Tài liệu Các chỉ tiêu phản ánh nhu cầu cơ bản của con người

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §Ó ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ c¸c mÆt ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña c¸c n-íc, thèng kª c¸c n-íc th-êng sö dông mét hÖ thèng c¸c chØ sè tæng hîp nh- GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi tÝnh theo gi¸ hèi ®o¸i hoÆc theo søc mua t-¬ng ®-¬ng, chØ sè ph¸t triÓn con ng-êi (HDI), chØ sè vai trß giíi (GEM), hÖ sè GINI… §èi víi n-íc ta trong Ên phÈm chÝnh thøc chØ tÝnh ®-îc mét vµi chØ sè thèng kª tæng hîp vÒ mÆt kinh tÕ, cßn c¸c chØ sè kh¸c míi ë giai ®o¹n nghiªn cøu t×m hiÓu vµ tÝnh to¸n thö nghiÖm. Víi môc ®Ých t×m hiÓu vµ nghiªn cøu, em ®· chän ®Ò tµi t×m hiÓu vÒ "c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng-êi". Do sù hiÓu biÕt vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®-îc nh÷ng sai sãt. Em mong cã ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi tiÓu luËn cã thÓ ®-îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«! -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -2- PhÇn 1: ChØ sè ph¸t triÓn con ng-êi Th«ng qua c¸c chØ tiªu nh-: chØ tiªu ph¶n ¸nh møc sèng, chØ tiªu ph¶n ¸nh tuæi thä b×nh qu©n vµ ch¨m sãc søc khoÎ, chØ tiªu ph¶n ¸nh tr×nh ®é v¨n ho¸- gi¸o dôc, chØ tiªu ph¶n ¸nh tr×nh ®é d©n sè vµ viÖc lµm…C¸c nhµ nghiªn cøu ®· cè g¾ng l-îng ho¸ c¸c chØ tiªu thuéc nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c nhau cã liªn quan ®Õn con ng-êi, nh-ng c¸c chØ tiªu nµy míi l-îng ho¸ ®-îc tõng mÆt cô thÓ, tuy cã liªn quan ®Õn nhau, nh-ng khã t×m mét chØ tiªu nµo ph¶n ¸nh ®-îc tæng hîp nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng-êi. Liªn Hîp Quèc ®· sö dông chØ tiªu GNP b×nh qu©n ®Çu ng-êi ®Ó so s¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c n-íc. Nh-ng vÊn ®Ó thùc tÕ ®Æt ra lµ kh«ng ph¶I n-íc nµo cã thu nhËp cao th× tr×nh ®é d©n trÝ ®Òu cao. Cã nh÷ng n-íc tuy thu nhËp thÊp, ®êi sèng vËt chÊt khã kh¨n nh-ng tr×nh ®é d©n trÝ t-¬ng ®èi cao. ChÝnh v× vËy, c¬ quan ph¸t triÓn con ng-êi cña Liªn Hîp Quèc ®· ®-a ra chØ sè ph¸t triÓn con ng-êi (ViÕt t¾t theo tiÕng Anh lµ HDI- Human development index) lµ th-íc ®o tæng hîp vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mét quèc gia hay vïng l·nh -3- thæ trªn c¸c ph-¬ng diÖn thu nhËp (thÓ hiÖn qua GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi): tri thøc (thÓ hiÖn qua chØ sè häc vÊn) vµ søc khoÎ (thÓ hiÖn qua tuæi thä b×nh qu©n tÝnh tõ lóc sinh) cña con ng-êi. HDI ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: HDI  1 HDI1  HDI2  HDI3  3 Trong ®ã: HDI1- chØ sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi (GDP tÝnh theo ph-¬ng ph¸p søc mua t-¬ng ®-¬ng “ PPP$” cã ®¬n vÞ tÝnh lµ USD). HDI2- chØ sè häc vÊn (chØ sè tri thøc) ®-îc tÝnh b»ng c¸ch b×nh qu©n ho¸ gi÷a chØ sè tû lÖ biÕt ch÷ (biÕt ®äc, biÕt viÕt cña d©n c-) víi quyÒn sè lµ 2/3 vµ chØ sè tû lÖ ng-êi lín (24 tuæi trë lªn) ®i häc víi quyÒn sè lµ 1/3. HDI3- chØ sè tuæi thä b×nh qu©n tÝnh tõ lóc sinh (kú väng sèng tÝnh tõ lóc sinh) HDI nhËn gi¸ trÞ tõ 0 ®Õn 1. HDI cµng gÇn 1 cã nghÜa lµ tr×nh ®é ph¸t triÓn con ng-êi cµng cao, tr¸i l¹i cµng gÇn 0 nghÜa lµ tr×nh ®é ph¸t triÓn con ng-êi cµng thÊp. -4- C«ng thøc tÝnh c¸c chØ sè thµnh phÇn (HDI1, HDI2, HDI3) nh- sau: HDI1    lg GDPthùc tÕ  lg GDPmin  lg GDPmax   lg GDPmin  Tõng chØ sè vÒ tû lÖ biÕt ch÷ vµ tû lÖ ng-êi lín ®i häc ®-îc tÝnh to¸n riªng biÖt nh-ng ®Òu theo c«ng thøc kh¸i qu¸t sau: HDI2  L thùc tÕ  L min L max  L min Trong ®ã: L- tû lÖ ng-êi lín ®i häc hoÆc tû lÖ biÕt ch÷ cña d©n c-. HDI2  Tthùc tÕ  Tmin Tmax  Tmin Trong ®ã: T- tuæi thä b×nh qu©n tÝnh tõ lóc sinh. C¸c gi¸ trÞ tèi ®a (max) vµ tèi thiÓu (min) cña c¸c chØ tiªu liªn quan ®Ó tÝnh HDI ®-îc quy ®Þnh nh- sau: §¬n Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ tèi vÞ tèi ®a thiÓu tÝnh (max) (min) GDP thùc tÕ b×nh qu©n USD 40000 100 100 0 ChØ tiªu ®Çu ng-êi (PPP$) Tû lÖ biÕt ch÷ cña d©n % -5- cTû lÖ ng-êi lín ®i häc % Tuæi thä b×nh qu©n tÝnh N¨m 100 0 85 25 tõ lóc sinh VÝ dô: N¨m 1997 c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña ViÖt Nam nh- sau: - GDP thùc tÕ b×nh qu©n ®Çu ng-êi (PPP$): 1630 USD - Tû lÖ biÕt ch÷ cña d©n c-: 91,9% - Tû lÖ ng-êi lín ®i häc: 62,0% - Tuæi thä b×nh qu©n tÝnh tõ lóc sinh: 67,4 n¨m ¸p dông c«ng thøc tÝnh HDI nªu trªn lÇn l-ît tÝnh c¸c chØ sè thµnh phÇn qua sè liÖu ®· cho nh- sau: - ChØ sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi HDI1  lg1630  lg100  0,466 lg40000  lg100 - ChØ sè häc vÊn (HDI2) HDI2( b )  91,9  0  0,919 100  0 HDI2( d )  HDI2  (chØ sè tû lÖ biÕt ch÷) 62  0  0,62 (chØ 100  0 sè tû lÖ ®i häc) 1 0,62  2  0,919  0,707 3 -6- - ChØ sè tuæi thä (HDI3) HDI3  67,4  25  0,707 85  25 - ChØ sè ph¸t triÓn con ng-êi cña ViÖt Nam vµo n¨m 1997 HDI  0,466  0,819  0,707  0,664 3 Tõ c¸ch tÝnh trªn cã thÓ nhËn thÊy, chØ sè ph¸t triÓn con ng-êi thùc chÊt lµ chØ sè b×nh qu©n sè häc cña 3 chØ sè thµnh phÇn: chØ sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi; chØ sè tuæi thä vµ chØ sè tri thøc víi gi¶ thiÕt chóng cã vai trß ®ãng gãp vµo ®¹i l-îng b×nh qu©n ho¸ nh- nhau (quyÒn sè còng lµ 1). HDI dïng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c quèc gia vµ vïng l·nh thæ. Tõ ®ã s¾p xÕp c¸c quèc gia vµ vïng l·nh thæ vµo c¸c møc: ph¸t triÓn; ph¸t triÓn trung b×nh hay kÐm ph¸t triÓn. -7- -8- PhÇn 2: ChØ sè ph¸t triÓn liªn quan ®Õn giíi (GDI) 2.1. Kh¸i niÖm ChØ sè ph¸t triÓn liªn quan ®Õn giíi (GDI- Gender development index) lµ th-íc ®o sù chªnh lÖch vÒ c¸c thµnh tùu ®¹t ®-îc gi÷a 2 giíi nam vµ n÷. Còng nhchØ sè HDI, GDI nhËn gi¸ trÞ trong kho¶ng 0 ®Õn 1: Khi chØ sè GDI tÝnh cho bÊt kú quèc gia nµo cµng tiÕn ®Õn gi¸ trÞ 0, th× møc ®é chªnh lÖch gi÷a hai giíi cµng lín vµ ng-îc l¹i. 2.2. C«ng thøc tÝnh chØ sè GDI ChØ sè ph¸t triÓn liªn quan ®Õn giíi GDI lµ sù kÕt hîp gi÷a 3 nh©n tè: chØ sè kú väng sèng, chØ sè häc vÊn vµ chØ sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi tÝnh theo ph-¬ng ph¸p søc mua t-¬ng ®-¬ng (PPP) cã ®iÒu chØnh tÝnh theo c«ng thøc: GDI = 1/3 [chØ sè kú väng sèng + chØ sè häc vÊn + chØ sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi theo PPP$ cã ®iÓu chØnh] (1) -9- Tuy vÒ mÆt h×nh thøc, c«ng thøc tÝnh GDI còng gièng nh- c«ng thøc tÝnh HDI, nh-ng ph-¬ng ph¸p tÝnh c¸c nh©n tè cã mét sè kh¸c biÖt sau: §Ó tÝnh gi¸ trÞ b×nh qu©n cña 2 giíi vÒ c¸c chØ tiªu, c¸c chuyªn gia ®Ò nghÞ tÝnh sè b×nh qu©n sè häc gia quyÒn b»ng sè b×nh qu©n ®iÒu hoµ sau: 2.2.1. TÝnh sè b×nh qu©n sè häc gia quyÒn b»ng sè b×nh qu©n ®iÒu hoµ X Xf Xm  Pf Pm 2 Trong ®ã: Xf lµ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc cña n÷ giíi Pf lµ tû träng n÷ giíi trong tæng sè d©n Xm lµ kÕt qu¶ ®¹t ®-îc cña nam giíi Pm lµ tû träng nam giíi trong tæng sè d©n 2.2.2. Thay ®æi gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ d-íi cña chØ tiªu kú väng sèng Khi tÝnh HDI, ng-êi ta quy ®Þnh lÊy gi¸ trÞ trªn lµ 86 vµ gi¸ trÞ d-íi lµ 25 tuæi. Nh-ng do kú väng sèng gi÷a nam vµ n÷ chªnh lÖch nhau kho¶ng 5 tuæi nªn khi tÝnh chØ sè GDI c¸c chuyªn gia ®· ®iÒu chØnh l¹i nh- sau: - 10 - Gi¸ trÞ trªn Gi¸ trÞ d-íi Nam 82,5 22,5 N÷ 87,5 27,5 Víi quy ®Þnh trªn møc chªnh lÖch vÒ kú väng sèng cña c¶ 2 giíi b»ng nhau (60 tuæi) 2.2.3. Thay ®æi c¸ch -íc l-îng GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi thep PPP$ cã ®iÒu chØnh cho tõng giíi. Khi tÝnh HDI ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, ta sö dông sè b×nh qu©n chØ møc ®é theo -íc l-îng trùc tiÕp gi÷a tæng GDP cña c¸c quèc gia hay vïng l·nh thæ tÝnh theo PPP$ chia cho d©n sè b×nh qu©n trong n¨m vµ sau ®ã ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh. Cßn khi tÝnh GDI c¸c chuyªn gia ®Ò nghÞ sö dông c¸ch tÝnh dùa vµo c¸c chØ tiªu sau: - Tû träng d©n sè lµ nam vµ n÷ tham gia ho¹t ®éng kinh tÕ - Tû träng nam, n÷ trong tæng sè d©n - 11 - - Quan hÖ tiÒn l-¬ng trong khu vùc s¶n xuÊt phi n«ng nghiÖp cña n÷ so víi nam - GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi tÝnh theo PPP$ cã ®iÒu chØnh 2.3. Ph-¬ng ph¸p tÝnh GDI §Ó minh ho¹ cho ph-¬ng ph¸p tÝnh chØ sè GDI, c¸c chuyªn gia cña Liªn Hîp Quèc sö dông sè liÖu cña Paraguay n¨m 1994 nh- sau: §¬n Nam N÷ 68,1 79,9 vÞ 1. Kú väng sèng N¨m 2. Tû lÖ ng-êi lín ®i häc % 92,91 89,50 3. Tû lÖ ng-êi d-íi 24 tuæi ®i häc % 59,3 58,0 c¸c cÊp B-íc 1: TÝnh c¸c chØ sè vÒ kú väng sèng vµ häc vÊn - ChØ sè kú väng sèng cho tõng giíi Nam: (68,1 – 22,5)/ 60 = 0,76 - 12 - N÷: (79,9 – 27,5)/ 60 = 0,74 - ChØ sè ng-êi lín ®i häc cho tõng giíi Nam: (92,91 - 0) / (100 - 0) = 0,929 N÷: (89,50 - 0)/ (100 - 0) = 0,895 - ChØ sè ng-êi lín d-íi 24 tuæi ®i häc cho tõng giíi Nam: (59,3 - 0)/ (100 - 0) = 0,593 N÷: (58,0 - 0)/ (100 - 0) = 0,580 - ChØ sè häc vÊn cho tõng ng-êi Nam: [1/ 3(0,593)] + [2/ 3(0,929)] = 0,817 N÷: [1/ 3(0,580)] + [2/ 3(0,859)] = 0,790 B-íc 2: TÝnh phÇn thu nhËp cho tõng giíi qua sè liÖu sau: - Tû träng d©n sè ho¹t ®éng kinh tÕ Nam: 79,84%; N÷: 20,16% - Tû träng d©n sè chia theo nam n÷ Nam: 0,587 N÷: 0,493 - 13 - - Quan hÖ tiÒn l-¬ng trong khu vùc phi n«ng nghiÖp cña n÷ so víi nam lµ: 75,97% - GDP thùc tÕ cã ®iÒu chØnh b×nh qu©n ®Çu ng-êi tÝnh theo PPP$ lµ: 3390 USD Tõ nguån sè liÖu trªn chóng ta tÝnh ®-îc tû lÖ tiÒn l-¬ng b×nh qu©n chung cña nam vµ n÷ (ký hiÖu lµ W) lµ: W = (tû träng d©n sè nam ho¹t ®éng kinh tÕ) + (tû träng d©n sè n÷ ho¹t ®éng kinh tÕ)   (1) (tû lÖ tiÒn l-¬ng cña n÷/ nam) W = 0,7984  (1) + 0,2016  (0,7597) W = 0,9516 Khi ®ã: tû träng tiÒn l-¬ng cña nam: W = 1,0000/ 0,9516 = 1,0509 Tû lÖ tiÒn l-¬ng cña n÷ so víi: W = 0,7983 Sau ®ã ¸p dông ph-¬ng tr×nh kinh tÕ: (Tû lÖ l-¬ng cña nam so víi W)  (tû träng d©n sè nam ho¹t ®éng kinh tÕ) + (tû lÖ l-¬ng cña n÷ so víi W)  (tû träng d©n sè n÷ ho¹t ®éng kinh tÕ) = - 14 - 1 sÏ tÝnh ®-îc tû träng thu nhËp cña tõng giíi nhsau: Nam = 1,0509/ 0,7984 = 0,8391 N÷ = 1,0509/ 0,493 = 0,3624 B-íc 3: ¸p dông c«ng thøc (2) ®Ó tÝnh c¸c møc trung b×nh nh- sau: a) ChØ sè thu nhËp b×nh qu©n cña giíi: - Møc thu nhËp b×nh qu©n cña hai giíi: 3390 -  [0,493/ 0,3264 + 0,507/ 1,6550]-1 = 1865 ChØ sè møc thu nhËp cña hai giíi: (1865 - 100)/ (5448 - 100) = 0,330 - TÝnh chØ sè häc vÊn b×nh qu©n