Tài liệu Các dạng bài tập về used to và get used to

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 239 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

CÁCH SỬ DỤNG USED TO, BE USED TO VÀ GET USED TO 1. Cách sử dụng Be used to: Đã quen với Be used to + cụm danh từ hoặc verb-ing (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ và to là 1 giới từ). You are used to do something, nghĩa là bạn đã từng làm việc gì đó rất nhiều lần hoặc đã có kinh nghiệm với việc đó rồi, vì vậy nó không còn lạ lẫm, mới lạ hay khó khăn gì với bạn nữa. Ex:  I am used to getting up early in the morning. (Tôi đã quen với việc dậy sớm vào buổi sáng).  He didn’t complain about the noise nextdoor. He was used to it. (Anh ta không than phiền về tiếng ồn bên nhà hàng xóm nữa. Anh ta đã quen với nó rồi). Nghĩa ngược lại của be used to la be NOT used to: không quen với, chưa quen với Ex:  I am not used to the new system in the factory yet. (Tôi vẫn chưa quen với hệ thống mới ở nhà máy). 2. Cách sử dụng Get used to: Dần quen với Get used to + cụm danh từ hoặc verb-ing (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ và to là 1 giới từ) You are used to something, nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc đó. Đây là một quá trình của việc dần trở nên quen với việc gì đó. Ex:  I got used to getting up early in the morning. (Tôi đã quen dần với việc dậy sớm buổi sáng.)  After a while he didn’t mind the noise in the office, he got used to it. (Sau một thời gian không để ý đến tiếng ồn trong văn phòng thì anh ta quen dần với nó.) 3. Cách sử dụng Used to: Đã từng, từng Used to + verb chỉ một thói quen hay một tình trạng ở quá khứ. Nó thường chỉ được sử dụng ở quá khứ đơn. a) Thói quen trong quá khứ: You used to do something, nghĩa là bạn đã làm việc đó trong 1 khoảng thời gian ở quá khứ, nhưng bạn không còn làm việc đó nữa. Ex:  We used to live there when I as a child. (Chúng tôi đã từng sống ở đó khi tôi còn là một đứa trẻ.)  I used to walk to work when I was younger. (Tôi từng hay đi bộ đến công ty khi tôi còn trẻ.) b) Tình trạng / trạng thái trong quá khứ: Used to còn thể hiện tình trạng trong quá khứ nhưng không còn tồn tại nữa được thể hiện bằng những động từ biểu hiện trạng thái sau: have, believe, know và like. Ex:  I used to Like The Beatles but now I never listen to them. (Tôi đã từng thích nhóm The Beatles nhưng bây giờ tôi không còn nghe nhạc của họ nữa.)  He used to have long hair but nowadays this hair is very short. (Anh ta đã từng để tóc dài nhưng dạo này anh ấy để tóc rất ngắn.) Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + subject + use to Ex:  Did he use to work in the office very late at night? (Anh ta có thường hay làm việc trong văn phòng rất trễ vào buổi tối không?) Dạng phủ định của Used to: Subject + didn’t + used to Ex:  We didn’t use to be vegestarians. (Chúng tôi không từng những người ăn chay.)  We didn’t use to get up early when we were children. (Chúng tôi không từng dậy sớm khi còn là những đứa trẻ.) CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ USED TO VÀ GET USED TO Choose the best answer to complete these following sentences. 1. Astronauts_____ in their spaceship, but they frequently work outside now. A. were used to stay B. used to stay C. were staying D. had used to stay 2. People _____ that the earth is round before. A. were not used to believe B. used to believing C. would not use to believe D. did not use to believe 3. Tuberculosis_____ incurable before. A. use to be thought B. used to be thought C. used to think D. use to think 4. Formerly babies_____ of whooping cough. A. have died B. used to die C. would die D. both B and C C. would like D. to working C. had read D. had been reading C. use to drive D. use to driving 5. These city girls are used_____ in the field. A. to work B. used to lie 6. Newton_____ scientific books when a boy. A. used to read B. has read 7. I am sorry I am not_____ fast. A. used to drive B. used to driving 8. Frank used to work in a small shop. He_____ A. doesn't any more B. still does C. is now D. had never done anything else 9. Roy Trenton used to work in a small shop. He _____ A. is driving it B. doesn’t drive it any more C. likes it D. didn’t like it 10. Roy Trenton use to drive a taxi. This means he_____ A. use to lie B. used live C. used to living D. used to live 11. I_____ in Jakarta. I've lived here all my life. A. am used to living B. used to living C. use to live D. am