Tài liệu Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng anh

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 209 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh 1. It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt VD: It is difficult for old people to learn English. ( Người có tuổi học tiếng Anh thì khó ) 2. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì ) VD: We are interested in reading books on history. ( Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử ) 3. To be bored with ( Chán làm cái gì ) VD: We are bored with doing the same things everyday. ( Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại ) 4. It‟s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì ) VD: It‟s the first time we have visited this place. ( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này ) 5. enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt ) VD: I don‟t have enough time to study. ( Tôi không có đủ thời gian để học ) 6. Tính từ + enough (đủ làm sao ) + ( to do smt ) VD: I‟m not rich enough to buy a car. ( Tôi không đủ giàu để mua ôtô ) 7. too + tính từ + to do smt ( Quá làm sao để làm cái gì ) VD: I‟m to young to get married. ( Tôi còn quá trẻ để kết hôn ) 8. To want smb to do smt = To want to have smt + PII ( Muốn ai làm gì ) ( Muốn có cái gì được làm ) VD: She wants someone to make her a dress. ( Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy ) = She wants to have a dress made. ( Cô ấy muốn có một chiếc váy được may ) 9. It‟s time smb did smt ( Đã đến lúc ai phải làm gì ) VD: It‟s time we went home. ( Đã đến lúc tôi phải về nhà ) 10. It‟s not necessary for smb to do smt = Smb don‟t need to do smt ( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn‟t have to do smt VD: It is not necessary for you to do this exercise. ( Bạn không cần phải làm bài tập này ) 11. To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm gì ) VD: We are looking forward to going on holiday. ( Chúng tôi đang mong được đi nghỉ ) 12. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ai cái gì ) VD: Can you provide us with some books in history? ( Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không? ) 13. To prevent smb from V_ing ( Cản trở ai làm gì ) To stop VD: The rain stopped us from going for a walk. ( Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo ) 14. To fail to do smt ( Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì ) VD: We failed to do this exercise. ( Chúng tôi không thể làm bài tập này ) 15. To be succeed in V_ing ( Thành công trong việc làm cái gì ) VD: We were succeed in passing the exam. ( Chúng tôi đã thi đỗ ) 16. To borrow smt from smb ( Mượn cái gì của ai ) VD: She borrowed this book from the liblary. ( Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện ) 17. To lend smb smt ( Cho ai mượn cái gì ) VD: Can you lend me some money? ( Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không? ) 18. To make smb do smt ( Bắt ai làm gì ) 1 VD: The teacher made us do a lot of homework. ( Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà ) 19. CN + be + so + tính từ + that + S + động từ. ( Đến mức mà ) CN + động từ + so + trạng từ + that + CN + động từ. VD: 1. The exercise is so difficult that noone can do it. ( Bài tập khó đến mức không ai làm được ) 2. He spoke so quickly that I couldn‟t understand him. ( Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta ) 20. CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ. VD: It is such a difficult exercise that noone can do it. ( Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được ) 21. It is ( very ) kind of smb to do smt ( Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì) VD: It is very kind of you to help me. ( Bạn thật tốt vì đã giúp tôi ) 22. To find it + tính từ + to do smt VD: We find it difficult to learn English. ( Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó ) 23. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì ) that + CN + động từ VD: 1. I have to make sure of that information. ( Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó ) 2. You have to make sure that you‟ll pass the exam. ( Bạn phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ ) 24. It takes ( smb ) + thời gian + to do smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời gian để làm gì) VD: It took me an hour to do this exercise. ( Tôi mất một tiếng để làm bài này ) 25. To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào cái gì doing smt làm gì ) VD: We spend a lot of time on TV. watching TV. ( Chúng tôi dành nhiều thời gian xem TV ) 26. To have no idea of smt = don‟t know about smt ( Không biết về cái gì ) VD: I have no idea of this word = I don‟t know this word. ( Tôi không biết từ này ) 27. To advise smb to do smt ( Khuyên ai làm gì not to do smt không làm gì ) VD: Our teacher advises us to study hard. ( Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ ) 28. To plan to do smt ( Dự định / có kế hoạch làm gì ) intend VD: We planed to go for a picnic. intended ( Chúng tôi dự định đi dã ngoại ) 29. To invite smb to do smt ( Mời ai làm gì ) VD: They invited me to go to the cinema. ( Họ mời tôi đi xem phim ) 30. To offer smb smt ( Mời / đề nghị ai cái gì ) VD: He offered me a job in his company. ( Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta ) 31. To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ai ) VD: You can rely on him. ( Bạn có thể tin anh ấy ) 32. To keep promise ( Gĩư lời hứa ) VD: He always keeps promises. 