cho hai giíi: (0,497/ 0,740 + 0,503/ 0,817)-1 = 0,804 - ChØ sè vÒ kú väng sèng chung cho hai giíi (0,479/ 0,740 + 0,503/ 0,760)-1 = 0,750 B-íc 4: TÝnh chØ sè GDI, ¸p dông c«ng thøc (1) ta cã: GDI = 1/ 3 [0,330 + 0,804 + 0,750] = 0,628 - 15 - Nh- vËy chØ sè GDI cña Paraguay lµ 0,628 vµ theo c¸ch ph©n lo¹i cña Liªn Hîp Quèc thuéc nhãm trung b×nh. - 16 - PhÇn 3: TÝnh chØ tiªu GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi theo ph-¬ng ph¸p søc mua t-¬ng ®-¬ng cho cÊp tØnh 3.1. §Æt vÊn ®Ò ChØ tiªu GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi theo ph-¬ng ph¸p søc mua t-¬ng ®-¬ng lµ mét trong nh÷ng th-íc ®o quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c quèc gia trong so s¸nh quèc tÕ, ®ång thêi lµ mét c¨n cø quan träng phôc vô cho viÖc tÝnh chØ sè ph¸t triÓn con ng-êi (HDI). Tuy nhiªn, viÖc tÝnh to¸n chØ tiªu nµy hÕt søc phøc t¹p, do vËy trªn ph¹m vi quèc gia c¬ quan thèng kª Liªn Hîp Quèc, th-êng tÝnh to¸n vµ c«ng bè h»ng n¨m. Ch¼ng h¹n ®èi víi ViÖt Nam theo sè liÖu c«ng bè cña Liªn Hîp Quèc GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi n¨m 2000 lµ 1980 USD theo PPP. VÒ néi dung ph-¬ng ph¸p tÝnh chØ tiªu GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi theo søc mua t-¬ng ®-¬ng ë n-íc ta mét sè t¸c gi¶ ®· giíi thiÖu trªn c¸c t¹p chÝ vµ ®Æc biÖt gÇn ®©y Trung t©m Khoa häc X· héi Nh©n v¨n ®-îc sù tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ ®· tiÕn hµnh tÝnh to¸n chØ sè HDI cho c¸c tØnh trong ®ã ®· sö - 17 - dông ph-¬ng ph¸p tÝnh søc mua t-¬ng ®-¬ng theo Liªn Hîp Quèc ®Ó vËn dông vµo ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. C¸ch lµm nµy cã -u ®iÓm lµ thu thËp ®-îc sè liÖu trùc tiÕp ë c¸c tØnh theo “ ræ hµng ho¸” ®¹i diÖn. Nh-ng ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých ®ã ph¶i chi phÝ rÊt nhiÒu tiÒn cña. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ t×m mét ph-¬ng ph¸p tÝnh søc mua t-¬ng ®-¬ng cho cÊp tØnh võa cã c¨n cø khoa häc l¹i ®ì tèn kÐm tiÒn cña vµ søc lùc. 3.2. Ph-¬ng ph¸p tÝnh chØ tiªu GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi cho c¸c tØnh theo c¸ch gi¸n tiÕp Chóng ta biÕt GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi theo søc mua t-¬ng ®-¬ng chung cña toµn quèc hµng n¨m ®· ®ù¬c quèc tÕ c«ng bè ®ång thêi hµng n¨m ngµnh Thèng kª c¸c cÊp c«ng bè GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña c¶ n-íc/ c¸c ®Þa ph-¬ng theo gi¸ thùc tÕ hoÆc gi¸ so s¸nh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ GDP b×nh ®Çu ng-êi theo søc mua t-¬ng ®-¬ng cho