ng 64 cm2. TÝnh thÓ tÝch cña h×nh lËp ph¬ng ®ã. Bµi 4 : Mét bÓ chøa níc h×nh hép ch÷ nhËt, ®o ë trong lßng bÓ thÊy chiÒu dµi b»ng 2,5 m ; chiÒu réng b»ng 1,4 m ; chiÒu cao gÊp 1,5 lÇn chiÒu réng. Hái bÓ chøa ®Çy níc th× ®îc bao nhiªu lÝt. Bµi 5 : Mét c¸i thïng h×nh hép ch÷ nhËt cã ®¸y lµ h×nh vu«ng cã chu vi lµ 20 dm. Ngêi ta ®æ vµo thïng 150 lÝt dÇu. Hái chiÒu cao cña dÇu trong thïng lµ bao nhiªu? Bµi 6 : Mét phiÕn ®¸ h×nh hép ch÷ nhËt cã chu vi ®¸y b»ng 60 dm, chiÒu dµi b»ng 3/2 chiÒu réng vµ chiÒu cao b»ng 1/2 chiÒu dµi. PhiÕn ®¸ c©n nÆng4471,2 kg. Hái 1 dm3 ®¸ nÆng bao nhiªu ki l« gam? Bµi 7: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu cao 6 dm. NÕu t¨ng chiÒu cao thªm 2 dm th× thÓ tÝch hép t¨ng thªm 96 dm 3. TÝnh thÓ tÝch hép. Bµi 8 : Mét c¨n phßng dµi 8 m, réng 6 m cao 5 m. Ngêi ta muèn quÐt v«i trÇn nhµ vµ 4 mÆt têng trong phßng. Trªn 4 mÆt têng cã 2 cöa ra vµo mçi cöa réng 1,6 m cao 2,2 m vµ 4 cöa sæ, mçi cöa sæ réng 1,2 m cao 1,5 m. TiÒn thuª quÐt v«i 1 m 2 hÕt 1500 ®ång. Hái tiÒn c«ng quÐt v«i c¨n phßng ®ã hÕt bao nhiªu ? Bµi 9 : Mét phßng häp dµi 8 m, réng 5 m, cao 4 m. Hái ph¶i më réng chiÒu dµi ra thªm bao nhiªu ®Ó phgßng häp cã thÓ chøa ®îc 60 ngêi vµ mçi ngêi cã ®ñ 4,5 m2 kh«ng khÝ ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ ? Bµi 10 : C¸i bÓ chøa níc nhµ em cã h×nh ch÷ nhËt, ®o trong lßng bÓ ®îc chiÒu dµi 1,5 m, chiÒu réng lµ 1,2 m vµ chiÒu cao lµ 0,9 m. BÓ ®· hÕt níc, chÞ em võa ®æ vµo bÓ 30 g¸nh níc mçi g¸nh 45 lÝt. Hái mÆt níc cßn c¸ch miÖng bÓ bao nhiªu vµ cÇn ®æ thªm bao nhiªu g¸nh níc n÷a ®Ó ®Çy bÓ ? Bµi 11 : XÕp 8 h×nh lËp ph¬ng nhá cã c¹nh 4 cm thµnh mét h×nh lËp ph¬ng lín råi s¬n tÊt c¶ c¸c c¹nh cña h×nh lËp ph¬ng lín. Hái mçi h×nh lËp ph¬ng nhá cã mÊy mÆt ®îc s¬n vµ diÖn tÝch ®îc s¬n cña mçi HLP nhá lµ bao nhiªu? Bµi 12 : Ngêi ta xÎ 1 khóc gç h×nh trô dµi 5 m cã ®êng kÝnh ®¸y 0,6 m thµnh 1 khèi h×nh hép ch÷ nhËt cã ®¸y lµ h×nh vu«ng vµ ®êng chÐo cña ®¸y b»ng ®êng kÝnh cña khóc gç. TÝnh thÓ tÝch cña 4 tÊm b×a gç ®îc xÎ ra? Bµi 13 : DiÖn tÝch toµn phÇn 1 c¸i hép kh«ng cã n¾p h×nh lËp ph¬ng lµ 500 cm2. TÝnh c¹nh c¸i hép ®ã. NÕu t¨ng c¹nh hép nµy lªn 2 lÇn th× diÖn tÝch toµn phÇn t¨ng lªn mÊy lÇn ? Bµi 14 : TÝnh thÓ tÝch h×nh lËp ph¬ng biÕt diÖn tÝch toµn phÇn vµ diÖn tÝch xung quanh cña h×nh ®ã lµ 128 cm2. Bµi 15 : Mét HLP cã diÖn tÝch toµn phÇn b»ng 384 cm2. TÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ thÓ tÝch cña h×nh lËp ph¬ng ®ã . Bµi 16 : Mét c¸i bÓ HHCN chøa 1500 lÝt níc th× ®Çy bÓ, biÕt ®¸y bÓ cã chu vi 8 m, chiÒu dµi b»ng 5/3 chiÒu réng. TÝnh chiÒu cao cña bÓ? Bµi 17 : Ngêi ta ®µo mét c¸i giÕng h×nh trô s©u 6 m cã chu vi ®¸y b»ng 6,28 m, phÇn ®Êt lÊy lªn tõ giÕng ngêi ta ®em ®¾p vµo mét c¸i s©n h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 8 m, réng 5 m. Hái s©n ®îc ®¾p thªm 1 líp ®Êt dµy bao nhiªu? 