33. To be able to do smt = To be capable of + V_ing ( Có khả năng làm gì ) VD: I‟m able to speak English = I am capable of speaking English. 2 ( Tôi có thể nói tiếng Anh ) 34. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) cái gì ) VD: I‟m good at ( playing ) tennis. ( Tôi chơi quần vợt giỏi ) 35. To prefer smt to smt ( Thích cái gì hơn cái gì ) doing smt to doing smt làm gì hơn làm gì VD: We prefer spending money than earning money. ( Chúng tôi thích tiêu tiền hơn kiếm tiền ) 36. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai vì đã làm gì ) VD: I want to apologize for being rude to you. ( Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn ) 37. Had ( „d ) better do smt ( Nên làm gì ) not do smt ( Không nên làm gì ) VD: 1. You‟d better learn hard. ( Bạn nên học chăm chỉ ) 2. You‟d better not go out. ( Bạn không nên đi ra ngoài ) 38. Would ( „d ) rather do smt Thà làm gì not do smt đừng làm gì VD: I‟d rather stay at home. I‟d rather not say at home. 39. Would ( „d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm gì ) VD: I‟d rather you ( he / she ) stayed at home today. ( Tôi muốn bạn / anh ấy / cô ấy ở nhà tối nay ) 40. To suggest smb ( should ) do smt ( Gợi ý ai làm gì ) VD: I suggested she ( should ) buy this house. 41. To suggest doing smt ( Gợi ý làm gì ) VD: I suggested going for a walk. 42. Try to do ( Cố làm gì ) VD: We tried to learn hard. ( Chúng tôi đã cố học chăm chỉ ) 43. Try doing smt ( Thử làm gì ) VD: We tried cooking this food. ( Chúng tôi đã thử nấu món ăn này ) 44. To need to do smt ( Cần làm gì ) VD: You need to work harder. ( Bạn cần làm việc tích cực hơn ) 45. To need doing ( Cần được làm ) VD: This car needs repairing. ( Chiếc ôtô này cần được sửa ) 46. To remember doing ( Nhớ đã làm gì ) VD: I remember seeing this film. ( Tôi nhớ là đã xem bộ phim này ) 47. To remember to do ( Nhớ làm gì ) ( chưa làm cái này ) VD: Remember to do your homework. ( Hãy nhớ làm bài tập về nhà ) 48. To have smt + PII ( Có cái gì được làm ) VD: I‟m going to have my house repainted. ( Tôi sẽ sơn lại nhà người khác sơn, không phải mình sơn lấy ) = To have smb do smt ( Thuê ai làm gì ) VD: I‟m going to have the garage repair my car. = I‟m going to have my car repaired. 49. To be busy doing smt ( Bận rộn làm gì ) VD: We are busy preparing for our exam. ( Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi ) 50. To mind doing smt ( Phiền làm gì ) VD: Do / Would you mind closing the door for me? ( Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không? ) 3 51. To be used to doing smt ( Quen với việc làm gì ) VD: We are used to getting up early. ( Chúng tôi đã quen dậy sớm ) 52. To stop to do smt ( Dừng lại để làm gì ) VD: We stopped to buy some petrol. ( Chúng tôi đã dừng lại để mua xăng ) 53. To stop doing smt ( Thôi không làm gì nữa ) VD: We stopped going out late. ( Chúng tôi thôi không đi chơi khuya nữa ) 54. Let smb do smt ( Để ai làm gì ) VD: Let him come in. ( Để anh ta vào ) Đây là các cấu trúc đảo ngữ cơ bản nhất và hay gặp nhất trong các đề thi. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn. 1.At no time / never + Vaux (Trợ từ) + S + V : Không bao giờ The result of the match was never in doubt => At no time/never was the result of the match in doubt 2.On no account + Vaux + S V : Không vì bất cứ lí do nào U Should never be late for the exam => On no account should U be late for the Exam. 3. In/Under no circumstances + Vaux + S V : Dù trong bất kì tình huống/hoàn cảnh nào I'll never betray my own country => In/Under no circumstances will I betray my own country 4.Only by Doing + Vaux + S V :Chỉ bằng cách làm gì We must take a taxi or will be late => Only by taking a taxi will we get there on time. 5. Only After + N + Vaux + S V : Chỉ sau khi làm gì U Will be able to get a job only after U have Graduated => Only after Your Graduation will U be able to get a Job 6.Only When + S V, Vaux + S V : Chỉ khi làm gì I didn't know she had been well-known until her friends told me. => Only when her friends told me did I know she had been well-known. 