used to live 12. Jane_____ for the telephone company, but now she has a job at the post office. A. used to working B. used to work C. is used to working D. am used to work 13. This work doesn’t bother me. I _____ hard. I've worked hard all my life. A. used to working B. used to work C. am used to working D. am used to work 14. Dick_____ a moustache, but he doesn't any more. He shaved it off because his wife didn't like it. A. used to having B. is used to having C. was used to having D. used to have 15. When I was a child, I _____ anyone 40 was old. A. used to think B. was used to thinking C. used to thinking D. was used to think 16. Jason_____ on airplanes. His father is a pilot. A. used to fly B. uses to fly C. is used to flying D. used to flying 17. Michael_____ care of himself. He left home when he was 15 and has been on his own ever since. A. used to take B. be used to taking C. used to taking D. is used to taking 18. I_____ the piano quite well when I was younger. A. am used to play B. used to play C. am used to playing D. used to playing 19. I _____ on busy highways in big cities. I've been doing it ever since I learned how to drive. A. am used to driving B. used to drive C. am used to drive D. used to driving 20. My feet are killing me_____ for long periods of time. A. don't use to stand B. am not used to standing C. didn't used to stand D. am not used to stand 1. C 2. D 3. B 4. D 5. C 6. A 7. B 8. A 9. B 10. D 11. A 12. B 13. C 14. D 15. A 16. C 17. D 18. B 19. A 20. B Choose the best answer to complete these following sentences. 1. When I was at primary school. My mother _______ to school every day. A. takes B. is taking B. used to take D. is used to taking 2. -“Do you play any sports, Ba?” -“Well I _______ play soccer when I was at high school. A. am used to B. used to C. play D. am accustomed to 3. Mr. Ba is a doctor. He _______ working at night. A. used to B. use to C. be used to D. is used to 4. Maryam used to walk past the mosque on her way to school. A. Maryam usually walked past the mosque on her way to school. B. Maryam was used to walking pass the mosque on her way to school. C. Maryam walks pass the mosque on her way to school. D Maryam is going to walk pass the mosque on her way to school. 5. She is used to _______ early. A. get B. getting C. to get D. got C. to work D. worked C. sent D. sending C. to cut D. to cutting C. to be deliver D. to be delivered C. treating D. used to treat 6. He didn’t use to _______ in the library. A. work B. working 7. You will get used to _______ emails soon. A. send B. to send 8. This knife is used ________ bread. A. cut B. cutting 9. Milk used_______ early in the morning. A. to be delivering B. be delivered 10. She isn’t used to _______ as a princess. A. be treated B. being treated 11. Did you _______ to the circus when you were young. A. used to go B. was used to go C. use to go D. was used to going 12. That foreigner is used to _______ in a tropical country. A. live B. to living B. lived D. living C. used to going D. is used to going C. used to being D. is used to be 13. When being a boy, my uncle _______ fishing. A. was used to going B. used to go 14. Long ago there _______ a banyan tree here. A. is used to being B. used to be 15. We _______ to each other every month when we were at secondary school. A. used to write B. usually wrote C. was used to writing D. A and B are right 16. I _______ a packet a day but I stopped two years ago. A. used to smoke B. use to smoke C. used to smoking D. am used to smoking 17. Ben would travel a lot in his job but now, he doesn't. A. used to B. use to C. was used to D. is used to 18. I_______ to work but now I take the bus. A. use to drive B. used to drive C. was used to drive D. was used to driving 19. There _______ a cinema in the town but now there isn't. A. use to be B. was used to C. is used to D. used to be 20. She _______ really long hair but she's had it all cut off. A. would have B used to have C. is used to have D. A and B are right Choose the best answer to complete these following sentences. 