14 Bµi 18 : Ph¶i xÕp bao nhiªu h×nh lËp ph¬ng c¹nh 1 cm ®Ó ®îc 1 h×nh lËp ph¬ng cã diÖn tÝch toµn phÇn lµ 150 m2 Bµi 19 : Mét khóc gç h×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch thíc : dµi 3 dm, réng 2,5 dm, cao 2 dm ®îc s¬n c¶ 6 mÆt vµ ®em c¾t thµnh c¸c khèi hép nhá cã kÝch thíc b»ng dµi 3 cm, réng 2,5 cm, cao 2 cm lµm ®å ch¬i cho trÎ em. Hái : C¾t ® îc bao nhiªu khèi hép nhá (m¹ch c¾t kh«ng ®¸ng kÓ). Bài 20: Một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy bằng 30 cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chiều cao bằng 5 cm. Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật đó. (Sxq: 150(cm2; V: 270 cm3) Bài 21: Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 36 cm2 . Tính thể tích của hình lập phương đó? (V: 27 cm3) Bài 22: Một cái bể hình hộp chữ nhật, có chiều dài là 25 m, chiều rộng là 1,4m, chiều cao gấp 1,5 lần chiều rộng. Hỏi bể chứa đầy nước thì được bao nhiêu lít nước? (7530 l) Bài 23:Một cái thùng hình hộp chữ nhật đáy là một hình vuông có chu vi là 20 dm. Hỏi nếu đổ vào thùng 150 lít nước thì chiều cao của nước trong thùng là bao nhiêu? (Biết nước chưa đầy thùng.) (6 dm) Bài 24: Một cái bể hình hộp chữ nhật. Đo trong lòng bể được chiều dài 1,5 m chiều rộng là 1,2 m chiều cao là 0,9 m. Bể đã hết nước. Người ta đổ vào đó 30 gánh nước, mỗi gánh 45 lít. Hỏi mặt nước còn cách miệng bể bao nhiêu cm? (15 cm) Bài 25: Một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4 dm, chiều cao bằng 10 dm. Diện tích xung quanh bằng 400 dm2. Người ta dùng cái thùng để đựng các hình lập phươngcạnh 2 dm. Hỏi thùng đựng được nhiều nhất bao nhiêu hình lập phương. (120 hộp) Bài 26: Một căn phòng dài 9 m, rộng 6 m, cao 5 m. Người ta quét vôi trần nhà và 4 mặt tường. Trên 4 mặt tường có 2 cửa ra vào, mỗi cửa rộng 1,6m, cao 2,2m và có hai cửa sổ, mỗi cửa sổ rộng 1,8m, cao 1,2m. Tính diện tích vôi cần quét. (192,64 m2) Mét sè bµi to¸n vÒ lÞch Bài 1 : Một bạn hỏi Hoa sinh vào ngày nào, Hoa trả lời : Tôi sinh năm 1993, khoảng thời gian từ đầu năm đến ngày sinh của tôi gấp rưỡi khoảng thời gian từ ngày sinh của tôi đến cuối năm”. Đố em biết Hoa sinh vào ngày, tháng nào ? Bài 2 : Mỗi năm thường có 365 ngày, mỗi năm nhuận có 366 ngày. Vậy một năm thực sự (đó là thời gian để Trái đất quay đúng một vòng xung quanh mặt trời) dài bao lâu ? Bài 3 : Trong một tháng nào đó (không phải tháng 2) có ba ngày thứ tư trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 28 của tháng đó là ngày thứ mấy ? Bài 4 : Ngày 08 tháng 3 năm 1996 là thứ sáu. Hỏi ngày 08 tháng 3 năm 1997 và 8 tháng 3 năm 1995 là thứ mấy ? (Không được dùng lịch). Bài 5 : Ngày 19 tháng 8 năm 1997 là thứ ba. Hỏi ngày 02 tháng 9 năm 1997 là thứ mấy ? (Không được dùng lịch). Bài 6 : Hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm 1996 là thứ hai. Hỏi mấy năm nữa thì ngày 26 tháng 8 cũng lại là ngày thứ hai ? Đó là ngày 26 tháng 8 năm bao nhiêu ? Bài 7 : Ngày đầu tiên của năm 2011 là thứ bảy. Hỏi trong năm 2011 có bao nhiêu ngày : chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ t, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ? 15
- Xem thêm -