7.Only With + N + Vaux+ S V : Chỉ với cái gì He couldn't have bought the car if the bank hadn't lent him the money. => Only with the bank's loan could he buy the car. 8.Not until S V , Vaux + S V : Cho đến khi They couldn't go on working until the rain stopped =>Not until the rain stopped could they go on working 9. Not until + N + Vaux+ S V : Mãi đến khi Man didn't fly into space until the early 1960s => Not until the early 1960s đi man fly into space. 10.Seldom/Hardly/Scarcely/Barely + Vaux + S V : hiếm khi mà She seldom misses a lecture => Seldom does she miss a lecture 4 11.So adj/adv + Vaux + S V That S V : Đến nỗi mà Almost of everyone in the party starred at a beautiful girl. => So beautiful does a girl that almost of everyone in the party starred at. 12. Adv of Place + V + S : Đảo ngữ nhấn mạnh địa điểm The books lay on the table => On the table lay the books 13.No sooner had + S done - than S did : Vừa mới...thì đã... Nosooner had we come home than it rained 14. Hardly had + S Done when S did : (Như câu 13) Hardly had we come home when it rained  S + won't have sb + doing = S + won't allow sb to do sth: không cho phép ai làm gì I won't have him telling me what to do.  Các cụm phân từ: adding, pointing out, reminding, warning, reasoning that đều có thể mở đầu cho một mệnh đề phụ gián tiếp. He told me to start early, reminding me that the road would be crowded. Reasoning that he could only get to the lake, we followed that way.  To catch sb doing sth: bắt gặp ai đang làm gì (hàm ý bị phật lòng). If she catches you reading her diary, she will be furious.  To find sb/sth doing sth: Thấy ai/ cái gì đang làm gì I found him standing at the doorway He found a tree lying across the road.  To leave sb doing sth: Để ai làm gì I left Bob talking to the director after the introduction.  Go/come doing sth (dùng cho thể thao và mua sắm) Go skiing/ go swimming/ go shopping/ come dancing  To spend time doing sth: Bỏ thời gian làm gì He usually spends much time preparing his lessons.  To waste time doing: hao phí thời gian làm gì She wasted all the afternoon having small talks with her friends.  To have a hard time/trouble doing sth: Gặp khó khăn khi làm gì He has trouble listening to English. I had a hard time doing my homework.  To be worth doing sth: đáng để làm gì This project is worth spending time and money on.  To be busy doing something: bận làm gì She is busy packing now.  Be no/ not much/ any/ some good doing smt: Không có ích, ít khi có ích (làm gì) It's no good my talking to him: Nói chuyện với anh ta tôi chả thấy có ích gì. What good is it asking her: Hỏi cô ta thì có ích gì cơ chứ  P1 được sử dụng để rút ngắn những câu dài: o Hai hành động xảy ra song song cùng một lúc thì hành động thứ hai ở dạng V-ing, hai hành động không tách rời khỏi nhau bởi bất kì dấu phảy nào. He drives away and whistles = He drives away whistling. 5        o Khi hành động thứ hai hoặc các hành động tiếp sau theo nó là một phần trong quá trình diễn biến của hành động thứ nhất thì hành động thứ hai hoặc các hành động tiếp theo sau nó ở dạng V-ing. Giữa hai hành động có ngăn cách nhau bởi dấu phẩy. She went out and slammed the door = She went out, slamming the door. o Khi hành động thứ 2 hoặc các hành động sau nó là kết quả của hành động thứ nhất thì hành động thứ 2 và các hành động tiếp theo sẽ ở dạng V-ing. Nó sẽ ngăn cách với hành động chính bằng một dấu phẩy. He fired two shots, killling a robber and wounding the other. o Hành động thứ 2 không cần chung chủ ngữ với hành động thứ nhất mà chỉ cần là kết quả của hành động thứ nhất cũng có thể ở dạng V-ing. The plane crashed, its bombs exploding when it hit the ground.  Dùng với một số động từ: to appear, to seem, to happen, to pretend Nên nhớ rằng hành động của nguyên mẫu hoàn thành xảy ra trước hành động của mệnh đề chính. He seems to have passed the exam = It seems that he has passed the exam. She pretended to have read the material = She pretended that she had read the material.  Dùng với sorry, to be sorry + to have + P2: Hành động của nguyên mẫu hoàn thành xảy ra trước trạng thái sorry. The girls were sorry to have missed the Rock Concert (The girls were sorry that they had missed the Rock Concert.)  Dùng với một số các động từ sau đây ở thể bị động: to ackowledge. believe, consider, find, know, report, say, suppose, think, understand. Hành động của nguyên mẫu hoàn thành xảy ra trước hành động của mệnh đề chính. He was believed to have gone out of the country. (It was believed that he had gone out of the country.)  