1. I _______ him but now I do. A. didn't used to like B. didn't use to like C. wasn’t used to like D. am not used to like 2. I_______ living on my own. I've done it for quite a long time. A. used to B. use to C. am used to D. didn’t use to 3. Hans has lived in England for over a year so he _______ on the left now. A. used to drive B. is used to driving C. is used to drive D. used to driving 4. They've always lived in hot countries so they _______ the cold weather here. A. aren't used to B. didn’t used to C. used to D. get used to 5. I didn't understand the accent when I first moved here but I quickly _______ it. A. got used to B. used to C. didn’t used to D. didn’t use to 6. She has started working nights and is _______ sleeping during the day. A. get used to B. getting used to C. used to D. got used to 7. I have always lived in the country but now I'm beginning to _______ living in the city. A. got used to B. getting used to C. get used to D. use to C. got used to D. used to 8. People ______ think that the earth was flat. A. use to B. didn’t used to 9. He used to ______ six days a week last year now he doesn’t. A. working B. to working C. work D. worked 10. It took my brother two weeks to get used to working at night. Now he _______ it. A. is used to B. gets used to C. use to D. A and B are right C. get used to D. be used to 11. Did you ______ go out with my sister? A. use to B. used to 12. _____ they use to own the company? A. Are B. Did C. A and B are right D. A and B are wrong 13. Didn't we _______ to the same school? A. used to go B. get used to go C. use to go D. used to going C. to playing D. to play 14. I didn't use _______ with my dolls anymore. A. play B. playing 15. We _______ out much in the winter months. A. didn't use to go B. didn’t used to C. A and B are right D. A and B are wrong 16. Jerry used to ______ English. A. studying B. to study C. to studying D. study 17. Sam and Mary _______ to Mexico in the summer but now they go to Cuba. A. used to go B. use to go C. got used to go D. got used to going 18. I used to ________ work at 9 o'clock but now I don’t any more. A. used to start B. used to starting C. use to start D. get used to start 19. Christine ______ eat meat, but now she is a vegetarian. A. used to B. gets used to C. is used to D. be used to 20. I used to ______ in Paris when I worked for the HB bank. A. living B. lived C. to live D. live Choose the best answer to complete these following sentences. 1. Mr. Poole has lived in Vietnam for many years. He ________the hot climate here. A. used to B. is used to C. gets used to D. B and C are correct 2. Miss White is a nurse. She ________ working at night. A. used to B. uses to C. is used to D. has used to 3. Precious metals such as gold, silver ________ for making jewelries. A. used to B. are used C. is used to D. used to 4. I always read books before bedtime. I ________ reading books at night. A. am used for B. used to C. am used to D. was used to C. used to D. isn’t used for 5. He never drinks beer. He ________drinking beer. A. used B. isn’t used to 6. Mary is used to ________ her homework by herself. A. do B. doing C. to do D. did 7. Tom used to ________ to school by bus. Now he goes by bike. A. go B. going C. to go D. went 8. I’m from Vietnam. I _________ driving on the right. A. use to B. used to C. am used to D. get used 9. My uncle _________ policeman when I was young. A. used to B. used to be C. used to being D. used have been 10. Helen_________ to me very often, but now she phones. A. used to write B. has written C. wrote D. writes 11. Tam didn’t _________ do morning exercise. Now he is getting fat. A. used to B. use to C. get used to D. be used to 12. A lot of people use mobile phones nowadays. Telephones ____ communicating through long distances. A. are used for B. used for C. used to D. are used to 13. It’s took me quite a long time to _________ wearing these glasses. A. be used to B. used to C. get used to D. be used for 14. There was a big tree in our garden but it has just been cut down. There ________ a big tree there. A. is used to B. has been C. is D. used to be C. used to being D. used to be 15. Sarah _______ fat, but now she is thin. A. was used to be B. used to being 16. George ______ the best student in class, but now Lena is the best. A. is used to be B. used to be C. used to being D. was used to be 17. Oranges used to _____ very little in Florida, but now they are quite expensive. A. grow B. grew B. to grow D. growing C. working D. to work 18. They've become used to _________ overtime. A. work B. worked 19. Did you use to _______ the piano when you were young? A. play B. playing C. to play D. played 20. Sally is used to _______ hours in front of the computer every day. A. spending B. to spend C. to spend D. spent
- Xem thêm -