tõng ®Þa ph-¬ng ®-îc tÝnh to¸n nh- thÕ nµo cho phï hîp. XuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cña chØ tiªu theo ph-¬ng ph¸p søc mua t-¬ng ®-¬ng lµ ®Ó lo¹i bá yÕu tè cña gi¸ c¶ hay nãi c¸ch kh¸c lµ tr¶ lêi c©u hái víi mét møc - 18 - GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña ViÖt Nam th× mua ®-îc bao nhiªu hµng ho¸ vµ dÞch vô ë c¸c n-íc kh¸c. NhiÖm vô tÝnh GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi theo søc mua t-¬ng ®-¬ng cho c¸c ®Þa ph-¬ng còng t-¬ng tù nh- vËy, nghÜa lµ lo¹i bá ¶nh h-ëng cña yÕu tè gi¸ tiªu dïng c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô nh»m chuyÓn vÒ mét “ thang ®o ch©n thùc” vÒ GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña tõng ®Þa ph-¬ng. §Ó gi¶i quyÕt nhiÖm vô trªn chóng ta sö dông ®¼ng thøc sau: GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña tØnh/thµnh phè theo PPP GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña tØnh/ thµnh phè GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi toµn quèc theo PPP  = GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi toµn quèc theo gi¸ thùc tÕ ChØ sè gi¸ cña tØnh/ thµnh phè so víi toµn quèc NÕu ký hiÖu: GDPi,t lµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi theo gi¸ thùc tÕ cña tØnh/ thµnh phè thø I ë n¨m t; GDPt lµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi toµn quèc theo gi¸ thùc tÕ ë n¨m t; GDPi,t – PPP lµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña tØnh/ thµnh phè thø i ë n¨m t theo PPP - 19 - GDPt-PPP lµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi toµn quèc ë n¨m t theo PPP; Ipi,t lµ ChØ sè sö dông cuèi cïng hµng ho¸ vµ dÞch vô cña tØnh/ thµnh phè i so víi toµn quèc ë n¨m t. Th× ®¼ng thøc trªn cã thÓ viÕt gän nh- sau: GDPi , t PPP  GDPt PPP GDPi , t  GDPt I pi, t (1) Tõ c«ng thøc(1) thÊy r»ng muèn tÝnh ®-îc GDPi,t-PPP cho tõng tØnh thµnh phè ph¶i tÝnh ®-îc Ipi,t cho tõng tØnh thµnh phè. 3.3. Ph-¬ng ph¸p tÝnh chØ sè gi¸ sö dông cuèi cïng (Ipi,t) cho tõng tØnh, thµnh phè Theo ph-¬ng ph¸p tÝnh chØ tiªu GDP theo søc mua t-¬ng ®-¬ng, th× chØ tiªu GDP ph¶i ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p sö dông cuèi cïng cña hé gia ®×nh, tiªu dïng Nhµ n-íc tÝch luü tµi s¶n vµ chªnh lÖch xuÊt nhËp khÈu. Nh- vËy, chØ sè Ipi,t lµ chØ sè trung b×nh cña 4 chØ sè trªn. Tuy nhiªn, do nguån sè liÖu thèng kª kh«ng ®Çy ®ñ vµ mÆt kh¸c, trong nÒn kinh tÕ n-íc ta hÇu hÕt c¸c ®Þa ph-¬ng míi lµm ®ñ ¨n. V× vËy, cã thÓ m-în chØ sè gi¸ sinh ho¹t thay thÕ chØ sè gi¸ sö dông - 20 -
- Xem thêm -