Dùng với một số các động từ khác như to claim, expect, hope, promise. Đặc biệt lưu ý rằng hành động của nguyên mẫu hoàn thành sẽ ở future perfect so với thời của động từ ở mệnh đề chính. He expects to have graduated by June. (He expects that he will have graduated by June.) He promised to have told me the secret by the end of this week. (He promised that he would have told me the secret by the end of this week.) It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It‟s +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì...) e.g.1: It is time you had a shower. e.g.2: It‟s time for me to ask all of you for this question. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao nhiêu thờigian...) e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..) e.g.1: I can‟t prevent him from smoking e.g.2: I can‟t stop her from tearing S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...) e.g.1: I find it very difficult to learn about English. e.g.2: They found it easy to overcome that problem. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì) e.g.1: I prefer dog to cat. e.g.2: I prefer reading books to watching TV. Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì) e.g.1: She would rather play games than read books. e.g.2: I‟d rather learn English than learn Biology. To be/get Used to + V-ing(quen làm gì) e.g.1: I am used to eating with chopsticks. 6                                             Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa) e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young. e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về....) to be angry at + N/V-ing(tức giận về) to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về.../ kém về...) by chance = by accident (adv)(tình cờ) to be/get tired of + N/V-ing(mệt mỏi về...) can‟t stand/ help/ bear/ resist + V-ing(không nhịn được làm gì...) to be keen on/ to be fond of + N/V-ing(thích làm gì đó...) to be interested in + N/V-ing(quan tâm đến...) to waste + time/ money + V-ing(tốn tiền hoặc tg làm gì) To spend + amount of time/ money + V-ing(dành bao nhiêu thời gian làm gì…) To spend + amount of time/ money + on + something(dành thời gian vào việc gì...) e.g.1: I spend 2 hours reading books a day. e.g.2: She spent all of her money on clothes. to give up + V-ing/ N(từ bỏ làm gì/ cái gì...) would like/ want/wish + to do something(thích làm gì...) have + (something) to + Verb(có cái gì đó để làm) It + be + something/ someone + that/ who(chính...mà...) Had better + V(infinitive)(nên làm gì....) hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing, e.g.1: I always practise speaking English everyday. It‟s + adj + to + V-infinitive(quá gì ..để làm gì) Take place = happen = occur(xảy ra) to be excited about(thích thú) to be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì) There is + N-số ít, there are + N-số nhiều(có cái gì...) feel like + V-ing(cảm thấy thích làm gì...) expect someone to do something(mong đợi ai làm gì...) advise someone to do something(khuyên ai làm gì...) go + V-ing(chỉ các trỏ tiêu khiển..)(go camping...) leave someone alone(để ai yên...) By + V-ing(bằng cách làm...) want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + Vinfinitive e.g.1: I decide to study English. for a long time = for years = for ages(đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành) when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing. When + S + V(qkd), S + had + Pii Before + S + V(qkd), S + had + Pii After + S + had +Pii, S + V(qkd) to be crowded with(rất đông cài gì đó...) to be full of(đầy cài gì đó...) To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj(đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj) except for/ apart from(ngoài, trừ...) as soon as(ngay sau khi) to be afraid of(sợ cái gì..) could hardly(hầu như không)( chú ý: hard khác hardly) Have difficulty + V-ing(gặp khó khăn làm gì...) Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing chovật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing e.g.1: That film is boring. e.g.2: He is bored. 7                    e.g.3: He is an interesting man. e.g.4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó) in which = where; on/at which = when Put + up + with + V-ing(chịu đựng...) Make use of + N/ V-ing(tận dụng cái gì đó...) Get + adj/ Pii Make progress(tiến bộ...) take over + N(đảm nhiệm cái gì...) Bring about(mang lại) Chú ý: so + adj còn such + N At the end of và In the end(cuối cái gì đó và kết cục) To find out(tìm ra),To succeed in(thành công trong...) Go for a walk(đi dạo)/ go on holiday/picnic(đi nghỉ) One of + so sánh hơn nhất + N(một trong những...) It is the first/ second.../best + Time + thì hiện tại hoàn thành Live in(sống ở)/ Live at + địa chỉ cụ thể/ Live on (sống nhờ vào...) To be fined for(bị phạt về) from behind(từ phía sau...) so that + mệnh đề(để....) In case + mệnh đề(trong trường hợp...) can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to... (modal Verbs) +V-infinitive 8
- Xem thêm -